Başlangıç > adalet bakanlığı, çek mağdurları, ekonomi > >Ekonomi, Siyaset, Yargı Üçgenindeki Çek Mağdurları

>Ekonomi, Siyaset, Yargı Üçgenindeki Çek Mağdurları

>

Arkadaşlar

24 Eylülde Yargı cephesinden bir açıklama gelebileceği (C.G.K) yönünde bir duyum var.

Şimdi buna inanalım mı?

24 Eylül’ü aklımızın bir köşesine yazalım, 24 eylül geldiğinde bu bir yalan haber midir yada açıklanacak bu C.G.K kararı yine baskılarla sumen altı edilip yeni yasanın çıkması beklenilecek midir hep beraber görelim.

Buna inanmaktansa, Hafızalarımız tazelemekte fayda var diye düşünüyorum.

Çek Mağdurları Dokuz Ayı Aşkın süredir, Yargı, Siyaset ve Ekonomi kıskacında kaldı.

Ekonomimizi yöneten siyasiler ve bu siyasilerin kurmayları, piyasa dengelerini ileri sürerek bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe kanunsuz yargılanmamızı görmezden geldiler.

Kendilerini, sadece devletin yargı mercileri gören Adalet Dağıtıcıları, Ülke ekonomisi ve piyasaların bozulacağı kaygısıyla dokuz aydır bir içtihat yayınlamadılar.

Ekonomi ise, Bankaların, Tefecilerin hakimiyetinde, ve her türlü baskıyı uygulayarak, Çeklerin bir kazanç kapısı olarak kalmasını sağladılar,

Dokuz Aylık Bu süreçte, Yargıçların bu konuda yaptıkları yazışmaları, neler yazıp çizdiklerini, düşüncelerini yeniden aktarmak istiyorum, nostalji yapalım, ve dokuz aydır bu hukuksuzluğun bu adaletsizliğin nasıl olurda halen sürdüğüne anlam vermeye çalışalım.

Hafızalarımızı tazeleyelim..

******************************************************

Tekerrür, tüzel kişilere ceza verilememesi, her çek yaprağı için ayrı ceza verilememesi konularındaki görüşlerinize aynen katılıyorum. Zaten daha önce açılan forumlarda da bu hususlarda çekincesi ve itirazı olan arkadaşımız olmamıştı. Ancak temel cezanın belirlenmesi ile ilgili görüşünüzü tam olarak anlayamadım. Çek bedelini günlük 100 TL. den gün adli para cezasına çevirmeliyiz mi diyorsunuz? Tartışılması gereken en önemli konu bu zaten. Saygılarımla… Akın DOMBAYCI 10.01.2009.14:32

****************************************************

Sayın Dombaycı, yine çek bedeli kadar adli para cezası verilmeye devam edilecektir.Çünkü çek kanunundaki ceza 01/06/2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5252 sayılı yasanın 5.maddesi gereğince ağır para cezasından dönüştürülmüş bir adli para cezasıdır.Bu husus ta TCK.nun 5.maddesine rağmen kabul edilmiştir.Kısaca ağır para cezasından dönüştürülen adli para cezaları 5252 sayılı yasanın geçici 1.maddesi kapsamında değildir.Bu madde diğer aykırılıklar bakımından kabul edilmiştir.Bu nedenle çek kanunundaki adli para cezası gün para cezasına aykırı dahi olsa uygulanması gerekecektir.Ancak çek bedeli kadar adli para cezası vermek aslında gün para cezasına da aykırı değildir.Çünkü hem 5252 sayılı yasanın 5.maddesi hem de 5275 sayılı yasanın geçici 1.maddesi gereğince tüm ağır para cezalarından dönüştürülen adli para cezalarının 1 günü 100 YTL.üzerinden hesaplanır.Örneğin çek bedeli olan 80.000 TL.adli para cezasına hükmedilmesi halinde bu günlüğü 100 TL.den 800 gün adli para cezası anlamına gelir.Bunun açıkça yazılmasına gerek yoktur.Zaten infaz sırasında nazara alınacaktır.Sadece 100 TL.nin altında kalan kısımlar gün para cezasına aykırılık oluşturur.Bununda infaz hukuku açısından sonuca bir etkisi yoktur.Yani çek bedeli kadar adli para cezası verilmesi aslında gün para cezasına aykırı değildir.Ancak açıkça aykırı olsa dahi uygulanması gerekir.Demek istediğimde budur. Hacı Murat Gökşen 11.01.2009.0:59

*********************************************************

Sayın Gökşen;
İstifade ettiğimi belirtmek isterim, teşekkür ederim.
Görüşlerinize büyük ölçüde katılmakla birlikte, bir iki hususa değinmek isterim. Kanaatimce Çek Hesabı Açma Yasağını TCK.nın 53/5-2 maddesi kapsamında görmemek gerekir. Zira TCK.nın 53/5-2 cümlesi sadece bazı suç çeşitleri içindir. Bu suçları kanun
“Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar” diyerek açıklamıştır. Yani seçme seçilme ve siyaset hakkının kötüye kullanılması, kamu görevi üstlenme hakkının kötüye kullanılması, velayet vesayet hakkının kötüye kullanılması,vs. gibi hakların ya da yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle suç işlenirse TCK.nın 53/5-2 nci maddesinin uygulanma alanı doğar. Karşılıksız çek keşide etme suçu TCK.nın 53/1 maddesinde sayılan hakların kötüye kullanılması ile işlenebilecek bir suç olmadığından bu madde gereğince de hak kısıtlaması yapılamaması gerekir. Ferşat Aydın 11.01.2009.1:50

************************************************************

Değerli Meslektaşlarım;
Benden önce görüş belirten saygıdeğer meslektaşlarımın görüşlerinden istifade ettiğimi öncelikle belirtmek isterim.
Bilindiği üzere 5252 sayılı yasanın geçici 1. maddesinde “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanacağı” belirtilmiş ve yasada öngörülen süre dolmasına rağmen yasa koyucu tarafından uzatılmamıştır. Bunun kanuni sonucu şudur; Diğer Kanunların 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan “Genel Hükümlere” aykırılık içeren hükümleri 01.01.2009 tarihinden itibaren artık uygulanmayacaktır. Kanunun yürürlük tarihi de (Aykırılık içeren özel yasalar bakımından) 01.01.2009 tarihi olacaktır.
5237 sayılı TCK.nun “zaman bakımından uygulama” başlıklı 7/2 maddesinde “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanunun uygulanacağı ve İNFAZ OLUNACAĞI” belirtilmiş olmakla öncelikle Türk Ceza Kanunun Genel hükümlerine aykırılık içeren kesinleşmiş mahkeme ilamlarının da bu kapsamda yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir.
Öncelikle bir tespitte bulunmak faydalı olacaktır; bir yasal düzenlemenin başka bir yasal düzenlemeden farklı hükümler içermesi ile, çelişen (aykırı) hükümler içermesi aynı şeyler değildir. Örneğin 5237 sayılı TCK.nun da infaz rejimi olarak uygulanması öngörülen “Genel Tekerrürden” farklı olarak bazı suçlar bakımından, bu suçların ihlal ettikleri hukuki değerler, ortaya çıkan tehlikenin ağırlığı gözetilerek yasa koyucu tarafından “Özel Tekerrür” nedeniyle farklı bir infaz rejimi veya farklı bir yaptırım öngörülebilecektir.
3167 sayılı yasaya göre, mükerrer olarak karşılıksız çek tanzim eden sanıklarla ilgili olarak yasa koyucu, aynı nitelikli suçu işleyen sanığın , ikinci ve sonraki kezler aynı suçu işlemesi halinde hapis cezası tayin edilmesini uygun görmüştür. 3167 sayılı yasanın 16/1 (son cümle) maddesinde yasa koyucu mükerrir sanık hakkında farklı bir infaz rejimi dahi öngörmeyerek doğrudan YAPTIRIM belirlemiştir. Yasa koyucunun doğrudan yaptırım öngördüğü bir durumda TCK.nun genel hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasının söz konusu olamayacağını düşünüyorum.
Öte yandan yasa koyucu Çek Kanunundaki gibi “Özel Tekerrür” halinde “YAPTIRIM” yerine özel nitelikli “İNFAZ REJİMİ” dahi öngörebilir. Bu taktirde ise Türk Ceza Kanunun 5. maddesi delaletiyle 58. maddesine aykırılığı tartışmak yerine, düzenlemenin Anayasanın 10 maddesine aykırı olup olmayacağını tartışmak gerekecektir. Nitekim geçmiş dönemlerdeki süreçte hep bu eksen üzerinde tartışmalar yaşanmış ve farklı düzenlemelerin anayasa ile koruma altına alınan “eşitlik” ilkesini ihlal edip etmediği değişik yasal düzenlemelerle ilgili olarak tartışma konusu yapılmıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, aykırılık içeren diğer özel yasalar bakımından 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğine göre, hangi hükümlerin örtülü olarak yürürlükten kaktığını da bu kabul doğrultusunda tespit etmek gerekecektir. Sonradan yürürlüğe giren genel nitelikli bir kanunda, önceden yürürlükte olan özel nitelikli bir kanunun “aykırılık içeren hususlarda önceki kanunun uygulanacağına ilişkin” bir düzenlemeye yer verilmemiş ise şüphesiz ki, sonradan yürürlüğe giren genel nitelikli kanun, önceki özel nitelikli kanunun aykırı hükümlerini yürürlükten kaldıracaktır. Örneğin meslektaşlarımızın sıkça gündeme getirdikleri 3167 sayılı yasanın 16/2 maddesindeki tüzel kişiler hakkında adli para cezasına hükmedilmesine ilişkin düzenlemeye değinecek olursak, 01.01.2009 tarihinde (aykırılık içeren özel yasalar bakımından) yürürlüğe giren 5237 sayılı kanunun 20/2 maddesinde “Tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği, ceza yaptırımının uygulanamayacağının” belirtilmiş olması karşısında, yasada öngörülen emredici nitelikteki bu yasaklayıcı düzenleme nedeniyle, 3167 sayılı yasanın Tüzel kişiler hakkında ceza tertibini içeren 16/2 maddesinin artık yürürlükten kalktığını kabul etmek gerekecektir. Zira 5237 sayılı TCK.nun 20. maddesi “emredici nitelikte” yasaklamaları içeren bir yasal düzenlemedir.
5275 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde “….. diğer kanunlarda yer alan adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, hükümlülerin bir gün yüz Türk Lirası hesabı ile hapsedilecekleri” belirtilmiş olduğundan, gerek 3167 sayılı yasanın 16/1 maddesinde ve gerekse diğer yasalarda yazılı ve gün karşılığı olmayan adli para cezalarının da yürürlükte olduğunu ve infaz kabiliyetlerinin hala bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. Çünkü 5275 sayılı yasanın geçici 1. maddesi de halen yürürlüktedir. Geçmiş dönemlerde, Örneğin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aykırılık, Kaçakçılık Kanununa aykırılık suçlarında, İcra suçlarında genel hükümlerden farklı düzenlemelere yer verildiği sıklıkla görülmüş ve muhtemeldir ki bundan sonra da görülecektir. Kişisel görüşüme göre; burada önemli olan, bu düzenlemelerin 5237 sayılı TCK.nun genel hükümlerinde yer alan “emredici ve yasaklayıcı” nitelikteki düzenlemelere aykırı olmamasıdır. Ayrıca aynı hukuki statüde bulunanlar bakımından farklı düzenlemeler öngörülmesi de, anayasaya aykırılık iddialarını gündeme getirebilecektir.Mustafa BAĞARKASI 11.01.2009.15:24

***********************************************************

Değerli meslektaşlarım,
Yazılanlara büyük ölçüde katılmakla birlikte sonuç yorumda farklı düşünmekteyim. Artık genel hükümlere aykırı düzenleme olamayacağına ve cezaların neler olduğu da genel hükümlerde düzenlendiğine göre 01.01.2009 tarihinden sonra çekten 5 gün a.p.c verilebilecektir ki buda sanık lehine olduğundan geçmişe yürüyecektir.
Ama belki de burada asıl dikkat edilmesi gereken kasıt unsurudur. Şimdiye kadar sanığın mazereti ne olursa olsun(hastalık, cezaevinde olma, v.s.) çeki yasadaki bağlayıcı yorumla genel hükümlerdeki kasıt kurallarına aykırı biçimde şekli suç olarak uygulayıp savunmalar göz önüne alınmayarak çekin karşılıksız çıkması durumunda ceza verilmekteydi, bunun değişmesi de söz konusu olabilir ancak o zamanda sanığın çeki vadeli verip ticari imkansızlık nedeni ile ödeyemediğine ilişkin savunması ceza mahkemelerini ticaret mahkemesine dönüştürerek işlemez hale getirecektir.
Ayrıca bundan sonra nasıl bir yasa değişikliği olursa olsun şu anda kazanılmış hak olduğundan yeni yasada sorunları çözemeyecek ve bundan sonra bu konu tartışmaya açık olacaktır. Saygılarımla.yaşar yetiş 11.01.2009.17:30

***********************************************************

Klasik “normlar hiyerarşisinde” kanunlar arsında bir altlık üstlük ilişkisi yoktur. Bu genel kanun-özel kanun bakımından da böyledir. Bütün kanunlar aynı seviyededir aralarındaki hüküm farklılıkları altlık üstlük ilişkisi ile değil yürürlülük kuralları ile telif edilir. Bu nedenle TCK’nun 5. maddesi hükmü de yürürlülük kuraları gözetiler yorumlanmaladır.1 haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren ve girecek kanunlarda TCK’nun genel hükümlerine aykırı düzenlemeler olabilir ki bu pek muhtemeldir. Bu kanunlar yönünden TCK’nun 5. maddesinin sonraki kanun önceki kanun yürürlülük prensibi uyarınca bu geçerliliği yoktur.KANUN KOYUCU BÖYLE BİR HÜKMÜ ANAYASA NORMU HALİNE GETİRMEDEN KENDİSİNDEN SONRA ÇIKAN KANUNLARI BAĞLAYICI HALE GETİREMEZ.
Fakat sorun şudur ki TCK’nun 5. ve 5252 sayılı TCK’nun geçici 1. maddesi 1 haziran 2005 tarihinden önce yürürlülüğe giren giren kanunlar yönünden genel bir yürürlülük hükmü mü getirmiştir. Yani bu hükümlerle 1 haziran 2005 tarihinden önce yürülüğe giren kanunların TCK’nun genel hükümlerine aykırı hükümleri yürürlülükten kalkmış mıdır? TCK’nun gerekçesine, ve 5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin açık metnine bakıldığında bu sorunun cevabı evet gibi gözükmektedir. dursun çakıl 11.01.2009.21:28

***************************************************************

tck 45 md ve 61/10,ve tck 2md birlikte değerlendirildiğin de ÇEK SUÇU 1.1.2009 dan sonra CEZASIZ kalmıştır.cezasız kalan suç nedeniyle de önceden verilmiş cezayı da ortadan kaldırılması gerekir.infazlarınında durdurulması gerekir.
tck 45.md cezaların hapis ve adli para cezaları olduğunu söylüyor.bu madde de veya tck 52 .md.de ‘ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI’ VEYA ‘ ARTIK UYGULAMA İMKANI KALMAYAN(5252 sk geçici 1.md göre) 5252.SK 5.md benzer şekilde 450 ytl adli para cezasını uygulamak yasal değildir.zira tck 45.md de böyle bir ceza vermeye yasal imkan da yoktur .
aksini kabul etmek demek ise tck 2/3.md göre ‘ Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz’ amir hükmüne aykırı KIYAS YASAĞINA GİRER.CEZA İÇEREN HÜKÜMLER KIYASA YOL AÇACAK BİÇİMDE GENİŞ YORUMLANMIŞ OLACAKTIR.
ceza hükümlerinin uygulanmasında KIYAS YASAĞI VAR. CEZA İÇEREN HÜKÜMLERİNİN DE YORUMLANIRKEN DE GENİŞ YORUM YAPILABİLİR ANCAK BU GENİŞ YORUMUN DA YASAL SINIRI KIYASA YOL AÇACAK BİÇİMDE OLMAYACAK. Erdoğan Aktaş 11.01.2009.22:2

**************************************************************

3167 sayılı Kanundaki “ADLİ PARA CEZASI ” ibaresi 5252 sayılı Kanunun 5(1) madde ve fıkrası ile 2004 yılında eklenmiştir. 5237 sayılı Kanun ise 2005 Haziran da yürürlüğe girmiştir. Sonradan yürürlüğe giren Kanunda genel hükümlere aykırılık geçersiz sayılmıştır. Gün para cezası sistemine aykırılık kabul edildiği sürece çek suçlarından verilen cezalar ortadan kaldırılmalıdır. Ancak 31.12.2008 tarihi suçun işlenme tarihi, karar tarihi veya kesinleşme tarihlerinden hangisi yönünden dikkate alınacaktır? Mahmut Erdemli 12.01.2009.11:18

***************************************************************

Mart 2009 Ayı İçinde çekte vade Kuralıda yasallaştı..

Ama C.G.K Kararı henüz yok!!!

ilgili yazılar: http://www.cekmagdurlari.com/2009/09/avrupa-komisyonuna-dilekcemiz.html

Reklamlar
 1. 12/09/2009, 11:21

  >ARKADAŞLAR,MESAJ VE FAKSLARIN HARİCİNDE ULUSAL GAZETELERİN TÜM KÖŞE YAZARLARINA EMAİL ATSAK FAYDASI OLURMU ? H.A.D.

 2. 12/09/2009, 12:10

  >Sevgili Mağdur Kaderdaş arkadaşlarımBir iki kez daha önce burda söyledim ve yazdım. Eyleme geçememe sıkıntımız var. Benim arammam var ve kısa sürede olsa sekiz gün geçen yıl bu tarihlerde hapiste kaldım. Hapishane önlerinde oturma eylemi yapalım bir iki arkadaş esnaf ankaraya yürüyelim. Bu ülkede bizi günah keçisi yapıp asmaya çalışıyorlar. Siyayetciler ağlamaktan anlamaz ruhsuzluktur siyaset ruhu olan yapamaz. Bizim biran önce eylemleri sertleştirmemiz var size iddia ediyorum bu gidişle kanun alehimize çıkacak. Sel baskınında hapise bir kişi girdi oda panelvan münibüsün sahibi esnaf olan kişi. O esnaf biziz anlayın bütün herşeyde kader aynı. O hapse giren esnaf nerden bilecek şehrin istanbulun göbeğinde sel suları münibüsü sürükleyecek ve içindekilerin ölümüne sebep verecek. Kimse istifa etmedi etmezde bizde aynı mağdurur kim derdiki dünyada ekonomik kriz olacak. Sayın arkadaşların bir yıldır aranmam var ve kaçmaya devam ediyorum ama ismimle değil başka bir kimlikle yaşıyorum. Vatanını seven biri olarak artık bu ülkede yaşamak bile istemeyecek duruma geldim. Suçumuz ticaret yapmak suçumuz kdv yapmak ama olmadı yapamadık. Gelin eylemleri sertleştiredim oturma eyleme yürüme eylemi ankaraya gitme eylemi olarak ben başka bir kimliklede olsa gelmeye hazırım birgün bütün çek mağdurları benim gibi yaşamaya başlayacak bunu unutmayın vakit varken bari siz yapın benim bir kimliğim bile yok yaşayacak bari siz özgürlüğünüzü kaybetmeden yapın mailleri sms leri çekmek güzel etkileyici ama siyasetin ruhu yok etkilenmiyorlar bile LÜTFEN VAKİT VARKEN eylem yapalım eylem elle tutulur gözle görülür eylem ben varım ama bir kişi ile olmaz

 3. 12/09/2009, 19:55

  >Selam dava kardeşlerim sizlerle birkaç anlamlı umutlu sözleri paylaşmak istedim çünkü ne durumda olursak olalım sabır şükür ve mücadele etmeliyiz bu mücadeleyi ortak ve toplu bir şekilde yapmayı başarabilirsek (ben başaracağımıza inanıyorum inşallah yanılmam)umutlarımız daha da çoğalacaktır lakin eğer başaramazsak yinede hayat devam ediyor bireysel de olsa yaşama mücadelemiz sabır ve şükür içinde devam edecektir …..AKILLI İNSANLAR AYRI FİKİRDE DE OLSA UYUM İÇİNDE YAŞARLAR,CAHİL İNSANLAR AYNI FİKİRDE DE OLSA UYUM İÇİNDE YAŞAYAMAZLAR….ÇARESİZ KALDIĞINIZDA BİLİNKİ TEK ÇARE YİNE SİZSİNİZ ACI ÇEKMEDEN MUTLULUĞUN FARKINA VARAMAYIZMUTLU OLMAYI YARINA BIRAKMAK KARŞIYA GEÇMEK İÇİN,AKAN NEHİRİN DURMASINI BEKLEMEKTİR.YAŞADIĞIMIZ HERŞEY ÖĞRENMEMİZ İÇİNDİR BU YÜZDEN AĞLAMAYA SIZLAMAYA GEREK YOK EN NİHAYETİNDE HERKES KENDİNİ KAZANIR..UMUTSUZ KARANLIKLARA DÜŞTÜĞÜNDE İLERİYE BAK AYDINLIĞI GÖRÜRSÜN YANLIŞ TRENE BİNDİYSENİZ VAGONLARDA TERS YÖNDE YÜRÜMENİN FAYDASI YOKTUR.KİMSEYE TAŞIYAMIYACAĞI YÜKTEN AĞIRI VERİLMEZ, YA GÜÇLÜ OLUR TAŞIRSIN YADA GÜÇSÜZ OLUR EZİLİRSİN AMA BU YÜK SENİN TAŞIYABİLECEĞİN KAPASİTEDEDİR BİLESİN…HAYAT BİSİKLETE BİNMEK GİBİDİR,PEDALI ÇEVİRDİĞİN SÜRECE DÜŞMEZSİN.UMUTSUZLUĞA DÜŞEN BİRİSİ HAYATTAN KOPARNEREDEN BAŞLAYACAĞINIZI BİLMİYORSANIZ BAŞLAYAMAZSINIZ.BAŞARI İÇİN BİR PLANINIZ YOKSA BAŞARISIZLIĞI PLANLIYORSUNUZDURALLAH TAN ÜMİDİNİ KESMEYEN KULDAN ÜMİT ARAMAZ….EN BÜYÜK ZAMAN HIRSIZI KARARSIZLIKTIRKARARSIZLIK VE GECİKME BAŞARISIZLIĞIN NEDENİDİR ÖNEMLİ OLAN ELİNDE NE OLDUĞU DEĞİL ONU NASIL KULLANDIĞINDIR PİŞMAN DEĞİLSEN ELİNDEKİNİ NASIL KULLANDIĞIN ÖNEMLİ DEĞİLDİR..OKÇU HEDEF OLMADAN HİÇBİR İŞE YARAMAZ ..ÖNEMLİ OLAN UZAKLIK DEĞİL İLK ADIMI ATMAKTIR

 4. 13/09/2009, 13:01

  >13 Eylül 2009 PazarPATRON AVUKATLAR EMEKÇİ AVUKATLAR PATRON AVUKATLAR, EMEKÇİ AVUKATLAR,Banka ve faktöringlerin işleri birkaç hukuk bürosunun tekelinde. Bu patron avukatların emrinde yüzlerce avukat çalışıyor. Ben bu olguyu patron avukatlar ve emekçi avukatlar diye adlandırıyorum. Şunu tartışmalıyız:EMEKÇİ AVUKATLAR MESLEKLERİNİ BİR HUKUKÇU KİMLİĞİ İLE Mİ YÜRÜTÜYOR, YOKSA KİMLİKLERİ PATRONLARIN EMİR KULU OLMAKLA MI SINIRLI? http://demokratavukatlar.blogspot.comBU BU BLOGU AVUKATLARI TARTIŞMAYA KATMAK İÇİN VE DE AVUKATLIĞI TARTIŞMAK İÇİN KURDUM..

 5. 13/09/2009, 15:36

  >Arkadaşlar , bildiğim kadarı ile GBT ye düşmüş isek herhangi bir otele giriş yapınca gece hemen polis geliyor ,peki aynı durum pansiyon için de geçerlimidir. Bilgisi olan varmı?

 6. 13/09/2009, 16:27

  >YARIN MAİLLERİNİZE GELEN NUMARALARA LÜTFEN FAX ÇEKELİM. BİTKİNLİK YAPMADAN YILGINLIK OLMADAN. BU KONU ÖNEMLİ BİR KONUDUR. MAİLLERİNİZE GELEN NUMARALARIN KARŞISINA BAKARSANIZ HEPSİ DE BİZİM KANUNUMUZA HİZMET EDEN MAKAMLARDIR. LÜTFEN BU KONUDA HASSİYET GÖSTERİN..MAİLLER SİZE ULAŞMIYORSA ''BİZ KAÇ KİŞİYİZ'' BÖLÜMÜNE MAİL ADRESİNİZİ BIRAKINIZ.JENARDİ

 7. 13/09/2009, 16:28

  >YARIN MAİLLERİNİZE GELEN NUMARALARA LÜTFEN FAX ÇEKELİM. BİTKİNLİK YAPMADAN YILGINLIK OLMADAN. BU KONU ÖNEMLİ BİR KONUDUR. MAİLLERİNİZE GELEN NUMARALARIN KARŞISINA BAKARSANIZ HEPSİ DE BİZİM KANUNUMUZA HİZMET EDEN MAKAMLARDIR. LÜTFEN BU KONUDA HASSİYET GÖSTERİN..MAİLLER SİZE ULAŞMIYORSA ''BİZ KAÇ KİŞİYİZ'' BÖLÜMÜNE MAİL ADRESİNİZİ BIRAKINIZ.JENARDİ

 8. 13/09/2009, 16:32

  >hadi arkadaşlar elimiz çalışsın yarın ben tüm fax numaralarına 3 er kez fax çekicem.

 9. 13/09/2009, 16:40

  > F A X TÜM FAX NUMARALARINA 3 ER KEZ FAX ÇEKİYORUZ….HADİ ARKADAŞLAR

 10. 14/09/2009, 00:35

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; FAKS ÇEKECEĞİMİZ NUMARALAR MAİL OLARAK GELMİŞTİR. BIKMADAN; USANMADAN, BELİRLENEN NUMARALARA, YASAL ŞEKİLDE, HAKARET SÖZLERİ İÇERMEYEN, ANCAK; YASADAKİ BOŞLUKTANDA BAHSEDEREK, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMLARI BELİRLEYEN YAZILARIMIZI, YARIN; MUTLAK AMA MUTLAK VERİLEN NUMARALARA FAKS OLARAK GÖNDERELİM. BIKMADAN; USANMADAN, YILMADAN, ÜŞENMEDEN, GEÇ KALMADAN, FAKSLARIMIZI; YARIN, YANİ; GECE, 00.12 OLDUĞUNA GÖRE BUGÜN; MUTLAKA İLGİLİ KİŞİLERE VE YERLERE GÖNDERELİM. TANRIMIZ; MUTLAK VE MUTLAK Kİ, HAKLI OLAN BU DAVAMIZDA YANIMIZDADIR. HERKESE KOLAY GELSİN. SEVGİ VE SAYGILARLA; İYİ GECELER. HASAN(BARIŞÇI)-MERSİN.

 11. 14/09/2009, 00:48

  >Halil-İbrahim BereketiVaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış.Büyüğü Halil.Küçüğü ise İbrahim…Halil, evli çocuklu.İbrahim ise bekârmış…Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin… Ne mahsul çıkarsa, iki pay ederlermiş.Bununla geçinip giderlermiş…Bir yıl, yine harman yapmışlar buğdayı.İkiye ayırmışlar.İş kalmış taşımaya.Halil, bir teklif yapmış :İbrahim kardeşim; Ben gidip çuvalları getireyim. Sen buğdayı bekle.Peki, abi demiş İbrahim…Ve Halil gitmiş çuval getirmeye… .O gidince, düşünmüş İbrahim:Abim evli, çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evineBöyle demiş veKendi payından bir miktar atmış onunkine…Az sonra Halil çıkagelmiş.Haydi İbrahim. Demiş, önce sen doldur da taşı ambara.Peki abi.İbrahim, kendi yığınından bir çuval doldurup düşer yola.O gidince, Halil düşünür bu defa:Der ki:Çok şükür, ben evliyim, kurulu bir düzenim de var.Ama kardeşim bekâr.O daha çalışıp, para biriktirecek. Ev kurup evlenecek.Böyle düşünerek,Kendi payından atar onunkine birkaç kürek.Velhasıl, biri gittiğinde, öbürü, kendi payından atar onunkine.Bu, böyle sürüp gider.Ama birbirlerinden habersizdirler.Nihayet akşam olur.Karanlık basar.Görürler ki, bitmiyor buğdaylar.Hatta azalmıyor bile.Hak teala bu hali çok beğenir.Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki…Günlerce taşır iki kardeş, bitiremezler.Şaşarlar bu işe…Aksine çoğalır buğdayları.Dolar taşar ambarları.Bugün ‘Bereket’ denilince, bu kardeşler akla gelir.Bu bereketin adı: Halil İbrahim bereketidir.Selam dava kardeşlerim mücadelemizde böylesi duygular içerisinde gelişip adaletsizliği durdurana kadar sürer inşallah..arkadaşlar bu olayı aktarmamdaki neden sitemizde yazılanların bereketinin artması çünkü bereketi arttıran insanlara güç kuvvet veren bir şey de muhabbettir. Muhabbetin olduğu yerde bereket olur sitede yazılan umut verici sabır verici şükür verici bir yazı zorda kalmış bir kardeşimizin okumasıyla umut olabilir içine ferahlık getirebilir hatta katılmayı düşünmediği mücadelemize katılmasını da sağlayabilir bu yüzden paylaşılan kardeşlik,sevgi,birlik,beraberlik,umut duyguları paylaştıkça çoğalır bereketi artar sizlerinde kardeşlik ve mücadelemiz için birlik beraberlik mesajları yazmanız hepimize bereket sağladığı gibi yazan kişinin hayatında da olumlu gelişmeler sağlayabilir..bu duyguları canı gönülde yaşayan kişi inanın başına gelen her olayda rahatlıkla huzur bulabilir beterin beteri vardır ALLAH bugünümüzü aratmasın,hepimize bereketli günler nasip etsin inşallah

 12. 14/09/2009, 01:02

  >Sayın; Bişey yapmalı görüyorumki, gecenin son yazısını siz yazmışsınız. Yazdığınız; çok güzel anlamlı ve yönlendirici. Ellerinize yüreğinize ve dilinize sağlık. İnşaallah; özgür günlerimizde yine bu site vasıtıtasıyla, siz değerli yol arkadaşlarımızla; çok daha güzel şeyler paylaşmak umuduyla… Hasan(Barışçı)-Mersin

 13. 14/09/2009, 01:11

  >çok teşekkür ederim Hasan (barışçı) kardeşim şu an seni hayatımda hiç görmedim bile ama yüzünü görmesemde canı gönülden dostum kardeşimsin hepimiz zor günler geçirdik dostluğun anlamını en iyi şekilde biliyoruz anlatmamıza gerek yok sanırım şimdi böylesi dostluk ve kardeşlik yakalabiliyorsak başımıza gelenlerde zararda değil kardayız hasan kardeşim ben izmirdeyim eğer yolun düşerse her zaman beklerim eğer benim yolum düşerse mersine yanına gelmek isterim zaten ankara eyleminde nasip olursa hepimiz tanışırız ALLAH yardımcımız olsun inşallah

 14. 14/09/2009, 01:39

  >ARKADAŞLAR BU FAX KONUSU ÇOK ÖNEMLİ MAİLLERİNİZE GELEN FAX NUMARALARINA LÜTFEN YARIN FAX ÇEKELİM. DURUMU MÜSATİ OLAN 3.KER KEZ ÇEKSİN.. KISA VE ÖZ YAZILARLA DURUMUNUZU ANLATAN YAZILARI FAX ÇEKİN LÜTFEN. YARIN BÜYÜK GÜN HADİ DURMAK YOK… 14,09,2009 PAZARTESİJENARDİ

 15. 14/09/2009, 01:46

  >selam emre (jenardi)kardeşim yarın nasipse fax çekeceğim bir yazı hazırlayıp yollayacağım bu mücadele fax,telefon ve mail le emeklemiş sonrada ankara ziyaretleriyle yürümeye başlamıştı şimdi okadar mail ve fax çekmeliyiz kii ankara ziyareti etkisi kadar etkisi olsun yapacağımız nasipse ankara eylemide adaletsizliği durdursun inşallah haydi arkadaşalarım gönüllerden gelen birlikle yine başlıyoruz mücadele etmeye bu sefer dağınık olmadan birbirimize düşmeden kardeşçe ne gerekiyorsa yapacağız ankaraya gitmeden sesimiz yankılanmaya başlasın koridorlarda :))

 16. 14/09/2009, 01:51

  >BENDE YARIN EN AZ MAİLİME GELEN TELEFON NUMARALARINA EN AZ 2 FAX ÇEKİCEM.. BENCE YÜZLERCE FAXIN GİTMESİ BİZİ KÜÇÜKTE OLSA GÜNDEME TAŞIYABİLİR KANAATİNDEYİM. JENARDİ ARKADAŞ BU FİKİRLERİNLE BİZLERE DAİMA YÖN GÖSTERDİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN.. KAÇAK DURUMDA OLUPTA GELEMİYORUM KATILAMIYORUM DİYENLER İŞTE SİZLERE BİZLERE FIRSAT.. YARIN İÇİN HER FAX NUMARASINI KİTLEYELİM. MEŞGUL ÇALSA DA ÇEKENE KADAR BAŞINDAN AYRILMAYALIM. SEVGİLERİMLE finanbank mazlumu mağdur

 17. 14/09/2009, 02:00

  >FİNANSBANKIN MAĞDURU:d SENDEN DE ALLAH RAZI OLSUN.. BİZ BİŞİ YAPMIYORUZ.SADACE FİKİR VERİYORUZ.MESAJ ÇEKME FİKRİ DE OLDU VE GÜZEL SES GETİRDİ. ŞİMDİ EKİME KADAR BU ŞEKİLDE DEVAM EDİCEZ ALLAIHN İZNİYLE… 14,09,2009 PAZARTESİ… HERYERE FAX YAĞMURU

 18. 14/09/2009, 11:14

  >pansiyonda kimlik sorulmaz sorun etmeyin,kimlik yerine isim sorarlar ona da başka bi isim verin.hiçbişey olmaz

 19. 14/09/2009, 23:26

  >Değerli Arkadaşlar; sitede biraz evvel sorun vardı lakin, giderilmiş olduğunu gördüm. Zannederimki; değerli katılımcı arkadaşlarımız, bugün; faks konusunda üzerlerine düşenleri yapmışlardır. Herkesin görevini; görev ve dava bilinciyle, yapmış olduğu kanaatindeyim. Sayın; Bişey yapmalı, bundan yıllarca evvel o güzel İzmir'e defalarca gelip gitmişimdir. Ne güzeldir İzmir; ne güzeldir sizin gibi İzmir insanları. Elbetteki; bunca çilelerden sonra, nasip olurda, birgün daha o güzel İzmir'e gelebilirisem; sizinle bir çay bile içmek, benim için mutluluk olacaktır. Elbetteki; Mersin'e gelme olanağınız olursa, ekmek arasıda olsa bir tantuni yiyip sohpet ederiz. Kimbilir; belkide, bu sohpet sabahlara dek uzayabilirmi? dersiniz. Yürekten gelen cevabi yazınız için teşekkürler. Tüm emeği geçenlere saygılar, sevgiler ve selamlar. Umar ve dilerimki; Tanrımız, haklı olduğumuzu bildiğimiz bu davamızda yanımızda olacaktır. Hasan(Barışçı)-Mersin

 20. 15/09/2009, 07:08

  >HAYDİ YASA DÜZENLEYİCİLER BİZ DOLANDIRICI-HIRSIZ DEĞİLİZ EKONOMİ MAĞDURUYUZ VERİN İDARİ PARA YA GEÇSİN BİZ O ZAMAN ÖDEYEBİLİRİZ BORCUMUZU.. ADLİ PARA CEZASI BİTSİN YARGITAY BAŞKANI BİLE SÖYLEDİ.

 21. 15/09/2009, 10:36

  >SN. ARKADAŞLARIM, OLUMLU HABERLER GELMEYE BAŞLIYOR. SMS, FAKS VE MAİLLERE DEVAM. KENDİMİZİ UNUTTURMAYALIM. EKİM AYI ÇOK CANLI VE HAREKETLİ OLMAMIZ LAZIM. BUNUN İÇİN SON SÜRAT MAİLLERE HIZ VERELİM. MECLİS AÇILIYOR . VEKİLLER ANKARADA.. DURMAK YOK . SON SÜRAT MAİL KUTULARINI DOLDURMAMIZ LAZIM. UMUTSUZLUK YOK ……DENİZ GÜL

 22. 15/09/2009, 10:37

  >merhaba arkadaşlar,yoğun şekilde gönderilen fax ve maillerin neticeleri alınıyor.Yapılan telefon konuşmalarından da anlaşılıyor bu.Haberler güzel,çok güzel

 23. 15/09/2009, 10:41

  >Kenetlenme , birlik ve beraberlik günüdür bugün.Bu acıların bitmesine,çekilen çilelerin dinmesine büyük bir ihtimalle çok az bir zaman kaldı…Mücadeleye , birlik ve beraberliğe devam

 24. 15/09/2009, 11:06

  >ArkadaşlarDevlet Bakanı Bursa Ak Parti Milletvekili Faruk Çelik'le bir görüşmemiz oldu.Sayın Çelik, sıkıntıyı biliyoruz hükümet olarak 15 Ekimde bu işi sonuçlandırma kararı aldık, Yasa herkesi tatmin edecek şekilde çıkacak ifadesini kullandı..Faruk ÇelikÇeşitli dallarda ticaretle meşgul olan Faruk Çelik, iki yıl süreyle de yerel bir gazetenin sahipliğini ve köşe yazarlığını yaptı.Siyasete genç yaşlarda başladı. Bursa İl Başkanlığı ve Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 21. dönem Bursa Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyeliklerinde bulundu.2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucuları arasında yer alan Faruk Çelik, 22. dönem Bursa Milletvekili olarak ikinci defa seçildi. beş yıl süre ile Ak Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı.22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde 23. dönem Bursa Milletvekili olarak üçüncü defa seçilen Faruk Çelik 60. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.Şu anda Devlet Bakanlığı görevini sürdürmektedir..Devlet Bakanı Faruk Çelik Web sitesi ziyaretçi defterine yazabilirsiniz Link altta. Buraya Tıklayarak Faruk Çelik Sitesine Yazabilirsiniz Ayrıca aşağıdaki adrese e-mail gönderebilirsinizE-Mail: faruk.celik@tbmm.gov.tr1 NOLU FAX NO : 0312 424 09 952 NOLU FAX NO : 0312 419 22 43Kolay Gelsin..

 25. 15/09/2009, 11:29

  >Facebook Dernek İçin TeklifSuna Tuncer 14 Eylül, 17:21 Emel hanım .Biz bu amaçla yeni bir dernek kurduk.Tacir ,Esnaf,İş Adamları ve aileleri dayanışma derneği altında toplandık.Karşılıksız çekler , kredi kartları V.B diğer sorunlarımızla ilgili.Sizi arkadaşlarınız ve dostlarınız aramızda görmek isteriz.Dernek adresi ;Ataşehir Yeşim Sitesi blok 9 daire 1 TEL 0216 4553963 TÜRSevgilerimizle Emel Yildiz 15 Eylül, 11:24 Suna TuncerBiz Çek Mağduruyuz ve bu yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz ve kardeşim cezaevinde, kardeşimin özgürlüğüne bir an önce sahip olmasını istiyorum.Dernek olayı çek mağdurlarına fayda sağlamaz, neden derseniz, derneğin uzun süreli olması faaliyetini sürdürmesi tamamen yasanın sürüncemede kalmasına bağlı ve sanırım bu karmaşa ne kadar uzun süreli olursa dernekte o kadar uzun süreli olurDernek gibi bir faaliyette olmamız mümkün değilcevapım..

 26. 15/09/2009, 11:34

  >yasa ne kadar geç çıkarsa dernekte o kadar hayatta ayakta kalır.. tabiki.. hay salak kafamağzına sağlık emel Allah razı olsun senden

 27. 15/09/2009, 11:45

  >Haklısın Emel abla

 28. 15/09/2009, 11:50

  >CUNEYT BEY BİR DİLEKÇE YAZALIM VE MECLİSE VE GAZETELER BU DİLEKÇEYİ FAKSLIYALIM NE DERSİNİZ? BEN MAİL GÖNDERİYORUM ÇEK MAĞDURLARININ KİMSE SÖZCÜSÜ OLAMAZ.MUSTAFA

 29. 15/09/2009, 12:12

  >Bizim derneğimiz kurulu, o da burası.10 aydır sadece çek mağdurları olarak yasal bir mücadele veriyoruz.Ancak diğer kurulmuş yada kurulacak olan derneklere de saygımız vardır.Biz kendi mücadele çerçevemizde hareket ettik ve etmeyede devam ediyoruz.Devam edilen bu mücadelede gelen yada gelebilecek her türlü fikre de açığız…Biz karşılıksız çek mağdurları olarak,Sürecin artık sonuna gelindiği ve en geç 30-45 gün sonunda olumlu yada olumsuz bir sonuç alınacağı kanaatindeyiz.Sürenin sonunda kazanan taraf olmak istiyoruz ve buna inanıyoruz.Bu inancımızı destekleyen nedenler kısaca -MECLİSTE OLAN KANUN-VEKİLLERLE OLAN GÖRÜŞMELER-3167 SAYILI YASANIN GEÇERSİZ OLMASI-ANAYASAL HAKLARIMIZ-İNSAN HAKLARINA AYKIRILIK-YARGININ BİRİKEN DOSYALAR KARŞISINDA ÇARESİZLİĞİ-CEZAEVİ KOŞULLARI- ÇIKAN BERAAT KARARLARI – ÇEKTE VADE OLMAZ KOŞULUNUN GELMESİ VB gibi…BİZE DÜŞEN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE FAX VE MAİLLERE DEVAM ETMEKTİR….SAYGILARIMLA

 30. 15/09/2009, 12:44

  >arkadaşlar bi abimizi tutukladılar.metris T1 B17 DE yatan tanıdık var mı? yardımcı olsunlar birbirlerine saygılar ÖNDER

 31. 15/09/2009, 13:12

  >ÇEKİN TARİHİ VE 3167Yorumlara Git KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA 1TBBM si 3167 sayılı kanunla 1929 TBMM’nin gerisine düşmüştür.1929 Türkiye Büyük Millet Meclisi çekte suçun oluşmasını kasta bağlarken, tıpkı yeni TCK nın 21. Maddesi gibi, 3167 garabet bir yasa olarak objektif suç gibi modern hukukun benimsemediği ucube bir suç getirmiş ve adil olmayan bir yargılama usulü benimsemiştir. 3167 sayılı kanun Osmanlı döneminde çıkarılan 1914 tarihli 26 maddelik ÇEKLER HAKKINDA KANUN’dan da geridir. Çekler hakkında kanun sahteliği cezalandırmaktadır.http://rahmiofluoglu.wordpress.com/2009/09/15/cekin-tarihi-ve-3167

 32. 15/09/2009, 13:24

  >Önder beyMetris cezaevinde tanıdığımız arkadaşlarımız var, Metrisin yarısı çek tutuklusu nerdeyse

 33. 15/09/2009, 17:24

  >Arkadaşımız D. ya aşağıdaki e-mail Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEL tarafından gönderilmiş, bizde teşekkür mesajı gönderelim Sayın; D….Kadir gecenizi en içten dileklerimle kutlar; sizin, ailenizin, milletimizin, ülkemizin ve tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.Selam sevgi ve saygılarımla…Mehmet YÜKSELDenizli MilletvekiliPlan ve Bütçe Komisyonu ÜyesiSayın Mehmet Yüksele sms veya e-maille aşağıdaki metni cevaben gönderiyoruz…bayram ve, kandillerde sevdiklerimiz ödeyemedikleri çek borcu nedeniyle cezaevinde, bu onur kırıcı durum dışarıda olanlara hiç mutluluk vermiyor. Çek Mağdurlarıyazıyoruz. ve sms veya e-mail le iletiyoruzDanışman Kadir DEMİRTelefon : 0 535 695 88 97mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr kadirdemir20my@gmail.com

 34. 15/09/2009, 23:20

  >Değerli arkadaşlar; sitemizdeki tüm katılımcı arkadaşlarımın, Mübarek Kadir Gecesini kutluyorum. Umuyor; diliyor ve sizlerle birlikte bende bu gece dualar ediyorumki, O Yüceler Yücesi Allahımız; haklı olduğumuz ve mücadele verdiğimiz bu davamızda, bu geceki dualarımızı kabul buyururda, hayırlı vesileler bahşederde, İnşaallah; çok yakın bir zamanda özgürlüğümüze kavuşuruz. Sitemizde; yeni belirlenen ilgili, Sayın Milletvekillerimize ve Sayın Yetkililere, konumuzla ilgili mailleri gönderdim. Herkese hayırlı geceler. Tanrımız katında; dualarımızın makbul olacağı umuduyla… Hasan(Barışçı)-Mersin

 35. 16/09/2009, 00:33

  >SN.FARUK ÇELİK BEYİN TBMM MAİL ADRESİNE MAİLLERİMİZ ULAŞMIYOR.ACABA BAŞKA MAİL ADRESİ VARMI??CAN

 36. 16/09/2009, 01:01

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE KADİR GECENİZ BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLSUN TEMENNİLERİMLE; MÜBAREK OLSUN…ARKADAŞLAR ŞUNU GÖRDÜK Kİ BASKILARIMIZ SONUÇ VERİYOR. ANCAK DAHA DA BASKICI OLMAMIZ GEREKİR.İÇERİDE BULUNAN VE 10 AYDIR BOŞYERE YATMAKTA OLAN SEVDİKLERİMİZİN DURUMU ORTADADIR.BU SEBEBLEDİR Kİ 20 EYLÜL 2009 PAZAR GÜNÜ ÖĞLEN 12.00 DAN İTİBAREN YİNE MAİLLERİNİZE GELECEK OLAN MİLLETVEKİLLERİNİN CEP TELEFONLARINA BAYRAM TEBRİĞİ VE DURUMUMUZU ANLATAN MESAJLAR GÖNDERECEĞİZ. VERMİŞ OLDUĞUMUZ TARİH AREFE GÜNÜDÜR. BUNUN DA SEBEBİ BAYRAM GÜNÜ OLSA İDİ YOĞUNLUKTAN MSJLARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNEBİLİRDİ. EN UYGUN GÜN AREFE GÜNÜ OLARAK KARARLAŞTIRMIŞ BULUNUYORUZ.MAİLLERİ BİZDE OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZ CÜNEYT BEY İLE TEMASA GEÇİP MAİLLERİNİ VERSİNLER. PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN C.TESİ GÜNÜ GECESİNE KADAR MAİLLERİNİZE MİLLETVEKİLLLERİMİZİN CEP TELFONLARI GÖNDERİLECEKTİR.BU İŞİ BU GÜN HÜRMETİNE VE ALLAHIN İZNİ İLE BAŞARICAZ ARKADAŞLAR. HERŞEYDEN ÖNCE BORÇLARIMIZI ÖDEYİP O İSTEDİĞİMİZ ÖZGÜR HAYATA TAKRAR DÖNECEĞİZ. RABBİMİZ BİZİMLE BERABERDİR.BU KONUDA HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN. TURKCELL HATTI KULLANANLAR İÇİN BİLİNDİĞİ GİBİ 5 MSJDAN SONRASI BEDAVADIR. BUDA 10 KONTOR DEMEK. TELSİM VODOFONE İÇİNDE 15…MSJ ATAMAYIPTA HALA BİZLERDEN BİRŞEYLER BEKLEYENLERİ VE ÜŞENGEÇLERİ ALLAHA HAVALE EDİYORUMTARİH: 20 EYLÜL 2009 PAZAR (AREFE GÜNÜ)SAAT: 12.00 DAN SONRA İSTENİLEN HER SAATjenardi

 37. 16/09/2009, 14:40

  >Arkadaşlar anayasa mahkemesini arayan varmı dosya nomuz 2009/18 di.

 38. 16/09/2009, 17:18

  >selam kardeşlerim selam hasan barışçı abim inşallah hep beraber tanışıp görüşürüz arkadaşlar hepinizin geçmiş kandili mübarek olsun kusura bakmayın internet kullanma imkanım olmadığından dün gece kandil mesajı yazamadım sitede gelişmeler çok olumlu inşallah sonucu da hayırlı olur saygılarımı sevgilerimi sunarım

 39. 17/09/2009, 00:18

  >Değerli Arkadaşlar; bilinen bazı arızalardan sitemizde problemler olmuştu. Bunun için gece derslerimize geciktim. Bu kadar mücadeleden sonra; Allah'ın izniyle haklı olduğumuza inandığımız bu davamızdan dönecek değiliz. Değiliz; ta ki olumlu sonuçlar alana dek. Saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 40. 20/09/2009, 08:34

  >tşk ler paylaşımlar icin.

 41. 15/10/2009, 14:36

  >Bizler artık sayıları milyonları bulan , ekonomik kriz sebebiyle çeklerini ödeyememiş esnaflarız.Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti devletine haiz olan ‘’Çeklerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun’’ hükümleri çerçevesinde adına para cezası denilen ve Anayasamıza, uydurulmuş bir kılıf maddesiyle HAPİS cezası almış tüccarlarız.Sesimizi duyuramıyoruz ,çünkü hepimiz kaçak durumda ve aranmaktayız.Çeklerini ekonomik kriz sebebiyle ödeyememiş esnafımıza,bu çeklerini HAPİS korkusu ile ödettiren\ödettirmeye zorlayan,meclisimizi dolaylı olarak etkilemeye çalışan , Banka ve Factoringcilerin T.B.M.M ‘nin üzerinde bir yaptırımı olmasını kınıyoruz.Nitekim Başbakanımız ‘’T.B.M.M ‘nin üzerine hiçbir güç yoktur’’ demiştir.2009 yılı itibariyle ekonomik krizinde etkisiyle bu zamana kadar katlanarak büyüyen ödenemeyen çek sayısı 3.5 milyonu aşmıştır.Esnafımızı , HAPİS ile korkutarak çekini ödemeye zorlamak, bu rakamlarla da görülmüştür ki imkansız bir hal almıştır.Ödenemeyen bir çekin yasal sonucu olarak hapis cezası almış tüccarımız ,sadece alacaklı tarafın egosu için bu cezalarla karşılaşmaktadır.Cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkanların bir çoğu, kendileri hakkında ceza davası açan alacaklının, borcunu ödemeye de yanaşmamaktır.Bu sebebledir ki artık çeklerde hapis cezalarının caydırıcılık boyutu kalmamıştır.Bu insanlık dışı kanunda alacaklı tarafa verilen bir kağıt parçasının yaptırımı hapis olmamalıdır.ÖZGÜRLÜK ve HÜRRİYET teminat olarak verilemez.Şuan itibariyle de yüzbinlerce kişi, haklarında hükmü kesinleşmiş ve kaçak bir vaziyette borçlarını kıt imkanlar dahilinde ödemeye çalışmaktadır.Cezaevindeki esnaflarımız hükümetimizden bu konuya acil bir çare beklemektedir.Sayıları milyonları bulan çek cezalısı esnafımızın oy potansiyeli düşünüldüğünde,bir siyasi partiyi meclise gönderecek sayılarla karşılaşılmaktadır.Her fırsatta duyduğumuz, iyi niyetli-kötü niyetli ayrımı için TCK’ nın ilgili dolandırıcılık maddeleri ile bu sorun çözüme kavuşturulabilir.Bizler artık babalarımızı istiyoruz.bizler artık eşlerimizi istiyoruz.çocuklarımız aç. Kaçak durumda olan esnafımızın evinden dışarı çıkmaya özgürlüğü yok bu sebepledir ki evlerine süt götüremeyen insanlar var.Bizlere bu özgürlüğümüzü veriniz.borçlarımızı ödemenin her şeyden önce kul hakkı olduğunu iyi biliyoruz.Sizler,Bankaların, Factoring firmalarının, tefecilerin, eli çantalı lobi faaliyetlerinin değil , biz esnafın vekili olduğunuzu gösteriniz.Bu zamana kadar yapılmış olan çek kanunlarında bir ilki gerçekleştiriniz.T.B.M.M.’ nin her kurumun ve kuruluşun üstünde olduğunu ispatlayınız.Likiditenin ve çeklerin ekonomide dönen payının hesabından çok,insan onuruna verilen değer ile hukukun üstünlüğünü ön plana alınız.Çek kanunu’nun şuandaki haliyle, Anayasa’ya , Hukuka, Avrupa insan hakları sözleşmesine aykırı olduğu artık tüm kesimler ve kurumlarca bilinmektedir.Yeni kanunda bu hükümlerin kaldırılması hangi etken ve kurumlar tarafından engellenmektedir bilmek istiyoruz.Alacaklı tarafa hiçbir şey kazandırmayan , sadece egonun tatmini için kullanılan , adliyeleri ve mahkemeleri icra dairesine çeviren , iş yükünü artık altından kalkılmaz hale getiren , tüm otoritelerce insanlık dışı kabul edilen , sorgusuz ve savunmasızca hükmü verilen , cezası süre bakımından 5 yıl olan, ailelerin perişan olup dağılmasına yol açan , sosyal patlamaları yavaş yavaş tetikleyen BU YASANIN BİR AN EVVEL SONUÇLANMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARINA GÖRE UYARLANMASINI İSTİYORUZ. BİZ ESNAF OLARAK HALEN T.B.M.M. ‘ NİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜCÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ..

 42. 15/10/2009, 15:54

  >Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıt, karşılıksız çek nedeniyle açılan davaların 2008 ve 2009 yılında arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2009 yılında karşılıksız çek nedeniyle cezaevlerine giren kişi sayısı bin 461 oldu. Bakan Ergin'in Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na ait istatistiklere dayanarak verdiği bilgilere göre, 2009'un ilk 6 ayında karşılıksız çek nedeniyle ceza mahkemelerinde 159 bin 774 dava açıldı. Bu davalarda 221 bin 755 kişi hakim karşısına çıktı. 2009'un 6 ayında çek davaları nedeniyle bin 461 kişi hapse girdi. Bunlardan 5'ini çekle ilgili ihtara ve yasaklamaya uymama, 67'sini Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun'a muhalefet, diğerlerini de karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturdu. HER AY 100 BİN ÇEK KARŞILIKSIZ CIKIYOREsnafIn, tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren önemli bir gösterge olan karşılıksız çek sayısında önemli artışlar dikkati çekiyor. 2007 ilk 7 ayından 2008 ilk 7 ayına karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008'den 2009'a bakıldığında oranın yüzde 28.2'ye çıktığı göze çarpıyor. Türkiye'de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Protestolu senet tutarında ise ilk 6 ayda yüzde 29.27'lik artış söz konusu

 43. 17/10/2009, 17:01

  >Karşılıksız Çek Vermekten Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay Tutuklandı Karşılıksız Çek Verdiği Gerekçesiyle Antalya'da Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da bu sabah kaldığı Dedeman Otel'de polis tarafından gözaltına alınan Ezel Akay karşılıksız çek verme suçunu konu alan 3167 Sayılı Kanun'a muhalefetten Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne getirilen yönetmen Ezel Akay'ın borcunu ödemediği anlaşıldı. Adliye nezaretinde sabah saatlerinden beri bekletilen Ezel Akay hakkında Fatih Adliyesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi bulunduğu belirtildi. Akay daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 44. 29/12/2009, 02:13

  >MHP YİDE UNUTMAYIN ONLARRADA İHHTİYACIMIZ VAR BELİRTİN BURDA ÜÇKAĞITCI TOKATCI BİRİLERİNE CEKMAĞDURU V,S YERVERMEYİN KENDİMİZE ZARARI OLUR HAKLIYIZ TEFECİYE BİZLERİ DEVLETİN POLİTİKALARI İTTİ YOKSA KİM GİDER MAL ALIŞI YOK FATURAYOK İSTİRTAT DAVASI ACILSAYDI EKONOMİK KRİZDEN ACAMADIK BUNLARIN HEPSİ BİZLERE YALVARACAKTI BEN BİRKAC AVUKATLA CALIŞTIM HİCBİRİ BİRŞEY BİLMİYOR YENİ AVUKATLAR COK ACEMİ KAZANACAĞIN DAVAYI KAYBEDEBİLİYORSUN VEKİLİN YA BİZLER ASLIYIZ BİRBİRİMİZE HİÇOLMAZSA BU SİTE SAYESİNDE BAŞIMIZDAN GECEN OLAYLARI PAYLAŞABİLİRİZ BATIK EKONOMİYLE NETAHÜT ÖDENİR NEDE BU BANKALAR TEFECİLER BİZLERİN GİBİ KAZ BULABİLİRLR SATACAK PARALARINI BİRTANE SİCİLİ TEMİZ ESNAFKALMADI BANKACI OLMAK ŞUANDA BİZLERDEN DAHAKÖTÜ AKŞAMAKADAR PARA SATACAĞI ESNAF MÜŞTERİARIYOR YOK SİGORTA,POS,CEK,KREDİ.K.KARTI.BİZLERİ ANCAK BU CEZALAR KALKAR YİNE TİCARETİMİZE DÖNER EH BU PİYASAYLA BİRAZ ZOR TOPLANIRIZ UZUNOLDU AFFOLA BODRUM 48

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: