Başlangıç > çek kanunu, çek yasası > >Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

>Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

>

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 3/6/2009 tarihli 52. toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla söz konusu Tasarının geneli üzerinde görüşmeleri yapılmış; uzun görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve Tasarının daha ayrıntılı biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur.

Alt Komisyon Tasarıyı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargı­tay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği temsilci­leri ile Tasarının Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in katılımlarıyla 8/6/2009 ve 9/6/2009 tarihlerinde görüşmüştür.

Komisyonumuz Tasarının, 3/12/2009 ve 4/12/2009 tarihli 53 üncü ve 54 üncü toplantılarında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon­federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılım­larıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan metin üzerinden görüşülmesine karar vermiştir. Yapılan görüşmeler tam tutanağa bağlanmıştır.

Kanun Tasarısının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Ülkemizde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında yer alan çek hukuku­na ilişkin hükümlerin uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı fonksiyon saptırmalarının ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi, çek kul­lanımındaki esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunun uygu­lamasında büyük sıkıntılar çıkmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun önüne geçilememiş, bu ne­denle aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kanunda bir çok defa değişiklik yapılmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması dahi caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yukarıda bahsedilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanun ile ilgili olarak bir çalışma gurubu oluşturulmuş; bu çalışma gurubu, çok yoğun ve katılımcı çalışmalar sonucunda “Çek Kanunu Tasarısı” taslağını oluşturmuş ve taslak Bakanlar Kurulunda son şekli verilerek Yüce Meclise sunulmuştur.

Bu bağlamda Tasarıyla;

– Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması,

– Çekin bir ödeme aracı olduğuna dair belirleyici hükümlere yer verilmesi,

– Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi,

– Sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması,

– Hamile yazılı çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması,

– Tüzel kişilerin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi,

– Kara paranın aklanması ile terörün finansmanında çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamile yazılı çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi,

– Yeni kanunun Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi,

Karşılıksız çek ile mücadelede ağır hürriyeti bağlayıcı cezaların yetersiz kalmasından dolayı, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi,

– Düzeltme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzen­lenmesi,

Çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, halen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi,

amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında aşağı­daki görüşler ifade edilmiştir:

– Tasarı, 3167 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunları aşabilecek niteliklere ve unsurlara sahip değildir.

– Piyasada karşılıksız çekin yaygın olmasının en önemli sorumlusu, bu konuda üzerine düşen mükellefiyetleri tam anlamıyla yerine getirmeyen bankalardır.

– Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

– Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.

– Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.

– Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.

– Tasarıyla tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ancak yapılan bu ayrım uygulamada fayda sağlamayacaktır.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad­desinde öngörülen sürede, özel kanun niteliğindeki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yasama uyumunun yapılamaması sebebiyle, karşılıksız çek suçlarına bu tarihten önce tertip edilmiş mahkumiyet kararlarının düşmüş sayılacağı yorumu, kamuoyunda bu konuda toplumsal bir talep ve beklenti üretmiş, giderek karşılıksız çekin suç olmaktan çıkması eğilimleri Parlamentoya etkili bir iletişimle ulaştırılmıştır. Komisyon, 1985 yılın­dan bu yana yürürlükte olan karşılıksız çek uygulamalarını, ekonomik yaşamın karşılıksız çek suçu nedeniyle çeklere yüklediği artık-güveni, çek alacaklılarının meşru hakları ile çek suçlularının yukarı­da belirtilen beklentilerini birlikte değerlendirmiştir. Komisyonun ulaştığı sonuç, temel dayanağının niteliğine bakılmaksızın toplumda oluşan geçici beklentiyi, geçici ve ekonomik kamu düzenini de gözeten bir modelle karşılama gereği olmuştur.

Genel Kurula sunulan Tasarı ve Komisyon Raporunun üzerinde oturduğu temel (ratio legis) bu şekilde özetlenebilir.

Komisyonun oluşturduğu model, 1/11/2009 tarihine kadar işlenmiş ve adliyeye intikal etmiş çek suç ve cezalarında askı modelidir. Alacaklıyla karşılıksız çek suçunu işleyen kişi arasındaki anlaşma yahut anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde failin taahhütnamesi, ceza tehdidini geçici bir süre için kaldıracak ve borcun ifası halinde, suçsuzluk rejimine geçilecektir. Modelde öngörülen sürede yahut taksitin vadesinde temerrüt, askı halini sona erdirecektir.

Komisyonda Anayasamızın 38/7 hükmü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 4 nolu Pro­tokolünün 1 inci maddesi ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılıksız çek eyleminin suç olmaktan çıkarılması yahut hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımından vazgeçilmesi elbette ki Yasama Organının takdirindedir. (Anayasa. m. 38) Ancak çeke yüklenen ekonomik güveni ve keşidecinin ekonomik yapısına erişimi sağlayacak düzenleyici bir alt yapının oluşması şarttır. Komisyonumuza son toplantıda ulaştırılan ve başka yasalarda değişikliği amaçlayan pozitif ve negatif veri tabanına yönelik model önerileri ivedilikle yasalaştırılmalıdır.

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2. maddesinde, Komisyonumuzca, üçüncü fıkranın birinci cümlesindeki, “; bu hüküm, diğer banka hesapları bakımından da geçerlidir” ibaresi, bu tür bir genel hükmün yerinin bu Tasarı olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Öte yandan, maddede, Alt Komisyonca aşağıdaki gerekçelerle yapılan değişiklikler Komisyonu­muzca da kabul edilmiştir:

Madde başlığı, madde içeriğini tam olarak yansıtmadığından madde başlığı, “Bankanın araştır­ma yükümlülüğü, çek hesapları çek defterleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada, maddenin uygu­lanmasını kolaylaştırmak amacıyla çek hesabı açtırırken kabul edilebilecek kimlik belgeleriyle ilgili olarak maddede kabul edilen hususlara sürücü belgesi de eklenmiştir.

Bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden talep ettiği belgeler arasında, tacir olanların ticaret sicil kayıtlarının istemeleri yanında, esnaf ve sanatkâr olanların da esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya, “tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişilerin çek hesabı açma talebinde bulunmaları halinde, bu Ka­nun hükümlerine göre gerekli tebligatlarının yapılabilmesi amacıyla kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adresi bankaya bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Üçüncü fıkrada, çek hesabının ilgilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yasal temsilci dışında, vekil tarafından da çek hesabı açılabilmesine imkân tanınması için “ilgilinin” ibaresinden sonra “vekilin” ibaresi eklenmiştir. Yine aynı fıkrada “tacir” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkradaki düzenlemeyle paralellik sağlanması amacıyla “veya esnaf ve sanatkâr” ibaresi eklenmiştir.

Onuncu fıkrada, mevduat zamanaşımı süresinin katılım bankalarını kapsamadığı kanaatine varılarak, “mevduat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya katılım fonu” ibaresi eklenmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinde Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, çeki bankaya ibraz eden kişinin yabancı olması ve vergi kimlik numarasının bulunmaması ihtimaline binaen fıkraya “hamilin” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir. Türk vatandaşları bakımından, vatandaşlık numarası aynı zamanda ver­gi kimlik numarası olarak işlev görmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen her bir çek yaprağı için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar dört yüz yetmiş Türk Lirası olarak belirlenmiş ise de bankaların bu konuda da­ha sorumlu hareket etmeleri için söz konusu miktar bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Aynı fıkrada, muhatap bankanın, hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı, uygulamada talep etmeden ödemediği, çoğu zaman hamilin bankanın böyle bir yükümlülüğünün olduğundan haberdar olmadığı, dolayısıyla belki de hamilin rahatlıkla kabul edebileceği kısmi ödemenin de bu şekilde gerçek­leşmediği görüldüğünden, bankanın yükümlü olduğu miktarı talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesiyle “talep ettiği takdirde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, “karşılıksızdır” işlemi yapılırken hangi işlemlerin yapıl­ması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Maddenin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilmiş, kısmi ödemede bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak, karşılıksızdır işlemi yapıldık­tan sonra, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisinin bankada saklanması ve aslının ise hamiline geri verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Fıkra numaraları ayrıca buna göre teselsül ettirilmiştir.

Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz edilmesi ve karşılığının kısmen veya tama­men bulunmaması halinde, bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir.

Alt Komisyonca Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda aynı yönde düzenleme bulunduğundan mükerrerliğin önlenmesi açısın­dan, madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “karşılıksızdır işlemi yapıl­masına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasten” ibaresi eklenmiştir. Böylece söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olabileceğine açıklık getirilmek istenilmiştir. Ancak, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmeyerek aşağıda belirtilen gerekçelerle “kasten” ibaresinin metinden çıkarılması benimsenmiştir.

Maddede tanımlanan suç, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çek karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması suretiyle oluşur. Çekin karşılığını ibraz anında ilgili çek hesabında bulundurmamak, söz konusu suçun oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

Alt Komisyonca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sorumluların belirlenmesinde yaşanılan güçlüğün giderilmesi amacıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişilerin, kendi adına çek düzen­lemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceği hükmüne ilave olarak “vekil”in de tayin edilemeyeceği kabul edilmiş, bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasında, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında söz konusu mahkeme kararlarının elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmesi işlemlere hız kazandırılması ve bu bağlamda zaman ve emek tasarrufu sağlanması amacıyla değişik­lik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş olmakla birlikte, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Sekizinci fıkra hükmünde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara yapılacak duyuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayrıca, ikinci cümledeki düzenleme kişilere ilişkin yasaklama kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet ortamında, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanması gibi bir uygulamaya da sebebiyet verebilecektir.

Bu nedenle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinin birleştirilerek daha açık bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarının 6. maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 7. maddesinin beşinci fıkrasında bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle yaptırım öngörülmüştür:

“Bankanın sorumlu olduğu miktardan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat caiz ol­madıktan başka, ödemekle sorumlu olunan miktarın ödenmemesi fiili dahil, suç kapsamına alınmıştır.”

Öte yandan, Alt Komisyonca maddedeki yaptırımlarla ilgili olarak, işlenen fiilin ağırlığı dikkate alınarak ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesine, Alt Komisyonca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı­daki gerekçelerle beşinci fıkra eklenmiştir.

“Eklenen fıkrayla, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı, hüküm verilmiş olup da temyiz aşamasında bulunan dosyalarla ilgili olarak, yapılacak olan incelemenin içeriğine açıklık getirilmiştir. Böylece Yargıtay’da bulunan dosyalar, ilgili ceza dairesince esastan incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Anayasanın 38 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.”

Bu fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından, yeni geçici 1 inci maddede Alt Komisyonca kabul edilen beşinci fıkra hükmüne yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Komisyonumuzca, geçici 1 inci madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu tarihten bu yana geçen zaman dikkate alınarak, maddede öngörülen tarihlerin yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle söz konusu tarihlerin yeniden belirlenmesi, maddenin kendi içerisinde ifade ve terim birliğinin sağlanması ve bağlantılı düzenlemeler içeren geçici 2. ve geçici 3 üncü maddede yer alan hükümlerin bir maddede toplanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir.

Öte yandan, önerilen metinde;

– Tasarıdaki üçüncü fıkra hükmü, önergede teklif edilen beşinci fıkra hükmü ile bağdaşmaya­cağından madde metnine alınmamıştır.

– Tasarıda dördüncü fıkra olan ancak yukarıda belirtilen sebeple maddenin üçüncü fıkrasının madde metnine alınmaması sebebiyle üçüncü fıkra olarak önerge metninde yer alan hükmün, lehe ka­nun uygulamasını bertaraf ettiği şeklinde herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi bakımın­dan, fıkraya bu doğrultuda, Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde düzenlenen zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükmün saklı olduğuna dair cümle eklenerek konuya açıklık getirilmiştir.

– Önergeyle düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası, yeni sistemde görev sulh ceza mahkemesinde olacağından, yürürlük öncesi davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevinin sürmesini mümkün kılacak usuli bir geçiş hükmü niteliğindedir.

– 3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2. madde olarak ekle­nen hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

– Hükümet Tasarısında yer almayan ancak Alt Komisyon tarafından maddeye ilave edilen beşinci fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından önergede yer almamıştır.”

Alt Komisyonca, Tasarının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının geçiş sürecinde uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların sorun yaratmaması amacıyla geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici 2. madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Tasarının geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası olarak düzenlenmiştir.

Komisyonumuzca yeni geçici 2. madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Tasarının geçici 2. maddesindeki hüküm Komisyonca kabul edilen geçici 1 inci maddenin al­tıncı fıkrasında düzenlenmiş olduğundan, o hükmün korunması gereği kalmamıştır. Önergeyle, 1/11/2009 tarihi itibarıyla karşılıksız çek suçlarından adliyeye intikal edenler hakkında geçici bir uygulama öngörülmektedir. Bu kategorideki şüpheli, sanık ve hükümlüler yönünden cezai tehdit olmaksızın çekte tecessüm eden borcu ödeme imkanı tanınmaktadır. Geçici madde, bu eksen içindeki hukuki yansımaları düzenlemektedir.

Alt Komisyonca, Tasarıya geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tasarının kanunlaşması halinde yayımı tarihi itibariyle 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıla­cağından, 3167 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği de yasal dayanaktan yoksun kalacaktır. Çek takası faaliyetlerinin ödeme sis­temleri içerisindeki önemi göz önüne alınarak, söz konusu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini temi nen, Tasarının 8 inci maddesinde bahsi geçen tüzel kişilik kuruluncaya kadar bu alanda bir boşluk yaşanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliğinin Tasarının 8 inci maddesine göre kurulacak yeni tüzel kişiliğe devri dolayısıyla ortaya çıkacak vergi, resim, harç ve fon yükümlülüğünden de muaf tutulması gerekecektir.”

Alt Komisyonca kabul edilmiş olan geçici 3 üncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle bir­likte, Bu madde içeriği, geçici 1 inci maddede düzenlenmiş bulunduğundan konusuz kalması sebe­biyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri müzakereleri sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Reklamlar
 1. 11/12/2009, 04:08

  >AKP ACIKCA SUNU SOYLEMELI BIZIM KAFAMIZ BU ISE BASMIYOR TEFECILERIN CIKARLARI DAHA ONEMLI SIZE 2 YIL SUSMANIZ ICIN ZAMAN TANIYORUZ

 2. 11/12/2009, 08:41

  >Adalet Komisyonu Katilim Listesi :Adalet BakanligiSanayi ve Ticaret BakanligiMaliye BakanligiYargitayCumhuriyet BassavciligiMerkez BankasiBankacilik Denetleme KuruluTOBBTurkiye Bankalar BirligiKatilim Bankalar BirligiEsnaf Ve Sanatkarlar OdasiProf.Unal TekinalpGazi Universitesi Prof.Izzet Ozgen………………………………….KOMISYON BASKANI VE ADALET BAKANI TOPLUMUN GENIS KESIMLERI VE SIVIL TOPLUM KURULUSLARIN KATKILARIYLA BU TASARININ HAZIRLANDIGINI SOYLEDILER GENEL KURULDA.YORUMLARINIZATEOMAN

 3. 11/12/2009, 08:46

  >Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

 4. 11/12/2009, 10:09

  >Günaydın arkadaşlar..Dün ben kaçırdım. Kaçıncı maddeye kadar kabul edildi tasarı ?Birde genel kurulda öenerilerden biri kabul edilmişti. Hangisi olduğunu hatırlayan var mı ?

 5. 11/12/2009, 10:35

  >en son 3.maddede kaldı oylanacak daha

 6. 11/12/2009, 10:41

  >arkadaşlar ben dün 8 saat 50 dakika boyunca meslisi izledim ancak hiçbir şey anlamadım bunların yaptığından

 7. 11/12/2009, 10:42

  >değerli arkadaşlarakepe,bankalar ve tefeciler koalisyonu…çek yasa tasarısını görüşüyor ve ilk 3 maddesi geçti sayılır..borçlu = suçlu olmamalı dedikleri halde tefeci lobisi dediklerini aynen uygulamay sokmuş durumda…hiç şüphesiz CHP nin üstün çabaları takdire şayandı…özellikle CHP millet vekili SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK genel kuruldaki konuşmalarında akepelilere HUKUK dersi veriyor…ama nafile…konuya bu işi bilmeyerek yapıyorlar demek iyimserlikten öte aptallık olur…asıl mağdur olan bizleri KASTEN (bilerek ve isteyerek) sonucu bilinmez bir meçhule atıyorlar…bunu ise alacaklı mağdur diyerek savunuyorlar…elbette bi tarafta zindanlara attıkları borçlular varken sadece para alamadığı için mağdur olduğu söylenen kesim kabul edilebilir değil….bu mücadelemizde ne yazık ki MHP kaçak güreşmeyi yeğlemiş ve yeterince çaba sarfetmemiştir…ancak bu yasaya hiç olmazsa 5.maddesine KAST sözcüğünü eklettirmek için hala bir kaç saatimiz var…bu birkaç saati yaptıklarının yanlış olduğunu zaten kabul eden akepe vekillerine anlatmaya devam etmeliyiz…akabinde yargıtay CGK ve anayasa mahkemesi var…HAYDİ ARKADAŞLAR BİR GAYRET DAHA…EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER….my way

 8. 11/12/2009, 10:43

  >Herkes İyimayanın ağzının içine bakıyor,Başkan ona destekliyormusun diye soruyor,o da evet veya hayır deyince ona göre parmak kaldırılıyor,dolayısıyla zaten bu iş aynen adalet komisyonundaki maddelerle geçecek,ne bir eksik ne bir fazla ,Yanlız bankaların baskısı sonucu 500 tl ye indirilen karşılıksız bedeli haricinde..O da zaten hükümetin bankaların ve tefecilerin yapmış olduğu lobi karşısında acizliği sayesinde.Ama olsun bizler bu memlekette Ali Rıza Öztürk gibilerin olduğunu öğrendik.Demekki bu kadar pislik ve kirliliğe rağmen onun gibi vatan evlatları hala varmış memlekette.Kendisine buradan teşekkür ve hayranlık duygularımı iletiyorum.Bugün mecliste tüm maddeler kast unsuru olmaksızın aynen geçer.Merak etmeyin 2 yıl erteleme vardır.O bakımdan fazla umutlu olmayalım.Sandıkta görüşeceğiz.ZOLA

 9. 11/12/2009, 10:54

  >Arkadaşlar,Hala Adli Para cezasından kaç kişi yatıyor sorusunun cevabı verilemedi.Buna dikkat çektirmeliyiz. Çok ciddi bir şekilde GİZLENİYORİşte İlan bunun için çok önemli idiSaygılarımla2156

 10. 11/12/2009, 11:03

  >madde 4 ha dediğin öneri ise İktidarın gerçek sahibi olan Bankaların istediği değişiklik yapıldı AKP kendi komisyon kararını kendisi sözünü yedi emin olun sıra tefecilerin pardon factoringcilerin istediklerinde bir değişiklikle bir daha sözünü yerler onlarında dediğini yaparlar Mağdurların dediklerini yapacak yürekleri yok onlar ancak toplum mühendisliği ile ağa babalarının emirlerini bizlere empoze etmek gibi görevleri vardır onlarla meşguldursayın ağlama duvarı geldi oturduğu koltuğa başka şeyler konuşmayalım diye sözüm ona uyarı yaptı ve arkasındaki söylemler içerdeki arkadaşlarımın bir gün daha fazladan içerde kalmasına sebep oldu. Ve eminimki artık toplummuz sadece mühendislik yaptığını sadece bizim mağdurlar değil herkesin gördüğünü gerken cevabı da alacaklarını biliyorlar2 yıl ertleme ha iki tam yıl ne oluyor arkadaşlar dikkat seçimden sonraki 1 yada 2 ay ülke nasıl olacak saten bunlar kazanırsa cevabı verecekler biz size süre verdik ödemediniz. GİRİN İÇERİ diyeceklerBunlar gidersede yeni gelenin kucağında bırakın bizleri elinde ne bombalar kalmış olacak para lazım olacak nerden bulacak tabiki bankalardan eee bankalar ve factoringler ne yapacaklar tabiki yasalarına sahip çıkacaklar arkadaşlar bizim yapmamız gereken bunu bugün yarın imzanadan sonra Şuanda Bizim Yanımızda olan İnsanların Anayasa Mahkemesine Göndertirmek olmalı Ha orda bu kanunuda savunması Eğer ortam yumuşatmak hükümete destek olmadığını düşüncesinde değilse Bİzi Adli Para cezası yerine İdari para cezası olamlı diyen Sayın Yargıtay Başkanı Savunsun diyecem ama ……

 11. 11/12/2009, 11:07

  >akepenin kafası basıyorda ,cebi basmıyor..son saatlerimiz kast sözcüğü için bastıralım..daha sonrası içinse yapacak çok işimiz var..engin

 12. 11/12/2009, 11:14

  >akp vekilleri bu kanun tasarısında tekrar görüldükü hepsi birer robot.indir,kaldır.başka bişey yaptıkları yok.inanın bunlar menfaat çetesi.milletin temsil hakkını almışlar ama millet adına yaptıkları bişey yok.sanki çocuk kandırıyorlar.yazıklar olsun.ama unutmasınlar ki HUKUK birgün kendilerinede lazım olacak.erenus

 13. 11/12/2009, 11:45

  >ARKADAŞLAR BEN HALA ANLAMADIM ŞİRKET ADINA İMZA ATAN YETKİLİ KİŞİNİN CEZASI NE OLACAK. BİRDE DOSYASI YARGITAYDA OLANLARIN DURUMU NE OLACAK

 14. 11/12/2009, 11:46

  >siteyi yeni keşfettim çok güzel allah razı olsun.

 15. 11/12/2009, 11:51

  >dosyası yargıtayda olanların durumu ne olacak iki yıl onlar için geçerlimi.

 16. 11/12/2009, 12:06

  >11 Aralık 2009 Cuma Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bugün itibariyle 2 bin 172 kişinin Çek Kanunu'na muhalefetten dolayı cezaevinde bulunduğunu bildirdi. TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın iki maddesi kabul edildi. Verdiği değişiklik önergesi üzerinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Hükümetin anlayışında ''küçük işletmelere koruma olmadığını'' savunarak, ''Hükümetin kafasında esnaf yok'' dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, karşılıksız çek cezasının, evrensel ceza sistemiyle bağdaşmayan bir suç tipi olduğunu öne sürdü. Köktürk, çekler arasında ayrım yapılmasının da yanlış olduğunu ve bu konuyu komisyonda dile getirdiklerini belirtti. AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Tunçalp, tasarı ile çeke olan güvenin artacağını kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır saat 11.00'de, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay ise saat 12.00'de basın toplantısı yapacak. Saat 14.00'te toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. tbmm.gov.tr 11-12-2009 haberler—-ZEYNEP

 17. 11/12/2009, 12:10

  >dosyanız yargıtaydan lehtede aleyhtede dönebilir dosyanız sizin aleyhinize dönerse 1 sene 2 sene sonrada gelebilir o zamandan itibaren size 2 yıl erteleme hakkını veriyor.

 18. 11/12/2009, 12:13

  >lütfen bilen cevaplasın yargıtaydaki dosyalar ne olacak .

 19. 11/12/2009, 12:14

  >arkadaşım şirkete dışardan müdür atanmış olanların cezası aynen devam!!!ama ortaklarda bir tanesinide yeni kanunda kurban seçecekler!!!maaşlı çalışan insanları düşünmeyen akp bankaların 500 tl sini düşünüyor!!!arkadaşlar SON SAATLER VEKİLLERİ ARAYIN VE DIŞARDAN ATANMIŞ MÜDÜR OLARAK GÜNAHIMIZ NEDİR DİYE SORUN!!!BOZDAĞ BUNU GÖZ ÖNÜNE ALICAZ DEMİŞTİ AMA ANLAŞILIYORKİ BUNUDA ÖBÜR SÖYLEMLERİ GİBİ YALAN KONUŞMUŞLAR!!!BARİ ARAYIP HESABINI SORUN……..

 20. 11/12/2009, 12:17

  >ARKADAŞLAR YARGITAYDAN DOSYANIZ CEZA ONAMASIYLA GELİRSE SİZLERDE SAVCILIĞA BAŞVURUP CEZANIZI 2 YIL ERTELETEBİLECEKSİNİZ.SORUN YOK

 21. 11/12/2009, 12:18

  >KOMISYONUN MECLISE GONDERDIGI METINDEN- Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir.Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.SOYLEDIKLERI ILE YAPTIKLARI BIR DEGIL, SOZ AGIZDAN CIKAR YAZI UCAR GIDER OYLEMI

 22. 11/12/2009, 12:29

  >Arkadaşlar cezaevine girene kadar bende 2 sene ertelemeye karşıydım. Ama öyle bir anda yakalanıyorsunuz ki bütün emekleriniz heba oluyor. İçerde yatanlar değil 2 sene, 2 ay, 2 güne bile razılar nerdeyse. Bir çıkalım işimizi gücümüzü, ailelerimizin durumunu ayarlayalım tekrar yatalım istiyorlar. Herkes aranırken bile bişeler yapmaya çalışıyordu, belkide tam işleri yoluna koymuştu. Tek tek hikayelerini anlatmayacağım ama inanın 1 güne bile razı olanlar çoktur. Kendimden bir örnek ; Türkiyede çok bilinmeyen bir ürün gurubunu getirmek için 2 sene sponsor aradım ve sonunda buldum. Ürünlerin gümrüğe gireceği gün yakalandım. Teknik ve deneyim gerektiren bir konu olduğundan benden başkasının yapması şimdilik mümkün değildi, eğer çıkamasaydım o kadar ürün ve ona yatırılan para boşa gidecekti. Borcumun üstüne yatırılan 23 000 lira adli para cezası borcu eklendi şimdi.O yüzdendir ki erteleme içerdekiler için çoooooooooook şey ifade ediyor. Üstelik sonunda uzatma yada af olacağı söz konusu iken. Yorum yaparken içerdekilerin durumunuda düşünerek yapmanız için yazıyorum bunları. Umarım bugün herşey biter, c.başkanı imzalarda bu akşam herkes çıkar. Resmi gazete beklenmeden çıkarırlar deniyor içerde…Cinocan

 23. 11/12/2009, 12:31

  >ARKADASLAR MHP ILE CHP BASIN TOPLANTILARI ONCE BASKIMIZI ARTIRALIM…

 24. 11/12/2009, 12:38

  >22 deki arkadaş çok haklı, öyle bir durumdayız ki mahvolduk. çıksın da nası çıkarsa çıksın. o koşulları bilmeyene kolay, 2 seneyi bırak 2 gün kalıncak yer değilmiş. tabii ki haklı buluyorum, ceza tamamen kalksın diyenleri ama çok zordayız. çıksın şu yasa artık.bi de oylama sonucundan sonra ne kadar beklicez, cumhurbaşkanına gidecekmiş, resmi gazete de yayınlanacak, bir bilen varsa lütfen söylesin. ne zaman çıkacaklar??

 25. 11/12/2009, 12:38

  >SON SAATLER ARKADASLAR YARIN COK GEC OLMADAN GUN BUGUN …MUCADELE TABIIKI DEVAM EDECEK AMA KOLAY LOKMA OLMADIGIMIZ BUGUN BILECEKLER YARINDAN SONRA ANLIAYACAKLAR

 26. 11/12/2009, 12:42

  >cinocan..çok teşekkürederim..çok güzel anlatmışsın..cezaevi başka

 27. 11/12/2009, 12:48

  >cinocan bu akşam çıkabilirler mi gerçekten???

 28. 11/12/2009, 12:56

  >LÜTFEN DİKKAT !!!!!!!!!!!!Arkadaşlar önemli bir sıkıntı var. dikkatinizi çekmek istiyorum.Dün gece görüşmeler esnasında MHP yoklama istedi, çoğunluk olmadığından görüşme bitirildi bugüne kaldı. Bugünde aynı şekilde MHP veya CHP yoklama isteyip 2 kez 186 vekil olmazsa meclis haftaya kadar kapanır.Haftayada bütçe görüşmeleri 26 aralıka kadar devam edeck o bitene kadar çek ysası asla görüşülemez. Hafta sonu ve cuma günü olması nedeniyle vekillerde rehavet olup karar yeter sayısı olan 186 olmama ihtimali yüksek. Bu nedenle özellikle MHP gurup başkanvekili Oktay Vural Mehmet Şandır ve CHP gurup başkanvekili Kemal kılıçdaroğlu ve Kemal Anadolu yakınlığı olan arkadaşlar rica etsin yoklama istemesinler allah rızası için bugün. Bu çok çooook önemli yoksa yasa yılbaşına kadar gecikir bu arada da tefeciler banka lobileri bu işi dahada beter hale getirirler. ÖNEMLİİİİİİİİ

 29. 11/12/2009, 12:58

  >peki dosyası yargıtayda olanın suan tutuklaması gözüküyormu.Yani GBT ye girilirse tutuklama cıkarmı.Benım 3 dosyam temyizde,tutuklamam varmıdır onlardan.

 30. 11/12/2009, 12:59

  >komisyon açıklamasında "meclise ulaşan yoğun iletişim kanalları" ndan bahsetmiş emeği geçen herkese kendi adıma taktir ve saygılarımı sunmak istiyorum.Sürü demokrasisi değil katılımcı demokrasi dersi verdik bi yerde,onca tefeci lobisine rağmen.

 31. 11/12/2009, 13:09

  >yargıtaydan dosyam 2 yıl sonra geldi aleyhime fakat başvuru süresi 1 nisan 2010 bunu anlayamadım bilen varsa yazsın teşekkürler allah razı olsun.

 32. 11/12/2009, 13:18

  >ben eşim,çocuğumun babası tarafından dolandırıldım.bana lütufta bulunur gibi işyeri açtı ve benim adıma çek karnesi aldı.benim imzam olmadan ve ona yetki vermediğim halde babasıyla birlikte çekleri piyasaya sürmüşler.karşılksız çekle ilgil adıma dava açılınca gelen tebligatlarıda tanımıyoruz diye almamışlar ben evimde minik kızımla hayat mücadelsi verirken.şimdi ortalıkta dolaşıyor bu dolandırıcılar.birisi istanbulda diğeri bahreynde.çeklerin hiçbirinde imzam yok ama kesinleşmiş cezalar var.çalışamıyorum beş yaşındaki kızımada bakmak zorundayım.söyleyin ben mağdurmuyum yoksa mağdurdan daha kötü bir kelime varmı?bana yakışacak.çeki verdikleri bir kişiye ulaşabildim allah rızası için dedim.biliyosunuz benim yapmadığımı alırkende biliyordunuz.boğazınızdan nasıl geçecek eğer ödeyebilirsem bu para.veya hapse girersem mutlu olacakmısınız diye.ben alacağım paraya bakarım dişyor.eski eşinle ka-ınbaban bana bunu yaptı diyor.o köpekler yaptıysa benim ne suçum var.

 33. 11/12/2009, 13:28

  >arkadaşlar 28 de yazan arkadaşa katılıyorum son dakika golü yiyip taktik kurbanı olmayalım. yasa bu şekilde de çıksa şimdilik razıyız bunun değişeceği yok şimdilik. ama yoklama falan diye ertelenirse bir ay sallanır rica ediyorum grup başkanvekillerine ulaşın ben yurtdışındayım arama imkanım yok hepinize hayırlı cumalar. Çelik

 34. 11/12/2009, 13:28

  >Arkadaşlar akp hanzoları bu yasayı çıkarmaya çıkardılarda bu konuyu bitti görebilirsiniz.bundan sonrasına bakalım benim 10 çekten aranmam var artı alacaklımın anlaşmaya yanaşmayacağını biliyorum örneğin benim gibi çok arkadaşımız kaçak yaşıyor.benim alacaklıma ödeyebileceğim tek kuruşumda yok işsizim evimi bile geçindiremiyorum.bize bu 2 seneyi en asgari ödeme taksitini nasıl bir taahhütname ile atlatabileceğimizi hukukla ilgili kişilerin taahhütname örnekleriyle yardımcı olmalarını rica ediyorum.

 35. 11/12/2009, 13:36

  >Oturumu yöneten Başkanvekili Yakut, yoklama yaptırdı. Toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. Aradan sonra yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamadığını belirten Yakut, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

 36. 11/12/2009, 13:49

  >ARKADAŞIM 1 NİSAN 2010 TARİHİNE KADAR ALACAKLINLA ANLAŞIP İSTEDİĞİN VADEYE YAYABİLME HAKKIN VAR TABİ ALACAKLIN SENİN VADELERİNİ KABUL ETMESİ LAZIM.EĞER ALACAKLINLA ANLAŞAMAZSAN O ZAMAN DEVLET BABA SANA 2 SENE VERİYOR.LÜTFEN ARTIK BUNLARI BIRAKALIM VE VEKİLLERİ ARAYALIM BU GÜN SON GÜN!!!!KİMİN NE SIKINTISI VARSA VEKİLLERİ ARAYIP DİLE GETİRSİN!!!!MÜDÜR OLARAK SUÇUMUZ NEDİR DİYE VEKİLLERE İLETİN,SON BİR EK KANUNLA BELKİ EKLERLER VE KURTULURSUNUZ.VEYA VEKİLLERE SORUN İYİ NİYETLİYLE KÖTÜ NİYETLİYİ BU KANUNLA NASIL AYIRMAYI DÜŞÜNDÜKLERİNİ??? BİZLERİ YİNE DOLANDIRICILARLA AYNI KEFEYE KOYDUKLARINI ANLATIN.SAYGILARIMLACAN MERT

 37. 11/12/2009, 13:50

  >abla yeni yasada sen kurtulluyorsun zaten az daha sabret inşallah haftaya arınırsın başına bela olan işten.eşinde,kayınbaba'dan allahından bulsun.

 38. 11/12/2009, 13:53

  >iç tüzük gereği gruplardan yoklama talebi gelince başkan yoklama yapmak zorunda. karar yeter sayısı yoksa oturuma ara verilir. ikincide yine karar yeter sayısı bulunmazsa kanun gereği birleşim ertesi birleşim gününe kadar kapanır. bu taktikleri çok yapıyorlar. onun için arkadaşlar ulaşalım ve bu işin bugün bitmesi için zorlayalım. herkeste özellikle içerideki kardeşlerimizde bir saat bile beklemeye tahammül kalmadı

 39. 11/12/2009, 13:54

  >iç tüzük gereği gruplardan yoklama talebi gelince başkan yoklama yapmak zorunda. karar yeter sayısı yoksa oturuma ara verilir. ikincide yine karar yeter sayısı bulunmazsa kanun gereği birleşim ertesi birleşim gününe kadar kapanır. bu taktikleri çok yapıyorlar. onun için arkadaşlar ulaşalım ve bu işin bugün bitmesi için zorlayalım. herkeste özellikle içerideki kardeşlerimizde bir saat bile beklemeye tahammül kalmadı

 40. 11/12/2009, 13:58

  >1 nisanda 2 ci senenin sonunda ödeyeceğim diyeceksiniz savcıya vereceğiniz tahahhütnanamede.alacaklıyla anlaşma mecburiyetiniz yok şu anda.2 seneye kadar bu değirmeninaltından çok sular geçer.kendinizi kasmayın.kanun çıktığı andan sonra herkeze geçmiş olsun derim.huzurlu yıllar temenni ederim.

 41. 11/12/2009, 14:02

  >Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.ARKADAŞLAR BU GEREKÇEYLE ÖNERGE VERDİREBİLİRİZGRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE GÖRÜŞÜLEMEZMİ

 42. 11/12/2009, 14:08

  >arkadaşlar site yöneticileri meclistekilerle görüşme oldumu bugün neler olacak

 43. 11/12/2009, 14:14

  >bugün görüşülmeyecek mi diyorsunuz yani?????????

 44. 11/12/2009, 14:18

  >nerden çıkardınız bugün görüşülmeyecekmiyi

 45. 11/12/2009, 14:21

  >YARGITAYDA DOSYASI OLANLARIN ARANMASI OLMAZ NEZAMANKİ CEZANIZ ONANIR GELİRSE BİR AY ÖDEME MÜDDETİNDEN SONRA SAVCILIK ARANMANI GBT YE YOLLAR

 46. 11/12/2009, 14:22

  >TRT 2 DE ÇEK KANUNU GÖRÜŞÜLÜYOR

 47. 11/12/2009, 14:23

  >arkadaslar cok bır bılgım yok bu yasa konusunda sızler kadar sıkı takıpçısı deılıl fakat babam cok delı gıbı hergun takıp edıyordu … du dıyorum cunku 2 gun once cezaevıne aldılar yasayı beklıyordu anlasmayla halledecgım ınsallah bsey olmaz o surewde dıyordu , suanda tek dusuncem sızsınız ben ıcerde kendıme dkkat ederım dedı , kıra faturalar vs kaldık 5 kurussuz … af nezaman cıkar nezaman onaylanır bılmıyorum… fıkrı olan varmı ne konusuluyoır neler olup bıtıyor … dua etmekten baska bsey yapamıyoruz … UMARIM HIC KIMSENIN BASINA GELMEZ BIZIM YASADIKLARIMIZ..

 48. 11/12/2009, 14:24

  >yarına kaldı yani birazdaha zamanımız var vekillere ulaşmaya ama benim ulaşacağım vekiller chp li onlarda elinde geleni yapıyorlar ama akp liler emme basma tulumba gibiler iyimaya ne derse o oluyor onlada aram yok sözde hemşerim eski vekilim

 49. 11/12/2009, 14:25

  >nasıl yani..haftaya mı kaldı..

 50. 11/12/2009, 14:28

  >48 yazan arkadaşım dünkü yorumunuzmu yoksa ne yarına kaldı

 51. 11/12/2009, 14:29

  >ya yarına filan kalmadı.bilmeden konuşmayın.suan trt-2 de vekil açıklıyor.Bugün bu işi konusucaklarını sölüyorlar.

 52. 11/12/2009, 14:37

  >ÖNCELİKLE DAYANIŞMANIZI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM.TESADÜFEN SİTENİZE GİRDİM VEDE DUVAR YAZILARINIZA ŞÖYLE BİR BAKTIMBİR YAZIYI CEVAPLAMAM LAZIMDI UMARIM MAZUR GÖRÜRSÜNÜZ.BEN BİRTEK YAPRAK ÇEK KULLANMADIM ÖMRÜ HAYATIMDA 4 FABRİKAM VAR 481 ADET TOPLAMI 752,300 TL YEDİYÜZ ELLİ İKİBİN ÜÇYÜZ TL BENDEN MAL ALAN ESNAFIN CEKİ VAR YAZILMIŞ OLARAK.5 AY ÖNCE BİR KADIN KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GENEL MERKEZİMİZE GELDİ BABAMLA GÖRÜŞMEK İÇN VEDE GÖRÜŞTÜ KOCASI 10 YILLIK MÜŞTERİMİZMİŞ VE 80 BİNLİRA CEKİ BİZDEN İŞLEM GÖRMÜŞ CEZA EVİNE DÜŞMÜŞ.KADIN HAYKIRIYORDU KOCAM İÇERDE BU BORCU NASIL ÖDEYECEK DİYE FERYAT FİGAN.BU OLAY ÜZERİNE CEKLERİN ACİZ İŞLEMLERİNİ DURDURDUK VEDE İŞLEM YAPILAN DOSYALARIDA GERİ ÇEKTİKADAMLAR RAHTLASIN ÇALIŞSIN ÖDESİN DİYE CEZA YATMAYLA BORÇ ÖDENMEZ BUNU GÖRDÜK.CEKİ KESEN KADAR ALANDA SUÇLU BİZ ARAŞTIRMAMIZI YAPSAYDIK FAZLA LİMİTLER TANMSAYDIK 80.000 BİN YERİNE 8000 LİRALIK MAL VERSEYDİK SORUN OLMAZDI.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN…

 53. 11/12/2009, 14:41

  >yarına kalma diye birşey yok. İnşaallah bugün bitecek daha öncede yazmıştım yoklama falan demezlerse. Aksi halde yılbaşında ancak görüşülür.Çünkü ptesiden itibaren bütçe başlıyor 15 gün o mecbur devam edecek

 54. 11/12/2009, 14:42

  >2 sene icinde faizi ile birlikte odeme taahhutu verilirse tahliye sansi varmis bu demekki iceride kalmak daha ucuza geliyor hic degilse faizi odemiyorsun

 55. 11/12/2009, 14:44

  >TBMM'DE BUGÜNMHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır saat 11.00'de, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay ise saat 12.00'de basın toplantısı yapacak. Saat 14.00'te toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. Cinocan

 56. 11/12/2009, 14:46

  >ben ali rıza beyin show yaptıgını düşünmüyorum bu kelime insanı incitebilir onlar show degil hak savunuyorlar!

 57. 11/12/2009, 14:51

  >Ülkede uygulanan kötü ekonomi yönetimi sayesine ve hala hazırda yürürlükte olan karşılıksız çek yasası yüzünden,onurlu türk esnafı ve sanayicisi,sanki terör suçu veya bir adi suç işlemiş gibi cezlandırılıyor. Bu üreten,ürettiği ile de T.C.yi ayakta tutmaya çalışan bu vefalı insanlarımıza da biraz daha güvenle bakılmasına, Bu ülkede rant geliri ile halkın sırtından rant kazananlar onur sahibi gibi gösterilirken,onurlu üreticinin bu cezaya çarptırılması……..1-insanlık suçu2-her şeyi ile vatanına sahip halka hakaret3-ülke kalkınmasına engel olanlara umut4-milli ekonomiyi bitirme5-en önemlisi terör gibi azılı canavara güç vermedir, çünki halkın ekonomisi,huzuru olmazsa terör burdan kaynak bulur da ondan.Durumun düzeltilmesini yüce meclisimizden bekliyorum/bekliyoruz.ilyas deveci/KONYA

 58. 11/12/2009, 15:04

  >52 Nolu mesaş sahibine.Ah şu sizin zekanız vicdanınız meclisteki vekillerdede olmuş olsa böyle bir sorun hiç yaşanmazdı.TEşekkürler..

 59. 11/12/2009, 15:05

  >arkadaşlar merak etmeyin yasa bugün çıkacak inşallah söylenen o şekilde ilhan ayhan kardeşler

 60. 11/12/2009, 15:06

  >ŞU MUBAREK CUMA GÜNÜ ALLAH HEPİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRSÜN ZALİMLERİN GÖZÜ PARADAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEYEN İNSANLARIN ŞERRİNDEN KORUSUN MİLLETVEKİLLERİMİZİN KALBİNE MERHAMET ÜÇ KURUŞ PARA İÇİN SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNEN AİLELERİN TEKRAR ESKİ NORMAL HAYATLARINA DÖNMESİNE RABBİM YARDIM ETSİN BİZİM İÇİN OLMASA BİLE TÜRKİYENİN GELECEĞİ OLAN ŞU MİNİCİK MASUM YAVRULARIMIZIN YÜZÜ HÜRMETİNE YARABBİMMMMMMMMMMMMMM

 61. 11/12/2009, 15:07

  >sayın 48 nerden uyduruyosunuz yarına kaldığını trt3 açın bi isterseniz

 62. 11/12/2009, 15:07

  >tefecilerin %80 i pkk ya destek veren gruplardan oluşuyor.bu durumu emniyet genel müdürlüğü dahil herkes biliyor.gerisi için yorum yapmıyacağım!!!!

 63. 11/12/2009, 15:12

  >arkadaşlar lütfen bir cevap verin, eğer yasa çıkarsa bugün içerdekiler nezaman çıkar?? lütfen???

 64. 11/12/2009, 15:16

  >arkadaşlar tamam yeterli sayı var oturum başladı inşallah hayırlısı olur birde kendilerini bizim yerimize koysa sayın akp vekilleri evine gidemese çocuğunun eşinin yüzüne bakamasa nasıl olurdu krizi biz çıkartmadık onlar çıkarttı işlerimizin bozulmasını bizmi istedik evimizden uzak kalmayı köşe bucak kaçmayı dürüst esnaf zaten borcundan dolayı son noktaya kadar direniyor ama bunlar bunu anlamayacak kadar acizler bence

 65. 11/12/2009, 15:24

  >arkadaşlar bugün Sayın vekilimiz Ali Rıza Öztük 5 veya 7 kez söz alacak ve tüm sorunlarımızı genel kurulda anlatacak ilk konuşması grüzu patlaması ile ilğili olacak onun arkasından bizim konumuza dönecek merak etmeyin demekki mazlumun arkasında adam gibi adam vekillerimizde varmış solsun

 66. 11/12/2009, 15:25

  >64 de yazan arkadaşım bu gün yasa çıkarsa 1 haftaya kalmaz içerdekilerin hepsi çıkar… cumhurbaşkanı 1 günde onaylar ve son aşama resmi gazete yani en fazla 1 hafta oksuz

 67. 11/12/2009, 15:28

  >arkadaşlar herkese saygılar ismimizi çek maduru seğilde ekonomik kriz maduru diye çıksaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum çünkü vekillerde bunu söylüyorlar çek maduru bir azınlık gibi gösteriliyor fakat bu kriz maduru olsaydı bize katılan ve destek veren de çok olurdu diyorum

 68. 11/12/2009, 15:29

  >akepe insafa gelirde insanları hapisten çıkarır erteleme yerine çek hapsini kaldırır insanlar rahat eder hiç kimse çek yüzünden hapse girmesin YETER ARTIK!bizimle ugraşcagınıza pkklı teröristlerle ugraşın onları hapse atın tefecileri degil halkı dinleyin TABİ VİCDANINIZ KALMIŞŞA!!!

 69. 11/12/2009, 15:29

  >mazlumun yanında olan sayın vekilimz Ali Rıza öztürke mesajlarınızla destek verin teşekkürler CHP teşekkürler Ali Rıza ÖztürkAYHAN İLHAN KARDEŞLER

 70. 11/12/2009, 15:29

  >63 DEKİ ARKADAŞIM ÇOK HAKLISIN DAHA BUNUN ÖTESİDE VAR AMA ARTIK BU SAVAŞ HEPİMİZ BİLDİĞİMİZİ BURAYA DÖKÜP BUNLARIN KİM OLDUĞUNU YAZACAĞIZ BUNLARIN ORTAĞI HÜKÜMETE AYLAR ÖNCE SİCİL AFFI GÖRÜŞMELERİ YAPARKEN SYN ALİM IŞIK ADLI MİLLETVEKİLİ AYNEN BU ŞEKİLDE SANAYİ BAKANINA SORDU " vatandaş bankalardan kıredi bulamayınca denize düşen yılana sarılır moderen ismi faktoring olan klasik tefecilerin sahibleri kimdir ülkemizdeki yatırımları nelerdir ödedikleri vegi ne kadardırdır" diye sordu tabii cevap alamadı TABİ NASIL DESİN BİZ TÜRK HALKINI ŞUNLARA ŞUNLARA PEŞKEŞ ÇEKİYORUZ DESİN

 71. 11/12/2009, 15:37

  >Herkes çek mağdurları diye hitap ediyor, Başbakan ülkede kriz teğet geçti diyor kriz mağdurunumu kabul edecekti yasadaki boşluk nedeniyle mağdur olduk. Kriz mağdurunun esamesi okunmazdı iyiki böyle olmuş

 72. 11/12/2009, 15:37

  >bu kamer genç amma da köstek oluyor

 73. 11/12/2009, 15:38

  >67 çok çok teşekkür ederim (64)

 74. 11/12/2009, 15:43

  >arkadaşlar ali rıza öztürk beye adli para cezasından kaç kişinin hapiste yattıgını sorduralım.dün sordu fakat güme gitt.akpnin yalanı ortaya çıksın!

 75. 11/12/2009, 15:44

  >eğer insansanız,eğer yüreğiniz varsa,eğer adamsanız, o yasaya; çek için şikayete gelenden ,karşılıksız çekle beraber faturayıda ibra etmek zorunda diye bir madde eklesenize!!

 76. 11/12/2009, 15:51

  >76 da yazan arkdaş çok haklısın bak şimdi bu klanun gerekçelerinden biride "kayıtdışı ekonomiyle ve kara parayla mücadele" imiş.E o zaman çekle beraber hizmet verdiğin faturayıda getireceksin denilse fena mı olur hem memleket yararına hem de ticari hayatın düzene girmesine katkısı olur.Ama işin burasına değinen olmadı.Tebrikler iyi yakalamışsınız.Mali Müşavir-Şirket Ortağı-Çek mağduru

 77. 11/12/2009, 15:52

  >arkadaşlar resmi gazete işi basit olay oraya takılmayın cumhur başkanı onayladıgı an gece olsun gündüz olsun resmi gazete hemen baskıya girer anında hiç durmaz çünkü onu baskısı hazırlanır cumhurbaşkanından onay gelince anında resmi gazete baskı makinaları dönmeye başlar nerden biliyosun dersen benim babam resmi gazetenin baskı bölümünden emeki oldu iyi bilirim gece çok mesai ye kaldı AYHAN İLHAN KARDEŞLER

 78. 11/12/2009, 15:54

  >76 da yazan arkadaş sana katılıyorum eğer öyle bir şey yaparlarsa tefe sistemi çöker o zaman orda konuşan m.vekillerini kim finanse edecek oksuz

 79. 11/12/2009, 16:01

  >arkadaslar ben 47 de yazan kısıyım tekrar rahatsız edıyorum sızleri , trt 3 u actık ve beklıyoruz… kardesım annem ben bu yasasın cıkmasına baglı herseyımız .düzenımız evımız .. hersyeımız kısacası .. Dedgım gıbı ben pek anlamıyorum bu işlerden haber alırsanız yazarmısınız 😦

 80. 11/12/2009, 16:02

  >arkadaşlar bu yasa çıkdıkdan sonra mağdurlar tarafından bir dernek kurulmasını öneriyorum kimse ayrılmasın asıl mücadele yasa çıkdıkdan sonra başlayacak bir komisyon kurup çek alamıyoruz kredi kullanamıyoruz çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz ama çalışamıyoruz… cumhur başkanı başbakan ticaret ve sanayi odası başkanlarını dolaşalım derdimizi anlatalım cezalardan kurtuldukdan sonra gelin bunları yapalım arkadaşlar emin olun bu ceza konusunun dışında zor durumda olan bir çok esnaf var bunu yapalım arkadaşlar oksuz

 81. 11/12/2009, 16:04

  >arkadaşlar ben bu durumu heryerde dile getirdim ama emin olun oralı olan olmadı.bakın fatura olayıyla beraber öyle haksızlıklar varki; tefecilik bu ülkede suç değilmi? fakat bir tefecinin yaptığı şikayetle devlet sizi hapse gönderiyor:) tam traji komik bir olay.ama onları ne allah,ne tarih,nede bu millet affedecek!BEN 76

 82. 11/12/2009, 16:12

  >ARKADAŞLAR YASA ÇIKMAZA GİREBİLİR. EĞER BUGUN ÇALIŞILMAZSA YASA BAŞKA BAHARA KALABİLİR..CUMHURBAŞKANI YURTDIŞINA GİTMİŞ.GİDERKEN GÖREVİ MEHMET ALİ ŞAHİNE BIRAKMIŞ.. MEHME ALİ ŞAHİN DE YURTDIŞINA GİTMİŞ..ŞUANDA MECLİSİ YÖNETEN SADIK YAKUTA HEM C.BAŞKANLIĞINI HEMDE MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ VEKALETEN BIRAKMIŞ..KAMER GENÇ BU DURUMA KARŞI ÇIKARAK: CUMHURBAŞKANLIĞI VEKALETİ OLAN BİRİ MECLİSİ YÖNETEMEZ DİYEREK KARŞI ÇIKTI.ŞUANDA TOPLANTI YAPILIYOR..KAMER GENÇ: ŞUANDA ÇEK YASASINI MUHALEFET PARTİSİ ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRSE İPTAL EDİLİR DEDİ.ÇÜNKÜ MECLİSİ YÖNETEN ZAAT C.BAŞKANLIĞINDAN VEKALET ALMIŞ. YASAYI İPTAL EDEBİLİR.

 83. 11/12/2009, 16:15

  >NE DURUMDUR YA.. ALLAH BİLE YASANIN ÇIKMASINI İSTEMİYOR SANIRIM. MAZLUMLARIN AHINI ALDILAR ÇÜNKÜ

 84. 11/12/2009, 16:15

  >EY YARRABBİ DUYY SESİMİZİ BU MECLİSTEKİLERE VATANDAS OLARAK GECEN HAKKIMI 2 KİSİ HARİC HELAL ETMİYORUMM ETMYECEMM HADİ AKP Yİ BİLİYORUZ DA BU KAMER GENC EFENDİ SANA NE BATIYOR BİR BİLSEKK

 85. 11/12/2009, 16:18

  >ya şimdide kamer gençzedemi olacağız

 86. 11/12/2009, 16:20

  >YASA İPTALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 87. 11/12/2009, 16:20

  >çıkmazsa iyimi olcak. hapistekiler napacak kardeş ya

 88. 11/12/2009, 16:21

  >Yasa çıkar ve cumhurbaşkanı onaylarsa hapisteki arkadaşları resmi gazeteyi beklemeden çıkarırlarmış. Hapiste yatan kıdemlilerin söylediği böyle idi.Cinocan

 89. 11/12/2009, 16:21

  >YASA İPTAAAAAAAAAALLLL

 90. 11/12/2009, 16:22

  >Niye seciniyosun.

 91. 11/12/2009, 16:23

  >ne demek bu şimdi arkadaşlar ya bu YANLIZ

 92. 11/12/2009, 16:23

  >YASA İPTAL DERKEN….şu anda ara verdiler devam etmiyecekler mi…ben mi kaçırdım.

 93. 11/12/2009, 16:24

  >HABER ALABİLEN VARSA LÜTFEN PAYLAŞŞSIN

 94. 11/12/2009, 16:26

  >şimdi neolacak insanlar hapiste biz kaçıyoruz akp bunları bilerekmi yapıyor ya?ne biçim iş bu pazartesiyemi kaldı bu iş yoksa salladılarmı?

 95. 11/12/2009, 16:26

  >YASA ERTELENDİ….

 96. 11/12/2009, 16:27

  >Kamer genç yaptı yapacağını. insanları düşünmüyo. sadece kendi egosunu tatmin ediyo alçak

 97. 11/12/2009, 16:27

  >haber alan paylaşsın lütfen

 98. 11/12/2009, 16:28

  >meclis kapanmadıki daha

 99. 11/12/2009, 16:28

  >YUKARDA YAZDIĞIM GEREKÇELERDEN DOLAYI BUGUN GÖRÜŞMELER ASKIDA..MECLİSİ YÖNETECEK ADAM YOK.DÜNKÜ GÖRÜŞMELER DE TEHLİKEDE..C.BAŞKANLIĞINDAN VEKALET ALMIŞ OLAN BİRİSİ MECLİSİ YÖNETEMEZ.. BUNUN ANCAK BUGUN FARKINA VARDILAR..İZMİRDEN DİĞER MECLİS BAŞKANI GÜRDAL MUMCUYU ÇAĞIRMIŞLAR.. AMA BUGUNE YETİŞMEZ.. YARINA DA ÇALIŞMA KARARI ALINMAZ İSE ÇEK YASASI BAŞKA BAHARA KALABİLİR

 100. 11/12/2009, 16:28

  >Ne oldu, tam yazarmısınız?Cinocan

 101. 11/12/2009, 16:28

  >Admin bu sitede rehat sahat sövebileceğimiz bir bölüm açamazmısın.

 102. 11/12/2009, 16:29

  >NE İPTALİ NE DEMEK İPTAL…BUNCA İNSAN HAPİSTE BİZDEN HABER BEKLİYOR…NASILİPTAL …NEYE GÖRE…DELİRMEK ÜZEREYİM…NASIL ÇIKMAZ LANET YASA..BU GÜNE KADAR İÇERDEKİ İNSANLAR BOŞUNA MI BEKLEDİ?…NERDEN ÇIKTI BU…HABER KAYNAĞI NEDİR??

 103. 11/12/2009, 16:30

  >GENEL KURUL BAŞLIYOR …

 104. 11/12/2009, 16:30

  >ARKADAŞLAR MECLİS AÇILDI.. HADİ HAYIRLISI

 105. 11/12/2009, 16:30

  >güldal mumcu geldi ve meclis açıldı…yasa iptal falan değil!!!

 106. 11/12/2009, 16:31

  >GÜLDAL MUMCU AÇTI OTURUMU formül geliştirdiler herhalde…

 107. 11/12/2009, 16:31

  >meclis baskani chp li mumcu oldu

 108. 11/12/2009, 16:31

  >İÇERDEN ALDĞIMIZ İSTİHBARAT BU YÖNDEYDİ.AMA HALLOLMUŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

 109. 11/12/2009, 16:32

  >YA BU ADAMMIŞ ASIL BİZİM DÜŞMANIMIZ MADEM İPTALİ İÇİN BÖYLE BİR HAK VAR BIRAK ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETSİN İÇERDEKİ İNSANLAR ÇIKSIN ONDAN SONRA SİZ YİNE TİYATRONUZU OYNAYIN

 110. 11/12/2009, 16:32

  >Sayın Jenardi kalbi olanlar olabilir,lütfen dikkat 🙂

 111. 11/12/2009, 16:33

  >yasa devammı buldularmı başkan

 112. 11/12/2009, 16:34

  >MECLİS AÇILDI.. MECLİS BAŞKANI DEĞİŞTİ.. DEVAM

 113. 11/12/2009, 16:36

  >sayın jenardi az daha bana bir kalp borçlanacaktın

 114. 11/12/2009, 16:36

  >YALNIZ DEDİĞİMİZ GİBİ DÜNKÜ GÖRÜŞMELER NE OLUCAK ONU BİLEMİYORUZ..ONUN İÇİN SÖZ ALANLAR OLDU. DÜNKÜ OTURUMU DA SADIK YAKUT YÖNETMİŞTİ..SADIK YAKUT: C.BAŞKANINDAN VEKALET ALMIŞ.CBAŞKANINDAN VEKALET ALMIŞ BİRİSİ MECLİSİ YÖNETEMEZ.GÖZDEN KAÇIP ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL EDEBİLİR.

 115. 11/12/2009, 16:37

  >Eğer oturumu yönetmek için Güldal Mumcu teklifi kabul etmeseydi yasa görüşmesi ertelenecekti, o paniği yaşadık bir an için ama Allaha Şükürler olsun çözüm bulundu.. Ayrıca bir arkadaşımıza hitaben sevindinmi yönünde mesajlar geliyor yayınlamıyorum, öyle bir yakıştırma doğru değil kimsenin günahını almayın, çek yasasında oluşacak en küçük aksaklık hepimizin felaketidir.. Rica ediyorum Arkadaşlar

 116. 11/12/2009, 16:40

  >ne güzel iş adamlar iç tüzük hatası yapıyor cefasınıvatandaş çekiyor…bu ne sorumsuzluk.Allah belanızı versin.Bu işin içinde başka iş var gbi geliyor bir tiyatro seyrediyoruz,sanırım bu işi bugün halletmeyeceklerinin sinyalini veriyorlar.Yani Güldal Mumcuyuda kbul etmiyorlar.

 117. 11/12/2009, 16:42

  >ARKADAŞLAR KALBİMİZ DURACAK AMA BUNUDA KULLANILACAK BİR HAKMI ELDE ETTİK DİYE DÜŞÜNÜYORUM EĞER DAVAYI ANAYASA MAHKEMSİNE GÖNDEREBİLİRSEK TABİİ AMAN ARKADASLAR DURMAK YOKK ONLARIN DEDİĞİ GİBİ BUNLARLA YOLA DEVAMMMMA.Y.

 118. 11/12/2009, 16:45

  >ARKADAŞLAR bu SADIK YAKUT dün usulsüzce orurumu yönetmiş bu ise ancak bugün tespit edilmiş.Eğer bizim şirketimizde böyle bir sorumsuzluk yapılsa o kişi anında işinden olur.İŞTE MECLİSİMİZİN HALİ…

 119. 11/12/2009, 16:46

  >MECLİSİ ARAYIP PROTESTO ETMEYİ ÖNERİYORUM…UYGUN BULUNURSA GEREKLİ NUMARALARI VE İLGİLİ KİŞİ İSİMLERİNİ PAYLAŞALIM BURADAN.

 120. 11/12/2009, 16:46

  >ArkadaşlarYorumları denetliyorum mecburen, çünkü burada tefecilerin, avukat bürolarının adamları yazıyor özellikle tefecilik yapan bazı kişiler moral bozmak için karalama mesajı gönderen süzme şerefsizler varMecburen denetleme yapıyorumYorum yayınlanmasında gecikme olabilir özür dilerim.

 121. 11/12/2009, 16:47

  >Yok böyle bir şey,banka ve faktöringler bastırıyor.Meclis geri adım atıyor.Yahu kardeşim ne zaman çıkacak bu yasa ,askerin yargılanması kanununu gece yarısı çıkardılar.İşlerine gelince yangından mal kaçırır gibi yapıyorlar.İşlerine gelmeyince Anayasaya sığınıyorlar.Dilerim Allahtan bir gün o delik deşik ettiğiniz Anayasamıza mahkum olursunuz da,ben o zaman görürüm sizi.Faktoring uşakları

 122. 11/12/2009, 16:47

  >Yaa şu mecliste olan vekillerin telefonlarını verebilirmisiniz arkadaşlar.Bunlar dakgamı geçiyor bizimle…

 123. 11/12/2009, 16:50

  >Bir şekilde konuyu saptırdılar…arkadaşlar belkide bile bile yaptılar.Artık çek yasasına dönmeleri zor buradan.Ama esaslı bir protestoyu hak ettiler.İktidarıyla-muhalefetiyle

 124. 11/12/2009, 16:51

  >Tamam Cüneyt Kardeşim aman denetlemesiz yayınlama,çok şerefsiz var.Burayı herkez takip ediyor.SelamlarZOLA

 125. 11/12/2009, 16:52

  >Telefon numarası verin arkadaşlar

 126. 11/12/2009, 16:57

  >Bunlar bırakın meclis yönetmeyi,3 tane koyun güdemezler…yazıklar olsun.

 127. 11/12/2009, 17:01

  >Tümünün allah belasını versin. Bu yıl başınıda çocuklarımızdan ayrı geçireceğiz.

 128. 11/12/2009, 17:04

  >bizler belli ki kimsenin umurunda değiliz.Adamlar da koyun gibiler zaten .Önlerine ne gelirse, bağlı oldukları partinin yaklaşımına göre evet ya da hayır diyecekler.hiçbirinin yasanın detayını bilmediğine eminim. BİZİ KİMLER YÖNETİYOR EY ALLAH'IM

 129. 11/12/2009, 17:06

  >AKP nin ekmeğine yağ sürüyorlar şimdide onlar sayıyı azaltıp yoklama isteyebilirler.

 130. 11/12/2009, 17:09

  >ilan parasından haber varmı. toplayamadıkmı. levent

 131. 11/12/2009, 17:09

  >konunun çekle alakası kalmadı belediyelerin durumuna geçtiler.Belediyeler fauralarını ödeyemiyormuş,az yesin başkanlar,jipe binmesinler.Hay ben sizin …

 132. 11/12/2009, 17:10

  >şuan çek yasası değil. başka bişey görüşülüyo. levent

 133. 11/12/2009, 17:11

  >HADİ HAKKIMIZDA HAYRLISI YENİDEN BAŞLADIK

 134. 11/12/2009, 17:12

  >çek yasa görüşmelerine devam…

 135. 11/12/2009, 17:16

  >bu yasa çıkar arkadaşlar ama çıkdıkdan sonrada yapacak çok şey var emin olun

 136. 11/12/2009, 17:17

  >KAMER GENÇ BİZE İYLİK YAPTI ARKADAŞLAR İYİ DİNLEYİN YOKSA BU KANUN BU HALDE GEÇERSE GEÇERSİZ OLACAKTI KAMER GENÇ GEREKENİ YAPTI MECLİSE BAŞKAN GETİRTTİRDİ YASA GEÇER AMA DEĞİŞİKLİKLER VAR BAKALIM NE OLACAK

 137. 11/12/2009, 17:21

  >İLANI VERİCEZ. MÜSTERİH OLUN.. AZ KALDI.ÇOK AZ..

 138. 11/12/2009, 17:22

  >Sayın vekil tamam bursdaa göçük altında kalan vatandaşlarımızada üzülüyoruz,şehid askerlerimize de yanıp tutuşuyoruz.Ama konumuzu kaçırmayalım,neden karışıtırıyoruz birbirine…vekilden vatandaşa hepimiz aynıyız 🙂

 139. 11/12/2009, 17:22

  >Çek kanunu görüşülürken AKP Grubu adına konuşma yapan Samsun Milletvekili Ahmet Yeni konuşmasının bir bölümünde “CHP sözcüsü Ali Rıza Öztürk'ün, bankalar ile tefecileri aynı kefede değerlendirmiş olmasından dolayı da eski bir bankacı olarak üzüntülerimi ifade etmek istiyorum.” Sözlerini sarf etmesi üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk söz alarak şunları dile getirdi:BANKALARIN SORUMLULUĞUNUN 1000 LİRADAN 500 LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİ HANGİ ANLAYIŞA HİZMET ETMEKTEDİR.“Sayın Başkan, şimdi burada konuşan arkadaşımız benim konuşmam sırasında bankacılarla, tefecileri aynı kefeye koyduğumu ve kendisinin üzüldüğünü söyledi. Bunda üzülecek bir şey yok. Bankacılarla, tefecileri aynı kefeye koymadım; "Bankalarla, tefecilerin çıkarlarını, hakkını, hukukunu korumaya yönelik bir tasarıdır bu." dedim. Buradan bile bankalarla, tefecilerin aynı kefeye konulmadığı açıktır. Ancak kaldı ki koymamı istiyorsa, evet koyuyorum, bankalar bugün tefecilik rolüne sığınmışlardır. Bu tasarının, bankaların istediği tasarı olduğunu söylüyorum. Nedeni de şudur: Bugün Adalet Komisyonunda bile bu tasarının patronu sanki Bankalar Birliği görünümdeydi, görüntüsü de öyleydi, her şeyin hâkimiyetiydi. Bu tasarı eğer bankaların çıkarlarını korumak için yapılmamış ise, alt komisyonda AKP'lilerin oylarıyla 1.000 liraya çıkarılan sorumluluğun dahi bankaların günlerdir yaptığı lobiler üzerine 500 liraya düşürülmesi hangi anlayışa hizmet etmektedir?” dedi.

 140. 11/12/2009, 17:23

  >3. madde kabul edildi. levent

 141. 11/12/2009, 17:24

  >CHP Mersin Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, 10.12.2009 Perşembe Günü TBMM Genel Kurulunda , Çek Kanunu tasarısının 3. maddesi üzerinde vermiş olduğu önerge hakkında konuşma yaptı. Ali Rıza Öztürk konuşmasında şunlara değindi:BU TASARI BANKALARIN KANUN TASARISIDIR.Komisyonumuz vermiş olduğumuz bu değişiklik önergesine katılmadı, fakat Komisyonumuzun, AKP Grup Başkan Vekili ve arkadaşları tarafından Bankalar Birliğinin dayatmasıyla verilen önergeye katılıp katılmayacağını ben çok merak ediyorum. Altını çizerek söylüyorum: O önerge Bankalar Birliğinin dayatmasıyla verilmiştir. Çünkü aynı kişiler bizzat bana telefon açmıştır 500 TL düşürülmesi konusunda ve "AKP tarafından böyle bir önerge verilirse siz karşı çıkar mısınız?" demişlerdir telefonla. Şimdi o önerge, hem Komisyondaki tutum ve davranışları nedeniyle hem de buradaki işleyen işleyiş bakımından Bankalar Birliğinin önergesidir. Dolayısıyla bu görüşülmekte olan kanun tasarısı Bankalar Birliğince dayatılan bankaların kanun tasarısıdır değerli arkadaşlarım. >>>>>>>>>>>>><

 142. 11/12/2009, 17:25

  ><<<< BANKALAR BİRLİĞİ AKP GRUBUNU ETKİLEMİŞLERŞimdi, alt komisyonda AKP'nin oylarıyla 470 TL 1.000 liraya çıkarıldı, AKP'nin oylarıyla çıkarıldı. Ana Komisyonda yine herkesin olduğu, Bakanın da olduğu bir ortamda 1.000 lira olarak kaldı, Bankalar Birliğinin itirazına rağmen kaldı, ama ondan sonra Bankalar Birliği lobi çalışmalarını devam ettirdiler, öyle anlaşılıyor ki AKP Grubunu etkilemişler değerli arkadaşlarım. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabul edilişinin 61'inci yılını kutluyoruz. Altmış bir yıl sonra, otuz madde hâlinde güvenceye alınan insan haklarının hâlâ altmış bir yıl sonra bu ülkede çiğneniyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum ve bu çiğnemenin özellikle hukuk adına yapılıyor olması beni son derece üzüyor. YETERKİ BU HÜKÜMET YAKAMIZDAN DÜŞSÜNArtık halkımızın bu AKP'den umudu falan kalmamıştır. Bu çek yasası falan görüşmelerinin artık kimin talepleri doğrultusunda yapıldığını herkes bilmektedir. Bakın, şu mesajı okuyorum: "Sayın Ali Rıza Öztürk, ben çek mağduru olarak hem borçlu hem alacaklıyım ama biz alacaklarımızdan vazgeçtik, yeter ki bu Hükûmet yakamızdan düşsün artık." diyorlar. Adalet Bakanının soru önergeme verdiği yanıtta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5'inci maddeyi ihlalden dolayı bugüne kadar 435 tane ihlal karar vermiş ve Türkiye tazminata mahkûm edilmiştir ve özellikle altını çizerek söylüyorum, bu konu, mahkemelerin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, tutuklama sebebinin henüz ortadan kalkmamış olması gibi sosyal, soyut, genel ve tek tip gerekçeyle tahliye taleplerini reddederek tutukluluğun devamına karar vermesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bugüne kadar Türkiye'yi tazminata mahkûm edip etmediği sorusuna "Evet, bu 5'inci madde kapsamında değerlendirilmektedir." deniliyor ve 435 tane toplam olarak ihlal edildiği söyleniyor. Şimdi, insan haklarının güvenceye alındığı bir ortamda insan haklarının nasıl ihlal edildiğinin de somut göstergesidir değerli arkadaşlarım. İşte bu çek yasası da, görüşülmekte olan çek yasası da insanların borçlarından dolayı hürriyetlerinden yoksun kaldıklarının somut göstergesidir. Bu, içeride yatan insanlar, çek mağduru olan insanlar, haksız, hukuksuz, ceza hukukuna aykırı bir cezalandırma yöntemi nedeniyle hapishaneye giren insanlardır. Çek mağdurundan kastedilen şey budur. Özel hukuk hükümlerine göre alacağını tahsil etme imkânına sahip olan çek alacaklısı, bono alacaklısı hiçbir zaman ceza hukuku anlamında çek mağduru değildir değerli arkadaşlarım. Çek alacaklıları ne kadar mağdursa bono alacaklıları da o kadar mağdurdur. Burada, aynı zamanda çek alacaklısıyla diğer alacaklılar arasında Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilenmektedir. AKP İKTİDARI HATADAN GERİ DÖNME HAKKINI KAYBETMİŞTİRDeğerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye gerçekten yasalarını işletemez, çalıştıramaz, hukukuna sahip çıkamaz bir hâle gelmiştir. Türkiye artık sokağa teslim olmuştur. AKP'nin milletvekilleri gazete okumuyorlar mı, televizyonları izlemiyorlar mı? İktidarların hatadan dönme şansları vardır ama AKP için bu dönüşün faydası kalmamıştır. AKP İktidarı hatadan geri dönme hakkını kaybetmiştir. Türkiye'nin temel değerleri ağır hasar görmüştür, tahrip edilmiştir. Bu tahrip bizzat hukuk kullanılarak, yargı kullanılarak, hukuk adına yapılmıştır değerli arkadaşlarım. AKP analar ağlamasın diye açılım yapmıştır, o açılım saçılmıştır. Eğer siz bu ülkede gerçekten anaların ağlamasını istemiyorsanız, gerçekten benim seksen yaşındaki anamı ağlatmak istemiyorsanız yapacağınız tek bir hayırlı iş var değerli arkadaşlarım, çekip gitmektir.

 143. 11/12/2009, 17:26

  >Mhp milletvekili mesajlarimizi okuyor

 144. 11/12/2009, 17:26

  >kanunlaşmış yasa geçersiz olmazdı. ancak ya veto yerdi yada anayasa mahkemesi iptal ederdi. bize kötülük yaptı namussuz . baksanıza az daha başka bahara gönderecekti yasayı.

 145. 11/12/2009, 17:31

  >MHP VEKİLİ TOBB başkanının o talihsiz açıklamasını okududikkate sundu…"2 yıl ertelem olursa çekimi bende ödemem" demişti ya…Bu ne basiretsizlik yaa,adam aldı meclise taşıdı tobb başkanının hezeyanını…

 146. 11/12/2009, 17:32

  >HELAL OLSUN HEMŞEHRİM ŞAHİN MENGÜ. GURURLA ALKIŞLIYORUM

 147. 11/12/2009, 17:33

  >CHp adina manisa milletvekili konusmasina sayin bakanin yaninda bankalar birligi baskaninin oturmasi gerekiyordu diye basladi..bu bankalar birligi yasasidir dedi..

 148. 11/12/2009, 17:34

  >şahin Mengü …Bilerek konuşan adam işte.Yaşasın Bono…çeki aslına döndğrğn yetiyosa yüreğiniz.

 149. 11/12/2009, 17:38

  >Bankalar Birligi genel sekreteri CHP yi arayarak 1000 tl konusunda destek istemis….AKP grubuda tasari BAnkalar Birliginin yasasi olmadigini gostermek icin GOSTERMELIK rakami 600 e cikarma onergesi vermisler

 150. 11/12/2009, 17:42

  >dün Ali Rıza ÖZTÜRK bugün Şahin MENGÜ allah bu chpli hukukçu vekillerimizden razı olsun.Kardeşlerim abilerim ablalarım siz siz olun bugünlerinizi unutmayın iki kelimeyi biraraya getiremeyip başkalarının cümleleri ve fikirleriyle kukla olan insanları bir daha seçmeyin. Bakın muhalefet vekillerine Adam gibi Adamlar. Onlar da hukukçu ama avukat lobilerine değil Halka Hizmet etmekteler.Ayrıca Mhpli vekilimiz biraz pasif tonlu eleştiri yaptı ama ondanda Allah razı olsun.

 151. 11/12/2009, 17:46

  >helal olsun chplilere verdiğim oylar helal olsun

 152. 11/12/2009, 17:47

  >ya bu akp ne diyor arkadaşlar yazıklar olsun size AKP

 153. 11/12/2009, 17:48

  >CHP li vekili kutluyorum ama şimdi konuşan akp li ne diyor anlamıyorum ama teşekkürler MENGÜ bence gerekeni dedi dahada CHP li vekiller gerekeni yapacaktır ama inşallah sayın İYİMAYA yaptığı hatadan geri döner geçici madde akler maduriyedlerimizi giderir çünki küçük bir oylamayla bu maddelerde bizim işimize yarayacak kanunlar çıkar

 154. 11/12/2009, 17:51

  >madde 5 e geçmedilermi daha arkadaşlar

 155. 11/12/2009, 17:51

  >Şehit cenazelerine geri döndük,herkes üzülüyor bir vekilde demiyor ki kardeşim ülkemiz terör belasıyla mücadele ediyor neden genel kurmay bir emirle eskortsuz askerlerin hastaneye vs.taşınmasını yasklamıyor.Evet bu kadar basit bir önlemi dahi almıyorlar.Kimi askere 400 milyarlık audi zırhlı jeep kimine pejo dolmuş.Bunu sorgulayın önce.

 156. 11/12/2009, 17:51

  >şu akplileri konuştularmı sinir katsayım yükseliyor bankaların borazancılıgını yapıyorlar bu milleti nasıl kandırdınız DİNİMİZİ kullanarak kim hakkı savunuyorsa dindar insanda odur ben bunların o guruba girdigini hiç düşünmüyorum!

 157. 11/12/2009, 17:52

  >yav şu akp li vekilleri görün vede lütfen oy verirken birdaha düşünün arkadaşlar lütfen düşünün bu adamların bizimle alakaları yok kendileri yukarıdan nedenirse onu yapmakla alakalı düşünceleri var gözümüzü diktik oraya bakıyoruz adam terörden bahsediyor tamam hepimizin vicdanı sızlıyor ama açılım yaparken neredeydiniz demek geliyor içimden bu nasıl anlayıştır bilmiyorum sizlerin yorumuna bırakıyorum bu maddeler geçecek 2 yıl erteleme olacak icralar tepemizde dönecek sonra tekrar demirparmaklıklar arkasına bizi gönderecekler tek sevindiğim nokta CHP li vekillerin yaptıkları vede MHP li vekilin mesajlarımızı okuması

 158. 11/12/2009, 17:53

  >durum nedir takip edemiyorum tv den bitermi bu akşam bu iş

 159. 11/12/2009, 17:56

  >izmir kartal izlediğim akp denizli milletvekili iki lafı bir araya getiremiyen bir şahıs.iktidar partisinin halini görünce ülkem adına üzülüyorum.bunların kokusu daha sonra çıkacağına inanıyorum.ve bu adamların ellerine bakmamız beni kahrediyor.

 160. 11/12/2009, 18:00

  >adalet bakanina sorular soruluyor…Elinde bilgi olmadigi gibi yanindakilerde birsey soyliyemiyorlar …yaziklar olsun kimler bizi yonetiyor

 161. 11/12/2009, 18:01

  >benimde oyum chp ye….

 162. 11/12/2009, 18:01

  >cevaplar hep kaçamak ya akp hükümeti siz nezaman kacacaksınız

 163. 11/12/2009, 18:02

  >AKKADAŞLAR BU KAÇ MADDE.DE BİTECEK BİLEN VARSA BİLEN VARSA AÇIKLARSA SEVİNİRİM

 164. 11/12/2009, 18:03

  >adam "soruyu yazılı cevaplayacaz" derken dalga geçer gibi gülümsüyor birde ya… eno

 165. 11/12/2009, 18:05

  >BEN MHP LİLERİN GENETİK YAPILARINI BİLİRİM ONLARDAN BU MEMLEKETE NE ZAMAN HAYIRR GELMİŞ Bİ BOK OLMAZ ONLARDAN

 166. 11/12/2009, 18:06

  >arkadaşlar sizce nolur?

 167. 11/12/2009, 18:09

  >Arkadaşlar,sizin çek kullandığınız banka nasıl bir işlem yaptı bimiyorum ama benim bankam çek başına 470 tl parayı hesapta bloke etmişti. yani çek karşılıksız çıktığında şu anda bankalara ceza gibi sunulan rakam aslında hesap sahibi (benim )tarafından ödenmişti. Neyin cezası için cebelleşiyorlar (yok 500, yok 1000 olsun diye) anlamadım.SaygılarDeniz

 168. 11/12/2009, 18:10

  >helal olsun CHP , doğdum sana oy attım ölene kadarda sana tıcam, satılmışa hırsıza oy atmaktan 1946 dan beri bıkmadı bu millet, bizde onlar sayesinde köleyiz.

 169. 11/12/2009, 18:15

  >Cezalar iki yıl ertelendi diyelim alacaklıylada anlaşamadık gittik mahkemeye tahhütte bulunduk.Alacaklının icrai işlemleride duracak mı.aracımızı bağlatır işyerimizi toplarsa nasıl çalışıp ödeyeceğiz.Bir bilen var mı acaba hiç değinilmiyor bu konuya.

 170. 11/12/2009, 18:21

  >Doğan Gazeteceliğin yaklaşık 23,5 milyon tllik vergi borcu 4,5 milyon tl ye indirilmiş.Kıyak dediğin böyle olur.Biz de 3 kuruşluk borcumuzu müsade edinde 2 yıl içinde ödeyelim diye yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz.Sizce de bir gariplik yok mu ???

 171. 11/12/2009, 18:21

  >4 . uncu madde kabul edildi 10 dakika ara verildi

 172. 11/12/2009, 18:22

  >4. MADDE KABUL EDİLDİ..10 DAKİKA ARA VERDİLER.

 173. 11/12/2009, 18:23

  >HAPİTEN ÇIKACAKLARLA HEP BERABER PKK YA KATILALIM NASIL OLSA ONLARI İÇERİ ALAMIYORLAR.

 174. 11/12/2009, 18:24

  >4.madde kabul. levent

 175. 11/12/2009, 18:24

  >arkadaşlar bu yasa toplam kac madde tamamı nezaman oylanır bılgısı olan varmı ?

 176. 11/12/2009, 18:25

  >Bu kanunun icra işlemiyle bir alakası yok. Sadece hapis cezalarının 2 yıl ertelemesi var.İcra durmaz.

 177. 11/12/2009, 18:29

  >arkadaşlar şu an 10 dk ara verildi, 5.MADDEYE geçilemedi. Fakat ortada bir gerçek varki ne kadar da CHP vekilleri ve de kısmen de olsa MHP vekilleri bizim lehmizde hareket etse beyanatta bulunsa da bu yasa tasarısı çoğunluk sebebiyle ve de AKP içerisinde grup mantığı dışına kimse çıkmayacağından bu şekli ile geçer. Herhangi bir değişklik ya da zorlama olamayacğı dünden belli olduğundan bugün Adalet Bakanı bile meclise gelmemiş yerine konuyla uzaktan yakından alakası olmayan Ulaştırma Bakanı gelmiş adamcağız daha adli para cezasını ödeyemeyenin de hapis cezası alacağını bilemediğinden hapis cezası kalkmıştır diye cevap veriyor sorulan soruya. Sorulan soru 1.000.-tl'yi ödemeyene kaç gün hapis cezası var diye sordular cevaben para cezası var hapis yok diyor sayın bakan!!!!

 178. 11/12/2009, 18:30

  >170 de yazan arkadaş icralarla bu kanunun ilgisi yok, devam eder…Hala 2172 kişi diyorlar çıldıracam. Sincanda yatan bile bu rakamdan fazla, gittim gördüm yaşadım yahu…Cinocan

 179. 11/12/2009, 18:30

  >ANLAŞILDIĞI KADARIYLA YASA GENEL HATLARIYLA KABUL EDİLECEK.OLABİLECEK TEK DEĞİŞİKLİK ANLAŞMA SÜRESİNİ 1 nİSANDAN 1 HAZİRANA, İKİ YILLIK ÖDEME SÜRESİNİ ÜÇ YADA DÖRT YILA UZATMAK GİBİ GÖRÜNÜYOR VE BUNUN İÇİN YAKLAŞIK İKİ SAAT VAR.BU AMAÇLA CHP VE MHP'YE BASKI YAPILMALI.

 180. 11/12/2009, 18:32

  >arkadaşlar bence bu dakikadan sonra 3 konuya yüklenebiliriz bu görüşmeler sürerken; 1.cisi tasarıya KAST maddesini ekletebilmek mümkünse 2.cisi ise telefuz edilen 2bin tutuklunun sadece çek yasasından tutukluları kapsadığını halbuki ADLİ PARA CEZASINDAN yatanların toplam sayısının çarpıtıldığını bu sayının doğru verilmediğini bastırmamız lazım. 3.ise Çekte vade kabul edilmiş olmasından dolayı ÇEK İLE SENET ARASINDAKİ FARKIN ORTADAN KALKTIĞINI BELİRTMELİYİZ…

 181. 11/12/2009, 18:33

  >toplam 11 madde 2 tanede geçici madde var 9 maddeden sonra geçici 1 ve sonrada bizi ilgilendiren geçici 2 madde var sonra 10- 11 bitecek inşallahCAN

 182. 11/12/2009, 18:34

  >146 yı okuyunca şaştım kaldım, ne yapmaya çalışıyor mhp

 183. 11/12/2009, 18:34

  >arkadaslar sızce ne olur bu işin sonu …

 184. 11/12/2009, 18:35

  >kanunda taahhüdü ihlal suçu da kalkıyormu bilen varmı teşekkürler

 185. 11/12/2009, 18:35

  >PEKI HAPISTEN CIKILDI YENIDEN KURULDU TEZGAZLAR,,,ICRA GELIP MAKINALARI KALDIRIRSA BIZ NASIL CALISACAGIZ 2 YILDA BU BORCU NASIL ODIYECEGIZ.. BU IKTIDAR IN ADALETI HUKUKEN BITMIS SIYASETEN DE EGER SANDIKTA GOMMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BIZE

 186. 11/12/2009, 18:35

  >Ben şahsım olarak meclisi seyrederken bu ülkede hukuk olmadığını oy verdiğimiz vekillerin yasayla ilgili birşeyden anlamadığını görüyorum kimsenin de umrunda olmadığımızı görüyorum…Bu saatten sonra bu yasa böyle geçer yargıtayın bile sessiz kaldığı bu ülkede bizde hiçbirşey yapamayız zaten yapamıyoruz…Allah hepimize yardımcı olsun

 187. 11/12/2009, 18:35

  >arkadaşlar değişiklik olsun olmasın yeterki bu haliyle geçsin ama bugün bitsin artık bu rezillik.iptal için bir gerekçe daha oldu bizim için.yeterki yoklama falan deyip meclis kapanmasın yasa nasıl geçerse geçsin. 2 yıl tamam gibi. ben inanıyorum artık bundan sonra hapis tarihe karışacak. gelişmeleri yazan arkadaşlarada teşekkür ediyorum. lütfen habersiz bırakmayın

 188. 11/12/2009, 18:36

  >4.madde kabul edildi..10 dk ara verildi.Devam rdiyı

 189. 11/12/2009, 18:37

  >5. madde zaman alır. ama 5. maddeyi geçtiklerinde diğer maddeler su gibi akar ve erkenden biter

 190. 11/12/2009, 18:37

  >İnsanda namus olur şeref olur vicdan olur insanlık olur herkesin gözü önünde bu kadar yalan söylenmez ki inşallah bu yasayı geçirenler acınacak hallere düşer geberirler…

 191. 11/12/2009, 18:39

  >arkadaşlar durum nedir

 192. 11/12/2009, 18:39

  >Arkadaşlar bundan sonraki süreç için bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.İnfazlar nezaman duracak?Kaç gün sürer?Saygılar…Hasan Tahsin

 193. 11/12/2009, 18:42

  >dün sadullah ergin ekonomik suça ekonomik ceza olması gerektiğine bizde inanıyoruz dedi. fakat bunun için zamana ihtiyacımız var dedi. yani gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hapis tamamen kalkacak kanısındayım arkadaşlar. bilmem takip ettinizmi. bana katılırmısınız. ama tabiki mücadeleyedevam etmek gereklidir… levent

 194. 11/12/2009, 18:43

  >5.madde başladı

 195. 11/12/2009, 18:44

  >5.madde görüşmelerine baslandı..

 196. 11/12/2009, 18:48

  >İSTİHDAM ,ÜRETİM,VATAN,MİLLET SEVGİSİ DİYE Bİ TARAFLARIMIZI YIRTTIK.PİŞMAN DEĞİLİM HİÇ BİRŞEYDEN.BİR ZAMANLAR 200 KİŞİ ÇALIŞIYORDU YANIMIZDA.ŞİMDİ KAÇAK DOLAŞIYORUM.ÇOLUK ÇOCUK ÖYLESİNE.NE AĞRIMA GİDİYOR BİLİYOR MUSUNUZ DOSTLAR.ŞU MECLİSİN HALİNE BAKIYORUM DA.AKP NİN KIVIRMALARI,KILIF UYDURMA ÇALIŞMALARI,MALUM YERLERİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRME ÇABALARI…YAZIKLAR OLSUN…BİZ BUNU HAKETMİYORUZ.BU KADAR BASİRETSİZ,PARMAK ÇOĞUNLUĞUNA GÜVENEREK DÜŞMÜŞÜ HAKİR GÖREN,BU KADAR VİCDANSIZ BİR GÜRUH OLAMAZ…EYVAHLAR OLSUN…HEPSİNE VEYL OLSUN… GÖNLÜMDE ARTIK BENİM VEKİLİM FALAN DEĞİLLER ONLAR…İŞGAL ORDUSU BU ZULMÜ REVA GÖRÜR MÜYDÜ ACABA…?

 197. 11/12/2009, 18:50

  >5. MADDE GORUSMELERI BASLADI…

 198. 11/12/2009, 18:52

  >ss34 neden öyle düşünüyosun bu kadar kişi o yasayı bekliyo

 199. 11/12/2009, 18:52

  >arkadaşlar bu akşam bitermi bu iş yardımcı olun lütfen

 200. 11/12/2009, 18:55

  >arkadaşlar borc için taahhüt vermiştim bu tasarıyla taahhüt de kalkıyormu bilen varsa yazarsa sevinirim lütfen

 201. 11/12/2009, 18:56

  >YAHU SON Bİ UMUT KAST UNSURU İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ MAALESEF NAFİLE.İLAN HUSUSU NOLDU? BUNDAN SONRASI İÇİN NASIL BİR YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ. NETİCEDE MECLİSİ KAHROLARAK İZLERKEN KÜRSÜDEN OKUNAN SMS VE FAKSLARIMIZA DA ŞAHİT OLDUK.SAYGILARSERTAÇ.

 202. 11/12/2009, 18:59

  >Her yaprağa 1500 gün adli para cezası isteyenlere diyorum

 203. 11/12/2009, 19:03

  >arkadaşlar mhp milletvekili nedemek istedigini anlayan varmı?bize sadece chp tam destek veriyor bunu görmek lazım!tv seyrederken kahroluyorom bizi kimler yönetiyor ya!!!

 204. 11/12/2009, 19:05

  >YA ALİRIZA BEY NİYE KONUŞMUYORKİ SİZ BİRŞEY ANLADINIZMI

 205. 11/12/2009, 19:20

  >MHPLİLERİN CANI SIKILIYOR KONUŞMUŞ OLMAK İÇİN KONUŞUYORLAR. ADAM ÇEK YAZANLARI SUÇLUYOR. YAZMASAYDIN DİYOR.

 206. 11/12/2009, 19:25

  >DTP KAPATILDI…

 207. 11/12/2009, 19:27

  >NE ZAMAN KAPATILDIGÜNDEM DEĞİŞECEK BİZİ ERTELEYECEKLER ANLAŞILAN….

 208. 11/12/2009, 19:32

  >BAK SÖYLEDİLERRR EN SONUNDA 18000 ÜSTÜNDE DEDİ HAİNLERRR SAĞOL ALİRIZA BEY

 209. 11/12/2009, 19:33

  >akpden birisi sonunda doğru olmasada adli para cezasından yatan kişi sayısını söledi

 210. 11/12/2009, 19:34

  >2008 de 13bin 2009da 17bin kişi adli para cezasından içerde yatıyor dedi bakan bizim 60bin sayısı nerde elındı?bizimi kandırıyorlar yoksa biz kendimizimi kandırıyoruz?

 211. 11/12/2009, 19:34

  >DTP KAPATILDIAHMET TÜRK VE AYSEL TUĞLUK'UN MİLLET VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ.

 212. 11/12/2009, 19:34

  >2008 de adli para cezasından hapse dönüşen hapiste yatan: 17 bin2009 da adli para cezasından hapse dönüşen hapiste yatan :18 binçek kanununa muhalefet ( çek defterini bankaya teslim etmemek suçu):2178toplamda 35 bin kişi içerdedir. RESMİ RAKAMDIR.. KAYNAK: HÜKÜMET TEMSİLCİSİ BİNALİ YILDIRIM-ADALET BAKANLIĞI VERİLERİ..BUNU HERKESE DUYURALIM

 213. 11/12/2009, 19:35

  >ah ulan ahneler yaşadık canım yanmadı ama bu adamların yaptıgı bana koydu be,şurada seçimlere ne kaldı onlarda alacaklar oyları beklesinler görsünlerbu ülkede vatana hizmet degilde vatana ihanet prim yaptı ona yanarım.

 214. 11/12/2009, 19:35

  >dtp kapatılması etkiler mi..kocam cezaevinde..

 215. 11/12/2009, 19:37

  >işte budurrrrr,hani 2.000 kişiydi.yalancılarrrrrrrrrrrr

 216. 11/12/2009, 19:37

  >BÜLENT ARINÇ LA SADULLAH ERGİN NİYE KAÇTILAR ASIL MUHATTAB ONLARDIR ULAŞTIRMA BAKANINI NE İŞİ VAR GİTTSİN O ULAŞTIRMA İŞLERİNE BAKSIN ADAM CEVAP BİLE VEREMİYOR LAFI AZINDA GEVELİYOR BİTTİ YA BUNLAR BİTTİ SANDIGA GÖMÜLMELERİ LAZIM

 217. 11/12/2009, 19:37

  >DTP KAPATILDI… ENO

 218. 11/12/2009, 19:41

  >jenardi nasıl kime duyuralım önce basına sizde önerilerinizi yapın mesaj mail bu konuda bilgilendirin çalışalım

 219. 11/12/2009, 19:43

  >JENARDİ ARKADAŞIM vereceğimiz ilanda senin verdiğin mahkum sayısı ile ilgili rakamların meclis tutanaklarından alındığını ve de bizzat bakan tarafından telaffuz edildiğini mutlaka belirtelim hep dedikleri 2bin adet sayısının yanlış olduğunu mutlak belirtmeliyiz, benim babamda 8 aydır ceza evinde ve yattığı yerde çoğunluk çekten dolayı yatanlardan oluşmakta..

 220. 11/12/2009, 19:46

  >birazdan şevki kulkuloğlu bu hususu dile getirecek.

 221. 11/12/2009, 19:48

  >bu şekilde giderse sadece kısa vadeli bir çözüm olacak gibi…ama iki yılda biz belimizi nasıl doğrultup ödeyeceğiz allah bilir artık arkadaşlar…

 222. 11/12/2009, 19:50

  >Site iletişim yoluyla cevap istey arkadaşımız..Mail adresinizi yanlış vermişsiniz bu nedenle buraya yazıyorum..Sorunuz:Adınız:: AYDESEMesajınız:: SN.ADSIZ Bu siteyi yeni okudum . Ben bir çek mağduruyum. Bir Ltd. şirkette dışardan atanan müdür olarak imzaladığım çeklerden bana davalar açıldı. Fakat şirkette ortaklığım ve hissem yok. Bu durumda , sizin yazınıza göre yeni çıkacak yasa ile benim durumumda olanların davası düşecek mi. Çok rica ediyorum bu hakkındaki bilgileriniz nedir. SaygılarMerhabaŞirketlerde sorumlu hesap sahibi veya hesap sahibi tüzel(Şirket) kişiliğin yönetim kurulundaki hissedarı veya issedarlarıdır diyor..Dışardan atanan müdür veya vekaleten çeke imza atan şirket çalışanıkapsam dışı bırakılıyor..Şirket hissedarı değilseniz sorumluluğunuz kalmıyor. Cezalarınız düşecektir.

 223. 11/12/2009, 19:51

  >bu yasa bu gun cıkarmı arkadaslar gecermı yoksa haftaya falan kalırmı bu iş ??

 224. 11/12/2009, 19:54

  >11 de yazan arkadaşım;15+17+2= yaklaşık 35 bin kişi…az mı geldi bu rakam size…

 225. 11/12/2009, 19:54

  >olacakları tahmin edelim,çekte vade nin kabul edilmesi çeki ödeme aracı olmaktan çıkartıp, sözleşmeye bağlı kredili ödeme aracı haline getimiştir, vadeli çeki kabul eden, çeki aldığı tarihte, hesapta karşılığının olmadığını, bilerek, ileriki bir tarihte, ödenmek üzere kabul edecektir, buda bir sözleşmedir, bundan sonra , artık her çek olayında bu husus, göz önünealınarak yargıtaya iitraz edilecek ve umarım yargıtay bu konuda bir örnek karar verecektir, dolayısı ile çekte senet le aynı katogoride yer alacaktır, bu benim azıcık bilgimle tahminimdir, hukuksal olarak ne derece bir dayanağa dayanır bilemem, ama hukuk sisteminin çok karışacaı gün gibi ortada.

 226. 11/12/2009, 19:59

  >arkadaşlar tv izleyemeyen arkadaşların dikkatine 5.madde oylandı kabul edildi ve de sonrasında 45 dk ara verildi..

 227. 11/12/2009, 20:05

  >arkadaşlar bu adiler kastı kabul etmiyor chp anayasa mahkemesine gidecekmi acaba?bilgi varmı chp yi anayasa mahkemesine gitmesi için yüklenmek gerekiyor neyapıcaz arkadaşlar?!!!

 228. 11/12/2009, 20:06

  >5. Maddeye ''KASTEN''kelimesinin eklenmesi için verilen önerge reddedildi.Ahmet İyimaya iyi satıcıymış ya da yenik düştü. Bizi sattı.kemalsy

 229. 11/12/2009, 20:06

  >Arkadaşlar KAST unsurunu bile eklemeye yanaşmıyor bu bankaların Hamisi gibi davranan AKP. görünen o ki tasarı aynen hazırlandığı şekli ile çıkar çünkü oylamada çoğunluk onlarda, ve her seferinde de grup olarak el kaldıracakları için olay burada bitmiştir. Biz sonraki safhalara kanalize olmamız lazım. BUNUN İÇİN İSE SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARIMIZ BİZİ YÖNLENDİRECEKLERDİR SANIRIM. BU KONU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MUTLAKA BİZİM YANIMIZDA OLAN HUKUKÇULAR TARAFINDAN TARTIŞILACAK LEHİMİZE OLANLAR ÜZERİNDEN YENİ STRATEJİLER BELİRLİYEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.

 230. 11/12/2009, 20:10

  >cüneyt bey çekte zaman aşımı kaç yıldır… zaman aşımı dava sonucumu yoksa temyizden geldikten sonramı işlemeye başlar bunu sabah ta sormuşrum okumadınız galiba zeknaz tşkler…

 231. 11/12/2009, 20:12

  >Allahın gerizekalı hukukla ilgili olmayan öküzleri Kast unsuru gereksizdir hukukta kasıt ayrımını yapacak düzenlemeler vardır diyor.bre hayvan o zaman ben dolandırıcı olmadığım halde alacaklarımı alamadığım için iflas edip çekimi ödeyemediğim halde neden mahkeme bana bizi problemlerin ilgilendirmez burası karşılıksız çkin sana ait olup olmadığına bakar ona göre ceza verir diyor?!

 232. 11/12/2009, 20:13

  >CHP ve MHP'nin ÇABALARINA RAĞMEN ' KASTEN' KELİMESİ EKLENMEDİ. DOLANDIRICI İLE DÜRÜST İŞLETMECİ AYNI KEFEYE KONDU. YAZIKLAR OLSUN… TBMM, 45 DAKİKA ARA VERDİ.

 233. 11/12/2009, 20:14

  >sayın cünet,sayın jenardi geçen maddelere göre 450 tl lik adli para cezası ile ilgili suç,suç olmaktan çıkıyormu.. matador…

 234. 11/12/2009, 20:20

  >çekte zaman aşımı, çekin arkasının yazıldığı günden itibaren 10 yıl..İcra iflas açısından ise 7,5 yıldır7.5 yıl içinde haciz davası, 10 yıl içindede verilen Adli Para cezası düşer..

 235. 11/12/2009, 20:29

  >cüneyt bey kredi kartlarında icra-haciz için zaman aşımı varmı, varsa ne kadar bilginiz var mı? teşekkürler..2626

 236. 11/12/2009, 20:34

  >ARKADAŞLAR CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZDA CIKINCA YAKALAMALARDA BİTİNCE ÖRGÜTLENMEMİZ LAZIM İL İL ÖRGÜTLENİP GÖRÜŞMELERİMİZİ CHP DEVAM ETMELİYİZ DÜŞENİN DOSTU OLMAZ AMA Bİ YANIMIZDA OLAN CHP VARMIŞ

 237. 11/12/2009, 20:35

  >35 teki yorum cüneyt beyin zamanaşımı için söylediği 10 yıl çekin yazıldığı tarihtenmi başlıyor gerçekten benim bildiğim cezanın kesinleşip tebliğinden itibarendi bu konuda net bilgisi olan varsa çok memnun olcağım.CAN

 238. 11/12/2009, 20:39

  >bugün yetişmezse nolucak…….

 239. 11/12/2009, 20:43

  >2626 kredi kartı için 5 yıl diye biliyorum ben borçta siliniyor sanırım çünkü ödemek için bankaya gittim ben 7 yıl falan geçmişti ne banka kayıtlarında nede merkez bankası kayıtlarında bişi göremediler bende elimi kolumu sallaya sallaya çıktım…siz bilirsiniz dedim

 240. 11/12/2009, 20:57

  >A. 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Ceza Zamanaşımı Süreleria) 18 Yaşından Büyükler Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresi Bu Kanunun 68. maddesinde belirtilen cezalar aşağıda belirtilen sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.- Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.- Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.- Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.- Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda zaman aşımı:Madde 73(2) Zamanaşımı süresi şikayet hakkı süresini geçmemek koşuluyla, kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği ve suçun işlendiği tarihten itibaren başlar.

 241. 11/12/2009, 21:01

  >teşekkür edrim 40ta yazan arkadaşım. benim zaten biri pamukbank, diğeri oyakbank idi. ben hiç bulamam heralde ödemek istesem de…2626

 242. 11/12/2009, 21:04

  >ŞUAN DA KAÇAK BULUNAN Bİ GENÇ İŞ ADAMI OLRAK YAZMAKTAYIM.ÇEK CEZALARINA ERTELEME GETİRDİLER FAKAT,KARŞI TARAFLA ANLAŞILAMAMASI HALİNDE DEVLETİN BANA 2 YILDA ÖDE DEDİĞİ ÖNERİNİN ARTIRILMASI MAĞDURUN HİÇBİR İŞİ OLMADIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ÖDEME KOLAYLI SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR ÇÜNKÜ ÇEK MAĞDURU OLAN BİZLERİN TEK BİR DOSYASI BULUNMAMAKLA BERABER HER DOSYA İÇİN Bİ ÇOK ESNAFLA ANLASAMAMA DURUMU SÖZ KONUSUDUR.BİRDE BENİM SÖYLE BİR SIKINTIM BULUNMAKTA TİCARETLE UĞRASTIGIMIZ DONEMDE ASKERLİK DURUMUMUZU TECİL ETTİRDİK VE ARTIK SUBATTA ASKERLİK GÖREVİNE BASLAMAK DURUMUNDA KALDIM BEN ŞUBATTA ASKERE GİDERSEM NİSAN AYINA KADAR KOYDUKLARI SÜREDE ANLASMA YAPMA DURUMUM BULUNMAMAKTA VEYA ANLASMA YAPTIM KABUL EDILSE BİLE BENI DEVLET 15 AY BOYUNCA BENIM ÖDEMELARİMİ GEREK DEVLETE GEREK ŞAHIŞLARA BULUNDUGUM ÖDEME PALANINI ASKIYA ALACAKMI ALMAZSA BENIM SUCUM TEKRAR KALDIGI YERDEN DEVAM EDECEKMİ YANİ BEN BU KADAR SIKINTIYA RAGMEN BU VATANI BEKLEDIKTEN SONRA GENE BENI ADAMDAN SAYMAYIP KAPI TESLİMİ CEZAEVİNEMİ GÖNDERECEKLER BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.ALLAH HERKESE DAYANMA GÜCÜ VERSİN HERKESİN BAHTI GÜZEL OLSUN

 243. 11/12/2009, 21:08

  >6.madde

 244. 11/12/2009, 21:11

  >6. madde geçtimi

 245. 11/12/2009, 21:13

  >madde geçmedi daha MHP terör vs laf salatası yaparak vakit geçiriyor. Bu ne biçim halktan kopuk siyaset yahu

 246. 11/12/2009, 21:18

  >Allah topunun belasını versin. tok ne anlar açın halinden. mhp ne zaman adam gibi siyaset yaptıda şimdi yapacak. bu zamana kadar çek yasası hakkında konuşmalarıda kesinlikle iyi niyetle değil sadece akp ye sataşmak için olmuştur. chp den başka hiç bir parti adam gibi siyaset yapmadılar Allah topunun belasını versin ne diyelim

 247. 11/12/2009, 21:19

  >Bundan 3.4 yıl önce destek verdiğim akp hükümetinin.bugüne kadar geçen zaman da bir cok yanlışını gördüm sahsım adına gerçekten kendilerinin doğru bilip uyguladığı bir cok faliyetler yanlıştır.En son dünkü ve bugünkü meclis görüşmelerinde hakikatten halkın partisi değil bankaların ve veya gücü elinde tutanların partisi olduğuna bir kez daha şahit oldum.örneği acık: Bir anda 1000 tl den 500 tl ye düşürüvermelerini hep beraber gördük.İnanın ki tek başıma ben 150 200 kiyi oy vermeme konusunda etki yapabilecek bir insanım ve bu konudada calışmaya devam edeceğim.elimden geleni arkama koymamakta bir hırs oluştu tamamiyle.Tüm arkadaşlara ve kendimin mağdur olduğuna şahit olduğum enişteme ALLAH sabırlık versin.ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMEDE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM.Mustafa Sarı

 248. 11/12/2009, 21:19

  >mhp nin bunları söyleyecek başka yeri yokmubu yasayı bekliyoruz adam gelmiş günfem arasına gündem dışı konuşma yapıyor ayıp ya

 249. 11/12/2009, 21:22

  >ecevite eskiden dürüst olduğu için severdim. camiler hakkında kötü konuştuğunda nefret etmeye başladım ama inanın şimdi onu arar olduk. bankalara falan resti çekerdi, memur ve köylüden yanaydı. kötü anardım ama şimdi rahmetle anıyorum Allah rahmet eylesin

 250. 11/12/2009, 21:25

  >BENİM GİBİ MAĞDUR OLAN ARKADAŞLAR SELAM.YURT DIŞINDA OLDUĞUM İÇİN SİTEYİ ANCAK KEŞFETTİM ÇABALARINIZI TAKTİRLE KARŞILIYORUM BENDE BUNDAN SONRA ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMALARINIZA KATKIDA BULUNACAĞIM.TRT 3 Ü İZLİYEMİYORUM SONUÇLARDAN HABERDAR EDERSENİZ SEVİNİRİM.

 251. 11/12/2009, 21:27

  >pazar günü tandoğana mhp balıkesir milletvekili çek mağdurlarını davet ediyor

 252. 11/12/2009, 21:28

  >Pazar günü tandoğan meydanına çağrıldık, hemen bir oluşum ayarlamalıyız…

 253. 11/12/2009, 21:30

  >CHP HALKIN PARTİSİ DOĞRUYMUŞ. MERSİNDE İSA GÖK LE KISA ZAMANDA TEMASA GEÇECEGİM.DAHA SONRA MERSİN BÖLGE Sİ MADURLAR BİRLİĞİNİ OLUŞTURURUZ İNŞALLAH.ARKADAŞLAR UMUTLARIMIZ BİTMESİN.ZATEN BU AKP DEN BİR BEKLENTİMİZ YOKTU.OLSAYDI 11 AYDIR BİZLERİ BÖYLE MADUR ETMEZLERDİ. ONLARA BANKACILAR VE FAKTORİNGCİLERLE MUTLULUKLAR DİLERİZ.F.T.

 254. 11/12/2009, 21:33

  >arkadaslar meclis gorusmesinden bir haber varmi

 255. 11/12/2009, 21:35

  >arkadaşlar meclisten haber yokmu hangi maddedeler

 256. 11/12/2009, 21:35

  >50 de yazan arkadaşım bu kanun ecevit zamanında çıktı haberin varmı?

 257. 11/12/2009, 21:38

  >HELAL OLSUN KAYSERİ MİLLETVEKİLİ KULKULOĞLUNA

 258. 11/12/2009, 21:38

  >kulkuloğluna helal olsun !!!!!!!!!! MASUAA

 259. 11/12/2009, 21:38

  >arkadaşlar haber yazın meclisten

 260. 11/12/2009, 21:38

  >toplumdan kopuk siyasetçilern yapacakları muhalefette bu kadar olur onbinlerce mağduru olan bir konuda dahi muhalefet yapamıyorlar yazıklar olsun …

 261. 11/12/2009, 21:38

  >ARKADAŞLAR,SANIRIM BU AKŞAM ÇEK KANUNU TASARISI BİTİCEK.BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN ŞEY,TASARININ YASALAŞMASININ ARDINDAN AKP YE TEBRİK TELEFONLARI MSJ LARI ATMAKTIR.( ANLADINIZ SİZ ONU ) EGEMENLİĞİ BANKALARA SATAN AKPLİLERE BİR TEBRİK TELEFONU AÇARSINIZ ARTIK..AKP GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ; ÖZELLİKLE NURETTİN CANİKLİYİ BEKİR BOZDAĞI SUAT KILIÇ ADALET KOMİSYONUNDAN; AHMET İYİMAYA VE DİĞER AKPLİ KOMSİYON ÜYELERİNİ ARAYALIM.BÜYÜK BİR İHTİMALLE TASARI BUGUN YASALAŞTIĞINDA EN GEÇ P.TESİ GÜNÜ TAHLİYELER BAŞLAYACAKTIR.CHP Lİ VEKİLLERİ ARAYIP ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMESİ KONUSUNDA DESTEK OLMAYA DEVAM EDELİM..GAZETE İLANI KONUSUNU: ŞUANDA 2 HESAP VE PTT HESABINDA TOPLANAN PARA: 1860 DIR. KOSİAD DA İSE: 1100 VARDIR.. İLANI VERMEYE .OK AZ KALDI. Bİ GAYRET DAHA GÖSTERELİM.. HAFTAYA UMİT EDİYORUM İLAN ÇIKMIŞ OLUR.CEZAEVİNDEN ÇIKAN/ÇIKACAK OLAN YAKINLARINIZDAN ÇEK MAĞDURU MAHKUM YAKINLARININ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ ALMAYI UNUTMAYIN.HERKESİ SİTEMİZDEN HABERDAR EDİNİZ..BİZDEN AYRILMAYIN.. SEVDİKLERİNİZLE BERABER MUTLU VE ÖZGÜR BİR HAYAT GEÇİRMENİZ DİLEKLERİMLE… JENARDİ.

 262. 11/12/2009, 21:39

  >m.şevki kulkuloğlu nun tel verin

 263. 11/12/2009, 21:40

  >6.madde kabul edildi.7 madde görüsülüyor

 264. 11/12/2009, 21:41

  >allah hepimize yardımcı olsun bizleri bu sefilliğe sürükleyenler gün gelecek hesabını vereceklerdir

 265. 11/12/2009, 21:41

  >JENARDİ sizi ve ekibinizi saygıyla selamlıyorum .Mustafa Sarı

 266. 11/12/2009, 21:41

  >chp konuşuyor teröristi affedeceksiniz çek mağdurunu cezaevine atacaksınız çek alacaklısının çoğu tefeci ve bankacıdır gelin bunları affedin dedi ama taşlaşmış trfrci lobicileri kulakları var duymuyorlar gözleri var görmüyorlarALLAH nasip etmiyor taş kalplilere mazlumun sesini duymayı ey sayın başbakan senki muhalefete duymuyor ve görmüyorsunuz diyordun ALLAH sizi ne duruma getirdi bakın firavunlaştınız

 267. 11/12/2009, 21:42

  >BEN GELİRİM ARKADAŞIM TANDOĞAN A BENİM ARAMAM DAHA ÇIKMADI AMA DİĞER ARKADAŞLARIMI BİLMİYORUM

 268. 11/12/2009, 21:44

  >ARKADAŞLAR BU YASA KAC MADDEDEN OLUŞUYOR

 269. 11/12/2009, 21:46

  >58 yazan arkadaşım bu kanun ecevit değil akp zamanında köksal toptanın adalet komisyon başkanlığında çıktı. ecevit anayasa 38 i ekledi. ilk çek kanunu belasınıda rahmetli özal çıkardı milletin başına dert

 270. 11/12/2009, 21:47

  >şevki beyin hepinize slmları var.. yine çıkacak konuşacak.. kendisi çok değerlidir benim için… ancak çokda rahatsız etmeyiniz.0533 283 88 56

 271. 11/12/2009, 21:47

  >LÜTFEN KULKULOĞLUNUN TELEFONU MASUAA

 272. 11/12/2009, 21:48

  >bunların tefeci partisi olduğunu yeni anlayan arkadaşlar…sizler adına da çok üzgünüm çoğunuz bu tefecilere oy verip iktidara getirdiniz .. neyseki kendilerini ele verdiler …artık bundan sonra halk için çalışan ve sosyal devleti içine sindirmiş vekiller için çalışalım ve örgütlenelim

 273. 11/12/2009, 21:49

  >TASARIDAN SONRA;BİZLERİ 1 YILDIR OYALAYAN,HER DOĞRU SÖZE GÜLECEK KADAR PİŞKİN OLAN,YALAN SÖLEMEKTEN DOĞRU SÖYLEMEYİ UNUTAN,GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIĞIMIZ HAYATIMIZI YÜZÜMÜZE TELEFON KAPATARAK NOKTALANDIRAN AHMET İYİMAYA YA GEREĞİNİ YAPINIZ…

 274. 11/12/2009, 21:54

  >ARKADAŞLAR SON DURUM NEDİR?

 275. 11/12/2009, 21:55

  >akp kanunu getirdiği gibi geçiriyor. haziranda gelseydi yine aynı olurdu ama bizim lehimize tek şey olmazdı. durumu bu hale getiren yani yasada lehimize çok şey değiştiren (özellikle ertelemeyi ki zaten kurtuluşumuzun başlangıcı erteleme) ve bu değişikliğe sebep olan site yöneticileri,avukat sayın RAhmi ofluoğlu, emre kardeşim cüneyt bey ve bütün aktif zorlayan çabalayan arkadaşlarıma minnetlerimi buradan iletiyorum. olmasaydınız şimdi değişen bir şey yoktu. önce Allah'ın izniyle ve siz değerli arkadaşlarımızın çabalarıyla özgürlüğümüze adım atıyoruz Allah hepinizden razı olsun inşallah bundan sonra her tuttuğunuz altın her ameliniz salih olsun. Hüseyin ÇELİK

 276. 11/12/2009, 22:05

  >Emre, Cüneyt kardeşlerim.Elinizden geleni yaptınız. Şartları düşününce daha ne yapabilirdiniz ki? Ben adıma sizi hem takdir ediyor hem çok seviyorum.Çok teşekkür edilecek dost var ama bu site dahilinde verilen mücadele için sizleri tebrik ediyorum.Devamında görüşmek üzere.

 277. 11/12/2009, 22:08

  >Arkadaşlar diğer mhp milletvekillerini tenzih ederek sadece SAYIN UZUNIRMAK IN EŞİDE AVUKAT MALUM— TAMAMMI

 278. 11/12/2009, 22:10

  >SENİ ORAYA GETİREN OYLARI VERENLERE MİNNETTARIM.ALLAH RAZI OLSUN

 279. 11/12/2009, 22:15

  >can mert kardeşim kimden allah razı olsun. arkadaşlar ne olup ne bittiğini biraz yazında bizde bilelim

 280. 11/12/2009, 22:15

  >480.000 KİŞİ BÜROKRATTAN ALDIĞIM BİLGİ DİYOR ALİRIZA ÖZTÜRK.HELAL BE SANA……….

 281. 11/12/2009, 22:17

  >ARKADAŞLAR SAYIMIZIN 480.000 KİŞİ OLDUĞU ARTIK BELLİ OLMUŞTUR!!! ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM ÇOOOOOOOKKKKKKKKK………

 282. 11/12/2009, 22:18

  >teşekkrler sn can mert. akdeniz

 283. 11/12/2009, 22:18

  >helal olsun sana SAYIN ALİRIZA ÖZTÜRK HELALLLLLLLLLLLLL

 284. 11/12/2009, 22:19

  >NE VARSA CHP DE VAR ARKADAŞLAR HELAL OLSUN ADAMLARA ALİ RIZA ÖZTÜRK ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ

 285. 11/12/2009, 22:19

  >aşaıdaki yazıda derneğe bağış olarak kaydedilecek gibi bir ifade bulunuyor , bu konu hakkında bilgi alabilirmiziz acaba,"4.Aralık günü Rahmi OFLUOĞLU ‘nun yazılı önerisi ile ortak bir basın bildirisine çağrı yaptık. ( yazı buradadır. Son sözler söyleniyor. Birlik olalım. Destek verelim. ) Rahmi beyin çağrısında Cüneyt, Jenardi ve ben vardık. İmza olarak Av. Rahmi OFLUOĞLU, çek mağdurları blog, karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler blog ve KOSİAD olacak idi. Biz KOSİAD ‘ın hesabında para topladık. Eksik tutarın miktarına göre KOSİAD toplu bir katkı yapacak idi.Sözlü olarak biliyorum. Dernek hesabında yetersiz para toplandı. Suna hanımdan ekstreyi yayınlamasını rica ediyorum. Dileyenler paralarını geri alabilir. Kalan para dernek hesabına bağış olarak kaydedilecektir.http://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/12/11/cek-magdurlari-birleserek-gazete-ilani-verecek-idi/

 286. 11/12/2009, 22:20

  >benim çok bi sıkıntım yok oylede boylede öder borcumu içeri girmezdim.ama diğer düşkünler adına ve kendi adıma emre ve cuneyt kardese ve diğer tum emek veren arkadaslara tesekkur ederimbasso

 287. 11/12/2009, 22:20

  >İYİMAYA NAKADAR YÜSSÜZ Bİ ADAM YA BİDE GÜLÜYO

 288. 11/12/2009, 22:20

  >ÖZTÜRK BİRDAHA GELDİ BİRAZDAHA BASTIRIYOR YANİ ADAMLAR DAHA NE YAPSIN BU AKP DEN ÇEKECEĞİMİZ NEY ARKADAŞLAR YANİ BURDA HEPİMİZ BU ADAMLARIN AĞZINA BAKIYORUZ TÜM AKP İYİMAYANIN AĞZINA

 289. 11/12/2009, 22:22

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ELBET VE ELBETTEKİ, İLK ÖNCE; DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM VE EMRE KARDEŞİME VE DAHA SONRA, BU GÜNE DEK; KÜÇÜK VEYA BÜYÜK, HAKLI DAVAMIZ İÇİN EMEĞİ GEÇEN HERKESE, CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. FAZLACA BİR ŞEY YAZMAMIN GALİBA PEKTE GEREĞİ YOK. GELECEK GÜNLERDE NE YAPARIZ? HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ. TÜM EMEĞİ GEÇENLERE; EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMLE.(Galiba; şimdilik, ama şimdilik sözün bittiği yerdeyiz.) Hasan(Barışçı)-Mersin

 290. 11/12/2009, 22:23

  >480 bin kişi olması avantajlı bir durum, en azından 500 bin kişi ve etrafındakiler in akp ye oy vermeyeceği kesindir artıkç

 291. 11/12/2009, 22:23

  >lutfen ali riza ozturk un telefonunu verin.yurtdisindan izledim.onu tebrik etmem lazim.aceleee lutfen.

 292. 11/12/2009, 22:24

  >KOSİAD DERNEĞİNE EĞER BAĞIŞ YAPILACAKSA BİZDE ONLARI KOSİAD DERNEĞİNDE YALNIZ BIRAKIRIZ. YA HEPBARABERİZ YA ÇEKMAĞDURLARIYIZ.. SÖZLERİNİ TUTMALARINI BEKLİYORUZ

 293. 11/12/2009, 22:25

  >bu sayfadaki 26 . yorumda söylediklerimin aynısını söyluyor vekil şu anda demekki doğru tahmin etmişim,

 294. 11/12/2009, 22:28

  >hiç bir önerge kabul edilmiyor yasa aynen çıkıyor acaba biraz daha chp mhp li vekil olsa deişrimiydi bu durum, 7.maddede aynen kabul edildi

 295. 11/12/2009, 22:29

  >80 deki arkadaşım ali rıza öztürk ten tabi ki..

 296. 11/12/2009, 22:30

  >arkadaşlar durumdan haber yazın lütfen kacıncı maddedeler

 297. 11/12/2009, 22:31

  >Ali Rıza Öztürk allah senden razı olsun tek başına direniyor. İçimizden birisi olsa ancak bu kadar savunabilirdi bizleri. Donanımlı, bilgili fikir sahibi ve en önemlisi adaletli … Ey iktidar bir gün bu hukuk sanada lazım olacak o zaman ne yapacaksınız.

 298. 11/12/2009, 22:31

  >BİR DAHA AKP'YE OY VERİRSEM ve SEVDİKLERİME VERDİRİRSEM ELİM KIRILSIN.

 299. 11/12/2009, 22:35

  >7. madde kabul edildi,15 dk ara veridi…

 300. 11/12/2009, 22:37

  >satın cüneyt bey,artık yasa çıktı sayılır onun için soru soruyorum yanıt verirseniz sevinirim.beyaz eşya işi yapmakta iken iflas ettim ve çeklerim yazıldı.şu an yargıtayda.şu an emlakçılık yaparak faaliyet gösteriyorum.bir şti.ticari faaliyetimi kusurlu terkettiğim için icra ve iflas yasasının 337/a maddesince dava açtı.fakat ben şu an vergi dairesinde mükellefim.nasıl bir savunma yapabilirim.lütfen yardımcı olun.3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası varmış.ZİYA

 301. 11/12/2009, 22:37

  >480 bin+17 bin=500 bin kişi olduğumuz tescillendi

 302. 11/12/2009, 22:38

  >CÜNEYT BEY ÖZÜRDİLERİM SAYIN YERİNE SATIN YAZMIŞIM.ÖZÜR.ZİYA

 303. 11/12/2009, 22:42

  >SEVGİLİ HASAN ABİCİM (MERSİN ) BU GÜNLERE GELMEMİZDE SENİN BÜYÜK KATKILARINDAN VE İNANCINLA BİZLERE VERDİĞİN MOTİVASYON İÇİN NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BÜTÜN ARKADAŞLARIN ÖNÜNDE SANA MİNNET DUYGULARIMI YOLLUYORUM.LÜTFEN BUNDAN SONRAKİ SAVAŞIMIZDA BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAMAN DİLEĞİYLE TEKRAR TEKRAR SAYGILAR SUNUYORUM

 304. 11/12/2009, 22:43

  >Fes düştü.İyimayanın kel göründü.Ben bukadar pişin bir adam görmedim.Bunun telefonunu gay diye internete vermek lazım.Bir insan bukadar kişiliksiz olamaz.İşte size gerçek dolandırıcı;Ahmet iyimaya.Bir kere soyismi yalan.Bunun mayası bozuk.Alla belasını versin.

 305. 11/12/2009, 22:44

  >sinir bozuk.kelimeler eksik olabiliyor.kusura bakmayın.

 306. 11/12/2009, 22:45

  >ZİYA BEYmadde 337/a – (ek: 18/2/1965 – 538/133 md.) 44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında gösteremiyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye kadar hafif hapis cezasına hükmolunur.birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.borçlunun iflası takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır.SİZE CEZA VERİLEBİLMESİ İÇİN BİLEREK VE KASTEN MAL KAÇIRMIŞ OLDUĞUNUZUN İSPATLANMASI LAZIMDIR..EĞER BORÇLUYKEN HİLELİ YOLLARLA ÜZERİNİZE KAYITLI MALLARI DEVRETMİŞ KAÇIRMIŞ DEĞİLSENİZ CEZA ALAMAZSINIZ.İFLAS MUCBİR SEBEPTİR.ÇEKİNMENİZE GEREK YOK..İFADENİZ BU ŞEKİLDE OLACAK..

 307. 11/12/2009, 22:47

  >Bu iyimaya yahudiye benziyor gibi geldi bana.>Kökenini bilen varmı?

 308. 11/12/2009, 22:48

  >arkadaşlar vekillerle görüşen oldumu geçici 1 maddesinde geriye işlenmesiyle ilgili önerge verilirmi. gerçi önergeler otomatik virus tarama gibi reddediliyor ama yine umut. ve arkadaşlar akp nin vekillerinin yarısından fazlası cezaya karşı iyimaya dahil. ama onlarında eli kolu bağlu çünkü tayyip talimatı verdi yasayı geçireceksiniz diye. kim olsa siyaset yapabilmeleri için eyvallah diyorlar . iyimaya pişkin gülmüyor mahçup gülüyor

 309. 11/12/2009, 22:49

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ EVVEL, BİZLERE FAZLASIYLA DESTEK VEREN DEĞERLİ MİLLETVEKİLİMİZ, SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'Ü ARAYARAK, BENİM VE HEPİMİZ ADINA, SAYGI; SEVGİ VE ŞÜKRANLARIMI BİLDİRDİM. BUGÜNE KADAR; TÜM EMEĞİ GEÇEN, KATILICI ARKADAŞLARIMADA, SAYGI; SEVGİ VE HÜRMETLERİMİ İLETİYORUM. Hasan(Barışçı)-Mersin

 310. 11/12/2009, 22:51

  >AKP kendi iş dünyasını koruma altına alıyor..şu anda hangi kademede olursa olsun her kademede sadece AKP li iş adamları önde.piyasada verilen çeklerin çoğu bu iş adamlarında toplanıyor..o yüzden çek tasarısı beklenildiği gibi akp li iş adamlarının menfaatleri doğrultusunda şekillenecektir…yazık…

 311. 11/12/2009, 22:51

  >2002 seçimlerini hatırlıyorumda seçim gecesi sayın baykal'a soru soran gazeteciye yorumu Türkiye büyük bir felakete doğru adım atmaya başladı Allah sonumuzu hayır etsin bu a ke pe felaket olacak demişti . ellerinden öperim sizin sayın Deniz Baykal

 312. 11/12/2009, 22:54

  >slm arkadaşlar bu yasa bu akşam bitermi kuşkuluyum.fikri olan varmı?

 313. 11/12/2009, 22:57

  >sn. Hasan(Barışçı)-Mersinistikrarlı çabalarınız bugünlere gelmemizde çok etkili olmuştur. en derin saygılarımla…2626

 314. 11/12/2009, 22:57

  >CÜNEYT BEY MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU VARMIDIR BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

 315. 11/12/2009, 22:58

  >ya bu iyimayanın kalbi kötü maya olmuş önergeleri dikkate bile almıyor insan bi dinler bi düşünür sn ali rıza öztürk konuştukça adamın red cevabı vereceğini tahmin etmek zor değil ne kadar halktan uzak bir adam onlar sandıkta görürler sırıtmayı

 316. 11/12/2009, 23:01

  >görüşmenin bu akşam bitmesi gerekiyormuş,zaten bişey kalmadı…

 317. 11/12/2009, 23:01

  >Çok Değerli Arkadaşlarım.Görünen o ki AK Parti herzaman ki gibi "dediğim dedik çaldığım düdük" edasında hiç bir önergeyi kabul etmyor."Biz ne diyorsak o".Tasarının değişme ihtimali bana göre hiç ama hiç yok.Bana göre yasa bu şekliyle geçer.Gerçi haklarını yemiyelim. 500 TL olan Banka yükümlülüğünü 600 TL ye çıkardılar.Ne yapalım.Canımız sağolsun.Rabbim hepimizin Yar ve Yardımcısı olsun."Sn Ali Rıza ÖZTÜRK'e Sonsuz Teşekkürlerimi Sunraım"…Sinan

 318. 11/12/2009, 23:01

  >erkan güldürdün beni allahda seni güldürsün

 319. 11/12/2009, 23:01

  >TAHLİYELER NE ZAMAN BAŞLARBİLGİSİ OLAN VAR MI?

 320. 11/12/2009, 23:05

  >erkan arkadaş yorumlarımızda biraz daha sakin olmaya davet ediyorum, yahudiye benzese yada benzemese birşey değişmez, kişiliği ortada, yorumunuzdan biraz yahudileri, kötüler gibi bir mana çıkıyor,yanlış anlaşılmalara mahal vermiyelim, iktidar gibi olmayalım derim nacizane fikrim budur.

 321. 11/12/2009, 23:07

  >ÇOK ÇOK DEGERLİ SİTE YÖNETİCİLERİ SİTENİZE 30 GÜN ÖNCE ŞU YENİ TEKNOLOJİ SAYESİYLE BULUŞTUK KEŞKE DAHA ÖNCE ULAŞABİLSEYMİŞİM BU GÜZEL MÜCADELE KANALINDAN ÇOK KİŞİNİN HABERİ YOK, BU KISA ZAMAN ZARFINDA SİZLERİN TAVSİYELERİDE DOĞRULTUSUNDA BU GÜN BİR YORUMUMU MİLLETVEKİLİMİZ MECLİSTE OKUDU DİĞER BİR MİLLETVEKİLİ RİCAM OLAN 35 ÖRNEKTEN MAĞDUR OLAN ARKADAŞLARIMIZLA İLGİLİ,ADLİ PARA CEZASINDAN MAHKUM OLAN DOSLARIMIZIN SAYISIYLA VE ADLİ PARA CEZASININ BU GÜNE KADAR RAKAMSAL MİKTARINI SORDULAR ŞİMDİ HER KESİN KENDİNE GÖRE BİR ÇEVRESİ OLDUĞUNA GÖRE KALABALIKLAŞTIĞIMIZDA HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAĞINI UMUYORUM BU VESİLE İLE BU SİTEYİ KURUP İNSANLARIN SESİNİ DUYURAN SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARIMA ÇOK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM,,, İHTİYAR

 322. 11/12/2009, 23:09

  >YURDIŞINDAYIM VE İZLEYEMİYORUM ERTELEME SÜRESİ NASIL GEÇTİ DURUM NEDİR YAZARMISINIZ

 323. 11/12/2009, 23:10

  >Arkadaşlar Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK için söylenecek çok şey var ama en kısa ve uygun olanı "kahraman vekil" demek olur sanırım.Ali Rıza Bey bizim kahramanımız oldu. Kendisiyle daha önce hiçbir irtibatım olmadığı halde yolladığım bir mesaja karşılık hem yüreklerimizden geçen isyanımızı mecliste yankılattı hemde beni arayarak konuyla ilgili görüşme nezaketinde bulundu. Böyle ince ruhlu düşünceli ve adaletli çok az insana rastladım.yakalamalarım düşer düşmez kendisini ziyaret edeceğim ve her konuda danışmanlık yapmak bilgi donanımı sağlamak için elimden geleni yapacağım.Eğer bir insan hiç tanımadığı, çıkar lobilerinin dolandırıcı ilan ettiği insanların hakkını savunacak kadar adil oluyorsa, onun önünde siper olmak yanında savaşmak boynumun borcudur. Allah kendisinden Razı olsun. Bizim gibi mağdur edilmiş, namuslu iyi niyetli işadamlarıyken bir anda hayatı kaydırılmış insanların hakkını savunmak, inanıyorum ki Cenab-ı Hakk tarafından da ayrıca ödüllendirilecek maneviyatı güçlü insan olmaya yakışır kişilerin davranışıdır.İki Cihandada işlediği sevapların ödülünü alır inşallah.Arkadaşlar ellerimizdeki her bilgiyi her olayı her doneyi vekillerimize iletmeliyiz ki onlar daha ne yapabilirim ne söyleyebilirim diye sağa sola bakınmadan bilgiye ulaşabilsinler zaten zaman kısıtlı bir de bunlara ulaşmakla zaman kaybetmesinler.Bu arada DTP kapatıldı ve bütün DTP vekilleri istifa edeceğini beyan etmekte. Yeterli sayıya kıl payı ulaşarak hükümeti düşürecekleri görüşüne katılıyorum. 1 nisanda dışarı çıkmayı beklerken aynı zamanda seçim karmaşası içindede bulunacağımızı söylesem yalan olmaz.Artık herkez kimin gerçekten Halkçı ve Hakçı, kimin Hakçı gözüküp Maddiyatçı olduğunu apaçık görmüştür ayağını oyuna göre uzatır!

 324. 11/12/2009, 23:10

  >iyimayanın saçının boyası kalbine sıçramış

 325. 11/12/2009, 23:14

  >Yo gayet açık yazdım.Alınan alınsın..

 326. 11/12/2009, 23:16

  >tv seyredemiyorum son durum nedir bilgi lütfen

 327. 11/12/2009, 23:16

  >Ben parayı insan değerinden üstün tutan hiç himseyi sevmem.Bu tür insanlar benim açımdan kötüdür.Yahudilerde bu açıdan rüşdünü ispat etmiştir.

 328. 11/12/2009, 23:18

  >ne dio bu mhp li yahu ? 2 sene daha uzatmayın diyo ?

 329. 11/12/2009, 23:19

  >Ama meselemiz yahudilik değil o akımdır.Kendi çıkarlarını kutsal sayan akım.Ve bu akımı savunan birsürü türrk vekili izliyorum sabahtan beri.Kin kusuyorum.

 330. 11/12/2009, 23:20

  >Arkadaşlar hatırlarsanız karşılıksız çeke meclis kapanmadan önce bu İyimaya karşı çıkmıyor muydu? Bu nasıl hukukçu? fikirleri hemen değişti??? Kendi fikrini bile savunamayan insanlar bizi yönetiyor

 331. 11/12/2009, 23:22

  >9.madde görüşülüyor

 332. 11/12/2009, 23:23

  >herkese geçmiş olsun diyebiliriz, 2 madde kaldı onlarda yürürlük tarihi ile ilgili

 333. 11/12/2009, 23:23

  >lütfen bilgi verin

 334. 11/12/2009, 23:23

  >arkadaşım konuyu dağıtma yahudiler diye genelleme yapma, konumuz yahudilik vs değil yahudilik bir akımda değildir, her insan için çıkarı önemlidir, biz ne için uğraşıyoruz burda çıkarlarımızı korumak için değilmi, bende hoşlanmıyorum bende nefret ediyoırum bu vekillerden ama burada kusmuyorum kinimi, sonuçta hakaret içeren ahlaki değerlere sığmayan yorumlar yapmayın diye uyarı var buna herkes uymak zorundadır.

 335. 11/12/2009, 23:24

  >ArkadaşlarAranmalar düştüğü andan itibaren. Ankara ise Ankara İzmirse izmir eylem se eylem yürüyüşse yürüyüş her türlü alınacak karara sonuna kadar varım.Aydın (istanbul)

 336. 11/12/2009, 23:27

  >arkadaşlar sakın zafer sorhoşu olmayalım. Mucadelemiz sonuna kadar devam edecektir.newsmannn

 337. 11/12/2009, 23:27

  >erteleme oldu mu

 338. 11/12/2009, 23:30

  >Herkes iyimaya ve caniklinin ne kadar yaltakçı olduğunu geri kalan akp milletvekillerinin birer uzaktan kumandalı vekiller olduğunu gördü…..Allah topunun belasını versin nokta!!!

 339. 11/12/2009, 23:32

  >hız yapıyor vicdansızlar…

 340. 11/12/2009, 23:32

  >ArkadaşlarımBir yıldır sabırla beklediğimiz bu gün (isteklerimizi tam olarak gerçekleştiremesekte) lütfen tartışma ve kırıcı olabilecek sözlerde bulunmayalım..Biliyorum şimdi şimşekler bana dönecek 🙂 olsun ne yapalım katlanırız 🙂

 341. 11/12/2009, 23:33

  >Her insanın çıkarı önemli değildir.Aslolan insandır.İnsanı yok sayan çıkar bana gerekmez.Bende geri vites yok.Doğrularımı para,çıkar değiştirmez.Yahudi tanımam ama para kazanma yöntemlerini çok okudum iyi bilirim.Burada henüz hakaret etmedim yada sen hakaretin ne olduğunu bilmiyorsun.

 342. 11/12/2009, 23:33

  >Yok başkan kestim.Cevap vermicem.

 343. 11/12/2009, 23:34

  >Yahu bunlardan ne beklersinizki adamların vizyonları yok, suratlarında memenet yok, neylerki ne yapsınlar.

 344. 11/12/2009, 23:35

  >kadına bak önergeleri burda görülmüyor diye yok sayarak maddeyi kabul etti, bunalr herşeyi planlamışlar zaten, uyguluyorlar ve istedikleri gibi geçiriyorlar her maddeyi hayret ya, tam padişahlık sistemi,

 345. 11/12/2009, 23:36

  >127 arkadaşımyasa çıkar birazdan.2 sene erteleme varmuhasebecilere af varbaşka bi şey yok.prdn var, cezalar 2 katı…

 346. 11/12/2009, 23:36

  >bu gece bitecek inşallah ama cumhurbaşkanlığına gidip imzalanacak yoksa tutuklamalara devam dikkat edin ONAYLANDIKTAN SONRA SERBESTSİNİZ

 347. 11/12/2009, 23:38

  >özgürlük bi kazanılsın mecliste nöbete geçilir biraz mantıklı olalım

 348. 11/12/2009, 23:39

  >bütün maddeler kabul edildi peki şimdi ne olucak anlamadığım için soruyorum biri bilgi verebilirmi ?

 349. 11/12/2009, 23:40

  >@newsmannnbana göre şu anda ortada kazanılmış bir zafer yok, herşeyi istedikleri gibi yaptılar, hiçbirşey değişmedi, deiştirdekleri tek şey, banka garantisini 1000 tl den 500 e indirmek oldu buda bankaların zaferi olur ancak 🙂

 350. 11/12/2009, 23:40

  >iyi olur erkan.konuyu dağıtma.

 351. 11/12/2009, 23:41

  >Değerli arkadaşlarım.Bence esas iş bundan sonra başlıyor.Toplamda 500 bin kişi olduğumuzdan bahsediliyor.Yanımıza 1 de arkadaş alsak 1 milyon kişi eder.Bence yakalamalar kalktığı gün dilediğiniz bir yerde buluşup eyleme geçelim.Askerlerimizi şehit eden şerefsizleri bile desteklemek için 50 bin kişi toplanabiliyor.

 352. 11/12/2009, 23:41

  >cüneyt senin emeklerini biliyoruz mecliste beraber milletvekilleri özellikle iyimaya yla çok sohbet edeceğiz birader

 353. 11/12/2009, 23:42

  >bunlar kendi yerlerine birer robotta koysalar olurdu nasıl olsa herşeyi düşünmüşler.kalpleri hissetmiyor.

 354. 11/12/2009, 23:47

  >146 daki arkadaş, eğer yanlış bilgim varsa düzeltin lütfen 2 sene erteleme yok taahüd vererek 2 sene içinde ödeme var, çek ve yasal temerrüt faizi ile beraber nerdeyse borç 2 katına çıkıyor, ayrıca 2 sene sonra ödeyemesseniz, ceza devam ediyor üstüne birde 3 ay taahütü ihlal için ceza alıyorsunuz, bu bir kazanım değil bana göre, taahüt işi olmasa o zaman gerçekten iyi olacaktı bayağı bir zaman kazanacaktık bu arada kanunun değişmsi için baskılara devam edecktik, ben şahsen ödeyemiyeceğimi bildiğim bir para için taahüt veremem, veripte 3 ay daha ceza alamam.

 355. 11/12/2009, 23:48

  >ArkadaşlarBu chp süper yaaaa adamlar derslerini süper çalışmışlar. Fatih altaylının yazısını tam zamanında tam yerinde okudu helal vallahi

 356. 11/12/2009, 23:49

  >bu akp liler neden pişkin pişkin utanmadan sırıtıyolar anlamadım.Hadi yasayı boşverdik ortada bu kadar şehit varken. Daha 24 saat önce 19 tane gariban sırf bunlar ülkeyi adam gibi yönetemediğinden 300-500 lira için yerin 2 km dibinde çalışmak zorunda kaldığı için öldü.sayın erkan inan yahudiler bile bu kadar umursamaz ve yüzsüz değildir.

 357. 11/12/2009, 23:51

  >arkadaşlar cumhurbaşkanlığı makamına mail atalım ve faks çekelim. içerdeki arkadaşların çıkması buna bağlı. şimdi bunu yapalım sonraki adımlarımızı konuşuruz. öncelikle içerdeki arkadaşlarımızın çıkması için cumhurbaşkanlığı harekete geçirelim. hala bitmedi cumhurbaşkanı onaylamadan kanunu tekrar görüşmek için meclise geri gönderme ihtimali var . unutmayalım……newsmannn

 358. 11/12/2009, 23:52

  >bu siteyi takip eden, çapa sarfeden, organize eden, mail fax atıp telefon eden herkes,e teşekkür ediyorum, ve guru duyuyorum, eğer bu çabalarımız olmasaydı, şu anda , sonuçun değişmiyeceini, bile bile hala konuşmaya, insanları aydınlatmaya, çalışan chp vekilleri olmazdı, işte gerçek vekil bunlar bana göre çünkü milleti yani bizi temsil ediyorlar dertlerimizi meclise taşıyorlar.

 359. 11/12/2009, 23:55

  >155 te yazan arkadaş teşekkür taahüd vermeden kurtuluş yok yanii yazıkk bize

 360. 11/12/2009, 23:55

  >BU KAMER GENÇ İNSANI ÖLDÜRRRRRR

 361. 11/12/2009, 23:55

  >ÇIKARDIĞIM SONUÇLAR,1-JENARDİ VE CÜNEYT KARDEŞLERİM,UNUTULMAZ BİR ÇABA VEREREK,TÜRKİYE'DE BELKİ İLK DEFA ESNAF DEDİĞİMİZ BİZLERİ,SANAL BİR ORTAMDA ÖRGÜTLEYEREK ŞU ANDAKİ ERTELEME KAZANIMININ ELDE EDİLMESİNE VESİLE OLMUŞLARDIR.KENDİLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ VE MİNNETLERİMİ SUNUYORUM.2-AKP BİRKAÇ MİLYON İNSANIN NEFRETİNİ VE BEDDUASINI ALMIŞTIR.YALANCILIK,PİŞKİNLİK,VURDUMDUYMAZLIK,MAZLUMA ALDIRMAZLIK,ZULMÜN AVUKATLIĞINI YAPMAK AKP NİN SIFATLARI OLMUŞTUR.3-MHP MAALESEF TERÖR VE PKK SÖYLEMİ DIŞINDA SOSYAL MESELELERDE PEK DÜŞÜNMEYE VAKTİ YOK HAVASINI VERMİŞTİR.OLAYIN BOYUTLARINA VAKIF DEĞİLDİR.ANCAK MADDELER BİTERKEN VE O ZAMANA KADAR SAKLANAN SAYILAR RESMİ OLARAK AÇIKLANINCA AYIKMIŞ,BU OLAY TOPLUMSAL KANGREN HALİNE GELMİŞTİR DİYEBİLMİŞTİR.BUNA ANCAK GÜNAYDIN DENİR.4-CHP YE VE SAYIN ÖZTÜRK E MİNNETTARIZ.BUGÜNE KADAR AKP VE MHP YE OY ATMIŞ BİRİ OLARAK ŞUNU SÖYLEYİM Kİ BENİM VE AİLEMİN OYU ÖZGÜRLÜK VE HUKUK ADINA BUNDAN SONRA CHP YEDİR.5-SİVİL HAREKETİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU BURADA ANLAŞILMIŞTIR.DAHA YAPACAK İŞLERİMİZ VARDIR.6-ÖNCELİKLE BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEK İÇİN BURADAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİN VE CHP YLE TEMASIMIZIN DEVAMI GEREKMEKTEDİR.7-İKİNCİ OLARAK YENİ BİR HEDEFİMİZİN OLMASI AMACIYLA ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM. MESKENLERE YAPILAN HACİZ İŞLEMLERİNİN KALKMASI İÇİN DE BİR PLATFORM OLUŞTURMALIYIZ.İNSANLAR EN BASİT EV EŞYALARINDAN BİLE MAHRUM BIRAKILARAK İNSANLIK DIŞI ORTAMLARDA YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILAMAZ.BUNU DİLLENDİRMELİ VE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ.8-TEKRAR TEKRAR JENARDİ,CÜNEYT VE İSMİNİ SAYAMADIĞIM ,BURDA SADECE İSİM OLARAK TANIYABİLDİĞİM BÜTÜN KARDEŞLERİMİ EN SICAK HİSLERİMLE KUCAKLIYORUM.9-LÜTFEN BURDAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİ KAYBETMEYELİM.DAHA YAPACAK İŞLERİMİZ VAR.

 362. 11/12/2009, 23:56

  >sn ünlütepe çok güzel konuştu teröristlerin çek suçu olmadığı için affedildiği madur insanların hapiste olmasının düşündürücü olduğunu söyledi

 363. 11/12/2009, 23:56

  >CHP Afyon Milletvekili Sn.Ünlütepeye sonsuz Teşekkürler.Collog

 364. 11/12/2009, 23:56

  >kamer genç süper konuşuyor da yine konuyu zıvıttı deniz fenerine geçti durduk yerde 🙂

 365. 11/12/2009, 23:57

  >Şu an cezaevınde hükümlü olan bir kişi alacaklı ile anlaşmayı nasıl yapacak.. bilgisi olan varmı acaba..

 366. 11/12/2009, 23:58

  >yani şimdi hapisten çıkıp nisan ayında yine mi içeri girecekler? bu daha kötü bir durum,

 367. 11/12/2009, 23:58

  >kamer genç ne alakasız bir adam

 368. 11/12/2009, 23:58

  >KAMER GENÇ SHOWWWW ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN KAMER GENÇÇ YA PAZARLIĞIN ORTASINDA SIRASIMIYDI BU HERİF RESMEN …….

 369. 12/12/2009, 00:00

  >erken yazılan çekler ile ilgili durum nedir ?SS

 370. 12/12/2009, 00:00

  >arkadaşlar bu kamer genc'i zaman zaman çok taktir ediyorum…ama konu şu an deniz feneri değil…offff…bu iki yılda nasıl ödenir ki..?zaten anamız ağlamış..çok zooorr..iki yıl sonra yine aynı şeyler…tek şansımız allaha sığınıpbol bol şans oyunları oynamak..iki yılda tutturdun tutturdun yoksa yine hapisteyiz…

 371. 12/12/2009, 00:00

  >pardon anlayamadım 147 ne demek istediniz

 372. 12/12/2009, 00:03

  >kamer genç lafı koyacaktı akp ye orda dolandıranlar dışarda çek suçluları içerde diyecekti ama adam akp nin korkulu belası hemen lafını kesiyorlar fakat şunu gördük örgütlenmek lazım daha çok çekmaduru bu sitenin varlığından habersiz gazete ilanı çok işe yarayacak yarın ilk işim para havale edmek olacak ptt ile ozaman daha geniş kitlelere ulaşacağız daha çok baskı yapacağız örgütsüz bu işler olmuyor lütfen zaten batmışsız gazete ilanı çıksın diye yollayacağımız para bizi hiç batırmaz elimizden geleni yapalım burada bizim için uğraşan arkadaşların emeklerine saygı duyalım yardımcı olalım çevremizde bizim gibi madur insanlar varsa onlarada ulaşıp sitemizi daha aktif kullanıma açalım daha fazla örgütlü hareket bize ivme vede güç katacaktır ALPER

 373. 12/12/2009, 00:03

  >erken yazılan cekler de bir değişiklik yok değilmi cezalar düşüyor bari o durumdaki arkadaşlar kurtulsaömer genç

 374. 12/12/2009, 00:06

  >bu adamlar birbirlerini anlayamıyorlar bizi nasıl anlasınlar offff of

 375. 12/12/2009, 00:07

  >abiler cehaletimi mağzur görün.benim 20000(yirmibin)tl çekten aranmam var..şimdiki durumum ne oldu?

 376. 12/12/2009, 00:08

  >Sayın Cüneyt beye bir sorum olacak. Bu yasa kesinleştikten sonra aranmalara devam edilekmi tahhütname yada anlaşmaya kadar, yoksa 1 nisana kadar anlaşma yada taaahüt için süremiz varmı. Yani kısacası hapistekiler serbestmi hemen yoksa anlaşma yada taaahüt vermeden hapisten çıkamayacaklarmı.Can

 377. 12/12/2009, 00:08

  >arkadaşlar bu yasa bitse ne bitmese ne,bir iyileştirmemi var,faizi ile birlikte taahhütde bulunacaksın,resmen alacaklının kucağına iten alçak bir zihniyet var.2 yılda iş mi kuracaksın,sermayemi bulacaksın,nasıl kazanacaksın.sözde milli irade safsatası yapan bu haramzadeler,pkk yandaşlarının gerçek yüzleri ortada,komisyon ve başkanı pişmiş kelle gibi sırıtıyor,adeta dalga geçiyor,Söz veripte yerine getirmeyen,mecliste yemin edip,yeminine sadık kalmayanları varın siz değerlendirin.

 378. 12/12/2009, 00:09

  >çek mağduru olupta hala bu akp ye oy vercek kimse varmı acaba….

 379. 12/12/2009, 00:09

  >Zamanından önce yazılmış çekten dolayı 12binlira adli para cezası aldım,3 takside bölündü,ilkini ödedim 4 binlira.Sonraki taksitleri ödemedim ve yakalanmam var.Şimdi ben kalan 8 binlirayı mı ödiyicem yoksa borcun toplamının faiz işlemiş hali ile avukat masraflarınımı???Bu yasanın bana getirdiği ne?

 380. 12/12/2009, 00:09

  >162 de yazan arkadasa tumuyle katiliyorum…simdi katilarak guclenme zamani…yeni mucadelelere

 381. 12/12/2009, 00:09

  >ya siteyi takip eden konuyla ilgili az çok bilgisi olan arkadaşlara sesleniyorum arada Cumhurbaşkanlığına fax çekelim yok arayalım yada cumhurbaşkanlığından dönermi gibi mantık ötesi fikirleri burada yazıp insanların olmayan morallerini yıkan aklı evvel arkadaşlar lütfen Abdullah gül ün hangi akp yasasını geri çevirdiğini gördünüz yada üzerinde oynandığını kısmen yada tamamen değiştirildiğini gördünüz lütfen mantıklı şeyler yazalım işte akp nin istediği ve hazırladığı boyutta çıktı yasa daha söze gerek yok bundan sonraki 2 yıllık süreçte çalışmalarımıza ve baskılarımıza devam edelim kazanılmış olan 2 yıllık süreci en iyi şekilde kullanalım örgütlenmeye devam + eylemlerimizede devam edelim saygılar

 382. 12/12/2009, 00:11

  >170 TE YAZAN ARKADAŞA YENİ KANUNA GÖRE VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERE HAPİS VAR VADESİNDE YAZILAN ÇEKLERE YOK:):) CÜNEYT'E KAFAYI AYNI SORULARLA YEDİRTMEYİN KAMER GENÇ YETİYOR ZATEN

 383. 12/12/2009, 00:11

  >ya bu kamer genç bugün bela oldu ya. bismillahirrahmanirrahim

 384. 12/12/2009, 00:11

  >ya bu kamer genç bugün bela oldu ya. bismillahirrahmanirrahim

 385. 12/12/2009, 00:12

  >arkadaşlar cumhurbaşkanının onaylaması lazım yoksa hapistekiler çıkamaz. cumhurbaşkanlığı kanunu tekrar görüşülmek için meclise geri göndere bilir. o yüzden cumhurbaşkanlığı makamına mail atalım faks çekelim onaylaması için……newsmannn

 386. 12/12/2009, 00:16

  >GÜRCAN. ARKADAŞLAR ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMASA KANUN YANİ ERTELEME ÇIKDI GİBİ AMA ŞUNA DİKKAT EDELİM CUMHURBAŞKANI İMZALAMADAN BENİM GİBİ YAKALAMASI ÇIKAN ARKADAŞLAR LÜTFEN DİKKATLİ DAVRANMAYA DEVAM ETSİNLER İNFAZ POLİSLERİ AZ ÖNCE BİLE Bİ ARKADAŞIMIZI ALMAK İÇİN PUSU KURMUŞLAR

 387. 12/12/2009, 00:16

  >Arkadaşlar,meclis öyle yada böyle 2 yıl ertelemeyi çıkartmıştır.Burada tek bir kazanacımız olmuştur o da ALİ RIZA ÖZTÜRK…dür.Ahmet İyimaya ya gelince,Erkan kardeşimin yapmış olduğu yahudi benzetmesine katılıyorum,çünki bu memlekete tefeciliği getiren ve osmanlının çöküşüne neden olan (Kapalıçarşı tefecileri)onlardır.Erkan kardeşim yahudi benzetmesi ile tip olarak değil de ,paraya tapanlar ve herşeyini onurunu ve şerefini para için satanlar onlardır anlamında söyledi sanıyorum.Benim yahudi benzetmesinden anladığım budur.Bu arada örnek mi istiyorsunuz,başta Kurtuluş faktoring olmak üzere % 90 ı yahudi,geri kalanı kapalıçarşıdaki bazı mardinli süryani altıncılardır.Çok az kısmı ise Türk tür.Bunlar Türkiyenin gerçekleridir.Aslında konunun derinine inerseniz görünüşte bizler çek mağdurları olarak 500000 kişi olmamıza rağmen.Aslında farkında olmadan faktöring ve bankaların kucağına atılan geri kalan 70 milyon vatandaşımız asıl mağdurlardır.Bu nemenem bir iştir ki Anayasaya aykırı olduğu bilinerek sadece piyasanın daralmasından korkularak bu yasa çıkartılmış ve neticesinde Anayasa ayaklar altına alınmıştır.Mecliste el kaldıran tüm milletvekilleri de bu suça ortak olmuşlardır.Hiç dikkat ettinizmi bir çıkıp ta Ali Rıza Öztürk'e sen yalan söylüyorsun,gerçekleri çarpıtıyorsun diyebildi mi.Diyemezler,çünki Ali Rıza beyin söylediklerinin kelimesi kelimesine doğru olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar.Konuşmasını yaparken, sataşma bile yapamadılar.Bizlerin bu andan sonra yapabileceği şudur,önümüzdeki bir kaç hafta içinde herkesin kendine ait işleri,yakalama GBT vs gibi sorunlarını çözerek,kendini bu işi düzeltmeye ve mücadeleye vermesidir.Bu işin burada bitmediğini,bitmeyeceğini,yapılan bu Anayasa ihlalini başlarına geçirmek için el ele vermeliyiz.Bunlarla mücadelemiz için Ali Rıza Öztürk ten yardım alabiriz,ben önümüzdeki haftalarda kendisine mecliste bir teşekkür ziyareti yapmayı planlıyorum.isteyen arkadaşlar haberleşerek bana katılabilirler.Arkadaşlar şunu hiç bir zaman unutmamalıyız,çek yazılı bir kağıttır,netice de para ödeme aracıdır,bu kadar basit bir şey için hukuk ayaklar altına alınmış,Anayasa çiğnenmiştir.Yarın bir gün başka bir şey için,özgürlüklerimiz veya demokrasi için hukuk ve Anayasa yine çiğnenecektir çünki bu iktidar bunu alışkanlık haline getirmiştir.bu yasada olduğu gibi,konu alacaklıların durumu değil,faktöring ve icra avukatlarının işsiz kalmaması,bankaların teminata çek almasının devamı için devlet garantör olmuş ve tahsilatçılığa soyunmuştur.Bunu asla unutmayınız.Hukuksuzluk kimseye bir fayda getirmez ama HUKUK ELBET BİRGÜN ONLARADA LAZIM OLACAKTIR.Herkese geçmiş olsun ve iyi haftasonları dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.ZOLA

 388. 12/12/2009, 00:19

  >ilk yıl ödenecek tutar toplam borcun 3 te birinden az olamaz diye önerge veriyorlar, yani bir sene içinde borcun 3 te 1 ini öderim diye taahüt vermek gerekiyor, önerge verdiler kabul edilmez umarım.

 389. 12/12/2009, 00:22

  >ŞOK ŞOK ŞOK3/1 i ilk yıl için önergesi gerçekten AKP nin son dakika şerefsizliği çok kötü gol attılar adiler.buna acil çözüm bulmamız lazım

 390. 12/12/2009, 00:23

  >155 deki arkadaş bildiğim kadarı ile bu taahh.de ceza yok bu diğerlerinden farklıbu konu daha önce tartışıldı

 391. 12/12/2009, 00:23

  >sUAT kılıç tefecilerin uşağı adi herif

 392. 12/12/2009, 00:25

  >arkadaşlar cumhurbaşkanıda imzalasa chp bu konuyu anayasa mahkemesine götüremezmi?götürüp götürmeyeceklerini nasıl ögrenicez?bu iş çorba oldu canımda çok sıkılıyor!!!

 393. 12/12/2009, 00:26

  >Son dakika golü,Geçmiş olsun.

 394. 12/12/2009, 00:26

  >14 ile 26 arası mecliste bütçe görüşmelerinden dolayı ziyretçi kabul almıyorlar…

 395. 12/12/2009, 00:26

  >ŞEREFSİZLER SON KAZIĞI ATTILARRRRRRRRRRR

 396. 12/12/2009, 00:26

  >EYVAH ÖNERGE KABUL EDİLDİ

 397. 12/12/2009, 00:26

  >Andolsun ki, birçok cini ve insanı cehennemlik olarak yarattık. , Onların kalpleri var. Fakat anlamazlar, gözleri var, fakat görmezler, kulakları var, fakat işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da sapıktırlar. Onlar gaflet içindedirlerNe de güzel anlatıyor ayet a.k.partiyi

 398. 12/12/2009, 00:27

  >sn iyimaya ve akpliler inşallah eve gittiğizde ailenizden birinin bizim durumumuza düştüğünü görirsünüz oh o pişmanlığınızı nasıl görmek isterdim

 399. 12/12/2009, 00:27

  >alın size akp golü 3 de 1 kabul edildi yani bu adamlar satılmış uşak başka bişey deyil

 400. 12/12/2009, 00:27

  >BU KADARINA ANCAK YUH DENİR…BİR SENE İÇİNDE KİM NE ÖDEYECEK …ALLAH BELANI VERSİN AKP…

 401. 12/12/2009, 00:28

  >Kılıcın Allah belasını verir inşallah, cibilliyetsiz herif.

 402. 12/12/2009, 00:28

  >Arkadaşlar geçmiş olsun taahhüt verirken ilk yıl için borcun üçte birinden az taahhüt edemeyeceğiz buda süre bir yıla indi demektir. Şimdi akp nin yeni ek önergesi kabul edildi.

 403. 12/12/2009, 00:28

  >Bu yasanın mutlaka anayasa mahkemesine götürülmesi lazım. bundan sonra buna uğraşıcaz. Sondakika golü ile erteleme 1 yıla inmiş oldu benceCAN.

 404. 12/12/2009, 00:28

  >ya biri kafama sıksın yada kamer genci kürsüden indirsin…adanalı…

 405. 12/12/2009, 00:29

  >bunlar golü seçimlerde görecekler

 406. 12/12/2009, 00:29

  >arkadaşlar bu suat kılıç tam vicdansız verdiği, kabul edilen önergede ilk yıl faiziyle hesaplanan borcun üçte birinin ödenmesini getirdi hepimize geçmiş olsun şimdi tam bittik…

 407. 12/12/2009, 00:29

  >ARKADAŞLAR TEK ÇARE CUMHURBAŞKANI İMZALAMASINI SAĞLAYIP CHP İLE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERMEK YANİ BİZİM ARTIK MEYDANLARA İNME ZAMANI

 408. 12/12/2009, 00:30

  >ŞİMDİ herkes serbest olucakmı 1 nisana kadar yoksa mutlaka taahüt verme zorunluluğu varmı hapisten tahliye yada yakalamanın durması için. bu konuda fikri olan varmı lütfennnnnnnnnnncan

 409. 12/12/2009, 00:30

  >allah belanizi versin bunlarin

 410. 12/12/2009, 00:30

  >Bu herifler çok adiler çokkkkkkkkkkkk

 411. 12/12/2009, 00:30

  >ArkadaşlarSizi bilmem ama benim düşüncem 1 Nisanda tekrar herkes içeri girer 3 te 1 ini ödeme zorunluluğu getiriyorlar. Vallahi ben 3te 1 ini ödeyemem 1 nisana kadar çok büyük bir ayaklanma yapmalıyız

 412. 12/12/2009, 00:31

  >OLMAZ BU YA.ALLAH BİN TÜRLÜ BELANIZI VERSİN..BU KADAR İNSAN BU ŞEKİLDE MADUR EDİLEMEZ.

 413. 12/12/2009, 00:32

  >EVET ARKADAŞLAR,İCRA MEMURU HUZURUNDA VERİLEN TAAHÜDÜN HAPİS CEZASI VAR, DİĞER TAAHÜDÜN HAPİS CEZASI YOK.SERTAÇ.

 414. 12/12/2009, 00:33

  >187 yazan arkadaşa kulak asalım lütfen . resmi gazetede yayınlanmadan araması olanlar dikkat etsin lütfen. her an alına bilirler.newsmannn

 415. 12/12/2009, 00:33

  >ULAN KAMER GENÇMİ SİN NESİN DEDİKLERİNİN YERİ VE ZAMANIMI BİZ BURDA DOKUZ DOGURUYOZ DERDİNİ BAŞKA Bİ ORTAMDA YAPSANA

 416. 12/12/2009, 00:34

  >A K P = Araklama ve Kolpa Partisi

 417. 12/12/2009, 00:34

  >yuhh olsun size üçtebiri biz biryılda nasıl öderiz…bunlar millet vekili değil…uşak uşak..adanalı…

 418. 12/12/2009, 00:34

  >Başka bir anlamı daha var da burda terbiyem müsait değil anlayan anladı zaten

 419. 12/12/2009, 00:35

  >yasa cumhurbaşkanınca onaylanınca yakalamalar duracakmı 1 nisana kadar açıklama lütfencan

 420. 12/12/2009, 00:36

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YETERİNCE MÜCADELE ETTİNİZ, YETERİNCE SABIRLI DAVRANDINIZ VE OLMAYAN İMKANLARINIZLA, GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTINIZ LAKİN; VE FAKAT, GALİBA; MÜCADELEMİZ YENİDEN, KALDIĞI YERDEN YENİDEN BAŞLAYACAK…! HANİ; DEĞERLİ HOCAM,(PİRİMİZ) CÜNEYT'İN DEDİĞİ GİBİ; '' Dur bakalım abi, daha yeni başlıyoruz…'' GALİBA; HEPİNİZİN KATKISIYLA, YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAĞIZ. BAŞLATACAĞIZ; ALLAH'IN İZNİYLE, HEP BİRLİKTE. BİLMEMKİ; BAŞKACA NE DEMELİYİM? ELBETTEKİ; BAŞINDAN, BU GÜNE DEK TÜM EMEĞİ GEÇENLERE, EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMLE. Hasan(Barışçı)-Mersin

 421. 12/12/2009, 00:36

  >çek maddeleri yerine birbirleri ile sataşıyorlar..terbiyesizlerr 23.34 canlı yayında

 422. 12/12/2009, 00:36

  >Arkadaşlar ödeyemeyeceklere süre 1 yıla indi 1 yılın sonunda herşey kaldığı yerden devam geçmiş olsun

 423. 12/12/2009, 00:37

  >gecici madde 2 oylamada kabul edilmiştir 23.36

 424. 12/12/2009, 00:37

  >ArkadaşlarSayın site yötecileri bir an önce bir hareket planı hazırlayıp en geç pazartesinden itibaren bu eylem planına uyarak hareket etmeliyiz yoksa kellemizi istiyorlar.aydin(istanbul)

 425. 12/12/2009, 00:37

  >sn can aynen erteleme bir yıla inmiştirşerefsiz satılmış aşağlıklar sahtekarlar

 426. 12/12/2009, 00:38

  >Suat Kılıç çok büyük yalakaymış.

 427. 12/12/2009, 00:38

  >chp sen cok yasa

 428. 12/12/2009, 00:38

  >chp li vekil yalancısınız diye haykırıyor şimdi yazıklar olsun 2 yılı bitirdiniz diyor

 429. 12/12/2009, 00:39

  >ARKADAŞLAR TEK ŞANSIMIZ ARTIK ANAYASA MAHKEMESI VE AIHM

 430. 12/12/2009, 00:39

  >Kulkuloğlu yavrum benim.. aslanım.. yaşa be!!

 431. 12/12/2009, 00:39

  >adli para cezası çıkıpta yakalaması olanlar nasıl bir yol izleyecekler allah aşkına bilen varsa yazsın

 432. 12/12/2009, 00:39

  >yazıklar olsun bide konuşuyolar seninle ilgili problemmi var diyolar ALLAHIN GAZABI TEZ ZAMANDA STLERİNDE OLSUN SAHTEKAR ŞEREFSİZLER

 433. 12/12/2009, 00:40

  >İLAN VERMENİN SIRASI GELMİŞTİR BU DÖNEKLERİ AFİŞE ETMENİN TAM ZAMANIDIR

 434. 12/12/2009, 00:40

  >işte budur yine chp ne güzel konuşuyor cebinden paramı kpyuyorsunda borçlu adına, taahüt verdiyorsunuz dedi, samimi değilsiniz kendi yasanızı iğdiş ettiniz dahada zorlaştırıyorsunzu dedi tebrikler chp li vekil

 435. 12/12/2009, 00:41

  >BU ARADA YEDİİK YİYECEĞİMİZİ YEMİN EDERİM KAMER GENCİ KENDİLERİ GEİTİRİP ORTALIĞI KARIŞTIRIP AĞA BABALARINA HİZMET ETTİLER YA ADAMLAR İŞTE İŞİ BİLİYOR BİZ BU İŞİ ÖĞRENMELİYİZ.

 436. 12/12/2009, 00:41

  >kulkuloğlu çok güzel konuşuyor şu anda arkadaşlar teşekkür etmek lazım

 437. 12/12/2009, 00:41

  >SATILMIŞLARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 438. 12/12/2009, 00:43

  >CUMHURBAŞKANINA YÜKLENELİM

 439. 12/12/2009, 00:44

  >erteleme olursa cezaevindekiler nasıl çıkar bilen varsa lütfen yazarmı

 440. 12/12/2009, 00:45

  >şu soruma cevap alamadım. lütfen bilen varsa açıklasın bu yasa çıkınca yakalaması olanların durumu ne olacak taahüt vermeden düşecekmi yoksa taahüde kadar yakalam devammıcan

 441. 12/12/2009, 00:45

  >Kulkuloğlu adamın içerden salacaksın cebine paramı koyuyorsun birde üçte birini ödeyeceksin ilk yıl içinde diye soruyor şerefsizlere neyi oyladığınızı bilmeden kabul ettiniz dedi süper konuşuyor allah razı olsun sesi titriyor bizim için sağolsun

 442. 12/12/2009, 00:45

  >helal olsun sana kulkuloğlu

 443. 12/12/2009, 00:45

  >adamin sesi titriyor ..bravo chp ye

 444. 12/12/2009, 00:45

  >chp den destek isteyelim ilan için , tahminimce yardım ederler, bulunmaz fırsat bu, resmen , sıkıntıda olan insanları dahada sıkıntıya sokuyorlar,

 445. 12/12/2009, 00:46

  >sayın kulkuloğlu allah senden razı olsun adamcağız son dakka golü için sinirinden titriyor birde utanmadan adama soruyorlar yaranmı var

 446. 12/12/2009, 00:46

  >SİNİRDEN AĞLIYORUM, BİR UMUT HAPİSTEKİLER NEFES ALACAK DİYORDUK ONLARIDA YENİDEN BOĞDULAR YAZIK.. BÖYLE ADALETİN…………………….SERTAÇ.

 447. 12/12/2009, 00:48

  >YA BİRİ DE DESE Kİ DEVLETE PARA ÖDEMİYORUZ DİYE HAPSE ATIYORSUNUZ BUNUN AÇIKLAMASI NEDİR DİYE

 448. 12/12/2009, 00:49

  >iyiki varsın chp iyiki varsın şuanda bizi savunan tek parti chp suat kılıç önerge veriyor iyimaya onaylıyor köşeye sıkıştırıyorlar bizi vede diyorlarki size umut verdik ama şimdi geri aldık 1 yılda gelsin ödesinler bakalım nasıl yapacaklar bunlar evet yahudi den daha yahudi

 449. 12/12/2009, 00:49

  >ÖNCE CEZAEVİNDEKİ YAKINLARIMIZI BİR ÇIKARALIMMMMMMMMMMMM

 450. 12/12/2009, 00:50

  >MHP akp nin yalakasi serefsizler

 451. 12/12/2009, 00:50

  >sayın jenardi size çabalarınızdan dolayı çok teşekkürler sizin sayenizde kendimi yalnız hissetmedim şimdi ne yapıcaz chp anayasa mahkemesine gidecekmi?aslında chp den randevu alınamazmı?size güveniyorum inşallah herşey iyi olur…

 452. 12/12/2009, 00:51

  >İNŞALLAH AHIMIZ TUTAR DA BUNLAR GÜN YÜZÜ GÖRMEZLER BİZİM ÇEKTİKLERİMİZİ ÇEKERLER

 453. 12/12/2009, 00:52

  >ilan için yoplam gereken para ne kadar arkadaşlar

 454. 12/12/2009, 00:52

  >mhp ye bakın ya bu durumu iyi kullanın diyorbunlar dalga geçiyor AKP NİN BASTONU

 455. 12/12/2009, 00:52

  >tek çözüm aihm baş vurmak uncu28

 456. 12/12/2009, 00:52

  >MEHMET ŞANDIR KONUŞUYOR.ALENEN BU KANUNA DESTEK VERDİK DİYOR.ANLAMIYOR ADAM YA.ERTELEME BİR YILA İNMİŞ,İKİ SENE DİYOR HALA.ALLAH SENİN DE BELANI VERSİN MHP…

 457. 12/12/2009, 00:53

  >CHP GERÇEKTEN HALK PARTİSİ…

 458. 12/12/2009, 00:53

  >allah belanı versin akp

 459. 12/12/2009, 00:54

  >şandır bize laf geçiriyo mağdur biz değilmişiz çeki alanlarmış, telefonlarımıza mesaj atanlardan daha fazla mağdurlar diyor , geçirdi lafı bize

 460. 12/12/2009, 00:55

  >ARKADAŞLAR ŞİMDİLİK HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN TAMAM HİÇ BİRİMİZ BU ŞARTLARDAN MEMNUN DEGİLİZ AMA BUNADA ŞÜKÜR ESAS BİZLERE BUNDAN SONRA İŞ DÜŞÜYO EN AZINDAN YAKALANMA KORKUSU OLMADAN SESİMİZİ DUYURMA İMKANI DOGDU BU DURUMU NASILSA ÇIKTIM YAKLALANMAM KALKDI DEMEDEN UGRAŞLARIMIZA DEVAM EDELİM ÇOLUGUMUZLA ÇOCUGUMUZLA AYRICA Bİ UMUDUMUZDA BU ANAYASADAN DÖNER DİYE DÜŞÜNÜYORUM ALLAH HEPİMİZE KOLAYLIK VERSİN. GÜRCAN

 461. 12/12/2009, 00:55

  >Mhp şehitleri proveke edip oy tolpluyo AKp tam bir sahtekar zaten yazıklar olsu MHP-AKP

 462. 12/12/2009, 00:56

  >Arkadaşlar bu yasa sonrası taahüt vermeden yakalama kalkacakmı lütfen bilen varsa anlatsın özellikle cüneyt beyden rica edicem lütfennnnnnnnnnncan

 463. 12/12/2009, 00:57

  >EVET GELİNEN NOKTAYA BAKIN. CEZANIN 3 TE BİRİ NAKİT YATMAZSA ANLAŞMADA YOK SALIVERİLMEDE.. KARAKTERSİZ ŞAHSİYETSİZ İNSANLAR.. ARKADAŞLAR BU İŞ BURAYA KADARMIŞ. YAPILACAK BİŞEY KALMADI BENCE. HAYALLER UMUTLAR BİTTİ. YİNE ÖZGÜRLÜĞE ÖZLEM DUYULACAK. ALLAHTAN BULSUNLAR.. İÇİM SIZLIYOR.

 464. 12/12/2009, 00:59

  >Bu suat kılıç'ı protesto edelim.buğünden itibaren

 465. 12/12/2009, 01:00

  >Asıl kötü olan;Çekin üzerinde yazan tarihren itibaren ödeme gününe kadar temerrüt faiz hesaplanacak o rakamın 1/3 ü ödenecek.Buda borç aslının 2 katını geçecek.Yani 1/3 ü dedüiğim rakam borç aslına yakın.Bunu taahhüt etmeden içerden çıkamıyorsun.Bir yıl içinde borç aslına yakın bir rakamı ödersen 1 yıl daha zaman kazanıyoruz.Bizi salak yerine koydular aylarca.Ha genede ilan verecekmisiniz sorarım size.Bu adamların yüzüne haykırıyo küfrediyorlar kendileri gülüyor.İlanı okuyup ağlayacaklarmı sanıyorsunuz.

 466. 12/12/2009, 01:03

  >onumuzde 3,5 ay vakit var bu şekilde kalırsa bu kanun, ya taahüt veip ödeyemeyip mislisi ile içeri gireriz,yada taahütname vermeyip , aranmaya devam ederiz, içerden çıkacak arkadaşlar, için bir nefes olur bu hiç olmassa, buarada hep beraber savaşırız.

 467. 12/12/2009, 01:03

  >Benim anlamadığım arkadaşlar cezaevlerinden salıverilme olacakmı?olacaksa nasıl olacak?Ve yakalanmalar kalakacak mı?

 468. 12/12/2009, 01:04

  >AKP NİN NE OLDUĞUNU BİLİYORDUK DA MHP Yİ ANLAYAMADIM.SUÇ KİMSENİN DEĞİL SUÇ BU ADAMLARI BAŞIMIZA BELA EDEN MALASEF NUFUSUMUZUN YARISININ.İDDAA EDİYORUM YARIN SEÇİM OLSA BU HALK BUNLARI YİNE İKTİDARA GETİRİR.O İŞSİZLERİN AÇLARIN GARİBANLARIN TERÖRE KURBAN VERENLERİN ÇOĞU YİNE BUNLARA OY VERİR EMİN OLUN.BİR DE AZİZ NESİN E KIZMIŞLARDI.UTANIYORUM ÜZÜLÜYORUM VE İNANIN ARTIK BU ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM…

 469. 12/12/2009, 01:04

  >Taahhüt vermeden içerdekiler çıkamıyor.

 470. 12/12/2009, 01:05

  >Mücadelemiz bundan sonra başlayacak ArkadaşlarYargıtay var Anayasa Mahkemesi var ve en önemlisi cezevinden çıkacak arkadaşlarımızla beraber Meydanlar var.Cezaevlerinden çıkacak olan arkadaşlarımızın, kaçak durumda yaşayan arkadaşlarımızın ve davaları sonuçlanmamış olan arkadaşlarımızın faiz yükü bindirilerek haciz icra işleri var..Bunların hepsi bizlerin savaşıyla düzelecektir..1. Yargıtay2 Anayasa Mahkemesi3. Ev haciz yasağı için kanuna destekBunlar şimdilik sırasıyla yönleneceğimiz yerler

 471. 12/12/2009, 01:07

  >Bütün Akp li vekiller yasanın hayırlı olması kısmına geçtiler tek tek kürsüye gelip büyük bir iş yapmış edası içinde bize hayılrı olsun diyorlar satılmışlar

 472. 12/12/2009, 01:09

  >akepe şakşakçı vekiller sürüyo kürsüye..çıkıp kendilerini tebrik ediyorlar..birlik olalım ..engin

 473. 12/12/2009, 01:10

  >cezaevlerindekiler salınacak 1 nisana kadar anlaşmaları istenecek anlaşma yapamazlarsa, 2 senelik ödeme için taahütte bulunacaklar, borç ve faiz toplamının 1/3 ünü birinci sene içinde ödeyecekler 2/3 ünüde 2 sene içinde ödeyecekler, ama anlaşma yaparlarsa 10 senede bile ödeyebilirler, yada anlaşma yapmadan taahüt verdiklerinde , geçen süre içinde tekrar alacaklı ile anlaşmaya varı süreyi uzatabilirler, ama her halikarda herkes salınacak dışarı benim anladığım bu , yanlışım varsa düzeltin.

 474. 12/12/2009, 01:11

  >CÜNEYT BEY,İÇERDEKİLER BAĞLI OLDUĞU CEZAEVİ SAVCILIĞINA TAAHHÜT VERİPMİ ÇIKACAK VE TAAHHÜTTE ÖDEMELER AYLIK EŞİT TAKSİTLEMİ OLACAK,İÇERİK NEDİR VEYA ÇIKIP 1 NİSANA KADARMI BU TAAHHÜTÜ GERÇEKLEŞTİRECEKLER.CEVABINIZI FİKRİNİZİ RİCA VE TEŞEKKÜR EDİYORUM.

 475. 12/12/2009, 01:12

  >Göreceksiniz arkadaşlar eğer birlik olmazsak hepimiz reziliz..bu kanun bizi kurtaracağına ağzımıza etti…

 476. 12/12/2009, 01:13

  >cüneyt kardeşim eylem oldumu toplanamıyıruz gazte ilanına para toplayamıyoruz bunu akpde biliyor bundan o kadar rahatlar canım çok sıkılıyor adamlar dalga geçiyorlar makara yapıyorlar şu akp barajın altında kalınca o tayyibin suratını görmek istiyorum inşallah allahım bize o günü gösterecek!!!

 477. 12/12/2009, 01:13

  >Sevgili Abiler, Ablalar Babam çek yasasına muhalefetten dolayı yaklasık olarak 322 günden beri (ortalama 1sene) metris cezaevinde. Daha yatması kesin olan 4 senesi daha var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum zaten bu yasanın cıkacağı 1 Ocak 2009 dan beri belliydi sadece çeke güveni azaltmamak ve alacaklıların hakkının yenmemesi için zaman kazanılması gerekiyordu siyasiler bizim için bu yasayı 1 günde cıkartabilirdi o zaman bizler akpye oy verelim görüşünde alacaklı ise karsıt görüşte olacaktı… sonuç olarak bu yasa haziranda gündeme geldi yaz tatili açılım derken sene sonunu buldu ve ORTADA bir karar kıldı akp sandalyeleri… Sonuçta içerde bulunan yakınlarımız ya da kaçak olarak yaşamlarını sürdüren insanlarımız dünyada ekonominin kötüye gitmesi ve tabiki de dünyanın en buyuk 17 avrupanın en buyuk 7. ekonomisine sahip olan ülkemizde yansımaları hissedilmesiyle zor bir dönemden gectik, bunun sonucu kırılmalar oldu iflaslar geldi en nihayetinde ticaret gereği 1 alacaklı 1 de borçlu oldu… Bu durumda cezevindeki insanlarımız özgürlüklerinin elinde olmamasından dolayı MAĞDUR paralarını alamayan insanlar da MAĞDUR oldu bunu hiç bir zaman unutmayın. En nihayetinde bugun bu yasa sonunda meclisten gecti en yakın zamanda yakınlarımızın eskisi gibi özgürlüklerine kavusmasını ve borçlularına olan borçlarını huzur içerisinde ödemelerini diliyorum. Bu yazıyı yazmama neden olan düşünceler insanların şimdi borcumuzu nasıl 2 senede öderiz diye yorumlar yazmaya başlamasıdır. Sitenizi yaklasık olarak 1 aydan beri takip ediyorum, gördüğüm su ki kimse borcunuda ödemek istemiyor ve bunu az da olsa burda açık açık yazıyor. Ee abiler ablalar bu sayfaya sadece siz ve sizin gibi durumda olan insanlar mı giriyor bunu hiç düşünmüyor ve karşı tarafı yani alacaklıyı sizlerin yaptığı gibi meclisteki milletvekillerine telefon acmıyor faks göndermiyor e-posta cekmiyorlar mı zannediyorsunuz…En önemlisi hatırlatma gereği duyduğum için yazıyorum herhangi bir parti sempatizanı değilim sadece adama adamlığına göre oy veren bir vatandaşım.Sonuç olarak bugun bu yasa kabaca şişirme olarak yapılmış ve gecici bir yasadır. En nihayetinde 2 sene dolmadan 3167 sayılı yasaya karsı ve AB uyum yasalarına göre tekrar şekil değiştirecektir kaldı ki bu saatten sonra zannetmiyorum ki hakimler maddi yükümlülükleri cezalandırma amacıyla adli para cezası versinler.Herkese şimdiden cok cok gecmiş olsun diyorum.Allah kimseyi sevdiklerinden böyle sebepler dolayısıyla ayırmasın.Herkese iyi gecelerSaygılarımla…

 478. 12/12/2009, 01:13

  >SONUNDA GÖRDÜNÜZ MÜ AKP KAMER GENCİ ALKIŞLADI DEDİMYA ARAKADŞALRIM ADAMLAR İŞİ BİLİYOR BİR KAMER GENCİ GETİRTİLER ARKADAN DOLANDILAR VE 2 PUAN EY YÜCE MEVLAM DÜŞÜTĞÜM DURUMA AKP LİLERİ DE GETİRR YARABBİL ALEMİN TEK DUAM BU

 479. 12/12/2009, 01:14

  >YA BAZI ARKADAŞLAR HALA NEFES ALMAKTAN BAHSEDİYOR. NEYI NEFES ALIYOSUN ARKADASIM NEYE SUKREDIYOSUN 1 SENE DISARI CIKIP NE YAPACAKSIN, ASKERDEN EVCI MI CIKIYOSUN YASAL FAIZI ILE BERABER 1/3 ZATEN BORCUN COGUNU ODE DEMEK OLUYOR BUNUN FARKINDA MISIN ? KANUN ÇIKTI CIKIP MUCADELE ETSEN NE OLACAK CHP MILLETVEKILI KURSUDEN HAYKIRIYOR AKP LI VEKILLER ADAMIN SURATINA GULUYORLARICERDEKI ARKADASLAR CIKMASIN BITIRSINLER CEZALARINI SONRA PASA PASA DOLASSINLAR ALACAKLI VE HUKUMETE DE BEREKET TANRISI HEYKELI GONDERSINLER

 480. 12/12/2009, 01:14

  >ARKADASLAR KULKULOĞLUNA helal olsun adam gercekleri söyledi mhp ise alacaklı magdurdur diyor ama ben bu kamer genç ne yapmaya calısyor onu anlamadım : ) yönetici arkadaşlar eylem şart!!!!

 481. 12/12/2009, 01:14

  >değerli arkadaşlarbu akepeden düzgün bişey zaten beklenmezdi…2 yıl verdikleri süreyi önergeyle 1 yıla düşürdüler…kısaca AYAK OYUNU ve bunu yapacakları zaten 1 yıldır söz verdikleri cezanın kalkmasından çark ettiklerinde anlaşılmıştı…cüneyt güzel yazmış umut öncelikle yargıtay da yani CGK da umarım ordanda bir gol yemeyiz….EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER..my way

 482. 12/12/2009, 01:15

  >hc bsey anlamadım … gercekten bunlar ne yapmaya calısıor ? ınanlar ıcerden cıkmak ıstemesın dıyemı ugrasıyorlar anlayamadım !!! ıcerdekıler en kısa zamada nezaman cıkabılrler?

 483. 12/12/2009, 01:15

  >Yani hapistekiler taahhütsüz çıkacak yakalamsı olanlar taaahütsüz yakalama sona ermiyor ölemicanbu konuda bilgisi olan sölesin. özelliklede cüneyt beye rica ediyorum

 484. 12/12/2009, 01:16

  >Benim bildiğim vekilleri aracılığıyla savcılığa dilekçe vermeden tahliye yok.1 Nisan tarihi dışarda aranması soruşturması devam eden kişilere verilen son taahhüt tarihi.

 485. 12/12/2009, 01:16

  >KAMER GENÇ KOMEDİ YAA : )) BEN SENİ BİLİYORUM DİYOR AKP Lİ VEKİLE SEN SAHTEKARSIN DİYOR :))

 486. 12/12/2009, 01:16

  >Sevgili arkadaşlar bir kere şunu unutmayın akp sürekli her konuda çok rahat yalan söyleyebilen kişilerden oluşuyor. Bizide kandırdılar. Bu iş kesinlikle ama kesinlikle birlik olmaktan geçiyor bizi gerçekten anlayan tek parti chp dir. Onlardan desteğimizi eksik etmemiz lazım. Akp yide kesinlikle protesto etmeliyiz. Açıkça ve kesin bir dille aksi takdirde takiyyede bunların üstüne kimse geçemez. Öyle veya böyle içerdekiler çıkacaklar. Ve güçlenerek mücadeleye devam…

 487. 12/12/2009, 01:17

  >SAYIN ARKADAŞLAR 450 TL LİK ADLİ PARA CEZASI VE GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞ VE İNFAZDA OLAN CEZALAR AYRICA VEKALET VE MÜDÜRLÜKLE İLGİLİ İMZALAMALARDAN KAYNAKLANAN İNFAZDA OLAN CEZALAR İÇİN SONUÇ NE OLACAK.SAYIN CÜNEYT CEVAP VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.SERDENGEÇTİ…

 488. 12/12/2009, 01:18

  >Kulkuloğlu'nun telefon numarasını rica ediyorum.

 489. 12/12/2009, 01:20

  >arkadaslar ofkemizi kontrol edecegiz INTIKAM SOGUK YENEN BIR YEMEKTIR….anayasa mahkemesi yargitay meydanlar hersey bizi bekliyor

 490. 12/12/2009, 01:22

  >SAYIN CÜNEYT BEY 88 NODA SORDUĞUM SORUYA LÜTFEN CEVAP VERBİLİRMİSİN.TEŞEKKÜRLER.SERDENGEÇTİ.

 491. 12/12/2009, 01:22

  >Burada dışardakiler için makul yol 1 nisana kadar yakalanmamak 1 nisanda taahhüt edip 4 ay kazanmak.Hapisteki arkadaşlar içinse cezası az kalanların ve dayanabilenlerin taahhüt vermeyip cezasını tamamlayıp çıkması.Cezası çok olanlar mecburen taahhüt verip çıkmalı.

 492. 12/12/2009, 01:22

  >arkadaşlar bence KAÇMAYA DEVAM çünkü bu kanundan bize fayda yok inşaallah erken seçime gidilir de bu hükümet bir an evvel yıkılır. 1 yıda bu parayı kimse ödeyemez bizlerin tek çıkar yolu sabredip ( biliyorum herkez çok zor geçiniyor ama başa gelen çekilir ) ZAMAN AŞIMI

 493. 12/12/2009, 01:23

  >arkadaşlar hepinize tşk ederim bence elimizden geleni yaptık,bence bundan sonra çabalamaya gerek bu akp lilere laf anlatmak imkansız tek yapmamız gereken bunlara beddua etmek…

 494. 12/12/2009, 01:24

  >bbamın borcu cok cok fazla ve odeme cıksada nasıl yapıcak bılmıyorum … bızım ıcın cıkmasıı lazım ama cıkarsada yıne kacakmı devam edıcek hytana ben anlamadım … nezaman dılekce verıp cıkabılır cezaevınden en yakın zaman?

 495. 12/12/2009, 01:24

  >insanlarla bu kadar dalga geçilmez sinirimden ağlıyacam

 496. 12/12/2009, 01:24

  >bu DTP hikayesi nedir? gerçekten erken seçim olabilir mi?

 497. 12/12/2009, 01:25

  >ArkadaşlarCumhurbaskanı kanun kabul edildikten sonra. Bu sitenin emrine amadeyim. Her türlü eylemde en ön sıradayım. Artık Kanundan sonra en yakın CHP bürosuna gidip CHP ye kayıt olacağım.. Bundan sonra eylemi bu hükümetin düşmesi ve CHP nin menfaatleri için yapalım AKP üstün körü bir hükümet bütün sorunlara bize yaklaştığı şekilde gidiyor. El altından parayı götürüyorlar acaba bankalardan ne taahhütler aldılarki bu yasa onların istediği şekilde çıktıaydın (istanbul)

 498. 12/12/2009, 01:26

  >Kaçaklar 1 nisana kadar yakalanmaları durumunda,yakalandıkları gün taahhütte bulunup serbest kalabilirler.Tabi bu arada lehe hüküm oluşabilmesi adına dosyaları iyi bir avukat tarafından ele alınmalı,gerekirse zamanaşımı süresi hedeflenmeli.

 499. 12/12/2009, 01:28

  >Aslında içerde yatan kişilerin dosyalarıda iyi bir avukat tarafından incelenmeli.Belki ince bir nokta bulunup taahhüt vermeden tahliye mümkün olabilir.

 500. 12/12/2009, 01:28

  >Bu işin bu hale geleceği belliydi

 501. 12/12/2009, 01:28

  >Chp milletvekillerine bizim için vermiş oldukları uğraş için teşekkür edelim mesajlar yollayalım…

 502. 12/12/2009, 01:28

  >ArkadaşlarımSavcıya verilecek taahhütnamede ben çıkıp borcumu ödemek istiyorum yada isimleri infazda olanlar için infazımı durdurun ben 2 yıl içinde borcumu ödemek istiyorum taahhütnamesine yüzde 30 unu bir yıl içinde ödemek kaydıyla borcumu ödemek istiyorum eklendi..Bu savaşımızın devam edeceği anlamına geliyor..Burda tek avantajımızın cezaevindeki arkadaşlarımız 1 yıl için bile olsa gün ışığına kavuşabilmesi aranan arkadaşlarımızın 1 yıl rahat hareket edeceği olması..Bu kanunun ilk etapta yargıtay ayağı varve yargıtay kararı ile bu güne kadarki davaların hepsi düşecek bunu bekleyip göreceğiz. Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal edecektir..ve ortada yasa masa kalmayacak, adam hgibi bir yasa getirecekler meclise başka çareleri yok, anayasa mahkemesi yasayı iptal edince hükmü kalmayan eski yasaya dönüş söz konusu da değildir.Çekleri vadesinden önce yazılanlar, şirket ortağı olmayıp dışardan müdür olarak atananlar ve vekaleten imza atanların davalarıda düşüyor.Çek defterlerini iade etmemekten açılan davalar hükümsüz.İcra müdürlüğüne verilen taahhütnameler için olan erteleme malesef meclise sunulmadı belki önümüzdeki hafta için olabilir bu konuda baskı yapmamız gerekiyor Arkadaşlar

 503. 12/12/2009, 01:29

  >SAYIN CÜNEYT BEY KARDEŞİM LÜTFEN 88 NODA SORDUĞUM SORULARA CEVAP VEREBİLİRMİSİN.ÇOK RİCA EDİYORUM.LÜTFEN……..SERDENGEÇTİ……

 504. 12/12/2009, 01:31

  >akp sadece yakalna arkadaşlarımıza bir şans verdi yakalandığın andaki hataları bir daha yapma arkana bile bakmadan kaçmaya devam et dedi…sn kulkuloğlunun tel yazarsanız sevinirim en azından bi tşk edeyim adam nerdeyse ağlıyacaktı…

 505. 12/12/2009, 01:31

  >Aslında Suat kılıç D…üğü iyi etti… Bu yasadan bir şey çıkmaz 1 yıl içinde uygulanamazlığı açığa çıkar…Cumhurbaşkanı diyecem ama O da bunlardan aynı kafa adamlar kim bunlara etki ediyorsa düşünmeden akıl fikir yormadan BİRİLERİNİN İSTEĞİNİ KABUL EDİYORLAR BUNLARLA İŞİMİZ ZOR ARKADAŞLAR TEK ÇAREMİZ ÖRGÜTLÜ MÜCADELEkemalsy

 506. 12/12/2009, 01:31

  >ARKADAŞLAR BİZİM DOSTUMUZ CHP ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN.BUNDAN SONRA EYLEM ZAMANI.ANKARAYA BIRAKIN 1 MİLYONU 100.000 KİŞİ TOPLAYALIM O ZAMAN GÖRELİM BU TAYYİP'İ.

 507. 12/12/2009, 01:31

  >benim yargıtayda sekiz dosyam var 1 yıl oldu ben ne yapacağım bilgi lütfen

 508. 12/12/2009, 01:32

  >yargitayda suren davalar 1 nisandan sonra bu kanundan yararlanabilecemi

 509. 12/12/2009, 01:32

  >Birde sayın admin senden ricam şu son bir haftadır ve özelliklede bugün burada yazılan tüm yorumları çıktı alıp bir paket halinde bana gönderirsen tüm millet vekillerine postalarım.Milletin neler düşündüğünü içinden geldiği gibi neler yazdığını,hangi hareketleri alkışlayıp hangilerine yuh çektiklerini gözleriyle görürler.

 510. 12/12/2009, 01:32

  >içerdeyken taahüt verme nmantıksız, sebebi ise , içerde olan adam önce ben anlaşamadım alacaklım ile , taahüt vereceim der, bununda süresi 1 nisana kadar dır, yani bırakacaklardır bana göre dışarı, yoksa 1 nisana kadar içerde tutacak halleri yok herhalde o zaman yakalaması olanlarında yakalamasını kaldırmazlar, yakalandığı anda taahüt vermek durumunda kalır,

 511. 12/12/2009, 01:33

  >affınıza sığınarak birşey soracağım cüneyt bey hukukçu bir kardeşimiz galiba bu konuda bilgi verebilirmisiniz

 512. 12/12/2009, 01:34

  >78 de yazan kardeşim kardeşim diyorum çünkü sanırım senden büyüğüm. Burda mücadele eden hiç kimse borcunu ödememek istemiyor diye bir şey söz konusu değil. Burdaki herkes açıkça bir hukusuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele ediyor. Ülkemizde bir icra iflas kanunu diye bir şey var işin ceza kısmı ayrı. Alacaklı alacağından vazgeçsin yada biz sefa içinde yaşayalım demiyoruz. Sadece borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bak babamda bu şekilde diyorsun. Tecrübelenmiş olmalısın. Bir kere icra iflas kanunumuzda son derece çağdışı. Adamın önce neyi var neyi yok haczediyorsun sonra onu satışa çıkarıyorsun. Bugün en değerli şey bile 2 ele düştüğünde değerinin çok altına olduğunu çocuklar bile biliyor. zaten icra memuru ile avukat bir minibüsün içinde geliyorlar sonrada aynı araba ile dönüyorlar. bütün icra müdürleri zengin icra memuru olmak için millet can atar olmuş neden acaba. sonra o icra memuru senin malının değerini yazıyor düşünebiliyormusun… Sonra ilk satışta o yazılan rakamın % 60 ına ki gayrimenkuller bile ilk satışta satılamıyor. 2 . ci satıştada %40 ına satılıyor buda zaten masraflara gidiyor vs. Düzenin bozuluyor hadi diyelim bu senin aptallığın ayağını yorganına uzatmamışsın . Kriz falan yok biz durduk yerde kendi kendimize battık. Zaten herşeyini kaybetmiş birisini sonrada hapse atıyorsun.Burdaki herkes bunları yaşamıştır. İŞTE BİZ BUNA KARŞI ÇIKIYORUZ.. Yoksa kimse burda borcumu ödeyemeyeyim demiyor. Sonrada böyle bir yasa yapıp hukuğu orasından burasından çekiştirip milleti salak yerine koyuyorsun buda ancak bizim gibi bir ülkede olur zaten.

 513. 12/12/2009, 01:35

  >Sevgili Cuneyt birşey soracağım Taahhüdü verdikten sonra bir yıl içinde ödeme yapamadıysan bir yıl sonra yalnız adli para cezasını ödeme durumu halen varmı. Bunu merak ettim. Ben alacaklının birşey almasını istemiyorum

 514. 12/12/2009, 01:35

  >1 nisan 2010 a kadar yakalanmayan kaçak durumda olanların son gün taahhütte bulunup nasıl 4 ay daha kazanacaklarını kim nerden çıkartıyor nereden bu sonuca vardınız?

 515. 12/12/2009, 01:36

  >Sevgili CüneytBiliyorsan söyle yasanın tamamı adli parada hapse dönüşüme yine maksimum 5 yıl olarak mı kaldı yoksa azalma var mıkemalsy

 516. 12/12/2009, 01:36

  >Umarım ben yanılıyorum..

 517. 12/12/2009, 01:36

  >Diyelim 2 dosyadan aranmanız var 2 dosyanızda yargıtayda temyiz de şimdi ne olacak? temyizdeki dosyalara taahhüttemi bulunacaksanız ya lehe bir karar gelecekse ne olacak?

 518. 12/12/2009, 01:37

  >cüneyt bey,,son durum ne izah ederk ayrıntılı açıklarmısın. kanun hangi durumlar için faydalı olacak ve son durum nedir. zahmet olacak ama herkesin durumunu bilmesi açısından önemli.

 519. 12/12/2009, 01:37

  >suat kiliç@tbmm.gov.tr.mail adresi

 520. 12/12/2009, 01:37

  >ŞEVKİ KULKULOĞLUNA TEŞEKKÜR İÇİN TEL AÇTIM KAPANDI TELEFON HEMEN 5 DK SONRA DÖNDÜ TEŞEKKÜR ETTİM TERCUMAN OLDUYSAM NE MUTLU DEDİ GURUR DUYDUM.ŞEREFSİZ İYİMAYA VE SUAT KILIÇ TETİKÇİSİNDEN MİDEM BULANDI YALAKALAR.

 521. 12/12/2009, 01:38

  >Sayın cüneyt temyizden lehe sonuç gelebilir neden insanlar taahhütte bulunsub ki cevaplayabilirmisinz acaba?

 522. 12/12/2009, 01:38

  >Ey AKP senden büyük Anayasa mahkemesi var.

 523. 12/12/2009, 01:38

  >Ama duyduğum vekil aracılığıyla alacaklıyla anlaşması önerilecek.Anlaşma olmazsa vekil savcılığa müvekkili adına taahhüt te bulunacak.

 524. 12/12/2009, 01:38

  >EYLEM ! EYLEM! EYLEM! HAK VERİLMEZ ALINIR BUNU UNUTMAYIN ARKADAŞLAR!

 525. 12/12/2009, 01:38

  >SAYIN CÜNEYT BEY KUSURA BAKMAYIN SİZİDE BİRAZ SIKIŞTIRIYORUM AMA ALLAH RAZI OLSUN BU CEZALARI DÜŞÜREN ŞARTLAR İNFAZDAKİ VE CEZAEVİNDEKİLER İÇİNDE GEÇERLİMİ OLACAK.SİZCE NASIL BİR YOL İZLENİR.YANİ SAVCI ÇEKLERİ KONTROLMÜ EDECEK ERKENMİ YADA GÜNÜNDEMİ ÇEK YAZILMIŞ DİYE.TEŞEKKÜRLER… SERDENGEÇTİ.

 526. 12/12/2009, 01:39

  >Bir de hiç değinmediğiniz adli takip var…SERTAÇ.

 527. 12/12/2009, 01:40

  >1 Nisan 2010 a kadar yargıtay temyize giden dosyaları lehe veya aleyhe sonuçlandıramaz sa ne olacak mesela…

 528. 12/12/2009, 01:40

  >adamın parası yok, avukata nasıl para verecek , allah bildiği gibi yapsın bunları

 529. 12/12/2009, 01:41

  >Arkaşlar 2 nisanda mahkeme sonuçlanırsa bu yasadan yararlanamıyormusun Bu ne biçim yasa allah aşkına

 530. 12/12/2009, 01:42

  >arkadaşlar gazete yerine bu parayı anayasa mah.ve aihm e başvuruda kullansanız daha iyi olmazmı.birde benim dosyalarım yargıtayda 1 nisandan sonra bana gelirse ne olacak.ziya

 531. 12/12/2009, 01:44

  >MHP SATTI BİZİ BİZİ SATANLARI BİZDE SATARIZ.KALLEŞ MHP

 532. 12/12/2009, 01:45

  >Cevaplanamayan bir sürü sorun var özellikle yargıtay da bulunan dosyalar…hapis cezalarının yarısını yatmış olanlar veee 1 nisan 2010 tarihi..?????

 533. 12/12/2009, 01:45

  >arkadaslar yasa cıktımı ne oldu bılen varmı

 534. 12/12/2009, 01:46

  >ARKADASLAR AİHİMDE BİR DAVA EN AZ 5 SENEDE SONUCLANİYOR, O KADAR VAKTİMİZ YOK

 535. 12/12/2009, 01:46

  >Sertaç adli takip dediğin ne?

 536. 12/12/2009, 01:46

  >Akp nin yapacağı zaten buydu şaşırmadık aksine hırslanmamız lazım arkadaşlar. Bundan sonra mücadelemiz içeriden çıkanlarla birlikte dahada güçlendi bu tarihin bize vermiş olduğu fırsattır unutmayalım

 537. 12/12/2009, 01:46

  >ARKADAŞLAR BENCE BÜTÜN SORULARINIZI İYİMAYAYA VE SUAT KILIÇA SORUNYARIN SABAH İLK İŞİM TELEFONLARI BURDA YAYINLAMAK OLACAK

 538. 12/12/2009, 01:47

  >kanunu çıkaranlar biliyormu sorulan soruların cevaplarını acaba. hiç sanmam. nasıl uygulanacak zamanla görecez. yine adliyelerde farklı yorumlar ve farklı uygulamalar çıkarsa ne olacak.

 539. 12/12/2009, 01:49

  >1 nisana kadar asliye ceza mahkeleri ve yargıtay temyiz dosyalarını görüşmeyecek, 1 nisandan sonra anlaşma yada taahüt olmassa tekrar başlayacaklar görüşmeye,

 540. 12/12/2009, 01:49

  >Başkan lütfen yorum arşivi çıktıları….

 541. 12/12/2009, 01:50

  >ne oldu? çıkmadı mı yasa? çoğunluk sağlanamadı diyor

 542. 12/12/2009, 01:50

  >kanun çıkmadı

 543. 12/12/2009, 01:50

  >adli takip belirli bir periyotta salıverilenlerin yada taahüt verenlerin gidip karakol yada savcılığa imza atmalarıdır.SERTAÇ.

 544. 12/12/2009, 01:51

  >yeterli sayı yok yasa henüz geçmedi

 545. 12/12/2009, 01:51

  >ŞOK ŞOK ŞOKKarar yeter sayısı olmadığından gitti adiler çünkü kanun onaylanamadı ve p.tesi günüde bütçe görüşmeleri var allah sabır versin

 546. 12/12/2009, 01:51

  >gördünüzmü olanı oylama yapılamadı yasa çıkmadı yazıklar olsun bunlara

 547. 12/12/2009, 01:51

  >Toplantı yeter sayısı olmadığından çıkmadı.

 548. 12/12/2009, 01:51

  >Oylama olmadı oturum kapandı

 549. 12/12/2009, 01:51

  >YETER SAYI OLMADIĞINDAN TASARI OYLANIP KANUNLAŞAMADI.OYLAMA PAZARTESİYE KALDI.SERTAÇ.

 550. 12/12/2009, 01:51

  >pazartesiye kaldı…Toplantı yeter sayısı yok.

 551. 12/12/2009, 01:52

  >1 nisana kadar asliye ceza mahkeleri ve yargıtay temyiz dosyalarını görüşmeyecek, 1 nisandan sonra anlaşma yada taahüt olmassa tekrar başlayacaklar görüşmeye,Bu kesin blgimidir sayın carpediem

 552. 12/12/2009, 01:52

  >yasa çıkmadı. sırada bütçr kanunu var. akp grubu, ne zamana yasayı ele almaya karar verirse artık…belki de bilerek yapılan bir şey bu.

 553. 12/12/2009, 01:52

  >böyle çıkacağına çıkmasın daha iyiydi zaten, belki bu bir fırsat olabilir bastırmamız için

 554. 12/12/2009, 01:52

  >p.tesi oylama yapılmazki bütçe görüşmeleri var yazıklar olsun bunlara

 555. 12/12/2009, 01:53

  >BENCE BU GECEYI BOYLE KAPATALIM…VE SUNU DUSUNELIM CEZAEVINDE YATAN ARKADASLARIMIZ VE AILELERI MUTLU UMUTLU..BU GECENIN EN GUZEL TARAFI..YARIN DOGAN GUNES ILE HUKUK MUCADELESINE NASIL DEVAM EDECEGIMIZE KARAR VERIRIZ…YALNIZ KAMUOYUNDA BORCUNU ODEMIYECEKLER TURU YUKARDA YAZAN KARDESIMIZ GIBI YANLIS ANLAMALARA YER VERMEYEN DOGRU STRATEJILER VE HUKUKSAL YASAL DAYANAKLAR ICINDE OLMAK ZORUNDAYIZ,,,BASTAN BERI TEKRARLIYORU SUCLU DEGILIZ BORCLUYUZ VE BU BORCU ODEMEK HEPIMIZIN BOYNUMUZUN BORCU,TEOMAN

 556. 12/12/2009, 01:53

  >vekiller serbest meslek olduğu için canları istedimi geliyolar canları istemedimi gidiyolar işte nolacak

 557. 12/12/2009, 01:54

  >bence de bilerek yapılan birşey bu

 558. 12/12/2009, 01:55

  >yasanın maddeleri oylandı. geriye dönüş mümkün değil bence.Ancak geçici maddede eklenen 1 yıl içinde yüzde 30 olayını yeniden bastırarak tekriri müzakere olabilirmi bilemiyorum. bunu araştırmak lazım bence ÇOKKKKKK ÖNEMLİİİİ HERKES ARAŞTIRSA İYİ OLUR CHP BU KONUYU ELE ALABİLİRCAN

 559. 12/12/2009, 01:55

  >ARKADAŞLAR BİLİP BİLMEDEN YORUM YAZIP MORAL BOZMAYINPAZARTESİ MECLİS AÇILIR AÇILMAZ BUNUN OYLAMASI YAPILACAK VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLECEK..MECLİS GENEL KURULU SIRAYA KONULMUŞ İŞLERİ YAPAR PAZARTESİ KALDIĞI YERDEN DEVAM E3DERMERAKLANMAYIN

 560. 12/12/2009, 01:55

  >ARKADAŞLAR CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANALIM ONLARA TEŞEKKÜR EDELİM.MHP VE AKPYE İSE SİYAH ÇELENK KOYUP PROTESTO EDELİM.DENİZ BAYKAL BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TAYYİPİN HAKKINDAN GELİR.TABİ KAMERA VAR DİYE GELMEZSE O BAŞKA

 561. 12/12/2009, 01:56

  >gözüken pazartesi devam edecekler ama sadece oylama yapılacak ve kabul edilecek, bu saatten sonra yapılacak tek işi chp ile diyaloga girmek, ve konuyu anayasa mahkemesine taşınmasını sağlamaktır, yasa iptal edilirse ne kazancımız olur onu düşünmek lazım, tekarardan görüşmek 1 sene alırsa yine risk altındayız, ama anayasının 38. maddesine aykırı denirse belki bunu örnek gösterip hapiz cezasını kaldırabilirler, artık bilemiyorum, kimsenin de na yaptığını bildiğini zannetmiyorum, bu yasa geçsede hukuksal bir sürü sorun ortaya çıkacaktır, , kaos oluşacak tır , gelecek için alınan çek kullanma ve temin etme kararları uygulanacaktır, ama bu eski cezalar nasıl olacak bende merak ediyorum.

 562. 12/12/2009, 01:59

  >@ss34bu bilgiyi biryerde okumuştum yarın bulmaya çalışırım bulunca eklerim buraya,kesinliği konusunda garanti olamaz, kendileri bile bilmiyorlar gördüğünüz gibi birçok şeyi.

 563. 12/12/2009, 01:59

  >Yeni yasa ile haklı davamızda bir kıpırdanma olmuştur hep olayın negatif yönünden bakmamakta bence yarar var bu yasanın bize ne getirdiğine bakalım dışarda karşılıksız çek meblağsı az olan arkadaşlar yasadan faydalanıp 15-20 liralık borcunu iki yılda taksitlendirip ödeyebilir borcu çok olan çekzedelerde 1 yıl özgürce haklı davasını sürdürebilir ( meydanlarda ) (tv kanallarında) gazetelerdede sesimizi duyurmamız mümkün içeriden çıkacak arkadaşlarla daha güçlü olacağımız kesindir ve bu bi kazanımdır arkadaşlar lütfen daha yapıcı düşünelim birbirimize kenetlenip gerekirse yüzyüze görüşelim neler yapılacaksa mantıklı bir örgütlenme içinde olalım

 564. 12/12/2009, 02:01

  >Arkadaşlar pazartesi günü oylama yapılır mı yoksa bütçe görüşmelerinden dolayı bu iş 2010'a mı kalır lütfen bu konuda kesin bilgisi olan bir kardeşimiz varsa bilgi versin rica ediyorum içerde kardeşim var

 565. 12/12/2009, 02:01

  >107 de yazan arkadaşım o bir milyon fikrini ortaya koyan bendim.Haklısın 100 bin bile yeter.keşke toplanabilsek ve sesimizi duyursak.Şu yakalanma korkusu bir bitse o zaman bence bu site tam amacına ulaşacak kendimizi deşifre etmektan korkmayacağız.Hatta önce bulunduğumuz şehirlerde korkmadan buluşup örgütleneceğiz ardından daha büyük eylemler için karar vereceğiz.Toplamda 500 bin kişi olduğumuz doğruysa etkilediğimiz insanlarıda hesaplarsak ülkenin seçim de kaderini bile değiştirebilecek potansiyele ulaşırız bence.ANTALYALI

 566. 12/12/2009, 02:02

  >Arkadaşlar lütfen sabır taşımızı bileyleyelim yasa çıktı burdan geri dönüş hiçbizaman olmadı olmazda bunlar hep bilerek tepki ölçümleri Akp liler salonu terk etti bu bir kurmaca oyun sabırlı olalım hafta çıkacaktır yasa TBMM yi takip eden bilir her yasa çıkmasında bu durum olur normaldir. Sükunet ve sabır birazdaha

 567. 12/12/2009, 02:03

  >Arkadaşlar onaylanamayan yasadaki son gelinen durumu toparlamakta fayda var diye düşünüyorum. Geçecek olan sürede herkes ona göre ne yapabilirizi en iyi olabileceğin üstüne giedilmek adına.1- Alacaklısı ile anlaşabilen vadesi 10 yılı aşmamak üzere bir protokol yapar ve dosyasına verir. Anlaşmaya uyduğu sürece veya uyamaması durumunda alacaklısı itiraz etmediği sürece herşey onun için bitmiştir geçmiş olsun.2- Alacaklısı ile anlaşamayan 1 nisan 2010 tarihine kadar borcu o ana kadar işlemiş yasal faizi ile birlikte 2 yıl içinde öeyeceğini taahhüt ederek ( ki bu taahhüt ilk yıl için toplam tutarın % 30 undan az olamaz ) serbest kalır yada davalar durur.3- Taahhüt durumuda bir kopyada alacaklıya iletilir. Oda yüksek ihtmal adli takip ister buda şu anlama gelir. Gidersin bir karakola benim adresim şudur dersin ve onlarda sana artık haftada birmi derler ayda birmi derler gel bize görün imza at derler herşey donar.4- Toplam ceza her bir çek yaprağı için 1500 gündür. Eski yasada toplam 1500 gün idi aynı suç için ki bu genellikle uygulamada tek bir şirket için aynı suç kabul ediliyordu. Bu bence en kötü sonuçtur.Hukukçu arkadaşlar yanılıyorsam düzeltsinler yasalaşmayan kanunun sadeleşmiş hali budur.

 568. 12/12/2009, 02:07

  >neyse arkadaşlar sinir sistemlerim alt üst oldu.Herkeze ALLAH rahatlık versin.bizim yazdıklarımızı büyük bir mücadeleyle yayınlamaya calışan değerli arkadaşlarımdanda ALLAH razı olsun

 569. 12/12/2009, 02:07

  >Artik sanal beraberligimizi legal bir platformda surdurmeliyiz .. Oncelikle bu mucadele icinde gercekten olmak isteyenler tum acik kayitlarini unvanlarini sirketlerini gecmislerini ortak bir merkez ( cuneyt hocam bu sen olabilirsin) de topliyarak nelere sahip oldugumuzu once bir gormeliyiz…Maddi durumlarimiz ne borclarimiz ne katkilarimiz ne yonde olacak iliskide kimler bulunacak gibi,,Ve bu bence iki merkez koordinasyonuda * ankara -Istanbul* olarak tum sehirlerden katilimla desteklenmeli …aklima simdi gelenler bunlar

 570. 12/12/2009, 02:08

  >arkadaşlar lütfen bilgi sahibi olan arkadaşlara rica ediyorum p. tesi bitecekmi yoksa inisiyatifemi kaldı. akp 3/1 yaptığı gibi yine golmü attı . yani yasayı ne kadar ertelesek o kadar karmı demek istiyor

 571. 12/12/2009, 02:08

  >bu yasanın uzaktan yakından benle alakası yokda olmuyacakta adam benim 500 bin tllik teminat cekimden dolayı bana ceza cıkarttı ben nası tahütte bulunumda biryıl içerisinde 3de 1 ödeyim bunlar susturma politikasıydı ama susumuyacagız borcluyuz suclu degiliz

 572. 12/12/2009, 02:08

  >Eger kurtulursak her konuda bırlık olmalıyız hatta ekonomık dısarı cıkan arkadaslar ne ıs yapacaksanız bır noktada bırbırımıze destek olarak buyuk bır guc bırlıgı olusturmalıyız (yahudı lobısı gıbı dusunun) oyle bır guc olusturmalıyızkı durumu olmayan arkadasların kredılendırılmesı gıbı..

 573. 12/12/2009, 02:10

  >ANTALYALI ARKADAŞIM AKLIN YOLU BİRDİR.DOĞRU YOLU BULDUĞUMUZA İNANIYORUM.1 MİLYON SEMBOLİK RAKAM ANLIYORUM.AMAÇ O ETKİYİ SAĞLAMAK ONUDA SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM.BENCE MÜCADELE ARTARAK DEVAM EDECEK.AKP BAŞINA BELA ALDI.

 574. 12/12/2009, 02:11

  >Yapılacak çok şey var.Önemli olan planlayarak,akıllıca ve tam katılımı sağlayarak yapmak.Herkesin aklına yatan hareketler oluşturmak.İnanın aciz değiliz.Biz bu oyunu bo-za-rız.Zor oyunu bozar.

 575. 12/12/2009, 02:12

  >BİR YASAYI BİLE ÇIKARMAKTAN ACİZ BİR MECLİSE SAHİBİZ .ATATÜRK BUNLARIN BU LAÇKA HALLERİNİ GÖRSEYDİ ADAM KAHRINDAN BİN KEZ DAHA ÖLÜRDÜ. AMA ONLARIN SUÇU YOK SUÇLU BİZİZ.ONLARI ORAYA ÇIKARAN BİZİZ.NE YAPILIRSA BİZE MÜSTAHAKTIR. İYİMAYA VE KILINÇIN HAREKETLERİNİ İZLEDİNİZ .YA BUNLARA 10 KOYUN VERSEN KURDA KAPTIRIRLAR,ÇIKMIŞ SUAT KILIÇ KÜLHAN BEYLİK YAPIYOR. SAYIN KILIÇ JÖLELİ SAÇLARLA MECLİSE GİLİP ARTİSLİK YAPMAYIN .İCRAAT YAPIN GÖERELİM . AKP TABAN OLARAK ZATEN DAĞİLMIŞ BUDA MECLİSTE AÇIK GÖRÜLÜYOR 335 MİLLET VEKİLİNDEN(PARDON YABANCI SERMAYE VEKİLLERİ) ÇOĞUNLUĞU BİLE SAĞLAYAMADILAR. YAZIKLAR OLSUN AKP VE MHP MİLLET VEKİLLERİNE ALDIĞINIZ PARALAR SİZE HELAL Mİ ACABA . BEN HELAAL ETMİYORUM .

 576. 12/12/2009, 02:13

  >Arkadaşlar pzt gunu oylama yapılacakmı … şu anda yasa hala meclisten geçmiş değil .. pzt gunu bütce gorusmelerınden once oylama olacakmı?

 577. 12/12/2009, 02:14

  >burda başlangıç önce bir dernek kurmak geliyor.yanlız bu dernek kalıcı olabilmesi için cek madurları olmamalı.neden öyle yada böyle bu hapis yasası kalkacak o zaman dernek yok olur.onun için madem bir işe yarayacağız örgütleneceğiz iyi hesaplamalar yapmak lazım.planlı olmak lazım ileriye dönük maduriyetler için kurulması lazım

 578. 12/12/2009, 02:17

  >arkadaşlar cezaevlerinde ve infazda dosyası olan kişiler cezayı düşürdüğü söylenen çekin erken yazılmış olması ve vekaletle imzalanmışsa onlarında cezası düşüyormu. çek konusunda bilgisi olan bir arkadaş lütfen cevap versin. atik sadi….

 579. 12/12/2009, 02:19

  >Antalya'lı, haklısın. Tutuklu, kaçak ve dağılmış aileler ile birlikte üç – dört milyon insan bu çek işinden etkileniyor. Bu çok büyük bir rakam ve gittikçe büyüyor. Biz de ticaretin %80'ni vadeli, o nedenle 2010'da rakam on milyona ulaşır. Bu rakam ülkede her şeyi değiştirebilir. O nedenle iyi bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Hedefler belirleyelim ve bu hedeflere ulaşmak için iş bölümü yapıp gerekeni yapalım..

 580. 12/12/2009, 02:24

  >12 Aralık 2009 Cumartesi — rahmiofluoglu Ak parti dalga geçiyorBu yasa a dan z ye tam bir rezalet. Bu yasanın ömrü bir yıl yeterki toplumsal muhalefet doğru yönde örgütlenebilsin.Yasanın karşılıksız çeke cezayı düzenleyen 5. maddesinin nasıl yorumlanacağı, yargıda uygulamanın nasıl olacağı çok önemli..5. maddede “sebebiyet ” verme sözcüğü ile kusur ilkesi getirilmiştir, bu sözcük 5237 sayılı kanunla uyum sağlandığı söyleniyor. Bu ilkenin yargıdaki uygulaması çok önemli.5. madde ile sorumlu kişi 3167 nin aksine imzayı atan değil, bu düzenleme ile sorumlu kişi tanımlanıyor. Sorumlu kişi, yönetimin kendi içinden mali işlerden sorumlu olarak tayin ettiği kişi, böyle bir tayin yoksa yönetim organındaki kişi ya da kişiler diyor.Bu tanımda tüzel kişi adına vekaleten imza atan yoktur. Bu durumda gerçek ve tüzel kişiler adına imza atan vekiller sorumlu değil, ancak limited şirketlerde yönetim organı yok, limited şirketler konusunda bu anlamda boşluk var gibi görünüyor.Kanunda tezatlar vardır.Erteleme getiren geçici 2. maddede taahhüd verecek kişi borçlumu, yoksa hakkında soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyet olan kişi mi bu açık değil. Taahüt hukuki anlamda bir sorumluluk doğuracak mı, bu konuda bir açıklık yok.Kanunu 3. maddesi 7. fıkra, 5. maddesi 1. fıkra ile geçici 1. maddenin 5. fıkrası birbirleri ile çelişmektedir.Bu kanun hakkında söylenecek yazılacak çok şey var. Bu kanunun ömrü bir yıldır; yeterki biz ögütlülüğü artıralım ve doğru eylemler yapabilelim.

 581. 12/12/2009, 02:24

  >Arkadaşlar, bu siteler (www.cekmagdurlari.com ve http://www.karsiliksizcek.wordpress.com) mecliste bile kendisini çok iyi hissetirdi. Bu sitelerin yurtiçin erişimde sorun yaşayabiliriz, bu nedenle DNS araylarınızı "Birinci DNS 8.8.8.8 ve ikinci DNS 8.8.4.4" olarak yapmanızda siteye her halükarda ulaşabilmenizi garanti etme açısından fayda vardır.

 582. 12/12/2009, 02:30

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,CÜNEYT KARDEŞE KULAK VERELİM.PAZARTESİ OYLANIR VE KABUL EDİLİR DİYOR.ŞU AN SAKİN DÜŞÜNME ZAMANI.BENCE;1-ÖNÜMÜZDE EN AZINDAN BİR YIL VAR.ÇIKAN ŞEYİN ADI ANCAK UCUBEDİR.CÜNEYT İN DEDİĞİ GİBİ YARGITAY,CEZA GENEL KURULU VE ANAYASA MAHKEMESİ SEÇENEKLERİ HALEN ÖNÜMÜZDE DURUYOR.2-İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSINLAR.SAYININ 2160 MI YOKSA 50.000 LERE Mİ VARDIĞINI HERKES GÖRÜP BİR ANLASIN.3-BURDAKİ BİRLİKTELİK SON DERECE ÖNEMLİDİR.CÜNEYT KARDEŞİN DEDİĞİ GİBİ ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR.ŞU AN 300.000 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VARSA ,BU SAYI O ZAMAN KADAR 500.000 İ GEÇER.BU KADAR İNSANI DERDEST EDİP İÇERİYE ATMAK HANGİ HÜKÜMETİN HARCIDIR.4-ARKADAŞLAR,MORALİNİZİ BOZMAYIN LÜTFEN.GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR.İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSIN.HERKES EN AZ BİR YIL BİR NEFES ALSIN.BU ARADA HEM BU İŞİ , HEM DE ŞU MESKEN HACİZ İŞLERİNE DAHA BİR CİDDİYETLE SARILALIM.5-SABIR,GAYRET,AKIL VE DUA…6-UNUTMAYIN ALLAH BİZİMLE BERABERDİR.ÇÜNKÜ BİZ NETİCEDE BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ VE İADE-İ İTİBAR PEŞİNDEYİZ.7-CÜNEYT VE JENARDİ TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜRLER.ERCAN ERMİŞ

 583. 12/12/2009, 02:36

  >EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARDAN ALLAH RAZI OLSUN,SAVAŞ BİTMEDİ HENÜZ…

 584. 12/12/2009, 02:38

  >Arkadaşlar, soru yağmuru ile ortam kirliliği yaratmayalım. Yasanın geçtiği şekliyle detaylara bakılıp bir açıklama elbette yapılır. Sanırım Cüneyt bey bunu irdeliyordur.Dün akşam yazmıştım,AKP haricinde veriklecek hiçbir önerge kabul edilmez. sadece AKP nin bir önergesi olursa geçet diye… B tahmin değil bilgi idi…Şimdi ben bildiğim kadarını yazayım..Yasa Cumhurbaşkanınca onaylandıktan itibaren. 1. İÇERDE OLAN ARKADAŞLARIMIZ TAAHHÜTTE BULUNARAK ÇIKACAKLAR2. YAKALANMASI OLANLAR 1. NİSANA KADAR YAKALNAMAYACAKLAR3. YARGITAY DOSYALARA 1. NİSANA KADAR BAKMAYACAK.4. 1.NİSANDAN İTİBAREN TAAHHÜT VERENLER 1 YIL SERBEST VERMEYENLERLE İLGİLİ İNFAZ VE YAKALAMA DEVAM EDECEK5. İCRA TAAHHÜDÜ NEDENİYLE 3 AYLIK TAZYİK HAPSİ OLANLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOKTUR.6. İCRA TAHHÜDÜ NEDENİYLE HAPİS CEZASI OLOANLARDA ZAMANAŞIMI YANLIŞ BİLMİYORSAM 18 AYDIR BU DURUMDA OLAN ARKADAŞLAR BENCE KAÇIP BU SÜREYİ TAMAMLAYABİLİRLER6. KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZALARDA ZAMANAŞIMI AVUKATIMIN SÖYLEDİĞİ 8 YIL AMA CÜNEYT BEY 10 YIL DEDİ. CÜNEYT BEY DOĞRU OLABİLİR ÇÜNKÜ AVUKATIM BAKMADAN SÖYLEDİ YANLIŞ AKTARMIŞ OLABİLİR.SON ZAMANLARDADA HEP ANAYASA MAHKEMESİNE VURGU YAPIYORUM. BUNUN NEDENİ BU YASANIN BU ŞEKLİYLE GEÇECEĞİ DUYUMUNU ALMIŞ OLMAMDANDI.BU NEDENLEBU YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİ İÇİN CHP İLE DİYALOGLARI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ. VE GÖTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMALIYIZ.YASA ANAYASA MAHKEMEİNE GİDERSE NAYASA MAHKEMESİ ANAYASANIN 38 MADDESİ VE 90 . MADDEYE EKLENEN BİR FIKRA NEDENİYLE İPTAL OLUR. BU DURUMDA CÜNEYT KARDEŞİNDE DEDİĞİ GİBİ YASA MASA KALMAZ. BU DURUMDADA KİMSE HAPSE DÖNMEZ. ADLİ PARA CEZASI VE AKABİNDE OLUŞAN HAPİS CEZASI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİĞİNDE ORTADA YASA KALMASADA LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANIR YANİ KİMSEYİ HAPSE DÖNDÜREMEZLER VE HAPİS İÇEREN BİR YASA YAPMA ŞANSLARIDA KALMAZ.EĞER KONU YARGITAY NOKTASINA GELİRSE YARGITAYIN VERECEĞİ LEHİMİZDE BİR KARAR İÇTİHAT NİTELİĞİNDE OLUR. DAVALAR YENİDEN GÖRÜLÜR VE CEZALAR KALKAR.ŞİMDİBU YASA MUTLAKA ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMELİ BUNUN İÇİN SABAHTAN İTİBAREN CHP Lİ VE MHP Lİ VEKİLLERİ ARAYARAK BU YASAYI ANAYASA MAHKKEMESİNE TAŞITTIRALIMBİR VEKİLİMİZİN BİR ÇAĞRISI VARDI. TANDOĞAN MEYDANI DİYETARİHİ HATIRLAYAMADIM. BİZİM İÇİN BU KADAR ÇABA SARFEDEN BU İNSANLARIN ÇAĞRISINA UYMAKDA BİZİM GÖREVİMİZ OLSA GEREK. AMA20 KİŞİYLE DEĞİL TABİ :))NE DERSİNİZKABUL EDENLER…… ETMEYENLER………….BU ARADA BAŞTA CÜNEYT KARDEŞİM EMRE KARDEŞİM OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN. AMA GÖRÜLÜYORKİ DAHA YOLUN VE MÜCADELENİN BAŞINDAYIZ. BUNCA EMEĞİN GETİRDİĞİ PEK FAZLA BİR KAZANIM OLMASADA İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN ÇIKACAK OLMASI TESELLİMİZ OLDU. SAYGILARIMLA

 585. 12/12/2009, 02:41

  >ARKADASLAR AKP YAPACAGINI YAPMISTIR FAZLA BIRSEY BEKLEMIYORDUK ZATENERTELEME OLAYINA GELINCE SIYASET ISTE GERISINI SIZ DUSUNUNBU YASANIN BIZE GETIRDIGI TEK AVANTAJ VAR ODA MUCADELE ACISINDAN ARTIK KIMSE MAZERET UYDURAMAYACAK VE BURADA 1000 I BULMAYAN SAYIMIZ ICERIDEKI MAGDURLARIMIZIN CIKMASIYLA BELKIDE ONBINLERI BULACAKTIR.AKP OYLEYADA BOYLE ESKISINDEN COK DAHA AGIR BIR YASAYI CIKARTMISTIR.ANCAK SANMASINLARKI YASA CIKTI DIYEMUCADELE BITECEK AKSINE 10 KAT FAZLASIYLA KARSILARINA CIKACAGIZ ..HERKESE IYI GECELER

 586. 12/12/2009, 02:44

  >Bu iştet yapılacak en önemli olay karşılıksız çekte hapis cezasını dayatan partinin akp olduğunu halka anlatmaktır.AKP AYIBININ VEBAKİNİ ÖDEMEDİLİRHer konuda insan haklar para konusunda zengin hakları

 587. 12/12/2009, 02:44

  >ARKADAŞLAR HEPİMİZ ŞUAN ÇOK BOZULDUK BELKİ UMUTLARIMI ZI YIKTIK AMA BİZE Bİ ŞANS DOGDU HEPİMİZ ŞUANA KADAR YAPTIKLARIMIZI BİKAÇA KATLAYARAK ULAŞABİLDİGİMİZ YETKİLİLERE VE SİTE YÖNETİCİMİZİN BİZİ YÖNLENDİRECEGİ KİŞİLERLE GEREK TLF. GEREK MSN. GEREK BİLDİGİMİZ HER TÜRLÜ ULAŞIM ARACI İLE ULAŞIP BU YASADA GEREKENİ İSTEYELİM AYRICA KİMSE PARTİ AYRIMI YAPMADAN ULAŞABİLECEGİ HERKEZE BİLDİGİMİZE DERDİMİZİ ANLATALIM BELLKİ EN AZINDAN KÖTÜNÜN İYİSİNE SEBEP OLABİLİR.GÜRCAN

 588. 12/12/2009, 02:49

  >ARKADAŞLAR,ÇIKAN BİR YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIMANINDA BİR SÜRESİ VAR VE BİLDİĞİM KADARIYLA FAZLA BİR SÜREDE DEĞİL YANİ ZAMAN KISITLI

 589. 12/12/2009, 02:54

  >sayfa1Öncelikle Allah Tez zamanda çoluk çocuğunu bizden beter duruma düşürsün bu yasayı savunan işbirlikçi satılmış vekiller diyerek başlamak istiyorum sözlerime.Sonra da özellikle şunu sormak istiyorum çek mağduru arkadaşlarıma;"AKLINIZ BAŞINIZA GELDİMİ? GELMEDİYSE DAHA BETERİYLE Mİ GELECEK?"Bugüne kadar bas bas bağırdık hiç bir halt olmaz dedik CÜNEYT bir yandan EMRE bir yandan türlü türlü açıklamalar yaptı.Ama aramıza sızan bazı sivri zekalar hala daha yok içerdekiler çıkacak yok şöyle olacak yok böyle olacak deyip durdu bizleri bölmekten başka neye yaradı bu saçma umutlar?Arkadaşlar şimdi onu bunu bırakın gördünüzmü çakalları?Pişmiş kelle gibi sırıtan deccalleri gördünüzmü?Ya onun uşaklarını?Aklınız başınıza geldimi yoksa size odunla vurursak mı Jetonlarınız düşecek?Bu Allahsız köpeklerin ne yapmaya çalıştıklarını en başından beri biliyorduk kendi kendimizi kandırdık da ne oldu?Aslında iyi de oldu desem yeridir çünkü daha yasa taslağını görüp gardınızı indirdiniz, bir ilan parası bile göndermediniz sesimizi duyuralım, mektup göndermediniz, telefon açmadınız, mesaj çekmediniz, hatta amaaan nasıl olsa uğraşıyorlar çıkarsa çıkacak zaten deyip mail bile atmadınız.Hatta üye bile olmadınız blogger a burada rumuzlu da olsa isim çıksın şahıs sayımız belli olsun!Adsız arkadaşlar adsız adsız Cüneyt arkadaşa soru sora dursun hala!Toplanalım dediler hadi yakalamamız var ankaraya kadar yarımız gbt ye takılırız gidemedik anladık.Hiç kimsnin yakalaması olmayan kimsesi yokmu kardeşim?Armut Piş ağzıma düş diye bekleyenler aldılarmı AKAPE nin muşmulasını?

 590. 12/12/2009, 02:57

  >sayfa2Aklınızı başınıza alın 5 lira da olsa gönderin ne zengin olursunuz ne fakirleşirsiniz ama verilecek ilanla bu utanmaz şerefsizlerin satılmışlığını cümle alem öğrenir.1nisana kadar çıkma hayali kuran arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum sizlere son dakikada 1 yıl içinde temerrütlü dosya masraflı tutarın üçte birini ödeyeceksin golü atan Akılsız Kuklalar Partisi 1 nisan yaklaşınca daha beter bir kazık atacak. DTP li vekiller istifa ediyor 27 koltuk boşalıyor ufuk uras veya başka kürt kökenli akp karşıtı vekil istifayı basarsa erken seçim olur.AKP ağzınıza 1 parmak daha bal çalarak sizden oy isteyecek sayın Mağdurlar.Durum şimdi çok karışık zaman iyice herkesin beyni sulanacak.işte o zaman! size söyleyeyim toplanıp eylem yapsanız da faydasız!İyi oldu dedim diye bazıları kızacaktır bana belki ama kızgınlıklarını zeka seviyeleriyle başbaşa bırakarak şunu söylüyorum.Eğer akp yine kazık atmasaydı 2 yıl kayıtsız şartsız rehavete kapılsaydınız hem 1 yıl sonra onlara oy verecek arkadaşlarımız olacaktı, hem de rehavet yüzünden parmaklarınızı bile kıpırdatmayacaktınız.Hiç kimse demesin ki içerdekiler çıkınca daha kuvvetli olacaktık LAZKOPAT sen ne söylüyorsun diye!içerdeki yakınını düşünen ilan parası yollar içerdekini düşünen gider meclis önünde eylem yapar!50 kişi zor toplandıysak mecliste demekki içerdekileri aileleri düşünmüyor!Bunları Moralinizi bozmak için söylemedim önce aynaya gidin bir bakın kendi kendinize bir sorgulayın AKP li şerefsizleri seyrederken neler hissettiniz o pis pis yayık ağzıyla sırıtan Allahsız sizin yararınıza olan önergelere katılmıyoruz derken nasıl cinleriniz tepenize çıktı! sonra bankaların yararına yağsız kazıkları bize geçirecek önergelere nasıl katılıyoruz deyip sırıttıklarını da düşünün nasıl sinirlendiniz?!ADALETİN HUKUKUN EGEMENLİĞİN İNSAN HAKLARININ PİÇ EDİLDİĞİ O SAHNELERİ DÜŞÜNÜN!SONRADA GÖZLERİNİZDEKİ O ALEV ALEV ÖFKEYİ GÖRÜN VE ARTIK BİRŞEYLER YAPMAYA BAŞLAYIN.EMRE VE CÜNEYTİ DİNLEYİN ARTIK ONLAR ÇOK EMEK VERDİLER.ben de yakalamam olduğu ve minimum imkanlarım olduğu halde elimden gelebileceklerin maksimumunu yapmaya çalıştım ama birşey yaptım sayamıyorum bile onların gayretlerini gördükçe.LÜTFEN ARKADAŞLAR İÇERİDEKİ İNSANLARIMIZIN HATIRI İÇİN BİRLİK OLALIM!ÖZGÜRLÜK İÇİN ELELE VERELİM!Onları ve kendimizi ancak örgütlü çalışma sayesinde kurtarabiliriz. Umut etmek güzeldir hayat enerjisini arttırır ama vicdanı paraya satan Allahsızlardan birşey umut etmeyin artık.Biz haklıyız söke söke almalıyız sermayeye satılmış haklarımızı!Saygı ve Sevgilerimle.

 591. 12/12/2009, 03:06

  >sayın fatih-35 size sonsuz katılyorum.Haklı davamızdan nasıl olsa alnımızın akıyla çıkacacağız.Ama bu işi bitirdikten sonra burada bırakmayalım.Haftalardır takip ediyorum yazılanları. Art niyetli özünde kötü olan kimseyi görmedim burada.Herkes esas olarak yapılan haksızlığa isyan ediyor.Herkes aslında askerimize kurşun sıkan teröristlerin ayağına savcı, hakim gönderen bu zihniyetin bir zamanlar yanında binlerce kişiyi istihdam eden vergi ödeyen gerektiğinde vatanı için canını verecek bizlere reva gördüklerine isyan ediyor.Tamam ben çek yazdığım ve ödeyemediğim için hapise gireceğim.Ama o zaman ülkemi satanları,askerime polisime öğretmenime kurşun sıkanları,aramıza nifak tohumu ekenleri idam etsinler ben razıyım.Sayın site yönetiminede sesleniyorum.Eğer bölgesel anlamda örgütleneceksek ben bulunduğum yerde her türlü göreve hazırım.Sizlerin bizler için yaptıklarından sonra minnetimi her türlü ifade etmek isterim.ANTALYALI

 592. 12/12/2009, 03:20

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ ÖNCELİKLE İNSANLARI YANIMIZA ALABİLMEMİZ İÇİN SAYIMIZIN ÇOKLUĞUNU İSPATI İÇİN YORUM YAZAN ARKADAŞLARIN FARKLI KİŞİLER OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ AÇISINDAN YORUMLARDA KULLANILAN ANONİM KELİMESİNDEN VAZGEÇİLİP BİR KULLANICI İSMİ EDİNMELERİNE YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDİYORUM BENDE YORUMLARI TEK TEK OKUYORUM AMA ZİYARETÇİ OLARAK YORUM OKUYAN ÇOK SAYIDA YAZILI VE GÖRSEL BASIN VE HATTA MİLLETVEKİLLERİ VAR. BEN 4 TANE İSİM DIŞINDA NERDEN BİLEYİM BURAYA YORUM YAZANLARIN 4 KİŞİDEN İBARET OLMADIĞINI ADSIZ DEDİKİ,ADSIZ DEDİKİ ARKADAŞLAR YORUM YAZMAYI BİLİYORSAN YALAN YANLIŞTA OLSA FARKLI VE ÇOK SAYIDA KİŞİLER OLDUĞUMUZU KAMUOYUNA KANITLAYALIM LÜTFEN TEŞEKKÜRLER.

 593. 12/12/2009, 03:25

  >Arkadaşlar LAZKOPATOGLİ nin son yazdıklarının her harfine katılıyorum.Çoğumuz aslında birazda umursamaz ve neme lazımcı vede bilgisiz olduğumuzdan düşmedik mi bu batağa.Biraz da geçmişe dönelim ve kendimizi eleştirelim.O çekleriimzalarken pek çoğumuz ödeyemediğimiz de bunun yaptırımlarını biliyormuyduk.Başımıza gelecekleri tahmin ediyormuyduk.Bence haklı bari bu sefer umursamaz ve nemelazımcı olmayalım.Şimdi yazdıklarını okuyunca meclisteki o kabus gibi oturum gözümün önüne geldi.Gerçektende nasıl alay ederek yaptılar istediklerini.40.000 insanın katilini özgür bırakmak için çırpınan bu zihniyet bizi teröristler kadar önemsemediğini nasılda gösterdi bu gece.Ben varım sayın lazkopatogli ve gerçekten aklıyla mantığıyla onuruyla konuşan diğer arkadaşlar.Yarından itibaren üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım.Korkakça hergün ölmektense yiğitçe bir kere ölürüm.ANTALYALI

 594. 12/12/2009, 03:27

  >Bir eylem çağrısı kimse taahütnameyi imzlamasın kaçak olanlarda toplu olarak teslim olsun ha 1 yıl sonra ha şimdi

 595. 12/12/2009, 03:31

  >Teslim olma zamanıda pazrtesi günü olsun içerde hep beraber tarışıtrız sonra ne yapacağımızı

 596. 12/12/2009, 03:32

  >TESLİM OLMA YERİDE MECLİS ÖNÜ

 597. 12/12/2009, 03:39

  >ŞOK GEÇİRDİM BU YALAKALARA NASIL ALDANDM DİYE…..UMUTLARIM SUYA DÜŞTÜ. YAVRULARIM DAHA NEKADAR BABASIZ KALACAKLAR BİLEN SÖYLESİN.BUNLARIN HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN.CHPLİ VEKİLLERİMİZE HELAL OLSUN VERDİĞİM OYLAR.

 598. 12/12/2009, 03:40

  >Sevgili çek mağduru,sen bilmiyor olabilirsin ama başta cüneyt bey olmak üzere birçok kişi biliyor. bu siteye aynı IP adresinden günde 10 defa girip çıksanda sayaç seni 10 kişi değil 1 kişi olarak kaydediyor. Teknoloji buna müsait merak etme. Bende adsız yazıyorum. Bu bir nick alamamamdan yada blogger kaydı yaptıramamamdan değil kendi aldığı bir karardandır. ve Cüneyt beyin kim olduğumu bildiğinden eminim. Herşeyin bir istatiki olduğu ve tutulduğu gibi. Bu zaman az bir zaman değil. Bu mücadele maşlayalı 1 yıl oldu. Az zaman değil. sen ne zaman katıldın bilmiyorum ama bazı adsızlar 1 yıldır burda.saygılar

 599. 12/12/2009, 03:43

  >Sevgili çek mağduru,bir ilave daha şu anda kayıt olarak bilgi alabiliyor olsanda epey bir yıldır bir progar ve site var adı WEBSTAD sana düşündüğün aradığın hertürlü bilgiyi veriyor.saygılar

 600. 12/12/2009, 03:50

  >Suat Kılıç kimdir ?Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz ;Avukat, hukukçu, sarı basın kartı sahibi gazeteci ve yazar; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D'de program yapımcısı, sunucusu, haber müdürü ve haber editörü olarak görev yaptı.*************** Kısaca fettoş ve yahudi ajanı.

 601. 12/12/2009, 03:51

  >Tekrar yazıyorum bu kanunu kabul deip taahütnameyi imzlarsak gerçekten suçlu oluruz o yüzden toplu olarak pazartesi günü meclis önünde teslim olma eylemi kanuna bir fayda sağlar

 602. 12/12/2009, 04:19

  >sevgili çek mağduru diye başlayıp ip adresinden bahseden arkadaşım. burada birşeyler söylerken inan ki bilgili bir şekilde söylüyorum. bu site ve teknolojinin kol gezdiği milyarlarca site daha ip gizleme programlarının üstesinden gelemedi.Proxy, internet üzerinden yerel ağ veya internete bağlı bir bilgisayar ile, dış dünya arasındaki ilişkiyi sağlayan bir geçiş (gateway) sistemidir.Proxy sunucusu, sizden aldığı "internet'ten bilgi alma" isteklerini yürütür ve sonucu yine size iletir. Aynı anda, bilgilerde (cache), proxy sunucusu üzerinde tutulur ve bir dahaki erişimde kullanıcının istediği bilgiler doğrudan ilgili siteden değil de, proxy servisinden gelir; dolayısıyla, iletişim daha hızlı olur. Ayrıca Internet'e erişim için mutlaka bir proxy servisine ihtiyaç yoktur. İki tür proxy vardır.1. Transparent (Saydam, Anlaşılır)Transparent proxy türü ip adresinizi gizler ancak tamamen gizlemez.Gerçek Ip adresiniz ve kullandığınız proxy girdiğiniz websitesi tarafından görüntülenebilir.2. Anonymous (Anonim, adı bilinmeyen proxy)Anonymous proxy Kendi içinde ikiye ayrlır1- Anonymous proxy (anonim proxy) Anonymous proxy İp adresinizi gizler, ancak Anonymous proxy'lerin bazıları Transparent özellikdedir ve gerçek Ip adresinizi gizlemezler.2- High Anonymous (elit proxy) High Anonymous proxy ismindede anlaşıldığı gibi gizlilik derecesi yüksek bir proxy türüdür.Gerçek Ip adresiniz girdiğiniz websitesi tarafından görülemez.Kişisel tercih dediğin isim resim ya da mail adresi hassasiyetiyse onlar zaten gözükmeyebiliyor ayarlandığı takdirde.Kişi sayısının doğru çıkması için üye olmak daha doğrudur çünkü kimse sayısı şişirmek için binlerce üyelik açmakla uğraşmaz buna zaman ayırmak yerine çekmağdurları adına eylemlere katılmak daha mantıklı gelir. bu da demek olur ki kimse daha sonra kalkıp bize bunlar 3-5 kişi aslında burada kendileri yazıyorlar sonra da adsız adsız yorum yazıp sayıyı çok gösteriyorlar diyemez.Ayrıca daha ne tecihinden bahsediyorsunuz çalışsın elleriniz biraz içede yatan kardeşlerimiz dışarda kaçak olanlarımız için. hadi hiç biri umrunuzda değilse, İNSANLIK HAYA GURUR ONUR DUSTUR ADALET kavramlarından birisi için mücadeleye 4 elle sarılın lütfen

 603. 12/12/2009, 04:21

  >KARŞILIKSIZ ÇEK KANUNUNDA VERİLEN SÖZLER SÖZLERDE KARŞILIKSIZ ÇIKTI

 604. 12/12/2009, 04:57

  >Eylem kararı alınacaksa bunu site yöneticisi arkadaşlarımın yollayacağı eylem mailleriyle değerlendirmek geekir görüşündeyim.Bizim için hayırlısı olan teslim olmak değil mücadele etmektir.Eylem yapılacaksa sağlam bir organizasyonla yapılır herkes birbirine güvenecek kadar kenetlenirse 1 kişiyi bile aramızdan çekip alamazlar!

 605. 12/12/2009, 05:44

  >Sevgili Lazkopatoğli,dediklerine aynen katılmakla birlikte bir şeyide hatırlatmakta yarar görüyorum. Burada eroğin satılmadığına göre, uluslararasıs silah kaçakçılığı yapılmadığına göre IP adresleri konusunda ağ maskesi kullanan yada görünen proksisini el ayarı ile yapan adam ancak bir iki tane tefeci uşağı olur. Onlarda sistemde görünsede görünmesede farketmez. Hiçbir çek mağdurunun IP gizleme ihtiyacı duyduğunu zannetmiyorum. Çünkü çoğu int. cafe den girmekte. Bana gelince unu yapmama zaten gerek yok. Çünkü ne kesinleşmiş bir cezam var nede polis takibindeyim. Yarın öbürgün cezam çıkar diye düşünüyorsan gerek yok çünkü borcum çokta yüksek değil ve buraya üye olduğum sür içindeki bu neredeyse bir yıl bir çoğunuda kapattım. kalanıda bir şekilde temizlerim. Yani senin anlayacağın sorunu büyük olanlardan değilim. Keşke tüm arkadaşlarım böyle olsa. keşkemherkes birşekilde bu işin içinden çıkabilse ama biliyorum çıkacaklatda var çıkamayacaklarda. Ben bu mücadeleye sırf kendi durumum için katılmadım. Ben bir karadenizliyim. haksızlığa tahammülüm yok. Yaşın kaç bilmiyorum ama bizim oralarda bir nükte anlatılır. Şöyle,Karadenizliye demişlerki, BİR ADAMIN DEĞERİ NEDİR ?Karadenizli demişkiBİR ADAM DEDİĞİN ADAMSA DEĞERİNİ ÖLÇEMEZSİN,AMA ADAM DEĞİLSE İKİBUÇUK LİRADIR.Sormuşlar neden ikibuçuk liraDEMİŞKİEE UŞAĞUM BİR DOLMA MERMİ İKİBUÇUK LİRADUR DAAA…..Netiğce olarak Ben böyle sistemlerden çok çektim. 47 yıllık yaşantımda hertürlü haksızlığı gördüm. yokluğu gördüm, kıtlığı gördüm, kardeşin kardeşi öldürdüğü günleri gördüm. 12 eylülü gördüm siirtte askerlik yaptım 15 ay o dağlarda gezdim terörü gördüm. bunlafrı topladım sindirdim ve bir kişilik geliştirdim. Mücadele kişiliği. ve mücadeleye devam edeceğim.Son bir haftadır çabam bu yasanın Anayasa mahkemesine götürülmesi içindir. Yasa bugün çıkmış ve pazartesi son oylaması yapılacak olsada 1 yılda 1/3 ödeme önergesi hariç (Bu benim içinde süpriz oldu) kalanının aynen geçeceğini zaten biliyordum. Şimdi birbirimize laf yetiştirme değil bu yasanın Anayasa Mahkemesine gitmesi için başka birilerine laf yetiştirme zamanıdır. Ve gidecek en azından benim görüştüklerim götüreceğiz dediler. Ama görüyorsunuz politikacılara güven olmuyor. Onun için zafer istiyorsak bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürelim. Amaş artık busaygılar sunuyorum

 606. 12/12/2009, 08:36

  >SeLam ,Ya cikarcaklari yasanin ben, kardesim borcumu faiziyle oducekmisim tefeciye odediklerim yetmedimi en kotusu 1 yil icinde devlete yatirrim cek miktarini yatmam ne faiz oducem daha. Sirkette bir … bulurlarsa alirlar 9550 faiziyle olmusdur 20.000 ytl salakmiyim ben 9550 odemek varken 20 bin odeyim ,4000 ytl ye fitlerese ing bankasina oderim yoksa dewlete hadi eywallah

 607. 12/12/2009, 09:02

  >Arkadaşlar,Eyleme kaç kişi gelir sanıyorsunuz.Bırakın Eylemi sitede Reklam için oy kullanan 700 kişiden para yatıran belki de 20-30 kişi ki bence bu kadar da yok.Şu ilanı zaman kaybetmeden verelim. Eylem yapma yerine otobüs ile gelecek kişiler gidiş dönüş parasını reklam için versin.Reklam verelim, sitemizi ve gerçekte kaç kişi yatıyor kaç kişi aranıyor gizlenen gerçekleri ilana yazalım.Bu şekilde çoğalalım. Ben bu fikri yaklaşık 6 ay önce ortaya attım. Yapsa idik şu an binlerce kişi ha dediğimiz an toplanırdı.İLAN İLAN İLAN diyorum. Daha da geç olmadan İLAN Diyorum.Mecliste yaşanan saçmalıklardan herşeyden bahsedelim.Saygılarımla2156

 608. 12/12/2009, 10:20

  >ARKADAŞLAR SORARIM SİZE AKP' NASIL BİR PARTİDİRKİ DÜN KANUN TARTIŞILDIĞI BİR ORTAMDA HÜKÜMET ADINA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI DENEN KANUNDAN NİZAMDAN ANLAMAYAN SORULARI YANITSIZ BIRAKAN BİRSİSİNİ HÜKÜMET ADINA BU KANUNDA SÖZCÜ YAPMIŞTIR.ADAMLAR BİZİ TINLAMIYOR.BİZİ DEĞİL KANUNLARI TINLAMIYOR.AHMET İYİMAYA DENİLEN ŞAHIS ZATEN BAŞLI BAŞINA BİR FELAKET YÜZÜNDE ALLAHIN BİRİ NURU YOK HARAM YEMEKTEN AYI GİBİ OLMUŞ.ALLAHSIZ DENİLEN KAVRAM HERALDE BÖYLELERİ İÇİN SÖYLENİR.HER TEKLİFE SIRITARAK KATILMIYORUZ SAYIN BAŞKANIM DEDİ AMA DEMEDİ DEMEYİN BU KADAR ADAMIN AHI EN YAKIN ZAMANDA ÇIKACAKTIR BİR ÇOK BU KANUNU BİZİM AKSİMİZE ONAYLAYAN KİŞİLERİN BAŞINA EN YAKIN ZAMANDA İŞ GELECEKTİR.ALLAH HEPSİNİ BİLDİĞİ YAPSIN SAYIN SERTAÇ BANA KIZMA GENE AĞIR KONUŞUYOR DİYE AMA OLANLAR ORTADA BURADA YAZDIKLARIM ONLARIN İNSANLARA ONLAR HAKKINDA SÖYLEDİĞİMİN SADECE 1000'1'DİR.ARKADAŞLAR PAZARTESİ BENDE 100.00 TL DAHA GÖNDERECEĞİM İNŞALLAH GÖNDERİYORUM.LÜTFEN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN DÜN ALİ RIZA BEY SON SAATLERDE İÇERİDE YATAN SAYININ 480.000 KİŞİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ BU AHMAKLAR HALEN 2167 KİŞİ DİYOR BU ÖKÜZLER.BUNLAR KORKMUYORLARKİ BİZİM OYLARIMIZI KAYBEDECEKLERİNDEN 480.000 X 3 DESENİZ HER AİLDEN OY KULLANACAK KİŞİ DİYE VE DAHA AKRABALARI İŞİN İÇİNE KATMIYORUM YAKLAŞIK BİRBUÇUK MİLYON KİŞİ YAPAR AHMAKLAR FARKINDA DEĞİL AKRABALARDA İŞİN İÇİNE KATILDIĞINDA BU SAYININ 3 MİLYON KİŞİ OLACAĞINI BU OYLARIN HEPSİ CHP'YE GİDECEKTİR.ARTIK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNEMİ BAŞVURUYORUZ NE YAPACAKSAK YAPALIM BEN MESAJ GÖNDERMEKEN ARAMAKTAN YILMADIM VE YILMAYACAĞIM GEREKEN HERŞEYİ YAPACAĞIM ARANMASI OLMAYAN BİR SÜRÜ İNSAN VAR GAZETE İLANINDA BİR EYLEM YAPACAĞIMIZI BİLDİRELİM GÜNÜ SAAİTİ ZAMANI KARARLAŞTIRALIM UMARIM BÜYÜK BİR İLGİ OLACAKTIR.ÇÜNKÜ BEN EVE GİTTİĞİMDE EİMİN 3 YAŞINDAKİ OĞLUMUN YÜZÜNE BAKARAK GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR DİYEBİLMEK İSTİYORUM BİZİ NE ZAMAN İÇERİ ALACAKLAR ACABA DİYE DÜŞÜNMEKTEN YORULDUM.

 609. 12/12/2009, 10:28

  >ÖNEMLİİİİ!ARKADAŞLAR SABAH AVUKATIMLA( av.nazım bütün) GÖRÜŞTÜM BANA KESİN OLARAK SÖYLEDİĞİ BİRŞEY VAR anayasa mahkemesi daha önce karşılıksız çeke hürriyeti bağlayıcı cezayı onayladı AMAAAAA o zaman çekte gününde ödenir ibaresi yasada yoktu yani çek bir havale idi dedi bu haliye ANAYASA MAHKEMESİNE giderse hürriyeti bağlayıcı ceza kesin kalkar dedi !

 610. 12/12/2009, 10:50

  >sayın site yöneticisi ve mağdur arkadaşlar..gazeteler ve televizyonlarda bu konu ile ilgili doğrudürüst bir haber ve destek neredeyse yok..basın alacağı banka reklamlarından mı korkuyor!!!???..bu konuda basın desteği olmazsa asla ve asla sonuçlar düşündüğümüzün yarısı kadar bile olamayacak…ilan tekbir gazetede çıkacak ve yeterli sesi duyuramayacak..ama hiç yoktan iyidir..CHP den bu konudA mutlaka destek almamız gerekecek.en azından iki büyük gazetede daha ilanımızın verilmesi gerekiyor..ben hesaba para gönderemedim..ama pazartesi günü kaç liram olursa olsun göndereceğim.diğer arkadaşlarımında pazartesi hesaba para yatırması az çok demeden haklı davamızda elimizi biraz daha güçlendirecektir.saygılar…adanalı….

 611. 12/12/2009, 11:11

  >EŞİM CEZAEVİNDE..ŞİMDİ BU KANUNUN GEÇMESİ İÇİN PAZARTESİNİ Mİ YOKSA ARALIĞIN SONUNU MU BEKLEYECEĞİZ..

 612. 12/12/2009, 11:20

  >arkadaşlarmeclisteki konuşmada Ali Rıza Öztürk'ün Bakana su anda çek sucundan dolayı içerde yatanların kaç kişi olduğu sorusu vardı cevap ilginçti çünkü Bakan sadece 2008 ve 2009 yılları itibari ile yakalananları soylemişti.2009 yılında 17000 kusur kişinin yakalandıgını soyledi ben mi yanlış anladım yoksa buna dikkat edeniniz var mı çünkü bence asıl toplam rakam yani içerde yatan kişi sayısının 50.000 inin üzerinde oldugunu dusunuyorum ve bu tarz bi soru geldiğinde her seferinde kaçamak cevaplar veriliyor ve gerçek hakikaten benim dediğim gibiyse işte o zaman bomba olurSaygılarımlaumut21

 613. 12/12/2009, 11:21

  >değerliarkadaşlar,büyük mücadele yeni başıyor.En büyük kazancımız 3,5 ay.Kazancımız bu.Başka hiçbişey yok.Ceza evleri boşalacak.Arkadaşarımız hürriyetine kavuşacak,bizlere katılacak,korkusuzca kolkoa oma fırsatımız olacak.İnşaallah bu birlik beraberliğisağlayıp mücadeleye devam edeceğiz.Bizim tek dostumuz CHP bunarala yakın temasta olacağız arkadaşlar.başka kurtuuşumuz yok.Bütün oylarımız bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada CHP ye..takiyecilere dersini verelim.Olyar 2003

 614. 12/12/2009, 11:21

  >Sayın Jenardi. Aranan mağdurlar için Nisan ayına kadar anlaşma şartı bu durumlarını nasıl etkiliyor?Eve gidilebilir mi? Peşimizde olunacak mı? Israrlı bir takip olur mu, yoksa bir süre görmezden gelinecek miyiz?Aramada yakalanılırsa ne olacak?Bu sıkıntılı durumda sormak istemezdim ama cevaplarsanız minnettar kalırım.Saygılarımla.

 615. 12/12/2009, 11:41

  >Arkadaslar Bir An Önce Bir Karar Alalım Ve Artık Bu işe Eğilelim İlansa İlan Eylemse Eylem Ne Yapılması Gerkiyorsa Yapalım 71 Yaşında Babam İçerde Yatıyor Bir An Önce Ne yapacaksak Yapalım Onu Yapalım Bunu Yapalımla Olmaz Bu İş Meclisdeki Maymunlara Dönüyoruz Biz Burda Şunu Yapalım Bunu Yapalım Derken Hiç Bişe Yapamıyoruz Tıpkı Mecllisdeki Akp Li Uşakların Ne yaptını Bilmedikleri Gibi Burda Vakit Kaybediyoruzz.

 616. 12/12/2009, 11:45

  >ARKADAŞLAR HERKESE GÜNAYDIN.Bazı arkadaşların yeni yasanın geçici 2. maddesi 6. fıkradaki adli kontrol hükmünü yanlış değerlendirmemeleri için ilgili kanun maddesini yazıyorum. Yeni çek yasası; geçici 2/6 : soruşturma veya kovuşturması durdurulan yada hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza muhakemesi kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının a) bendinde yer alan adli kontrol tedbirine karar verilebilir. ( burada verilebilir diyor, yani talep halinde verilebilir, yani alacaklı talep etmesi gerekir, ancak savcıda talep edebilir. Ama kanunda verilir denilseydi direk adli kontrol uygulanırdı)Ceza muhakemesi kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının a) bendi: MADDE 109, – (1)100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir.(2) kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.(3) Adli kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:a) yurtdışına çıkamama.sırasıyla i) fıkrasına kadar uzanıyorYANİ KISACASI ADLİ KONTROL KARARI VERİLİRSE ARKADAŞLAR BU SADECE YURTDIŞINA ÇIKMA YASAĞI. ANCAK ! yina aynı kanunda adli kontrol kararına itiraz edilebileceğini bildiriyor. BİLGİLERİNİZE

 617. 12/12/2009, 11:47

  >Hapis yatılmasının sebebi devlete para ödememektir. Adli para cezasının hapse çevrilmesi anayasaya uygun mudur? Ayrıca burda alacaklı da korunmuyor. Devleten kasasına girsin paralar mantığı

 618. 12/12/2009, 11:56

  >ARKADASLAR, GECICI MADDE (3) bu kanunun yururluge gırdıgı tarıhten once duzenlenmıs ceklerle ılgılı olarak 3167 sayılı kanun hukumlerı uygulamaya devam edılır.26/9/2004 tarıhlı 5237 sayılı turk ceza kanununun 7 ncı madde hukmu saklıdır. DENILMEKTEDIR. SORU SU: – BU KANUNDAN ONCE VERILIP ERKEN YAZILAN CEK LER SAYET 3167 YE TABI TUTULURSA ERKEN IBRAZ SOZ KONUSUMUDUR. -BU KANUNDAN ONCE VERILEN VE VEKALET EN IMZALAN CEK SORUMLUSU KIMDIR. AYRICA……… SUCU SABIT OLUNCAYA KADAR HERKEZ MASUMDUR KARINESI OLAN BIR HUKUK SISTEMINDE, NASIL OLUYORDA YARGILAMA BITMEDEN…SUC KESINLESMEDEN GIT SUCUNU KABUL ET TAHHUTTE BULUN DENILEBILIYOR. ARKADASLAR OZELLIKLE GECICI MADDE ILE ILGILI BILGI VE YORUMLARINIZI BEKLIYORUM. SAYGILARIMLA. HUSEYIN

 619. 12/12/2009, 12:16

  >arkadaşlar herkese günaydın bana bilgisayar uzak olduğu için akşam saat 19 da ayrıldım sabah 8 de geldim bütün yorumları okudum tamam haklısınız bunlar bankaların ve tefecilerin uşaklığını yaptılar sakin olun bakın önce kendimizi yargılayalım neden buraya geldik diye herşey bitmeden bir arkadaşımız çıktı bir yorum yaptı ödeme tahhütünü iki sene sonrasına verelim diye tamam iyi niyetle yaptı fakat bu eski isimleri avkap olan insanlar(bazılarını tenzih ederim)bu siteyi devamlı takip ediyor ve son dakika golünü onun için yedik arkadaşlar bunun içindirki sakin olalım yapacağımız şeyleri burdan paylaşmayalım önce hele şu karar onaylansın yapacaklarımız konusunda bu site yöneticisi arkadaşlar telefonla veya meyil adresiyle bizleri yönlendirsinler bir gol daha yimeden şu karar oylansın bunlar oylamanın önünden bir kanun tasarısı daha araya sıkıştırıverirler ben bu akp ve mhp vekillerden korktum bunlar bir anda birleşiyorlar ondan dolayıdırki sakin olalım iki gün yol haritası çizelim derim emeği geçen herkesten allah bin kere razı olsun benim yaşım 45 heralde çoğunuzun abisiyim benim naciz hane fikrim esas mücadele bundan sonra başlayacak herse saygılarımla ibrahim 26170

 620. 12/12/2009, 12:28

  >habertürke yorum yazalım, meydan tefecilere kalmış!!!!!——————————————–Karşılıksız çekte bankaların sorumluluğu arttıÇek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu ndaki görüşlürken Ak Parti tarafından önerge verildi12 Aralık 2009 Cumartesi, 10:37Çek yasa tasarısında bankaların sorumluluğunu 470 liradan bin lirayaçıkartan düzenlemede geri adım atılarak bankaların karşılıksız çıkançekin sadece 600 liralık bölümünden sorumlu olması sağlandı. Konuylailgili düzenleme, çek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu’ndakigörüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiylegerçekleştirildi. CHP’nin, bankaların karşılıksz çıkan çek bedelinin tümününbankalar tarafından ödenmesi gerektiği iddiasına karşılık,bankacılık sektöründen gelen talep doğrultusunda, bankaların sorumluolacakları tutar 600 lira olarak belirlendi. Hükümetten gelentasarıda ise bankaların sorumlu olacağı tutar 470 lira olarakbelirlenmiş fakat Adalet Alt Komisyonu’nda bu tutar bin lirayayükseltilmişti. Bu arada, Genel Kurul’da kabul edilen bir başka önerge ileesnafın da tacir çeki vermesine olanak sağlandı. Mevcut uygulamada çeklersadece hamiline ve nama olmak üzere ikiye ayrılırken, yenitasarıda bunun yanı sıra tacir çeki ve şahsi çek ayrımı da getirilmişti. Esnaftacir olarak kabul edilmediği için, tacir çeki düzenleyebilmesi içintasarıya özel bir hüküm konuldu.habertürkhttp://www.haberturk.com/ekonomi/haber/192849-Karsiliksiz-cekte-bankalarin-sorumlulugu-artti.aspx

 621. 12/12/2009, 12:28

  >sn 19önceki yasa döneminde vekaleten imzalanan çek yeni yasayla vekaleten imzalayanı aklayacak ve şirket ortağını cezalı duruma düşürecektir. ANCAK, bir önceki yasada ceza almayan bir taraf, yasa değişikliği nedeniyle aynı eylemden ceza alamayacağından, YENİ YASAYLA BİRLİKTE, KASIM 2009 ÖNCESİ VEKALETEN İMZALANAN ÇEKLERİN TAMAMINDA, ÇEK SUÇU İŞLENMEMİŞ OLACAKTIR.

 622. 12/12/2009, 12:30

  >evet 20 dekiyorum katılıyorum burada her ay 1 tl taaahüt ederiz 24 ay kalanı deriz diye yazanlar oldu onun için %30 şartı golünü yedik bence.daha dikkatli olmak lazımCan

 623. 12/12/2009, 12:39

  >Arkadaşlar HErkes elini cebine atsın artık Sitede rumuz ve yanına kaç lira yatıracaksa o kişi yatıracağı rakamı yazsın .En son para toplanınca herkes bankaya koşsun parayı yatırsın bakın ben 100 TL kosiada gönderdim.Gelin yeni bir liste yapalım gönderenler imkanı varsa tekrar göndersin Hadi şu işin takipçisi olalım. Kamuoyunu bilgilendirelim.Daha fazla saklamasınlar içede kaç kişi olduğunu.Bizlere de gizli çoğunluk katılsın. Sitemizden haberdar olsunlar.Ben şimdi bir liste başlatıyorum.Ancak bu liste sonunda para toplanacağına emin olduğum an (ki herkes böyle yapsın) site yöneticisi talimat versin . Hadi bu yazanlar şimdi bankaya desin ve koşup yatıralım .1- 50 TL 2156Saygılarımla2156

 624. 12/12/2009, 12:44

  >arkadaslar 12 deki arkadasın sorunusunu bnde merak edıyorum bnmde babam cezaevınde , smdı nezaman cıkabılecekler daha ne kadar surecek bu ezıyet !!!

 625. 12/12/2009, 12:56

  >ARKADAŞLAR BİZE BU KONUDA DOĞRU OLAN HAREKET TARZIMIZIN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ UZMAN OLAN RAHMİ BEY ve CÜNEYT BEYLERİN BÖSTERECEĞİNE VE BİZLERİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEDEN YÖNLENDİRECEKLERİNE İNANIYORUZ.. KANUN BİR GEÇSİN MUTLAKA BİZLER İÇİN DOĞRU OLAN NE İSE YAPILMASI GEREKEN ORTAK AKILLA ORTAYA ÇIKACAKTIR….FAKAT EN TEHLİKELİSİ BAZI ARKADAŞLARIMIZ VARSAYIMLARLA ve HAYALİ FİKİRLER ÜRETİPFARKINDA OLMADAN GERÇEK DIŞI BEKLENTİ YARATMASIDIR ZATEN YETERİNCE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK….MİMAR/ İzmir

 626. 12/12/2009, 13:02

  >arkadaşlar bir konuda bilgi sahibi olan varsa lütfen aydınlatsın.. %25 şirket ortğıydım ama müdür değildim.ortaklıktan 2007 nin 3.ayında resmi olarak ayrıldım ayrılmadan önce imzaladığım şirket çekleri 2007 nin 5.ayından itibaren başladı kısacası ben ayrıldıktan sonra benim imzam olan çekler eski ortaklarım tarafından yazdırıldı ve ben suçlu konumuna düştüm..aranmaktayım..yeni kanuna göre durumum ne olur?

 627. 12/12/2009, 13:07

  >Bende dinledim adli para cezasından yatanların kaç kişi olduğunu ; 2008 de 17 000, 2009 da 15 000 civarında bir rakam söyledi. Bu da bizim bilgilerimizi doğruluyor demektir. Herkes içerdekilerin ne zaman çıkacağını soruyor ; oylamadan sonra c.başkanı imzaladığı anda tahliyeler başalr deniyor c.evindeki eskiler tarafından. 99 affında da resmi gazete beklenmeksizin kapıları açmışlar. Umarım öyle olur. İçerde yatanlar oylama yapılamayınca nasıl kahrolmuştur. Yasa kendini bişe sanan suat kılıç yüzünden berbat çıkmıştır, ona haddini bir şekilde bildirmek vazifemiz olmalı. Bunun dışında içerdekilerin çıkacağı tesellimiz oldu. Not : Adsız yazan arkadaşlarda benim gibi en alta rumuz yazarsa hem sorularına cevap alırlar hem de tanımış oluruz.Cinocan

 628. 12/12/2009, 13:10

  >arkadaşlarherhangi bir milletvekili ile görüşen arkadaşımız oldumu?Kanunun tümü oylanmadı.Bundan sonraki prosedür nedir ne olacak.Bilgilendirirseniz sevinirim..

 629. 12/12/2009, 13:12

  >Taksir MADDE 22. – (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

 630. 12/12/2009, 13:20

  >arkadaşlar tv de canlı yayında başdan sona imkanı olanlar tasarının oylamasını adım adım izleyebiliyortasarının maddeleri kaçgünlerdir sitede rahmi ofluoğlunun siyesinde tbmm nin sitesinde duruyorsoru soran arkadaşlar bi kere okuyun şu tasarıyı okusanız belki daha farklı sorularınız da olabilecekkimse müneccim değilki ne zaman çıkılacak bilsin tasarı netleşmeden burada tartışmayalım diye yazdık okunuyoruz diye yazdık gölü yedik şimdi ne olacak diye hayıflanıyoruz yapmayın artık lütfen ne yapılacak önce akıllı olunacak karşı taraf ince ince ördü sağ gösterip solu çaktı stratejiler uygulanacak işler ulu orta konuşulmazki birazdaha yok yasadan sonra onu yaparız bunu yaparız diye tartışırsak onlarında önü kesilecek anlayın artık bu kadar sabrettik ya 3 gün daha edersek kazanırız kaybetmeyizlütfen akıllı davranalım gol yiyecek halimiz kalmadı

 631. 12/12/2009, 13:21

  >gelinen noktada 1/3 ün birinci yılda ödenmesinin yasaya sokulması acaba ödeme kabiliyeti olanların alacaklı ile anlaşma yerine devletle faizsiz ödeme yapmak üzere taksitli ödeme konusunda anlaşmalarını ve böylece devletin gelirini arttırmayı mı amaçlıyor bu hak hakuk diye diye gakkımız yiyen bu cehennemin baş köşesinde yerleri rezerve edilmiş AdeletiKatletmePartinin S…………… in mensupları ama eminim sizi cehennem bile kabul etmeyecektir.7292

 632. 12/12/2009, 13:21

  >Arkadaşlar, bu yasada lehe işleyecek çok unsur var. O yüzden şidilik yasa geçene kadar susmakta fayda var.artık bu yasayı değiştirme imkanı şu andan itibaren yok, yasa bu şekilde onaylanacak.1 yıl çok önemli.1 yılda sadece TBMM ile uğraşmayacagız, bir o kadar da yargıtay ve hakimlerle uğraşacapız. Çünkü lehe aleyhe nasıl yorumlayacaklar o da çok önemli olacaktır.Yani yasanın verdiklerini mahkemelerde yorumdan dolayı kaybedebiliriz veya tersi.selamlar

 633. 12/12/2009, 13:24

  >arkadaşlar şimdi nolucak.pazartesi gününemi kaldı.

 634. 12/12/2009, 13:32

  >bakın buradan takip edildiğimizi başından beri yazıyorum …izleniyoruz diye..karşı taraf avukatımızı arayıp karısı yazı yazacağına para bulmaya vakit ayırsın diyor..ben bunu duyduktan sonra buradada paylaştım ve her yazımın altına ( bazen unutuyordum adımı yazmayı) o günden sonra adımı yazıyorum..bu söylediğim avukat, adını şimdi yazamıyorum , tefeci avukatların piri..ENGİN..

 635. 12/12/2009, 13:34

  >bir konuya dikkat çekmek isterim bu siteyi bizden başka bize karşı olanlarda izliyor unutmayın, adamlara yol gösterdik , ayda 1 lira 24 . ayda kalan borcu ödeme taahütü dedik, son anda önerge verdiler %30 u koydular, bu tasarıyı hazırlayanların , aklına gelmeyen birçok konuyu biz burda konuşuyoruz onlarda bu durumlara karşı önlem alıyorlar, bu güdük yasa tasarısı sadece oylamay kaldı pazartesi oylanır geçer, bir an öncede , umarım CHP anayasa mahkemesine taşır, o zaman , umutlanırım, onun haricinde bize bir faydası yok bu yasanın, tek ve en öenmli faydası, içerdeki arkadaşların çıkarak az da olsa bir zaman kazanacak olmlarıdır, o kadar.

 636. 12/12/2009, 13:38

  >arkadaşlarbakın allah rızası için sizden rica ediyorum yasa çıkıp onaylanana kadaryasa hakkında yorum yapmayın SUSUN 31 DEKİ ARKADAŞA KATILIYORUM NE GELDİYSE BAŞIMIZA BU YORUMLARDAN GELDİ 2-3 GÜN DAHA DİŞİNİZİ SIKIN YA ÖLMEZSİNİZONDAN SONRA NE YORUM YAPACAKSANIZ YAPINbir yudum huzur

 637. 12/12/2009, 13:38

  >arkadaşlar suat kılıçla telefonla görüşmemi siteye daha önce yazmıştımçok ters ve alacaklı yanlısı konuştu onun üzerine gidelim diye adam en azından iyimaya giibi döneklik yapmadı başta tefecilerin tarafında olduğunu belli etti insan haklarına aykırı bu yaptıklarınız deyince de kem küm ettmişti.hakkını arayan insanlar değil sadakaları ile yönetecekleri sürü istiyorlar ama karıştırıyorlar burası türkiye kimler geldi kimler geçti sizinde vadeniz ayakucunda

 638. 12/12/2009, 13:39

  >ARKADAŞLARMSN VE TEL YOLUYLA SORULAR SORULUYOR HERKEZE TEK TEK CEVAP VERMEM MÜMKÜN DEĞİL YANITSIZ KALAN SORULARINIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİM..PAZARTESİ TBMM AÇILIŞINDA KURUL KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİP OYLAMAYI YAPACAK ÇEK KANUNU YASALLŞINCA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLECEK.ERTELEMEYLE İLGİLİ GEÇİCİ 2. MADDE ÖNERGEYLE DEĞİŞTİRİLDİ..CEZAEVİ İNFAZ SAVCILIĞINA VEYA KAÇAK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIMIZIN SAVCILIKLARA VERİLECEK TAAHHÜTNAMELERDE İÇERİK DEĞİŞTİ..TAAHHÜTNAME ŞÖYLE OLACAK..ÇIKAN KANUNDAN FAYDALANMAK İSTİYORUM..BEN BORCUMUN YÜZDE 30 UNU İLK YIL KALANINIDA SONRAKİ YIL ÖDEMEK ŞARTINI KABUL EDİYORUM VE BU İMKANDAN FAYDALANARAK İNFAZIMIN DURDURULMASINI İSTİYORUM..BORCUNNUN İLK YIL YÜZDE 30 UNU ÖDEMEDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİ ALACAKLININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNFAZI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK..MÜCADELEMİZİ KESMEMİZ LAZIMVEKİLLERE TBMM Yİ ZİNDAN ETMELİYİZBENİM FİKRİM BUDUR..

 639. 12/12/2009, 13:40

  >en öenmli husulardan biride şu, taahüt ile ödenecek rakam, adli para cezası değildir, alacaklıya olan bor+ yasal temerrüt faizi+ avukatlık ve mahkeme giderleridir,sakın alacaklı ile anlaşamassam devlete taahüt veripte ,çek bedelini 24 ayda öderim, yada adli para cezasını 24 ayda öderim gibi bir düşünceye kapılmayın, çek bedeliniz ne kadar ise, bunun 2 katını ödemek durumundasınız,ödenecek rakam da adli para cezası yok zaten, borç ödenirse ortadan kalkıyor.ödeme kabileyite olan, yada çek borcunu ödeyebliceğini düşünenler, gitsinler alacaklı ile ödeyebilecekleri rakam üstüne pazarlık etsinler, şansları daha yuksek olur, yok anlaşamazlarsa devlete taahüt vermeye kalkarlarsa ödenecek para 2 katı olacaktır.

 640. 12/12/2009, 13:41

  >yasa geçene kadar bi susalım..bu güdük akıllılara yol gösterdik.. belkide ondan ön sıralarda sırıtıyorlardı..büyük olasılıklada tepkilerimizi bile takip ediyorlardı o anda ..bunlar komplo teorisi değil POLİTİKA.. ENGİN

 641. 12/12/2009, 13:45

  >hayırlı sabahlar herkese allah hiç bir kulunu darda bırakmaz bende sizler gibi mağdurum .şimdi sorulacak 6 adet soru var.1.adli para cezasından hapis olanların durumu2.3167 nolu kanuna muhalefetten yani tekerrürden yatanlar.3.davası açılmış devam eden hüküm verilmemiş olanlar.4.yetkili olmadığı imza atan hapis yatanların durumu.5.dosyası yargıtayda olanların durumu.6.borçluyla anlaşmayıp savcılığa taahhüt verenlerin icra davalarıda durucakmı.FALEZ.YENİ KARDEŞİNİZ.

 642. 12/12/2009, 13:46

  >arkadaşlar işler böyle giderse daha çok çek kanunu çikar önce ekonomiyi düzeltin kobi kredi çıkardılar onuda durumu iyi olana verdilerbir çek yazılsa alamassın benim param olsa kredi neyapçam

 643. 12/12/2009, 13:51

  >35 de yazan arkadaş 25 yıllık çalışma hayatımda onun kadar acımasız sermayenin uşaklığını yapan bir avukat görmedim zannediyorum aynı avukattan bahsediyoruz allah layığını verecektir onun en büyük zevki saat 17.00 den sonra gelip evden eşyaları kaldırmaktır allah ona ne ev nede huzur nasip eylemesin

 644. 12/12/2009, 13:53

  >SEVGİLİ EMRE SEVGİLİ CÜNEYT VE BİNLERCE ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARIM.SAKİN OLUN.MÜCADELAMİZ BUNDAN SONRA DEVAM EDECEK.BU KADAR SES GETİRMEK BÜYÜK BAŞARI.KİMSE BİZLERİ BİLMEZKEN EMRE CÜNEYT BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE İMKANSIZLIKLARLA BİZLERİN SESİ OLDU.UMUTLARIMI HİÇ YİTİRMEDİM.HEPİNİZE KOLAYLAKLIKLAR DİLİYOR VE SAYGILARIMI SUNUYORUM.EMRE VE CÜNEYTE TEŞŞEKKÜRLERİMİ MİNNETLERİMİ İLETİYORUM.

 645. 12/12/2009, 13:53

  >Bundan sonra oyum AKP YE DEĞİL KESİNLİKLE CHP ye

 646. 12/12/2009, 13:55

  >arkadaşlar millet vekillerini bir araştırın ne iş yaptıklarını çoğuluğu avukattır yada zengindir bunlar hiç bze göre yasa çıkartırmı arkadaşlar birde şu kılıç a hepimiz birer mektup yazalım yaptığını beğendinmi kimin vekili olduğunu soralım bakalım ne cevap verecek bunun yanına karmı kalacak samsunlu arkadaş yokmu samsunda bir ziyaret etsin bir sorsun bakalım pes yani bir insan bu kadar tefeci yanlısı bir insan olamaz adam itediğini yaptı 26170

 647. 12/12/2009, 14:03

  >herkes oydan bahsediyor, bu yasayı çıkartsalardı oymu vercektiniz akp ye acaba, ülkeyi bu duruma getiren, işimizden evimizden ailemizden ayrılmamıza sebeb olacak belli kesimleri kollayıp zenginleştirecek, arkasındanda çekte hapsi kaldırdı diye mi verecektiniz oy, şu anda değil hapis cezalarını kaldırmaları, cepime para bile koysalar bu partiye oy vermedim vermemde, bunlar daha birşey değil, ne işler açacaklar başımıza merak ediyorum.

 648. 12/12/2009, 14:05

  >CEZAEVLERİ BOŞALDIKTAN SONRA OLAYLAR DAHADA DEĞİŞECEKTİR.İNSANLAR ŞİMDİ KORKU YAŞIYOR.BENİMDE EŞİM İÇERDE.ÇIKINCA GÜÇBİRLİĞİ YAPIP DAHA KUVVETLİ OLACAGIZ.ŞİMDİ ELİMİZ KOLUMUZ BAGLI.BU GÜNE KADAR ADSIZ OLARAK YAZDIM.BU GÜNDEN SONRA İSMİMİ GURURLA YAZIYORUM.HERKEZ ÇEK VERENLERİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI.BELKİ BİZDE O PİSKOZA GİRDİK.HİÇ BİZLERİ DOLANDIRANLARDAN SÖZ EDİLMEDİ.DOLANDIRILMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ.BU İŞ CHP LE GÜÇ BİRLİĞİ YAPARAK SONUÇLANACAK.BUNA İNANIYOR VE HEPİNİZE GÜVENİYORUM.SAYGI VE SEVGİLERMLE HEPİNİZİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYOR CÜNEYT.EMRE VE BURADA YARDIMCI OLAN ARKADAŞLARIMIZA DESTEK VE GÜÇ VERMEK ADINA İYİ VE GÜZEL AKLA YATKIN ÖNERİLER GETİRMENİZİ UMUYORUM.

 649. 12/12/2009, 14:12

  >sevgili arkadaşlar az önce avkatımla görüştüm biz bu kanundan yani ertelemeden yaralanırsak bu kanun iptal olsa bile yeni bir kanun yapılıp çeklere tümden af gelse bile bizin borcumuzun devan edecegini söledi yani aşa tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık bundanda anlaşıldıgı gibi bir nevi akp bu yasanın iptal olacagını biliyor ve bu arada kıskaca alabildigim kadarını alıp banka ve tefecileri koruyum amacında avkatımın söyledigi sözlerdir bunlar ama inşallah böle olmaz KONYALI HASAN

 650. 12/12/2009, 14:12

  >bazı arkadaşlara bende katılıyorum.farkında olmadan karşı tarafa taktik veriyoruz.bizi kendi silahımızla vuruyorlar.onun için paylaşılacak düşünce ve önerileri site yöneticisiyle görüşelim.her şeyi ulu orta yazmayalım.

 651. 12/12/2009, 14:13

  >YAZIMDA HATA YAPARAKMÜCADELEMİZİ KESMEMİZ LAZIMYAZMIŞIMÖZÜRMÜCADELEMİZİ KESMEMEMİZ LAZIM:)

 652. 12/12/2009, 14:14

  >özel şirkette mali işler müdürüyüm ve imza sirkülerinde ismim var şu anda devam eden davalar ve temyizde de dosyalarımız var Sevgili Cüneyt Bey Ben durumda lehe kanun uygulama kapsamına girermiyim.Tüm sitedeki arkadaşlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 653. 12/12/2009, 14:15

  >Arkadaşlar,görüyorumki hala akp denilen alçaklara hala oy verip vermeme konusunu netleştirememiş arkadaşlarıma diyorumki artyık bu alçakların gerçek yüzünü görün,Allah aşkına bunların ne kadar alçak,ne kadar sahtekar,milletin dini duygularını sömürerek oy almayı hedefleyen,ama oy verenlere değilde abd.ab.yahudi,ermeni,rum,pkk gibilrine hizmet ettiğini artık görmeniz lazımdır,hiç olmazsa bundan sonra sizlerin ve etrafınızdakilerin bu haramzadeliğe ortak olmamaya gayret göstereceğinize inancımı belirterek,Bundan böyle önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi kararlaştırıp,birlik ve beraberlik içerisinde kararlılıkla uygulamaya başlamamız gerekiyor saygılarımlaKartal Yeniçağ

 654. 12/12/2009, 14:16

  >mhp yarınki mitingine çek mağdurlarınıda davet tti dün akşam gidebilecekler varmı?

 655. 12/12/2009, 14:19

  >chp ile iletişim halinde olmakta fayda var ALLAH razı ollsun sayın öztürkten ve diyerlerinden

 656. 12/12/2009, 14:31

  >cüneyt ve emre kardeşim p.tesi yasa oylandıkdan sonra chp ile birlikde veya bizim anayasa mahkemesi ile ilgili yapmamız gerekenler nelerdir toplu dilekçemi verilecek veya bunu chp mi yapacak nasıl olacak?

 657. 12/12/2009, 14:45

  >çekte tanınan zamanın yüzde otuzu bir yılsononda ödenmezse hapise mi dönülecek?

 658. emx
  12/12/2009, 14:48

  >Borçların 1/3 ü faiziyle birlikte nerdeyse adli para cezasına denk geliyor . Düşüncem şuki hükümetin amacı bize diyorki siz alacaklıyı boşverin 1 yıl içinde parayı biriktirin bize verin hapis cezanız kalksın alacaklıda 3 ün 1 ini alsın. Bu işe alacaklılar çok sevindiler ama ellerine birşey geçmiyor. Hem Borçlu zora sokuluyor hemde alacaklı.Aslında 2 yıl yerine 4 yıl olsaydı faiz meseleside olmasaydı borçluların büyük kısmı borcunu öderdi. Yazık oldu büyük fırsatı kaçırdılar. Zavallı tefeciler ve onları uşağı akp li o parlaka samsun mitletvekili suatmıdır ne karın ağrısıdır. O adam benim eski şirkete iş başvurununda bulunsaydı kesin soför olarak işe alırdım. Gerçi yine şansı var düşmez kalkma bir ALLAH tır derlerya illahaki yine eski günlere döneceğiz (ben kendi adıma eminim bundan) bir dahaki seçimdede o adama nasılsa partisiye birkilte sandıkta kalacak.İşte o zaman parkal suat efendiyi soför olarak kesin işe alacağım. Bu sefer akıllandım şirketteki hissemide ona devereceğim. Bolcada çek keseceğim eski akp milletvekili olanların şirketlerine. O zaman birbirlerini vesinler.

 659. 12/12/2009, 14:53

  >Dün Binali Yıldırımın içerde yatanların sayısını söylediği konuşmayı tam metin olarak okumak isteyen tbmm gov tr den bakabilirler(tutanaklar bölümü 32 ve 33 üncü sayfalar)2008 yılında 15.005 kişi2009 yılında 17.838 kişi

 660. 12/12/2009, 15:15

  >31 de yazan arkadaşıma katılıyorum.. bu yasada bizler için avantaja dönüşme ihtimali olan ikilemler var bunları biz tespit ediyoruz ve karşıt çözümlerle bizim aleyhimize dönüşüyor sanırım şuan için bu yasa böylece geçecek üzerinde çok durmayacaklar gündem derin ama eminimki planlı hareket edersek mutlaka çözüme gideriz alacaklılarda bu yasa ile ellerine çok önemli birşey geçmeyeceğini anlamalılar allah herkesin yardımcısı olsun

 661. 12/12/2009, 15:16

  >EVET YARINKİ MHP MİTİNGİNE MECLİS TUTANAKLARINDAKİ SAYIYI ACİL BÜYÜK BİR PANKART YAPTIRIP BİRİLERİ ANKARADA TAŞIYIP KATILABİLİRMİ MECLİSTEDE SESLİ DAVET EDİLDİĞİMİZE GÖRE BUNU BİRİLERİNİN GÖZÜNE SOKABİLİRMİYİZ YANİ YALAN DOLAN BATMAKTAN YATAN 50000 GİBİ NE DERSİNİZ :)) BUNU ANKARADA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK VARMII

 662. 12/12/2009, 15:20

  >BİRDE ARKADAŞLAR HER NEREYE YORUM YAZARSANIZ HERNEREDE İLAN VERİRSENİZ HER NEREDE İKİ SATIR YAZARSANIZ ALTINA MUHAKKAK BURANIN WEB ADRESİNİDE YAZALIM

 663. 12/12/2009, 15:23

  >oksuz kardeşim ana yasa mahkemesine sadece muhalefet partisi gidebilir biz ancak avrupa isnsan hakları mahkemesine gidebiliriz onun için inanıyorum ki chp de gidecektir şünki bu zaman zarfında bizim yanımızda sadece onlar oldu allah razı olsun hepisinden ayrıca biede oy tartışması var sitede akp oy pusulasında bu madurların gözüne bile görünmez oy yerine zıkkımın kökünü alsınlar oylar direk chp ye KONYALI HASAN

 664. 12/12/2009, 15:25

  >EVET CÜNEYT KARDEŞİM ANKARADAKİ ARKADAŞLARIMI YARINKİ MİTİNG İÇİN EN AZINDAN PANKART VE KATILARAK BU YALANI BAHÇELİNİN GÖRMESİNİ SAĞLAYALIM MHP Lİ BİRLERİ İLE BAĞLATIYA GEÇİP KONUŞMASINDA BU YALANI DA ALSIN SAYIN BAHÇELİ AHA ONUN İÇİN GERÇEK AHA YALAN BUNUDA HAYKIRSIN BİZDE MHP NİN YANIMIZDAMI DEĞİLMİ GÖRELİM EMRE CÜNEYT SİZLERİ TANIMIYORUM AMA SİZ BUNU DA BAŞARIRSINIZA.Y.

 665. 12/12/2009, 15:38

  >Karadenizli hemşerim;Benden yaşça büyüksünüz hayat deneyimleriniz de elbette ki çok değerli seviyelere ulaşmıştır.Fakat benim söylemek istediğim bize karşı durabileceklerin yaklaşımlarından bir örnek ti. Kalkıp bize sayıyı şişiriyorsunuz diyebilirler ve buna bizi destekleyen vekilleri de inandırabilirler.Adsız yazılan yazıları okuyorum biri bir şey söylüyor diğeri tam tersi birşey.Tam hah bu adsız fikirlerimizi anlamış derken yine bir adsız saçma sapan birşey söylüyor.Bunları siteyi sürekli takip etmeyen yeni misafirlerimiz de gördükçe ohooo bunlar daha düzen kuramamış diye umutsuzluğa kapılıyor.benim yakalanmam var ufak tefek de değil. ama burada yinede rumuzla da olsa kişisel bir sembolle varlığımı belli ederek yazmayı tercih ediyorum.Adsız olarak yazılan her yorumun kime ait olduğunu bilmek mümkün değildir. yazının altına bir rumuz da yazsanız pek bir şey değişmiyor çünkü lobici kesimden birileri aynı rumuzla buradaki arkadaşları yanlış yönlendirebilir.tabi adminin kontrolünden geçerek yayınlanıyor yorumlar diyeceksiniz, ama admin herkesi teker teker incelemek yerine rumuzlarını bildiği az çok yorumlarından kişiliğini yaklaşımını anlayabildiği kişiyi daha çabuk onaylar iş yükü azalır hemde hepimiz arasında daha sağlam samimi bir bağ kurulur güvenimiz artar.Yıllarca takım ruhu eğitimleriyle uğraştım.Birbirinden kopuk kişilikleri ters insanlara birlikte hareket etme ruhu kazandırmak için koçluk eğitimleri verdim.Bunları inanınız ki çok genç yaşlarda yapmaya başladım.Burada bir inanç bir ruh görüyorum ama ayrı ayrı parçalar halinde sallanıyor omurgası tam oluşmamış sağlamlaşamamış bu sebeple.Belki 1yıldır siz buradaki arkadaşları tanıyor olabilirsiniz doğrudur ama siteyi bulana kadar saçma sapan yorumların çocukça işlerin yapıldığı bir çok site gördüm.Buradaki birlik ve beraberliğin oluşmasını engellemeye çalışanlar, adsız yorumlar yazarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlar, başkaları adına saçma yorumlar yapanlar olacak. bunları engellemek veya bunlara papuç bırakmamak adına site sakinlerinin (sürekli siteyi takip edenlerimiz de saki tanımına girmektedir) oluşturulmaya çalışılan kaoslara gülüp geçeceği, sımsıkıya bağlı olduğu takım ruhuyla harekete duraksamadan devam edeceği ortamın hazırlanabilmesi için en kestirme yoldur bir rumuz alarak üyelik yapmak.Bu benim fikrim katılıp katılmamak sizin takdiriniz saygı duyarım daha güzel önerileriniz varsa da memnuniyetle iştirak ederim.Şimdi susmak ve Jenardi,Cüneyt ve bu davada üstün gayretleri olan arkadaşlardan bir an önce yapılacaklara dair fikir alışverişinde bulunmak istiyorum.Önderlik, koordinatörlük gibi kavramların olmadığı topluluklar çok başlılık sebebiyle birlikte hareket edemezler her kafadan bir ses çıkar.Burada aşırı demokratiklikten kaçınılmalı profesyonelce hareket edilmelidir.Site yöneticisi arkadaşlar mücadelenin de samimiyetine güvendiğim yöneticileridir diye düşünüyorum.bu mücadeleyle ilgili MHP veya CHP nin davetleri değil birliğimize liderlik edecek bir beyin takımının kararıyla eylem yapmamız gerektiğini düşünüyorum.Mhp li vekilin daveti ülkücü eylem yapacaklar tandoğanda onun davetiydi. Orada çek mağdurlarıyla ilgili hiç bir şekilde ses duyuramayız bu sebeple katılmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum. tabi terörü lanetlemek uğruna katılmak isteyenlere değil lafım ama çekmağdurluğu için gidecekseniz boşa gitmeyin derim.

 666. 12/12/2009, 15:41

  >ARKADAŞLAR YORUMLARI İLK SAYFAYA YAZALIM BURDA NERDEYSE 5 SAYFA OLACAK TAKİP ETMEK ZORLAŞIYOR

 667. 12/12/2009, 15:41

  >YA ARKADAŞLAR İYİMAYA DEMEDİMİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA,ADAM AMERİKAYA GİTMİŞSE,O ZAMAN SAVCILIĞA TAHÜT VERECEKSİN BORCUMU ÖDEYECEĞİM DİYE.PEKİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA OZAMAN HANGİ BORCU ÖDEYECEK??ADLİ PARAM CEZASINI ÖDEMESİ GEREKMİYORMU???O ZAMANDA FAİZ OLAYI OLMAYACAK DEMEKTİR.ZATEN İYİMAYA YİNE DEMEDİ BU YENİ KANUNDA ADLİ PARA CEZASINI ÖDEYEN BORCUNU ÖDEMİŞ SAYILACAK DİYE??SİZLERİNDE YORUMUNU BEKLİYORUM

 668. 12/12/2009, 15:55

  >Faktöringlerin işleride çok kötüymüş.Faizleri 1,65 e kadar düşürenler var.Dahada düşecek.Piyasada ne çek var ne çek kesecek adam.Piyasada parası olan döndürüyor.Parası olmayıp itibarı olan senetle döndürüyor işini.Bu kişilerde maliyenin baskısı altında her an isyan etmek üzere.Kredi kartları takipleri hızla yükseliyor.Bireysel krediler geri ödenmiyor.Anlayacağınız bankalarında işi pek iç açıcı değil.Türkiyenin önümüzdeki iki yılı atlatması mümkün görünmüyor.Bir toplumsal patlama ve tarihimizde görülmemiş bir ekonomik travma ile karşı karşıyayız.Tabi buarada bir darbe beklentisi güncelliğini sürekli koruyor.2010 lu yıllar tarihimizin yeniden yazılacağı yıllar olabilir.Objektifi biraz geri çekip,resmi çektiğinizde,bumu görmek için,çocukluğunuzda çok havuç yemiş,gözlerinizin çok keskin olması gerekmiyor.Sadece bakarken duygularınızla değil mantığınızla görün.Böyle bir durumda bize yapılan bu haksızlık ve bukadar aymaz tavırlar ister istemez bizide çileden çıkarmış,hükümetimize karşı nefret duygularını körüklemiştir.Geleceğimizi kendi adımıza buğulu görürken şimdi ülkemizin geleceğini karanlık görmeye başladık.Bu bakış açısıyla 24 ay değil 12 ay bile çok uzun bir süre.O süreler dolmadan toplumsal patlama kuvvetle muhtemeldir.Yazının bazı cümlelerinin çoğul bitirilmiş olması,asla sizlerin adınada konuşuyorum anlamına gelmez.Bu yazının formatı gereğidir ve fikirler tamamen benim şahsi fikrimdir.

 669. 13/12/2009, 03:47

  >yorumlar

 670. 14/12/2009, 00:50

  >bildiğim kadarıyla cuma yeterli coğunluk sağlanamadığından cek yasa tasarısı meclisten gecmedi bu tasarı pazartesi günü mü gececek meclisten gectiğinde hemen tutuklular serbest bırakılacakmı

 671. berfin
  15/11/2012, 01:20

  cek magdurlari paralarini nereden alacaklar,ceza kalktiadamin ödemeye de niyeti yok,ben bir bayanim kandirildim dolandirldim.mahkemede sonuc cezayok adam elini kolunu sallayarak geziyorödemiyecegim diyor gel al.böyle soyguncular da kendilerine pay cikariyorlaraadam su an zengin oldu.peki ben nasil alacagim parami,neden magdur ediliyorum.buna bir care lütfen.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: