Başlangıç > aihm > >AİHM Başvuru Formu

>AİHM Başvuru Formu

>
AİHM başvuru sürecini ihmal etmeyin. Çünkü bizim tek amacımız, Türk hukuku tarafından, aleyhimize verilen mahkumiyet kararlarının hukuka aykırılığı tescil ettirmek.
AİHM tarafından haklı bulunursak, bundan sonra Ülkemizde Ailelerin dağılmasına, intiharlara neden olan, bizleri, iş cevremizi, meslektaşlarımızı tefecilerin, Bankaların ve Avukatların kucağına iten bu ucebe yasanın; yarattığı mağdur insan sayısının azalmasına katkıda bulunuruz.

A. Bireysel Başvuru Formu

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

REQUETE
APPLICATION
BAŞVURU
1-LES PARTİES
THE PARTİES
TARAFLAR
A. LE REQUERANT/LA REQUERANTE
THE APPLICANT
BAŞVURU
(Renseignaments afournir concernant le requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative if any)
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)
1. Nom de famille……………………
2. Prénom (s)……………
Surname
Soyadı
First name (s)
Adı
Sexe: asculin/féminin
Sex : male/female
Cinsiyet: erkek/kadın
3. Nationalité…………………………………
4. Profession………
Nationality……….
Milliyeti
Occupation………………..
Mesleği
5. Daté et lieu de naissance……………………
Date and place of birth
Doğum tarihi ve yeri
6. Domicile…………………………………
Permanent address
İkametgahı
7. Tel. No…………………………………………
8. Adresse actuella (sidifféerente de 6)……………
Present address (if diffrent from 6)
Şu anki adresi ( 6’da belirtilen ikametgahından farklı ise)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)…………………
Name of representative
Temsilcinin adı
10. Proffesion du/de la représentant(e)……………………………
Occupation of representative
Temsilcinin mesleği
11. Adresse du/de la représentant(e)………………………
Adres of representative
Temsilcinin adresi
12. Tel.No………
Fax No…………

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGHT CONTRACTING PARTY
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF
12. ( Indıquer ci-prés le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) larequete est dirigée)
(Fiil the name of the State(s) against which the application is directed)
(Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz)

………………………………………………………………………………………….

Si le/la requérant(e) est représenré(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed
Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.

II- EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre 11 de la note explicative)
(See Part 11 of Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un 11.Bölümüne bakınız)

14…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III- EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES
ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS AL’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS
BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE
İDDİALARIN DAYANIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’da III. Bölüme bakınız)

15………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

IV- EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 1 DE LACON VENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION
SÖZLEŞME’NİN 35.MADDESİNİN 1.FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grif, et au besoin sur une séparée, les renseignements demantés sous les points 16 a 18 ci-aprés)
(See part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details montioned below under points 16 to 18 on a sparete sheet for each separate complaint)
(Açıklayıcı Not’un IV.Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16’dan 18’e kadar numaralanmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz)

16. Décision interne définitive (date de la décision, organe-judiciaire ou autre-l’ayant rendue)
Final decision (date,court or authority and nature decision)
Nihai karar (kararın tarihi,niteliği, Kararı veren merci-adli veya diğer)

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision,
sa date, nature et l’organe-judicidire ou autre-l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronologial order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci-adli veya diğer-belirtilmelidir.)

18. Dispos (i)ez-vous d’un recours que vous n’aves pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif
n’at-il pas été exsercé?
Is there or was there any ather appeal or other remedy available to youwhich you have not used? Lf so, explain why you have not used it.
Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı?

V. EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES
POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL
CLAIMS FOR JUST SATISFACTON
BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See part V of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un V.Bölümüne bakınız.)

19.

VI- AUTRES INSTANCES İNTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONEL PROCEEDINGS
DİĞER ULUSLAR ARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre VI de la noye explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un VI Bölümüne ilişkin açıklama)

20. Avez-vous soumis â une autre instance internationale denquéte ou deréglement les griefs énoncés dans la prénte requéte? Si oui, fournir des indications détaillées â ce sujet
Have you submitted the above complaints to any ather procedure of international investigation or
Settlement? Lf so, give full details.
Bu başvunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslar arası makama sundunuz mu? Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.

VII- PIECES ANNEXEES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
LIST OF DOGUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS ONLY PHOTOCOPIES)

BELGELER LİSTESİ (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ)

BELGELER LİSTESİ
(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sousch. IV et VI ci-dessus. Seprocurer, au besoin, les nécessaires, et en cas d’impossibbllité, exqliquer pourquoi celles-ci ne ppeuvent pas étre obtenuens.
Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. İnclude copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. Lf you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Açıklayıcı Not’un VII. Bölümüne bakınız. Yukarıdaki IV ve VI. Alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.

21.
a)………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………

c)……………………………………………………………………………………………………..

VII- DECLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
BİLDİRİM VE İMZA

(Voir chapitre VII de la note explicative)
(See Part VII of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not’un VIII.Bölümüne bakınız.)

22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente
formule de requéte sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief. The information I have given
İn the present Application form is correce
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim.

Lieu/Place/Yer…………………………..
Date/Date/Tarih…………………………

Signature du/de la requérant(e) o udu/de la représentant (e)
(Signature of the applicant or of the representative)
(Başvurunun ve temsilcinin imzası)

http://www.cekmagdurlari.com/2009/07/yargitay-ictihatlari.html

Reklamlar
Kategoriler:aihm Etiketler:
  1. 15/10/2009, 02:04

    >Sayın Sadullah Ergin, bizler sayıları yüzbinlerle ifade edilen çek mağdurlarıyız Türk Ticaret Kanunu'nun çek ile ilgili hükümleri İsviçre borçlar kanunundan tercume edilerek alınmıştır. 3167 sayili kanun çek kullanımını yaygınlaştırması gererkirken, Tamamen karşılıksız çek keşidecilerini cezalandırmaya yönelik gayri insani hükümler taşımaktadır. Bu kanun, temelde Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsünün Tasarısını esas almıştır. Karşılıksız çeke Hapis cezası Türk Hukuk Sistemi açısından bir yüz karasıdır! Kişi hak ve hürriyetlerine aykırı bu uygulama 1 Ocak 2009 tarihinde yeni bir boyut kazanmıştır.

  2. 17/10/2009, 16:16

    >Karşılıksız Çek Vermekten Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay Tutuklandı Karşılıksız Çek Verdiği Gerekçesiyle Antalya'da Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da bu sabah kaldığı Dedeman Otel'de polis tarafından gözaltına alınan Ezel Akay karşılıksız çek verme suçunu konu alan 3167 Sayılı Kanun'a muhalefetten Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne getirilen yönetmen Ezel Akay'ın borcunu ödemediği anlaşıldı. Adliye nezaretinde sabah saatlerinden beri bekletilen Ezel Akay hakkında Fatih Adliyesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi bulunduğu belirtildi. Akay daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: