Başlangıç > çek kanunu, çek yasası > >Çek Kanunu ve Lehe Olan Maddeler

>Çek Kanunu ve Lehe Olan Maddeler

>

Arkadaşlarım, yeni çek kanununda bir çok madde değişti ve karşılıksız çek ile ilgili haklarında dava açılmış arkadaşlarımızda bu yeni çek kanunun lehe olabilecek düzenlemeleriyle ilgili ve savcılara verilecek taahhütnamenin şekil ve içerik olarak neler olabileceğini merak ediyor, Çek Kanunu yüzeysel olarak incelediğimizde şu hususlar dikkat çekiyor.

Burada en önemli ve ayırt edici düzenlemeler çekte vade ve faillerle ilgili olanlardır.

1- Çekte vade
5941 s. Çek Kanunu 5/1.fıkrası; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

-Yeni Çek Kanununun eski yasadan ayrıldığı en önemli hususlardan biri; İleri tarihli (vadeli) çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçunun oluşmayacağı hususudur. Bu husus, çekin T.T.K., İ.İ.K. ve Kanunlara göre çekin geçerliğini etkilememekte, sadece Çek Kanununa göre hamile şikayet hakkı vermemektedir.

Bu nedenle; Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle ilgili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve kovuşturmaların 5237 s. TCK. nün 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir.Vadeli çeklerin önceden ibrazı halinde 5941 s. Çek Kanunu 5/1. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Vadeli çeklerin önceden ibrazı yeni Çek Kanununda suç olarak düzenlenmemiştir. Suç olmaktan çıkartılmıştır.

2 – Suçun faili:
Eski Yasaya göre: Karşılıksız çek keşide eden gerçek kişi, Lehine çek keşide edilen gerçek veya tüzelkişi,Suçun failidir.
Karşılıksız çek keşide eden gerçek veya tüzelkişi temsilcisi veya vekilinin, çekin ibraz edildiği tarihte çek keşide etme yetkisi sona ermiş, ya da şirketteki hisselerini devretmek suretiyle şirket yönetiminden ayrılmış olsa bile cezai sorumluluğu devam etmektedir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan fail olanlar hakkında çek bedeli kadar adli para cezası ve çek hesabı açma yasağı tedbirine hükmedilir.
Yeni Çek Kanununa göre;
a- Çeki keşide eden veya adına çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi bu suçun failidir.
Çeki keşide eden veya adına vekil veya temsilcisi tarafından çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında adli para cezasına ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilecektir.
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına çek keşide eden vekil ve temsilci de bu suçun failidir.
Ancak bu kişiler hakkında adli para cezasına hükmedilemez, 5. maddenin 4. fıkrasına göre sadece koruma ya da güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilebilir.
Yeni Çek Kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasına göre;
Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde karşılıksız çek düzenleyen,
a- Gerçek kişi, (hesap sahibi gerçek veya tüzelkişinin temsilcileri veya vekilleri) Adına karşılıksız çek düzenlenen tüzelkişi,
Hakkında sadece tedbire hükmedilecektir. (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı)
Yeni Çek Kanununun 5/3. fıkrası; hesap sahibi gerçek kişi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Ancak hesap sahibi gerçek kişi adına vekili veya temsilcisi çek keşide etmişse hesap sahibi hukuki ve cezai yönden sorumludur. (5/3- son cümle) Gerçek kişi adına çek keşide eden vekil veya temsilci hakkında adli para cezasına hükmedilmeyecek, sadece tedbir kararı verilecektir.
b- Adına çek keşide edilen tüzelkişi(şirketler) Cezai yönden sorumlu değildir, ancak; hakkında 5/4. maddeye göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunur.
c- Tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili,
– Aynı zamanda tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü ise; hakkında hem adli para cezası hem de tedbir kararı verilir.
– Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz sadece hakkında tedbir kararı verilir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilir..
T.C.K. 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde ; önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir.
Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı cezai sorumluluk kalkacaktır. Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

3- Kısmi Ödeme
Eski Yasada kısmi ödeme nedeniyle çek bedelinden daha az adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu olmadığı halde yeni Çek Kanununda kısmi ödeme nedeniyle çekin karşılıksız kalan kısmı kadar yani çek bedelinden daha az bir miktar adli para cezasına hükmedilebilecektir. ( hüküm verilinceye kadar çeke ilişkin olarak keşideci tarafından hamile yapılan ödemeler de adli para cezasının tayininde göz önüne alınmalıdır.) uyarlama yargılaması yapılacak..

4- Şikayet hakkı
Şikayet hakkı çeki elinde bulunduran hamile aittir. (5/1. m.)
Hamil; emrine çek keşide edilmek veya çekin arkasında ciro silsilesine uygun cirosu bulunmak veya çeki bankaya ibraz etmek suretiyle haklı olarak çekin hamili olduğunu kanıtlamalıdır.

5- Sanık Yokluğunda karar verilmesi
08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 s. Yasanın 16. maddesiyle 3167 s. Yasanın 16. maddesine eklenen 16/b. fıkrası ile; karşılıksız çek keşide etmek suçlarından yapılan yargılamalarda 1412 s. C.M.U.K. nün 225. maddesinin uygulanabileceği hükmü getirilmiş idi. Bu hükme dayanarak C.M.U.K. 225. maddesi ve daha sonra yürürlüğe giren CMK. nün 195. maddesine göre ihtarla davetname tebliğ edilmek suretiyle sanık gelmese bile duruşma yapılabilmekte ve sanığın yokluğunda hüküm kurulabilmekteydi. Ancak; 3167 s. Yasanın 16/b. fıkrasındaki bu hükme benzer bir düzenlemeye 5941 s. çek kanunu yer verilmemiştir. Fakat CMK. nün 195. maddesi kısıtlayıcı bir hüküm içermektedir bu nedenle geçmişe yürüyüp yürümeyeceği konusu !!

6 – Uyarlama yargılamaları:
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda uyarlama yargılamaları duruşmalı yapılmalı, kısmi ödeme bulunup bulunmadığı, miktarı, tüzelkişi temsilcileri ve vekillerin çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olup olmadığı veya temsilcilik ya da vekillik görevlerinin devam edip etmediği vs. hususlar araştırılmalıdır.

3167 s. Yasada kusursuz sorumluluk söz konusu iken 5941 s. Yasanın 5. maddesinde kusurlu sorumluluk öngörülmüştür.

Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığım ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.

Şüphelinin, “çekin karşılığını elimde olmayan nedenlerle bankada hazır bulundurmadım” yönündeki savunması araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Uyarlama yargılamaları sonunda verilen kararların, itiraza mı? yoksa temyize mi? tabi olduğu hususu tartışmalıdır.
Ağırlıklı bir görüş; bu suçlardan yapılan uyarlama yargılamaları, duruşmalı olarak yapılsa bile itiraza tabi olduğunu savunmaktadır.

7- Çek karnelerini iade etmemek
3167 s. Yasanın 13/1. maddesinde; Banka tarafından yapılan ihtara rağmen çek defterlerini bankalara geri vermeyenler hakkında adli para cezası öngörülmekte idi. Yeni çek kanununun 5/6.fıkrasında;hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü tutulmuş, ancak çek karnelerini bankaya iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.
Bu nedenle; TCK. nün 5. ve 7. maddelerine göre lehe yasa uygulaması gereği, yeni çek kanununda çek defterlerini ilgili bankalara geri vermeyenler hakkında cezai yaptırım öngörülmediğinden ve bu yükümlülük yasada suç olarak düzenlenmediği için 3167 s. Yasanın 13/1. maddesi uyarınca açılmış bütün soruşturma ve kovuşturmaların düşürülmesi ve verilmiş mahkumiyet kararlarının da ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Şimdilik göze ilk çarpanlar bunlar

Savcılıklara ve Mahkemelere verilecek olan Taahhütnameler ile ilgili olarak
1.4.2010 tarihine kadar kimse alacaklıyla anlaşmayacak çünkü parayı ödese zaten şikayetten vazgeçiyorlar elini tutan yok. O yüzden kesinleşmiş mahkumiyet kararlarında şöyle bir taahhüt verilecek ben borcun 1/3 ünü 11 ay 29 gün sonra kalanını da 11 ay 29 gün sonra olmak üzere 2 taksitte ödeyeceğim bu taahhüt verildiğinde davalar duracak, infazlar duracak, hapistekiler dışarı çıkarılacak. 11 ay 29 gün sonra ne olacak? 1/b maddesindeki tek taraflı, anlaşmaya tabi olmayan taahhüdüne uyup uymadığını kim kontrol edecek? Her defasında alacaklı(veya şikayetçiyi) bir şekilde savcı bulup soracak:) Mağdur ödemeyi taahhüt ettiği bu parayı Kime? Nerede? Nasıl? verecek, alacaklıyı bulamazsa veya alacaklı ödemeyi kabul etmezse(kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda da bırakılamaz) hakime veya savcıya mı verecek:)

Kanun metninden anladığım kadarıyla infaz aşamasındaki dosyalarda taahhütname Cumhuriyet Başsavcılığı’na da verilebileceğinden ve kanun metninde hükmün infazının ertelenmesi de düzenlendiğinden 5275 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince infaz taahhütnameyi alan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ertelenebilir. Ayrıca mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmek gerekmez..

Ayrıca 1.bentte getirilen 1.11.2009 tarihten sonra, ancak, yasanın yürürlük tarihinden önce veya daha da ileri gidelim sonra mahkumiyetleri kesinleşen çek mağdurları nın suçu nedir?(Ancak başları keldir) Bu mağdurlar yasanın eşitlik kuralına aykırı bu hükmünün kendilerine de uygulanmasını isteyerek Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Çünkü 3167 sayılı yasa döneminde çek keşide etmişlerdir..

🙂

(Bu makale çek mağdurlarına ait özgün bir içeriktir, Alıntılar, link adresi verilme şartına bağlıdır.)

Reklamlar
 1. 16/12/2009, 15:56

  >ArkadaşlarYeni Kanunda lehimize olabilecek maddeleri yazmaya çalıştım..Bu lehe olan konularda faydalanacak arkadaşlarımız oldukça fazlaYorumlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim..

 2. 16/12/2009, 16:01

  >anayasa mahkemesine şahıslar başvuramaz..

 3. 16/12/2009, 16:15

  >Bu güzel ve ayrıntılı bilgi için teşşeküler Cünet Kardeş.

 4. 16/12/2009, 16:25

  >CÜNEYT BEY 10.000TL Bİ CEKİM VAR HAKKIMDA HAPİS CEZASI CIKTI BEN MAHKEMEYE 2YIL SURE ALMAK İCİN BASVURURKEN İLK ETAPTA NE KADAR PARAYA İHTİYACIM VAR VE BU İKİ YIL İCİNDE HERANGİ Bİ GUN TOPLUMU YOKSA AYLIK MECBURİ Bİ PROGRAMLA MI ODEME YAPACAM SAYGILARIMLA…

 5. 16/12/2009, 16:27

  >CUMHURBAŞKANI'NA MAİL VE MEKTUP GÖNDEREREK BU YASANIN HAPİS KISMININ KALDIRILMASINI İSTEMEK.-MHP VE CHP GENEL MERKEZLERİNE, MİLLET VEKİLLERİNE MAİL VE MEKTUP ATARAK YASANIN "ANAYASA MAHKEMESİNE" GÖTÜRÜLÜP HAPİSİN KALDIRILMASINI İSTEMEK.-MECLİSDEKİ MHP VE CHP Lİ MİLLET VEKİLLERİ ZİYARET EDİLMELİ.-MHP VE CHP GENEL MERKEZLERİ İL/İLÇE TEŞKİLATLARI ZİYARET EDİLEREK BU ZULÜM YASASININ"ANAYASA MAHKEMESİNE"GÖTÜRÜLMESİ İSTENMELİDİR. BU KONULARI HEM KENDİMİZ YAPALIM HEM DE ETRAFIMIZDAKİ İNSANLARIN YAPMASINI SAĞLAYALIM. SELAMLAR

 6. 16/12/2009, 16:29

  >Anayasa Mahkemesine başvuru..Şahıslar veya Avukatlar yerel mahkeme aracılığı ile Anayasa Mahkemesine başvurabilir..Eşitlik ilkesine aykırı bu durumu Yerel Mahkemeler teredüt etmeden Anayasa Mahkemesine taşıyacaklardır..

 7. 16/12/2009, 16:41

  >Evet Tek çare :Çelişkili DURUMLARI belirtir bir dilekçeyle Yerel mahkemeler aracılığıyla davaları ANAYASA mahkemesine taşımak.BİR DÜŞÜNÜN 50.000 dava dosyası böyle ANAYASA MAHKEMESİNE taşınmış. Benim 15 dosyam var hepsi için ayrı dilekçe vereceğim.KEMALSY

 8. 16/12/2009, 16:41

  >arkadaşlar selamünaleyküm sitemiz artık soru cevap sitesi oldu ama ne yaparız birbirimizden medet umuyoruz affınıza sıgınarak soruyorum aranması olanlar nisana kadar kaldırılacakmı yoksa illa taahütmü verdikten sonra kalkacak ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun sitede emegi geçen jenardi cüneyt ismini sayamadıgım tüm magdurlara selam olsun ALLAH razı olsun kardeşlerim( batu)

 9. 16/12/2009, 16:51

  >Sn Cüneyt bey, Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal ederse ne olacak eski yasamı (3167) geçerli olacak yoksa yeniden mi değerlendirecekler..?

 10. 16/12/2009, 16:56

  >ss34 Anayasa mahkemesi yasanın tümünü iptal etmez . Bence sadece 5. maddeyi iptal edecektir.EMX

 11. 16/12/2009, 17:02

  >arkadaslar temızdekı davalar ne olacak bılen bırı allah rızası ıcın cevablasın

 12. 16/12/2009, 17:11

  >5.madde iptal olursa…?

 13. 16/12/2009, 17:13

  >Çeke hapis ortadan kalkar. İstediğimiz olmuş olur.EMX

 14. 16/12/2009, 17:23

  >cüneyt beyöncelikle bizleri aydınlattığınız içn tşk ederim.. belirttiğiniz taahhütname şeklini okuyunca benimde aklıma bir şey takıldı. hem yorumlayıp hemde bilgi verebilirseniz memnun olurum…Şöyleki:* kanuna istinaden 11 ay 29 sonraya taahhütü verdik ve vakit kazandık.* bu arada lehe uygulamaya dönük ve hala hakkımız olan adli para cezasını bu arada temin edip devlete odedik ve cezamızda düştü.*taahhüt dönemi bittikten sonra mahkeme veya savcılık bizi tekrar neye göre cezaevine gönderebilir sizce?ahmet k..

 15. 16/12/2009, 17:23

  >cuneyt kardes temızdekı davalar ne olacak bız 2 yıl sonrada bu parayı odeyemeyıcez sonra ne olacak davalar bastanmı baslayacak

 16. 16/12/2009, 17:28

  >Düşen bir davanın taahhüdü olmaz, ayrıca verilen taahhüdünde bana göre hiç bir geçerliliği yoktur.. bunu zaman bize gösterecektir..Temyizde olan tüm davalar, çuvallara doldurulup, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemelere iade edilecektir..

 17. 16/12/2009, 17:36

  >Cüneyt bey desenize kağıt hurdacılar krizi atlattı

 18. 16/12/2009, 17:37

  >cüneyt beysize zahmet olacak ama daha önceki açıklamanızda dışardan atanan müdürlerin yani şirket ortağı değilse davalarının düşeceğini yazmıştınız.açıklamanızdan pek bu sonucu çıkaramadığım için soruyorum kusura bakmayın.cevaplarsanız çok sevinirim.(açıklayıcı yazarsanız çok iyi olur)

 19. 16/12/2009, 17:49

  >Arkadaşlar çekler konusunda beraat veren mahkemelerin son durumunu biliyormusunuz.benim gününden önce yazılan çekteki infazı düşüren eyüpte, tekrar savcı itiraz etmiş mahkeme infaz durdurma kararından vazgeçip cezayı basmış.Diğerlerinde durum ne acaba.

 20. 16/12/2009, 17:58

  >Sayın adsız..b- Adına çek keşide edilen tüzelkişi(şirketler) Cezai yönden sorumlu değildir, ancak; hakkında 5/4. maddeye göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunur. c- Tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili, – Aynı zamanda tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü ise; hakkında hem adli para cezası hem de tedbir kararı verilir. – Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz sadece hakkında tedbir kararı verilir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilirÇekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü kişi yönetim kurulu başkanı veya üyesi veya şirket ortağıdır….Dışardan atanan müdür şirket ortağı olmadığı için sadece hakkında çek hesabı açma yasağı uygulanır…Anlatabildim sanırım..Saygılar

 21. 16/12/2009, 18:00

  >cüneyt bey temyizdeki davalar yerel mahkemeye gönderildi diyelim.. yerel mahkemenin vereceği karar aynı şekilde adli para cezası olacaktır ve biz yine temyiz edeceğiz bu durumda temyizin yargıtaydan gelmesi en az bi 2 sene daha alır bu temyizden sonra tekrar 2 sene taahüt verilebilir diye düşünüyorum. veya yargıtaydan dosyalar karara bağlanarak gelir ve hangi tarihte gelirse gelsin o tarihte taahüt hakkımızı kullanabilirz diye düşünüyorumcüneyt bey bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ?sss

 22. 16/12/2009, 18:02

  >sayın jenarji ve cüneyt bey şahsım adına yazıyorum ben sizlere sonuna kadar göveniyorum bizler için gösterdiginiz çabalar asla ama asla göz ardı edilemez sizlere çok şey borçluyuz şükranlarımı sunuyorum ikinizede ha buarada size olan şükran borcumuzun bari hapisligi yok :)))) bi espiri yapıp güldük arkadaşlar la kusurumuz oldu ise af ola

 23. 16/12/2009, 18:05

  >Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamazifadesinden siz ne anladınız bunu bana izah ederseniz bende çok sevinirim..Çeki imzalıyacaksınız çek bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi ortaklığından( Limited şirket) yada yönetiminden (Anonim Şirket Yönetim Kurulu)ayrılacaksınız cezasız kalacaksınız..Demekki illaki şirket ortaklığı aranıyor..Yönetimden kasıt A.Ş indeki yapıdır, yönetim kurulu aynı zamanda hissedardır..Saygılar

 24. 16/12/2009, 18:13

  >Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır (Anayasa, Madde 150, 2949 sayılı Yasa, Madde 20 ).

 25. 16/12/2009, 18:22

  >cüneyt bey sorumu cevaplarsanız sevinirim lakin mağdurların çoğunun dosyaları temyizde.. sss

 26. 16/12/2009, 18:22

  >ÇOK DEĞERLİ CÜNEYİT BEY ilk önce özellikle şu birkaç günden beri çaresiz insanların sorularını sabırla cevap verdiğinizi ğörüyorum bu iyiliklerinizden dolayı ALLAH yüzünüzü hep güldürsün.sizden ricam bir akrabam temiz sicilli olmasından dolayı abisinin üzerine şirket kuruyor şirket müdürüde abisi fakat şirketin çeklerine umumi vekaletname ile kardeşi imzalıyor ve kardeşinin şirketle hiç bir bağı yok bu insanların işleri bozulduğundan ve adreslerinde bulunamadığından dolayı gıyabında yapılan duruşma neticesi hem abiye hemde umumi vekaleten imza atan kardeşe ceza çıkıyor şimdi kardeş abisine ceza çıktı diye çok zor durumda bu insanların hukuken izliyebileceği bir yol varmı yardımcı olursanız çok sevinirim sagılarımla ihtiyar

 27. 16/12/2009, 18:25

  >Cüneyt bey sizlerden rica ediyorum;Şirketin resmi ortağı değildim. Ama şirketin gayresmi sahibiydim. Yani şirketi başka arkadaşın üzerine kurmuştum. Batınca çeklerimi ödeyemedim.Şirket müdürü arkadaşım yargılamadan haberi olmadığı için itiraz edemedi ve şu anda cezaevinde. Çeklere ben imza atmıştım ama vekalet veya benzeri belge yok. Hatta arkadaşımın imzasını taklit ederdim. Bunu arkadaşım biliyordu.Şimdi bizim akıbetimiz ne olacak. Beni şikayet etmesi gerekirmi yoksa imzaya itiraz ettiğinde araştırılırsa ne gibi sonuç çıkar. Çok rica ediyorum avukatımız yok bu konuda yardım alacak. Cevap verebilirseniz minnettar kalırım. Herkes sevgiler HASAN BAFRA

 28. 16/12/2009, 18:30

  >SAYIN CÜNEYT BEY,SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM.BEN LTD ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜYÜM.MÜDÜRLÜK VEKALETİNİ EŞİME VERDİM ÇEKLERDE ONUN İMZASI VAR.ŞU AN CEZAEVİNDE VEKALETEN OLDUĞU İÇİN KURTULUNCA BU ÇEKİN SORUMLULUĞU KİME KALIYOR ?BANA MI KALIYOR ? TEŞEKKÜR EDERİM.

 29. 16/12/2009, 18:38

  >2 ayrı davadan arandığı öğrenilen Kahramanmaraşspor Başkanı Günkut, Binevler Semti'nde bir kafede polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günkut, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Muhammet Günkut'un biri 50 bin, diğeri 31 bin TL değerindeki 2 ayrı çekin karşılıksız çıkmasından dolayı tutuklandığı öğrenildi.http://www.htspor.com/spor-haber/193959-Kulup-baskani-tutuklandi.aspx

 30. 16/12/2009, 18:47

  >Sevgili Cüneyt bey lütfen soruma cevap verebilirmisiniz. Kimseden bir şey öğrenemiyoruzHASAN BAFRA

 31. 16/12/2009, 19:13

  >SAYIN CUMHURBAŞKANIM ŞU ANDA YARGIDA MİLYONLARCA DAVADA ENAZ 500 BİN KİŞİ ÇEKTEN DOLAYI HAPİSLE YARGILANMAKTADIR*.BU İNSANLARIN AİLELERİ VE YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERLE EN AZ 5 MİLYON İNSANI BU KONU ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRMEKTEDİR. ÇEKE HAPİS CEZASI VERMEK ŞU SEBEPLERDEN DOLAYI HUKUKA, İNSANİYETE VE TİCARETE AYKIRIDIR;-TC ANAYASASININ 38. MADDESİNE AYKIRIDIR.-İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİN 1.MADDESİNE AYKIRIDIR.**-AVRUPA MUKTESEBATINA AYKIRIDIR, HİÇ BİR AVRUPA ÜLKESİNDE BÖYLE BİR CEZA YOKTUR.-MANTIĞA AYKIRIDIR, HAPSE GİREN İNSAN BORCUNU NASIL ÖDEYECEKTİR?-HAPSE ATTIĞINIZ KİŞİNİN AİLESİ VE YANINDA ÇALIŞANLAR PERİŞAN OLACAKTIR.-BEŞ YIL İÇERİDE YATAN İNSAN ÇIKINCA MORALİ VE İŞİNİ KAYBETMİŞ OLACAKTIR.-BİZİM TARİHİMİZDE BÖYLE BİR CEZA UYGULAMASI VE DİNİMİZE GÖRE DE YOKTUR.-HAPİS KALKARSA TİCARET ÖLÜR DİYENLAR YANILMAKTADIR ZİRA BİR TİCARET ERBABININ KAYBEDECEĞİ EN DEĞERLİ VARLIĞI İTİBARIDIR(HAPİS KORKUSU DEYİL), ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ESNAF VARLIKLARINI YOK ETTİKTEN SONRA ÇEKİNİ YAZDIRIR.-AVRUPADA BU YÜZDEN TİCARET ÖLMÜŞ MÜDÜR?TÜRKİYEDE 30 YIL ÖNCE ÇEKİN YERİNDE HAPİSSİZ SENET VARDI VE TİCARET DÖNÜYORDU.-ÇEKİN UYGULAMASINDA SORUN VARDIR, NORMALDE VADESİZ ÖDEME ARACI OLAN ÇEK %90 VADELİ UYGULANMAKTA BUNA DA HERKEZ GÖZ YUMMAKTA.BÜTÜN SORUNLAR DA BU YÜZDEN ÇIKMAKTADIR, ASIL BUNU ÇÖZMEK GEREKİR.-TÜRKİYEDE 368 HAPİSHANE VARDIR BUNLAR KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE DOLUDUR(112 BİN TUTUKLU), ÇEKTEN DOLAYI YATACAKLAR İÇİN 4 KAT DAHA HAPİSHANE YAPILMAK ZORUNDADIR.-HALİHAZIRDAKİ TUTUKLULARIN DEVLETE YILLIK MALİYETİ 1 MİLYAR TL DIR.ÇEK MAĞDURLARI İLE BU RAKAM 5 MİLYAR TL YE ÇIKACAKTIR.***(YENİ BİNALARIN YAPIM MASRAFI HARİÇ)-YENİ HAPİSHANE YAPIM VE İŞLETİM MASRAFLARI İLE DEVLET NERDEYSE KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN TOPLAM BEDELİNİ ÖDER. -VERİLEN 2 YILLIK ÖDEME SÜRESİ FAİZLERLE BİRLİKTE HEM İMKANSIZ HEM DE ÇOK KISADIR.**** BU ZULMÜN DURDURULMASINA, HİÇ DEYİLSE BİR ORTA YOL BULUNARAK BUGÜNE KADARKİ DAVALARIN HAPİS CEZASININ AFFINA İLGİNİZİ ARZ EDERİZ. SAYGILARIMIZLA,BEŞ MİLYON ÇEK MAĞDURU*Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in 7/6041 esas nolu soru önerisine Adalet Bakanliğı’nın 27.01.2009 tarih ve B.03.0.KGM.0.00.00.03/296/428 sayılı cevabı.**Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol 1.Maddesi;Hiç kimse sadece bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getiremediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamaz ***Taraf Gazetesi 24 temmuz 2009 sayfa 6****iki yıl ödeme süresi vermek çözüm değildir, süre en az 2 yılı ödemesiz beş yıl ve faizsiz olmalıdır.

 32. 16/12/2009, 19:46

  >özür dilerim ben haricen şirket müdürüyüm tek imza yetkisi bende bana tutuklama çıktı yenikanundan faydalandımı sayarsak eşimşirket müdürü ona ceza çıkarmı

 33. 16/12/2009, 19:51

  >sn cüneyt.benim babam ceza evinde 9 aydır yatıyor.90 taneye yakın çeki var.şirket ortağı değil,müdürü fakat şirkete olduğu kadar kendine aitte çek var.bu yeni çıkan yasa babmı nasıl etkiler..1 nisana kadar taraflarla anlaşılacak diyor..peki caza evinden çıkarken 1 nisana kadar bi bedel ödenyormu..? peki 1nisana kadar ANLAŞILAMADIĞI TAKTİRDE VE HİÇBİR ÖDEME YAPILMADIĞI TAKTİRDE GERİ CEZA EVİNE GİRİYOR.VE YİNE DUYDUĞUMA GÖRE ANLAŞMA OLMADIĞI TAKTİRDE HER DOSYA İÇİN 3 AY ARTI CEZA YATACAKMIŞ…NE KADARI DOĞRU…? TV İZLEMEYE VAKTİM YOK.CVPLARSANIZ SEVİNİRİM…ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

 34. 16/12/2009, 20:12

  >ADSIZ ARKADAŞIM (31 NOLU YORUM) SÖZLERİNİZDE SONUNUA KADAR HAKLI OLMANIZA RAĞMEN BEN ZAMANLAMANIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM,HANGİ ŞARTLARLA OLURSA OLSUN CEZAEVİNDEKİLER TAHLİYE ÜMİDİYLE YAŞIYORLAR.ÇIKSINLARKİ DAHA GÜÇLÜ BİR PLATFORM OLUŞTURULABİLSİN.OLAKİ YASAYI VETO ETSE SAYIN CUMHURBAŞKANI,KİMBİLİR NE ZAMAN BİR DAHA GÜNDEME GELİR.ÖNCE BUNU ELDE EDELİM.SONRASINA DAHA DETAYLI BAKILIR,DAHA YOĞUN ÇALIŞILIR.SAYGILAR.(CEZAEVİNİ BİLMEYEN,O ORTAMI YAŞAMAYANLAR BENCE Nİ İÇERDEKİLERİ,NEDE ONLARIN YAKINLARINI ANLAYAMAZLAR.İLERİYE DÖNÜK KARARLARI ALIRKEN DAHA HASSAS DÜŞÜNMEK GEREK,BEN ÇEKTEN 5 YIL ALDIM VE ESKİ TCK 2 YIL YATARINI 7 CEZAEVİ GEZEREK BİTİRDİM.)

 35. 16/12/2009, 20:36

  >çek yasa tasarısının kabulu yarın resmi gazetede yayınlanacak

 36. 16/12/2009, 20:47

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY 26 DA SİZE BİR SORUM OLDU İNSANLAR HEP ALDATILDIĞINDAN SİZİN YORUMUNUZ BİZCE DAHA MAKBUL O AÇIDAN SİZİ RAHATSIZ EDİYORUM TEKRAR ÖZÜR DİLİYEREK SAYGILARIMI SUNARIM ihtiyar

 37. 16/12/2009, 20:48

  >cumhur basknaı ne zamn ımzalar kı bu yasayı ordada bı ıncelem yapılacaktır tabi ama dun cumhurbaskanına gıttı yasa cabuk ımzalar ınş da su belırsızlıkler artık yavas yavas bellı olur

 38. 16/12/2009, 21:06

  >35 sen dalgamı geçiyorsun ne demek yarın yayınlanacak

 39. 16/12/2009, 21:11

  >cüneyt bey size batu ismiyle soru sordum cevaplamadınız acaba soru çokmu zordu?

 40. 16/12/2009, 21:41

  >arkadaşlarım şimdi işimiz bozulduğunda adreste bulunamadığımızdan hakkımızda açılan ceza davalarından hapis cezası çıktı bu yeni kanunda bu 35 örnekten mağdur olanlara tekrar geriye dönük yargılanma hakkı veriliyormu bilgisi olanın bu konuda yardımcı olursa minnettar kalırım. HER KESİ ALLAH KURTARSIN DİLEĞİYLE

 41. 16/12/2009, 21:44

  >yarın resmi gazetede yayınlanacak diyen arkadaş cumhurbaşkanı yasayı onaylamış mı ki bir bilginiz var mı?

 42. 16/12/2009, 21:56

  >sayın cüneyt bey kendi adıma bir ticarethanem vardı çeklere kardeşim vekaleten imza atıyordu.işlerimiz ben askere gittikten sonra bozulmuş ve çekleri ödeyememişler hakkımızda hem kardeşime hemde bana ceza çıkmış bu yasadan yararlanma şansımız varmı saygılarımızla

 43. 16/12/2009, 21:57

  >ASTRACUBE ÖNCELIKLE COK GECMIS OLSUN VE ALLAH BIR DAHA DÜŞÜRMESİN DİYORUM.BENIMDE BABAM CZAEVINDE PERSEMBE GUNU GIRDI ÇEKTEN,NE ZAMAN CIKICAK BILMIYORUZ IMZAYI BEKLIYORUZ EN AZINDAN BRAZ NEFES ALIP ZAMAN KAZANACAGIZ… SÖYLEDIKLERINIZ OKDAR DOGRUKI,ORAYA GIRMEYEN YADA BUNUN CEFALARINI CEKMEYEN ANLAMAZ NE GIBI ZORLUKLAR GETIRDIGINI.KIMSEYE YASATMASIN ALLAH …O NEDENLE BNDE 31 DEKI YORUMUN DOGRULUGUNA KATILSAMDA ZAMANLAMA OLARAK YAKINLARIMIZIN AILEMIZIN VS ONCELIKLI OLRAK ORADAN KURTULMASI GEREKTIGINI DUSUNUYORUM… YASA NEZAMAN IMZALANIR BILMIYORUM HERSEY BIRANONCE OLUR INSALLAH..NAZ

 44. 16/12/2009, 22:03

  >Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 104 bin 690 olmasına rağmen, cezaevlerinde 114 bin 647 mahkum kalıyor. CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın ''cezaevlerinin kapasitesine'' ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son zamanlarda Ceza İnfaz Kurumları'nın mevcudunun aşırı yoğun olması nedeniyle, zaman zaman hükümlü ve tutuklu barındırılmasında birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydetti.2009-2014 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca, ceza infaz kurumlarının 2014 yılı sonunda, 142 bin 99 kişilik kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ergin, sorunun kısa vadede çözümü amacıyla, atıl vaziyetteki kamuya ait taşınmazların açık ceza infaz kurumuna dönüşümü ve kapasite üzerinde mahkum barındıran cezaevlerine ek bina yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakan Ergin, mevcut ihtiyacın, ilave ranza veya yatak takviyesiyle giderilmeye çalışıldığını dile getirerek, ceza infaz rejiminin, yeni suçların işlenmesini önleme konumundaki etkisizliği de dikkate alınarak hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla, hapis cezalarının infaz oranlarının artırılmasının da cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının artmasına neden olduğunu kaydetti.Sadullah Ergin, hırsızlık, yağma ve benzeri suçlar için öngörülen hapis cezalarının arttırılmasının da cezaevlerinde kalan mahkum sayısını arttırdığına işaret etti.Türkiye'de 367 Ceza İnfaz Kurumu bulunduğunu ifade eden Ergin, 28 Eylül 2009 itibariyle, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 104 bin 690, ancak cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu sayısının 114 bin 647 olduğunu bildirdi.Bakan Ergin, 2002 yılında ise ceza infaz kurumlarında 59 bin 429 mahkum bulunduğunu belirtti. Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olaylarının yaşanmaması, bu tür şikayet sebeplerinin ortadan kaldırılması için, AB'ye katılım sürecinde mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Ergin, cezaevlerinde çalışacak personelin lise ve üniversite mezunlarından seçildiğini bildirdi.ÇOCUKLAR EN ÇOK YAĞMA, KADINLAR İSE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZAEVİNDE SUÇ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÇOCUK YETİŞKİN TOPLAM UYUŞTURUCU 107 21883 21990YAĞMA 422 14805 15227 YARALAMA 90 6865 6955 HIRSIZLIK 282 12822 13104 CİNSEL SUÇLAR 270 5183 5453 ADAM ÖLDÜRME 204 22632 22836 DOLANDIRICILIK 1 2661 2662 SAHTECİLİK 5 3660 3665 FUHUŞA TEŞVİK-YAPTIRMAK 3 1122 1125 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR 73 11046 11119 GENEL TOPLAM 1457 102679 104136 Tablodaki rakamlara göre, cezaevlerinde en çok adam öldürme (22,836) ve uyuşturucu (21,990) suçlarından mahkum olanlar bulunuyor. Bu suçları sırasıyla; yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık ve fuhuşa teşvik suçlarından cezaevinde kalanlar izliyor.Çocuklardaki suç oranlarına bakıldığı zaman ise en fazla yağma (422) suçundan mahkum olan çocukların cezaevinde kaldığı görülüyor.Çocukların cezaevinde kalmasına neden olan 2. suç hırsızlık, 3. suç cinsel suçlar, 4. suç adam öldürme, 5. suç uyuşturucu, 6. suç ise yaralama. Ceza ve infaz kurumlarında, 1 çocuk dolandırıcılıktan, 3 çocuk fuhşa teşvik etmekten, 5 çocuk sahtecilikten ve 73 çocuk da örgütlü suçlardan dolayı cezaevinde bulunuyor.Cezaevinde yatan kadınların büyük bir çoğunluğunu adam öldürme suçunu (955) işleyenler oluşturuyor. Kadınların cezaevinde yatma nedenleri arasında adam öldürmeyi; uyuşturucu, hırsızlık, örgütlü suçlar, yağma, fuhşa teşvik etmek-yaptırmak, dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama ve cinsel suçlar izliyor.Erkek çocuklarda en çok yağma suçu işleyen çocuklar cezaevinde yatarken, kız çocuklarda ise en çok hırsızlık suçunu işleyenler cezaevinde bulunuyor.

 45. 16/12/2009, 22:07

  >Sayın NazTeşekkür ederim.Yasanın uygulanmasının yakın olmasından dolayı Babanızın Cezaevinde fazla kalmayacağını ümit ediyor ve adına,adınıza seviniyorum.Sizlerede geçmiş olsun.Allah bir daha ayırmasın.

 46. 16/12/2009, 22:11

  >sayın site yöneticileri,istanbulda 337/a maddesinden dava açıldı.şubat 2010 da.bana yardımcı olacak avukat tanıdığınız varmı yardımcı olurmusunuz….

 47. 16/12/2009, 22:18

  >arkadaşlar bi konuda çok acil bi cevaba ihtiycaım var yardımcı olursanız çok sevinirim. cüneyt bey cüneyt bey cüneyt beybiz 3 kişi ltd şirketi ortağı idik ama müdür ben değildim vekaletle imza attım. sonra hissemi devretiim. 6 ay kadar sonra tekra ortak oldum ve yeni imzalar attım. çekler karşılıksız çıkınca hissesimi tekrar devrettim ama veklatim vardı fakat onuda kaybettim. mahkemeler başladı ama çekler vadesinide hatırlamıyorum çok karşıtı herşey ortaklarım sana bişey olmaz yeniden ortak iş yapalım diyor bilemiyorum sizce ne yapmalıyım kanun beni etkilermi.taahhütde bulunayımmı.cüneyt bey hiç lütfen bi cevap. önemli.

 48. 16/12/2009, 22:27

  >BENZE BİR DURUMDA BİZDE VAR, YARDIMCI OLUSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM."SAYIN CÜNEYT BEY,SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM.BEN LTD ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜYÜM.MÜDÜRLÜK VEKALETİNİ EŞİME VERDİM ÇEKLERDE ONUN İMZASI VAR.ŞU AN CEZAEVİNDE VEKALETEN OLDUĞU İÇİN KURTULUNCA BU ÇEKİN SORUMLULUĞU KİME KALIYOR ?BANA MI KALIYOR ? TEŞEKKÜR EDERİM."

 49. 16/12/2009, 22:28

  >ARKADAŞLAR İYİ AKŞAMLAR.

 50. 16/12/2009, 22:29

  >arkadaşlar burada herkes kendi sorununu yazmaya başladı site amacının dışında kullanılıyor

 51. 16/12/2009, 22:29

  >mahkeme kararıyla iflas etmiş biri nasıl taahhüt verecek? Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Bildiği kadarıyla müflisin münferit hareket edemiyor müflisin yerine iflas masası haereket etmek zorunda diye biliyorum (iflas masası kapanmayan hallerde)

 52. 16/12/2009, 22:30

  >lütfen 47 ye cevap verirmisiniz önemli.

 53. 16/12/2009, 22:30

  >simdi soyle bir durum soz konusu cezaevlerindekiler taahhute bulunmadan once iyice dusunsunler derim .benim kardesim su anda 80.000 ytl lik toplam cekleri icin 4 aydir cezaevinde bulunuyor simdi dilekce verip cikarsa 1 yattigi 4 ay bosa gidecek 2: 2 sene icerisinde toplam 250.000 ytl odemesi gerekecek faizlerle birlikte toplam 6 tane dosyasi var bunlarin her biri icinde ayrica 3 er ay hapis yatacak e zaten bu adam onumuzdeki sene ekim ayina kadar yattigi zaman hapis cezasini tamamlamis olacak sizce dilekce vermeye degermi cunku 2 sene icerisinde bizim 250.000 ytl odeme sansimiz yok cunku akp li degiliz devletten is alamiyoruz …en guzeli iceride yatmaya devam etmek galiba

 54. 16/12/2009, 22:30

  >47 DE YAZAN ARKADAŞIM,ÇEKLERİNİZİN VADESİNİ KENDİNİZ HATIRLAMADIĞINIZA GÖRE SANIRIM SN.CÜNEYT BEY İNDE YAPACAĞI YORUM EKSİK KALIR(SORUMLULUĞUNUZ AÇISINDAN)NAÇİZANE FİKRİM DOSYANIZLA İLGİLENEN AVUKATTAN DAHA DETAYLI BİLGİ ALMANIZDIR.SAYGILAR

 55. 16/12/2009, 22:31

  >sn 28eşinizin cezaları düşer, sizede birşey olmazselamlarÇARE

 56. 16/12/2009, 22:35

  >SN 47Şirket ortağı olmanız vede çeklerde sizin imzanız olmasından dolayı cezalar devam edecektir. Erteleme hakkına elbette kullanabilirsiniz. Çeklerinizin vadelerine bakın, erken yazdırma söz konusu ise cezalarınız düşecektir.selamlarÇARE

 57. 16/12/2009, 22:36

  >ASTRACUBEÇOK TESEKKURLER SAĞOLUN …

 58. 16/12/2009, 22:36

  >ASTRACUBE ÇOK TESEKKURLER SAĞOLUNNAZ

 59. 16/12/2009, 22:37

  >herkese selamlar benim durumum biraz karışık ben şirket muduruyken şirkette hissem yoktu ve 120 ye yakın cek imzaladım.bunların 90 ı karşılıksız çıktı ve daha sonra şirketin yüzde 40 hissesini satın aldım fakat şirkete ortakken 15 kadar çeke imza attım ve bunların da tamamı vadesinden önce yazıldı bütün çekler halen temizde 4 ay öncede şirketteki hisselerimi tekrar devrettim fakat müdür olarak halen devam etmekteyim. şu ana göre ceza alırmıyım acaba cevaplarsanız sevinirimyıldız

 60. 16/12/2009, 22:37

  >46 DA YAZAN EFDEN ARKADAŞIM. HERŞEYİ HAZIR BEKLEMEYELİM.http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016047.htmBURADAN BAKINIZ LÜTFEN.

 61. 16/12/2009, 22:41

  >SN 51şirket taahhütünde bulunmanız gerekmeyecek. Şahsi taahhüdde bulunacaksınız. Müflis dahi olsanız karşı taraf onayladıktan sonra şahsi taahhüt herzaman yapılabilirSelamlarÇARE

 62. 16/12/2009, 22:41

  >cüneyt bey sanık yokluğunda karar verilmesi hususunda bir sorum olacak.bana çıkan adli para cezalarında bütün kararlar benim yokluğumda verilip adresime gönderilen bir evrakla bildirildi.sizin yorumunuza göre bu şekilde verilen kararlar geçersiz sayılıp dava yeniden görülecektir.doğru mu anlamışım?eğer bu şekilde olacaksa bu konu ile ilgili benim ve benim gibi olan arkadaşların ne yapması gerekir.

 63. 16/12/2009, 22:43

  >değerli arkadaşlarşu anda yapılması gereken tek şey var o da beklemek…cumhurbaşkanı yasayı onaylarsa ve resmi gazetede yayınlandığın da sorduğunuz sorular elbette cevaplanacak hatta bir çoğu fazlasıyla ve defalarca cevaplandı…biraz daha sabredip resmi gazetede yayınlanmasını beklemeliyiz…my way

 64. 16/12/2009, 22:51

  >Bu yasa anayasa mahkemesinden maddeler halinde döner.Tüm davalar düşer.Anayasa mahkemesi böyle saçma sapan yasayı onaylamayacaktır.Bunun için bir değil bir çok geçerli sebebi vardır.İnsanları korku imparatorluğunda c.evlerinde yada kaçak yaşamından ötürü ailesi ile birlikte aksiyon dolu stressli bir yaşama iten intiharlara,boşanmalara,işleri zaten dağılmış evlerindeki yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin haciz edilme korkusuyla yaşamaya uğraşan bir zamanların vergi veren istihdam sağlayan iş adamları olduğunu göz ardı etmez anayasa mahkemesi.Bu iş yükünü mahkemelerde insanlarda kaldıramaz.Hükümet içindeki kendi bakanlarının dahi söylediği çekte hapiz olamaz seslerine kulak tıkamışlardır.aylardır kamuoyundan saklanan c.evlerinde 2000 kişi yalanı patlamıştır.Topluma olay sahte rakamlarla sorun değil gösterilmiştir.Neticede bu yasa anayasa mahkemesine takılır.

 65. 16/12/2009, 22:54

  >sn cabbar (58) toplam 80 000 tl çek için 800 gün hapis var 4 aydırda yatıyorsa seneye ekim de nasıl çıkıyor?ÇARE

 66. 16/12/2009, 23:01

  >SAyın ÇARE, cevabınız için teşekkür ederim. Ama iflas eden şahıs, yani şahıs firması iflas etti. Bu durumda ne olabilir?

 67. 16/12/2009, 23:02

  >SN YILDIZ (59)ceza almazsınızÇARE

 68. 16/12/2009, 23:07

  >SN 42 Kardeşinizin cezaları düşer, ama sizin imza attıklarınızdan alınan cezalar devam edecektirselamlarÇARE

 69. 16/12/2009, 23:11

  >lütfen 32 ye cevap verirmisiniz

 70. 16/12/2009, 23:12

  >sn 66Önemli olan karşı taraftır. İflas etmenize rağmen sizi güvenilir bulduğu sürece herkes sizinle sözleşme ve ticaret yapabilir. İflas etmeniz bu hakklarınızı kaybetmeniz anlamına gelmez. Çek hesabı açamazsınız, çek alamazsınız vs. bunlar tamam. Ama ben borcumu şu tarihte ödeyeceğim derseniz ve karşı tarafta tamam derse, buna kimse karışamaz.SelamlarÇare

 71. 16/12/2009, 23:14

  >arkadaşlar avkatım kesinleşmiş cezalara bir şey yapamayız diyor lehde olan kararlar için bir bilgi lütfen

 72. 16/12/2009, 23:18

  >özürdilerim ama çok karışıgımbana yardımcı olursanız sevinirim. ben haricen şirket müdürüyüm6 çekten tutuklamam çıktı 5 aydır firarım şirket müdürü oldugumiçin yeni kanuna göre ceza çıkmadıgını düşünürsek annem ve eşim şirket ortagı onlara ceza çıkarmı lütfen beni bilgilendirirmisiniz teşekkür ederim

 73. 16/12/2009, 23:24

  >71 DE YAZAN ARKADAŞIM MAHKUMUN LEHİNE OLAN KANUN GERİYE YÜRÜR VE BU ANAYASAL HAKTIR!!!AVUKATINIZ NEYE İSTİNADEN BÖYLE SÖYLEMİŞ PEK ANLAŞILMIYOR………

 74. 16/12/2009, 23:24

  >SN garipSizin imzaladığınız çeklerden dolayı sizin cezanız düşünce aynı çeklerden dolayı onlarada ceza çıkmayacaktır. SelamlarÇare

 75. 16/12/2009, 23:26

  >sn Mağdur 32Eşinize ceza çıkamazSelamlarÇARE

 76. 16/12/2009, 23:26

  >Sayın çare yapmış olduğunuz yorumlardan ben şunu anladım,özellikle 59 nolu arkadaşa yaptığınız yorumdan,limited şirket müdürü olarak(çekler yazıldığı zaman hissesi yok,yani ortak değil,dışarıdan müdür)atılan imzalar ve karşılıksız çıkan çeklerden ceza alınmayacak,veya alınan adli para cezaları düşecek.doğrumu anladım.yani ortak olmayan limited şirket müdürleri kurtuldumu

 77. 16/12/2009, 23:27

  >Vural Savaş'a soruşturma başlatıldıYargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hakkında, “Başbakan Erdoğan’a bağlı gizli bir istihbarat örgütü kurulduğu” açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.Erdoğan’ın avukatının yaptığı suç duyurusunu dikkate alan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı, incelemenin ardından dava açılıp açılmayacağına karar verecek. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın geçen ağustos ayında, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde düzenlenen ‘Bağımsız Yargı Tarafsız Adalet’ adlı paneldeki konuşması başına iş açtı. Panelde “Başbakan Erdoğan’a bağlı gizli bir istihbarat örgütü kurulduğu” yönündeki sözleri nedeniyle Vural Savaş hakkında soruşturma başlatıldı. Başbakan Erdoğan’ın Avukatı Muammer Cemaloğlu’nun suç duyurusunu değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bilgin Bakır, kayıtları incelemeye aldı. Soruşturmayı yürüten savcı Bakır’ın, paneli düzenleyenleri dinleyip delilleri topladıktan sonra ilerleyen günlerde Vural Savaş’ın da ifadesine başvurabileceği bildirildi. 'Biz Kaç Kişiyiz Derneği' Muğla Şubesi tarafından, geçen 24 Ağustos’ta Bodrum’un Yalıkavak Beldesi’ndeki Port Bodrum Marina Anfi Tiyatro’da düzenlenen panelde konuşan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, şöyle demişti: “Son anayasa değişiklikleri yapılmasaydı 6 ya 5 oyla AKP kapatılacaktı. Erdoğan’ın milletvekilliği düşecekti, siyaset yasağı gelecekti. Öyle bir Anayasa Mahkememiz var ki 1’e karşı 10 oyla AKP laikliğin karşıtı hale gelmiştir diyor. Bu tespiti yapan Anayasa Mahkemesi yasaların çıkmasına izin veriyor. Yasaları çıkartarak tüm kurumları, istihbarat birimlerini ele geçiren ve devletin tüm kurumlarına sızan dış güdümlü bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti için PKK’dan daha tehlikelidir. Doğrudan Başbakan’a bağlı bir organizasyon, çalışmaları gizli, tribünlere oynamayan bir takım, operasyonel yeteneği yüksek, örtülü ödenekten astronomik rakamlar aktarılan, TBMM’ye yürüme mesafesinde bulunan bir örgüt kurulmuş. Aynı anda iki düğmeye basılarak, bazı kişilerin doğrudan doğruya yargıya gönderileceğini 11 Temmuz 2003 günü Sabah Gazetesi’nde Yavuz Donat yazdı. Yani Ergenekon hazırlığı iktidara gelmeden yapılmış. Ergenekon Davası’nın her adımı kanuna aykırı. Ergenekon soruşturmasının her adımı suç işleyerek yürütülüyor. Bu davadaki sanıkların çoğu beraat edecek, izin verilse bu hakim ve savcılar hakkında herhangi bir dava açılsa hepsi mahkum olur. Kanuna aykırı deliller kullanılarak kimse mahkum edilemez. Bunun hesabı da mutlaka yüce divanda verilecek. AKP hükümeti PKK ile ilgili mücadele eden generalleri sanık sandalyesine oturtmak istiyor. Ülkeyi ılımlı bir İslam ülkesi haline getirmek, İslamcı faşist bir yöntem için Anayasada gerekli değişiklikleri yapmak için düğmeye bastılar. Fethullah düğmeye bastı, dış güdümlü operasyon başladı. Ergenekon tasfiyesi 5 kasım 2007’de Bush görüşmesinde kararı alındı. Eninde sonunda Başbakan da hesabını yüce divanda verecek.” Anayasa değişikliği isteyenleri “Cumhuriyet’in en büyük düşmanları” olarak gördüğünü söyleyen Savaş, “Anayasayı laikliğin düşmanı, odağı haline gelmiş olanlar mı yapacak. Buna izin verilmemeli. Türkiye’de büyük bir hürriyet ve demokrasi mücadelesi, savaşı başlamıştır. Herkesi bu mücadeleye katkıda bulunmaya çağırıyorum” demişti. ZİLELİ VE BATUM DA KATILMIŞTIYaklaşık 4 saat süren panele konuşmacı olarak Vural Savaş’ın yanı sıra gazeteci Ümit Zileli, gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süheyl Batum, ekonomist Uğur Civelek de katılmıştı. Paneli, Biz Kaç Kişiyiz Derneği Muğla Başkanı İrfan Pınarbaşı, Yalıkavak Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Saruhan, Bitez Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Çömez ve yaklaşık 2 bin kişi izlemişti

 78. 16/12/2009, 23:29

  >TEŞEKKÜR EDERİM CAN MERT 71

 79. 16/12/2009, 23:32

  >sn çareaş im vardıyönetim kurulu başkanıyımyönetim 3 kişiden oluşuyor2 imza ile çekler geçerlişirketin mali müdürü yokkarşılıksız çeklerin tamamında kısmi ödeme varçekler 2007yılına aittamamı yargıtaydasonuç ne olabilir?

 80. 16/12/2009, 23:33

  >ARKADAŞLAR YENİ KANUNDA GIYABINDA VERİLEN KARARLARIN TEKRAR YARGILAMA ŞANSI TANINMIŞMI

 81. 16/12/2009, 23:35

  >Bu günkü resmi gazetede 5-6 kanun birden yayınlaşmış Bunlardan en sonuncusu çek yasasından üç önceki yasa şu anda Cumhurbaşkanının önünde 3 yasa bekliyor biri de çek kanunu bence en kısa zamanda yayınlanacaktır.

 82. 16/12/2009, 23:36

  >yarın gaztede yayınlanır diye yazan arkadaşım dalga mı geçiyon,kafa mı buluyon bildiğin bişey varsa söylede öğrenelim,atıyosan eğer burası şaka yapma yeri değil arkadaşlık siteleri var oraya lütfen.(Yani başka kapıya diğer adıyla)

 83. 16/12/2009, 23:39

  >SN 76Size çıkan cezalar devam eder, hem ortaksınız hemde imzalar size ait. Yeni yasada bildiğim kadarı ile ödenmeyen kısımdan sorumlu olacaksınız ve o tutardan ceza alacaksınız.Erteleme hakkınız var.Bizim gibi burda hapsin tamamen kalkması için mücadeleye aktif olarak katılacağınızı umuyorum.SelamlarÇARE

 84. 16/12/2009, 23:40

  >ARKADAŞLAR DOSYALARIM TEMYİZE 2008 DE GİTTİ.ORTALAMA NE KADAR SÜREDE GERİ GELİR.BİR FİKRİ OLAN VARMI.EFDEN

 85. 16/12/2009, 23:42

  >SN (76)evetSelamlarÇARE

 86. 16/12/2009, 23:47

  >SN 79 (SN 76 olarak yazmışım, özür dilerim)Size çıkan cezalar devam eder, hem ortaksınız hemde imzalar size ait. Yeni yasada bildiğim kadarı ile ödenmeyen kısımdan sorumlu olacaksınız ve o tutardan ceza alacaksınız.Erteleme hakkınız var.Bizim gibi burda hapsin tamamen kalkması için mücadeleye aktif olarak katılacağınızı umuyorum.SelamlarÇARE

 87. 16/12/2009, 23:47

  >Sn Çare ben 76 yanlış anladınız .ortak değildim,dışarıdan müdür düm.ortaklık bağım yoktu şirketle.ama müdür olarak ortaklardan aldığım müdür olarak atanmam kararı vardı.yani müdür tayin edilmiştim.Karar defteri ve noter metni ile.

 88. 16/12/2009, 23:53

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; SİTEMİZE BAKTIM, YETERİNCE VE FAZLASIYLA YORUMLAR VE CEVAPLAR MEVCUTTUR. BU BAKIMDAN; BEN BU GECE YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM. İÇİNİZDEN BİRİ OLARAK; BİR KAÇ GÜN DAHA SABIRLA BEKLESEK GALİBA, DAHA İYİ OLUR DİYORUM. TÜM KATILIMCILARA, SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

 89. 16/12/2009, 23:53

  >Degerli arkadaşlarım 26 nolu yazıda bir soru sordum acaba bilgisi olan varmı

 90. 16/12/2009, 23:55

  >72 de yazan arkadaşım ayrıca bende bir çek mağduru eşiyim arkadaş lık siteleriylede işim olmaz sizi terbiyeye davet ediyorum.bugün avukatımızla görüştüm o söyledi imzalanmış yarın resmi gazetede dedi ayrıca avukatımız hakim olduğundan bilgisi var saygılarımla

 91. 17/12/2009, 00:04

  >sayın 91 mazur görün özür dileyerek lafımı geri alıyorum.

 92. 17/12/2009, 00:05

  >5939 – 5940 BAŞBAKANLIĞA GİTMİŞ SIRA 5941 YANİ ÇEK KANUNUNDA

 93. 17/12/2009, 00:06

  >62 de ki soruma cevap verebilen var mı acaba?eğer böyle bir durum varsa mağdur arkadaşalrımızın bir çoğu bundan faydalanabilir.

 94. 17/12/2009, 00:09

  >Sayın Hasan Bey ne zamandan beri yazılarınızı ,yaptıklarınızı,yorumlarınızı siteden takip ediyorum.Bugün içimden geldi size yazmak istedim.Yaptıklarınızdan dolayı haklarınızı helal ediniz.Allah devamlı biz mazlumların yanında olacaktır.Size buradan tekrar tekrar Allah razı olsun diyorum.Ve bir gün mutlaka sizi tanımak istiyorum.Saygı ve sevgilerimle..

 95. 17/12/2009, 00:14

  >SAYIN 91 EGER SOYLEDIKLERINIZ KESINSE BU BIZIM ICIN COK UMIT VERICI BI HABER DILERIM IMZAYI ATMISTIR …

 96. 17/12/2009, 00:27

  >bende sizler gibi umitle bekliyorum sadece duyduklarımı paylaşmak istedim bu gece saat 12 den sonra resmi gazete haberlerine bakmayı ihmal etmeyin allah yardımcımız olsun özür dilediğiniz için ayrıca teşekkürler.saygılarımla

 97. 17/12/2009, 00:40

  >DEĞERLİ ZOLA ARKADAŞIM; YORUMUNA NE DİYEBİLİRİMKİ, TEŞEKKÜR ETMEK BASİT KALIR AMA; BEN YİNEDE SİZE VE TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM. MUTLAK VE MUTLAK; BİR GÜN AMA MUTLAK BİR GÜN, HEPİMİZ; BU HAKLI DAVAMIZDA EMEK VEREN HEPİMİZ TANIŞIP VE KUCAKLAŞACAĞIZ. BAŞKACA NE DEMELİYİM BİLEMİYORUM? YİNE; HER BİRİNİZ GİBİ DUYGU YÜKLÜYÜM. AMA; İNANIYORUM VE GÜVENİYORUMKİ, HAKLI OLDUĞUMUZA İNANDIĞIMIZ BU HAKLI DAVAMIZDA, MUTLAK VE MUTLAK; TANRIMIZ BİZİMLEDİR. SAYGILARIMLA. AFFINIZA SIĞINARAK; ŞU ANDA, BİR YANDAN SİTEMİZİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞIRKEN, BİR YANDAN; KULAĞIMDA KULAKLIK VE MÜZİK DİNLERİKEN, HANIMAĞAMIN; YANİ, CENNET MEKANLARINDA OLAN EŞİMİN, RESİMLERİNE BAKIYORUM. BEN BÖYLEYİM İŞTE; NE YAPABİLİRİMKİ? TÜM KATILCILARA, SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

 98. 17/12/2009, 00:52

  >5939 – 5940 BAŞBAKANLIĞA GİTMİŞ SIRA 5941 YANİ ÇEK KANUNUNDA bunu 93 te yazan arkadasım bu bılgıye nasıl ulştın anlamadım lutfen arkadaslar yanlış yazılarla bizleri iyce huzursuz edıyounuz lutfen zaten yatıp kalkıp burdan ayrılmıyoruz bıde boyle olunca bır an umıtlenıyoruz umıtlerimizle oynamayın su anda tbmm sitesıne arkadaslar gırerse gelen komısyon raporlarında cek kanunu yasalaştı diyor onun altında sayı numarası var ordan bakabılırsınız soz ettıgınız knunlarsa henuz basbakanlıga falan gelmıs deyıl hala cumhur baskanında yıyıdo

 99. 17/12/2009, 01:11

  >ARKADASLAR TAKIP ETMEK ISTEYENLER ICIN RESMI GAZETE WEB ADRESIrega.basbakanlik.gov.trBURADAN BAKABILIRSINIZ (BUGUN RESMI GAZETE YAYINLANMAMIS INSALLAH YARIN CIKAR)

 100. 17/12/2009, 01:11

  >00:09 itibariyle resmi gazete internet sitesine girdim.sonuç:bugün resmi gazete yayımlanmamıştır bilgisini veriyor….bilgilerinize…

 101. 17/12/2009, 01:16

  >Bugün resmi gazete henüz sisteme kayıtlı değil. Ayrıca ümitle insanlar bakmaya çalışıyor. Daha C. başkanı imzalamadı nasıl yayımlanacak

 102. 17/12/2009, 01:16

  >MCATüm yorumları okuyan ve sizlerden biri olarak ben de düşünceleirmi paylaşmak istiyorum. Genel olarak beklentilerinizi karşılar umarım..1. Eski yasada 1. karşılıksız çekte ağır para cezası 2. çekte hapsi cezası vardı. Bu yasada hapis ceazsı yok. Sadece idari para cezası var. Yalnız bu idari para cezasını ödemezseniz hapis var. Yeni yasanın artısı idari para cezasını yanlış bilmiyorsam 2 yıla kadar taksitlendirebilirsiniz.2. Alacaklı ile zaten anlaşabilsek mahkemelik olmazdık. Arada avukatlar olmasa zaten bir şekilde anlaşırız. Avukatların derdi kendi alacağı. O yüzden alacaklıları gazlıyolar. Hapisteki arkadaşlar için alacaklıya karşı şunu kullanabilirler. Eski yasaya göre şikayetlerinden vazgeçselerdi tekrar hapis cezası çıkartamıyorlardı. Ama şimdi ödeme taahüdü yerine gelmezse tekrar hapis yolu var. a.) Eğer gerçekten ödeme gücünüz varsa. Bu nedenle araya birilerini sokarak alacaklı ile anlaşmaya çalışın. Ödemeyemezseniz zaten tekrar içeri attırabileceğinin öneminden bahsedin. İkna olacaklardır. b.) Ödeme gücünüz yoksa eski yasa ile yeni yasa ceza durumuna bakın hangisi sizin lehinize ise o geçerlidir. Diyelim ki eski yasaya göre yargılandınız. 10 bin TL lik çek için 100 gün hapis le cezalandırıldınız. Yeni yasaya göre cezanız hapis değil. 10 bin tl idari para cezası olacak. Bunu ödemezseniz karşılığı hapis. İdari para cezanızı 2 yıla kadar taksitlendirme imkanınız doğacak. http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/ham/b03001h.htm linke giderek GEÇİŞ MADDELERİ : GEÇİCİ MADDE ! Fıkra 3: (3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş çeklerle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır. yani Türk Ceza kanunu 7.madde der ki : Mahkum için eski yeni yasadan hangisi lehine ise o geçerlidir. kaldığımız yerden devam edelim. C) hapistesiniz ve diyelim ki ödeme gücünüz yok. Yatan aslandan gezen tilki her zaman iyidir. ödeme gücünüz olmasada ödeyebilecekmiş gibi alacaklı ile anlaşın taahüdde bulunun ve dışarı çıkın. Yarın ne olacağını bir tek ALLAH bilir. O zamana kadar bir iş güç denk gelir, yasalarda başka şeyler değişir. O yüzden uzatmaya bakın durumu derim. Zaman kazanın.. eğer şirket yetkilisi iseniz şahsi sorumluluğunuz aldığınız ceza ile sınırlı. ama şahıs çeki kullandıysanız o zaman devlete ödediğiniz idari para cezası sizi borcunuzdan kurtarmıyor. alacaklı nın nefesini bir ömür boyu ensenizde hissedeceksiniz. ama şirket temsilcisi iseniz zaten şirket batmış. Şahsi idari para cezanızı öderseniz sorumluluğunuz bu dünyada bitiyor. ama allah katında kul borcundan kurtulmak istiyorsanız. Bunu makul şekilde alacaklıya anlatıp faiz ve avukatlık gibi bazı masrafları azaltmayı deneyin. KArşı taraaf akıllı mantıklı bir adamsa kabul edecektir.3. ALACAKLI dan hiç bir zaman kaçmayın. Ben de yıllarca iş yaptım çek ödedim o kadar ama durum öyle hal aldı ki ödeyeemez hale geldik. 1 yılda 700 bin tL çek ödemişken 6 ayda 100 bin tl ödeyemedik. Bize güvenen bekliyor. güvenmeyen mahkemeye verdi. unutmayın alacaklıdan kaçıp onu daha da öfkelendirmeyin. akıl ve mantık çerçevesinde iyimser olun. onla dalga geçer gibi konuşup daha da öfkelendirmeyin. ezik olun. unutmayın alacaklı her zmaan haklıdır.4. Bir arkadaş sormuş temyizdeki davalar ne olacak diye. muhtemeln iade olup tekrar yargılanacak. çünkü yeni yasa biz borçlular için lehte maddeler var. eski yasada direkt hapis varDı yeni yasa direk HAPİS TEN söz etmiyor. TBMM linkine girin tutanakları takip edin.5. Cumhurbaşkanı ne zaman imzalar. cumhurbaşkanlığı linkinden takip etmek lazım. Eğer iletmek istediğiniz mesajlar varsa. Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve hatta AKP web sitesinden iletişim formlarından yazın.. TBMM sayfasından milletvekillerine yazın. Hakaret içermeden, aşağılamadan, küfür etmeden ne istediğinizi vatandaş olarak açık açık yazın ben yaklaşık 2 senedir yazıyorum ve geri dönüş oluyor.

 103. 17/12/2009, 01:21

  >CÜNEYT BEY, YARGITAY'DAKİ DOSYALAR NE OLACAK ? 2 YIL SONRA KARAR KESİNLEŞİRSE,YİNE 2 YILDA ÖDEME HAKKI OLACAK MI? TEŞEKKÜRLER.

 104. 17/12/2009, 01:26

  >Resmi gazetenin web sitesinde saat 23.00 de aktif kullanıcı 55 di Şimdi 580 olmuş. Demekki takip eden çok

 105. 17/12/2009, 01:26

  >Sayın 99Kim neyle oynuyor anlamadım, ben 5941 başbakanlığa gitti mi yazmışım , yoksa sırada mı yazmışım, iyi okuyunuz lütfen, bende çek mağduruyum, herşeyi buradan bekleyeceğinize biraz araştırın o zaman ve komik duruma düşmeyin linki bilerek vermiyorum biraz araştırın diye izleyeceğiniz yolu ise söyliyeyim:1- Cumhur başkanlığı sitesine giriniz2- Solda Konuşmalar, Açıklamalar var tıklayınız3- Açıklamalar a tıklayınız4- 5939 ve 5940 nolu yasaların başbakanlığa yollandığını görürsünüz,bizim beklediğimiz ne 5941, o zaman burdan çıkacak sonuç ne 5941 sırada demektir.Ha Sayın Cumhurbaşkanı atlar atlamaz geri yollar yollamaz o onun takdiridir, bunu tahmin etmem için kahin olmam lazım, kusura bakmayın değilim…

 106. 17/12/2009, 01:28

  >103 çok güzel açıklamışsınız teşekkürler.bende başda adalet bakanlığına yazdım ama 3 aydır geri dönmediler.:(

 107. 17/12/2009, 01:30

  >62 ye cevap lütfen çok önemli…

 108. 17/12/2009, 01:38

  >cumhurbaşkanlığı sitesinde 5939 sayılı kanun için başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderilmiştir diyor..tbmm sitesinde ise bu kanunun sadece c.başkanına gönderiliş tarihi var..c.başkanlığından geliş ya da yapılan işlem hakkında bilgiler boş..güncellemeler eş zamanlı değil diye düşünüyorum..o yüzden c.başkanlığı sitesinden takiplerimizi yapmak daha mantıklı ..yanılıyormuyum?http://cankaya.gov.tr/

 109. 17/12/2009, 01:40

  >62 de yazan arkadaşım kanunun resmi gazetede çıkmasını beklersek daha sağlıklı (hukukçularında yorumunu alarak ) cevaplar verilecektir.anlayışınız için şimdiden teşekkürler.saygılar

 110. 17/12/2009, 01:50

  >Arkadaşlarım o siteye bu siteye girmeye gerek yok resmigazetenin sitesine googleden girin,sol yanda BUGÜN yazıyor oraya tıklayın önünüze baskıya giren kanunlar madde noları ile geliyor.Daha ileri gitmek isterseniz kanun maddesine tıklayın kanunun aynen gelsin.Merak edenlere duyurulursaygılarımla

 111. 17/12/2009, 01:51

  >bu bekleme suresi sanirim herkese 1 yildan cok geldi herkesin sinirleri biraz gergin beklemekten baska yapacak birsey yok arkadaslar

 112. 17/12/2009, 02:11

  >ya dün akşam erken yayınlandı resmi gazete bu akşam neden takıldı bun lar ya gunluk çıkmama durumu olabılırmı ılk defa yakından takıp edıyoruz yanı bugun yayınlanmama durumu olma ıhtımalı varmı

 113. 17/12/2009, 02:11

  >cumhur baskanı yarın danımarkaya gıdıyor ınş gitmeden imzalarda öyle gider

 114. 17/12/2009, 02:17

  >CEK KANUNU TUTANAKLARINDAN ALINMISTIR..CHP GRUBU ADINA MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU Değerli milletvekilleri, biraz önce, bu tasarıyı Meclise getiren AKP Grubunun Grup Başkan Vekilinin imzasıyla verilmiş bir önergeyle iki gündür burada anlatmaya çalıştıkları samimi duygularının ne kadar yalan, geçersiz ve lafügüzaf olduğunu verilen ve kabul edilen önergeyle gördük. Siz, hiçbir iktisadi destek sağlamadığınız, batmış, zora düşmüş bir insana ödeme takvimini de ödeyeceği günlerle ve miktarlarla belirterek dayatıyorsunuz. Bunun neresi iki yıl hak, neresi özgürlük, neresi ödeme hakkı tanıma? Allah rızası için… Kendi getirdiğiniz hakkı iğdiş ettiniz burada. İki yıl falan kalmadı. Eğer adam ilk yıl içerisinde yüzde 30’u bulup buluşturup ödeyemezse böyle bir hak falan vermediniz, sizler de neye el kaldırdığınızı bilmeden el kaldırdınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Katiyetle bilmeden…AHMET YENİ (Samsun) – Biz biliyoruz neye el kaldırdığımızı. MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – O zaman samimi değilsiniz. O zaman samimi değilsiniz. Samimiyetiniz burada sorgulanır. AYHAN YILMAZ (Ordu) – Samimiyetimizi sorgulamayın. MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Samimiyseniz, adamın cebine para mı koydunuz ki ödeyeceği parayı siz tayin ediyorsunuz? Çıkar koynundan bir elma ver kardeşim! Borçlunun adına, çıkar da koynundan bir elma ver! Kaç kuruş verdin ki adamın adına ödeme taahhüdünde bulunuyorsun burada?

 115. 17/12/2009, 02:17

  >…..DEVAMI……..Hem de “iki yıl verdim” diyorsun. Yazıklar olsun! (CHP sıralarından alkışlar) YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Demagoji yapma! MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade…AHMET YENİ (Samsun) – Kendinle alakalı bir problemin mi var?MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Efendim?AHMET YENİ (Samsun) – Kendinle ilgili problem mi var?MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Benimle ilgili problem olup olmadığı burada hiç önemli değil. Biz, burada 70 milyonun problemini konuşuyoruz. Senin samimiyetin ortada. Üzülerek ifade ediyorum ki bu tasarı mağduriyetlere mağduriyetler ekleyecek, ticari yaşama büyük sekte vuracaktır; dostları birbirine düşman edecek, ortakları birbirinden ayıracaktır; ticari ve sınai ortamda büyük sermaye açıkları ve sermaye ihtiyacı doğuracak nitelikte bir yasa tasarısıdır. Bu tasarıyla, çek el değdiğinde âdeta yakan bir ödeme aracı hâline bugün akşam getirilmektedir. Bu durum, kuşkusuz, piyasalarda nakde doğru bir yöneliş gösterecektir; paraya olan talep artacak, faizler yükselecek ve bunu hep beraber göreceğiz. Hem büyük borç altında ezilen vatandaş hem de rekor borçlanma içerisinde bulunan Hükûmet bu faiz ve borç yükünün altında kalacaktır. Sonuçta, yine olan gariban vatandaşa olacak, işsizlik, yoksulluk, zam ve vergi olarak o vatandaşa bu kanunun sonucu olarak geri dönecektir sayın milletvekilleri. Yani bu tasarının şüyu vukuundan beter hâl almıştır bu gece. Burada, Hükûmet olarak hem suçlu hem güçlü bir rol üstlenmiş hâldesiniz. Bu tasarıyla yine kendiniz gibi güçlüleri koruyor ve onların menfaatlerine hizmet ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla, ülkeyi bankaların çiftliği hâline getiriyorsunuz. Nakit sıkıntısı içerisine girmiş bir sanayicinin, bir tüccarın kredi alabilmek için verdiği teminatlar nelerdir biliyor musunuz? AHMET YENİ (Samsun) – Biliyoruz, biliyoruz.MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Biliyorsanız o zaman bu deminki önergeyi vermezdiniz.Değerli arkadaşlar, maalesef burada, ortada bir arena oluşturulmuş, arenanın seyirci kısmında devlet var. Borçlu olan insana para cezası, ödeyemezse hapis vererek ortadaki bu adaletsiz olayı seyretmektedir, maalesef seyretmektedir. Bir tarafında saçının telinden ayağının tırnağına kadar kurşungeçirmez elbiselerini giymiş bankalar vardır, öbür tarafındaysa çırılçıplak, eline “çek” denen silah verilmiş, sınırsız mermi atacak özgürlük tanınmış, hepsi de bir arenanın içine konarak birbirlerine silah sıktırılan, yani birbirinden alacak ve borçla mağdur hâle getirilen bir insanlar topluluğu oluşturmaktasınız. Lütfen, bu gece, tarihe kayıt düşsün diye söylüyorum, bunları unutmayınız, hep beraber yaşayacağız.

 116. 17/12/2009, 02:20

  >VE……DEVAMINDA NE GUZEL SOYLEMIS Yani, dolayısıyla demeye devam ediyorsunuz: Durmak yok, kandırmaya devam!

 117. 17/12/2009, 02:51

  >80.000 ytl icin 800 gun yatmiyorsunuz bunun infazi var gunluk 250 ytl ye geliyor

 118. 17/12/2009, 03:19

  >arkadaşlar nasıl üye olunuyor

 119. 17/12/2009, 03:22

  >arkadaşlar sadullah ergin beyle bir dostum görüşmüş ve 2 yıl sonra çekten hapis kalkacaktır.bu kadar büyük bir kitleyi karşımıza alamayız.baskılar çok ve yoğun demiş.yaptığımız hizmetlerin karşılığını almaya başladık arkadaşlar.

 120. 17/12/2009, 03:24

  >anayasa mah.bu yasayı onaylamaz burhan kuzunun faydası olacağını düşünen buraya yazsın arkadaşlar hanımın amcası çok rahat ulaşabiliyoruz.

 121. 17/12/2009, 09:26

  >resmi gazete yayımlandı…5939 ve 5940 sayılı kanunlar var..

 122. 17/12/2009, 09:49

  >Merhaba arkadaşlar Hükümetin ÇEK YASASINDA Bankalarla olan pazarlığının birincisi hemen patlak verdi bankalar güneydoğu ağırlıklı toplam 400 yeni şube açarak 11000 yeni personel alıyorlar.

 123. 17/12/2009, 10:24

  >Günaydın arkadaşlar. Bugün C.Başkanı Danimarkaya gidiyor. 10.40 da hareket edecek. Eğer öğleye kadar Çankayadan açıklama gelmezse çek kanunu pazartesiye kalıyor. Bilginize

 124. 17/12/2009, 10:38

  >Herkese Selam,Kör topal yeni bir ysa çıktı. Öncelikle bu oluşumda gece gündüz çalışan çabalayan Emre ve Cüneyt'e çok teşekkür ederim. Hepimizin ciddi bir minnet borcu olduğuna inanıyorum her ikisine de. Konu ile ilgili yorum ve sorulara gelince.1-bazı arkadaşlar çıkmamnın anlamsız olacağını yazmışlar, ancak ilk duyumlar doğruysa bu geçerli değil. birincisi yattığınız süren yanıyor diye bir şey yok. yattığınız süreyi yattınız. çıktığınızda cezanızın kalanı için çıkıyorsunuz. Girerseniz de tekrar kalanı için giriyorsunuz. Yani çıktık baştan başladık ödeyemedik faiz vs.hepsi için giricez söylemi yanlış. Girersek tekrar ilk hapis cezamının kalanı için giricez. 2 – Bence de 2 sene çok az hele hele ilk yıl sonu 30% saçmalık. Ancak yine de ben derim ki faizli rakamın %30'u değil ana çekin 10-15% i bile olsa elimizde, ilk yol sonu alacaklıya böyle bir ödeme yapıp bir sene belki 2 sene daha belki 3 sene daha kazanabiliriz. devleye taahüdü tutup tutmamak çok bağlayıcı, önemli bir nokta değil. Alacaklı şikayet etmedikçe protokolün uyumunu devlet kontrol etmiyor. Ayrıca etse dahi son söz her noktada alacaklının. Yani siz şimdi devlete taahüt ile çıkıp bir sonra da alacaklı ile anlaşabilirsiniz. Bu devlet için sorun yaratmıyor. Ayrıca 2 sene deil kabul ettirebilirseniz 12 sene de anlaşırsınız.3 – Kanunun resmi gazetede yayınlanmasını takiben olaylar nasıl gelişecek o biraz karışık eğer mümkünse CÜNEYT'TEN bu konuda bizleri aydınlatmasını rica ediyorum. GBTleri olan arkadaşlar nasıl gidip dilekçe verecekler? Mesela benim 6 ayrı dosyam var sonuçlanmış. Ben ilk adliyeye savcıya gittiğimde ona dilekçe versem dahi gerisi için alınmayacak mıyım?4 – 1/11/09 tarihi tam olarak kimleri nasıl bağlıyor? Mesela benim bir çekim daha eski tarihli ancak dosya açılma tarihi 2009 ilk duruşma 2009 ortsı son duruşma 13/11/2009 yani mahkumiyetim 1/11/2009 sonrasına denk geliyor. Keşide tarihi ve ilk duruşma bu tarih öncesi son duruşma ve mahkumiyeet sonrası. Eğer bu doya geçici ek maddelerden faydalanamazsa, ben tek dosyadan mahkum edilip diğer hiç bir dosyadan haklarımdan faydalanamayacağım?şimdiden herkese teşkler

 125. 17/12/2009, 10:53

  >SAYIN 124 BENDE SON DURUMU MERAK EDIYORDUM. TESEKKURLER BILGI VERDIGINIZ ICIN , BUGUN ICIN HALA MINIKTE OLSA BI UMİDİMİZ VAR YANİ … HİC TAHMIN ETMEZDIM BIRGUN GULUN NE YAPIP NE ETTIGINI BUKADAR YAKINDAN TAKIP EDECEGIMI …HAYAT ISTE … UMARIM BU IS BUGUN BITER ARKADASLAR HAKKIMIZDA HAYIRLISI NAZ

 126. 17/12/2009, 11:02

  >Cüneyt Bey Merhaba,Sanık yokluğunda karar verilmiş davalar yeniden görülebilir diyorsunuz. Bu durumda kişi yeni yargılamada beraat ederse, yatırılan adli para cezasını geri almak mümkün müdür? Veya daha genel bir soru sorayım, alacaklı ile anlaşarak çekin ödenmesi durumunda adli para cezasını geri alma şansı var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 127. 17/12/2009, 11:04

  >bence zaman kazanıyorlar dedikleri gibi 2100 kişi olsaydı pıt diye işlemleri biterdi..45 bin kişi onlarca dosya..uzatmaları oynuyorlar..

 128. 17/12/2009, 11:08

  >CABBAR arkadaşım çok net yorumlar yapıyorsun ama tamamına yakını yanlış. lütfen insanları yanlış yönlendirme. benim bildiğim kadarıyla 80.000 çin kuzu kuzu 800 yatıyorsun. adli para cezasında infaz olmuyor. ayrıca daha önce yazdığın gibi çıktığında yattığın yanmıyor. ayrıca tekrar girersen cezanın kalanını yatıyorsun. Bu yeni kanundan dolayı herkesin kafası zaten iyice karışık bilip bilmeden insanların kafasını daha da çok karıştırmayalım. Sorulan sorulara bırakalım gerçektenten bilenle cevap versin.

 129. 17/12/2009, 11:23

  >Sevgili naz elbette bizde Cumhurbaşkanından bi haberdik. Şimdi ne yer ne içer saat saat takip eder olduk. Rüyamızda görsek yoramazdık. Eğer imzaladıysa bugün açıklama yapılır köşkten. İmzalamadıysa danimarkadan yarın geliyor. Yani üç dört gün daha zaman geçer.

 130. 17/12/2009, 11:38

  >Arkadaşlar Cumhurbaşkanı kanunu hala onaylamadı. Ve takip ettiğim kadarıyla bu kanundan faydalanarak tahliye olan yok. Bu konuda bilgisi olan varmı???Newsmann

 131. 17/12/2009, 11:49

  >Günaydın arkadaşlar.Yasanın onayı Cumhurbaşkanı Vekili tarafındanda yapılabilir.Hafta sonu dahil resmi gazete yayımlanabilir.(artık digital olarak yayınlanıyor biliyorsunuz).İmzadan birkaç saat sonra yürürlüğe girer.Nitekim geçmişte kanunlaşan tasarılar örnektir.(Hem Cumhurbaşkanlığı hem Resmi gazete sitesinden tespit edebilirsiniz)

 132. 17/12/2009, 11:49

  >2005 e kadar olan çeklerde 5/2 infaz var, yani yaklaşık 250 liraya geliyor günlük, sonrasında infaz yok 100 tl günlük…Cinocan

 133. 17/12/2009, 11:57

  >sayın site yöneticisi,lütfen uydurma ve cahilce yapılan yorumları yayınlamayınız.Site basitleşmeye başladı.Burasının cheat sitesi olmadığını herkes bilmeli.RCN…20

 134. 17/12/2009, 11:58

  >herkes sokakta İTFAİYECİSİ,DEMİR YOLCUSU,ECZACISI,TEKEL ÇALIŞANLARI,ALEVİSİ,KÜRDÜ,TÜRKÜ,hükümet neden halen istifa etmiyor.astığım astık kestiğim kestik diyor adamlar demokrasiden bir haber.

 135. 17/12/2009, 12:00

  >Newsman arkadaşım laf olsun diyemi yazıyorsun yoksa gerçekten hiç bir şey bilmiyormusun. Ne demek tahliye olacak yok. Çekten ceza alan kim varsa hepsi tahliye olacak. Cumhurbaşkanının hala onaylamadığını nerden biliyorsun. Yazarken biraz düşünerek yazalım arkadaşlar. Kanunun akibetini henüz kimse bilmiyor. Köşkte prosedür nasıl işliyor kimse bilmiyor. İmzalanan yasa hemen gönderilmez. Orada da bürokrasi var. Tülü işlemden geçerek yayımlanıyor

 136. 17/12/2009, 12:02

  >NEWSMAN .. kanundan faydalanarak tahliye olan olmamamsı normal. nasıl olabilir ki? cbaşkanı imzalamadan, resmi gazete de yayınlanmadan, yürürlüğe girmeden nasıl çıkacak ki adamlar ?

 137. 17/12/2009, 12:18

  >Biraz önce bir arkadaşımı GBT sorgulamasında almışlar adli Para Cezasından ,Bu nasıl iştir,hükümet diyor ki içerdekiler serbest,polis hala yakalamaya devam ediyor.Yasa imzalanana kadar GBT yapmayın ya da yakandığında çekten olanları bırakın gibi bir talimat veremezmiydi içişlerine hükümet.Anlamıyorum ben bunları böyle bir uygulama olabilirmi ya.Bangır bangır gazetelerde matah bir iş yapmış gibi beyanatlar veriyorlar,bir yandan harıl harıl her köşe başında GBT yapılıyor.Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu.

 138. 17/12/2009, 12:20

  >arkadaşlar cumhurbaşkanının yerine vekaleten de imza atılabiliyor.

 139. 17/12/2009, 12:41

  >136 da yazan Dostum. Cumhurbaşkanlığı sitesine girerseniz basın açıklamaları bölümünden yasanın onaylanıp onaylanmadığını görürüz. sizlere bir örnek vermek isterim . Terör örgütünden dolayı hapiste yatan bir bayan arkadaş vardı. Adli tabiblikten rapor aldığı gün rapor köşke gönderildi ve jet hızla onaylanıp bayan aynı gün tahliye olmuştu. İkinci bir konuda Köşkün sitesini takip ederseniz mecliste çıkan kanunlar aynı gün yada ertesi gün köşke sevk ediliyor ve genelde iki üç gün içinde köşkte onaylanıyor ve yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderiliyor.Şimdi Sevgili Dostlarım ben bunları neden yazıyorum biliyormusunuz. bu gün 4 gündür kanun köşkte bekliyor. ve hala onaylanmadı ve az önce bir arkadaş yorumunda GBT den arkadaşlar alınıyor dedi. Alınmayada devam edecekler. Şimdi Ben her kesi köşke mail atması yada faks çekmesini rica ediyorum. Hasta bayanda olduğu gibi jet hızlada onaylana bilir. Bu normal bir kanun değil bırakın tahliyeleri arananlar bile içeri giriyor. SADECE KÖŞKÜN DİKKATİNİ ÇEKMEK VE ONAYI HIZLANDIRALIM DİYORUM ARKADAŞLAR…NEWSMAN

 140. 17/12/2009, 12:42

  >arkadaşlar yaklaşık bir saat önce hızlı geçtiği için yanlış görmediysen ntv alt yazı haberde istanbul sanayi oda başkanı yeni çek yassında suistimaller olabilir diye hükümete uyarıda bulunuyor

 141. 17/12/2009, 13:00

  >SİTE YÖNETİCİSİ RİCA ETSEM AZ ÖNCE YAZDIĞIM YORUMU YAYINLAMANIZ MÜMKÜNMÜ….NEWSMAN

 142. 17/12/2009, 13:01

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY 26 NOLU YORUMDA SİZDEN BİR RİCAM OLDU EĞER YANITLAYABİLİRSENİZ MİNNETTAR KALIRIM SAYGILARIMLA.

 143. 17/12/2009, 13:13

  >ntv o alt yazıyı dünden beri geçiyor..haberlerde vermediler ama alt yazı olarak hep geçiyor..

 144. 17/12/2009, 13:25

  >sevgili arkadaşlarBazı arkadaşlar sanki yasa onaylanmayacakmış gibi yorumlarda bulunuyor.Şunu untmayalımki devlette bir prosedür var.Hemen olmaz.Eğer resmi gazeteye baktıysanız bizden bir önceki yasa olan key ve imar yasaları yeni yayınlandı.Demekki sıra bizim yasada.İnsanları karamsarlığa sokmayalım.Tahmin ediyorum ki yarın yada pazartesi resmi gazetede yayınlanır.

 145. 17/12/2009, 13:27

  >S.A. BEN BURSADAN MURAT BU YASADAN BİŞİ ANLAMADIM ARKADAŞLAR GECE SAAT 01:30 DÜN KARDEŞİMİ EVİNDEN !!!!! ÇEKTEN ALDILAR VE İÇERİDE DAVAYI AÇAN ARKADALŞLA ANLAŞMAK İSTEDİM 2 000 TL LİK ÇEKE 4 750 İSTEDİ AVUKATI VE KARDEŞİM İÇERİDE YİĞENLERİM BABAMIZ NERDE DİE SORUYORLAR NASIL YASAYMIŞ BİRDE HAPİSTEKİLERİ ÇIKARACAZ DİYORLAR GECE EVDEN İNSANLAR ALINIYOR ARTIK İSYAN EDESİM GELİYOR BU NE İŞ Bİ AÇIKLAYAN OLURSA SEVİNİRİM (TEL YAZIYORUM SİTEDE YAYINLANMAZSA SEVİNİRİM *********)

 146. 17/12/2009, 13:39

  >145 DE YAZAN DOSTUMbende sizler gibiyim . Kimseyi karamsarlığa sevk ettiğimde yok. Ama unutmayalım bu yasadan mennun olmayan lobiler var. Paralarını almadan hapisten kimsenin çıkmasını istemeyen çok büyük ve ciddi lobiler var. Bunlardan biride İTO Başkanı Yalçındağ. Bu arada Yalçındağ Abdullah Gül'ün de has adamı. bunu bilmeyen yok. Lobiye başladılar bile…..bu arada meclisten gelen her yasayı köşk onaylıyacak diye bir kaide de yok . Tekrar muzakere yapılmak için onaylamadan meclise sevkde edebilir yasayı cumhurbaşkanı….Ben buradan haykırıyorum bizde kanun çıkmadan önce olduğu gibi sesimizi şimdide CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA KÖŞKE DUYURALIM DİYORUM. bunun adıadı karamsarlıkmı yoksa eşşeği sağlam kazığa bağlamakmı soruyorum sizlere.yapmamız gereken tek şey köşke mail atmak ve faks çekmek kanunu onaylamsını sağlamak. bakın evinden insanlar alınıyor.Mucadele hala bitmedi. Bu AKP hükümetinden ve çevrelerindekilerden her an her şey beklenir. Komisyonda geçen 2 yıl olarak tasarıyı son dakika golüyle bir yıla indirmedilermi. bunlar indirmediler mi.Kimse karamsarlığa kapılmasın ama eşşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. KÖŞKÜ MAİL YAĞMURUNA TUTALIM::::NEWSMAN

 147. 17/12/2009, 13:41

  >ARKADAŞLAR NTV DEKİ İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANININ ALEYHİMİZDEKİ YAZISI DÜNDEN BERİ ÇIKIYORSA BİZİM SİTMİZDEKİ YORUMLARDAN RAHATSIZ OLDULAR DAHA DİKKAT ETMELİYİZ

 148. 17/12/2009, 13:44

  >istanbul sanayii odası başkanı kimlerin menfaatini korumak için 50000 kişinin kaderiyle oynamaya çalışıyor…Hasiyetsiz adam….arkadaşlar en iyisi p.tesine kadar beklemek..elbet cumhurbaşkanı bu yasayı onaylayacak..telaşa gerek yok…(gerçi başımıza ne geldiyse hep iyiniyetten geldi)….adanalı…

 149. 17/12/2009, 13:51

  >cumhurbaşkanı yasayı VETOOOOOO etmiş inanmayan sky türkü açsınnnn…….

 150. 17/12/2009, 13:52

  >YASA VETOOO EDİLMİŞŞŞ!

 151. 17/12/2009, 14:00

  >sayın cüneyt bey Kardeşim ve ben bir limited şirketin ortaklarıyız.aralık 2007'e kadar şirket müdürü olan kardeşim,bu tarihte müdürlüğü bana devretti.Ancak şirketteki ortaklığı devam etti.2008 haziran ayında bir çoğu erken sorulmak kaydıyla çeklerimiz yazıldı.Çeklerden dolayı açılan davalar hep kardeşim adına oldu.Halbuki o tarihte kardeşim imza yetkilisi değildi.Yeni yasayı bu açıdan da yorumlarsanız sevinirim.Davalar onun adına mı devam edecek,yoksa o tarihte şirket müdürü ben olduğum için,bana yeni davalar mı açılacak?

 152. 17/12/2009, 14:03

  >biz öyle bı haber görmedik skyturktede baska yerdede hiç bi haber yok

 153. 17/12/2009, 14:06

  >Sayın AdsızYeni yasaya göre ikiniz hakkındada bir ceza davası açılmazErken yazılan çekler düşme gerekçesizamanında yazılan çeklerde ise yetki sorunu var

 154. 17/12/2009, 14:06

  >sky türk deki arkadaş istanbul sanayi odasından bir arkadaş yasanın veto edildiği falan yok yasanın VETO edilmesi istanbul sanayi odasının temennisi imiş heralde yazan arkadaş yanlış anlamış!adanalı3434

 155. 17/12/2009, 14:09

  >bu tasarı küçük borcu olan mağdurların işine yarar ben batırmışım 5 trılyon ben bu yasanın neresinden yararlanıyım hangi bi avulatla anlaşım adamlar beni hallaç pamuguna çevirdiler geldiler işyerimi topladılar geldiler evimi topladılar arabalarımı bağlattılar neyim kaldı nasıl çalışıp öderim ekmek parası bulamıyorum parasızlıktan sıgarayı bıraktım iş yerim mi kaldıda bu vakitten sonra bana kim mal verecek sat kazan öde diye herşeyim gitti bi canım kaldı oda allaha borcum.bunlar küçük ölçekte borcu olan kişelere düzenledikleri uydurmaca bi yasa adamlar hergün günden değiştiriyo

 156. 17/12/2009, 14:11

  >veto edildiği haberini veren arkadaşlar hiç biyerde o haberi göremedim ben biri yardımcı olabilirmi ?

 157. 17/12/2009, 14:13

  >Yasa Cumhurbaşkanlığı kanunlart ve kararlar başkanlığında ve işlemleri sürüyor

 158. 17/12/2009, 14:14

  >teşekkürler cüneyt bi an korktuk veto edildi denilincenaz

 159. 17/12/2009, 14:18

  >ömrümden ömür gitti yani. biz içerdekileri bekleyenler için bu veto haberleri ölüm gibi. arkadaşla burda tv yok lütfen bilgilendirin bizi!!!

 160. 17/12/2009, 14:19

  >Sn Cüneyt beyBir kaç defa yazdım ama ya gözümden kaçtı yada cevap alamadım yardımcı olursanız sevinirim…Ben 2007 yılı mart ayına kadar bir ltd şti de emeğim karşılığı %25 ortaktım.imza yetkim vardı.şirket müdürü değildim.mart ayında resmi olarak ortaklıktan borç ve alacakları devretmek üzere ayrıldım..ama ayrıldıktan bir kaç ay sonraki vadelerdeki şirket çeklerinde imzam vardı ve şirket sahipleri o imzam olan çekleri ödemedi.dolayısı ile hakkımda tutuklama kararları çıktı…yeni yasaya göre resmi ortaklığım biten bir şirkette ayrıldıktan sonraya denk gelen vadede hükümlülüğüm devam eder mi?saygılar…adanalı…

 161. 17/12/2009, 14:22

  >Adanalı arkadaş eğer ortaklığın verdıysa her halukarda ceza alırsın. Yeni kanuna görede eski kanuna görede.

 162. 17/12/2009, 14:23

  >sevgili hemşehrim sayın adanalı ,siz kurtulursunuz ADANALI3434

 163. 17/12/2009, 14:24

  >Eh be kardeşim eh be! Dalga geçilecek bir yermi burası. İnsanların yüreği ağzında dakika başı haber varmı diye çaresiz bekliyorlar. Ne olduğunu bilmeden yazıyorsunuz ya.Cüneyt bey kardeşim sizde ne olur böyle yazılara dikkat edin. İnceliyorsunuz nede olsa

 164. 17/12/2009, 14:28

  >arkadaşlar CUMHURBAŞKANININ 15 gün süresi var stres yapmayın!adanalı3434

 165. 17/12/2009, 14:33

  >ne kadar garip bir durumdayız ya. alacaklılar da veto istiyor, borçluların büyük bir kısmı da. arkadaşlar bu kanunun en komik tarafı hiç kimseye yaramıyor olması. alacaklılar haklı bu kanunla borçluları salmanın da, 1 sene süre vermenin de, ya da GBTleri düşürmenin vs.nin hiç birinin pek bir anlamı yok. adamlar biiyor 100 kişiden 99unun bu şekilde bir lira bile ödeyemeceğini. kendi adıma ben de istiyorum vetoyu. çünkü hazır iş masaya konmuşken, hazır herkes er meydanına çıkmışken, ya hapis cezasını komple kaldırtmalıyız ya da kaderimize razı olmalıyız. bu ampulkafalılar 3 5 ay veya 1 2 sene sonra bizim lehimizde bir şey çıkarmazlar, inanmıyorum ben buna. içimzden gerçekten kaç kişi veya içerden çıkacak kaç kişi 1 senede 30%ödeyebilecek ki?

 166. 17/12/2009, 14:34

  >Sayın CUMHURBAŞKANI;Bilinmeyen ve görünmeyen bir el; lobi oluşturarak ve Devleti de kullanarak, medenî Batı ülkelerinin hiçbirinde olmayan bir şekilde gayet ADÂLETSİZ bir ÇEK KANUNU’NU yürürlüğe koydurmuş ve kişiler arasında cereyan eden bir hukuku, devleti de işin içine katarak DEVLET HUKUKU haline getirmesini başarmıştır.Kişiler veya kurumlar arasındaki bütün ticarî muameleler, alacak-verecek işlemlerinden doğan ihtilâflar ve haklar; çekler hariç, hukuk mahkemelerinde ve icra-iflas kanunları kapsamında işleme tâbî tutulurken; Çekler için, adâletsiz bir işlem yürürlüğe konmuştur. Şöyle ki:1- Ödenmeyen veya ödenemeyen çekler, icraya verildiği zaman, çek tutarının yüzde 5’i oranında ÇEK TAZMİNATINA tâbî tutulmaktadır.2- Ayrıca savcılıklara şikâyet edilerek, asliye ceza mahkemeleri tarafından ADLÎ PARA cezasına hükmedilmektedir.3- Çekini ödeyemeyip acze düşen borçlu, neticede hapse girmektedir. Adlî para cezasının ödendiğini farz edelim; o zaman, devlet alacağını alıyor ve kişi, hapse girmekten kurtuluyor. Ama; bunun, alacaklıya bir faydası olmuyor.4- Kişiler arasındaki hukukî hakların, devleti de katarak, DEVLET HUKUKU haline getirilmesinin, ince bir hesabı, bilinmeyen bir gayesi olmalıdır. Merak edilen; bu işi, hangi etkin LOBİNİN başardığıdır.Bugünlerde, yeni Çek Yasası’nın düzenlenmesi çalışmaları sebebiyle bu konu, tekrar tartışılır hale gelmiştir. Edindiğim intiba, bankacılık ve finans kesimi temsilcilerinin, çeklerdeki hapis cezasının korunması hususunda etkin LOBİ oluşturduklarıdır.Bu büyük ADÂLETSİZLİĞİN ortadan kaldırılması için gereğini yapacağınıza ve ADÂLETİ sağlamak için tavır koyacağınıza inanmaktayım.Saygılarımla.

 167. 17/12/2009, 14:35

  >120 De Yazan Adsız arkadaşım,Sen hala AKP yada Sadullah Ergin in sözlerine inanıyormusun.KALKACAKMIŞKALDIRILACAKMIŞUNUTTUĞUN BİRŞEY VAR SEÇİM EN GEÇ KASIM 2011 DE MUHTEMELEN AKP NİN EN SEVDİĞİ TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA YAPILACAKTIR.ÇÜNKÜ BU TARİHLERDE AKP SEÇMENİ PARTİSİNİ TAKİP EDERKEN DİĞER EHLİ KEYF SEÇMENLER GENELDE TATİLLERİNİ YAPARLAR VE KATILIM ORANI DÜŞÜK OLUR.2 YIL SONRA BU ZAMANA GELİNDİĞİNDE BELKİDE AKP İKTİDARDA OLMAYACAKBELKİ SADULLAH ERGİN MİLLETVEKİLİ OLMAYACAKOLSA BİLE BELKİ ADALET BAKANI OLMAYABİLİR…HEPSİ OLDU DESENDE BUNLARIN SÖZÜNE GÜVENİLMEZ ÇÜNKÜ BAŞTA ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYA OLMAK ÜZERE BİZZAT BANA VE BURADA MÜCADELE EDEN CÜNEYT, EMRE VE ADINI HATIRLAMADIĞIM İÇİN BANA KIZMASINLAR DİYECEĞİM ARKADAŞLARA NE SÖZLER VERMEDİLERKİ.AMA GELİNEN DURUMA BAK O YÜZDEN ONLARIN HAVUCUNA İHTİYACIMIZ YOK BU TAVŞANLAR ARTIK HAVUÇ YEMİYOR.SAYGILAR

 168. 17/12/2009, 14:37

  >BAKIN BEYLER BU İŞİ YAPAN BELLİ BİR KESİM KİM BUNLAR BÜYÜK İMALATÇI FABRİKALAR BUNLAR ÜRETTİKLERİ MALI ÇOK KARLA VADELİ SATANLAR DİĞERİ BÜYÜK TOPTANCI BAYİLER AYNI ZAMANDA MAL TEFECİLERİDİR UFAK İMALATÇININ ELİNDEN MALI PEŞİN PARAYA ALIP DIŞARDA KAT KAT KARIYLA VADELİ SATARLAR BAZILARIDA FIRSAT BULDUKÇA EL ALTINDAN PARA SATARLAR ONDAN SONRA ÖTEKİ KAN EMİCİLER DEVREYE GİRER FAKTORİNG VE BANKALAR BUNLARDA YUKARDAKİ FABRİKA VE TÜCCARDAN MAL ALIP ÇEKİNİ ÖDEMEK İÇİN ÇIRPINAN BİZİM GİBİ KÜÇÜK ESNAFA PARA SATARLAR HEMDE NE ŞARTLARDA ÇARK BU GÜNE KADAR BÖYLE GELDİ AMA BÖYLE GİDEMİYOR NEDEN EKONOMİ DIKANDI AÇILMASI ÇOK ZOR ÜRETİM VAR TÜKETİM YOK DIŞA SATIM HİÇ YOK ANCAK YA BEDAVA YADA MALIN CANI OLURSA DIŞARDAKİ BİZDEN MAL ALIYOR ÇOK PARASI OLAN İNSANLAR YAPTIĞI İŞİ KÜÇÜLTÜP PARASINI DAHA SAKİN PİYASAYA TOPLUYOR BAZI PARASI ÇOK OLANLARDA BU KIRİZDEN YARARLANIP LEŞ TOPLUYOR YANİ PARAYA SIKIŞMIŞ İNSANLARIN GAYRİ MENKULLERİNİ ÇOK ÇOK UCUZA KAPATIYOR ŞİMDİ BU ŞARTLARDA KASAP ET DERDİNDE KOYUN CAN DERDİNDE BU KIRİZDE BANA BİRŞEY OLMASIN KİMİN ANASI AĞLARSA AĞLASIN KİM ZİNDANDA ÇÜRÜRSE ÇÜRÜSÜN HEPİMİZİN MUTLULUĞU İÇİN ORDA OLAN MİLLETVEKİLLERİ AMAN PİYASADA ŞU KADAR ÇEK SONRA KİMSE ÖDEMEZ BİZİMDE RAHATIMIZ KAÇAR DERSE BENDE İHTİYAR BİR VATANDAŞ OLARAK DERİMKİ ĞÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ KESER DÖNER SAP..DÖNMEZ İLERİYİ ŞİMDİDEN GÖRMİYENLERİN KENDİNDEN BAŞKASINI DÜŞÜNMİYENLERİN elinde KALIR ŞİMDİ DİYORUMKİ ARKADAŞLAR HERKESKES İKİ ELİNİ BAŞININ ARASINA ALSIN DÜŞÜNSÜN ÇÜNKÜ ĞÜNEŞ ÇARIĞI ÇARIK AYAĞI SIKAR KORKUNUNDA KADERE FAYDASI YOK İKİ KURUŞ PARAYA GÜVENMEYİN BAK GÜVENENLER ŞİMDİ KENDİNE MEMLEKET ARIYOR…İHTİYAR

 169. 17/12/2009, 14:37

  >SITEDE HERKES YUREGI AGZINDA BEKLIYOR HABERLERINE KADAR KOLAY TEK SEFERDE VETO EDILMIS DIYE AGIZDAN CIKIVERIYOR DEGILMI ? CİDDİ İŞİ OLMAYAN BURDA INSANLARIN DUYGULARIYLA BEKLENTILERIYLE OYNAMASINLAR BOŞ VAKITLERINI BASKA YERLERDE FAYDALI ISLERDE DEĞERLENDIRSINLER , LUTFEN YETER ARTIK SITEYI OYUNCAK GIBI KULLANMAYIN !SIZDEN DAHA ONEMLI İŞLERİMİZ VE BEKLENTILERIMIZ VAR GERCEKTEN !!!

 170. 17/12/2009, 14:38

  >dikkat ediyorum herkes ısrarla devlete olan adli para cezasını ödeyip hapisten kurtuluyor insanlar ama alacaklı alacağını alamıyor deniyor.çok merak ettim gerçekten alacaklısına gidip adam gidip çek miktarını ödemek yerine bu parayı devlete yatıran var mı? benim borçlum olsa 30milyar da çeki olsa devlete 30 ödeyip hapisten kurtulucam dese adamı odunla döverim herhalde. bana 30 deil 20 verse ben zaten davadan da şikayetten de vazgeçerim. alacaklı ile anlaşmak her zaman devletin kucağına oturmaktan hem daha hesaplı hem daha avantajlı. cidden parayı devlete yatırmayı düşünenler mi var yoksa burada kendi kendimize demogoji yapıp kanunun ne kadar yanlış olduğunun mesajını vermeye çalışıyoruz bir yerlere ?

 171. 17/12/2009, 14:44

  >içerde olmanın ne demek oladuğunu bilmeyenler yasa veto edilsin diyebilir, işin doğrusu belki öyle ama siz de biz içerde yakınları olanları, içerdekileri anlamaya çalışın lütfen. bu şekilde onaylansın zaten hapsin kalkması için biz burdan ayrılmayacağız. meriç

 172. 17/12/2009, 14:46

  >Serkan bey anlaşılan siz emin yerdesiniz ve yasa veto olursa tekrar görüşülüp yasalaşmasını beklemek daha iyi sizin için. Ama herkes sizin fikrinizde değil. İçerdekiler bir gün daha kalmasın. 171 yazan arkadaşım tefecinin avukatı adli para cezası miktarını kabul etmiyor. Ben geçen sene yakalandım. 7500 tl para cezası var. Akrabalarım ayarladı ve avukatı aradaık. Adliyedeyiz ceza parası hazır gel al dedik. Adam 11 000 tl sizin borcunuz azını kabul etmem diyor başka bir şey demiyor. Biz diyoruz kardeşim zaman yok ya gel paranı al yada devlete ödeyeceğiz diyoruz adam olmaz diyor. Biz devlete ödedik davam düştü. Alacaklı artık 3/1 çok bekler

 173. 17/12/2009, 14:47

  >arkadaşlar yukardaki haber doğrumu yasa vetomu edildi.cüneyt bey sizden özellikle cevap bekliyorum saygılarla

 174. 17/12/2009, 14:48

  >KIMSE KEYFINDEN DEVLETE PARA ÖDEMEYI GÖZE ALMIYOR EGER İÇERDE BABANIZ,ANNENİZ,OĞLUNUZ VS BIR YAKININIZ OLSAYDI VE ANLAMA SAĞLANAMAYACAGI ICIN TEK CARENIZ DEVLETLE ANLASMAK OLSAYDI SIZDE HIC DUSUNMEDEN BIR AN ONCE ÖZGÜRLÜK ICIN ANLAŞMAYA IMZA ATARDINIZ EMIN OLUN … BASINA VERMESIN ALLAH KIMSENIN AMA BAŞA GELMEYINCE DISARDAN YORUM YAPMAK COK KOLAY … MANTIKEN DEVLETLE ANLASMAK TABIKI HATA , AMA BU İŞTE MANTIK KALMADI ARTIK ICERDE AILENIN DIREGI YATIYOR SOKAKTA KALANLAR NE YAPIYOR NE EDIYOR NASIL GECINIYOR BIR TEK ICERDE YATAN DUSUNUYOR BASKASI DEGIL O NEDENLE BILMEDEN YORUMLAMAK INANIN COK KOLAY ! DEMOGOJILIK BI HALIMIZ MI KALMISTA BUNU KULLANICAZ?DEMOGOJI KIM KIME YAPICAK?LUTFEN DÜZ DEGIL DETAYLI DUSUNEREK YORUMLAYALIM INSANLARIN ICINDE DUSTUGU VAZIYETI !!!NAZ

 175. 17/12/2009, 14:49

  >sayın gökan kardeşim yazmış oldugum metni cumhurbaşkalı gı iletişim sitesine yolladım msn adresimide yazdım bakalım cevap gelecek mi ama sanmıyorum gelecegini

 176. 17/12/2009, 14:56

  >Beni hapse attırmak için dava açan adama neden para ödeyeyim kardeşim. O zamnında gel anlaşalı deseydi.

 177. 17/12/2009, 15:01

  >nereden bulacağız o alacaklıyı

 178. 17/12/2009, 15:02

  >yapmayın kardeşim insanların beklentilerini yıkmayın .denize düşen yılana sarılır misali sarılmışız bu yasaya çıkmış kendini bilmez biri veto oldu diyor.yazıktır günahtır .benim eşim içerde bir çocuğum var ona bakmak zorundayım eşim içerden çıkarsa daha önce nasıl ödediysek bunuda öderiz .ben buna inanıyorum .alacaklıda ödendiğini görünce mutlaka anlaşma zemini oluşturacaktır.o insanlarda haklı neden param kalsın diyor.ödeyeceğiz kardeşim ama zaman ver .bunu ben değil yüce mevlam emrediyor.bizi görmemizlikten gelebilirsiniz ama rabbimi asla görmemizlikten gelemezsiniz .çümki RABBİM sizi görür şüppeniz olmasın .saygılar

 179. 17/12/2009, 15:04

  >162 ve 163 deki iki arkadaşıma da teşekkür ederim…ama inşallah 163 deki hemşerimin dediği doğru çıkar…adanalı…

 180. 17/12/2009, 15:09

  >öncelikle bilinsin ki ben de emin bir yerde değilim hatta uzun süredir kaçmaktan bıktım. zaten yurt dışı seçeneği dışında emin bir yerde pek kalmadı artık. her köşe başında gbt var. s.arası otobüs bileti alırken gbt var deniyor bazıları noterde bile avukata vekalet verseniz artık gbt var diyorlar. lira param kalmadığı içn avukat tutamıyorum, o yüzden halen sonuçlanmamış davalarıma girip temyize gidemiyorum. herkes kendine göre bi dert sahibi ve kendine göre yorum sahibi. içerdekiler son derece haklı olarak diyor ki bir an önce veto falan olmadan çıkalım. haklılar. ben de diyorum ki veto olmasın, olmasın ki ben de en azından mahkumiyet doğmayan dosyalarıma gidip temyize başvuriim sürem dolmadan. ama bir yandan da diyorum ki, yapsam ne olacak acaba? bu parayı ödeyebilicem mi hayır. şimdi girmesem 2 sene daha kazansam diyelim 3 kazansam 4 kazansam? ne faysadı olcak eğer tekrar gireceksem. bu işte ceza bitmyecekse, bizi öyle de böyle de yatıracaklarsa diyorum bazen nekadar erken bitse o kadar iyi deil mi? benim fikrim bana aittir. ben burada veto et desem ne olur etme desem ne olur. abdullah gül danimarkaya gitmeden beni mi arayacak, serkancım ne yapayım diye sorcak? dediğim gibi kimse küsmesin darılmasın, inşşallah herkesin gönlünce olur ama kaçmak da yatmak kadar yorucu emin olun. bir kere kaçanların çoğu başka cezalar da gerektirecek yollarla kaçıyorlar, unutmayın. benim tek dileğim bir an önce bu konunun çözülmesi ama gerçekten çözülmesi.

 181. 17/12/2009, 15:32

  >Halen Yasanın veto edilmesini düşünen veya isteyenleri şaşkınlıkla karşılıyor,bu ülkedeki cezaevi şartlarını bilmiyor olmalarına yoruyorum.Bırakın içerde yatmayı,sadece ziyarete gidenlerin yaşadığı eziyetleri dinleyin YETER !Yasa onaylansın,Hükümlüler çıksın,sonra her kulvarda mücadeleye devam edelim arkadaşlar.Yasanın veto edilmesi inanın acıları artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.Hapishanedekilerin 100/1 i kadar sabredin ve onayı bekleyin,tepkilerinizi sonra yapın.Emin olun bu blogları karar mekanizmalarıda okuyor,okumasa bilgilendiriliyor.*Evdeki bulgurdan olmayalım*L Ü T F E N …

 182. 17/12/2009, 15:44

  >Arkadaşlar,hep aynı yerlere takılıp durmayın. Ortalık soru kaynıyor. Tamam haklısınız ama beklemeniz lazım.Cumhurbaşkanı yasayı onaylayıp resmi gazetede yayınlanınca….. İçerik olarak incelenip gerekli açıklama yapılır. Bunun içinde belli hazırlıklar vardır zaten….. Yasa Anayasa Mahkemesine giderse bir yandan açıklamalara ve huhuksal sonuçlara istinaden işlemler yapılırken bir yandanda Anayasa Mahkemesi Kararı beklenecek….. Her koşulda lehe hükümler zaten uygulanacak. Yasanın onayı ve yayım tarihi itibariyle içerdeki arkadaşlar çıkacak ayrı kaldıkları eşlerine ailelerine çocuklarına bir süreliğinede olsa kavuşacakki bence en önemli kazanım budur gerisi hikaye….. Anayasa Mahkemesinin vereceği karar çok önemlidir. Yasanın Anayasaya aykırılığı kabul edilirse sorun zaten bitmiştir. O tarihten sonra ceza içerecek bir yasa olmaz….. Tüm bunların dışında bir konu vardırki oda borçlarımızın olması. Her koşulda bu borçların ödenmesi için tüm borçlular zaten çalışacaktır. Bu herşeyden önce bir haktır. Hapis gibi bir demokrasi kılıcı başımızda olmadığında alacaklıyla anlaşmak daha kolay olacaktır. Çünkü bu koşullarda alacaklıdan çok kan emici avukatlarla cebelleşiyoruz.. Belkide teklif ettiğimiz önerileri sırf kendilerini düşündüğü için avukatlar alacaklılara iletmiyordur bile. Bunu bizzat ben yaşadım biliyorum….. Alacaklıların hakları her zaman bakidir. Ama sadece alacak anlamında hapis anlamında değil. Ynlış olan budur ve bizde bu yanlışa karşı mücadele ediyoruz. Yasanın iptalini istememizdeki en büyük sebepte budur. Yoksa yıllarca mal aldığımız karşılıklı çay kahve içtiğimiz insanlara yok sana borcum diyecek halimiz yok. Bunu düşünen varsa onlarada söylenecek söz yok.Bu nedenledoğru düşünelim ve doğruyu yapalım. Allah her zaman doğrunun yanındadır.Saygılarımla

 183. 17/12/2009, 15:46

  >ÖFFF SIKILDIM.İÇİM BUNALDI.YORUMLAR…YORUMLAR..BELİRSİZLİKLER…

 184. 17/12/2009, 15:46

  >AdanalıT.C.Knun 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde, önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir. Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı kimin cezai sorumluluğu olacak? Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

 185. 17/12/2009, 15:59

  >ARKADAŞLAR MERHABA,HEPİMİZİN ZOR GÜNLERİNİN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ DİLİYORUM. BİR KONUYA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTİYORUM. BAKIN ARKADAŞLAR YENİ YASADAN ÖNCEDE BAZI MAHKEMELER, BUNLAR ÇOK ÇOK AZ OLSALAR DAHİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNA BERAAT VERİYORLARDI. MAALESEF BÜYÜK ÇOĞUNLUK BİR ALIŞKANLIK GİBİ FAZLA İRDELEMEDEN CEZAYI KESİYORLARDI SİGARA YAKAR GİBİ.ŞİMDİ YENİ BİR YASA METNİ VAR; İSTEDİĞİMİZ KADAR KONUŞALIM CÜNEYTİNDE BELİRTTİĞİ GİBİ BU YENİ YASADA BİRÇOK HUSUS MUĞLAKTA. UYGULAYICI YORUMUNA DAYALI NOKTALAR ÇOK FAZLA. YARGITAYIN NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ, YANİ YARGITAY BİR İÇTİHAT YAYINLAR BU KONUŞULANLAR TÜMDEN DEĞİŞEBİLİR HATTA İSTEDİĞİMİZ BİLE GERÇEKLEŞEBİLİR, ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLEBİLECEK Mİ ÇOK ÖNEMLİ.UZUN LAFIN KISASI DEMEM ŞU Kİ YORUM ELBETTE BİZLER DE YAPABİLİRİZ ANCAK KATİ SÖZLERDEN KAÇINALIM, ZİRA UYGULAMADA DAHİ YIĞINLA KARGAŞAYA SEBEP OLABİLECEK BİR UCUBE YASAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ. YANİ HEPİMİZ İÇİN HAYIRLISI BİRAZ DAHA BEKLEMEK. TAHLİYE OLACAK ARKADAŞLARA TAVSİYEM EN AZINDAN İLK YILIN TÜMÜNÜ KULLANABİLECEKLERİ GİBİ BİE TAAHÜT VERSİNLER, BORCU KESİNLİKLE AYLARA BÖLMESİNLER.YASAYLA İLGİLİ GELİŞEN OLAYLAR, NERDE VE NASIL UYGULAMALARIN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU HEPİMİZİN KATILIMIYLA EMSAL TEŞKİL ETMESİ BAKIMINDAN BURADA PAYLAŞALIM. BU ANLAMDA; HAPİSTE OLAN, TAHLİYE OLAN, KAÇAK DURUMDA OLAN, HENÜZ DAVA AŞAMASINDA OLAN TÜM ARKADAŞLARIMIZIN BURAYLA BAĞININ KOPMAMASI HATTA YENİ GELECEK OLANLARLA BİRLİKTE GÜÇLENEREK BAĞIMIZIN SIKILAŞMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.ELBETTE HERKES BU YASANIN NERESİNDEN NASIL FAYDA SAĞLAYABİLECEĞİNİN TELAŞI İÇİNDE, AMA GERÇEK ŞU Kİ BURADA KİMSE SADAKA İSTEMİYOR BURADA HERKES DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÇARPIK VE ÇAĞ DIŞI BİR HAPİS UYGULMASINA KARŞI YASAL HAKKINI İSTİYOR. İŞTE HIZLA BÜYÜYEREK BU HAKKIMIZI ALMALIYIZ BUNA DESTEK VERMELİYİZ.SAYGILAR

 186. 17/12/2009, 16:06

  >ASTRACUBE , KATILIYORUM KESINLIKLEVETO EDILSIN DIYENLER ICERDEKILERIN YAŞADIGI KOŞULLARI BIRAKIN ZIYARETE GIDENLERIN YASADIKLARINI BIR DINLEYIN BAKALIM ! MESELA BEN SALI GUNU GORUSTEYDIM , 3 YERDE IC DIS ARAMA KONTROL , KALABALIK , BUZ GIBI SOKAKTA SIRA ÇİLESİ VE DAHA SAYAMADGIM BI COK SEY … AKLIMA GELMEYEN OKDAR SEY VARKI! VETOYA COK MERAKLI OLANLAR ICERIYI BI GORSUNLER BAKALIM..NAZ

 187. 17/12/2009, 16:11

  >Arkadaşlar,Bir açıklama getirmek istiyorum. Biz diyoruzki. Karşılıksız çek gibi eylemlere hürriyeti bağlayıcı ceza getirilemez. Bu Anayasanın 38 maddesine aykırıdır diyoruz.Bu AİHS ne aykırıdır diyoruz. Neden çünkü özgürlükler ve hürriyetin bağlanması söz konusu olduğunda bizim yasalarımız olmakla birlikte altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler vardır. Bu konularda Uluslararası hukuku bizdeki belli yasalardanda yukarı çıkaran ve referans kabul eden uygulamalara TÜrkiye Cumhuriyeti olarak biz tarafız.Bunuda Anayasanın 90. maddesine eklenen bir fıkra ile zaten yasal hale getirmişiz. Bu noktada çok önemlidir. Anayasa mahkemesi bu yasa önüne gelirse olaya sadece Anayasa madde 38 ile değil aynı zamanda 90 maddeye eklenen fıkra ilede bakacaktır. Buda bir anlamda dayanak noktamızı fazlalaştırıyor.Anayasanın 90 maddesine eklenen fıkrayı aşağıda yazıyor ve yorumu tüm arkadaşlara bırakıyorumSaygılarımla, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunla Anayasa nın 90. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. '' Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Temel hak ve Özgürlüklere ilişkin andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır ''eklenen fıkra bu. AİHS ne taraf olduğumuza ve kabul ettiğimize göre. Kalan noktada yorumu tüm arkadaşların süzgecine bırakıyorum.Saygılarımla

 188. 17/12/2009, 16:27

  >Sayın Cüneyt Bey 185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir mullak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yamış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim. serdar

 189. 17/12/2009, 16:27

  >SAYIN CÜNEYT BEY 185 NOLU YORUMUNUZA KARŞILIK SİZE ŞÖYLE BİR ŞEY SORMAK İSTİYORUM.CEVAP VERİRSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM.ŞÖYLE Kİ; LTD.ŞTİ İKİ ORTAKTAN OLUŞMUŞ OLSUN VE HİÇ BİR ORTAĞA HERHANGİ BİR YETKİ VE SORUMLULUK VERİLMESİN.DIŞARIDAN NOTER YOLU İLE BİR MÜDÜR ATANMIŞ OLSUN BU MÜDÜR ÇEKLERİ VE BÜTÜN İŞLEMLERİ YÜRÜTMÜŞ OLSUN VE ÇEKLERDEN CEZA ÇIKMIŞ OLSUN.YANİ ÇIKACAK YASAYA GÖRE BU MÜDÜRÜN CEZAİ SORUMLULUĞU OLACAKMI,OLACAKSA NASIL.ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SERDENGEÇTİ..

 190. 17/12/2009, 16:35

  >cüneyt bey 185 deki cevabınız için teşekkür ederim..adanalı…

 191. 17/12/2009, 16:36

  >DEĞERLİ ARKADAŞLARBU YASA VETO EDİLSİN DEMEK HERŞEYDEN ÖNCE MANTIĞA AYKIRI…HEPİMİZİN BİLDİĞİ GİBİ YARGITAY CGK YASA YÜRÜRLÜK KAZANDIKTAN SONRA BİR İÇTİHAT YAYINLAYACAK…FARKLI MAHKEME KARARLARI BİR TARAFA 2009/227 NUMARALI ŞİŞLİ 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN DAVASI SONUÇLANACAK…HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ BU İÇTİHAT YENİ YASANIN YÜRÜRLÜK KAZANMASIYLA ÇIKACAK…DAHA ÖNCEDE YAZDIĞIMIZ GİBİ DEĞİL VETO YASA HAKKINDA YORUM BİLE YAPMANIN BİR MANTIĞI YOK…ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRSİN SONRA ZATEN HERKESE MUTLAKA BİLGİ VERİLECEK…BİRAZ DAHA SABIR…MY WAY

 192. 17/12/2009, 16:37

  >SertaçolmayacakAnlaşılan buraya 40 hakim savcı gelse aynı konuları işlese dönüp döneceğimiz yer aynı yer:)Ya yasa çok karışık ya ben anlatamıyorum:) bir yerde bir yanlışlık var ya hayırlısı artık:)

 193. 17/12/2009, 16:49

  >SAYIN CÜNEYT BEY LÜTFEN 190 NODA SORDUĞUM SORUYA BİR YORUM YAPARMISIN.TEŞEKKÜRLER. SERDENGEÇTİ..

 194. 17/12/2009, 16:53

  >bu sitede kendi sorununu yazan arkadaşlar ortada henüz kesin bir yasa yok niye olmayan yasayla çözüm aramaya çalışıyorsunuz bekleyin bakalım cumhurbaşkanını onayından bi geçsin,sonra çok tartışacağımız konular var.

 195. 17/12/2009, 16:55

  >Sayın SerdengeçtiKanunun en açık ve kesin olan maddesi bu, bu yasa yapılmadan önce komisyon üyeleri tarafından yüzlerce kez basında dile getirildi..Ama ben tekrar anlatayım..Şirket ortağı olmadığı müddetçe kim olursa olsun çekte cezai sorumluluğu yok………ister kaçak olsun isterse cezaevinde isterse davası sürüyor olsun hakkında açılmış tüm davalar infazlar düşer.Saygılarımla…

 196. 17/12/2009, 16:57

  >cüneyt 🙂 sanırım millet olarak kaybolmayan karekteristik özelliklerimiz var.

 197. 17/12/2009, 16:57

  >SAYIN CÜNEYT BEY YORUMUNUZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER… SERDENGEÇTİ…

 198. 17/12/2009, 16:57

  >ya 30% için faiz hesabı yapan arkadaşlar atıyosunuz bilip bilmeden ha! adli para cezasının 30%unu istiyor yeni kanun, alacaklıya olan borcunun değil, ohoooo ağzı olan konuşmaya başlamış burada..

 199. 17/12/2009, 16:58

  >Cüneyt bey sorulanları ve verdiğiniz cevapları okuyorum ama benim sorunuma cevap bulamadım. Onun için istemeyerek sizden öğrenmek istiyorum.Kardeşimin yetkili müdür olduğu şirketin çeklerini kardeşimin imzasını taklit ederek ben imzaladım. Şu anda kardeşim cezaevinde. İmzaya itiraz ederse sonuç ne olur. İki yıllık dava. Benim taklit imzadan ceza almam sözkonusu olurmuç Bununla ilgili dava açma zaman aşımı oluyormu. Kısacık cevap verebilirseniz sevinirim . Çok teşekkür ederim CEYLAN

 200. 17/12/2009, 17:01

  >SAYIN SERDENGEÇTİ;Yani Şirket yetkilileri sorumlu oluyorlar.Şirket yönetimi dışında kimsenin cezai sorumluluğu yok.

 201. 17/12/2009, 17:01

  >199 anlaşılan seninde ağzın var sende atıyorsun. yeni kanun borcun %30 unu istiyor ve alacaklıya ödeyeceksin. Adli para cezasının %30 u falan değil. Yeni kanun madde 6 yı ve geçici madde 2 nin b fıkrasını oku

 202. 17/12/2009, 17:02

  >ARKADASLAR 10 GUN ONCESINE GIDIP SITEDEKI KONUSULANLARA BAKIN BIRDE SU AN KI KONUSMALARASABIR DIYORUM SADECEHERKESIN ZOR DURUMU OLABILIR AMA YANLIS YAPMAYALIM

 203. 17/12/2009, 17:04

  >Sayın Cüneyt Bey185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir muallak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yazmış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim.serdar

 204. 17/12/2009, 17:05

  >BAKIN AKP COK AKILLI DAVRANIYOR …. BANKALARA VE TEFECILERE IYI GORUNMEK ICIN BAKIN BIZ YASAYI CIKARDIK ANAYASA MAHKEMESI IPTAL ETTI DIYECEKLERONLARDA ANAYASA MAHKEMESININ IPTAL EDECEGINI BUZ GIBI BILIYORLARSERMAYEYE KARSI KENDILERINI KORUMAYA ALDILAR BOYLECE

 205. 17/12/2009, 17:09

  >2TANE SORUM OLACAK.1.ÇEKİN ARKASINI ALİ CİROLAMIŞ FAKAT DAVAYI AÇAN VELİ.BU ÇEKTEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI.BU DURUMUN AKİBETİ NE OLACAK.2.ALİYE VERİLEN FARKLI TARİHLERDE 4ADET ÇEK VAR.İLK ÇEKİN TARİHİ GELDİĞİNDE KARŞILIKSIZ ÇIKINCA HEPSİNİN ARKASI YAZDIRILMIŞ.BU ARADA AYNI ÇEKLERDEN BANKA HESABINA BLOKE KOYULDUĞU İÇİN TAHÜT VERİLDİ.BELLİ BİR SÜRE SONRA EŞİM KARŞILIKSIZ ÇEKTEN TUTUKLANDI.4 ÇEKİN TOPLAMI 52000 TL 35000 TL YE ANLAŞARAK 15000TL SİNİ VERDİM.20000TLSİ İÇİN İCRA DAİRESİNE TAAHHÜTTE BULUNDUM.KARŞI TARAFIN AVUKATIYLA PROTOKOL YAPTIK PROTOKOLDE İŞTE BU ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE FİLAN KİŞİ HAKKINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN AÇILAN DOSYANIN KAPATILMASI FAKAT İCRA KEFİLİ VELİ HAKKINDA TAKİBİN DEVAM ETMESİ DİYE.EŞİMİ HAPİSTEN ÇIKARDIK.BENDE BULUNDUĞUM TAAHHÜDÜ ÖDEYEMEDİM.HAKKIMDA AÇILAN DAVA ŞANSIMDAN DÜŞTÜ.ŞU ANDA EŞİM KAPATILAN BU DOSYA DAN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZAEVİNE GİRDİ.TAM BİR AYOLDU.DAHA ÖNCEDE YAZMIŞTIM AMA TEKRAR YAZIYORUM.AVKATLARI PROTOKOLÜMÜZDE TAAHHÜT YOK YATACAK DİYOR.BU SORULARIMIN CEVABINI RİCA EDİYORUM.HA BU ARADA İCRA KEFİLİ DEDİĞİM KİŞİ EŞİMİN VERDİĞİ TAHHÜTTE KEFİL OLAN YANLIŞLIK OLMASIN.SEVGİLER.SAYGILAR.

 206. 17/12/2009, 17:13

  >sayın ceylan,kardeşiniz itiraz eder ve imza karşılaştırılmasında imzanın size ait olduğu anlaşılırsa,her imza için 6 aylık hapis cezası alırsınız.RCN…20

 207. 17/12/2009, 17:14

  >Sayın Ceylan mantıken yorum getirecek olursak imzasının sahte olduğundan dolayı (ispatı halinde, ki ispatı basittir) kardeşinizin cezası düşer. Sizin de yeni çek yasası bakımından cezai sorumluluğunuz olmaz, ancaaak evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yönünden ne tür bir durumunuz doğar bilemiyorum.Saygılar

 208. 17/12/2009, 17:17

  >Sayın CeylanKardeşinizin yetkili müdür olduğu şirkette ortak olup olmadığını belirtmemişsiniz. ben şirket hissedarı olduğunu varsayarak anlatıyorum.İmza taklit dediniz, bu incelendiğinde (kriminal) taklit imzanın kardeşinize ait olduğu söylenecektir büyük ihtimal:)diyelimki çıkmadı imza size aitimzanın aldatma kabiliyetine bakılıreğer çeki verdiğiniz şahıslar, imzayı sizin attığınızı biliyorlarsa burda aldatma söz konusu olmayacaktır ve hakkınızda açılan davadan beraat edeceksiniz..yok bilmiyorlarsahakkınızda ağır ceza mahkemesinde dava açılır en az 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız..Durumu buna göre değerlendirin..

 209. 17/12/2009, 17:20

  >Sn my way ;Şişli 6 dosyasının CGK da olmamsı gerekiyor, çünkü şişli dosyaları düşürdü.Şişli 6-11 hepsini 3 ise vadeden önceyi düşürdü. Acaba düşen dosyalara yine cezamı basılmış. Basıldıysa iş kötü.Düşürdüğüm dosyalara ceza çıkmış demektir.

 210. 17/12/2009, 17:24

  >Sevgili Cüneyt bey zahmetle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tedirgin olduğum için bilgileri eksik vermişim kusura bakmayın. Kardeşim şirkette yetkili müdür. Ortağıda başka. Ben sadece fiilen yürütüyordum. Çeki verdiğim şahıslar benim imzaladığımı biliyorlardı. Daha doğrusu şirketin benim olduğunu biliyorlardı. Kardeşim ikinci planda kalıyordu. Çeklerin karşılıksız çıktığı tarih iki yıl önce. İmzanın taklit olduğu araştırıldığında çıkacaktır. Kardeşim beni dava etmez. Çünkü imzalamaya müsadesi vardı. ama alacaklılar dava ederse zaman aşımı falan olmazmı?. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Cenabı Hak bunca emeklerinizin karşılığını iki cihanda da verir.CEYLAN

 211. 17/12/2009, 17:28

  >Daire Adı: Ceza Genel Kurulu Esas No: 2009/227 Geliş Tarihi: 06/11/2009 Mahkemesi: Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi Mahkeme Esas No: 2009/475 Mahkeme Karar No: 2009/477 Mahkeme Karar Tarihi: 30/04/2009 Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ Karar No: Karar Karar Tarihi Kapatma Tarihi https://vatandas.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/yrgsorgu_jsp/index.htm

 212. 17/12/2009, 17:31

  >Sevgili CÜNEYT, RNC..20 SERTAÇ kardeşlerim.Zahmet edip cavep vermişsiniz telekkür ederim. Taklit imzaya kardeşimden başkası şikayet edebilirmi. Ve şikayet ederse şikayet zaman alımı yokmu. Arrıca her imza için 6 ay ceza hangi kanunda var. Lütfen bilgileriniz varsa paylaşın. İnşallah yasa yayımlanınca ona göre hareket edelim bizde. Çok teşekkür ederim hepinizeCEYLAN

 213. 17/12/2009, 17:44

  >sevgili cüneyt ;Sayın Cumhurbaşkanı Danimarkaya giderken kime vekalet ettiği bilgisine ulaşabilir misiniz?(YAŞAR)

 214. 17/12/2009, 17:45

  >Yaşar bey M.A.Şahin

 215. 17/12/2009, 17:46

  >arkadaşlar avukatımla görüştüm tahhhütnameye sıcak bakmıyor.herkes 31 marta kadar beklesin

 216. 17/12/2009, 17:47

  >Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti 23 / 4 7 / 9287 25/08/2009 ÇYDD'den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler 23 / 4 7 / 9280 12/08/2009 ekonomik krizin doğurduğu ödeme güçlüğü sorununa ilişkin Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı Diğer Bilgiler 23 / 4 7 / 9279 06/08/2009 kanser hastası bir hükümlüye ilişkin Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler 23 / 3 7 / 8669 24/06/2009 Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

 217. 17/12/2009, 17:53

  >Sevgili arkadaşlar herkesin ayrı sorunu var biliyorum. Benim sorularıma cevap verebilirmisiniz. Teşekkür ederimCEYLAN

 218. 17/12/2009, 17:55

  >sayın ceylanyeni yasayla beraber kardeşiniz cezaevinden çıkacaktır davasıda düşer

 219. 17/12/2009, 17:56

  >Cüneyt bey sizlerden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorumCEYLAN

 220. 17/12/2009, 17:58

  >Ceylan kardeşim sakın imzayı ben taklit ettim de attım demeyin bunun cezası 5 yıldır kardeşin davacı bile olmasa devlet yani amme takip eder ve 5 sene ceza alırsın sakın böle bir yanlışlık yapmayın

 221. 17/12/2009, 18:05

  >LÜTFEN HERKEZ OKUSUN BAKIN ÇOK İLGİNÇ BİR DURUM VAR.Şimdi adamın şirketi var 10 yıllık itibarlı çekleriyle işyapan bir işadamı diyelim. Şirkette hissesi var ve şirket müdürü. Adamın bugüne kadar hiç çeki dönmemiş. İtibarlı birisi. Ama adam baktı batacak veya kötü niyetli napar.???Bu yeni çıkan saçma sapan yasaya göre adam şirketteki hissesini herhangibirine devreder. şirkette hissesi olmaz. Müdür olarakta zaten imza atmıştır çeklere önceki tarihte. Diyelimki 2 trilyonluk çeki var. Adam battım der.Veya kaçar gider. Alacaklılar napabilir.? Çekten hapis cezası çıkartmak için dava açar. ee adam derki suçun işlendiği tarih eğer çekin karşılıksız çıktığı tarih ise, ben o tarihte sadece şirket müdürüydüm hissem yoktu, sorumlu değilim der çıkar. DOĞRUMU.? İsterse hissesini kardeşinin veya karısının üzerine yapsın. Onada bişi gelmez. Ohh ne ala. YA BU YENİ ÇIKAN YASAYLA BUNLAR BİLE OLACAK BAKIN GÖRECEKSİNİZ ARKADAŞLAR. BUNU BİZ DÜŞÜNÜYORUZDA BU DEVLET YETKİLİLERİ VEYA YARGI ORGANLAR VEYAHUTDA ANAYASA MAHKEMESİ GÖRMEYECEKMİ.?Ne dersiniz.??

 222. 17/12/2009, 18:06

  >Hasan bey teşekkür ederim uyarınız için. Peki kardeşim imza benim değil demesi yeterlimi. Yani senin değilse kimin muhabbeti olurmu. Yani kardeşim imza benim değil ama kimin olduğunu bilmiyorum gibi yol izlesek olurmu. Lütfen bu konuda bilginiz varsa paulaşın teşekkür ederimçCEYLAN

 223. 17/12/2009, 18:08

  >SEVGİLİ CÜNEYT BENİM SORULARIM ÇOKMU ZOR.YANLIŞ ANLAMA SİTEM ETMİYORUM.SADECE BU KONULARDA BANA LÜTFEN AYDINLATICI BİLGİ VERİN.ARTIK BEYNİM DURDU.HİÇBİRŞEYİ DOĞRUDÜRÜST ALGILAYAMIYORUM.

 224. 17/12/2009, 18:26

  >Sayın Cüneyt Bey185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir muallak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yazmış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim.serdar

 225. 17/12/2009, 18:42

  >herkese merhaba. şişli asliye cezadan yargıtaya giden davada henüz karar alınmadı. muhtemelen bu kanun bekleniyordu. yargıtayda bu dosyada hapis kararını onaylanamaz ise ve derse ki karşılıksız çek keşide etme suçu yeni kanunla havale emri olmaktan çıkartılmış ve çek vadeli bir ödeme aracına dönüştürülmüştür. bu nedenle hapis cezası uygulanamaz derse bütün dertler bitecektir. bence özellikle mart sonuna kadar çok dikkatli olmak lazım. lehte oluşabilecek değişikliklerden de olmamak için acele ile herhangi bir taahüt imzalanmamalı kanaatindeyim. benim en büyük pişmanlığım ödeyemediğim bir çeke zamanın icradan taahüt vermiştim. o zamanlar batmamak için uğraşıyordum ve o şartlarda dooru hareket olarak gelmişti bana. Oysa şimdi herşeyden yırtsam bile taahütün cezasını yatmak veya o çeki ödemek zorundayım. benzeri hatalar yapmaktan uzak durmalıyız.

 226. 17/12/2009, 18:54

  >cüneyt bey,başka biryerde cevabını bulamadım size bir sorumolacak.bir bankanın bana ait çekleri yazıldı.şuan yargıtayda.alacaklıların hiçbiri bankanın sorumlu olduğu tutarı istemedi.fakat banka benden istiyor.ileride istenebilir diye.bunun için ipoteği bozacaklarmış.şu an mahkemeliyiz bankayla ama kazanacaklar gibi.bu konuda bir fikriniz varmı.belli bir süre yokmu bu konuda.teşekkürler.EFDEN

 227. 17/12/2009, 18:58

  >1.ÇEKİN ARKASINI ALİ CİROLAMIŞ FAKAT DAVAYI AÇAN VELİ.BU ÇEKTEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI.BU DURUMUN AKİBETİ NE OLACAK.şikayet hakkı çeki çeki yazdıran veya çekte ciro silsilesi bulunana aittir..2.ALİYE VERİLEN FARKLI TARİHLERDE 4ADET ÇEK VAR.İLK ÇEKİN TARİHİ GELDİĞİNDE KARŞILIKSIZ ÇIKINCA HEPSİNİN ARKASI YAZDIRILMIŞ.BU ARADA AYNI ÇEKLERDEN BANKA HESABINA BLOKE KOYULDUĞU İÇİN TAHÜT VERİLDİ.BELLİ BİR SÜRE SONRA EŞİM KARŞILIKSIZ ÇEKTEN TUTUKLANDI.4 ÇEKİN TOPLAMI 52000 TL 35000 TL YE ANLAŞARAK 15000TL SİNİ VERDİM.20000TLSİ İÇİN İCRA DAİRESİNE TAAHHÜTTE BULUNDUM.KARŞI TARAFIN AVUKATIYLA PROTOKOL YAPTIK PROTOKOLDE İŞTE BU ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE FİLAN KİŞİ HAKKINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN AÇILAN DOSYANIN KAPATILMASI FAKAT İCRA KEFİLİ VELİ HAKKINDA TAKİBİN DEVAM ETMESİ DİYE.EŞİMİ HAPİSTEN ÇIKARDIK.BENDE BULUNDUĞUM TAAHHÜDÜ ÖDEYEMEDİM.HAKKIMDA AÇILAN DAVA ŞANSIMDAN DÜŞTÜ.ŞU ANDA EŞİM KAPATILAN BU DOSYA DAN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZAEVİNE GİRDİ.TAM BİR AYOLDU.DAHA ÖNCEDE YAZMIŞTIM AMA TEKRAR YAZIYORUM.AVKATLARI PROTOKOLÜMÜZDE TAAHHÜT YOK YATACAK DİYOR.çekte kısmi ödeme varsa ve bunu makbuzlarla ispat ederseniz çek bedelinden düşüyoraynı çek için hem hapis hemde taahhüdü ihlalden hapis yatılıyor malesef

 228. 17/12/2009, 19:04

  >Arkadaşlar herkese merhaba.Bir arkadaşımız eski forumlardan birinde 3167'den dolayı AB'ye iltica ile ilgili birşeyler yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı acaba? 3167den mahkumiyet yemiş olmak AB ülkelerine iltica hakkı tanıyor mu bize ? bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen.

 229. 17/12/2009, 19:07

  >29daki arkadaş iyi düşünmüş. biz birşeyler yazmayalım sormayalım ki adamlar çıkardıkları yasann bizim lehimize olan maddelerini kazara çıkarmıştır. biz konuşursak planlarımızı anlar ona göre değiştiriverirler. hazır bize farkında olmadan bu kadar hak tanımışlarken susalım yasa geçince hemen onlar düzeltmeden hızlı davranır sorunlarımızı çözeriz.zaten abdullah gül de o yüzden DK'ya gitti biz o yokken tartışalım da o daokusun bakalım bu çocuklar ne konuşuyor diye. ona göre bakacak veto etsin mi etmesin mi :))

 230. 17/12/2009, 19:08

  >EFDENilerde istenebilir diye ipoteği bozmak!!siz bankanın gazabına uğruyorsunuzhepimiz gibibankaya dava açacaksınızne yapılabilirki?

 231. 17/12/2009, 19:09

  >sayın cüneyt bey ben bir şirketin çeklerine vekaleten imza attım ve çekler döndü aradan altı ay geçti ve ben bu şirketin belli bir hissesini üzerime aldım beni nasıl bir akibet bekler saygılarımla.

 232. 17/12/2009, 19:13

  >SEVGİLİ CÜNEYT TEŞŞEKKÜR EDİYORUM.

 233. 17/12/2009, 19:14

  >SAYIN CÜNEYT ŞU AN MAHKEMEDE ZATEN.ŞU VAR BU ÇEKLERİN BAZILARI GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞ BAZILARI YARGITAYDA.ALACAKLI YARGITAYDA OLAN DOSYADAKİ ÇEKLERİ ALIP NASIL BANKADAN İSTEYEBİLİR.BUNUNLA İLGİLİ NE BİLEN VAR NEDE BİRYERDE KANUN BULAMADIM.YARDIMCI OLURSAN ÇOK SEVİNİRİM.EFDEN

 234. 17/12/2009, 19:28

  >ARKADAŞLARBU BÖYLE OLMAYACAKŞU YASA ÇIKSIN İMZADAN ZATEN HUKUKÇU ARKADAŞLARIMIZLA HAZIRLADIĞIMIZ LEHE OLAN DURUMLARLA İLGİLİ YAZIMIZ VARBEN BİR YAZI ATTIM AMA YÜZEYSEL VE EN ÇOK CEVAP İSTEYEN KONULARLA İLGİLİYDİÜSTEKİ YAZIYI BİR DAHA OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUMAYRINTILI YAZI YAYINLANDIĞINDA HERKEZ SORDUĞU SORUNUN CEVABINI ORDA BULACAKTIR..35 DE YAZAN ARKADAŞIMÇEKİN BANKAYA İBRAZI VE ARKASININ YAZILDIĞI SIRADA ŞİRKETTE BİR ORTAKLIĞINIZIN OLMADIĞINI İSPATLAMANIZ GEREKİRŞİRKETLE ORTAKLIĞINIZ TİCARET SİCİL GAZTESİNDE YAYINLANDIĞI GÜNDÜR. ÇEKİN ARKASININ YAZILDIĞI GÜNLE, TİCARET SİCİL GAZTESİ TARİHİNE BAKIN..BUNDA ZOR BİR KISIM YOK..

 235. 17/12/2009, 19:28

  >Cüneyt ve Emre kardeşim olmayan kanun hakkında yorum da bulunan sizleri soru yğamuruna tutan arkadaşların hezeyanını da bliyorum ne olur sabır burda olmayan kanunun yorumundan ziyade ben halen yapmamız gerekenin bu olmadığını diğer arkadşlarımın halen bu kanun onaylanması ile chpyi ikna faaliyetlerine devam etmemizi düşünüyorum Sizlerden bir ricam var Yönetici arkadaşlarım siz yorumda bulunmayın size verilen soruların cevabını ısrarla vermeyin işimiz bitmedi biz ne demiştikk Resmi Gazeteye kadar durmak yok haa yolumuz uzadı burdaki bireylsel konularımızın haricinde mücadelemiz resmi gazeteyle daha uzayacak lütfen arkadaşlarım birazda sabırr. Biz de biraz politik olalım hep bunların isteğdini almasına izin vermeyelim

 236. 17/12/2009, 19:31

  >Çek kanunu ile ilgili karar resmi gazetede ne zaman yayınlanır

 237. 17/12/2009, 19:38

  >Cüneyt Bey,Benim adli para cezam 80 bin tl ve kesinleşti. Ama esas borcum 140 bin idi. Yani 800 gün yatarım vardı ama 2005 ten önce olan bir olay olduğu için 480 güne tekâmül ediyor. Buna göre ben devlete 80 binmi vereceğim yoksa alacaklıya 140 bin mi? Alacaklı 80 bini kabul ederse 80 ay vadeli olarak benim için doğru bir sonuç olur mu. Bu arada aranmam var ve karar vermem gerekiyor.Ne dersinizTote

 238. 17/12/2009, 19:39

  >ARKADAŞLAR BURDA HERKES MAĞDUR AMA EN ÇOK MAĞDUR OLANDA CÜNEYT KARDEŞİMİZ BUGÜNE KADAR ELİNDEN GELENİ YAPTI İSTERSENİZ BİZLERDE BİRAZ SABIRLI OLALIM ŞU YASA RESMİ GAZETEDE CIKSIN O ZMAN NE OLDUĞUNU ANLAYAÇAĞIZ SABIRLI OLALIM HEPİMİZ DİKEN ÜSTÜNDEYİZ ALLAH YARDIMÇIMIZ OLSUN CÜNET KARDEŞİMİZDE BİZE YARDIMÇI OLAÇAKTIR… OĞUZHAN

 239. 17/12/2009, 19:39

  >CUMHURBAŞKANI İMZALAYINCA…..

 240. 17/12/2009, 19:41

  >CÜNEYT BEY VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAP İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM 35.

 241. 17/12/2009, 19:49

  >bizim için bazı tehlikeli yazıları silme olanağı yokmu..ya da hiç yayınlamama..

 242. 17/12/2009, 19:53

  >ARKADAŞLAR SU UYUR BU AŞAĞLIK HER TÜRLÜ TEFECİLER KAN EMİCİLER UYUMAZZZZ.. LÜTFEN YORUMLARA DİKKAT

 243. 17/12/2009, 20:30

  >ARKADAŞLARRRRRRRR EYYYY KİMLERE DENİYO YA ANLAMADIM GİTTİİİHEPİMİZ SIKINTI İÇİNDEYİZ SEVDİKLERİMİZ HAPİSTE AMA AZCIK SABRETMEMİZ GEREKİYO SU AN ONAYLANMAMIŞ BİR YASA LE ALAKALI SORULAR SORUYORUZ BİRAZ SABIR ARKADAŞLAR BİZİM Kİ SUNA BENZEDİ ADAMIN BİRİ BERBERE GİTMİŞ DEMİŞ BERBER BEY SAÇIM AKMI KARAMI ÖNÜNE DÖKÜLÜNCE GÖRÜRSÜN DEMİŞ ADAM…BİZDE AYNEN BÖYLE YAPIYORUZ Bİ DÜŞÜNÜN CÜNEYT ABİ EMRE OLMASAYDI NASIL YAPACAKTIK.EĞER İLLEDE YORUM YAPACAKSAK BEN BAĞIRIYORUM TEFECİLER AVUKATLAR BANKALAR ATO LAR İTO LAR KAZANAMAYACAKSINIZ BİZ BU İŞİ SONUNA KADAR KOVALAYACAZ.BU BÖYLE BİLİNE HİÇ AMA HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ BU YENİ YASADAN BİZİM İSTEDİĞİMİZ SEKİLDE OLANA KADAR DEVAM EDECEZMALATYALI HASAN

 244. 17/12/2009, 20:50

  >DOSTLAR BEN SİZİN ARANIZDA BİLEN VARSA CEVAPLAMASINI RİCA EDEYORUM 2003 YILINDA CEKLERİM YAZILDI BEN 5 DOSYA VARDI HİC BİRİNDEN DOLAYI İFADE VERMEDİM 2004 DE RANMAM CIKTIGINI ÖGRENDİM ŞU ANA KADAR KACAK DOLAŞIYORUM SİZDEN İSTEGİM BU ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN DOLACAK VEYA ZAMAN AŞIMI NE KADAR HİC BİR AVUKATDAN DOGRI,U CEVAP ALMADIM KİMİ 5 KİMİ 7 KİMİDE 10 YIL DİYOR BU KONUDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIMDAN RICA EDİYORUM SAYGILAR LAZO18GLİ 61

 245. 17/12/2009, 21:00

  >LAZO18Lİ61 bitirmişsin senin 5 yıl aklmış. Yani 10 yıl çekde zaman aşımı.

 246. 17/12/2009, 21:02

  >Arkadaşlar bu yasadan sadece 1/11/2009 tarihinden sonra ceza evine girenler mi faydalanabilecek ? Bu tarihden önce ceza evinde bulunanlar , yani ekimde ceza evine girmiş olanlar bu yasadan faydalanamayacak mı ? Tahliye olamayacak mı ?

 247. 17/12/2009, 21:09

  >ewet kardeşim senden da imza isterler ozaman daha da kötü olur şimdilik çıkacak ertelemeden yararlansın allah büyük gün ola harman ola inşallah güzel günler olacak bence bu imza konusu hiç karıştırmayın kardeşin hepsi benim desin bu daha iyi olur allah yardıncınız olsun

 248. 17/12/2009, 22:15

  >arkadaşlar cezaevinde olanlar ne yapacak bilen varmı acaba?taahhüt vereceklermi yoksa taahhüt vermeden çıkacaklar mı? yalçın

 249. 17/12/2009, 22:26

  >davanızın sonuclanmasından yanı ceza kesıldıkten sonra 7.5yıl olur.2004artı 7.5yıl olur.

 250. 17/12/2009, 22:32

  >CÜNEYT BEY BEN VEKALETLE ÇEK İMZALADIM VE ARANIYORUM.SİZCE BORÇLU İLE ANLAŞMA YPAYIMMI YOKSA GİDİP TESLİM Mİ OLAYIM.

 251. 17/12/2009, 22:33

  >arkadaşlar vekaletle çek imalıyan kişilerin kurtulduğu doğrumu. ENGİN

 252. 17/12/2009, 22:34

  >cüneyt abi kanun resmi gazetede yanyınlanındıktan kaç gün sonra salıverilme başlayacak

 253. 17/12/2009, 22:35

  >SAYIN ODA BAŞKANLARINA DUYURU saygıdeğer başkanlar hani bir ata sözümüz var MAKSAT BAĞCIYIMI DÖVMEK YOKSA ÜZÜMMÜ YEMEK tabiki her kes üzüm yemek ister O ZAMAN nasıl üzüm yenir her şeye bir çare var herkesi bir panik almış gidiyor sanki hapis cezası artıkça ekonomi düzelecekmiş havası estiriliyor oysa hepiniz ticaret erbabısınız bitmeyen servetin itibar olduğu ülkemizde kim itibarını sarsıp çekini senedini ödememek ister sanıyormusunuz bu cezalar arttıkça bu çekler senetler dönmeyecek herkes son saniyesine kadar yazdığı evrağı ödemeye çalışıyor ticaretini devam ettirmek için bütün imkanları seferber ediyor sonuç her kes zararlı alcaklı zararlı borclu yaşam savaşını kaybetmiş aile perişan alacaklı darbe almış belki oda batar duruma gelmiş sonra kırgınlıklar başlıyor hukuk başlıyor hükümet araya giriyor paran varsa gel kardeşim ben seni borçlu olduğun adamdan daha ucuza kurtarıyım diyor alcaklının alması gereken paranın üzerine oturuyor saçma saçma işler burda gerçek SUÇLU KİM tabiki kötü giden ekonomi"BAKIN BURDA KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"olan olmuş bir kere önemli olan çözüm üretmek insanları zindana göndermek değil istendikten sonra bu ülkede her şeye çare bulunur işin kolayına kaçayım derken sayısız dertlerle uğraşmakta var birde ailelerin genelde babasız kalan çocukların hatta babalarını para için hapiste olduğu ilerki hayatta babasını hapise atanları hiç unutmayacak bu ülkede yaşayanlar bu ülkenin yarınını düşünmek zorundadır çünkü bu ülkenin yarınları aynı zamanda kendi yarınlarıdır yeterki işinize gelsin Bir ünlü holding sahibi dış satımla ilgili devletten taleb gelmiş fakat talebi beyenmeyen ülkemizin bu büyük holdinginin sahibi kıvrak zekasıyla" AĞALAR BENİM İNGİLİZCE BİLEN ELAMANIM YOK KUSURA BAKMAYIN" demiş AMA HEPİMİZİN AKLI VAR VE AKLIN YOLU BİRDİR

 254. 17/12/2009, 22:52

  >ARKADAŞLARIMDOĞAL OLARAK HERKEZTE BİR TEDİRGİNLİK VARKİMİMİZİ ERTELEME MEMNUN EDİYORKİMİMİZİ ERTELEME BİLE KURTARMIYORDAHADA KÖTÜSÜBAZI ARKADAŞLARIMIZDA TEDİRGİNALACAKLILARLA ANLAŞIP ÖYLEMİ BU BELADAN KURTULACAĞIZBURADA KARŞI TARAFA KOZ VERMEYİN DİYEN ARKADAŞLARIMIZDA HAKLINE YAPILACAĞINI NE ŞEKİLDE BU BELADAN KURTULACAĞIZ CEVABINI BİR AN ÖNCE DUYMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZDA HAKLIAMA TEK GERÇEĞİMİZ ŞUDURBU BELADAN KURTULMAK ALACAKLILARIN BORCUNU ÖDEMEK VE HİÇ BİR ALLAHIN KULUNA BORÇLU KALMAMAYA ÇALIŞMAKBİZİM ORTAK PAYDAMIZ BUDURVE BUNUDA BAŞARMAYA ÇALIŞACAĞIZBERABER ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRELİM AMA KIRICI OLMAYALIM.GELİŞMELERİ VE OLABİLECEKLERİ DİLİM DÖNDÜĞÜNCE CEVAPLAMAYA ÇALIŞIRIM.TEK DİLEĞİM TÜM ARKADAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE BU SIKINTILARDAN KURTULMASI SİZ KURTULUN BENİDE KURTARIN:)HER ŞEY ÇOK İYİ OLACAKBUNA İNANINSAYGILAR

 255. 17/12/2009, 22:56

  >Zaman aşımı :bildiğim kadarıyla zaman aşımı (bir ara araştırmıştım) Ceza Kesinleştikten sonra 10 yıl ın dolması gerekiyor. Avukatıma da sormuştum. Fakat Dava zaman aşımı 7 yıl 6 ay.

 256. 17/12/2009, 23:00

  >Cüneyt Bey;Mutlaka alacaklılarla anlaşıp borçlu kalmamak ve iyi niyetimizi asla bırakmamak gerek. Fakat bu yasa kimseyi memnun etmiyor. Herkes kendi durumuyla ilgileniyor. Sonuçta bu kanundan faydalanıp BERAAT alacaklar da var. Bu kanundan önce rahat rahat gezip de alacaklılara rest çekip; Bundan sonra da kodese girecekler var. Allah a güvenip; samimi ve içten çalışarak bu borçların altından kalkabiliriz. Yeter ki niyetlerimiz halis olsun..

 257. 17/12/2009, 23:07

  >anladığım kadarıyla 1 nisan 2009'a kadar taahütte bulunmamız gerekiyor…Ancak anlamadığım tek şey var bu tarihe kadar yani 1nisan a kadar aranmalarımız kalkacak mı? Sayın İyimaya 2 yıl cezalar askıya alınacak dedi.Yani resmi gazetede yayınlandığından itibaren aramalarımız duracak mı??Lütfen konuyu biraz anlayan bilen kavrayabilen birisi yardımcı olsun…Saygılar sadblock07

 258. 17/12/2009, 23:42

  >Çek Kanunu toparlanmayı yavaşlatır mı17.12.2009 | Güven Sak | YorumBaşlıktaki sorunun cevabı evettir. Gelin bakın neden hal böyledir.Vaziyet aynen o ifadedeki gibidir: "Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşelidir." İyi niyetle başlatılan bir düzenleme çabası olumsuz sonuçlar üretmeye adaydır. 2007 yılından beri bu hükümet acaba kaç tane bu tür sakarlık yapmıştır? Sayısı galiba çoktur. Bazı işler yalnızca niyetiniz halisane diye olumlu sonuçlar vermez. Tevekkülden önce "Bu iş nereye gider" diye azıcık düşünmek gerekir. Kıssadan hisse budur ve en başta söylenmesinde fayda vardır.Çek kanunu tasarısı geçen gün TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Hükümetin acelesi vardı, muhalefet aksi takdirde fena bastıracaktı, böylece kısa ve orta vadeli etkileri yeterince ele alınmamış nur topu gibi bir yeni düzenlememiz oldu. Hükümetimiz sanki bir seçim telaşındaydı. Vadeli çekleri yağmur gibi dönmeye başlayan işadamlarını mevcut düzenlemeye göre hapse girmekten kurtararak rahatlatmak istedi. Küresel krizin etkilerini hafifletmek için hiçbir tedbir almayan hükümetimiz, şimdi aslanlar gibi devreye girerek, işadamlarının alınmayan tedbirler nedeniyle katlanmak zorunda kaldıklarını hafifletmeye girişti. Peki, bu Aspirin tedavisi işe yarayacak mıdır? Hayır. Bu Aspirin tedavisi tercihi, şirketlerimizin kısa vadeli finansman problemini daha da ağırlaştırmaya aday gibi durmaktadır. Bu düzenleme çözdüğünden daha fazla probleme neden olacaktır. Bakın nasıl olacaktır?Bu düzenlemenin getirdiği üç husus üzerinde durarak başlayalım: Birincisi, 5941 Sayılı Kanun ile birlikte karşılıksız çeke hapis cezası verilmesi uygulaması fiilen ortadan kaldırılmış oldu. Bundan böyle karşılıksız çek nedeniyle hakkında soruşturma açılanlar çek verdikleri ile anlaşmak ya da doğrudan savcılığa bir ödeme planı sunmak yoluyla takibattan kurtulabilecekler. Efektif olarak, karşılıksız çeke para cezası verileceği bir döneme girmiş olundu. Böylece para nasıl pul olduysa, çekler de artık senet oldu. Bu ilk nokta. İkincisi, bankaların çek vermede sorumlulukları önemli ölçüde artırılarak bankaların artık daha az sayıda mudiye çek defteri vermelerini sağlayacak bir düzenleme çerçevesi getirildi. Kayıtdışılıkla mücadele çerçevesinde Maliye Bakanlığımız bir dizi yeni bildirim zorunluluğu ve de banka memurlarına cezai sorumluluk getirmiş oldu. Çek defterine sahip olmak bankalara getirilen yükümlülüklerle zorlaştırılırken çek keşide edenin sorumluluğunun hafifletilmesi bankaların çek defteri dağıtmasını daha da zor hale getirdi. Bu sorumluluklarla banka olarak bir müşterinize hangi koşullarda çek defteri verirsiniz? Herhalde önce mevduat blokajı yaparsınız. Ya da çok daha ciddi bir itibar analizi yaparsınız. Bundan böyle çek defteri dağıtmak iyice zorlaşmıştır.Olup biten bununla da sınırlı değildir. Bu iki tespitin bizi götürmesi gereken üçüncü nokta ise şudur: Bugün, bu an, bu ülkede artık şirketler için vadeli çeklerin bir kısa vadeli finansman aracı olarak kullanılması dönemi bu düzenleme ile birlikte sona ermiştir. İyidir, kötüdür ama sona ermiştir. Orta vadede bakıldığında ortada bir geçiş dönemi düzenlemesi de olmadığına göre 5941 sayılı kanun ile birlikte 2010 yılında iktisadi toparlanmanın hızı ile ilgili yapılan analizlerin yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardır.BÖLÜM (1)

 259. 17/12/2009, 23:43

  >BÖLÜM(2) DEVAMI…Buradaki olay nedir? Şudur: Türkiye ekonomisinde şirketler arasındaki ticari krediler önemlidir. Nakit bazlı işlemlerin yanında yoğun bir önce malı al sonra ödemeyi yap sistemi işlemektedir. Bir şirket diğer şirkete mal sattığında ya açık hesap çalışmaktadır; tüm riski üstlenerek tanıdığı, itibarını bildiği tacire mal satmaktadır ya da o tacirden ileriye yönelik bir vadeli çek almaktadır. Bu durumda, malı satan malı alana kısa vadeli bir kredi açmaktadır. Bu kısa vadeli krediyi kendi imkânları ile finanse etmenin yanında, topladığı vadeli çekleri çalıştığı bankaya belli bir iskonto ile satarak, kısa vadeli finansman temin etmektedir. Şimdi çek karnesi elde etmenin zorlaşması ve de çek yazmanın sorumluluğunun azaltılması ile birlikte artık vadeli çeklere dayalı bir kısa vadeli finansman mekanizmasını işletmek mümkün olmayacaktır. Bankanın teminat olarak aldığı portföy çeklerini kredinin ödenmemesi durumunda vadesinden önce ibraz edemeyecek olması da bankaların çeki teminat olarak kabul etmesini engelleyecektir. Vadeli çek uygulaması finansal kesime erişimi kısıtlanmış firmaların kendi kendilerine buldukları bir çözümdü. Bu yöntem krizle birlikte önemli bir yara almış, şimdi ise yasal olarak sona erdirilmiştir.Mesele nedir? Vadeli çek Hazreti Nuh'tan kalma bir eski yöntem olabilir. Ama piyasanın çözümünü ortadan kaldıranın onun yerine bir yeni yöntem ihdas etmesi gerekir. Olmazsa ne olur? Olmazsa toparlanma sürecinde şirketlerimizin kısa vadeli finansmana, işletme sermayesi finansmanına erişmek için kullanabilecekleri bir yöntem ellerinden alınmış olur. Evvelki günkü düzenleme tam da bunu yapmıştır. Bunu yaparken yıktığının yerine bir yeni alternatif de getirmemiştir.Çalışma iyi niyetlidir. Hükümetimiz zamanında alması gereken tedbirleri almadığı için zor duruma düşüp, çeklerini ödeyemedikleri için hapse düşmek zorunda olacakları korumayı amaçlamıştır. Niyet iyidir ama sonuç şimdilik bir yıkım gibi durmaktadır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimi tam da bu gibi durumlar için söylenmiş gibidir.REFERANS GAZETESİ….

 260. 17/12/2009, 23:44

  >sükrü kardeşim sen kimin avukatısın .kim borcunu inkar etti kim res cekti burdaki arkadaşların hepsi borcunu rahat ödeme derdinde .kimse borç silinsin demiyor.o rest çekenler zaten o işi meslek edinmiş sahtekarlardır.lütfen onları bizim gibi mağdurlarla aynı kefeye koymayın .hepimiz alacaklıya kızmışızdır ama anamız bacımız babamız içeri girdiğinden dolayı kızmışızdır.tabiki borcumuzu ödeyeceğiz her müslüman gibi bizde kul hakkından korkarız . teşekkür ederim

 261. 18/12/2009, 00:03

  >biz demedik mi, suçlu değil borçluyuz ,hapiste borcumuzu ödeyemeyiz,bize imkanlar verin borcumuzu ödeyelim diye, bu mücadeleye böyle başladık borcumuzu ödeyebilmek için..suçlu değiliz , dolandırıcı hiç değiliz..zaten öylelerinide aramızda istemeyiz. itibarlarını ,işlerini ,hayatlarını geri kazanmaya çalışanlarız..

 262. 18/12/2009, 00:22

  >koşkten bir haber varmı

 263. 18/12/2009, 00:50

  >bu kanunun tek amacı adli para cezalarının toplanmasına devam etmek çünkü hala adli para cezasını yatırıp bu beladan kurtulmak en mantıklısı parası olmayan arkadaşlarımızın ALLAH yardımcısı olsun…

 264. 18/12/2009, 00:51

  >BENCE HER ALACAKLININ BORCU ÖDENMEZ

 265. 18/12/2009, 00:53

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YETERİNCE VE FAZLASIYLA YORUMLAR VE CEVAPLAR MEVCUT SİTEMİZDE. CÜNEYT HOCAM'A(PİRİMİZ) BİLGİ VERDİM; ÜÇ GÜN ARANIZDA OLAMIYACAĞIM, ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNİN; YIL SONU BAYİ TOPLANTILARINA KATILMAK DURUMUNDAYIM. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; CUMHURBAŞKANININ ONAYINA VE RESMİ GAZETE YAYININA KADAR, SABIR GÖSTERMEMİZDE YARAR OLDUĞUNA İNANIYOR VE ÖYLE OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. AYRICA; ÖZELLİKLE BU ARALAR, DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM'I (PİRİMİZ) VE EMRE KARDEŞİMİZİ, FAZLASIYLA YIPRATTIĞIMIZI VE YORDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM. ELBET VE ELBETTEKİ; ARTIK BU HAKLI OLAN DAVAMIZDA, EN BİLGİ EKSİĞİ OLANIN BİLE; BİRÇOK BİLGİSİ VE YAPABİLECEĞİ ÇOKÇA ŞEYLER VARDIR, HEMDE; PEK ÇOKÇA…. O ZAMAN; BURALARA KADAR GELMİŞKEN DİYORUMKİ, LÜTFEN AMA LÜTFEN, BİRAZ DAHA VE BİRKAÇ GÜN SABIR… BAŞKACA; ŞİMDİLİK SÖYLEYECEK SÖZ VE CÜMLE BULAMIYORUM. ALLAH'IN İZNİYLE; PAZARTESİ GECESİ, ARANIZDA OLMAK UMUDUYLA. TÜM EMEĞİ GEÇENLERE VE KATILIMCILARA, EN DERİN SEVGİ VE SAYGILARIMLA. UNUTMAYINKİ; HAKLI İSEK? Kİ, ÖYLE. O ZAMAN; MUTLAK VE MUTLAK TANRIMIZ BİZİMLEDİR. Hasan(Barışçı)-Mersin

 266. 18/12/2009, 01:00

  >RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADI..!!!!!BUGÜNDE YOK YANİ…..http://www.resmi-gazete.org/

 267. 18/12/2009, 01:01

  >Cumhur Başkanımız imzalamamış daha………………….Resmi gazete yayınlandı bişi yok…

 268. 18/12/2009, 01:17

  >Arkadaşlar,Önce biraz saygı ve tahammül… lütfen.. lütfen..siz burada bir yoruma bile tahammül edemezken alacaklınızın sizi hapse attırmasına yada çıkmanıza rıza göstermemesine kızmamanız gerekir.Bu yasaya eleştirimiz tabiki vardır. Herşeyden önce hukuk ve insan hakları yönünden itirazımız vardır. Hapis yöntemi çözüm değildir hapisteki insanın çalışma ve borç ödeme yetisi olmaz bunada itirazımız vardır.Amaolayı başka mecralara çekmeyelim. Ne yani hapis cezası kalkmış olsa idi alacaklılara restmi çekecektir.Borç bizim borcumuz tabiki ödeyeceğiz. Kimimiz daha kısa zamanda kimimiz daha uzun. Bu olmazsa öteki dünyada ödeyeceğiz.Ha tamam bu süre yetmez diyoruz haklıyız.bu hapse dönüşen adli para cezası olmasada biz borcumuzu öderiz diyoruz. Yok bunu demiyorsak o zaman bizim dolandırıcılardan ne farkımız kalır. Bizi onlarla aynı kefeye koyanlara kızma hakkımız olurmu. Önce sağlıklı düşünelim. Yasal haklarımız ve olması gerekenler için çalışalım mücadele edelim. ve gereksiz agresif, yanlış anlamaya yol açacak ve bizi farklı gösterecek imaj yaratmaktan kaçınalım.saygılar

 269. 18/12/2009, 01:17

  >Degerli site yöneticileri çek magdurlarına karşı ilginiz ve yardımlarınız için ne kadar tesekkür etsek azdır.Bundan sonra Anayasa Mahkemesinede belirttiginiz tarzda nasıl müracat edecegiz avukatlar aracılıgı ilemi yoksa siz dernek olarak mı..

 270. 18/12/2009, 01:18

  >Referans gazetesinde çıkan yoruma bir kaç atıfta bulunmak istiyorum,yazar yazısını özetle çekin mahiyetinin kaybolup senet şekline dönüşmesinden kurgulayıp,sonunda çekin kısa süreli prefinansman aracı olmaktan çıkmasına bağlayarak bitirmiştir.Bazı yorumlarında haklıdır fakat eminim ki yazar hayatında hiç ticaret yapmamıştır.Piyasanın istediği genellikle senedin eski itibarını kazanmasıdır bu bir.İkincisi ise çekin eski yaptırım gücünü kaybetmesi korkusu ile tefecilerin ve icra avukatlarının paniğidir.Yazarın asıl anlatmak istediği de budur.çek mağdurlarından girip,konuyu piayasadan bağlayıp asıl söylemek istediğini söyleyememiştir.Piyasada zaten mevcut alışveriş karşılıklı güvene dayanarak yürür.Bu güven silsilesinde,açık hesap,çek ,senet,nakit gibi enstrumanlarla pekiştirilip yapılır.Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bankalrın ve tefecilerin bu alışverişte nerede rol aldıklarıdır.Piyasada vadeli çek ile mal aldığınız zaman ,bir taahhüde girmiş oluyorsunuz,bu taahhüt de sizi çeke devlet tarafından verilmiş olan ve karşılıksız çıktığı zaman hapisle son bulan bir baskı ile karşı karşıya bırakıyor.Siz malı satamadığınız veya yazmış olduğunuz çeki zamanında ödeyememe korkusu ile almış olduğunuz tahsil çeklerini tefeciye veya bankaya kırdırıp,çekinizi ödemeye çalışırken,bankada veya tefecideki cirolu çekinizde karşılıksız kalınca,hem yapmış olduğunuz ticarette ödemiş olduğunuz faizden dolayı zarar ediyorsunuz,hemde ciroladığınız çek bedeli kadar banka veya tefecilere borçlanıyorsunuz,buna birde köşede atmaca gibi bekleyen icra avukatları da eklenince borcunuz kartopu gibi büyüyor ve içinden çıkılmaz bir durum halıni alıyor.Buna bir de hapis cezası faktörü eklenince işte asıl son o zaman başlıyor.Geriye baktığınız zaman kazanlar kim her halukarda tefeci ve bankalar ve icra avukatları.Yani asla kaybetmeyenler.Kaybedenler kim,alacaklı ve borçlular.Zaten bu sitedeki ve diğer sitelerdeki mağdur arkadaşların çoğu hem alacaklı ,hemde borçlular.Sadece ve sadece alacaklı olan kimler Faktoring ve Bankalar.Benim acizane fikrim yazarın dediği gibi bu kanun piyasayı daraltmayacak,aksine kendine getirecektir.Kaybeden kim olacaktır.bankalar olacaktır,tefeciler olacaktır.Nedenmi,çünki artık mevduat uğruna yoldan geçene verilen çek karneleri yüzünden esnaf eskisi kadar mağdur olmayacaktır.Tefecilere kırdırmak için onlarca çek gitmeyecektir.Piyasada dönen çek,belirli bir uğraş vererek alındığı için daha değerli olacak ve kredi amacıyla kullanılamayacaktır.Cebinde 10 lirası olmayıp bankadan bir koçan çek alıp ticaret yapmaya kalkan ve bunun sonunda da ,bizler gibi birçok mağdur yaratan veya insanların senelerce yapmış olduğu ticaret sonunda dişinden tırnağından artırarak biriktirdiklerini silip süpüren kesim ortadan kalkacaktır.Dolayısıyle bankalarda kredibilitesi olan esnaf,çek karşılığında kredi kullanmaktadır,fakat bu kredi genellikle bankaya vermiş olduğu bir gayrimenkul ipoteği karşılığıdır.Piyasamız, bankalar tarafından verilen ne idüğü belirsiz çekler yüzünden,işini yapan ve bu müşteri çeklerini bankaya verip,daha sonra karşılıksız kaldıkları için evini barkını,fabrikasını bankalara kaptıran yüzlerce mağdur işadmımızla doludur.Şimdi ne olacaktır,bankalar çekleri daha düzenli vermek zorunda kalacaklardır.Bu da kendilerine ortalama çek başına almış oldukları provizyonlardan dolayı %50 gibi büyük bir gelir kaybına sebep olacaktır.Bu bankalrın işine gelmemektedir.Bir örnek vermek istiyorum,esnaf 3 ay vadeli olarak almış olduğu mala karşılık çek kesmiştir.Bu malını satamamış ve malını geri vermek istemektedir.Daha sonra ne olmaktadır,çek onlarca el değiştirdiğinden,esnaf hapis korkusu ile çekini tefeciye borçlanarak ödemiştir.İşte konu bu kadar basittir.Banka ve tefeci para kazanmış,esnafın malı elinde kalmış,bir de üstüne üstlük faizle borçlanmıştır.Yazarların,bankaların,tefecilerin,ve icra avukatlarının bil cümle bunların paralı uşaklarının görmek istemediği asıl budur. Saygılarımla…

 271. 18/12/2009, 01:46

  >YA TABİKİ SABREDECEZ BEKLEMESİNİ DE BİLECEZ AMA BİNLERCE İNSANI İLGİLENDİREN Bİ DURUM BU PAZARTESİ OYLAMADAN GEÇTİ BAŞKANLIĞA SUNULDU VE GERÇEKTENDE KİM NASIL ÇIKACAK DOĞRU DÜRÜST BİLİNMİYO GİBİ HANİ NE BEKLENİYOR İMZALANAMADI HERKEZ YOL HARİTASINI ÇİZECEK ÇİZMELİ BU AŞAMADAN SONRA İMZALANSINDA İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKALIM .SABIR KÜPÜ OLDUK HANİ İNSANIN AKLINA YİNEMİ ENGELLER VAR GELİYO BEN ŞAHSIMA RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM ÖNÜMÜ GÖRMEK İSTİYORUM . FİKRİMİ PAYLAŞTIM SAYGILARIMLA DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

 272. 18/12/2009, 02:24

  >Bizler suçlu değiliz hiç birimiz kul hakkıyla ölmek istemeyiz tabiki ben şimdiden oğluma vasiyet ettim okul bitince gücün yettiğinde ben borçlarımı ödeyemeden ölürsem borçlu yatırma beni diye bizim tek istediğimiz yakalanma korkusu yaşamadan rahatca çalışıp borçlarımızı ödemek bilmeden burada yorum yazmak bizleri suçlamak kolay ALLAH kimseye yaşatmasın hiç kimse iflas edip bu durumları yaşamaz CENABİ RABBİM CÜMLEMİZİN yardımcısı olsun …..

 273. 18/12/2009, 02:27

  >Arkadaşlar Bugünki ( CUMA ) ggünki resmi gazetede de yok kanun. Yani köşkten imzalanmamış. Bu iş pazartesi gününe kaldı….Cüneyt Bey bu sabah saatlerinde NEWSMAN diye bir arkadaş köşke mail atalım faks çekelim diyordu. sizce ne yapmalıyız…MERVE

 274. 18/12/2009, 02:38

  >ARKADAŞLAR CUMHUR BAŞKANI YRIN DÖNUYOR ULKEYE PAZARTESİ KUVEYTE GIDIYOR CARSAMBA DONECEK INŞ GİTMEDEN BU YASAYI ONAYLARDA NE OLACAKSA OLUR ARTIK ALLAHTAN HEPİMİZ HAKKINDA HAYIRLISI

 275. 18/12/2009, 02:42

  >Arkadaşlar ben sabahtan beri kendimi yırtıyorum lobilere karşı lobi yapalım diye. Köşkü mail yağmuruna ttalım. bende çek mağduruyum amacım karamsarlık değil ama korkuyorum çok önemli bir kanun olmasına rağmen köşkten henüz onay gelmedi. şimdi bir örnek vereceğim 25 ocak 2009 tarihinde çek ve senetlerle ilgili kanun çıkmıştı meclisten 26 ocakta köşke gönderilmişti kanun ve 27 ocakta köşkten onaylanmıştı bu kanun. yani bir günde onaylanmıştı. isterseniz bu linke basın ve görün http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5834Newsman

 276. 18/12/2009, 02:47

  >Şimdi lütfen bu kanunun onaylanması için çaba sarf edelim. sonra gerisine bakarız. Öncelikle aranan arkadaşlar rahat etsin v e hapistekilerin dört gözle baklediğini unutmayalım inanın orada bir gün bile kalınmaz. çıkartalım içerdekileri. sonrasına bakarız. Dostlar gücümüzü köşke onaylanması için gösterelim.Newsman

 277. 18/12/2009, 02:49

  >Arkadaşlarkanun büyük ihtimal pazartesi günü onaylanıp Adalet Bakanlığına gönderilir rahat olun..Lobiler çek kanunu veto edilsin faaliyetlerini sürdürüyor. 1 günde onaylanan sicil affıyla bu kanunu kıyaslamak yanlış, sicil affına karşı kim lobi yapacak?mutlak güç halkın iradesidirBunu aşamazlar onaylanır ve gerekli yere gönderilir bizi olumsuz etkileyen zaman açısından kaybımız. cezaevindeki arkadaşlarımızın 1 günleri 1 yıl gibi..Ama fazlaca yapacağımız bir şey yok.

 278. 18/12/2009, 03:13

  >Şevket Sürek/REFERANS GAZETESİÇekte hapislik bitti, sorunlar bitti mi17.12.2009 | Şevket Sürek | YorumARAÇLAR yorum yaz favorilerime ekle haberi yazdır arkadaşıma gonder & 3167 sayılı "Çekte Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Yasa" nihayet TBMM çatısı altından çıkarak hukukçuların önüne geldi.Yasanın yeni hali piyasalarda her ne kadar, "Karşılıksız çekte hapis cezası kalktı" şeklinde algılansa da kazın ayağı pek öyle değil. Hapisteki "mağdurlar"ın mağduriyetleri şimdilik kaydıyla gideriliyor.Ama onlardan alacaklıların mağduriyetleri öyle görülüyor ki, uzun bir süre daha ortada duracak…Yasa ile yazılan senaryo şöyle:Henüz mahkûmiyet almamışsa infaz ertelenecek.Hapiste ise tahliye olacak.Gidecek ve 1 Nisan 2010 tarihine kadar borçlu olduğu kişi ile anlaşacak.Velev ki anlaştı…Bu anlaşma mahkemelere bildirilecek.Yani ya 1 Nisan'a kadar borcunu ödeyecek ya da 2 yıl süreli belli bir takvime bağlayacak.Borcunu ödeyebilmek içinYa yeni iş kuracak ya da yeni bir iş bulacak.İş kurmak için sermaye lazım. Sermaye yoksa, kredi lazım.Diyeceksiniz ki, "sermaye anlamında parası olsa borcunu öder hapse girmezdi."Doğrudur, demek ki sermayesi yok.O zaman kredi bakacak.Kredi demek borç üstüne borç demek!Çekten mahkûmiyet yemiş adama kim kredi verecek?Çalacağı kapı, iyimser ifade ile tefeci…Kötümser isimle mafya kapısı olacak.Diyelim ki, bunlardan birinden sermaye buldu. Çek özürlü işadamı kimliği ile çek hesabı nasıl açacak?Yeni yasaya göre açamayacak.O zaman önünde bir yol kalacak: Kayıtdışı çalışmak!Diyelim ki, bunların hepsi gerçekleşti.Çalışacak, hem geçimini sağlayacak; hem 2 yıllık anlaşma yaptığı alacaklısının borcunu ödeyecek hem de kredi bulduğu tefeci veya mafyanın borcunu…Ve tüm bunları 2 yıl içerisinde yapacak!Her şey yolunda giderse, ne âlâ!Gitmez de borçlarını ödeyemezse tekrar mapus damına düşecek.Yeni yasanın kaleme aldığı senaryoda yazılanlar bunlar.Yasa ile yazılmayan senaryoyu konuşacaksak o daha da vahim.İlk 2 yıllık sürede, yasanın 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasını bekleyecek.Olmazsa, borcunu ödeyemeyecek ve izini kaybedecek.O da olmazsa gazetelerin üçüncü sayfalarında şu haberleri okuyacağız:"Mafya infazı!"Veya "Alacağını ödemeyen borçlusunu vurdu."Veya "Borcunu ödeyemeyince alacaklısını vurdu."Özetle; ya dünya değiştirecek ya da yine mapus damına dönecek.8 yıldır TBMM'de bulunan çek yasasının "yeni" adı altında ilgililerine sunduğu acı senaryolardır bunlar.Her iki senaryoda da mutlu son yok.Oysa; "Yeni" adını verdiğiniz bir oluşum iki tarafı olmasa da bir tarafı mutlu etmelidir.Yeni çek yasasının mevcut hali ile alacaklıyı da borçluyu da mutlu eder bir yanı yok.Böyle bir yasadan mutlu olan varsa, "verdik, kurtulduk" şeklinde düşünen TBMM Adalet Komisyonu olmalıdır.Komisyon, 8 yıllık süre sonunda sorunları bir süreliğine halı altına süpürmüştür, o kadar!Bu kadar uzun süre sonunda, topu hukukçuların, alacaklıların ve borçluların önüne atmış "Ne haliniz varsa görün" demiştir.Yazımın başlığında "Çekte hapislik bitti, sorunlar bitti mi" diye sormuştum ya!Ne dersiniz sorunlar bitti mi, yoksa sorunlar dolu bir başka perde mi açıldı?

 279. 18/12/2009, 04:41

  >cetinsoysal@tbmm.gov.trArkadaşlar milletvekilimize yapılan saldırıyı kınama ve geçmiş olsun mesajı atıp,çek mağdurları sitesinin ismini adımın önüne ekledim.MAil göndermek isteyen milletvekilimize adres yukarda.

 280. 18/12/2009, 10:00

  >ANKA HABER AJANSI 18 ARALIK –Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Danimarka'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönüyor.

 281. 18/12/2009, 10:08

  >çarşambaya kalmasın bu iş… köşke maıl mı atıyoruz ne yapıyoruz söyleyın bende varımNaz

 282. 18/12/2009, 11:16

  >O da olmazsa gazetelerin üçüncü sayfalarında şu haberleri okuyacağız:"Mafya infazı!"Veya "Alacağını ödemeyen borçlusunu vurdu."Veya "Borcunu ödeyemeyince alacaklısını vurdu."Özetle; ya dünya değiştirecek ya da yine mapus damına dönecek.şevket sürek bir madde eksik yazmış:Veya "borçlarını ödeyemeyen işadamı-esnaf intihar etti."2626

 283. 18/12/2009, 11:31

  >Sayın Şevket Sürek/REFERANS GAZETESİ yazarına tşk ediyorum.Sözün bittiği yerdir.Bunun böyle olduğunu bir çok milletvekili biliyor ama onların yine bir çoğu milletin değil bankaların,factoringlerin savunuculuğunu yapıyor.Bir ülkede senaf-sanayici-işçi-memur-köylü-öğrenci emekli inim inim inliyor aksine sadece bankalar yüzde 40-50lere varan karlar açıklıyorsa sözün bittiği yerdir.saygılarımla

 284. 18/12/2009, 12:00

  >Elbette Yasanın biran önce onayını arzedediliriz.http://cankaya.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

 285. 18/12/2009, 12:06

  >CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİP GİTMİYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VARMI ARKADAŞLAR KONUŞABİLEN VARMI??

 286. 18/12/2009, 12:16

  >Arkadaşlar , çankayaya mail atarak fax cekerek yasanın onayını arz edelim… ASTRACUBE herzamankı gıbı aynı fıkırdeyım sızınle … Naz

 287. 18/12/2009, 12:22

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR BU ZAMANA KADAR TİCARETİN BU YASADAN NE KADAR ETKİLENECEĞİNİ YAZAN ARKADAŞLARA CEVAPTIR.BİZİM İSTEDİĞİMİZ ÇEKTEN DOLAYI İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ.HİÇ BİR PARA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DEĞERLİ OLAMAZ. TİCARET KENDİ İÇ KURALINI OLUŞTURUR BU ZAMANA KADARDA BÖYLE OLMUŞTUR.KÖLECİ TOPLUMDAN BERİ TİCARETİN TEMEL KURALLARI BİR ŞEKİLDE OLUŞMUŞTUR AMA HAPİS OLMAMALI KARIŞTIRMAYALIM LÜTFE SEVGİLER ADIM BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

 288. 18/12/2009, 12:24

  >ÇANKAYAYA MAIL GÖNDERDIM OKUNURMU BILMIYORUM ANCAK BIZ ELIMIZDEN GELENI YAPALIM YETERKI … NAZ

 289. 18/12/2009, 12:26

  >Referans gazetesin de çıkan haberde yazar,çeklerini ödemek için esnaf tefecilerin kucağına itiliyor demeye getirmiş.Bana söylermisiniz sayın yazar ,siz gayrimenkul ipoteği almadan kredi verecek bir tefeci veya banka tanıyormusunuz,hemde batmış,hapisten yeni çıkmış insana.Adamın gayrimenkulu olsa zaten satar borcunu öder,sizlere oradan ahkam kesmek düşmezdi.Şimdi yasa Cumhurbaşkanının öünde imzada maşaallah hepiniz akıl hocası kesildiniz.Bizler bu sitede bir ay önce daha yasa meclis adalet komisyonundayken bangır bangır bağırırken nerdeydiniz.Bu yazdıklarınızı neden o zaman yazmadınız.Sizlere sesimiz olun,bizler mağduruz,destek verin dedik.Şunu açıkça söyleyin anlayalım,bu yasa banka ve tefecilere yaramadı.O bakımdan mağdurlar üzerinden edebiyat yapmayı bırakın.Biz bu filmi daha önce gördük.

 290. 18/12/2009, 12:34

  >YASANIN ONAYINI NİYE ARZ EDİYORSUNZ ARKADAŞLAR ÇEKTEN HAPİS KARARI OLMAMALI İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR BU NEDENLE MECLİSE İADESİ OLAMAZMI YANLIŞ MI ANLIYORUM.ZATEN BU YASADAN BİZİM ASIL BEKLENTİMİZ BU DEĞİLMİ??? BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

 291. 18/12/2009, 12:42

  >SAYIN AHMET-81 VERDIGINIZ ADRESE BNDE MAIL GONDERDIM , VEKILLERIN YANINDA OLMALIYIZ HER DURUMDA.UNUTMAYALIMKI BZM ICIN KILINI KIPIRDATAN TEK CHP GRUBU VAR.NAZ

 292. 18/12/2009, 13:42

  >2.5 milyon kişi borç batağındaBDDK’nın Eylül ayı finansal raporu krizin boyutların gözler önüne serdi..18 Aralık 2009 / 09:44Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı son 1 yılda 1 milyon 327 binden 2 milyon 459 bine çıktı. Konut ve taşıt kredisi borcunun ödenmesinde de sıkıntı var. KOBİ kredileri de bankaların başını ağrıtıyor. Bankaların KOBİ ve bireyseldeki riski 21 milyar TL’yi geçti. Verilere göre, kredi kartında ortalama 1.723 liralık borçla batağa saplanıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı takibe düşen müşteri sayısının 2,5 milyona yaklaştığını duyurdu. BDDK, tarafından Eylül ayı verilerine dayalı olarak hazırlanan “Finansal Piyasalar Raporu”na göre 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bireysel kredilerin ve KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranları dikkat çekici bir şekilde artmaya devam etti. 1 yılda keskin bozulma Haziran-Eylül döneminde KOBİ kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6.6’dan 7.6’ya çıktı. Konut kredilerinin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1.8’den yüzde 2.2’ye yükseldi. Taşıt kredilerinde takibe düşme oranı ise yüzde 8.4’ten yüzde 10.3’e fırladı. Kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 10.3 oldu. Takipteki alacakların brüt kredilere oranı ise yüzde 5.3’e yükseldi. Son 1 yıllık periyot incelendiğinde ise bozulmanın daha keskin olduğu gözleniyor. Örneğin geçen yılın Eylül ayında kredi kartı borcunu ödemeyen sayısı 1 milyon 327 bin iken bu sayı 2009 yılının Eylül ayı itibarıyla yüzde 85’ten fazla artmış vaziyette. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı ile 35 milyar 210 milyon lira harcama yapıldı. Ancak bunun 4 milyar 237 milyon liralık kısmı ödenmedi. Bu ödenmeyen tutarı 2 milyon 459 bin kişiye böldüğümüzde ortaya kişi başı ortalama 1.723 TL borç çıkıyor. Bankacılık sektörü tahsili gecikmiş alacakları, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yüzde 12.8 oranında artarak 21.2 milyar liraya yükseldi. BDDK, özellikle taşıt kredileri ve kredi kartlarında takibe dönüşüm oranlarında gözlenen artışları dikkat çekici buluyor. BDDK bankaları da “Konut kredileri ve kredi kartları bankaların bireysel kredileri içinde ağırlık teşkil ettiği için bu kredilerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar sektörün aktif kalitesinde kısmen bozulma yaşandığına ve bankacılık sektörünün maruz kaldığı kredi riskinin büyüdüğüne işaret ediyor” diye uyardı. 9 ayda 15.7 milyar TL kâr BDDK’ya göre bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını devam ettirmekte olup, sektörün borç ödeyebilirlik kapasitesi yüksek. Yabancı para net genel pozisyonu/özkaynaklar oranı sektörün kur riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektörü 2009 yılının 9 aylık döneminde toplam 15.7 milyar TL kâr elde etmişti. Kredi kartı limitinin % 50.7’si kullanıldı Türk bankalarının kredi kartı kullanıcılarına sağladığı toplam limit Eylül 2009 itibarıyla 71.8 milyar TL seviyesinde. Ancak son verilere göre 35 milyar 210 milyon liralık kredi kartı harcaması yapıldı. Yani limitin yüzde 49’u kullanıldı. Kredi kartı yüzde 93.5 ile en çok mal ve hizmet alımında kullanılırken nakit çekme oranı da yüzde 6.5 oldu. Bu arada krizde eğilimler de değişti. Krizde kart kullanıcıları daha az taksitlendirmeye gitti. 35.2 milyar TL’lik kredi kartı harcaması yapılırken yine son verilere göre tasfiye olacak tutar 4 milyar 237 milyon TL seviyesinde. Yani kredi kartında borç geri ödenmeme oranı yüzde 12.04’ü buldu.HALİS CAN…

 293. 18/12/2009, 13:58

  >NAZ – 93 Duyarlılığınız için teşekkürler.Saldırıya uğrayan milletvekilimizin yanında olduğumuzu gösterme açısından karınca kararınca katkıda bulunuyoruz.Mail gönderen olursa sitenin adresinide eklemeyi unutmasın hasbel kader merak ederde bakarsa durumun geldiği noktayı daha iyi anlar sy.Soysal.

 294. 18/12/2009, 14:11

  >SN.AHMET – EVET MAILDE BILDIRDIM CEKMAGDURLARI DIYE ..ÇANKAYAYA DA MESAJ GONDERDIM ONAY ICIN . DILERIM DIKATE ALIRLAR..

 295. 18/12/2009, 16:05

  >SEVGİLİ CÜNEYT BEY BENİM ÖNERDİĞİM TÜP BOYALARLA DUVARA YAZI YAZMA ÖNERİSİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BELİRTMEDİNİZ TEKRARLIYORUM EN UCUZ EN ETKİLİ EN KOLAY EYLEM BİÇİMİDİR VE HERKES KENDİNİ BU İŞİN İÇİNDE GÖRÜR VE MUTLU OLUR YANİ AİT OLMANIN GÜZEELİĞİNİ YAŞAR BAKARSIN YARIN ÇOK ETKİLİ BİR STK OLURUZ NEDEN OLMASIN!!!BEN CÜNEYT BEY DİYE YAZDIM AMA İŞİN GERÇEĞİ BURADA YETKİLİ KİM BİLMİYORUM KİMSE ONA SÖZÜM TABİKİ BURADAKİ HERKESEDE BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİMLİK

 296. 18/12/2009, 18:28

  >Sn Cüneyt beyBen limited şirkette ortaklardan biriyim.Çeklerde benim imzam var,yanlız şirkette mali sorumlu belirtilmemiştir.Dolayısıyla yeni kanuna göre sadece çeki imzalayan değil,bütün ortaklar sorumlu olmuyormu?Kanunda geriye doğru aleyhte hükümler işlemediğinden diğer ortaklara adli para cezası verilemiyorsa bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?Yeni kanun eski kanunun eksikliklerini tamamlıyorsa insanlarda kanun karşısında eşitlik ilkesinden yola çıkarak bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?Sonuçta bu borç şirketin borcu ve bütün ortaklar bu borca hisseleri oranında ortak olmalıdırlar.Karda herkes hissesi kadar kar dağıtımı alıyorsa borçta da hissesi kadar ortaktır.Yani bu borçtan sadece ben ceza alırsam çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.Ceza varsa bütün ortaklara var yoksa kimseye yok diye düşünüyorum.Aydınlatırsanız sevinirim.Saygılar…Rumuz:R016

 297. 19/12/2009, 10:17

  >Arkadaşlar siteyi takip ediyorum fakat benim sorunum biraz farklı!!! Çekleri yazıp imza ettim fakat alacaklı kişiye giderken yemek için lokantada otururken çantam aracın camı kırılarak çalındı.Karakola gidip rapor tutturdum savcılık tarafından ifade alınmasına rağmen icra işlemi oldu hapis cezası olur mu??bu durum ne olur ?? Birde başka bir sorunum benim çeki verdiğim kişinin dükkanından çekler çalınmış bende ödeme yasağı için bankaya dilekçe verdim dükkan sahibi gidip savcılığa şikayatte bulundu çek numaraları belli icra veya hapislik konusu ne olur (yanılmıyorsam birkaçı icralık oldu hapis cezası olurmu )..Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olsun..

 298. 19/12/2009, 20:59

  >cumhurbaşkanıda onayladığına göre bundan sonraki tek yol yasanın iptali için chp ile birlik olup anayasa mahkemesinede iptalini sağlamak olmalıdır.

 299. 20/12/2009, 14:34

  >vadesinden önce yazılan çekler ile ilgili uygulama nasıl olacak benim çeklerim 2005 yılında vadesinden önce yazdırılarak icraya verildi ve hepsinden ceza aldım yeni kanun ile bunları kaldırma imkanım varmı

 300. 20/12/2009, 19:59

  >simdi benim tahsil edecegim cek karşılıksız cıkarsa hangi yasal yola basvurmalıyım..tesekkurler…

 301. 25/01/2010, 19:39

  >CÜNEYT BEY SORUMA CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.. BEN 2 ORTAKLI BİR LTD.ŞTİ.!İNDE ŞİRKET MÜDÜRÜYÜM ŞİRKETTE HİSSEM YOK 150 YE YAKIN ÇEK İMZALADIM BU ÇEKLERİN BİR KISMINDA BENİM HAKKIMDA KARAR ÇIKTI HEPSİNİ YARGITAYA GÖNDERDİM.BENİM DAVALAR DÜŞER Mİ DEVAM EDERMİ ..İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM..

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: