Başlangıç > Genel > >Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

>Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

>

Yeni Çek Kanununda Anayasamıza İnsan Hak ve Hürriyetlerine aykırı olan hükümleri gerek kürsüde gerek medyada her fırsatta dile getiren, Hukukun üstünlüğünü, Adaleti, İnsan hak ve Hürriyetlerini savunmayı öncelikli görev bilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Parti Grup Başkan vekilleri, Adalet Komisyon Üyeleri ve CHP Milletvekillerimize, Çek Mağdurlarına verdikleri destek ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

YENİ ÇEK KANUNU ANAYASAYA AYKIRIDIR
5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihili, 27438 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 9. maddesinde 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile bu kanun hakkında değişiklik yapan 4814 Sayılı Yasanın geçici 5. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kalkan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde ÇEKİ KEŞİDE EDEN hesap sahipleri veya temsilcilerinin, çek karşılığının bulunmamasından dolayı cezalandırılacağı yolundaki hükme istinaden görülmekte olan kamu davası açılmıştır.
Bahsedilen 16. maddenin metni okunduğunda, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK FİİLİNİN TECZİYESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ çok net bir biçimde anlaşılmaktadır.
Yürürlüğe giren 5941 Sayılı Yeni Yasanın 5. maddesinde ÇEKİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMASINA NEDEN OLMAK EYLEMİNİN CEZALANDIRILMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ birinci fıkradan anlaşılmaktadır.
Yeni yasada eylemin failini belirlemek, tanımlamak çok geniş kapsamlı yapıldığından, aynı maddenin ikinci fıkrasında failin tanımlanması ihtiyacı hissedilmiş; HESAP SAHİBİNİN BİRİNCİ FIRKADA TANIMLANAN EYLEMİ İŞLEYECEK KİŞİ OLDUĞU VARSAYILARAK SAPTANMIŞTIR. Eğer hesap sahibi gerçek kişiyse bu gerçek kişi, hesap sahibi tüzel kişiyse ve eğer yönetim organı tarafından bir kişi bu konuda görevlendirilmişse o kişi, eğer görevlendirme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan kişi veya kişilerin tamamı eylemden dolayı Ceza Hukuku açısından sorumlu tutulmuştur.
Ceza Hukuku ilkeleri ışığında ve bu düzenleme karşıında mevcut yargılamalar açısından aşağıdaki sonuçlar doğmaktadır.
1- Karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı açılan davalarda, 3167 Sayılı Yasa yürürlükten kalktığı için bu eylem nedeniyle ceza verilmesi mümkün değildir.
2- 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce karşılıksız çıkan çekler nedeniyle, çekin karşılığını hazır bulundurmamak eylemi suç olmadığından yeni yasaya göre de ceza verilemez.
Çünkü, Anayasa’nın 38. maddesi aynen “ kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.”, keza Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez…” emredici hükümleri yer almaktadır.
Anayasanın ve Türk Ceza Yasası’nın genel bölümlerinde yer alan sarih bu hükümler karşısında davaya konu çekin karşılıksız çıktığı günde, çek hesabında karşılık bulundurmamak eylemi suç olmadığından, 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce eylem işlendiğinden, sonradan yürürlüğe giren yeni yasa dolayısıyla mahkumiyet hükmü tesis edilemez.
Buna paralel olarak, 3167 Sayılı Yasa hükmü mülga olduğuna göre, mülga hüküm nedeniyle de mahkumiyet tesis edilemez.
Buradaki sorun, lehe olan bir yasanın uygulanması sorunu değildir. Çünkü 5941 Sayılı Yeni Yasa tamamıyla yeni bir suç ihdas etmekte, eski kanunda yer alan eylemler artık suç teşkil etmemektedir. Eğer öyleyse bile önceki yasa yürürlükten kalktığına göre, önceki yasa döneminde açılan davalar karara bağlanamaz.
İşlendiği anda, tanımlanmış bir suça giren eylem, daha sonra çıkan bir ceza kanunuyla tanımlanan yeni suça konu olsa da artık yeni tanımlama nedeniyle cezaya konu olamaz.
Çok net bir biçimde 3167 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etmek eylemini, 5941 sayılı yasada çekin karşılığının bulunmaması sonucunu, daha net ifadeyle farklı farklı iki durumu ceza hükmüne konu almaktadır. Dolayısıyla bir fiil için getirilmiş iki farklı cezai hüküm söz konusu değildir. Farklı iki eylem için getirilmiş birbirinden apayrı iki farklı suç tipi söz konusudur.
Pratik bir ifadeyle, nasıl ki? 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce suç olmayan bir konuda yeni bir suç ihdas edilseydi, yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenen eylem nedeniyle ceza verilemeyecektiyse, hakkında hasbel kader başka bir suçtan dolayı dava açılmış kişiler için de sonradan yürürlüğe giren yasayla getirilen yeni suç tipi açısından ceza verilemez.
Kaldı ki, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibine aykırı hüküm ifade etmektedir. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmalıdır. Çünkü tüzel kişilerde yönetim organı üyesi olan kişilerin, suça konu eylemi işlememesi ve hatta suça konu eylemden haberi olmaması halinde bile cezai hükümle karşılaşması mümkün olmuştur.
5941 sayılı yasada düzenlenen yeni ve bambaşka bir eylemin suç kabul edilmesinden dolayı, daha önce mülga kanunda tanımlanan başka bir eylem nedeniyle hakkında kamu davası açılmış olsa dahi sanık hakkında yeni eylem nedeniyle ceza verilemez, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci cümle Anayasaya aykırıdır..

ÇEKTE VADE
Anayasamızın 38. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir.” Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. demektedir Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.
-GEÇİCİ MADDE 1-(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
Çeki hiç bir şekilde düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edemezsin,etsen bile karşılığı olsa dahi ödeme yapılmaz ve hukuki takip yapılamaz. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir” hükmüne açıkça aykırıdır.Türk Ticaret Kanunu 692. Maddesinde çeklerde bulunması gerekli zorunlu unsurlar sayılmıştır. Bu maddeye göre çeklerde vade yoktur. Diğer ticari senetler Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) dan farklı olarak Çek iktisadi fonksiyon olarak nakit ödeme aracıdır. Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) ise iktisadi fonksiyon olarak kredi aracıdırlar.
Bu düzenleme Çeki kredi sözleşmesi niteliğine almaktadır ve artık senet niteliği taşıyan Banka çeklerine dolaylı olarak Adli Para cezası verilerek ve bununda özgürlüklerden alıkoyan hapis cezası, Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün ilgili hükümlerine açıkca aykırıdır.
Bu husus Adalet komisyon raporunda da açıkça belirtilmiştir.
Adalet Komisyonu raporunda : Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.
– Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.
– Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.
– Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.
ifadeleri tutanaklara geçmiş ve rapor halinde çek kanunuyla beraber yayınlanmıştır.

PARA CEZALARININ İNFAZI
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

–MADDE 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 5170 – 7.5.2004 / m.1) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
–MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Gün adli para cezası sistemi ile nispi para cezası sistemi birbirine karıştırılarak karma bir uygulama yapılmıştır.Bu iki sistemin ise bu şekilde bir arada uygulanması mümkün değildir. Buna göre Anayasaya açıkça aykırılık vardır.
Yeni yasada karşılıksız çek suçunun üst sınırı 1500 gündür. Alt sınırı yazılmadığı için 5 gündür. Ancak verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden aşağı olamaz dendiği için asıl alt sınır karşılıksız kalan çek miktarıdır. Yani karşılıksız çek suçlarında artık karşılıksız kalan çek bedeli alt sınırdır. Bu miktarın ise kaç gün olduğu belli değildir. Çünkü doğrudan verilmiş bir para cezasıdır.. Bu düzenleme infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır.
5275 S.K.’un 106/3 fıkrası uyarınca “Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir” düzenlemesine göre 500 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 500 gün hapse, 100 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 100 gün hapse çevrilecek olup bu durumda açıkça bir adaletsizlik doğacaktır, ekonomik sıkıntıları nedeniyle borçlarını ödeyemeyen ve sosyal ekonomik durumu kötü olan sanığa tayin edilen günün az karşılığı adli para cezasının çok tutulması mı gerekecektir? ( 1. örnekte 100 gün ve 100 TL/den hesaplanıp 10000 TL adli para cezası gibi) Yargıç yasa koyucu yerine geçerek norm koyamaz Kimse koşullar varsa 20 TL den yerine 100 TL den belirleme yapacağı mecburiyetini yasal olarak açıklayamaz..
TCY 52 md metninde veya gerekçesinde “ para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği “ şeklinde takdir kullanılacaktır yazmıyor, sadece “ kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” göz önünde bulundurulabilir(ki zaten sanık ekonomik olarak çökmüş ve çek karşılıksız çıkmış) Yani 100 TL değil 20 TL ye gerekçe olabilir, bu aynı bedel çek üzerinden yargılanan iki kişinin farklı cezalara çarptırılması anlamına gelirki Anayasamızın 10. Maddesine aykırıdır.

SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
–5941 s. Yasanın 5. madde 4. fıkrasının gerekçesinde; “Dördüncü fıkrada, hakkında gerek koruma tedbiri olarak gerek güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek kişiler, belirtilmiştir..
Bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için eylemin mutlaka suç teşkil etmesi gerekir.Suç işlemeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.Sadece koruma tedbiri uygulanabilir.Yeni yasaya görede karşılıksız çek keşide etmek suç değildir.Karşılığını bankada bulundurmamak suçtur.
Çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü kişiler ise kanunun 5/2.maddesinde açıkça ve tahdidi olarak sayılmıştır.kanunun 5/4.maddesinde yer alan “karşılıksız çek düzenleyen” ibaresi çek hesabı sahibi olupta (gerçek kişi veya tüzel kişiliğin kanunda sayılan yönetim organı üyeleri) aynı zamanda karşılıksız çeki keşide etmiş olan kişileri kapsar.Çek hesabı sahibi olmayan sadece vekaleten çek keşide edenleri kapsamaz.
Aksi takdirde TCK.nun 7/1.maddesi gereğince eylemi suç teşkil etmeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz?Çek Kanunun 5/3.maddeye göre herhangi bir hukuki yada cezai sorumluluğu bulunmayan kişi hakkında yasaklama kararı verilemez? suç işlemediği için hakkında herhangi bir dava açılmayan kişi hakkında Mahkeme resen yasaklama kararı veremez? Kanun maddesi açıkça anayasaya aykırıdır ve iptali gerekir. Çünkü kanun koyucu hiç bir zaman için eylemini suç olarak kabul etmediği kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulayamaz..

–MADDE 38 . – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
5237 sayılı TCK MADDE 7. – [1] İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.
[2] Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

GÖREVLİ MAHKEME
–Yeni Çek Kanununda, 3167.Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1/3 de eski çeklerle ilgili olarak 3167 Sayılı yasanın uygulanacağını ve görevli mahkemeninde Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğunu söylüyor, Yasada çeklerin şekil şartı yönünden 3167’nin uygulanacağına dair ibare yoktur. 3167 sayılı kanun bir bütün olarak ele alınırsa mahkemenin görev kısmı da buna dahil oluyor. Yasada Açıkca Anayasaya Aykırılık vardır.

VEKALETEN ÇEK İMZALAMA
–5-(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
Bir tarafta vekalet ile çek keşidesini yasaklanmıştır, diğer yandan vekalet ile karşılıksız çek keşide edene ceza verilmemiştir..HUKUK DEVLETİ ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa kuralına aykırıdır. Bu durumda vekaleten çek imzalayana ceza verilemez…

Reklamlar
Kategoriler:Genel Etiketler:
 1. 26/12/2009, 01:47

  >HASAN BAFRA…evet bendim. ya zaman zaman oluyor tartışmalı yorumlar tabi.zaman zaman hepimiz maksadını aşan şeyler yazabiliyoruz. haydi yine tartılma yaratmayayım. ben zaman zaman maksadını aşan şeyler yazabiliyorum. malum sinir sistemi iflas edeli yılı çoktan devirdi. çok sevdiğim bir laf vardır. türkçesi "cehenneme giden yol iyi niyetlerden yapılmıştır" gibi bir şey oluyor. bugün bir durdum düşündüm. hakkımdaki suçlamalar. 1) karşılıksız çek keşide etme suçu, nitelikli dolandırıcılık oluyor kendisi, 2) teslim edemediğim leasingle aldığım tırlar yüzünden "hizmet nedeni ile emniyeti suistimal ve güveni kötüye kullanma" 3) ödemeye çalıştığım çeke icra dairesinde taahüt verdim diye taahüdü ihlal 4) bu akşam öğrendim muhtemel bir ticareti usulsüz terk… var oğlu var… şimdi tabi böyle olunca insanda ne üslup kalıyor. ne akıl ne mantık. zor tabi. 1.5 sene önce bankacılar kapıya geliyordu bizle çalış diye, şimdi kapı kapı beni arıyorlar. Eş dost kız erkek sabah akşam arar sağa sola çağırırdı, akıl fikir alırdı. şimdi telefonumu gören noya basıyor.2 sene önce vergi dairesinden teftişe geldiler defterlermi vs. incik cincik etttiler sonunda onlar bile insafa geldi takdirname verdiler. tek hata bulamadılar. şimdi beni polis zoruyla içeri tıkmak istiyor aynı adamlar. ne diyeyim bilmiyorum. bu işte bi hata var ama nerede anlayamadım. ben o zaman da aynı salaktımi hala aynı salağım. ne bir gram akıllandım ne bir gram aptallaştım. diyorum ki var be para sen nelere kadirmişsin. anayı babayı evlada, karıyı kocaya düşman etmek ne kolaymış senin için. aşkı meşki nefrete sevgiyi kine güveni yalana dolana ne kolay çevirirmişsin. keşke cebimizden taşarken kıymetini bilseymişiz.

 2. ex
  26/12/2009, 01:49

  >Eski bir akp'li olarak hem akp'den hemde kendimden utnıyorum. Bu yaşam mücadelemizde bize destek veren CHP ve CHP millet vekillerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Daha önce kendilerini anlayamadığım için özür diliyorum. Bundan sonra Yeni partim adına elimden gelen herşeyi yapacağımada söz veriyorum.

 3. ex
  26/12/2009, 01:53

  >Serkan YAVUZ kardeşim işte bu aşağıda yazdıkların kitabın tam ortası. Tebrik ederim. Yüreğine sağlıkvay be para sen nelere kadirmişsin. anayı babayı evlada, karıyı kocaya düşman etmek ne kolaymış senin için. aşkı meşki nefrete sevgiyi kine güveni yalana dolana ne kolay çevirirmişsin. keşke cebimizden taşarken kıymetini bilseymişiz.

 4. 26/12/2009, 02:00

  >Serkan bey kardeşim sende var bir şeylerHASAN BAFRA

 5. 26/12/2009, 02:02

  >CHP CHP CHP CHP YEMİN EDİYORUM SİZE OY VERMEDİM AMA SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM O KADAR KÖRMÜŞÜM HELE BUGÜN SYN İNCENİN KONUŞMASI SİZE KARŞI UTANCIMI DAHA ÇOK ARTIRDI KÖRMÜŞÜM KÖRMÜŞÜM NASIL ALDATILMIŞIM BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM BUNDAN SONRAKİ SEÇİMLER İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK BIRAKIN BENİ SYN İNCE GÜZEL DEDİ İKTİDARDAYKAN YÜZDE ON BARACINI KALDIRIN O KADAR OY BİLE BULAMIYACAKSINIZ. İYİKİ VARMIŞINIZ

 6. 26/12/2009, 02:05

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ÇEK YASASI ÇIKTIĞINDAN BU GÜNE KADAR CİDDİ ANLAMDA, YORUM YAPMIYORUM; DAHA DOĞRUSU YAPMAK İSTEMİYORUM. AFFINIZA SIĞINARAK; ÇOK ŞEY BİLİYORUM DEMİYORUM VE ANCAK, EKSİĞİMLE BİRLİKTE, 01.11.2000 TARİHİNDEN BU GÜNE DEK, HAKLI DAVAMIZ HUSUSUNDA ÇOKTA AZIMSANMIYACAK ŞEYLER ÖĞRENDİĞİM KANISINDAYIM. ÇEK YASASI ÇIKANA DEK; HERHALDE, TÜM MÜCADELE VEREN ARKADAŞLARIMIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIM. EKSİĞİMLE BİRLİKTE; TÜM İMKANLARIMLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTIM. ŞU ANDA; SEBEBİNİ BİLMEDİĞİM SEBEPLERDEN, BİRAZ DURGUNLUK VE BEKLEME DÖNEMİNDEYİM. ZATEN; HER ŞEYİN BELİRSİZ VE TOZ DUMAN OLDUĞU BU ORTAMDA, ŞİMDİLİK BAŞKACA YAPACAK, GEÇİCİ OLARAK BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPACAK PEK BİR ŞEY OLDUĞUNUDA SANMIYORUM. KALDIKİ; ŞU ANDA, (Daha evvel belirtmiştim) FRANSA'DAN GELEN KIZIM AMELİYAT OLDU; O'NA KARŞI ANNELİK GÖREVLERİMİ YAPMAK ZORUNDAYIM. ANCAK VE ANCAK; GÜNLERDİR VE AYLARDIR HEPİMİZDEN ÇOK, BU HAKLI DAVAMIZDA HEPİMİZDEN ÇOK MÜCADELE EDEN, BİZLERE YÖN VEREN VE YÖNLENDİREN; DEĞERLİ HOCAM(Pirimiz), CÜNEYT'E VE EMRE KARDEŞİME YAPILAN SALDIRILARA KARŞI, SESSİZ KALAMIYACAĞIMI VE GEREĞİNDE, EN İYİ VE HAKLI CEVAPLARI VERECEĞİMİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM. UMAR VE DİLERİMKİ; ASLINDA, AYNI HAK MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ, ARKADAŞLARIMA CEVAP VERME HAKKIM DOĞMAZ. BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ? TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

 7. 26/12/2009, 02:11

  >geçen günlerde haberleri seyrederken bir şey farkettim. önce tekel işçileri başladı, sonra memur sendikaları grevleri, sonra demiryolları ile ilgili eylemler, malum konu açılım zaten her daim haberler insanlar sokaklarda, arada bizim konumuz geçti çek mağdurları isyanda, metrobüs zammı ile ilgili bir haber daha geçti, peşine eczacıların sözleşmelerinin feshi geldi. geldi geldi bitmedi geldi geldi bitmedi. haberler bitti bu basiretsiz akp'nin yaptıkları bitmedi. bekledim hava durumuna, spor haberlerine taşan marifetleri var mı diye. bence CHP bu sefer basiretli, akıllı hamlelerle mutlaka seçimlerden ilk parti çıkacaktır derken baktım yandaş medya akpyi insanlara şirin göstermek için mahallenin bıçkın delikanlısı Recep abinin sağa sola gider yaptığı görüntüleri vermeye başladı. böyle akıllı olun, susun yoksa sustururum van minüt efendi olun falan diye sağa sola sallıyordu. Dedim bizim millet bunlara kanmaz inşallah. Ama Allah ne kadar büyük peşine dün haberlerde BDPli belediye başkanı delikanlılık öyle olmaz böyle olur diye adlı adınca hass…r git lan dedi recep abiye. öyle kuru kalabalık falan da deil hani öle susun akkıllı olun falan deil. ulan ya aklını başına al ya da hass..r git dedi. galiba bu sefer öyle ucuz sokak kahramanlıkları ile falan da milleti kandıramayacaklar. bu aralar son oyunlarını oynuyorlar. ben bu numaraya Mağdur Panda numarası diyorum. delikanlılık laf oyunları falna bitince aman halkım biz mağduruz bakın bize neler yapıyorlar diye ağlıyorlar ya. şimdi o film viztyonda. Amana halkım bakın bizi öldürecekler diye ağlıyorlar her yerde. Korkmayın korkmayın sizi kimse öldürmez. Kimse size o iyiliği yapmaz. Birileri sizi öldürsün de siz kahraman olun oğlunuz torununuz da 150 sene iktidar olsun di mi ??? Yok öyle yağma… Köprüden kendinizi atsanız gelir tutarız. Öyle ucuz yollu kahramanlık yok… Sandığa kadar hep beraberiz. Oradan sonra ne yaparsanız yapın…

 8. 26/12/2009, 02:13

  >YENİ KURULAN 5-10 SENELİK PARTİLER NASIL ZAMANI GELDİĞİ ZAMAN PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP GİTTİYSE BUNLARDA BÖYLE GİDECEKLER.AKP,YE NEDEN KIZIYORUM BİLİYORMUSUNUZ…….NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP ZİHNİYETİNDEN.KARDEŞİM HİÇ BİR ŞEY YAPMA SADECE YARGIYI ÇALIŞTIR.EVET SADECE YARGIYI ÇALIŞTIR.YARGITAY BAŞKANI SAYIN GERÇEKER , ÇEKLERDE HAPİS CEZASI OLMAZ DEDİ VE BİR SÜRÜ HAKLI HUKUKİ SEBEP KOYDU ORTAYA ..SEN NE YAPIYORSUN EYY AKP..AMAN BANKALAR ÜZÜLMESİN..AMAN FACTORİNGLER KIZMASIN…AMAN TEFECİLER DARILMASIN..YANİ SERMAYEDEN TARAF OLDUN….HALKTAN VE O HALKIN MAĞDUR İŞADAMINDAN-ESNAFINDAN-İŞÇİSİNDEN-KÖYLÜSÜNDEN YANA OLMADIN….BİR GÜN BU IZDIRAPLAR ELBET SONA ERECEK…İMAN EDİN SONA ERECEK..O ZAMAN SANIK SANDALYELERİNDE KİMLER OLACAK GÖRÜN.TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.BEN HEP ŞUNU DEDİM..HALA YARGIYA GÜVENİYORUM..HEMDE SONUNA KADAR…SAYIN SAVCILARIMIZ,SAYIN HAKİMLERİMİZ GELİN BİTİRİN ŞU İŞİ..KİMSEDEN KIYAK İSTEMİYORUZ…YASALARI UYGULAYIN BİZE YETER..MARKALAR KANUNUNU NASIL 31-12.2008 DEN SONRA GEÇERSİZ SAYDIYSANIZ GELİN BUNUDA KALDIRIN…VATANI MİLLETİ SEVİYORSANIZ YAPIN….3167 31-12-2008 DE SONA ERMİŞTİR….NE DERSENİZ DİYİN ANAYASA 38 MADDE BU İŞİ BİTİRMİŞTİR…EVRENSEL HUKUK , İNSAN HAKJLARI BU İŞİ BİTİRMİŞTİR.BU İŞİ YENİ YASADA ÇEK VADELİ BİR ÖDEME ARACIDIR DİYEN AKP,Lİ VEKİLLER BİTİRMİŞTİR ……….YÜREKLİ ŞİŞLİ 3-6-11-YÜREKLİ SAKARYA 1. AĞIR CEZA BİTİRMİŞTİR.BİLECİK BİTİRMİŞTİR….

 9. 26/12/2009, 02:15

  >6 daki arkadaş sayın ince ne konuştu???

 10. F.H
  26/12/2009, 02:40

  >10 ay önce babam gittiğinde hiç birşeyin üstesinden gelemem sanıryordum5 yıl benm ve kardeşimin büyüdüğünü göremycek sanıyordum.her seyimiz gitmişti cünkü.ama siz bana öğrettiniz ki ufacık bir umudu olan kişi her şeye sahip olabilir.şuan otobüste birazdan babam gelicek bana yaklaştığı her kilometrede emeği olanCUNEYT ABİme bana pes etmemeyi öğrettiği için.TAYFUN ABİme pes etmediysem başlı başına bir sebep olabildiği için.KADİR ABİme en umutsuz oldugum zamanlarda yanımda oldugu için.GÜL ABLAMA her sordugum seye sıkılmadan bana cevap verdiği içinve EMRE ABİme bana kızgn olsa da ABİM oldugu içinkısacası babamın yoklugunu en güzel şekilde dolduran herkese ve herseye milyonlarca tesekkür ederim.size ne söylesem az.

 11. F.H
  26/12/2009, 02:40

  >10 ay önce babam gittiğinde hiç birşeyin üstesinden gelemem sanıryordum5 yıl benm ve kardeşimin büyüdüğünü göremycek sanıyordum.her seyimiz gitmişti cünkü.ama siz bana öğrettiniz ki ufacık bir umudu olan kişi her şeye sahip olabilir.şuan otobüste birazdan babam gelicek bana yaklaştığı her kilometrede emeği olanCUNEYT ABİme bana pes etmemeyi öğrettiği için.TAYFUN ABİme pes etmediysem başlı başına bir sebep olabildiği için.KADİR ABİme en umutsuz oldugum zamanlarda yanımda oldugu için.GÜL ABLAMA her sordugum seye sıkılmadan bana cevap verdiği içinve EMRE ABİme bana kızgn olsa da ABİM oldugu içinkısacası babamın yoklugunu en güzel şekilde dolduran herkese ve herseye milyonlarca tesekkür ederim.size ne söylesem az.

 12. 26/12/2009, 03:00

  >ya 3 gundur bir adami tahliye edemedilerbu akp ye bir daha oy yok

 13. 26/12/2009, 03:03

  >gözünüz aydın allah bir daha ayırmasın darısı bizlerin başına inşallah

 14. 26/12/2009, 03:07

  >akp karşıtı yazıları acı bir tebessümle okuyorum, herkes akp karşıtı oldu, ama bu yasayı istediğimiz gibi geçirselerdi, herkes akp yi alkışlıyacaktı, fakat ben yine karşı olacaktım, çünkü beni kurtarması önemli değil çocuğumun geleceği önemli, ülkemin geleceği önemli,en önemli nokta ise bu olaydada basiretsizliini, padişahlık sistemi gibi yönetilmesini, kanıtladılar,bu kadar oyu nasıl aldılar hala aklım almıyor ama, verenlerinde hala bu yalanlar, üstüne kurulmuş yönetime bir daha oy vermiyeceklerini umuyorum.konumuz ile ne alakası var demeyin, yıllardır ticaret yapan bizler şu andaki mağduriyetimizi tamamen bu partiye borçluyuz. nedenmi,işte sebebler,1- enflasyonu düşürme uğruna ülkeyi tarihimizde görülmeyen bir borç altına soktular,2- enflasyonu düşürme uğruna, tl yi aşırı değerlendirip, ithalatı patlattılar ihracatı bitirdiler,turizmi bitirdiler, üretimi bitirdiler,3-enflasyonu düşürme uğruna, türk halkını bankalara peşkeş çektiler, pembe tablolar çizip herkesi kredi, kart vs ile borçlandırdılar, borçsuz insan yok, millet borç faiz ödemek için gırtlağından kesmeye başladı.4-yine enflasyonu düşürme uğruna, herşeye zam yapıp maaş lara yapmadılar, alım gücünü bitirdiler.5-bakkala bile borç yapmayan türk halkına kart kazığını attırdılar, ekmek bile taksitle satılmaya başladı, bankalar hem pos makinalarından fahiş oranlarda para kazanmaya başladı, ki kullananlar bilir müşteriye 6 taksit yapınca satış fiatının %12 sini banka komisyon alırdı %60 kar marjı ile yapılan satışta bu komisyon karın 3 te birini götürürdü, 6- dünyada bankalar batarken türkiyede 2009 un 10 ayında %70 -80 karını arttıran bankaların başka bir açıklması olabilirmi,daha bunun gibi 10 larca sebeb varken, bu yasayı lehime geçirselerdi bile yinede oy vermezdim, vermedim vermiyeceğimde. tek isteğim baştan gitmeleri değil bu kurtuluş olur, umarım hepsi yüce divanda yargılanır, ülkemize verdikleri bu zararların hesabını teker teker verirler,

 15. 26/12/2009, 03:10

  >F 11 KARDEŞİM ALLAH SİZİ AYIRMASIN .GÜRCAN

 16. 26/12/2009, 03:19

  >Özaldan beri hep aynı nakarat ülkem insanında devam ediyor.Din maskeli amerikancıların biri gider diğeri gelir, bakalım o zamanda söylemleriniz böylemi olacak. 🙂

 17. 26/12/2009, 03:50

  >sayın carpediem ağzınıza sağlık

 18. 26/12/2009, 04:34

  >Herkese selamlar,Merak ettiğim birkaç şey var.2004 yılının başında yazılan çeklerim yüzünden kaçak olarak yaşamaktayım. Bugüne kadar hakkımdaki mahkeme ve davalar ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. Gıyabımda hapis kararları çıkmış ve temyiz şansımı kullanmadım. Tüm dünya ile başta alacaklılar olmak üzere malesef irtibatımı kestim. Yaşadığım şehri terk ettim. Taahhütten önce yeniden uyarlama yargılaması ve çek koçanını teslim etmeme konusunda şansımı zorlamak istiyorum. Sorduğum avukattan ve başka kimselerden tam cevap alamadığım birkaç konuda görüşlerinizi alabiirsem çok memnun olurum.1.İnfazdan bir avukata baktırdığında sadece bulunduğum şehir olan İzmir'deki dosyalarım çıkıyor. Bir arkadaşım vasıtası ile adliyeden UYAP sisteminden baktırdığımda İzmirde çıkan dosyalara ilaveten birde İstanbul'dan bir dosya çıkıyor. UYAP sisteminde çıkandan başka hakkımda başka dosya varmıdır herhangi bir nedenle sistemde görünmeyen. Mesela online olmayan küçük vilayet veya ilçelerde alınmış kararlar gibi veya başka aklıma gelmeyen bir nedenden.Bunu sormamın sebebi dışarda 25 yaprak çekim olması fakat UYAP tan sadece 9 dosya çıkması.2. UYAP sisteminde çıkan 2004-2005 yılına ait Asliye Ceza Mahkemelerine ait dosyalara ilaveten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat dosyaları var.Bu dosyalardaki ilamat numaraları Asliye Cezaların ilamat numaralarına uyuyor. Fakat birde 2009/7-***** gibi numaralarda giden 2009 yılına ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait taşra ilam dosyaları var. Bunlar ne olabilir bilen birisi varsa çok sevinirim. 2004 tarihinden beri hiçbir işlemim vs olmadı. Dışarıda hapis hayatı yaşıyorum.3.Cüneyt Bey acaba Çek Defterini iade etmemek ve Yeni çek kanununa uyarlama yargılaması hususlarında mahkemeye verebileceğimiz dilekçe örnekleri var mıdır? varsa paylaşır mısınız?4.Borcum şuan ki mevcut durumumla ödeyebileceğimden çok fazla hele ki anapara + faiz kesinlikle benim için ütopya. Bu sebeple özgür kalabilmek ve çalışarak borçlarımı ödeyebilecek konuma gelme amaçlı şansımı kullanmak için zamana ihtiyacım var. Şimdi ben önce yerine getiremiyeceğimi bilerek zaman kazanmak adına taahhütte bulunsam, 1 yıl içinde eğer paranın yüzde 30 miktarını bulamaz, kazanamazsam hakkımdaki adli para cezalarını ödeyip infazın kalkmasını istersem ne ile karşılaşırım. Yani taahhütte bulunduğumda baktım imkanlar bu borcu ödemeye el vermiyor, o halde gidip Ana Parayı kabul ederse alacaklıya etmez ise adli para cezası olarak adliyeye yatırsam bunun sonucu ne olur görüşlerinizi öğrenmek isterim.5.Aşağı yukarı içinde bulunduğum statüyü yazdım. Siz benim yerimde olsanız nasıl bir yol izlersiniz?Uzunca bir yazı oldu Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim.

 19. 26/12/2009, 08:26

  >ARKADAŞLAR BEN BU GÜN ANTALYA E TİPİ CEZA EVİNDE 1 ARKADAŞIMIZI DİLEKÇELERİNİ VERİP ÇIKARDIK. BU ANTALYA DA BİR İLK ÇÜNKÜ HERKEZ BU GECİKMEERDEN DOLAYI GÖÇMÜŞ DURUMDA NE YAPACAGINI KİMSE BİLMİYOR YANİ HAKİMLER VE SAVCILAR.BU YÜZDEN SON PAZARTESİDEN DÜN CUMA GÜNÜNE KADAR HAKKINDA ARAMA KARARI OLAN KİŞİLER TAAHHÜT VERMEK İÇİN ADLİYE İNFAZ KALEMİNE GİTTİKLERİNDE UYGULAMA BİLİNMEDİGİ İÇİN C E Z A E V İ N E ATIYORLAR SON 5 GÜNDE 45 ARKADAŞIMIZ TAAHHÜT VERMEK İÇİN GİTMİŞ OLDUGU ADLİYE HIZLI BİR BİÇİMDE GÖZ ALTINA ALINARAK SAVCININ EMRİ İLE CEZA EVİNE ATILMIŞLARDIR.O YÜZDEN YAKALAMASI OLAN ARKADAŞLAR KESİNLİKLE ŞU SIKINTILI NE YAPILACAGINI BİLİNMEYEN DÖNEM GEÇENE KADAR KESİNLİKLE ADLİYEYE TAAHHÜT VERMEYE GİTMESİNLER. AYNI ANDA YOKSA İÇERDESİNİZ.ANTALYADA İLK BU KANUNLA ÇIKIŞ DÜN AKŞAM SAAT 18.00 GERÇEKLEŞMİŞTİR HERKEZE SAYGILAR.SONER YALÇIN

 20. 26/12/2009, 09:18

  >tek dileğim var,memleketi ters yüz yapan ,kardeşi kardeşe düşüren iktidarın yüce divanda yargılanması.ülke genelinde komisyonların kurulup bakan bebelerinin ve akp yönetimindeki kişilerin araştırılıp nerden buldun diye sorulması.normal bir insanın 200 senede edineceği serveti bunlar 3-5 senede edindiler.

 21. 26/12/2009, 10:40

  >tşkler soner verdiğin bilgi için. bunu yapanlar da adaleti temsil etmesi gereken bu devletin hukuk adamları. savcıları hakimleri bunu yaparsa amupulkafalıların yaptığı az bile. adam kendi ayağıyla gelmiş, kaçmaktan vazgeçmiş, taahüt veriyor, sen adamı al içeri at. yazıklar olsun. daha önce de yazdım ya inşallah birileri de bunların karılarını kocalarını çoluk çocuklarını analarını babalarını tıkar içeri de bu ahlaksızlar da görüş kuyruklarında çürürler.

 22. 26/12/2009, 10:45

  >Sayın İsonia türkcell in 4060 nolu bir sistemi var oraya üye olun bu tip davalarınızla ilgili tüm bilgiler cep no nuza geliyor.Bu konu hakkında bilgi almak için google arama motorlarına 4060 yazarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.İD

 23. 26/12/2009, 10:49

  >CHP BU İŞİ ÇÖZERSE FAZLA HESABA GEREK YOK EN AZ 2 MİLYON OY ALACAKTIR.İŞİ ÇÖZECEĞİNİDE CANI YÜREKTEN İNANMAK İSTİYORUZ O'KADAR DESTEK'TEN SONRA ARKASINI GETİRECEKLERDİR BİZDE ARTIK CHP'YE DESTEK VERECEĞİZ ATATÜRKÜN KURDUĞU PARTİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR ZATEN ÖCALAN'A SAYIN DİYEN ERDOĞANI AŞŞAĞI ÇEKMELERİ GEREKMEKTEDİR ARTIK YETER 7 YILDIR ÇEKTİĞİMİZ ZULÜMBEN BUNCA ZAMAN HİÇ OY KULLANMADIM ERİNİRDİM ANCAK BU DEFA AİLECE YAKLAŞIK BİR 30 KİŞİ FİLAN YAPIYORUZ HEPSİ CHP'YESAYIN MİLLETVEKİ ALİ RIZA ÖZÜRK'E VE BİZİ SAVUNAN ÜLKENİN AYDINLIK GÜNLER GÖRMESİ İÇİN ÇABA GÖSTEREN CHP VEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

 24. 26/12/2009, 10:49

  >18 de yazan İSONİA arkadaşa,-davalarınızın durumunu öğrenmek için bir avukat ya da kardeşiniz vb. adliyede infaz savcılığına gidip bakabilir. ben öyle yaptırdım. ayrıca istanbul sultanahmet adliyesi'den tüm türkiye'deki davalar görülebiliyor. ben oradan baktırdım avukatla.ancak çekler 2004 tarihli olduğu için cezalar çıkmış ve infaza verilmiştir. yani adliyedeki infaz bürosundan bilgi aldırabilirsiniz(avukat ya da kardeşiniz bakabilir, para cezası varmış, ödeyeceğiz desinler…)ama yine de tam olarak güvenmeyin, burası türkiye…neden derseniz;benim avukatım 2007 de istanbul adliyeden kayıt aldı, 5 cezam çıktı. aynı avukatım 1 ay önce yine kayıt aldı bu kez hiç cezam çıkmadı. neden diye sordum, zaman aşımından düşmüş olabilir dedi.2 gün önce kardeşim adliyeden infaz bürosundan baktırdı, 1 adet cezam çıktı.:)ben derim ki;acele etmeyin, önce zaman aşımı konusunu araştırın. ben öyle yapıyorum.benim dosyalar da 2005 öncesine ait.1 haziran 2005 öncesi cezaların zaman aşımı süresi 5 YIL. ve zaman aşımı süresi çek tarihinden itibaren başlıyor.bununla ilgili bulduğum kaynağı aşağıya kopyalıyorum. bir avukata danışarak değerlendirmenizi öneriyorum.geçmiş olsun…————–Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen (m.66) kavram olarak dava zamanaşımı denilmektedir. Dava zamanaşımı işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda” dava ceza zamanaşımı sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, zamanaşımına ilişkin kurallar maddi ceza hukuku kuralları olarak kabul edildiği için suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan zamanaşımı kuralları failin lehine ise suç tarihindeki zamanaşımı kuralları uygulanır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, beş seneden az ağır hapis cezalarını gerektiren suçlarda zamanaşımı beş yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre bir suç, 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ise mülga Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı, eski ve yeni Türk Ceza Kanununda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği gün olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde Hukuku âmme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir.Bu halde müruruzaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer müruruzamanı kesen muameleler müteaddid ise müruruzaman bunların en sonuncusundan itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruruzaman müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Dolayısı ile zamanaşımı süresine kesen sebepler bulunsa bile zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, 102. maddede belirtilen sürelere yarısının eklenmesi ile bulunacak toplam süre sonunda sona erer. Kaynak:http://www.turkhukukrehberi.net/ceza-davasinda-zamanasimi/2626

 25. 26/12/2009, 10:58

  >Bende Akp ye oy veren bir kişi olarak üzülmekteyim verdiğim oy için. Ortada global krizin etkilerini görmeden kendi esnafını hapise göndermek buna kayıtsız kalmak ne kadar yakıştı akp ye bunu sormak lazım.

 26. 26/12/2009, 10:58

  >arkadaşlar metrisi aradım listeler gelmeye devam ediyormuş fakat telefonlardan listelere bakmak için öğlende arayın diyorlar hadi tekrardan aramalarımıza devam edelim sevdiklerimizi çıkaralım oradan

 27. 26/12/2009, 10:59

  >ARKADAŞLAR BU TAV'MI SU TAV'MI BU KİMDİR NEYİN NESİDİR ŞUNA ULAŞACAĞIM BİR NUMARA VERİNDE İKİ LAFTA BEN SÖYLİYEYİM HEM PARAMIZI ÇALDILAR HEMDE HALA KONUŞUYORLARMI

 28. 26/12/2009, 11:12

  >dün polise küfür eden sözde vekilin yanındakilere hava atması yanındaki sanatcıya hava atması için polise küfür yağdırdığı görüntüleri ekranlara yansımıştı şimdi ihracı isteniyor akp bilmiyormu tüm vekilleri böyle hepsinin ihrac olması lazım bu ülkenin polisine küfür eden adam milletine düz gidiyordur heralde http://haber.mynet.com/detay/politika/ak-partide-ihrac-talebi/486976

 29. 26/12/2009, 11:58

  >cüneyt bey, eşim dün Metris'ten dün tahliye oldu..orda sizden çok sözediliyormuş..herkesin selamları varmış.sabahat

 30. 26/12/2009, 12:09

  >gözünüzaydın sabahat abla allah ayırmasın inşallah bir daha

 31. aa
  26/12/2009, 12:11

  >Yani ne alakası var şimdi anlamadım hukumet duşmanlığı yapmanın CHP bildiğimiz CHP arkadşalar aklı selim olalım .Sanki CHP iktidarda olsa ne olacaktı ne yapabileceklerdi muhalefet en kolay olanıyapılyor sadece laf uretıyor zanetmeyın bu CHP liler bizi dusunuyor onların tek derdi AKP batsın nasıl baarsa batsın TURKIYEDE batsa onlar için farketmez yanıolayı sıyası şekle donuşturmeyelım

 32. 26/12/2009, 12:13

  >arkadaşlar,,,,,,,içerdeki arkadaşların tahliye olması veya bu yolun açılması kuşkusuz sevindirici bir olaydır.ancak,,başımızın üzerinde orta çağ giyotini gibi duran bu 5941 belasının tamamen tarihe gömülmesi lazımdır.bunun için her zaman yanımızda olan chp ye açık açık destek vermemiz gerekecektir.2milyonu bulan ve her geçen gün artan çek sorunluları ve bu insanların en az 10 kişi olan çevresi ile düşünürsek meblagın ne kadar büyük oldugunu görürüz.bu çağ dışı uygulama olan borca hapisi tarihe gömmek için elimizde büyük bir fırsat vardır.chp genel başkanı,,milletvekilleri ve gurrup başkan vekilleri ile görüşmelerimizi yogunlaştırarak almış oldukları anayasaya itiraz kararlrının her hangi bir sekteye ugramasını engellememiz gerekir,konuyu oldukça sıcak tutmamız lazımdır.başlık yazısındaki deniz baykal resmi yerine genel başkanla beraber ali rıza öztürk hakkı süha okay vb milletvekillerini gurup olarak resimlerini koyma imkanımız varsa çok iyi olur ,,site yöneticisi arkadaşlardan bu konu ricamdır.(çünkü sitemiz politikacılar tarafından da takip edilmektedir)sırası ile acil olan ugraşlarımız,1)ne pahasına olursa olsun bu yasanın anyasa mahkemesine gitmesini saglamak,,çünkü yaklaşık 40 küsür gün kalmıştır süre2)yargıtayın bir içtihat yayınlamasını saglamak ve bunun için kamuoyu oluşturmaktır,3)seçimler arefesinde elimizdeki oy potansiyelini kullanarak,yeni ve çagdaş bir çek kanunu yapılmasına hükümeti zorlamaktır.BAŞKA BİR YOLUMUZ YOK,,PARÇA PARÇA OLMAMIZI BU 3 ÇALIŞMADAN BAŞKA KURTARACAK Bİ ŞEY YOKKKBURADAN TÜM ARKADAŞLARI,,BAŞKA BAŞKA SİTE MENSUBU ARKADAŞLARI,KIRGINLIKLARI ÇEKİŞMELERİ BİR TARAFA BIRAKARAK,AKILLICA İŞBİRLİGİNE ÇAGIRIYORUM,,UNUTMAYALIM AYNI GEMİDEYİZ,,VE BU GEMİYİ BU OKYANUSTA BİZDEN BAŞKA KİMSE BATMAKTAN KERTARAMAZ,SAYGILAR SUNUYORUM,,,,(BAŞKENTLİ)

 33. 26/12/2009, 12:17

  >Arkadaşlar kartalcezaevinde yakını olan yada tahlıye olan varmı ? bızım dosyaları takıp etmıyor avukat ben bızzat gıdıp bsey yapabılırmıyım acaba? Delirtiyolar ınsanı ya içerde boşu boşuna yatıyorlar !!! Avukat mahkemelerden bırıne gıttıgını ve oraya cezaevınden babamın dosyasının henuz yollanmadıgını soyledı.yasa cıkalı bır hafta oldu bu cezaevındekıler ne iş yapıyorlar cok merak edıyorum !NAZ

 34. 26/12/2009, 12:19

  >metris bugün 90 kişiyi salacakmış..öğleden sonra kişi bilgisi verecekler..dün gece 3 te eşimin koğuş arkadaşını bıraktılar..ailesinden önce beni aradı eşimden haber vermek için..herkesin bu siteden haberi var ,en azından ben görüşe gittiğim zaman sürekli burada yaptıklarımızı anlatıp destek olun diyordum ailelere..herkes çıktığında daha da güçlenip bu ucube yasadan CHP ninde desteğiyle kurtulalım inşallah..

 35. 26/12/2009, 12:28

  >mETRİS DAHA KALABALIK DAHA YOĞUN OLMASINA RAGMEN BIR SURU TAHLIYE HABERI ALIYORUZ BURDAN , KARTAL CEZAEVINDEKILER NE YAPIYOR NE İŞE YARIYORLAR BEN ANLAMIYORUM YA HIC OYLE YOGUN BIR TAHLIYE YOK ORDAN ? YASA CIKALI KAC GUN OLDU BABAM HALA ICERDE BEKLIYOR DELIRMEMEK ICTEN DEGIL ! ARADIGIMZDA BILGIDE VERMIYORLAR RESMEN TERSLİYORLAR GECEN GUN SİNİRİMDEN AĞLADIM BNMLE KAFA BULUYOR ICERDEKI BABAMIN DURUMUNU SORUNCA ! PİSLİKLER YA… NAZ

 36. 26/12/2009, 12:36

  >SYN aayorumunuzu şiddetle kınıyorum,burada kimse siyaset yapmıyor,bize kim destek vermişse ve bu sorunumuzu çözecekse,onlara destek vermekteyiz,,olay buuinsanlıgı bu beladan hangi parti kurtarırsa kurtarsın,,o zaman o parti halkı yararına bişeyler yapıyor demektir.ŞU ANA KADARDA ,CHP DEN BAŞKA BU HUKUKSUZLUGUN,BU ÇAG DIŞI YASANIN,BU İNSAN MAGDURİYETLRİNİN GİDERİLMESİN GERGİNİ İSTEYEN PARTİ GÖREMEDİK,LÜTFEN DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILAN YORUMLARLA BURADAKİ İNSANLARIN GELECEGİ İLE OYNAMAYALIM.SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

 37. 26/12/2009, 12:41

  >nazcığım..sabret ve duat et..benim eşim koğuşundan ilk çıktı..avukatımız yok..dosyalar şehir dışında….koğuşunda herkes 'burdan en son sen çıkarsın' demiş..gardiyan gelip..tahliye oldun..deyince inanamış..hepsi ve tabi bizler bu hafta çok yıprandık..ama tabi içerdekiler için çok daha zor günler..ve benden önce koğu markadaşlarının eşlerini arayıp..selamlarını iletmiş..azıcık daha sabır..herkes için dua ediyorum..sabahat

 38. 26/12/2009, 12:43

  >8 AY ÖNCE TANIDIM BU SİTEYİ.BABAM CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA..AKRABALAR YÜZ ÇEVİRMİŞKEN VE DOĞRU DÜZGÜN YANIMDA KİMSE YOKKEN..CÜNEYT AİLEMDEN BİRİ OLDU VE DİĞER TÜM ÇEK MAĞDURLARI VE AİLESİ..AYLARCA ÇEKTİĞİM FAKSLAR,ETTİĞİM SAYISIZ TELEFONLARDAN SONRA ZAMAN ZAMAN ÇOK ÜMİTSİZLİĞE DÜŞSEM DE HİÇ BİR ZAMAN BIRAKMADILAR MÜCADELEYİ..DÜN GECE BABAMI SALDILAR BEN BABAMA KAVUŞTUM!SANA MİNNETTARIM CÜNEYT VE TÜM SİTEYE…BENİM İÇİN AZMİN EN BÜYÜK ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİN..SEN TAKDİR EDİLECEK BİR İNSANSIN..BU MÜCADELEYE DEVAM..

 39. 26/12/2009, 12:43

  >komik gelebilir ama biri bana CHP ne için anayasa mahkemesine başvurcak ve sonucunda kabul olursa ne olacak böyle hukuksal kelimelere girmeden kısaca anlatabilirmi

 40. 26/12/2009, 12:47

  >aa,sen çek mağdurlarının azılı düşmanı gibi hareket edip, son dakika önergeyle kazığı köküne kadar sokan parlak oğlan ve avanesini mi savunuyorsun.aklına şaşayım senin.kenidnizi yakıyorsunuz bizi de, memleketi de yakıyorsunuz.yazık…

 41. 26/12/2009, 12:49

  >aaaaaaaaaahala akp yi savunabilecek insanlar kalmış mıydı:)

 42. 26/12/2009, 12:53

  >tESEKKURLER SABAHAT… BILMIYORUM BIZIMDE FARKLI YERLERDE DOSYALAR VAR AMA HIC KIMILDAMA YOK VE ARTIK SİNİRLER COK GERİLMİŞ DURUMDA BIR HAFTA GECTI DEĞŞEN BSEY YOK.. DİLERİM SİZLERLE EN KISA ZAMANDA TAHLIYE HABERINI PAYŞASIRIM. HERKESIN SEVDIKLERININDE BIRAN EVVEL KURTULMASINI DILIYORUM.NAZ

 43. 26/12/2009, 12:53

  >allahsız kitapsızlar bu insanlar vatan hainimi bu zulmü reva gördünüz bu insanlara ama öyle bir gün gelecek bu insanların tükürükleri içinde boğulacaksınız siz bunların hesabını öbür dünyadada veremezssiniz

 44. 26/12/2009, 12:54

  >SYN ADSIZ,,chp anayasa mahkemesine giderse,ve anayasa mahkemesi hukuk ilkelerine sadık kalırsa bu yasa iptal edilir,veborca hapis bir daha gelmemek üzere tarihe karışır.dolayısı ile ceza diye bir şey kalmayacagından.her kes tahliye olur,kaçak konumdakiler özgürlügüne kavuşur.davalar iptal olur,düşerKISACA DEMOKRASİ ADIMLARINDAN 1 TANE DAHA ATILMIŞ OLUR.SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

 45. 26/12/2009, 12:55

  >aa ve onun gibiler,ya kardeşim bizi de kendinizi de memleketi de yaktınız hala konuşuyorsunuz pes yani…kazığı direkt soktular hala gık demiyorsunuz yav…

 46. 26/12/2009, 13:00

  >31tipik bir "deveyi diken adamı öpen yaranır" vakası…:)

 47. 26/12/2009, 13:02

  >aa'dlı üyeden alıntıYani ne alakası var şimdi anlamadım hukumet duşmanlığı yapmanın CHP bildiğimiz CHP arkadşalar aklı selim olalım .Sanki CHP iktidarda olsa ne olacaktı ne yapabileceklerdi muhalefet en kolay olanıyapılyor sadece laf uretıyor zanetmeyın bu CHP liler bizi dusunuyor onların tek derdi AKP batsın nasıl baarsa batsın TURKIYEDE batsa onlar için farketmez yanıolayı sıyası şekle donuşturmeyelımarkadaşlar böyle aa gibi kişilere cevap vermenize gerek yokki akp'nin başa geldiği ilk günden beri ne kötülükler yaptığını memleketi nasıl sattığını nasıl rantlar sağlandığını 7 sülalerini nasıl zengin ettiklerini dahi bilmiyor siyaset ile hiçbir alakası yok konuşuyor sallıyor biz burada siyaset yapmıyoruz siyasi görüşümüzü bildiriyoruz bizler çocuklarımızın geleceği için bazı kararları alıyoruz en azından şahsım adına .MEMLEKETİ SATAN BİR PARTİYİ NASIL SAVUNUYORSUN HALEN aa yazdıklarını yanlışlıkla yazdığını düşünmek isterdim ama ne yazıkkı galibaba sende akp'lisin üfürükten one minute dedi koca 7 yıl boyunca herkesin aklı gitti bizi ordada rezil etti o kadar cesursa israile amerikaya neden kafa tutamıyor tamam efendım canım efendım diyorlar.

 48. 26/12/2009, 13:05

  >aa sen yine git akpye oy ver hükümet düşmanlığı yapma. ama kalın kafanın almadığı şey ben de dahil senin hükümet düşmanı dediğin insanların çok büyük kısmı sadece çek için düşman değil. ayrcıa bir arkadaş daha yazmış çeke hapsi kaldırsa alkışlardınız diye onun da kafası basmıyor sanırım türkiye gerçeklerine. bu adamların yaptıklarına bir bak.1- öcalan denen vatan haini şerefsizi affetmek için 1001 yol deniyorlar. en son 2006da bir defalığına terör örgütü kurucuları da affedilebilir diye gizli saklı madde geçirmeye çalıştılar meclisten senin beğenmediğin muhalefet fark etti ve engelledi. sonra da apar topar geri çektiler kanun tekliflerini. sence kim için olabilir o geceyarısı affı ???2- türkiye'nin kurulduğu tarihtenberi birlikte yaşadığı gerçekleri sorun diye gündeme getirdiler. abarta abarta kardeşi kardeşe düşman ettiler. bak bugün herkes tvlerde rahat rahat özerklik bölgesel yönetim vs.vs. konuşuyor. kürt sorunu dediler sokaklarda insanlar birbirlerini vurmaya başladılar. sağ sol kavgaları var diye yıllarca ihtillaler yapılmadı mı? O zaman sağcı solcu diye insanları birbirine düşürüp ihtilal yaptıranlar daha sonra amerika ve kurduğu kontrgerilla çıkmadı mı? Sen ne kadar kör ve kalın kafalısın ki şimdi aynı amerikanın aynı oyunu kürt türk diye oynadığını ve bunun için de kullandığı taşeronun AKP olduğunu göremiyorsun ??? Titaniki seyredip de sonunda gemi batmaz belki diye bekleyen bir insanın aklından şüphe ederim. Kendinize gelin.3- Ekonomi öyle iyi böyle iyi diye atıp tutanların hesaba katmadıkları bir şey var. Bu ülkede yerli üretim bitti. yerli sanayi öldü. yerli bankacılık öldü. ülkeden bir parça kendi yandaşları olan 5 6 sermaye grubuna verdiler gerisini de yabancı sermayeye sattılar. yani hizmet ettikleri ülkelere bu ülkenin tüm zenginliklerini peşkeş çektiler ve karşılığında kendi yandaşlarına da komisyon olarak bir parça verildi. Sen hala hükümet düşmanı olmayın diyorsun. 4.cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.bütün bu şeraitten dahi elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerini siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. millet fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir… 5.üstteki satırları oku, belki kafandaki örümcek ağları biraz açılır. hiç umudum yok ama neyse…aziz vatanın bütün kaleleri satılmadı mı yabancılara hem ekonomik hem askeri hem milli tüm değerlerimiz sırlarımız bunların ve özalın sayesinde satılmadı mı yabancılara ??? sözüm ona dünyaya açılıyoruz diye neremizi açtığımıza bakmadan açmadılar mı??? sonra memleketi yönetenler şahsi emelleri servetleri için herşeyi yapmadılar mı??? önceleri gaflet sandık bilmeden yapıyorlar dedik, sonra dalalettir dedik, ama artık görmüyor musun hepsinin düpedüz planlı bir hıyanet olduğunu??? millet fakri zaruret içinde harap ve bitap değil mi??? Al sana tekel işçileri, memur sendikaları,küçük esnaflar, eczacılar, emekliler, dul ve yetimler, işsizler, al sana bizler… bizler ki daha düne kadar bu ülkenin itici gücü, işverenleri, tüccarları değil miydik??? hiç merak etmiyor musun neden içimizde bir tane bile akp bilmem ne ili başkanının oğlu yok, ilçe bilmem nesinin akrabası yok??? 500-600bin adamız içimizde bir tane akp yöneticilerinin veya kadrolarının birince derece akrabası yok. enteresan değil mi ? kendileri ve çevreleri dışında herkesin işini bilmeyen salak esnaf oluşu ama onların hepsinin ticaret erbabı çıkması ???Sen hala buradan yaz çiz. Hükümet düşmanı olmayın… Gözünü aç gözünü kendine gel… Biz hükümet düşmanı değiliz, biz sadece vatanseveriz. bu vatana bu millete ihanet eden düşmanlık edenlere düşmanız.

 49. 26/12/2009, 13:07

  >aa ALSANA AKP VE DAHA NİCE MEDYA'YA YANSIMAMIŞ ALANGİLLİ İŞLERİ RESİMLERLE ANLATILIYOR SEN NASIL SAVUNURSUN ÖCALANA SAYIN DİYEN BİRİSİNİ SENİNDE DTP'LİLERİNDEN BİR FARKIN YOK GALİBA AMA DTP'Lİ BİR VEKİL BİLE BİZE DESTEK ÇIKMIŞTI MECLİSTEKİ ÇEK YASASINDAhttp://www.menacam.com/showthread.php?t=32208&goto=nextnewest

 50. 26/12/2009, 13:10

  >sn aaben yıllarca sağ partilere oy vermiş ve siyasetin içinde bizzat bulunmuş 1 dönemde memleketimde belediye meclis üyeliği yapmış bir kişiyimbu gün geldğiğimiz durumda gördümki yıllarca kandırılmışım bolluğun ve refahın verdiği rehevetle gerçekleri görememişim KİMKİ İNSANA ANSAN OLDUĞU İÇİN DEĞER VERİYOR İNSANLIĞI ,İNSANCA YAŞAMAYI MADDİYATIN ÖNÜNDE GÖRÜYORSA BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAK EDİYOR DEMEKTİRO YÜZDEN BU SAATTEN SONRA BİR NEFER GİBİ CHP NİN EMRİNDEYİM BURADAKİ HERKESTE BÖYLE DÜŞÜNMELİDİR EĞER GERÇEK MAĞDURSAbir yudum huzur

 51. 26/12/2009, 13:12

  >31 de akp yi savunan arkadaşım yolcudur abbas bağlasan durmaz, sen kendi derdine bak…

 52. 26/12/2009, 13:14

  >33 de yazan arkadasa cevap.dun saat 15.de kartal cezaevinden tahlıye oldum.ordada tahlıyeler basladı.benımleberaber 4 kısı tahlıye oldu.selamlar

 53. 26/12/2009, 13:15

  >31git vakıfbank ve halk banksaından kredi iste yapsınlar bi güzellik sana da,medya falan alacam dersin, arada çek borçlarını da ödersin:)

 54. 26/12/2009, 13:17

  >SİTE YÖNETİMİNEbaşlık yazısındaki deniz baykal resmi yerine genel başkanla beraber ali rıza öztürk hakkı süha okay vb milletvekillerini gurup olarak resimlerini koyma imkanımız varsa çok iyi olur ,,site yöneticisi arkadaşlardan bu konu ricamdır.(çünkü sitemiz politikacılar tarafından da takip edilmektedir)SAYGILAR(BAŞKENTLİ)

 55. 26/12/2009, 13:28

  >yargıtay aşamasındaki davalarda lehe kanun hükümlerinin uygulanması için(erken ibraz)ne yapmamız gerekiyor.Cüneyt bey cevap veririseniz memnun olurum.acilll

 56. 26/12/2009, 13:30

  >ey ulu önder ATATÜRK önünde saygı ve sevgi ile bir kere daha eğiliyorum, sen nasıl yüce bir varlıkmışsınki, 80 yıl önce bugün olacakları görüp söylemişsin,bilmişsin., harfi herfine söylediklerin oluyor şu anda,"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir."bunları bildiğine göre şu cümlende gerçek olacaktır hiç şüphen olmasın,damarlarımızdaki asil kan, arap kanı taşıyanların, arapların peşinden koşanların, hakkından gelecektir, ebedi istirahatgahında huzur içinde uyu."Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

 57. 26/12/2009, 13:40

  >24 te yazan arkadaş'aBenim 2001 den kalan çeklerim vardı. Bir tanesi 2008 ocak ayında karara bağlanmasına rağmen 35 göre tebliğat yapılmış ve ben bu çekin cezasını yattım. Halen 2001 şubat mart nisan aylarına ait toplam 18.000.- TL lik çeklerimden ötürü 2002 şubat ayında kesinleşen cezam var. Ama araştırmalarıma göre dava zaman aşımı 7 yıl 6 ay. Ceza zamanaşımı da 10 sene..Sizin bildiğiniz bir kanun maddesi varsa bize de bildirin de biz de faydalanalım.Teşekkür ederim.

 58. 26/12/2009, 13:51

  >Sayın Başkentli verdiginiz bilgiler için teşekkür ederim.Umarım Anayasa Mahkemesine başvurulur vede en kısa zamanda güzel haberler alınır Ablam için bu siteyi takip ediyordum artık tüm çek magdurları için burdan yazdıklarımla elimden geleni destegi yapacagım (39 numara)

 59. 26/12/2009, 13:54

  >57- şükrü bey,bildiklerimi yazdım zaten. oradaki linkten okuyabilirsiniz, ama aynen kopyalayıp yazdım zaten.söyledğiniz 10 yıl ve 7,5 yıl 1 haziran 2005 sonrası cezalar için. (yasa değişti ve lehe olan yasa uygulanıyor)oysa bizim cezalar (yani suç tarihi) 2005 öncesidolayısıyla ceza zaman aşımı 5 yıl..(zaman aşımı suç tarihinden yani çek tarihinden başlıyor)yazdığım şeyi dikkatli okuyup bir avukata gösterirseniz daha iyi olur.

 60. 26/12/2009, 13:57

  >Size bir sorum olacak babam ümraniye cezaevinde yatıyor söylediklerine göre tahliyeler oluyormuş fakat babam hala çıkmadı resmen beklemekten hasta olduk.gözümüz kulağımız kapıda evden çıkamaz olduk tahliyeler hafta sonuda devam edecek diyorlar adlıyeler çalışıyormu diyorum bilmiyoruz diyorlar başkada bilgi vermiyorlar allah aşkına bilen varsa söylesin adliyeler cumartesi pazardaçalışıyor mu?nasıl olacak bu iş pazartesiyimi beklicez çok yorulduk perişan olduk…

 61. 26/12/2009, 14:08

  >cumartesi pazar'da nöbetci savcılar çalışır cezaevinden salıverilmelerde akşam 6'da başlıyor bıldığım kadarıyla yani cumartesi pazarda salıverilenler olur

 62. 26/12/2009, 14:13

  >Sayın 2626, (24 deki yorumunuza)Benim çeklerimin tümü 2004 yılı ocak şubat mart. Şimdiye kadar sorduğum 3 avukat bana zaman aşımı süresini 10 yıl ve ceza davasının karara bağlandığı tarihten itibaren başladığı yönünde görüşleri belirttiler.Ben zaman aşımının 10 yıl olduğunu öğrenmeden önce aynen sizin belirttiğiniz gibi 5 yıl olduğunu düşünüyordum. Fakat sorduklarım hep 10 yıl dedi. Hemen bugün yada pazartesi bir avukat arkadaşıma aldığınız alıntıyı danışacağım. Avukatımdan aldığım yanıtı buradan hemen paylaşacağım.Fakat benim hakkımdaki mahkumiyet kararları bu durumda düşmüş olması gerekirken hala aranmalarım devam ediyor. çek tarihlerinin en geçi 2004 mart ayı.Diğer infaz ve uyap kanalından baktırdıklarımda benim dosyalarım çıkıyor. Benim merak ettiğim Adliyede çalışan bir arkadaşımın UYAP sisteminden baktığında kişinin hakkındaki tüm dosyalar görünmüş oluyor mu? Bu çıkan dosyaları temizlemeye çabalarken başka sürpriz dosyalar ile karşılaşmaktan oldukça çekiniyorum. Teşekkür ederim.

 63. 26/12/2009, 14:13

  >ayşe hn haber varmı 1 saat önce aradım 3 ten sonra arayın dosyalar inceleniyo dedi 90 kişi haberini nasıl aldınız elif

 64. 26/12/2009, 14:29

  >Herkese selamlar, Merak ettiğim birkaç şey var.2004 yılının başında yazılan çeklerim yüzünden kaçak olarak yaşamaktayım. Bugüne kadar hakkımdaki mahkeme ve davalar ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. Gıyabımda hapis kararları çıkmış ve temyiz şansımı kullanmadım. Tüm dünya ile başta alacaklılar olmak üzere malesef irtibatımı kestim. Yaşadığım şehri terk ettim. Taahhütten önce yeniden uyarlama yargılaması ve çek koçanını teslim etmeme konusunda şansımı zorlamak istiyorum. Sorduğum avukattan ve başka kimselerden tam cevap alamadığım birkaç konuda görüşlerinizi alabiirsem çok memnun olurum. 1.İnfazdan bir avukata baktırdığında sadece bulunduğum şehir olan İzmir'deki dosyalarım çıkıyor. Bir arkadaşım vasıtası ile adliyeden UYAP sisteminden baktırdığımda İzmirde çıkan dosyalara ilaveten birde İstanbul'dan bir dosya çıkıyor. UYAP sisteminde çıkandan başka hakkımda başka dosya varmıdır herhangi bir nedenle sistemde görünmeyen. Mesela online olmayan küçük vilayet veya ilçelerde alınmış kararlar gibi veya başka aklıma gelmeyen bir nedenden. Bunu sormamın sebebi dışarda 25 yaprak çekim olması fakat UYAP tan sadece 9 dosya çıkması. 2. UYAP sisteminde çıkan 2004-2005 yılına ait Asliye Ceza Mahkemelerine ait dosyalara ilaveten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat dosyaları var.Bu dosyalardaki ilamat numaraları Asliye Cezaların ilamat numaralarına uyuyor. Fakat birde 2009/7-***** gibi numaralarda giden 2009 yılına ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait taşra ilam dosyaları var. Bunlar ne olabilir bilen birisi varsa çok sevinirim. 2004 tarihinden beri hiçbir işlemim vs olmadı. Dışarıda hapis hayatı yaşıyorum. 3.Cüneyt Bey acaba Çek Defterini iade etmemek ve Yeni çek kanununa uyarlama yargılaması hususlarında mahkemeye verebileceğimiz dilekçe örnekleri var mıdır? varsa paylaşır mısınız? 4.Borcum şuan ki mevcut durumumla ödeyebileceğimden çok fazla hele ki anapara + faiz kesinlikle benim için ütopya. Bu sebeple özgür kalabilmek ve çalışarak borçlarımı ödeyebilecek konuma gelme amaçlı şansımı kullanmak için zamana ihtiyacım var. Şimdi ben önce yerine getiremiyeceğimi bilerek zaman kazanmak adına taahhütte bulunsam, 1 yıl içinde eğer paranın yüzde 30 miktarını bulamaz, kazanamazsam hakkımdaki adli para cezalarını ödeyip infazın kalkmasını istersem ne ile karşılaşırım. Yani taahhütte bulunduğumda baktım imkanlar bu borcu ödemeye el vermiyor, o halde gidip Ana Parayı kabul ederse alacaklıya etmez ise adli para cezası olarak adliyeye yatırsam bunun sonucu ne olur görüşlerinizi öğrenmek isterim. 5.Aşağı yukarı içinde bulunduğum statüyü yazdım. Siz benim yerimde olsanız nasıl bir yol izlersiniz? Uzunca bir yazı oldu Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim. Onur.Y

 65. 26/12/2009, 14:34

  >sn. İsonia,avukatla görüşme sonucunuzu yazarsanız sevinirim. belki ben de faydalanırım.bildiğim kadarıyla adliye kayıtlarıyla polis gbt (aranma)kayıtları farklı.yani dava düşse bile poliste aranıyor görünüyor olabilirsiniz. yattığınız veya ödedğiniz cezayı bile gbt den düşürmek için sizin uğraşmanız gerekiyor, düşünün artık.uyap'a vs çok güvenmeyin, burası türkiye, her an bir yerden bir şey çıkabilir :)benim de kafam karışık…2626

 66. 26/12/2009, 14:43

  >arkadaşlar aa konusunda biraz fazla yüklenmissiniz.kişileri aklı selim haline getirip inandırmak varken yahut onları ikmna edici şekilde yanınıza cakmek varken neden yargılar gibi yapıp kişiyi suçluyosunuz.şimdi siz banada kızarsınız.ben savunmamı vereyim benim ak partiyi destekler gibi bir durumum yok elimden gelse hemen iktidardan alırım.bana kızacak olan arkadaşlara fikrim duyrulur.lütfen insanları yargılamaya değil yanınıza cekebilmek için uğraşınız.aa nında canı yanıyorki sizlerin yanına sığınmış

 67. 26/12/2009, 14:49

  >metris bugün 90 kişiyi salacakmış allahım inşallahh…

 68. 26/12/2009, 15:18

  >kimden aldınız bu haberi 90 kişi salınacak dedidiniz merak ediyorum açıklarmısınız

 69. 26/12/2009, 15:24

  >52 – cok tesekkurler !!! hıc haber alamıyorduk tahlıye olan varmı dıyebabam sağ f6 da, sız o koğuştanmı tahlıye oldunuz acaba? dosyalar gec mi işlenyor ..naz

 70. 26/12/2009, 15:29

  >kimse bişey bilmiyomu neden yorum yapmıyo kimse arkadaşlarkimden aldını haberi

 71. 26/12/2009, 15:39

  >Arkadaşlar,şu karmaşa biraz yavaşlasın konuşulacaçok şey olacak eminim ama birçok arkadaşın da dediği gibi yasayı uygulamakla görevli yargıçlar dahi bir karara varamamışken bizim yorumlarımızda ancak yorum olarak kalacaktır.AKP yaptığı bu yasa ile kendi karmaşık beyin ve zihniyetlerinide ortaya koymuştur. Bunu bif siyasi hareket gibi gören aa gibi yazı yazanlara diyecek birşey bulamıyorum zaten. Ne yani çeke af verselerdi alkışlayacakmıydık. Neden alkışlayalımki. O çeklerin karşılıksız çıkmasında bizim kadar uyguladıklarfı ekonomik politikalarla onların payı yokmudur ki onları alkışlayalım. Amaç siyasetse siyasette yaparız. AKP bu işleri bir çıkar ve pakt olarak yürütmüyormu. Ulufe dağıtarak oy toplayan akp çıkar kavgası veriyorsa benim çıkarımı savunan bir partiye oy vermekte benim çıkarıma. VE tabiki oyumu onlara vereceğim. Hatta kendim vermekle kalmayıp elimden geldiğince onlar için çalışacağım. Seçim geldiğinde bunu en iyi anlayacaklardan biride Canikli olacak. Bu güne kadar hep adım adım yürüdük. Şimdiki adım Anayasa Mahkemesi aşaması ve çalışmamız bu yönde olmalı. Saygılarımla

 72. 26/12/2009, 15:41

  >ÜMRANİYE E-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUTAHLİYE LİSTESİ(EKONOMİK ŞUÇLAR)SAYI : 2009/0049554SIRA : UCIK 180026122009 (18:00 – 26.12.2009)E-1 : 9E-2 : 3E-3 : 0E-4 : 2E-5 : 7————————————————BU GÜN SAAT 18:00 İTİBARİYLE YAPILACAK TAHLİYE LİSTESİ (İNŞAALLAH HEPSİ AYNI ANDA ÇIKAR TOPLAM : 21 KİŞİ)26.12.2009 LÜTFEN TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIN YAKINLARI HANGİ KOĞUŞTAN TAHLİ OLDUĞUNU YAZSIN.Serkan

 73. aa
  26/12/2009, 15:44

  >*****************AKLI SELİM*******************Arkadaşlar bakın "kazık" yok "operım" bunlar yakışmıyor Benim ne işim varbu sitede mağdur olmasam niye yazışıyım ne haliniz varsa görün derim .Şimdi akıllıca dusunun buraya ak partiye kufretmekle chp yi alkışlamakla yanlış tarafta yr alıyorsunuz nedenmı iktidar su an akparti chp iktidar olunca onu destekleyin veya gidin oy atın sonucta bir milletvekili sıteye girse ve okusa bunlar sonucta bunlar senın benım gibi insanlar kızan kufreden gulen vb. bizim için hayırolamaycak "aa ne guzel bunlar bize oy atmayacak madem oyle ne halleri varsa gorsunler diyecek .veya ankaraya gidince belki farklı tepki alacağız .yani kamuoyu oluşturmak için aklı selim olmak lazım anayasaya kanunun iptali yeni kanun çıkarırlarsa ne olacak o dA donmezse anayasadan .ve birde bunun arkasına yeni bir kanun çıkarmak için yine iktidarla goruseceğiz .Son olarak "BİZ BU SİTEDE HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DUŞMEYELIM BİZ BU SİTEDE KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALILIYORUZBİZ BU SİTEDE ALGILARI KENDİ LEHİMİZE ÇEKMEYEÇALIŞIYORUZ"sonucata CHP aynı CHP yani bizim oyumuzla bunlar iktidar olamazlar bizim için onemli olan herkesi kendi lehimize çekmek ve kararlarımı lehimize çekmek "NOT:BEN AKPLİ DEĞİLİM "

 74. 26/12/2009, 15:59

  >hatayda bize bugün yarın diyolar daha bir kişi bile tahliye olmamış. şimdi aradım dosya eksikmiş haftaya dediler…. 25-30 kişi içerde bekliyor…

 75. 26/12/2009, 16:05

  >metrisle telefonda görüşebilen oldumu acaba ben arıyorum ya açmıyorlar yada meşgul çalıyor bu listedeki kişileri nasıl öğrenebiliriz

 76. 26/12/2009, 16:09

  >ŞİMDİ BEN BİR ŞEYİ ANLAMIŞ DEĞİLİM.BİZ MAĞDURLARI SAVUNAN CHP VE ÖZELLİKLE SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK SORUYORUM SİZE:SAYIN BAYKAL NEDEN ŞU AŞAMADA KANUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNMEMEKTEDİR.BU KONUYU SİZ ÇÖZMEZSENİZ BİZ BİREYLER HİÇBİRŞEY YAPAMAYIZ.ÇÜNKÜ SADECE MUHALEFET VE YEREL MAHKEMELER ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜREBİLİYOR BU KONUYU.SİZDEMİ BIKTINIZ BUNLARIN ÇIKARDIKLARI SAÇMA SAPAN KANUNLARDAN YOKSA BİRŞEYLERİNİZMİ EKSİLİYOR.SAYIN CHP BAŞKANI VE VEKİLLERİ LÜTFEN BAŞLADIĞINIZ İŞİ BİTİRİNİZ.SİZDEN BAŞKA TUTUNABİLECEĞİMİZ DAL KALMAMIŞTIR SİZLERE GÜVENİYORUZ.SAYGILARIMLA.

 77. 26/12/2009, 16:12

  >evde 4 oyumuz var geçen seçim başka bir partiye vermiştim bu seçimde bize yardımcı olacak olan chp ye oylarımızı vereceğiz.teşekkürler chp

 78. 26/12/2009, 16:12

  >akp liler diyecekmiş ki;"aa ne guzel bunlar bize oy atmayacak madem oyle ne halleri varsa gorsunler diyecek .veya ankaraya gidince belki farklı tepki alacağız"mantığına hayranım sn. aa..ya sen çok zekisin ya ben çok safım…ya senin gibileri görünce "aaa ne güzel bunları öpsek de okşasak da bize laf söyletmiyorlar, durmak yok mağdurlara gömmeye devam" derlerse nolcak?:)

 79. 26/12/2009, 16:14

  >Sayın aa,Akp li olman yada olmaman değil sorun. Ben bu saatten sonra AKP den olumlu bir adım yada çalışma beklemiyorum. Çünkü kendi hazırladıkları tasarıyı bile iğdiş ettiler. Son dakika önergesi (golü) ile2 yıllık süreyi 1 yıla indirdiler. Bu mücadelenin başladığı zamanlarda Adalet komisyonu başkanı iyimaya ve diğer AKP li vekillerin verdikleri sözleri saymıyorum bile. Bir yıldır yüzümüze gülümseyerek sırtımızı sıvazlayarak bu noktaya geldik sonuçta senin deyiminle bizi öptüler. şimdiden sonra sıra bizde…saygılar

 80. 26/12/2009, 16:38

  >değerli arkadaşlarAKP 2003 yılında 4814 sayılı yasa ile hukukun arkasına dolanarak binlerce esnaf ve işadamının çekten hapis yatmasına,ailelerin dağılmasına,çocukların ortada kalmasına (gazetede annesi ve babası hapise düşerek yuvaya gönderilen çocukların haberi) sebep olmuştur…yeni yaptıkları yasa ise tamamen bankaların ve tefecilerin istekleri doğrultu da hazırlanmış ve hatalarla doludur…3167 ile ceza verilemeyeceğini ve hapistekilerin salıverilmesi gerektiğini ilk beyan eden ahmet iyimaya dır…fakat yeni yasada cezanın devam etmesine ses çıkarmayan da bu insandır…kısaca yeni yasada cezayı kaldırmış olsaydı dahi 35 bin insanın son iki sene ve 2007 den önceki yıllarda insanların boşuna çektiği cezalara sıkıntılara bir PARDON demenin insanları tatmin edeceğini düşünmek bile abesle iştigaldir…CHP ye gelince partinin genel yapısı ve temelleri SOSYAL DEVLET ilkesine dayanmaktadır…ve HUKUK DEVLETİ ilkelerinden hareket ederek bu cezacı anlayışın yanlışlığını savunmuştur…aynı şekilde 2003 te akp 4814 ü çıkarırken de muhalefet şerhini yasaya eklemiştir..ve bunu OFLUOĞLUNUN sitesinde bizi yazdığımız yazı için YAĞCI ilan ettiği durum için değil…HUKUK kurallarına bağlı olduğu için yapmıştır…ve doğru olduğuna inandığı için yapmıştır…CHP NİN FARKI BUDUR…ayrıca OFLUOĞLU için tavsiyem bu siteyle boş polemiği bırakıp CGK daki ŞİŞLİ6 asliye dosyasını takip ederek mağdurlara hayırlı haberler vermeye çalışmasıdır…en azından AVUKATLIK DİPLOMASI var ve bazı yerlere bizden daha çabuk ulaşabilir…my way

 81. 26/12/2009, 16:39

  >BURADAN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYAYA VE SUAT KILIÇ'A SESLENİYORUM:31-12-2008 TARİHİNDEN SONRA 3167'YE MUHALEFET SUÇU CEZASIZ KALDI DİYE BAĞIRAN SİZ DEĞİLMİYDİNİZ O GÜNDEN BU GÜNE NE DEĞİŞTİDE SUSTUNUZ.HERŞEY O KADAR BASİTMİDE SUSTURULDUNUZ.KANUN KANUNDUR NE YAZARSA O DUR.HERŞEYİ İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ UYGULUYORSUNUZ AMA AYIP OLUYOR BU HALKA.GELELİM SUAT KILIÇ'A SEN DAHA GENÇ BİR ARKADAŞSIN AMA SİYASETTE ÖĞRENECEĞİN ÇOK ŞEY VAR.SENİN GİBİ ACEMİLERİ KULLANARAK BÖYLE ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİRİR SONRADA SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKARIRLAR.SENİN BU KONULARI BİLMEDİĞİNİ ADIM GİBİ BİLİYORUM AMA KENDİNİ PİYON GİBİ KULLANDIRMANDA SENDE ONLAR KADAR SUÇLUSUN.SUÇUNUN CEZASINI VATANDAŞ KESECEKTİR SANDIKTA.TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARA SAYGILARIMLA.

 82. 26/12/2009, 16:40

  >KARTAL CEZAEVINDEN BUGUN TAHLIYE VARMI BILGISI OLAN PAYLASABILIRMI LUTFEN… NAZ

 83. 26/12/2009, 16:44

  >AYRICA EKLEMEK GEREKİRSE CHP EĞER YAĞCILARDAN ETKİLENSEYDİ ŞAYET BANKA VE TEFECİ LOBİLERİNDEN ETKİLENİR VE AKP NİN ÇIKARDIĞI YASAYA DESTEK VERİRDİ….CHP NİN AYRI BİR ÖZELLİĞİ YAPTIĞI İŞİ DOĞRU OLDUĞU İÇİN YAPAR VE GÜCÜNÜ HALKTAN VE HUKUK KURALLARINDAN ALIR…UMARIM AÇIKLAYICI OLMUŞTUR…MY WAY

 84. 26/12/2009, 16:48

  >metrise ulaşan oldumu sürekli meşgul bilen varsa yazarsa sevinirim

 85. 26/12/2009, 16:52

  >ümraniyeden çıkacaklar listesini yazan serkan bey bu liste kesin mi babam E-4 koğuşunda zaten o koğuşta 2 kişi var çekten yatan babamda onlardan biri kesinmi bu liste ne olur çok heyecanlandım lütfen hemen cevap verin…

 86. 26/12/2009, 16:55

  >serkan bey ümraniye cezaevinden çıkacakların listesini yazmışsınız kesinmi bu yazdıklarınız listeyi nerden aldınız babam e-4 koğuşunda ve o koğuşta 2 kişi var çekten yatan biride babam ne olur cevap verin çok heyecanlandım cevabınızı bekliyorum

 87. 26/12/2009, 16:56

  >2 yildan 1 yıla indiren AKP li zibidi SUAT KILIÇ .Bu hükümet insanları mağdur edecek,kendine muhtaç edecek imparatorluğunu kuracak.AKP li milletvekillerinde acıma duygusu yok.AKP iktidardan düşsün,o zaman bitirim tayyip i hepimiz göreceğiz.sap gibi kalacak.

 88. 26/12/2009, 17:00

  >arkadaşlar 25.12,2009 57 de yazdığım konu şuyduARKADAŞLAR İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE DAVASI OLANLAR YADA DAVASI OLUPTA KARARA BAĞLANANLAR VARMI İSTERSENİZ BU KONU HAKKINDA BİR ARAŞTIRIN BEN CEZA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ARAŞTIRDIM BAYA CAN SIKIŞI ŞEYLER VAR.İCRA CEZA MAHKEMELERİNİN BAKTIĞI DAVALARIN BAZILARI ŞU:İCRA İFLAS YASASINA GÖRE MAL KACIRMAK HÜKMÜYLE yani kişi batmış ve bulunduğu yeri terketmisse hamilinin şikayeti doğrultusunda verilen cezalarİCRA İFLAS YASASINA GÖRE BANKALARA BORCU OLUPTA ÖDEMEYEN KİŞİLERİN BANKACA İCRA MAHKEMELERİNE TİCARİ HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEMEKTAN VERİLEN CEZALAREN ÖNEMLİLERİ BUNLAR VE VERİLEN CEZALAR İSE PARAYA DÖNÜŞTÜRELEMEYEN HAPİS CEZALARI VERİYOR 30 GÜN İLE 1000 GÜN ARASINDA.YANLIZ ORTALAMA 7 MAHKEME KARARINA BAKTIM SADECE 1 TANESİ PARAYA ÇECİRMİŞ.ARKADAŞLAR UYAPTAN BAKINIZ BELKİ BAKMAYAN ARKADAŞLAR VARDIRbu konu hakkında bazı arkadaşlar avukatlarına sorduklarını ve böyle bir şey olmadığını.bazı arkadaşlarda daha önce başıma geldi böyle birşey dedklerini gördüm.bu konu hakkında arştırma yapan varmı kendi suçlamalarında görünüyormu.

 89. F.T
  26/12/2009, 17:04

  >UZUN LAFIN KISASI.TEŞEKKÜRLER MY WAY TEŞEKKÜRLER CHP.TEŞEKKÜRLER EMRE TEŞEKKÜRLER CÜNEYT VE SİTEDEKİ TÜM MAĞDURLAR.

 90. 26/12/2009, 17:09

  >ayşe hn birgelişmevarmı ulaşamıyorum metrise bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim elif

 91. 26/12/2009, 17:16

  >eşim dün gece saat 3te metris t1 b10dan tahliye oldu darısı herkesin başına

 92. 26/12/2009, 17:22

  >ARKADASLAR TEKRARLIYORUM… KARTALCEZAEVINDEN TAHLIYE OLAN YADA YAKINI OLAN ? BILGI VERMYORLAR COK TERSLIYORLAR BUGUN HIC ARAMADIM O NEDENLE.NAZ

 93. 26/12/2009, 17:29

  >neden kimse yazmıyo deliricem burda bişey bilen varsa paylaşa bilirmi

 94. 26/12/2009, 17:31

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR CEZAEVİ TAHLİYELERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA ŞU KİŞİSEL SORULARI SORMAKTAN VAZGEÇELİM BENCE.ÇÜNKÜ ONBİNLERCE KİŞİ BURADA ŞAHSİ SORU SORARSA BİZ GENEL SORUNLARI TARTIŞAMAZ VE ÇIKAR BİR YOL BULAMAYIZ.GELECEKTE BEKLEYEN SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ, BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE DUYURU PLATFORMU OLARAK KULLANMALIYIZ BU SİTEYİ.SAYGILARIMLA.

 95. 26/12/2009, 17:32

  >NO : 72 Yayınlanan Liste DoğruAncak, Ceza evinde 350 nin üzerinde çek mahkumu var (Ümraniye) tahliye edileceklerin sayısı çok az fakslara cevap gelmemesinden (belkide gitmeyen fakslar olmasından ) dolayı gecikmeler var. Serkan

 96. 26/12/2009, 17:32

  >http://www.hukuki.net/kanun/2004.13.text.asp#link367 burada ki 16.bab 1,cezai hükümlere bir bakınız.http://www.e-akademi.org/makaleler/iasik-2.htmburadaki konuyuda bir okursanınız gereğini hep beraber düşünürüz.çünkü icra ve iflas kanunlarına dayanaraktan bankalar ve alacaklılar icra ceza mahkemelerine başvurabiliyolararkadaşlar bilginiz olsun taahhüt imzalayıp kurtılayım derken bu çıkmasın karşınıza dikkatli olunuz

 97. 26/12/2009, 17:33

  >gözünüz aydın darısı başımıza benimkide t2 b16 bakalım nezaman dayanılacak gibi değil tlf larıda meşgul metrisin ulaşamıyorum ne yapsakki

 98. 26/12/2009, 17:36

  >Sayın 2626,Az önce avukat arkadaşıma sizin yorumunuzdaki alıntıyı yolladım. Sonra telefonda konuştuğumda yazıyı inceleyeceğini ve hatta Pazartesi infazdan tam olarak zaman aşımı süresinin nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi alacağını söyledi. Bu konu ile ilgili görüşünü alır almaz burada paylaşacağım. Diğer konuya gelirsek, UYAP ve İnfazda çıkan dosyaları tam olarak nasıl emin olacağız. Bunun bi yolu yok mudur? Teslim olursan hepsi o zaman çıkar diyorlar, e teslim olmadan hepsi bu mudur değilmidir bir öğrenme yolu olmalı diye düşünüyorum? Fikri olan varsa pylaşırlarsa sevinirim.

 99. 26/12/2009, 17:42

  >SN ATABAYRAK YAKINLRI TAHLIYE OLMAYANLAR MALESEF HALA RAHATLAYABILMIS DEGIL O NEDENLE CANIMIZ BURNUMUZDA VE CAN HAVLİYLE BURDA BIRBIRIMIZDEN YARDIM ISTOYORZTABIKIDE TAHLIYELER BITTIGINDE ARTIK SORU CEVAPTAN ZIYADE , TOPARLANMA BIRLIK OLMA AMACLI DUYU PLATFORMU OLACAKTIR AĞIRLIKLA. FAKAT DEDIGIM GIBI SUANDA HANGI CEZAEVINDE KAC TAHLIYE VS GIBI BILGILER BIZLER ICIN HAYATİ ONEM TASIMAKTADIR. NAZ

 100. 26/12/2009, 18:12

  >Ucuz Siyaset yapmayı bırakın artık. Bizden yana olan parti oy patlaması falan yapmaz. Kendinizi darı ambarında zannetmeyin. Çekten tek mağdur olan siz misiniz? Alacaklıların hiç mi mağdur olmadığını sanıyorsunuz? Onların sizden daha az oyu olduğunu sanıyorsanız,pembe rüyalarınızla mutlu yaşamanızı dilerim. Bu satırları yazan kişi çek borçlarından dolayı on yıl hapis cezası almış ve birkaç kez ceza evine girip çıkmış ve yılmadan borçlarını ödemeye devam ediyor. Neredeyse bitirmek üzere. Kimse duygusal olmasın. Vicdanlarımızı yanlış paradigmalarla ikna etmeyelim. Çalışıp çabalıyalım. Mağdur olduğumuzu biliyoruz ama bunu siyaset malzemesi de yapmayalım. içimizde mağdurların olduğu gibi kötü kişilerin de var olduğunu bilelim. Allah niyetlerimizin karşılığını mutlaka verecektir.

 101. 26/12/2009, 18:14

  >sayın İsonia,pazartesi merakla bekleyeceğim sonucu yazmanızı.teşekkürler geçmiş olsun..2626

 102. 26/12/2009, 18:28

  >100 de yazan arkadaşım kimsenin ucuz siyaset falan yaptığı yok herkes kendi duygularını dile getiriyor burada bize destek veren yanımızda olan parti ve de vekilleri ortada tamam bu ülkede salt çoğunluk biz değiliz iktidar indirip iktidar tayin edebilecek çoğunluk değiliz ama bir gerçek var memlekette sen farkında değil misin haberleri takip etmiyormusun?? Tekel işçileri günlerdir grevde, Sendikalar çeşitli dönemlerde grevdeler, uyarı yürüyüşleri yapıyorlar, en büyük şehrimiz İstanbul'da itfaiyeciler eylemde, Halk 2-3 seferdir metrobüs zamlarını protesto için eylem yapıyor, eczacılar eylemde bütün bunlar keyiften mi yapıyor sen beno derken mazlum halkın tokatı ağır olur. Burada insanlar bu duygularını dile getiriyorlar, bence de bu böyle 1 oy bişey ifade etmeyebilir ama birikimlerin önünde kimse duramaz.

 103. 26/12/2009, 18:34

  >cüneyt bey msjnızı aldım dalgınlıktan bende nereye gönderdiğimin farkında değilim.iyi dilekleriniz için teşekkürler.ama eşimden hala bi haber yok.herkesin allah yardımcısı olsun.

 104. 26/12/2009, 18:45

  >Metrise ulaşamayan arkadaşlar bu nodan deneyin 537 96 51 biraz önce aradım bugün fax gelmiyormuş tahliye yok dediler İst adliyesini aradım fax çekiyorz dediler KOCAMAN YALAN

 105. 26/12/2009, 18:54

  >metristen haber alan yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 106. 26/12/2009, 18:56

  >sezgin kardeşim.yazmayım,yazmayım diyorum ama senin yorumunu okuyunca artık dayanamadım.bende çek mağduruyum.ben mal falan almadım.dönemin valisi,akp il genel meclisi üyesi zatın devletden edinim sağlayarak ,devletden encümenin kendi şirketine ihale ile kiraladığı tesisi şirketini bana devrederek aldığı 400,000 tl lik teminat çeki.80,000 tl de peşin aldılar.orman sahasında olan bu tesis kiraya verilemiyeceği halde kiraya verilmiş.orman valiliği mahkemeye verdi ve kazandı.olan bana oldu.daha sonra vali,orman bakanı protokölleri değiştirdiler vs.vs.yani akp tarafında olanlar hep hileli işler yapıyorlar ve hep kazanıyorlar.bumu adil düzen.haksız yere aldıkları çekleride tahsil edebilmek için savcılığa verdiler.alabilirlerse kimlere gidecek dersin?BU SİTEDE kimse siyaseten yazmıyor.yaşanılanları yazıyor.BENDE diyorumki ülkücüyüm mhp liyim ama,bu memlekete çok açil bir sol iktidar lazım diye bas bas bağırıyorum.niye; insanların insanca yaşayabilmesi için,doğru yerlere doğru adamları getirebilmemiz için,mecliste sermayenin değil halkın sesi olması için.DENEMEK lazım.akıllı ve adam gibi adamları bir yere getirmek lazım.mevcut iktidar sadece takiye yapıyor,mensubu olduğum mhp de destekliyebiliyor.neyse yazmıyacağım daha,tansiyonum çıkıyor.

 107. 26/12/2009, 19:02

  >şu 90 kişinin tahliyesi olacak diyen arkadaş nerdesin nerden öğrendin bu haberi açıklarmısın

 108. 26/12/2009, 19:03

  >100 yazan aydın kardeşim güneş çarığı çarık ayağı sıkar bu ülkeye çin mallarını dolduranlar ülkedeki enfslasyonu düşürücem diyipte ekonomik facia yaratanlar utanmadan cezaevlerinde 2000 kişi var diyenler yakında göreceksin milyonların üzerinde çek mağdurunun oluşacağı ortamı hazırlayanlar artık başarısız olduklarını kabul etsin ve yönetimi terketsin. sayın kültürlü kardeşim şu anda bankalar zil çalıp oynuyor yüksek karlılıklarından dolayı "ama ticareti terk etti diye batmış insana üstelik 70 yaşındaki insana hapis cezası çıkartıyor üstelik kaybettiği parayıda vergiden düşüyor" ya faktoringler siz bunların sahiplerini bilirmisiniz bunlarrın çoğu Türkçeyi bile konuşamaz ama ülkemizde bir tl bile yatırımları yoktur kazandıkları para sayesinde istedikleri gibi at koştururlar örnek SON ÇEK KANUNU değerli bilgili kardeşim BİR İNSAN 50 YAŞINA KADAR BİR KİTAP OKUR SONRADA OKUDUĞU KİTABIN ELEŞTİRİSİNİ YAPAR şimdi doğru adres CHP o kadar konuşmalardan sonra yalan söyliyeceklerini hiç sanmıyorum ve meclisteki söylemleri mağdurdan yana lütfen bir yazı yazarken etrafınıza bakın yazın lütfen o ekran karşısında yaşlı gözlerle BABALARINI BEKLEYEN YAVRULARIN SİZDE İKTİDAR PARTİSİ GİBİ AHINI ALMAYIN saygılarımla……ihtiyar mağdur

 109. 26/12/2009, 19:07

  >hakimler ve savcılar yeni çek yasasını tartışıyorlar haliyle..bilindiği üzere 3167 sayılı yasada meşruatlı çağrıya rağmen gelmeyenin yokluğunda karar verilebiliyordu. Sanık ifadesi alınmadan cezaya çarptırılıyordu..CMK MADDE 195. – [1] Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. ve sahte çek olsun sahte kimlik olsun bir şekilde dolandırıcın bankadan çıkardığı çek piyasaya dağıtılıyor ve hiç haberi olmayan kişi takır takır yokluğunda cezası kesiliyor ancak tutuklandığında bundan haberi oluyordu..Yeni yasaya bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için CMK MADDE 195. eklenmedi.. Artık yoklukta karar verilemeyecek… ama bazı yargıçlarımız üzülerek söylüyorum yargıç diyorum, bu olaya şu şekil yorum getirmiş..Arkadaşlar 2003 yılından önce yaşanan gerçekler varken kanun koyucu bu tecrübeyi bir kenara bırakarak sırf çek hesabı açmaktan yasaklanma vb tedbir var diye CMK 195.maddeyi kapsam dışı bırakmaz.2003 yılında Asliye cezaların kilitlenmesi, karar çıkmaması,çek kanununu uygulanamz hale gelmesi üzerine yeni düzenleme ile ekleme yapıldı.Çek suçlarında savunma alma oranı 100/10 u geçmez,zaten adam mali durumu bozulduğu için kaçmaktadır.Ben tereddütsüz uygulanacağı,arkadaşların geniş yorum yaptığını düşünüyorum,bu şekilde yorumlarsak yasayı sulh cezaların karar çıkarması imkansız ,bizlerin terfi etmesi olanaksız hale gelir,Ayrıca kanun koyucu,arkadaşların takıldığı tedbirlere karar verildikten sonra tebliği konusunda Tebligat kanunun35.maddesinin uygulanacağı açıkca belirtmiş,CMK 195 .maddenin uygulanacağını öngörerek 5/1 maddesi için ayrıca yazmaya gerek duymamıştır diye düşünüyorum.Tabiki yargıtay bu konuda ne diyecek bunu beklemek lazım ama en iyi ihtimal 1 yıldan önce Yargıtaydan karar çıkmaz. Arkadaşın terfisi tüm mağduriyetlerin önünde..

 110. 26/12/2009, 19:09

  >neden kimse cevap vermiyo nerdesiniz varmı tahliye haberi

 111. 26/12/2009, 19:17

  >104 deki arkadaş hangisine inanalalım istanbul adliyesinin numarası kaç verebilirmisin

 112. 26/12/2009, 19:21

  >cüneyt bey 55 teki soruma cevap verebilirmisiniz,yeniden yargılama, uyarlama için tekrar (dosya yargıtayda iken)asliye ceza mahk.dilekçemi vermek lazım süresi varmı?

 113. 26/12/2009, 19:24

  >Sayın Erenus, Temennim odur ki:Hak ettiğiniz adalete kavuşun. yaklaşık 15 yıl önce CHP li delege olan bir dostuma: "Neden CHP sürekli yolsuzluk yapıyor?" diye sormuştum.Verdiği cevap son derece mantıklıydı ve:"Bu parti sorunu değil, düzen bunu gerektiriyor."demişti. Bu yüzden AKP den kaynaklandığını düşündüğümüz sorunlar aslında düzenden kaynaklanıyor. Ben; MHP li bir bakanın yanlışlıkları yüzünden iflas ettim. Bu yanlışlıkları şu an yazmam yakışmaz ve de yanlış olur. Ama MHP düşmanı hiç olmadım. Durumunuza gelince gerçekten çok üzüldüm. Mesele hakkında fazla bilgim yok ama galiba idare aleyhine menfi tesbit davası açmanız gerekiyordu. Sanıyorum bu konuda yapılması gerekenleri yapmış olmalısınız ki: mağdur olmuşsunuz. Allah size yardım etsin.Sağlıklı ve sorunsuz bir iş hayatı temennisiyle.

 114. 26/12/2009, 19:33

  >108 de yazan ihtiyar mağdur dostum: 2007 yılında Bayrampaşada yatarken çek mağduru yaklaşık 60 yaşlarında değerli bir mağdurla tanışıp sohbet etmiştim. Sizin yazınız bana onu hatırlattı. Beyefendiliğini size benzettim. Umarım sizin mağduriyetiniz de düzelir. Arzum odur ki:İlahi Adaletin tecellisinden önce, yöneticilerimizin adaleti tecelli etsin.

 115. 26/12/2009, 19:34

  >oyum CHP YE OYUM CHP YE OYUM CHP YE NEDENMİ BİZİM SEÇTİĞİMİZ MİLLETVEKİLLERİNİ BİRİLERİ DEĞİŞTİRMİZ YERİNE SAHTESİNİ KOYMUŞ TABİİ SAHTE OLUNCA ORCİNALİ GİBİ VİCDAN MERHAMET GERÇEKLERİÖRTEN FAKİRLERİN YALVARMASINDAN HAZ DUYAN MECLİSTE KIKIR KIKIR GÜLEN ROBOTLAR DOLMUŞ BİZİM SEÇTİĞİMİZ MİLLETVEKİLLERİ MİLLETVEKİLİ OLMADAN ÖNCE BÖYLE DEĞİLDİ BU İŞİN ARKASINDA UZAYLILARIN OLDUĞUNU ZANNEDİYORUM RABBİMDEN KENDİLERİNE GELMELERİNİ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLEYEN ÇOK ŞEY UMAN UFAK ESNAFLARIN TEFECİLERİN ÇİZMELERİ ALTINDA EZİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYIP NAMUSLU ESNAFINA DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATANALARIN KARŞISINA GEÇİP ONLAR BİZİM VATANDAŞIMIZ ONLAR BİZİ VATANDAŞIMIZ DİYE HAYKIRMALARINI DİLERİM lütfen yüzünü yıkayın bu uykudan uyanın gerçekleri görün. BÜTÜN ŞEREFLİ VEKİLLER HADİ GÖREV ZAMANI TABİİ İNANDIĞIMIZ RABBİMİN RIZASI İÇİN . İ.ERCAN

 116. 26/12/2009, 19:40

  >lütfen bilen biri bişee sölesin metrisi arayan varmı lütfenn !!!

 117. 26/12/2009, 19:43

  >104 teki arkadaşmıza katılıyorum bize karşılık geliyorlar inaamıyorum be yazıklar olsun diyorum baska hiç bi şey demiyorum

 118. 26/12/2009, 19:46

  >yaaa METRİSİ arayan varmı lütfen babamı çok özlüyorum yaa annem metrise gitti alıp gelir babamııı!!!!!!!

 119. 26/12/2009, 19:47

  >100 numarada yazan sezgin,Alacaklılar site kurduda yok girip okumayızmı dedik.Sen şunumu sanıyorsun her borçlunun bir alacaklısı mı var.Bu kadar borçlunun alacaklısı % 99 la fucktoring ler dir.Yani tefecinin yeni adı.Sen nasıl borç yaptın bilmiyorum ama karşılığında özğürlüğünümü teminat verdin.Elbetteki yalnız başına bizim desteğimizle CHP oy patlaması yapmaz.Sen şunumu sanıyorsun CHP yalnızcana oy alabilmek içinmi çek mağdurlarından yana yoksa bu eşi benzeri kalmamış 18 YY.dan kalma ucube yasanın insanlık suçu olduğunu düşünmüyor bunumu demek istiyorsun.Senetle mal satan alacağını alamayınca ne yapıyor?Hala çalışıp çabalayalım diyorsun 10 senedir borçlarımı ödemeye çalışıyorum diyorsun yeni yasadan bil haber gelmiş burda yazıyorsun.Şu hapisten çıkan insanlara 10 yıl değil 1 yıl süre verildi onun da bir ayı dolmak üzere.Çekten 10 yıl ceza alabilmeyi başardığına göre öğretici bişeyler yazda bilelim.İşkembedeb atma ama kokuyoooo!!!!

 120. 26/12/2009, 19:47

  >Ümraniye Cezaevinden 15 dk önce 2 kişi bırakılmış yarında tahliyeler devam edecek Serkan

 121. 26/12/2009, 19:49

  >metriste T- 2 B-16 dan tahliye olan varmı babam geri gelsin lütfen

 122. 26/12/2009, 19:50

  >arkadaşlar yön ve taraf tutmuş görünüyorz galiba.site olarak nekadar doğru yapıyoruz bilmiyorum.HİÇ KİMSENİN DESTEKÇİSİ VE TARAFTARI BULUNMUYORUM DOĞRU NEYSE ONUN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM ALLAH HERKEZİN ÇOCUKLARI VARSA COCUKLARININ HATRINA ANNESİ BABASI VARSA ANNESİ BABASI HATRINA ALLAHIN SEVDİĞİ BİR DOSTU VARSA ONUN HATRINA .İÇİNİZDE ALLAHIN SEVDİĞİ BİR KUL VARSA ONUN HATRINA HEPİMİZİN BU BELADAN KURTULMASINI TEMENNİ EDİYORUM.BU MÜCADELENİZDE İNŞALLAH ÇABALARINIZIN KARŞILIĞINI ALIRSINIZ

 123. 26/12/2009, 19:59

  >Son Dakika…..Ümraniye Ceza Evi önüne gelen hükümlü yakınlarının gözleri kapıdan ayrılmıyor. Herkez bir umutla bekliyor. Ne işe kaldık ya.. olmaz böyle birşey bırakın çıksın herkez sonuçta taahhütte bulunulmuş.

 124. 26/12/2009, 20:02

  >*- Türk Telekom, Arap' ın.*- Telsim İngiliz' in.*- Kuşadası Limanı İsrailli' nin.*- İzmir Limanı Hong Konglu' nun…*- Araç muayene işi Alman' ın.*- Başak Sigorta Fransız' ın.*- Adabank Kuveytli' nin.*- İETT Garajı Dubaili' nin.*- Avea Lübnanlı' nın.*- Petkim? Ermeni' nin. ( Kazak'a sattık, dediler. Kazağı bir çıkardıkErmeni…)*- Rakı, Amerikalı' nın.*- Finansbank Yunanlı' nın…*- Oyakbank Hollandalı' nın.*- Denizbank Belçikalı' nın.*- Türkiye Finans Kuveytli' nin.*- TEB Fransız'ın.*- Cbank İsrailli' nin.*- MNG Bank Lübnanlı' nın.*- Alternatif Bank Yunanlı' nın.*- Dışbank Hollandalı' nın.*- Şekerbank Kazak' ın.*- Yapı Kredi' nin yarısı İtalyan' ın.*- Turkcell' in yarısı Finli' nin Rus' un.*- Beymen' in yarısı Amerikalı' nın.*- Enerjisa' nın yarısı Avusturyalı' nın.*- Garanti' nin yarısı Amerikalı' nın.*- Eczacıbaşı İlaç, Çek' in.*- İzocam, Fransız' ın.*- TGRT ( Fox ) Amerikalı' nın.*- Demirdöküm Alman' ın.*- Döktaş FİNLİNİN *- Süper FM Kanadalı' nın.Hepsi TÜRK' tü bir zamanlar… sadece 5.5 yıl önce. ( yani AKP hükümetindenönce )Önemli! Borla çalışan araba üretildi, Türkiye kıskaçta. Arabayı BORmadeniyle çalıştıracak patentli 600 proje olduğu ortaya çıktı. Türkiye,dünya rezervinin yüzde 70`ine sahip.*AYDIN İNSAN ARAŞTIRIR, YARGILAR VE SONUCA VARIR.CAHİL, YOBAZ; DUYAR, GÖRÜR VE HÜKME VARIR

 125. 26/12/2009, 20:08

  >kimse yön falan tutmuyor konuyu saptırmanın anlamı yok insanlar mağduriyet içersinde ve bunun bertaraf edilmesini istiyor sönen ocakları yeniden tütmesini ayrı kalanların kavuşmasını dağılan yuvalarını toplamaya çalışıyor bunun sebebi iktidarın aldığı yanlış kararlar ve uygulamalarsa elbette insanlar bunu eleştirecektir ülkenin demokrasi ile yönetildiğini söyleyen birileri varsa bunları duymak görmek ve çözmekte onların görevi bunun tarafla bir ilgisi yok anamı özledim babamı özledim tahliye yokmu diye insanları inletiliyorsa bu bizlerin ayıbı değil onun için taraf maraf demenin bir anlamı yok kimse konuyu saptırmasın

 126. 26/12/2009, 20:11

  >YALVARIYORUM YALVARIYORUM SAYIN ADALET BAKANIM SİZE YALVARIYORUM DUYUN SESİMİZİ DEĞERLİ BAKANIM DOĞRU ADALET HERKESE LAZIM DOĞRU ADALETİ DOĞRU İNSANLARIN UYGULAYACAĞINI BİLİYORUM BAKIN BAKAN OLMADAN ÖNCE PARTİNİZ KAPANMASIN DİYE KİMBİLİR NE MÜCADELELER YAPTINIZ KİMLERDEN AKIL TAVSİYE ALDINIZ BU GÜNE GELDİNİZ BİZLER SOKAK DEDİKODULARINDAN NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNUZU HANGİ GÖRÜŞTEN GELDİNİĞİZİ BİLİYORUZ BELKİ BU ÇEK KANUNA İSTEMİYE İSTEMİYE KATILDINIZ SİZDE BİLİYORSUNUZ BU KADAR İNSANIN DOLANDIRICI OLMADIĞINI AMA BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR OLAN OLDU KANUN ÇIKTI BU SAATTEN SONRA SİZİNDE YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK ÇÜNKÜ SİZDE YALNIZSINIZ ADETA BU ZALİM ÇÖLDE BİR DAMLA SUSUNUZ SAYIN BAKANIM VİCDANLI KİŞİLİĞİNİZE SIĞINARAK SADECE ELİNİZDE OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİM İNFAZLARI DURDURMA EMRİNİ VERMENİZ ZATEN KANUN ÇIKTI KONU BELLİ HİÇ OLMASSA BİR NİSANA KADAR İNFAZLARA ARA VERİN O ZAMAN ZARFINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENE YİNE GEREKEN YAPILIR O KADAR MAĞDURİYET O KADAR KARIŞIKLIK VARKİ ANLATAMAM KİMSE NE YAPTIĞINI BİLMİYOR HELE İÇERDEKİLERİN ÇEKTİĞİ ANLATAMAM ONLAR SİZİN VATANDAŞINIZ ONLAR SİZİN ESNAFINIZ EĞER MAKSAT ÜZÜM YEMEK PROCESİSE BÖYLE ALEL ACELE VERİLEN KARARLAR NE DERECE DOĞRU PANİKLE ADLİYELERE HEMDE YIL SONU OLMASI NEDENİYLE ÇIKAN KARIŞIKLARDAN NE KADAR SAĞLIKLI KARALAR ÇIKAR SAYIN BAKANIM ADALET BAKANLIĞINIZIN TAŞIDIĞI ADALET İSMİNİN MALUMGÖREVİNİZ VAR KİBAR ADALETLİ KİŞİLİĞİNİZE SIĞINARAK RABBİM GÖREVİNİZİ KAZASIZ BELASIZ İNANDIĞINIZ ANLAMDA YAPMANIZI NASİP ETSİN. vatandaşınız.

 127. 26/12/2009, 20:18

  >akp çok büyük bir yanılgının içinde, sadece çek mağdurları değil, kredi kartı mağdurları, kredi mağdurları, emekli mağdurları ülkenin büyük kısmı, aç yaşıyor, bana ne 4 şeritli yoldan, bana ne tüp geçitten, bana ne metrodan , diyorlar ,bunlardan faydalanamayan, bunları kullanamıyan ama bunların parasını vergi maaş kesintisi olarak ödeyen, bütün bu yaptıklarını idaa ettikleri şeylerin parasını ödeyen millet, aç yaşıyor kıskac altında, şu mağduru bu mağduru diye ayırmamak lazım hepimize toptan akp mağduru denir başka birşey denemez.biz milletiz, biz asılız, siz millet vekilisiniz,bizim vekilimizsiniz, bunu unuttunuz, ama zamanı gelince , sizi vekil tayin eden asıl millet cevabını elbet verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

 128. 26/12/2009, 20:21

  >125 teki adsız arkadaşım zandediyorum bu yazdıkların kendi özgür düşüncelerinle yazdığın bir yazı.peki siz site üzerindeki herbir kişi için tektek konuşup bu düşünceleri aktarmış olmalısınki cevap olarak kimsenin ibaresini kullanabiliyosun.birede sunu söylemek isterimki benim yazdığım yazıyı tam anlamamışta olabilirsiniz veyahut tam okumamışta olabilirsiniz..ben hiç bir şekilde saptırma ve yönünüz yanlıştır ibaresi kullanmadım.isterseniz tekrar okuyalım yazdığım yazıyı.yinede ilgine teşekkür ederim neden bazı kanunun maddelerinden bahsettim kimsenin hiçbir tepkisi olmadı doğru yada yanlış diye.bir yönlü gibi davranıyoruz dedim hemen saldırıya geçildi.acaba diyorum bizler herzaman hazır kıta olarak saldırganlığa hazır bir toplummuyuz.

 129. 26/12/2009, 20:21

  >126 daki arkadaş yanlış kişiye yalvarıyorsun bakana yalvarma, banka lobilerine, factoring lobilerine yalvar kararları alan onlar, gerisi laf ı güzaf, sadece el kaldırı tamam derler, başka şasnları yokki, sistem padişahlık sistemi, padişahım çok yaşa demeyen in kellesi tiz vurula,

 130. 26/12/2009, 20:21

  >metris T-1 B-10 DAN KOCAM ÇIKTI DARISI SİZİN BAŞINIZA

 131. 26/12/2009, 20:36

  >Kartal cezaevinden tahliye haberi alan varmı ?

 132. 26/12/2009, 20:51

  >DEĞERLİ CARPEDİEM EĞER ERMENİCEM OLSA EĞER MUSEVİCEM OLSA FAKTORİNĞLERE YALVARIRDIM YİNE İNGİLİZCEM OLSA BANKALARA YALVARIRDIM AMA YABANCI DİLİM YOK YİNEDE HANİ DEDİM BENİM BAKANIM VİCDANLIDIR GELDİĞİ YERDE BELLİDİR KENDİSİNE YALVARIYIM KENDİSİNDEN PARA YADA AF DA İSTEMEDİM SADECE ÇIKAN KARIŞIKLARA SAĞLIKSIZ KARARLARA SEBEBİYET VERİLMEMESİ ADINA 1 NİSANA KADAR İNFAZLARI DURDURSUNLAR HER KES SAĞLIKLI ÖDEME PLANI VERSİN MAHKEMELERİMİZ SAĞLIKLI KARAR VERSİN KENDİLERİNDEN ADALETLİ KİŞİLİKLERİNE GÜVENDİĞİM İÇİN KAÇ GÜNDEN BERİ ŞU YAZILARI GÖRDÜĞÜM İNSANLARIN FERYATLARINI DUYDUĞUM İÇİN YAZIMLA RAHATSIZ ETTİM BİLİYORUMKİ ADALET DAĞITMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİZ HAZRETİ ÖMERDEN BİLİRİZ DEĞİLMİ SAYIN ÇOK DEĞERLİ BAKANIM

 133. 26/12/2009, 21:00

  >Atatürk'ü anlamak için zeki, bilgili ve öyargılardan uzak olmak gerekir. Koşullanmış kafaların, artniyetli kişilerin o'nu anlamasını bekleyemeyiz. Yönünü aydınlığa, çağdaşlığa çevirmeyenlerin , halkının refah düzeyini yükseltmeye düşünmeyenlerin ondan öğreneceği bir şey yoktur. İranlı bir ozanın dediği gibi:" Allah bir ülkeyi ödüllendireceği zaman Atatürk gibi lider yollar". Anlayana…

 134. F.T
  26/12/2009, 21:17

  >132 EĞER ONLARDA ADALET DUYĞUSU VİCDAN OLSAYDI BÖYLE BİR YASAYI SIRITARAK GÖBEKLERİNİ KAŞIYARAK ÇIKARMAZLARDI.ÇOK İNANIYORSAN AKP ÇABULCULARINA SÖYLADE PKK YA ÇIKARACAKLARI AF TAN HERKEZE BİR GENEL AF ÇIKARSINLARDA YURDUM İNSANLARIDA YARARLANSIN.

 135. 26/12/2009, 21:35

  >DEĞERLİ 134 EĞER PKK AF ÇIKSADA BİZDE BU İŞTEN YARARLANALIM DİYEN VARSA SİZİ TENZİH EDEREKTEN BUNU DÜŞÜNEN BİLE ŞEREFSİZDİR BU ADAMLARA AF ÇIKMASIN BEN ÖMÜR BOYU ÇEKTEN HAPİS YATAYIM FAKAT BİRAZ ÖNCEKİ YAZIMI İYİ OKURSANIZ NE KADAR ZAVALLI DURUMDA OLDUĞUMUZU MEMLEKETİMİZİN YENİ SAVAŞMA TÜRÜ OLAN EKONOMİ DÜŞMANLARIMIZ TARAFINDAN SARILDIĞIMIZI GÖRÜRSÜNÜZ NE OLURSA OLSUN BİZ BATSAKDA BU VATANIN HİÇ BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEMESİNİ İSTEYEN ESNAFLARIYIZ VATAN HER ZAMAN SAĞOLSUN HER ZAMAN VAR OLSUN

 136. 26/12/2009, 21:36

  >iyi akşamlar bütün gün yoktum soruları şimdi cevaplıyorum dün gece 3 te eşimin koğuşundan t1 B 10 çıkan arkadaşı c ertesi günü 90 kişinin dosyaları bekleniyor dedi..bu saate kadar sürekli meşgul olan telefondan şimdi bağlandım ..eşimin adı yine yok çok kişi bıraktık dediler yarında devam edecekmiş bırakmalar..şu ana kadar bu koğuştan 6 kişinin bırakıldığını biliyorum belki başkalarıda vardır ama tanıdıklarım bu kadar..

 137. 26/12/2009, 21:41

  >Gününden önce yazılan çeklere 1 haftadır istanbul adliyesinden karar bastıramadık.

 138. 26/12/2009, 21:44

  >arkadaşlar basını arayalım tahliyeler çok ağır işliyor

 139. 26/12/2009, 21:44

  >AYSE HANIM METRİSTE İŞLEMLER BUKADAR YOĞUN DEVAM EDIYOR HEP ÇALIŞMA HALINDELER , KARTAL CEZAEVI NE YAPIYOR OLABILIR KAC GUNDUR COK MERak edIYORUM BUNU ILETEBILECEGIMZ YADA SORABILCEMIZ BYER VARMI NE YAPILABILIR BI FIKRINIZ VAR MI?NAZ

 140. 26/12/2009, 21:45

  >137 yazan arkadaşım nasıl karar bastıramadık. Biraz açarmısın lütfen.HASAN BAFRA

 141. 26/12/2009, 21:49

  >132 de yazan arkadaş önce başbakanın nereli oldugunu dibi ne onu bi araştır bence bakan dedigin şahıs başbakanın emri olmadan birşey yapamaz başbakan da ise yabancı sermeye hastalıgı var yabancılara birşey olmasın ama bu ülkenin insanları gerekirse yıllarca hapiste yatsın işte anlayış bu akp nin ne oldugu burdan belli

 142. 26/12/2009, 22:03

  >t-2 b-16 da babası olan arkadaşbabanızın ismini sorabilirmiyim,bende o koğuştaydım,ama ben çok önce tahliye oldum,baya yattım,kesin tanırım…

 143. 26/12/2009, 22:05

  >metristen haberim oluyor, çünkü görüşe gide gele bir sürü mağdur yakınlarıyla tanıştım ..onlarla iletişim halindeyim..kim çıktı kim hala içerde birbirimizle haberleşiyoruz..

 144. 26/12/2009, 22:13

  >arkadaşlar vekaleten cek imzalamaktan hapisten çıkan varmı içinizden

 145. 26/12/2009, 22:23

  >125 de yazanım bazen dayanamayıp yazıyorum çek mağduru değilim yıllardır ticaretle uğraşan biriyim orta yaşıda geçtim bir sıkıntıda yok ama gördükçe okudukça yaşadıkça bu zulüme hangi vicdan sahibi kayıtsız kalabilir diye merak ediyorum bu insanlar vatana ihanetmi etti de bu ceza reva görüldü 50 60 bin kişiden bahsediliyor bunların hepsimi sahtekar yoksa borcunu ödemek için adliyeye gidip içeri atanlarmı yoksa yasa çıktığı halde hala içeride olanları çıkarmayanlarmı yoksa milletvekilliği düştü diye ağlayanlarmı

 146. 26/12/2009, 22:23

  >Imkansizliklar nedeni ile internete yeni baglandim.O yuzden 14 te yazan Carpediemi ancak tebrik edebiliyorum.Kusura bakma kardesim veya sevgili agabeyim.Cok guzel yazmissiniz.Ben de vermedim ve vermeyecegim bu vatan hainlerine oy.Daha once oy verenler de umarim gercekleri gormeye baslamistir.Maalesef halkimizi bos seylerle oyalamayi iyi becerdikleri icin gec uyandi.Ama gene de zararin neresinden donsek kardir.Ulkemiz elden gitmeden her TURK VATANDASI uzerine duseni yapmalidir. Sayin BUYUKLERIMIZ DE de bunlari YUCE DIVAN da yargilanirken gosterirler bize umarim.Ama bu cek yasasini cikarmayi beceremedikleri icin degil.Cumhuriyet Tarihinde ulkemize bu kadar zarar veren bir parti daha cikmadigi icin.En kotu yonetenler bile en azindan ulkemizi karis karis satmadilar.Haketmedigi halde hapis yatan Tum arkadaslara ve yakinlarina Gecmis olsun Diyorum…Tum emegi gecen Arkadaslara sonsuz sevgi ve Saygilar…Ene Esnaf El insaf.

 147. 26/12/2009, 22:38

  >@ 140sayın hasan bafra gününden önce yazılan çeklerle ilgili hem istanbul adliyesine hemde eyüp adliyesine pazartesi sabahı dilekçeleri verdik. Fakat dilekçelere cevap verilmedi, hala bekliyoruz. Neden basılmadığını sorduğumdada hakimler henüz bakıyor cevabı alıyoruz. Normalde infazlı dosyalarda anında karar vermek zorundalar. Hürriyet söz konusu çünkü.

 148. 26/12/2009, 22:40

  >HASAN BEY BAKIN YAZILARIMDAN KİMİN KİM OLDUĞUNU BİLEREK YAZDIĞIMI ANLARSINIZ FAKAT HANİ BİZİMKİDE BİR UMUT BİR EL ÖPME DURMUN ÖNEMİ ÇOK FAZLA BİLİYORMUSUNUZ BİR YAKINIM KANSER HASTASI ÇEKTEN YAKALAMASI OLDUĞU İÇİN HASTENEYE BİLE GİDEMİYOR BURDA ÇETLEŞMEK İÇİN YADA VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YAZMIYORUZ BELKİ BİRİ GÖRÜR ZANNETMEYİN SİTEMİZ İZLENMİYOR BENİM DAHA ÖNCE YAZDIĞIM BİR YORUM MECLİSTE OKUNDU ONU OKUYAN SAYIN VEKİLDE BANA GELEN BİRKAÇ MESAJ VAR ADI ALTINDA OKUDU BU SİTE BİR DAYANIŞMA BİR MÜCADELE SİTESİDİR MAĞDUR ESNAFLARININ VE ONLARIN AİLELERİNİN FERYADLARININ SİTESİDİR HERKESİN BAŞINA FELAKET GELEBİLİR BAKIN AK PARTİYEDE KENDİLERİNE GÖRE KAPATMA FELAKETİYLE KARŞILAŞTIKLARI ZAMAN NE MÜCADELE VERDİLER BELKİ SAYIN BAKANIMDA VERDİ " DEĞİLMİ SAYIN BAKANIM" İŞTE ADALET HER KESE BİR GÜN LAZIM OLUYOR ONLAR BİLE AVRUPALARA GİTTİLER BİZİM GİTMEYE HAZIRLANDIĞIMIZ GİBİ YALNIZ SİZİ VE ARKADAŞLARIMI ELEŞTİRMİYORUM BEN BU YAZIYI YAZDIM SANKİ TARAFTAR MIŞIM GİBİ BANA HİTABLAR GELİYOR HALBUKİSİ OLMASI GEREKEN BU İNFAZIN DURMASI Kİ İNSANLAR İŞLERİNİ DÜZGÜNCE YAPSIN HER İKİ TARAFDA HEM MAĞDURLAR HEM ADLİYELER HATA YAPMASIN BİR ÖNCE EVDEKİ ÇOCUKLAR BABASINA KAVUŞSUN İZMİRDE ANNESİ VE BABASI HAPSE ATILAN 3 YAŞINDAKİ VE 5 YAŞINDAKİ İKİ KIZ KARDEŞİN ÇOCUK AAAESİRGEME KURUMUNDAN BİR AN ÖNCE ANNE VE BABALARİNA KAVUŞSUN DEĞERLİ HASAN BEYCİM ŞAHSINIZA HİTAB EDMİYORUM SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA BU SİTE BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRMEKTEN ÇOK DERTLERİMİZİ YAZDIĞIMIZ SİTE OLURSA BELKİ BİRİLERİ BİZİ FARKEDER YAKTIĞIMIZ İMDAT ATEŞİNİ GÖRÜR YİNEDE İSRAR EDİYORUM SAYIN BAKANIMDAN ELİNDEKİ ASAYLA ŞU İNFAZ ENGELİNİ YARSIN ŞU FANİ DÜNYADA HER ŞEY YALANSA YAPSIN DİYE İSRAR EDİYORUM

 149. 26/12/2009, 22:41

  >Bu vatan haini,sahtekar,hortumcu,millete zulüm eden,din sömürüsü yapan haramzadelere hiç bir surette oy vermedim,vermem mümkün değil,oy verenlerinde aklına şaşarım.Carpediem ve Ene Esnaf El insaf sizlere ve sizler gibi düşünenlere katılıyorum,Elbetteki burası siyaset yapma yeri değil ama biz mağdurların mağduriyetinin baş nedeni bu akp iktidarıdır.Kartal Yeniçağ

 150. 26/12/2009, 22:55

  >herkese iyi geceler.. taahütnamelere ragmen bu kadar yavas bır ısleyıs cok can sıkıcı, cok üzücü. Diken üstünde beklemekten yorulduk. Ben Hekimbaşı cezaevi ile ilgili bilgisi olan var mı diye sormak istiyorum, bir bilgi alamıyoruz o yuzden. Tesekkurler

 151. 26/12/2009, 22:55

  >142 deki abicim babamın adı GÜROL DEMİREL tanıyor olabilirsiniz ne zaman tahliye olacak dosyalar gelmişmi lütfem biliyorsanız söylermisiniz

 152. 26/12/2009, 23:01

  >ARTIK SABIR KALMADI CEZAEVI BILGI VERMIYOR HICBIYERDEN HABER ALAMIYORUZ DOSYALAR GELMIYOR GITMIYOR VS VS … DALGAMI GECIYORLAR BEN ANLAMIYORUM ARTIK BU NASIL BIR SORUMSUZLUKTUR INFAZDAKI DOSYALAR NEDEN İŞLENMEZ BIRAN ONCE COK MERAK EDIYORUM ! KENDILERI BIR GUN ICERDE KALABILIRLERMI ACABA .NAZ

 153. 26/12/2009, 23:02

  >vekaleten çek imzalayıpta cezaevinde olan ve çıkan vatandaş varmı içinizde yazarsa sevinirim

 154. 26/12/2009, 23:03

  >Sayin Kartal Bey Kardesim inanin ki siyaseten yazmadim ve yazmam da .Hatta gunumuzdeki anlami ile siyasetten her zaman kacmisimdir.Siyaset konusulan ortamlardan da kacmisimdir.cunku ben bir esnaftim.Hangi partiden olursa olsun hepsi ablamiz bacimiz abimiz kardesimizdi.Sloganim "Ailenizin Magazasi" idi.Cunku ailece calisiyorduk.Neyse daha fazla o gunlere donmek istemiyorum.10 sene bu devlete vergi verdim.Insan calistirdim.Sigorta odedim.En son evimi sattim gene yetmedi.Neden cunku borcumu odemek icin kredi kullandim.Tipki IMF nin TC yi yillardir borclandirdigi gibi bizi borclandirdilar.Bunu bilincli yaptilar.Sonra da tepemize coktuler.Bi gun IMF veya arkasindaki guclerin devletimizin karsisina dikilecegi gibi(Su an yaptiklari hicbisey degil).Ama devlet simdilik halkina yuklenerek borcunu odemeyi surdurebiliyor.Ama her kriz ciktiginda goruyorsunuz sikintiyi halkimiz cekiyor.Ama bu sonuncusu sanki Turkiye gulluk gulistanlikmis gibi gosterilerek yapiliyor.Neyse sonuc olarak hicbir parti hicbir kurulus Turk Halkinin ustunde olamaz.Burda yazdiklarimiz da bunu anlatmak icin,icimiz yandigi icin.Parcalanmis ailelerin yeniden birlesmesi icin.Cocuklar icin, esler icin.Ve en son KENDIMI yaziyorum.BABALAR icin.Baba olanlarin ne istedigimi daha iyi anlayacagini tahmin ediyorum.Hangi Partiden olursa olsun elini vicdanina koyan herkes KARDESIMIZDIR.Saygilar Sunuyorum.Ene Esnaf El insaf

 155. 26/12/2009, 23:15

  >artık çıldırmak üzereyim ne zaman bitecek bu işkence

 156. 26/12/2009, 23:16

  >sayın 124 süpersin….daha bu hiç birşey…memleket elden gitmiş…adanalı…

 157. 26/12/2009, 23:27

  >degerli arkadaslarim.3 seneye yakindir kacagim.yurtdisindayim.bir yil once annemi kaybettim goremedim,23 ay once ablam gitti,ustelik olumunden bir gun once israrla benimle konusmak istemis ama nafile.bu karmakarisik durum bir nebze yaradi galiba.sadece bir sure serbest kalip manevi SIKINTILARIMIZI ERTELEMEK icin.ben istiyorum bir muddet sonra tr.yeye gelmegi.ama nasil girecegim kapidan.NE YAPMALIYIM KI TUTUKLANMADAN EDIRNEDEN GIRIP taahhudu verip memleketime gideyim.hic olmazsa cocuklarimi babami gorebileyim.bilgi verirseniz planimi o sekilde yapacagim.hepinize saygilar.yasim da genc falan degil 50 nin ustunde.KAHROLASI ZULUM……

 158. 26/12/2009, 23:40

  >CÜNEYT BEY SİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMI ALİ KALKANOĞLU

 159. F.T
  26/12/2009, 23:40

  >BİZ PKK YA AF ÇIKSIN DEMİYORUZ.KESİNLİKLE KARŞI ÇIKIYORUZ.VATANIN BİR KARIŞ TOPRAĞI İÇİN CANIMIZI VERİRİZ.DEMEK İSTEDİĞİM ŞUDUR SEVGİLİ ARKADAŞIM.BİZ BÜTÜN ÇEK MAĞDURLARI YILLARDIR EL AYAK ÖPÜYORUZ.VERDİKLERİ SÖZLERLE UYGULAMALARININ NE KADAR FARKLI OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRDÜK.BU ÇOK ACI BİR DURUM.HİÇBİR ZAMAN AKP YE OY VERMEDİM.ÖLECEGİMİ BİLSEM YİNE VERMEM.BUNLARIN HEPSİ VATAN HAİNİ,SATILMIŞ,SAHTEKARLAR.ATATÜRK CUMHURİYETİNDE ATATÜRKÇÜYÜM TÜRKÜM DEMEYE İNSANLAR KORKAR OLDU.O NEDENLE DİYORUMKİ ŞUNLARA YALVARMAYALIM ARTIK.YETER KENDİLERİNİ ULAŞILMAZ SANIYORLAR.DOKUNULMAZLIK ZIRHININ ALTINA SIĞINMIŞ BİR ALAY DOLANDIRICIDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLLER.SİZE BİR HİKAYE ANLATAYIM HANİ BUNLAR HEPİMİZİ DOLANDIRICI İLAN ETTİLER YA…İKİ KÖR SARMA YİYORLARMIŞ.BİRİSİ DİĞERİNE DEMİŞKİ ARKADAŞ TEK TEK YE ŞU SARMALARI DEMİŞ.DİĞER KÖRDE ALLAHALLAH ARKADAŞ SEN KÖR BEN KÖR BENİM ÇİFT ÇİFT YEDİĞİMİ NEREDEN BİLİYORSUN DEMİŞ.KARŞISINDAKİ CEVAP VERİYOR KNDİMDEN BİLİYORUM DEMİŞ.BİLMEM ANLADINIZMI……

 160. 26/12/2009, 23:43

  >ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz dahilinde borcunu ödeyememiş insanların çektiği zulume bak ya.bukadar ceza insanlara yeter zaten kaçak yaşamak vatanını terketmek evinden işinden aşından olmak fazlasıyla büyük bir ceza değilmi.bunu hapis cezasıyla katmerlemeye ne kadar meraklı ve vicdanını kaybetmiş alacaklı varmış pes yani.ne diyeyim düşmez kalkmaz bir ALLAHTIR rabbim hepimizin yardımcısı olsun.bizi bu vicdansızlardan korusun inşallah

 161. F.T
  26/12/2009, 23:48

  >KESER DÖNER SAP DÖNER BİRGÜN HESAP DÖNER.BEN BUGÜN FAZLACA ASABİYİM GALİBA HALA EŞİM İÇERDE VE HİÇBİR GELİŞME YOK….YOK..

 162. 26/12/2009, 23:56

  >sn f.t bu kör hikayesini bilen 3-5 kişi vardır, şaşırdım gerçekten , acaba biryerlerden tanışıyormuyuz 🙂

 163. 27/12/2009, 00:01

  >bursadan tahliye olan varmı?????

 164. 27/12/2009, 00:10

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,DOSTLAR;ÜLKEMİZDE BANKALARDAN ALDIGI ÇEK KARNELERİNİ KAPİTALİST SİSTEMİN YARATTIGI SUNİ KRİZLERDEN DOLAYI ODEMEYEN,ODEME YAPABİLMEK İÇİN RESMİ TEFECİ VE SOYGUNCU FACTORİNGLERİN,BANKALARIN KUCAGINA SİSTEM TARAFINDAN BİLEREK İTİLEN COLUK COCUGUNDAN,AİLESİNDEN,YASADIGI CEVREDEN,İSİNDEN KOPARILAN CEZAEVLERİNE ATILAN,HUKUKSUZ VE ADİL OLMAYAN BİR SEKİLDE VE İSTEMEYEREK VE BİLMEYEREK KATILAMADIGI DURUSMALARDA GIYABINDA CEZA ALARAK KACAK DURUMUNA DUSEN; ACIMASIZ KAPİTALİST VE ULUSLARASI EMPERYALİST TEKELLERİN TEMSİLCİLERİN BASKISIYLA AKP TARAFINDAN 20 ARALIK TARİHİNDE GÜYA AF OLARAK CIKARTILAN VE 100 BİNLERCE İNSANI MAGDUR EDEN FAŞİST UYGULAMAYI PROTETO EDELİM VE BU KONUDA GERCEKTEN SUÇSUZ VE MAGDUR OLAN HALKIMIZ ESNAFLARINA ,İSLETME SAHİPLERİNE,İNSSANLARIMIZA SAHİP CIKALIM ,DESTEK OLALIM,GERCEKTEN MAGDUR OLAN KAPİTALİZMİN GERCEK KURBANLARINI FAŞİST DUSUNCEYE,KAN EMİCİ BANKALARA ,TEFECİLERE EZDİRMELİM,DESTEKLEYELİM,DESTEK İSTEYELİM,KAHROLSUN ULUSARASI SERMAYENİN TEMSİLCİSİ AKP,KAHROLSUN EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ FAZTOARİNG ŞİRKETLERİ,KAN EMİCİ BANKALAR,YASASIN ESNAFIMIZIN HAKLI TALEPLERİ VE DİRENİŞİ ,YASASIN GERCEK HALK İKTİDARI SOSYALİZM.

 165. 27/12/2009, 00:16

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR,DOSTLAR;ÜLKEMİZDE BANKALARDAN ALDIGI ÇEK KARNELERİNİ KAPİTALİST SİSTEMİN YARATTIGI SUNİ KRİZLERDEN DOLAYI ODEMEYEN,ODEME YAPABİLMEK İÇİN RESMİ TEFECİ VE SOYGUNCU FACTORİNGLERİN,BANKALARIN KUCAGINA SİSTEM TARAFINDAN BİLEREK İTİLEN COLUK COCUGUNDAN,AİLESİNDEN,YASADIGI CEVREDEN,İSİNDEN KOPARILAN CEZAEVLERİNE ATILAN,HUKUKSUZ VE ADİL OLMAYAN BİR SEKİLDE VE İSTEMEYEREK VE BİLMEYEREK KATILAMADIGI DURUSMALARDA GIYABINDA CEZA ALARAK KACAK DURUMUNA DUSEN; ACIMASIZ KAPİTALİST VE ULUSLARASI EMPERYALİST TEKELLERİN TEMSİLCİLERİN BASKISIYLA AKP TARAFINDAN 20 ARALIK TARİHİNDE GÜYA AF OLARAK CIKARTILAN VE 100 BİNLERCE İNSANI MAGDUR EDEN FAŞİST UYGULAMAYI PROTETO EDELİM VE BU KONUDA GERCEKTEN SUÇSUZ VE MAGDUR OLAN HALKIMIZ ESNAFLARINA ,İSLETME SAHİPLERİNE,İNSSANLARIMIZA SAHİP CIKALIM ,DESTEK OLALIM,GERCEKTEN MAGDUR OLAN KAPİTALİZMİN GERCEK KURBANLARINI FAŞİST DUSUNCEYE,KAN EMİCİ BANKALARA ,TEFECİLERE EZDİRMELİM,DESTEKLEYELİM,DESTEK İSTEYELİM,KAHROLSUN ULUSARASI SERMAYENİN TEMSİLCİSİ AKP,KAHROLSUN EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ FAZTOARİNG ŞİRKETLERİ,KAN EMİCİ BANKALAR,YASASIN ESNAFIMIZIN HAKLI TALEPLERİ VE DİRENİŞİ ,

 166. 27/12/2009, 00:21

  >TBMM ninin milletin bir yansıması olduğunun farkına yeni vardım.Yazılan yorumlarda şiddetin dozu her an artıyor.Herkez doğru yada yanlış ne biliyorsa söylüyor.Hatta yorumların bir bölümü suç oluşturacak boyutlara vardı.Kin kusan,kendi fikrini tek ve en doğru fikir sayan,hakaret içeren,iftira içeren,ego tatminine dayalı ve siyasi yorumların tümünü kınıyorum.Unutmayınki burada yorum yazmak yapabilinecek en kolay şey.Adli para cezaları siyasi görüşe göre verilmiyor.Bu konuda hükümet büyük yanlış yapmıştır bunu eleştirmek ayrı şey.Çok üzüldük.Ama sonuçta bir kanun çıktı ve bir şekilde birçok mağdurun yararlanabildiği bir kanun bu.Peki sorarım size; çıkarılan bu kanunu eğer yargı,olması gerektiği gibi yorumlamayıp,cezaya devam ederse yargıyada bukadar SERT VE ACIMASIZ yorum yazabilecekmisiniz.Dahada kötüsü yargı böyle bir tavır sergilerse,gene aynı hükümete gidip yakarmayacakmıyız.Ozaman demezlermi sövüyordunuz niye geldiniz diye.Bence yargı cezaya devam ederse,anayasa mahkemeside paralel davranacaktır.Lütfen genlerinizdeki sevgiyi nefretinize ezdirmeyin.İNSAF İSTERKEN İNSAFSIZLIK YAPMAYIN.Selamlar..

 167. 27/12/2009, 00:29

  >bunuda iyi okuyun beyazıttan kunduracı esnafı zorlamayla ikitelliye yollanmaya çalışıyor ikitellide en çok mülkü olan kim biliyormusunuz kunduracılar dernek başkanı temel çoruh beyazıt ikitelliye giderse nemi olur binlerce insan işsiz kalır temel çoruhun mülkleri 5 kat değer kazanır…rahmi abi sana çok inanmıştım temel çoruh oldun sayın vekiller sizlerde factoringlerin vekili olmaya devam edin bu halk bir gün bu dünyada olmazsa ahirette size hesap soracaktır

 168. 27/12/2009, 00:30

  >bir delikanlı gazateci yada araştırmacı çıkıpta, icra yolu ile satılan otel bina mal mülkü kimin icralardan, gerçek değerlerinin %30 bedellerle aldığını belgelerse, türk milleti o kişiye minnettar kalacaktır,icralarda satılan gayrımenkulleri fabrikaları, mülkleri değerlerinin çok altında kimler topluyor sizce, ????? evet işte o tahmin ettikleriniz topluyor, herşey ortada 😉

 169. 27/12/2009, 00:32

  >bursa yokmu ya hiç burda

 170. 27/12/2009, 00:35

  >yargı yanlış yorumlarsa, hatalı karar vermeye devam ederse eleştirmeyecekmiyiz, sert ve acımasız derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum ama şu an zaten onu yapmıyormuyuz?

 171. 27/12/2009, 00:35

  >166 da yazan arkadaşa katılıyorum arkadaşlar yater artık akp ye satasalım derken haddimizi aşmayalım lütfen daha makul düşünmeye çalışalım zor biliyorum ama lütfen biraz daha dayanmaya çalışalım

 172. 27/12/2009, 00:37

  >5 YILDIR ÇEKİLEN IZDIRAP KEDİDEN KORKAN FARE GİBİ KÖŞEYE SIKIŞIP KALMAK NE DEMEK GERÇEKTEN BİLEN VARMI NE SAĞLIK KALDI NEDE YAŞAMI SÜRDÜREBİLEK GÜÇ GEÇ KALINMIŞ ADALET BENİ MECBUR ETMESEYDİ SAĞLIYIMDA YERİNDE OLURDU AİLEMDE İŞİMİ TEKRAR KURUP YİNE KAZANIP YİNE ÖDERDİM……SON GÜNLERİM

 173. 27/12/2009, 00:41

  >Arkadaşlarsizden bir ricam varBiliyorum öfkeliyiz buna bende dahil kaç gün oldu halen insanlar cezaevindeama biraz sakin olalımEleştiri tamam olsun amaburdan başka gidecek yerimiz yokevimizi yakmayalım

 174. 27/12/2009, 00:47

  >cezaevinden haber alamayanlar . tahliyeler yeni yeni başladı bundan sonra hızlanır. yasa çıktı formlar verildi değil daha 2 3 gün önce form verenler var yani taahhütname. formlar geç ulaştı. mahkumlar dosyaları istedi taahhütleri doldurdu. bir mahkemenin 3 gün inceleme süresi var. bunları düşünerek telaş yapmayın bundan sonra hızlanır.yasa çıktı ertesi gün tahliye beklemeyin zaten. cezaevinden cevap alamaynlar birde ilgili mahkemelerin kalem lerinde şanlarını denesinler. sadece siz değil cezaevi telefonuna bakanlarda bunalmıştır eminim. bir kalem memuruyla görüştüm bizim 3 gün inceleme süremiz olur ama cezaevindekiler mağdur olmasın diye bir günde çıkarmaya çalışıyoruz dediler. şu açıdan bakarsak doğru sadce benim eşim değil 2000 kişide değil binlerce çek mağduru bir mağdurda birden çok fazla çek dosyası. anca bakılır işte

 175. 27/12/2009, 00:49

  >sn cüneyt doğru sçyluyorsun ama, burada yakınlarının içerden çıkmasını bekleyen insanları gördükçe öfkem kabarıyor, bu güne kadar bu işi benimde başıma gelecek bir hukuk skandalı olark görüyordum ama artık, mağdurların çığlıklarını duyuyorum, bunca insanın içerde geçen günlerini, dışardaki yakınlarının acılarını feryatlarını kim tazmin edecek, son bir haftadır feryatları okudukça kahroldum gerçekten, yazık bu insanlara boşuboşuna hapislerde süründüler, bunun bir bedeli olmalı, birileri bu bedeli ödemeli, pardon hata yapmışız düzelttik demekle olmayacak bu iş, ben bunu bilirim bunu söylerim, kusura bakmayın lafım size deil ama gerçekten çok sinirli huzursuz, oldum son bir haftada.

 176. 27/12/2009, 00:54

  >172 de yazan arkadaşım çok geçmiş olsun.İnşallah sağlığınıza en kısa zamanda kavuşursunuz.

 177. 27/12/2009, 00:55

  >CARPEDIEM Zaten sinirlenmelerinde haksız değiller ama savaş bağırıp çağırmayla kazanılmıyorDoğrudur Bu bir savaş..Barolar bankalar ve para babaları ile aramızdaki bir savaş bu..biz sakin olacağızve kazanacağız..

 178. 27/12/2009, 00:57

  >Arkadaşlar;İçimizde Dindar olanda var, ateist olanda. sosyalist te var liberalde. Ama bizi buraya bağlayan tek ortak noktamız var. ÇEK ve CEZA..Öfke ile bir yere varamazssınız. Oylarınızı kime vereceğinizi değil, mücadeleye nasıl devam edeceğimizi konuşalım. Esnafın tuttuğu parti olmaz. Eğer bizler gerçekten esnaflık yapmışsak, ki bana göre yaptık; Siyaset bizim neyimize. CHP ve AK parti olması bizim içimizde olan bir şey. Eleştiri mutlaka olacaktır ama seviyeyi de bozmayalım. Adam gibi adam olduğumuzu hissetirelim. Yoksa kısır çekişmeler ve aşağılamalarla biryere varamayız. İyimserliği ve umudu içimizden eksik etmeyelim ki, işlerimiz rast gitsin.Herkese selam.

 179. 27/12/2009, 00:57

  >151 deki arkadaş ben nisanda tahliye oldum,yanlış anladın sanırım,yeni tahliye olmadım,sadece tanıdıkmısınız dıye sordum.ordan veli abi vardı,onunda kızı filan vardı,o olabılırmısınız dıye merak ettım.

 180. 27/12/2009, 00:59

  >nasıl.umut varmı.bizi de rahatlatın.

 181. F.T
  27/12/2009, 01:04

  >CARPEDIEM NERELİSİN.BİLMEM BİZİM ORALARDA BU HİKAYE ÇOK ANLATILIR.BELKİ AYNI MEMLEKETTEN OLABİLİRİZ.

 182. 27/12/2009, 01:07

  >175 devamı…. cezaevinde yakını olanlar önce yakınlarından bi haber alsınlar taahhütlerini vermişlermi… verdikten sonra 4 iş günü sayın haber yoksa ilgili mahkeme kalemine gidip sorsunlar bilgi vereceklerdir durumu anlatıp. mahkeme cezaevine fax gönderdiyse cezaevinden öyle araştırın. cezaevindeki gardiyanın tahliyeden akşam üstü haberi olur cezaevini arayarak bi yere varamazsınız. birde red gelme ihtimali var. tahhüt nameye sadece ödeyecem demek yetmiyor. şu günde şu kadar ödeyecem diye açık bir ödeme planı sunması gerekiyormuş. lütfen rahat ve sakin olu emin olun fazla kalmadı. bu kadar bekledik hepimiz biraz daha sabır. onlarda bii hata yapmamak adına mahkemelerden dosyaları istediler yattıklarını infazdan düşürttüler falan filan. hadiiii bi yasa çıktı verinkağıt kalemi dilekçe yazacam yarında tahliye oluyum değil… hepsinin prosüdürü var.

 183. 27/12/2009, 01:11

  >Arkadaşlar,yollar zıplayarak aşılmıyor. merdivenlerde zıplayarak çıkılmıyor.Biz bir mücadele veriyoruz. Haklıyızda birinci aşama mecliste idi kazanamadık ama edinimlerimiz oldu erteleme gibi içerdeki arkadaşların çıkması gibi,Şimdi 2ci adımdayız bu adım Anayasa Mahkemesi ve CHP nin bu yasayı anayasa mahkemesine taşıması konusuna dikkatle değinmeliyiz. Benim görüşüm. Çekte vadeyi kararnameyle kabul eden ve ettiren hükümet daha önceki çekin sözleşme ve akit değil bir ödeme aracıdır durağını yıkmıştır ve bu nedenle anayasanın 38. maddesine atkırı hale gelmiştir. Bu yönüyle iptal edilecektir.Bunun dışında Yine Anayasanın 90. maddesine eklenen fıkra ile atıfta bulunduğu uluslararası hukuk bu tür ekonomik suçlara cezayı yasaklamaktadır 90. maddeye eklenen bu fıkra ile yasalarımızla uluslararası hukuk çeliştiğinde referans alınacak yasa uluslararası hukuktur. buda 2.ci iptal gerekçesidir. Bunlar şimdiki adımlarımız. olmazsa Yargıtay CGK nun alacağı bir karar bu işe son verebilir. Bunun için beklemekten başka yapacak birşey yok. Hiçbiri olmazsa3.adım gelecek oda AHİM….Cüneyt bey in dediği gibi eleştirelim bu en doğal halkkımız. Ama eleştirirken kantarın yopuzunu kaçırmayalım. Yoksa kestiğimiz ağaç yerine kendi bacağımız olmasın..saygılar

 184. 27/12/2009, 01:13

  >çözüm çaresi sözle yazmakla olmaz,tepkiyle olurtepki nedir,kamuoyu baskısı nedir,burda sadece herkes biribiriyle konusuyor somut yok,halk yoksa destek yoksa kimse ciddiye almaz ve bu sorun bitmez,dünya daki en gecerli ve toplumun duyarlı oldugu tek eylem açlık grevleridir,ailemiz.sevdiklerimiz ve bizler ankaranın gobeginde ve tüm kamuoyonun dikkatini cekecek bir yerde uzun süreli ve dönüşümlü AÇLIK GREVİ direnişi yaparsak tüm kazanımları vehakları alabiliriz,başka çare yok özgürlğn tek bedeli herkes için AÇLIK GREVİ dir,ben gonullu olarak katılrım,çek suçum olmamasına ragmen,DOGRU TEPKİ DOGRU SONUÇ GETİRİR.

 185. 27/12/2009, 01:19

  >CÜNEYT BEYSİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMI ALİ KALKANOĞLU

 186. 27/12/2009, 01:28

  >185 in düş.katılıyorum.

 187. 27/12/2009, 01:31

  >arkadaşlar direkten döndümpolis konturolüne takıldım 5 adet tutklamam vardı yakaladılar konser çek suçundan arandıgımı gğrünce biz bu magdurları aramıyoruz zaten kanun çıktı ben seni görmedimdedi ve saldı allahrazıolsun

 188. 27/12/2009, 01:35

  >188geçmiş olsunşanslıymışsın 🙂

 189. 27/12/2009, 01:38

  >arkadaşlar ümraniye cezaevinden tahliye edilen koğuşların listesi verilmiş benim eşim B-1 koğuşta B-1 koğuş yazılmamış herkesin yakınları cezaevi önünde bekliyomuş benim 3 tane çocuğum var hiç biyere kımıldayamıyorum cezaevini aradım 2 aydan önce sonuçlanmaz dediler sizler tahliyeler başlamış diyorsunuz çıldırıcam artık bir bilen varsa yalvarırım doğru bilgileri yazın..

 190. 27/12/2009, 01:38

  >186şirkette ortaklığın yoksa ne ssk sı ne vergi borcu..o zaman tüm şirketler tutsun bir kurban etsin şirket müdürüyüklesinler onazaten çekte böyledi tam garabetama yeni yasada düzeltişirketin aktifinden pasifinden sorumlu değilsen borcundanda değilsin

 191. 27/12/2009, 01:40

  >Geçmiş olsun da;GBT de çıkmış. Nasıl bıraktılar ki;Mümkün mü ?

 192. 27/12/2009, 01:43

  >bilmiyorum amasaldılar

 193. 27/12/2009, 01:44

  >190 daki arkadaşım ısrarla yazdım hiç biryeri arayıp kendinizi helak etmeyin aynı cezavinde o çıktı benimki neden çıkmadı demeyin. ayrı ayrı mahkemeler bakıyor. hangi cezaevi olduğu değil dosyanın hangi mahkemede asıl olduğu önemli. siz eşinizin taahhütnemeyi verip vermediğini öğrenin. mahkemeninde 3 gün inceleme süresi var. bu kadar açık ve net. hukuki terimle falanda yazmıyorum gayet net.cezaevini aradım cezaevini aradım diyorsunuz bi şey bilmez onlar. taahhüt nameyi gönderdimi göndermedimi mahkemeden cevap geldimi gelmedimine bilsin akşam onlara tahliye listesi gelir okadar

 194. 27/12/2009, 01:44

  >böyle birşey olabilirmi CÜNETY BEY 2 ay sürme ihtimali olurmu tahliyenin lütfen iyi bişeyler söyleyin

 195. 27/12/2009, 01:48

  >pazartesiden sonra yoğunlaşacak tahliyeler sabırrr

 196. 27/12/2009, 01:55

  >pazartesi taahhütnameyi verdi eşim ama hala bişey yok böyle beklemek okadar sinir bozucuki…

 197. 27/12/2009, 01:56

  >2 ay surmez o yalan

 198. 27/12/2009, 01:58

  >Sayın cüneyt bey mahkemelere vermiş olduğum yeniden yargılanma ve infaz durdurma dilekçelerini başka şehirdeki mahkemeler aracılığı ile gönderdim.Bu dilekçelerin esas mahkemeye ne kadar zamanda ulaşacağını ve mahkemenin bana sonucu ne zaman ve ne şekilde bildirebileceğini şayet bilginiz varsa lütfen cevaplarmısınız.Teşekkürler… serdengeçti….

 199. 27/12/2009, 02:07

  >BENIM ABİM ALANYADA CEZAEVİNDEYDİ BU AKŞAM 10 GİBİ ÇIKTI DARISI BEKLEYENLERİN BAŞINA…

 200. 27/12/2009, 02:10

  >Sayın cüneyt Bey bilginiz varsa 199 noda sorduğum soruya lütfen cevap verirmisin.Teşekkürler. Serdengeçti…

 201. 27/12/2009, 02:11

  >197 ye ilgili mahkemeye geç ulaşmış olabilir. mahkemedeki prosüdür şuymuş yetkili ağızdan duyduğum inceleme süresi 3 GÜN müş. gidin mahkeme kaleminden öğrenin kimliğinizle bilg,i verirler neticeyi cezavine faxladık derlerse cezaevine gidin telefonla sonuca ulaşamazsınız. oturduğunuz yerden zor. ben bi taahhüt name gibi gezdim adliyede tüm aşamalrı kendim gördüm mmurların masasındaki cezaevlerinden gelen tahhütnameleride ördüm red verilenleride gördüm. mahkumun birtanesi yazmış 2011 aralğına kadar borcumu ödeyecem hakim red vermiş. illede ödeyeceği günleri ve miktarları istemiş yakınlarımıza bu konu ile ilgili bilgiyi mutlaka ulaştıralım ÖNEMLİİ

 202. 27/12/2009, 02:11

  >arkadaşlar metristen haber alan varmı

 203. 27/12/2009, 02:37

  >Cezaevinden çıkan tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Sincandan çıkan yokmu hiç, yakını olandamı yok. Telefonla bilgi alamıyorum. Çıkan yada çıkan yakını olan varsa lütfen yazsın. Azda olsa bende ordaydım, merak ediyorum.Cinocan

 204. 27/12/2009, 02:51

  >İstanbuldan baska tahliye haberi yokmu arkadaşlar veya istanbulda metristen baska yerde yatan bi yakını olan tahliyeler oldu diye herkez elini çektimi siteden ne oldu

 205. 27/12/2009, 02:53

  >Değerli Arkadaşlar; hayırlı geceler. Bazı özel sorunlarımdan dolayı, galiba; eskisi kadar katılımcı olamıyorum. Bu durumumu telafi etmeye çalışacağım. Biraz evvel; C.H.P. yönelik olarak hazırladığım, yeni yazı metnimi, Sayın Cüneyt Hocam'a ve Emre kardeşime mail olarak gönderdim. Kendileriyle yarın görüşbirliğine vardıktan sonra, C.H.P.'nin ilgili birimlerine ve sayın Milletvekillerine, mail; faks ve mektup yoluyla ileteceğim. Şu geçici ve karmaşık durumlar için, tüm arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. Allah'ın izniyle; gecikmelide olsa, başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm katılımcılara saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 206. 27/12/2009, 10:07

  >chp bu işi çözmelidir. çünkü demokrasinin bu tür hürriyeti bağlayıcı yasalara izin verilmemelidir.

 207. 27/12/2009, 11:30

  >2005 yılında çeklerim vadesinden önce yazıldı cezası kesinleşenler var hala yargıtayda olanlar var benim bu dosyalara itiraz etmemin faydası olurmu avukatım yeni kanunda lehime herhangi bir durum olmadığını 2009 yılında vadesinden önce yazılan çekler için geçerli olduğunu söylüyor bilgi verirseniz sevinirim

 208. 27/12/2009, 12:05

  >8.NO.LU ILETİ VADESİNDEN ÖNCE ÇEKİ YAZILANLAR ILE ILGILI AVUKATINIZA SÖYLERSENİZ ,5941 SAYILI YASA MADDE 3/8 MADDE 5/1 VE TCK 5237 MADDE 7/1-2 YE GÖRE HAREKET ETMESİ LAZIM. GEÇMİŞ OLSUN

 209. 27/12/2009, 12:17

  >bravo ümitciğim,ben senkron tv den müfit erturan,hatırladın mı?seni tebrik ederim,cesaretin ve aklın sayesinde harika prog.çıkarıyorsun,allah seni korusun.görüşelim memnun olurum.başarıla..

 210. 27/12/2009, 12:20

  >arkadaşlar vekaleten cek imzalayıpta hapiste olup çıkan arkadaşımız varmı lütfen varsa yazınız

 211. 27/12/2009, 12:30

  >duvar yazılarında alii diye birisi yazmış babası vekaleten çekten çarşamba tutuklanmış ertesi gün yasadan faydalanarak çıkmış bir okuyun 11 numara

 212. 27/12/2009, 12:33

  >DIŞARI ÇIKANLARA GEÇMİŞ OLSUN..GÖZÜNÜZ AYDIN…DARISI BAŞIMIZA…MUĞLA CEZAEVİNDEN HALA BİR HABER YOKMU…

 213. 27/12/2009, 12:56

  >CÜNEYT BEYSİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMI cüneyt bey tasviyeye girince şirket yetkilisi olarak ticaret odasında gözüküyorum tasviye halinde olan bir lmdt sti dışardan atama müdürdüm cekler yazıldıktan bir sene sonra tasviyeye geçildikten sonra kurum yetkilisi ben gözüktüm ticaret odasında. acil ceavap cüneyt bey lütfen ali

 214. 27/12/2009, 13:00

  >Ümraniyeden tahliye olanların yakınları yok mu? Neden içerideki durum hakkında bilgi yazmıyorlar.E-1/2/3/4/5 Koğuşundan gece 04.00 a kadar 20 kişi tahliye edildi 1 kişide son anda bir dosyasının daha infaza gelmesi nedeni ile tekrar koğuşa götürüldü.

 215. 27/12/2009, 13:06

  >arkadaslar gece yazdim yazilar kucuktu gorulmedi sanirim.ben kapikuleden nasil girebilirim.2 aranmam var.tutuklanmadan nasil bir formul onerirsiniz.sayin CUNEYT BEY veya baska bir bilen lutfen cevaplar misisniz?

 216. 27/12/2009, 13:09

  >14şirket müdürü olarak yetkili siz gözükürsünüz..ama ssk ve maliye borçlarından hisseleri oranı yüzde 10 dan fazla olmak kaydıyla şirket ortakları sorumludur.eski yasaya göre çeklerden limited şirket müdürü sorumluydu..yeni yasaya göre göre şirket ortakları sorumlusizin bir sorumluluğunuz kalmadıama hakimlerin kafasında hala bir soru işareti varalışmışlar ya müdüre ceza kesmeye..:)zamanla her şey netleşir..biraz daha sabırlı olun

 217. 27/12/2009, 13:58

  >cüneyt bey sürekli rahatsız ediyorum ama bende biraz araştırdım tasfiye sürecini fakat bir sürü prosedür var ben sadecce ticaret odasına dilekçe verdim kurum yetkilisi ( tasfiye yetkilisi) gözüküyorum ticaret odasına dilekçe hariç başka hiç bir işlem uygulanmadı araştırmalarıma göre alacaklılara davet ssk maliye bildirim yapılmadı noterden yeni defterler yapılmadı gazeteye ilan lar verilmedi sadece ticaret odasındaki dilekçe haricii hiçbir işlem yoktur. ben yırtarım dimi :))ali

 218. 27/12/2009, 14:01

  >taahhüdü ihlal cezası içinde taahhüt verilip cezaevinden çıkılabliyormu.lütfen bilenler cevaplasın

 219. 27/12/2009, 14:27

  >arkadaşlar…pazar tatilimi yapıyorsunuz…çıkan yok mu? nerelerdesiniz??????????

 220. 27/12/2009, 15:05

  >SON DAKİKA :…………………Ümraniye Ceza Evi Tahliyeleri Durdurdu !!!Bugün ve Yarın 18:00 a kadar tahliye yok.Gelin dostlar gelin birlik olalım. Neler yapıcak sak yapalım Yarın Ümraniye Cezaevi önünde toplanalım..Bugün tüm tahliyeler durduruldu.Yarın açıklama yapılacak.

 221. 27/12/2009, 15:09

  >21 nereden aldınız bu bilgiyi.ben metrisi arıyorum cevap vermiyorlar

 222. 27/12/2009, 15:24

  >22 Metris Değil ( Ümraniye )Kaynak Sağlam

 223. 27/12/2009, 15:29

  >abim 2005 de iflas etti çekti gitti ne kadar çeki dışarda haberimiz yok bilgide alamıyoruz kendi olmadan sürekli evine polisler geliyo onun akibeti ne olabilir yaklaşık 300.000 liralık çeki vardır tahminen saygılar volkan

 224. 27/12/2009, 15:31

  >Arkadaşlar bizler ticaretle uğraşmış insanlarız bu siyasi polemikleri ve özellikle parti ve siyasi isimlerini farklı şekillerde yazmaların faydası olmadığı gibi gerçekte kötü olarak gözüken öz yargılı tavırların değişimi için mücadele ederken biraz daha sabır ve mantıklı yazışmalara ve özellikle parti ve siyasi kimikleri yazmamaya önemle rica ederim. Sayın yöneticiler bu konunun önemi bu karışık gündemdeasker polis tartışmlarında vahimliğini dikkat ederk yazıları dikkatten sonra Abdullah SERTOLU

 225. 27/12/2009, 15:34

  >kartal cezaevinden tahliye olan ve yakını olan yokmu arkadaşlar ???

 226. 27/12/2009, 16:21

  >sayın Cüneyt bey 35 örnek denen gıyabında yapılıp verilen kararlar içi tekrar yargılanma başvurusunda bulunabilirmi yeni kanunda bu durum için bir ışık varmı saygılarımla

 227. 27/12/2009, 17:04

  >sanırım 14 de sorulan soruyu Rahmi Bey sormuş, kafama göre bir açık bulurum saldırırm niyeti var:) Rahmi Bey bana sorduğunuz soru çeklerden maliye ve ssk borçlarından sorumlumuyum:)İYİ OKUYUNlimitet şirketlerde ise şirket müdürü veya müdür kanuni temsilci olarak muhatap alınır. Söz konusu kimselerin kamu borç sorumluluğu, vergi açısından Vergi Usul Kanunu`nun 10. diğer kamu borçları için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un mükerrer 35. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketlerin vergi mükellefiyetleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu görevlerini aksatmaları durumunda, mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu pozisyonda olan kimseler, kamu borçlarının ödenememesinden dolayı kusurlu olmadıklarını veya bunun ihmallerinden kaynaklanmadığını kanıtlamak suretiyle sorumluluktan kurtulurlar.Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi ile tüzel kişilere düşen vergisel yükümlülüklerin kanuni temsilcileri (müdürleri) tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasına göre temsilcilerin bu görevleri yerine getirmemeleri yüzünden yükümlünün veya vergi sorumlularının mal varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, yasal temsilcilerin şahsi varlıklarından alınır. Danıştay 4. Dairesi’nin 2001/2297 Esas No.lu Kararı’nda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek, bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakları kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı belirtilmiştir Bu kural uyarınca, kanuni temsilcilerin vergi ile ilgili ödevleri gereği gibi yerine getirmemesinden doğan vergi borçlarından sorumlu tutulabilmeleri için de ayrıca kamu alacağının, şirket tüzel kişiliğinden tahsil olanağı kalmadığının kesin olarak saptanması gerekmektedir demektedir.SSK BORCU AÇISINDAN: Danıştay 4.Dairesinin1997/1325 sayılı kararı özetle 6183 sayılı Kanun, 1 inci maddesinde sayılı vergi dahil tümamme alacaklarının tahsil usulünü düzenlediğinden, mükerrer 35 inci madde vergi ve buna bağlı alacaklar için uygulanabilir gibi görünse de, Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesinin özel nitelikli bir tahsilhükmü olan ikinci fıkrası zımmen veya açık olarak ılga edilmediği için, vergi ve buna bağlı alacaklarda mükerrer 35 inci maddenin uygulanma olanağı yoktur. Nitekim Kanunun gerekçesinde de Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesine atıfta bulunularak, mükerrer 35 inci maddenin "diğer amme alacakları" için getirildiği belirtilmekle, paralel bir düzenlemeyle bu ayırıma gidilmiş olmaktadır. Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklarda kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak madde özel hüküm olan Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesi olup, 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesi ancak diğer amme alacakları için uygulanabilecektir Şeklindedir. Saygılarımla

 228. 27/12/2009, 17:35

  >metriste şu an bir tahliye var ..eşim değil..bugünkü ilk tahliyeymiş..tekrar arayın dediler..

 229. 27/12/2009, 17:40

  >değerli Cüneyt bey ben 27 de sorduğum soruda mahkeme karar vereli iki yıl oldu zamanda geçti. ayrıca lütfen sataşmalara kulak asmayın hiç de oralı olmayın bu site binlerce çaresizin umut çare nefes aldığı feryadını duyurduğu derdine derman aradığı yol sorduğu bir mabet oldu sizlerin sayesinde tekrar size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim.

 230. 27/12/2009, 18:18

  >CÜNEYT BEY PAZARTESİNDEN SONRA TAHLİYELER HIZLANACAK DEMİŞTİ DÜN GECE BİR ARKADAŞ SİZE BÖYLE BİR BİLGİ GELDİMİ ACABA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM

 231. 27/12/2009, 18:20

  >metristen çıkan varmı allahın aşkın yazın yahu

 232. 27/12/2009, 18:22

  >30Evet gıyapta yargılama konussunda tekrardan yargılama söz konusu olabilir.. Gerçi rahmi bey buna yine muhalif olacaktır o yüzden hukuk diliyle yazıyorum:))Eski yani yürürlükten kalkan 3167 sayılı Kanun’un 16 / b maddesinde, 1412 sayılı C.M.U.Knun 225. maddesi ( Bu maddenin karşılığı 5271 sayılı C.M.K.’nun 195. maddesi olup, madde Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. hükmünü içermektedir. ) 5941 sayılı yeni Kanunda böyle bir hüküm yer almadığı gibi, karşılıksız çek verme suçunda, adli para cezasına ilaveten çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı güvenlik tedbirine de hükmolunacağı belirtilmiş, artık sanık gelmeden yani sanığın savunması alınmadan karar verilmesi mümkün değildir. İnsan hakları mahkemesi kriterlerine uygun olan genel hükmün artık karşılıksız çek suçlarında da uygulanması ve önceden yaşanan bazı sıkıntıları, örneğin başkasının kimlik bilgilerine ulaşıp, sahte belge ile çek hesabı açtırarak karşılıksız çek keşide edenlerin yaşattığı sıkıntıyı, bertaraf etmek amacıyla bu düzenlemeyi yapmıştır..Bu düzenlemeyle karşılıksız çek nedeniyle açılan davalarda tebligat kanunu 35 göre tebligat yapılsa dahi sanık savunması alınmadan karar veremeyecektir.Yargıtay bu konuda ne der bilemeyiz ama görünen köyde klavuz istemez..Yoklukta verilen tüm kararlar uyarlamayı gerektirecektir..Rahmi bey Avukat ama buna yorum getireceğine Türk Borçlar kanununa atıfta bulunarak gelir..nerde ne cümle yakalarım acaba:)

 233. 27/12/2009, 18:25

  >CUNEYT BEY 16 DA KAPIDAN NASIL GIREBILIM DIYE BIR SORU SORDUM.LUTFEN AYDINLATIR MISINIZ.KAPIDA COK HUZURSUZLUK YASAMAK DAHA FAARKLI VE KOTUDUR BILIYORSUNUZ.MUMKUNSE BEKLIYORUM.BIKTIM 3 YILDIR YASAKLI YASAMAKTAN.BIR AN ONCE GELIP SIZLERE KATILMAK ,ISLERIME CEKI DUZEN VERMEK ISTIYORUM.SELAMLAR..

 234. 27/12/2009, 18:28

  >34Aranman varsa nasıl gireceksin sınırdanyani biraz bekle şu hakimlerin kafasındaki soru işaretleri gitsin..Sadece çekle ilgili aranman varsa tahhüt verip aramıza katılacaksın

 235. 27/12/2009, 18:34

  >lütfen birşey öğrenmek istiyorum adliye gbt si ile polis gbt si aynı mı.

 236. 27/12/2009, 18:38

  >CÜNEYT BEY ben 27 ve 30 yazan kişiyim cevabınız için çok teşekkür ederim AYRICA sizi kim eleştirirse eleştirsin benim ve ailem için ALLAH ömür verdiği sürece yaptıklarınızı unutmucam hasbel kadar benimde paralı zamanından bugüne dek işimi yaptırdığım bir avukatım var fakat neyi sorduysak olumsuz cevap alıyoruz aslında çare var ama bende para yok bu seferde ben hep size döndüm size sordum sizde beni aydınlattınız sizin verdiğiniz cevabı avktm götürdüm ya öylemi bakalım o zaman diye cevaplar aldık bu yüzden SİZ VE BÜTÜN ARKADAŞLARINIZ İYİKİ VARSINIZ……….

 237. 27/12/2009, 18:42

  >cuneyt kardes benım ceklerım hazıran ayında yazıldı ama bazı uyanıklar yasadan faydalanmıyım dıye yenı adlıyeye verdı onemlı olan tarık yazıldı tarıhmı yoksa sıkayet tarıhımısımdıden allah razı olsun

 238. 27/12/2009, 18:43

  >lütfen 36 ya cevap.

 239. 27/12/2009, 18:48

  >cuneyt bey sadece cekle ilgili aranmam var tabii ki.ama gumruk polisi beni alacak.nerede nasil verecegim taahhudu.iceriye atilma riski de var mi?nasil yapayim da tutuklanmadan taahut vereyim.

 240. 27/12/2009, 19:00

  >40 ta yazan arkadaşım polis tarafından yakalanınca bir gece nezarette bekletiliyorsun cünkü genellikle bir sonraki gün yakalamanın olduğu mahkemeye götürülüyorsun. Gümrükten giriş yapacağın için senin o mahkeme dosyanın gelmesi en az bir gün daha sürer yani anlayacağın iki gün nezarette kalabilirsin. Hapise atmaları için dosyanın gelmesi lazım zaten dosyan gelirse taahhüt verir çıkarsın. Benim istanbulun belli mahkemelerinde 7 tane dosyam var hepsine gitmek bayağı bir zaman alır.Biraz daha ortam durgunlaşsın gbt ye girip dosyalara polis eşliğinde bile gitmeyi düşünüyorum, sonuçta taahhüt işi bizi kultarıyor. Birde şu var acaba polis çek için tutuklayıp o kadar mahkemeyi gezmek için sana araba tahsis edermi oda ayrı bir mesele

 241. 27/12/2009, 19:02

  >TÜM BLOKLARIN DİKKATİNE(Cezaevlerinde bir duyuru yapılacağı zaman yapılan anonstur)Herkese merhaba.Gördüğüm kadarıyla herkesin kafası karışmış durumda.İşler aynen benim (selmalinin eşi)tahmin ettiğim şekilde gelişiyor.Size Metristeki durumu anlatırsam biraz bilgi edinmiş olursunuz.Ben çek kanunu onaylanmadan önce tahliye olmuştum.Cumartesi sabaha karşı bir arkadaşım daha tahliye oldu ,fakat koğuştaki çekten yatan diğer arkadaşlar hala beklemedeler.Çünkü bu tahliye olan arkadaşın eşi veriler taahhütleri tek tek mahkemelerine giderek elden takip etti ve sonuçlarını mahkeme infaz kalem bürosumda başlarında bekleyip Metrise fakslattı ve hatta Metrisin geldi onayını bile bekleyip ondan sonra oradan ayrılıyormuş.Yaklaşık üç günde 4 -5 mahkemedeki işlemleri hallettirip eşinin tahliye olmasını sağlamış oldu.Anlayacağınız işler kolay yürümüyor.Zira gerek cezaevi infaz büroları gerekse mahkemeler hem yoğunluktan hemde iletişim problemlerinden dolayı bazı şeyleri atlayabiliyorlar.Sizlere tavsiyem imkanı olanlar işi oluruna bırakmayıp kendileri takip ederlerse süreci hızlandırabilirler.Herkese kolay gelsin ve bir an önce sevdiklerinize kavuşmanızı dilerimdün yazmıştım kendsi takip eden arkadaşım eşinin işini hızlandırdı diye bu yazıda ki de aynı kişi..ben yarın itibariyle tekrar kendim başlıyorum.cuma günü gittiğimde daha eşimin dosyaları faxlanmamıştı netice alamamıştım..

 242. 27/12/2009, 19:04

  >bu yazıyı öbür siteden copy past ettim..yazan kişidende izin aldım arkadaşım zaten..bi arıza olmasın diye..

 243. 27/12/2009, 19:05

  >40 taki arkadaş bulunduunuz ülke deki konsoloslıktan bir avukata vekalet verseniz, gelmeden yollasanızda, sizin adınıza tahhüt verse burada olmazmı acaba,

 244. 27/12/2009, 19:07

  >bursadan tahliyeler varmı

 245. 27/12/2009, 19:09

  >Adliye GBT si şudur, bir davadan dolayı aranma kararı yazılırPolis GBT si Adliyelerden gelen yakala getir talimatı içerir..Mantıken en sağlam kayıt Adliye infaz büro kayıtları..Adliye kayıtlarından düşmüş ama polis kayıtlarından düşmemiş olanlarda olabilir..Ama nihai yer Adliye kayıtlarıdır..40İçeri atma riski var amasonuçta senin elinde dağ gibi taahhüt hakkın var..Eğer dava dosyan fazla değilse ve bu Türkiyenin çeşitli illerine dağılmış vaziyette değilse Adliyede işlemlerin tamamlanır aynı gün bırakırlar sanıyorum, en kötü ihtimal 1 gün nazarethaneÖnümüzdeki günlerde işleyiş daha bir netlik yaşanacaktır..Bu günlerde adliyelerde hem bu mesele hemde yıl sonu olması nedeniyle kaos yaşanıyor.. ve aksamalar oluyor yani 15 gün sonra her şey daha düzenli olacaktır.

 246. 27/12/2009, 19:10

  >36 ya cevap lütfen çok acil.

 247. 27/12/2009, 19:13

  >cüneyt bey çok teşekkür ederim. 36

 248. 27/12/2009, 19:13

  >eşim bursa ceza evinde yaklaşık 400 kişinin ekonmik durumdan yattığını söylüyor

 249. 27/12/2009, 19:14

  >heyyyyyyy bursalılar nerdesiniz

 250. 27/12/2009, 19:17

  >CEZA EVLERİNDE ÇEK SUÇLULARI İLE DİĞER SUÇLULAR AYNI KOĞUŞTAMI KALIYOR MESELA METRİSTE BİLGİSİ OLAN VARMI ACABA

 251. 27/12/2009, 19:23

  >evet..ağırlıklı olarak çek suçluları ama diğer suçlularda oluyor en azından eşimin koğuşunda böyle..

 252. 27/12/2009, 19:23

  >eşim bursa cezaevinde diğer suçlularla yatıyor

 253. 27/12/2009, 19:26

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY SİZE ŞUNU SORABİLİRMİYİM O HALDE YENİ ÇEK KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA ARTIK MAHKEMELER 35 E GÖRE KARAR VERME HAKKI KALDIRILMIŞMI OLUYOR.SAYGILAR

 254. 27/12/2009, 19:29

  >KARTALCEZAEVNDEN HABER ALAN YADA YAKINI OLAN VARMI ARKADASLAR BILGI ALAMIYORUZ ! NAZ

 255. 27/12/2009, 19:32

  >metrisi şimdi aradım çekten tahliye varmı diye..yokmuş..bu saatten sonra olmaz dedi ben yinede gece bir daha arayacağım bilginize..

 256. 27/12/2009, 19:33

  >CARPEDIEM VE CUNEYT BEY.KONSOLOSLIKTAN VEKALET VERSEM EDIRNEDE TANIDIGIM BIR AVUKATA BENIM YERIME TAAHHUT VERIP DURUMU AYARLAMAYA YETKISI OLABILIR MI.YOKSA ILLA KI BENI MI GORMELERI GEREKIYOR SAVCI VE HAKIMIN.BEN 40 TA YAZAN KISIYIM.DAVALARIM 1 ADTE BURSA, 2 ADET AFYONDA.BASKA YOK.

 257. 27/12/2009, 19:40

  >YALAN SÖYLEMEK NE KADAR KOLAY BU ÜLKEDE EN YETKİLİ AĞIZ BİLE İKİBİN KİŞİ DEDİ ŞU HALE BAK ŞURDA 400 KİŞİ BURDA 5OO KİŞİ VAR DENİYOR BİRDE İLÇE CEZAEVLERİNİ ELE ALACAK OLURSAK OLAYIN VE SIKINTININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU ANLAŞILIYOR BU ADEDİ İNANIN EL KALDIRAN MİLLETVEKİLLERİ BİLE BİLDİĞİNİ SANMIYORUM ŞİMDİ BİZİM YAPACAĞIMIZ BÜTÜN BU KANUNDAN ZARAR GÖRENLERİ BİR ARAYA GETİRMEK İNANIN BU SİTENİN BİLE SESİNİ KESEBİLİRLER BU YÜZDEN SİTE YÖNETİMİ HER KESE SEL OLUR DEPREM OLUR NE OLUR NE OLMAZ AFET ANINDA TEKRAR TOPLANABİLECEĞİMİZ BİR İKİ TELEFON VERSİN HERKESTE BİR KÖŞESİNE YAZSIN…..İHTİYAR

 258. 27/12/2009, 19:49

  >54TK 35 maddeyle tebligat yapılabileceği yeni çek yasasında varBu sadece Soruşturma aşamasında istenen tedbirle alakalışöyle izah edeyimSavcılık TK 35 maddeyle tebligat yapacaktır ve bu tebligata göre Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek Ceza Mahkemesinde kamu davası açacaktır.Ceza mahkemesi Hakimi ise mutlaka sanığın dinlenmesi ve ifadesini alınmasını isteyecektir. sanık dinlenmeden savunması alınmadan karar veremeyecektir. Bu sistem Savcılığın iş yükünü hafifletirken mahkemelerin iş yükünü arttıracaktır..Bundan böyle uygulama bu şekil..

 259. 27/12/2009, 19:54

  >57 de yazan arkadaş bir avukata vekalet yollamanız durumunda sizin adınıza taahüt verecektir, fakat yeni kanunda adli gözetim maddeside var böyle bir karar alırlarsa yurt dışına tekrar çıkamıyabilirsiniz, en iyisi bir avukat ile görüşmenizdir,a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir

 260. 27/12/2009, 20:05

  >İŞTE TÜRKİYENİN PERİŞAN HALİ ARKADAŞLAR BÜTÇE AÇIGI YÜZDE ALTI BÜYÜMÜŞ SADECE İSTANBUL KÖPRÜLERİNE YÜZDE 56 LIK ZAM GELİYO ELEKTİRİGE DOGAL GAZA YANİ HERŞEYE AŞIRI ZAM GELİYO HANİ ECEVİT ANAP VE MHP HÜKÜMETİNDE HALK HÜKÜMET İSTİFA DİYE YÜRÜMÜŞTÜ İŞTE YAKINDA DA AKP İSTİFA YÜRÜYÜŞLERİ BAŞLAR ARTIK GERÇİ BUNA SADECE PKK ÜZÜLÜR

 261. 27/12/2009, 20:11

  >23te mesajı olan arkadaşım bu bilgiyi nerden edindin?ben cezaevini aradım geceden beri 20 kişiyi salmışlar öyle dendi

 262. 27/12/2009, 20:12

  >Cüneyt bey kusura bakmayın sorulanları ve cevaplarınızı okuyorum ve mutlaka faydalanıyoruz. Benim bütün çek davalarım yokluğumda yapıldı ve kesinleşti. Peki ben önce serbest olabilmem için taahhüt vereceğim. Daha sonra lehe uygulanması için müracaat edebiliyormuyuz?Ve ayrıca gıyabında yargılaması olupta yeni kanuna göre tekrar yargılanan veya buna benzer duyumunuz varmı? TeşekkürlerHASAN BAFRA

 263. 27/12/2009, 20:12

  >carpediem merhaba.ben birkac cekimi yurtdisinda calisarak odedim.burada sigortali isciyim ve firmam var.gecenlerde bu sitede 3000 liralik cek icin adli takipe gerek yoktur kararini gordum.benim ceklerim 4000 ,7250 ve 15000 dirtoplami bu kadar kaldi.burada calistigim ve buradan odedigimi sunarsam kanaat olusabilir dusuncesindeyim.ne dersiniz.

 264. 27/12/2009, 20:15

  >Tahliye İşlemleri "DURDURULDU"Türkiye Genelinde Yarın Saat 18:00 da tekrar tahliye işlemleri başlayacak. Şuan ne adliyelerde nede cezaevlerinde tahliye için yapılan bir işlem yok. Yarın 18:00 dan sonra tahliye işlemlerine devam edilecek. Yarın öğleden sonra; Ümraniye Ceza Evi ile ilgili daha detaylı bilgi vereceğim..

 265. 27/12/2009, 20:21

  >lutfen bursa içinde cevap yazarmısınız

 266. 27/12/2009, 20:22

  >62 de yazan arkadaşım 21 ve 23 te yazan benim,Benim bilgim sağlam resmi kaynaklara dayanıyor.Bu geceden beri salınan 20 kişinin isimleri yada koğuşları hakkında bilgi verirseniz daha iyi olur.Eğer gerçekten 20 kişi salınmış olsaydı oradan elbet burada deşifre olurlardı. Serkan

 267. 27/12/2009, 20:23

  >TAHLİYELER DURDURULDU DİYEN ARKADAŞ…kaynağınız nedir? bu kadar insan bekliyoruz…boşa hayalkırıklığı yaşamayalım..

 268. 27/12/2009, 20:23

  >bu ne böyle sıkı yönetim gibi 2.bir emre kadar diye…böyle bir yetkileri varmı tahliyeleri ve adliyelerde ki işlemleri durdurmak gibi..bir bilen cevap yazabilirmi..yasal prosedür nedir..

 269. 27/12/2009, 20:23

  >65 bu bılgıyı nereden edindiniz acaba ? Neden durdurulmus cok caşlıştılar sanki !!! Kartalcezaevinden hala tahlıye edemedıler babamı ne zaman arasak terslenıyoruz metrstekıler gıbı bılgıde vermıyorlar

 270. 27/12/2009, 20:30

  >Cüneyt Bey dosyalar adliyeye gittikten sonra yasal bir süre var mı? şu kadar gün içinde cevap verilmelidir filan diye..ayrıca bu piyango çekilişimi kim belirliyor dosyaların akibetini yasal olarak bunları sorma hakkımız var mı ?yarın cezaevine gideceğim biraz bilgim olsun istiyorum..Teşekkür ederim..

 271. 27/12/2009, 20:31

  >CHP nin Anayasa mahkemesine itirazı ile ilgili bir gelişme varmı arkadaşlar. galiba tek umut bu…

 272. 27/12/2009, 20:43

  >sn.arkadaşlar,isterseniz;ADALET KOMİSYON ÜYELERİ ve bütün tv leri ve gazeteleri arayalım , 5941 nolu kanundan hani hapisteki 2117 kişi faydanalacatı?? diye yukarıda arkadaşların yazdıklarına bakılrsa sadece istanbulda içerde olan mağdur arkadaşların sayısı bu kadar..YALANLARINI YÜZLERİNE VURALIM,GERÇİ ARLANMAZLAR Kİ…AASAA

 273. 27/12/2009, 20:58

  >chp den bır gelısme varmı…………………..

 274. 27/12/2009, 21:06

  >Arkadaşlar son kez yazıyorum, yarın öğleden sonra daha detaylı bilgi vereceğim.18.12.2009 16:30 dan sonra Cezaevlerinden faksla gelen dosyalara hiç bir işlem yapılmadı. Ancak, 18.12.2009 16:30 a kadar pazartesi-cuma arası işlem gören dosyaların faksları cezainfaz kurumlarına fakslandı. Sayıyı utandığım için yazmıyorum çünkü 5 günde çok az işlem gören dosya var. Cumartesi ve Pazar adliyele bu işlerle ilgili işlemler yapılmadı sadece Cuma günü 16:30 a kadar cezaevlerine gönderilen dosyalardaki hükümlüler için tahli işlemleri yapıldı. Bu işlemler cumartesi ve pazar sürdü işlem sırasına göre.Sayı çok fazla olduğu için yılbaşına herkesin çıkması çokzor işleyiş çok yavaş.Yarını bekleyin; yarın ceza evinden, öbürgün akşamda istanbul adliyesinden bilgiler vereceğim. Serkan

 275. 27/12/2009, 21:22

  >Serkan bey anlattıklarınız ,bizlerin cezaevinden çıkanlardan aldığımız bilgiler ve bu süreçteki işleyişle çok örtüşüyor..eşim dosyasını perşembe sabahı cezaevine verdi..şimdiye kadar çıkanlar hep çarşamba verenler..metris için yazıyorum bunları..işlemler uzun sürüyor diyorlar ..bu arada metriste faxta arıza yapmıştı tabii doğruysa insan bu durumda herşeyi sorguluyor..eşimin koğuşundan çıkan arkadaşı 5,5 saat bekledim dedi adının okunup ,işlemler yapılıp çıkmasına kadar..tabii birtek kendi işlemi yapılmamıştır ama oldukça uzun bir süre..

 276. 27/12/2009, 21:56

  >ayse hanım , ben dıyorumkı yarın avukattan dosya numaralarını alıp ben koşsam peşinde hızlandırabılırmıyım ne bıleyım işe yararmıyım?naz

 277. 27/12/2009, 22:00

  >ben Cumhurbaşkanlığı sitesindeki mail adresine işlemlerimiz çok yavaş ilerliyor diye mail attım bi işe yaramaz belkide okunmaz ama olaki diye düşündüm

 278. 27/12/2009, 22:04

  >ayşe hn merhaba elif ben bende arıyorum sürekli metrisi 6 30 da tekrar aradım 9 da arayın dedi bir söyledikleri bir sölediklerini tutmuyor derimki başbakanlığa ve cumhurbaşkanlğına mail atalım anlatalım durumumuzu nedersiniz

 279. 27/12/2009, 22:04

  >cuma günü şişli adliyesinde taahütnamemi verdimpeşinden ilamattanaranmamın düştüğünü teyit ettimve bütün hafta sonu istanbulu gezdim çok özlediğim istiklal caddesini 2 kere başından sonuna turladım 1 kere bilerek polis çevirmesine girdim 3 senedir yapamadıklarımı yaptım.bir sene sonra borcun 1/3 ünü faiziyle ödeyecekmişim 2 sene sonra tamamını ödeyecekmişim hiç umurumda değildi. Allah büyüktür bu gün bu kapıyı açtı yarın başka bir kapı açar.korkmayın herkez taahüdünü versin özgür olmak çok güzelinşaatçı

 280. 27/12/2009, 22:07

  >naz hanım ben deneyeceğim..böyle oturmakla beklemekle olmuyor en azından denemiş oluruz..yeterki dosyalar ilgili adliyelere faxlanmış olsun..bol şans hepimize..bir de haber sitelerine mail atıyorum bu durumla ilgili..

 281. 27/12/2009, 22:16

  >elif hn banada aynısını söylediler..ben mail attım susup oturmak sadece zaman kaybettiriyor.hep dediğim gibi adamların işi politika yine haftasonu kozunu oynadılar..oylamada aynı..imzada aynı..

 282. 27/12/2009, 22:24

  >bende attım şimdi hem başbakanlıga hemde cumhurbaşkanlığına bildiğiniz yerler varsa atmam gereken yazarsanızsevinirim teşekkürler elif

 283. 27/12/2009, 22:25

  >http://cankaya.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/ ben bu adrese mailimi ve Cumhurbaşkanlıgı adresindeki mail adresine mailimi attım şansımı birde Ugur Dündar'da deneyecegim

 284. 27/12/2009, 22:27

  >metrisle görüştüm şimdi 10 kişi varmış tahlie olacak olan aryıp sorumisminizi bu gece başka olmayacakmış infazcılar gitmiş

 285. 27/12/2009, 22:39

  >ben aradım..yarına inşallah dediler..yani bu gece yok ismi..elif hn arayın sizde

 286. 27/12/2009, 22:47

  >ben arayamıyorum metrisi arayıp sorarmısınız fikret şeker varmi bu akşamki tahliyelerde nolur biri arayıp bilgi verse

 287. 27/12/2009, 22:54

  >bu siteyi izleyip yazmayan çok var galiba..metrisin telleri hep meşgul..arıyorum düşürdüğüm an soracağım..

 288. 27/12/2009, 22:55

  >sağolun ayşe hanım bekliyorum allah razı olsun

 289. 27/12/2009, 23:04

  >ayşe hn haberi veren benim zaten uuttum ismimi yazmayı bizimde yok ismimiz maalesef allhtan sabır diliyorum hepimiz için acaba firet bey hangi koğuşta inşallah onun tahliyesini duyarız bu akşam elif

 290. 27/12/2009, 23:11

  >fikret beyin koğuşunu bilmiyorum koğuş bilgisi olmadan öğrenemezmisiniz acaba

 291. 27/12/2009, 23:11

  >ayşe hn sizin kaç ay oldu

 292. 27/12/2009, 23:14

  >ayse hanım ; babam dılekcesını sanırım salı gunu verdı fakat cuma gunu avukat gıdıp dosya numarası sordurdugunda adlıyeye henuz gelmemıstı dosyası . bızım czaevı hıc bı iş yapmıyormu acaba çok gerildi sinirlerimiz artık.naz

 293. 27/12/2009, 23:15

  >3,5 ay oldu..bir yandanda telefon çeviriyorum..koğuşu olmadanda öğreniliyor yeterki düşsün numara..

 294. 27/12/2009, 23:31

  >koğuşunu sormamın sebebi eşimle aynı koğuşta olabilirmi diyeydi

 295. 27/12/2009, 23:34

  >Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.Günlerdir ve aylardır; fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımız ve telefonlarımızla, sizleri; Sayın Başbakanımızı, Sayın AKP ve MHP Milletvekillerimizi, haklı olduğumuza inandığımız, çek yasasının olumsuzluklarıyla ilgili olarak, rahatsız edip; yasal çerçeveler içersinde hak arayışına giriştik. Ancak; gördük, bildik ve anladık ki, bu haklı olan davamızda, yanımızda ve yakınımızda olan, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekilleri olmuşlardır. Eğri oturup doğru konuşursak; kısmen, yanımızda olan; AKP ve MHP milletvekillerimizde var olmuşlardır ama, onlarında; galiba, güçleri bazı şeylere yetmemiştir. Ancak ki; tamamen tüm gücü ile yanımızda ve yakınımızda olan C.H.P. olmuştur. Bizler; hepimiz esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren konumunda iken, muhtelif sebepler ve ekonomik krizler nedeniyle, cezaevine giren; kaçak durumda yaşayan, işe ve ekmeğe muhtaç olan durumlara düştük ve düşürüldük. Geçmişte hatalarımız olmuş olabilir; ancak, birçoğumuz borçlarımızı ödemek için, bu hallere düşmüş insanlarız. Zaten; kast ve dolandırmak amacı ile hareket edenler, bir şekilde; kendilerini kurtarmışlardır. Çek cezaları bakımından; 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk orta iken, bu anlamda; lehimize bilinen bazı mahkeme kararları olduğu halde, halen; Sayın Yargıtay C.G.K. tarafından, aylar geçtiği halde bir karar yayınlanmamıştır. Şu anda; çıkmış olan çek yasasının, bizlere bir şey kazandırmadığı gibi, hepimiz için çok daha kötü sonuçlar ortaya koyacağı malumunuzdur. Bu durumda; zaten her zaman yanımızda olduğunu gördüğümüz ve inandığımız, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekillerimizden, bizler için desteklerinin devamını dilemekteyiz. Değerli Çalışmalarınızla; umuyor ve diliyoruz ki, haksız olduğuna inandığımız bu yeni çek yasasının; C.H.P. tarafından; Anayasa Mahkemesine taşınmasını ve tüm haksızlıkların giderilmesini umut ediyor ve bekliyoruz. Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.Haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda; C.H.P. Genel Başkanımızın ve Milletvekillerimizin, hep yanımızda olduğunu gördük ve inandık. Gerek bizler için ve gerekse ülkemizin tüm sorunları için; başarılı çalışmalarınızın daim olmasını diliyor, kendim ve tüm arkadaşlarım adına, en derin saygılarımı iletiyorum. 27.12.2009 Hasan ……..Adres; …………………………………… Mersin

 296. 27/12/2009, 23:37

  >Arkadaşlar,herkes bu kaos ortamında kendi derdine düşütü bunu da anlıyorum normal ama, sevinçlerimiz olsada bu kesin değil geçici bir çözümdür. Bu yasa ancak borcu küçük miktarlarda olan ancak yüzde 10 luk bir bölümümüz için çözümdür. Gerisi için durum fazla değişmeyecek… Bi rahat bırakın birkaçgün diyebilirsiniz ama unutmayınızki bunun sonu yok. süre işliyor. hernekadar Anayasa mahkemesine gideceği konusu büyük ihtimalde olsa henüz kesin değil bence. Bu nedenle bir an önce bu konuya eğilip yoğunlaşıp çalışarak bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu ben yazıyorum, benim gibi yazan birkaç arkadaş daha var. hepsi bu. Biz unutkan bir milletiz. unutkan olduğumuz içinde 8 sefer gidenler 9 sefer geldiler… her seferinde gene heldikleri içinde milleti dikkate almaktan vazgeçtiler. Sebebi biz olduğumuza göre kendimizi ilgilendiren bir konuda olsun balık beyinli olmayıp dikkatli davranarak bir an önce yapılması gerekenleri yapalım… yoksa çok geç olabilir….saygılarımla…

 297. 27/12/2009, 23:41

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ EVVELKİ YAZI METNİNİ SİTEMİZE BEN GÖNDERDİM. BU GECE; SAYIN, CHP GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİNE, İLGİLİ BİRİMLERİNE MAİL OLARAK GÖNDERDİM. YARIN VE ÖBÜRGÜN DAHA ETKİLİ OLUR DÜŞÜNCESİYLE, MEKTUPLARIMI GÖNDERECEĞİM. BİLGİLERİNİZE. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

 298. 27/12/2009, 23:42

  >80 de yazan arkadaş nasıl taahhut verdin yazarmısınn

 299. 27/12/2009, 23:44

  >Eve baskın düzenleyip az önce bir mağduru almışlar..Yani aramalar tam gaz

 300. 27/12/2009, 23:47

  >daha içerdekileri çıkarmayı beceremediler..cezacı zihniyet..

 301. 27/12/2009, 23:49

  >YUH ARTIK MEMLEKETİMİN POLİSLERİNİ KUTLUYORUM VALLA AZİMLE ASAYİŞİ KOLLUYORLAR.BU İNSANLAR İYİMİ ACABA

 302. 27/12/2009, 23:52

  >AYŞE HANIM ULAŞAMADINIZMI METRİSE ACABA

 303. 27/12/2009, 23:54

  >sürekli meşgul tam 55 dakika oldu..yılmadım ama..

 304. 27/12/2009, 23:56

  >taahütü ihlalden tahliye olan varmı????

 305. 28/12/2009, 00:03

  >cüneyt bey alınan tanıdıkmı ……

 306. 28/12/2009, 00:07

  >ekm2510Değil,,İçeri alınınca bunla ilgili ne yapabiliriz diye internette arama yapmışlarO şekil ulaştılartaahhüt örnekleri ve mahkeme karar örneklerini gönderdik bakalım hayırlısı

 307. 28/12/2009, 00:13

  >CÜNEYT BEY SAYENİZDE BELKİ CEZAEVİYLE TANIŞMADAN KURTULACAK BİRİSİ ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN KEŞKE BİZDE BU KADAR ŞANSLI OLABİLSEYDİK

 308. 28/12/2009, 00:15

  >Evet yakalamalar devam çünkü yıl sonu infaz bürolarında dosya kapama olayı diye bir şey var.C.evleri haydarpaşa garına döndü.Bir gün onlarıda içerde görürüz inşallah.

 309. 28/12/2009, 00:30

  >64 te yazan arkadaşben avukat deilim hukuk bilgimde sınırlı, busebeble yanıltıcı bilgi vermek istemem,dediim gibi bir avukata danışmanızda fayda var,bilgi olarak aşaıdaki linke göz atabilirsiniz.bu hukumde amaç yurtdışına çıkşı engeleyerek baskı yapmaktır ", Böylece, tutuklamadan beklenen amacın yurt dışına çıkma yasağı koymak suretiyle de sağlanabileceği her durumda, kişinin tutuklanması gibi daha ağır bir tedbir yerine, daha hafif olan yurt dışına çıkma yasağı tedbirine karar verilebilecektir. Ölçülülük ilkesi de bu şekilde sağlanmış olacaktır. "http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=1588

 310. 28/12/2009, 00:46

  >fikret şeker de yok bu akşam ki tahliyelerde..keşke iyi bir haber verebilseydim..

 311. 28/12/2009, 00:55

  >SAGOLUN AYŞE HANIM

 312. 28/12/2009, 01:24

  >cüneyt bey 24 lütfen yakalanması daha mı mantıklı acaba lafda geçiremiyoruz saygılar

 313. 28/12/2009, 01:27

  >Şu ortalık bi durulsun , içerdeki arkadaşlar bi çıksın, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz inşallah.Bu süre içinde bakalım yeni mahkeme kararları ne olacak …! bakalım yargıtay bir ictihad yayınlayacakmı…! yeni yasa anayasa mahkemesine taşınacakmı …??? vs vs vs…Bu arada şimdilik kimse zorda kalmadığı sürece taahhüt vermesin temennisindeyim..Görelim bakalım ne olacak…

 314. 28/12/2009, 01:38

  >sayın 105,okumuyorsunuz galiba. Bu yasa taahhüdü ihlalle ilgili herhangi bir düzenleme getirmiyor. Doğal olarakta tahliye olmaz, Sayın Hsan Barışçı kardeşim. Bu sana 2 nci yazışım keşke bu yorumları okuyanlar ve buraya yorum yazanlar sizin kadar dikkatle çaba gösterseler ve umursalarsaydı belki bugün farklı bir yerde olacaktık. Bakın ne güzel sizinle biz haberleşmedik ama adımlar noktasında aynı yerdeyiz. Şimdiki adım Anayasa Mahkemesi ve bunun yolu belli CHP. Zaten baştan beri bizim için savaş verdiler. şimdi onlardan bir adım daha bekliyoruz. Yapsalarda yapmasalarda onların hep yanında olacağım. Çünkü bunu hakediyorlar. Nugün yazılmış bu kadar yorum arasında 1. sen 1. ben 1 de kısa ama 2 kez bir arkadaşımız Anayasa Mahkemesi lafı etmiş. gerisi kişisel veya tahliyelerle ilgili. Tabiki tahliyeler çok önemli çünkü bu bizim tek kazanımımız. onlarında aramızda olmasıyla daha güçlü olacağız ama biraz öncede yazdım süre işliyor tik tak tik tak sayılı gün çabuk geçer. Sevgili Cüneyt artık bu Anayasa Mahkemesi konusuna el atma zamanı geldi sanırım. Yönlendirme gerek çağrı gerek. Bunuda ancak siz ve emre sağlayabilirsiniz. Ben zaten tam gaz devam ediyorum ama büyük çoğunluğuda bir yönlendirin artık. Çünkü tahliyelerin sonunu bekleyecek durumda değiliz. Eğer Adalet bakanı nın dediği gibi 2112 kişi olsaydı çoktan bitmişti ama göbeiğini kaşıyan ve gülerek bu yasayı sadece CHP muhalefet yaprtı diye son dakika golünüde atarak çıkaran hükümetin salınacak bu kadar yurttaşla ilgilide uygulamayla ilgili önceden ne mahkemelere ne cezaevlerinei ne savcılara nede emniyete bir genelge göndermediği ortada. Yani kabul edenler etmeyenler tamam vatanı kurtardık sanan ve o koltukların kendilerine babalarından kaldığını düşünmeye başlayan (7 yıl az değil haklılar) bunxa insanı yeni bir kaos ve çileye iten…CHP yle kaqvgalı(olabilir uhalefet sonuçta)…MHP ylde kavgalı (olabilir muhalefet sonuçta)…Çiftçiyle kavgalı (Ananıda alda git)…Gazetecilerle kavgalı(beğenmiyorsan çeker gidersn)…Tekel işçileriyle kavgalı…Sendikalarla kavgalı…Orduyla kavgalı…ergenekoncularla kavgalı……..,…medyayla kavgalı (yansaş hariç) yaaa bu ne biçim memleket yaaa bir devlet milleti oluşturan bu kadar unsurla nasıl kavgalı olurda aynı zamanda iktidarda kalabilir.Bir başbakan,kendi kabinesindeki sağlık bakanını nasıl fırçalayabilir.hadi fırşaladıo sağlık bakanı nasıl istifa etmez,Bir başnakan meclis başkanını nasıl fırçalayabilir,hadi fırçaladı o meclis başkanı hala orda nasıl oturur.bir başbakan tüm bunları yapar, 72 nilyonda bunu sindiri ondan sonrada bunun adı demokrasi denirse ticaret yapıp iflas eden bir insan borcunu ödeyemedi diye Anayasa Mahkemesine arkadan dolanan bir yasayla hapse atar sonrada bu insanlar kendilerine lütfedilen yaklaşık 1 yıllık hadi gene iyisinize kanıp yapılması gerekenleri yapmazsa. Kimse oturup Allaha yalvarmasın. Allah çalışana verir bekleyene değil. Çünkü öncelikle vereceğini zaten akıl olarak vermiş. Kullanamıyorsan kime ne…saygılarımla

 315. 28/12/2009, 01:43

  >Sevgili emk2510haklısın ama zamanda işliyor. Biraz önce gene yazdım o yayınlanmadan b unu yazıyorum. Bir huyum var sinirlenince bloggere girmeden adsız olarak yazıyorum. Herkesin bir defosu vardır buda benim defom. Ama zaman geçiyor.. Helede muhataplarınız milletvekilleri ise çümkü onlara sorduğunzda şarkı bellş dert bir değil elvan elvan.saygılar

 316. 28/12/2009, 01:49

  >T2 B4 ten çıkan varmı

 317. 28/12/2009, 01:51

  >ARKADAŞLARRRRRRRRR,TOPARLANIN ARTIK,3 YOL VAR EN HIZLISI ANAYASA MAHKEMESİ ÇABA GEREK ÇABASIZ OLMAZZZZZZOLMAZSA YARGITAYZAMAN İSTERODA OLMAZSA AHİM,O ZAMANA ÇOĞUMUZUN CEZASI BİTER….. BAKIN BAKALIM NE YAPMAK GEREK HADİN ARKADAŞLAR HADİN. YA BEN ÇIRPINIYORUM KESİLMİŞ BİR CEZAM DAHİ YOK HADİN YA HADİN ARTIK BU HUKUKSUZLUĞU BİTİRELİM BU BİZİM ELİMİZDE….

 318. 28/12/2009, 03:34

  >değerli arkadaşlarTürkiye Cumhuriyetinin çatısını oluşturan temel kurallara hangi siyasi kuruluşların sadakatla uyduğu,bir seçmen için en önemli ölçü olmadığı zaman…HAK ve HUKUK u güçlünün menfaatleri belirlemektedir…çek mağdurları olarak verilen mücadeleden öğrenebildiğimiz…Anayasa nasıl delinir?Hukuka nasıl takla attırılır?İnsan hakları kimler için?işte reaksiyon oylarının yarattığı BİAT yapısı…Türk toplumunun ekmeğinden önce talebi,hukukun üstünlüğüne dayanak,temel hak ve hürriyetleri olmalıdır diye düşünüyorum…aksi halde vahşi kapitalizmin ülkemiz üzerindeki çıkarları doğrultusundaki faaliyetlerine katkıda bulunduğumuzu unutmamak gerekir…bir tek oy bile çok büyük vebal taşımakta,siyasi partilerin fakirlik edebiyatı,mazlum sözcüğü,adalet sözcükleri parmak çoğunluğunu alıncaya kadar olursa ,yaşanılanlar kaçınılmaz hale geliyor…Cumhuriyet in kuruluşunu sağlayan CHP nin temel ilkelerden sapma göstermeden verdiği mücadelenin taktirle karşılanması gerekiyor…my way

 319. 28/12/2009, 03:38

  >selam dostlar..yeni çıkan "gudubet" kanunla ilgili doğrulanmamış bir yorum ile karşı karşıyayım; bilgili yoldaşlar yardımcı olabilirse minnetar olurum..Diyolar ki benim gibi kaçak durumda olan mağdurlar taahhüd başvurusunu (geçici madde 2/b) bizzat kendileri yapmalılar; avukatları geçerli değil.. Böyle birşey doğru mudur, gerçekliği var mıdır?

 320. 28/12/2009, 03:44

  >b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

 321. 28/12/2009, 03:46

  >sevgili myway,bana yapılan yorumlar da "yasal temsilcinin" bir avukat değil "vasi" olduğu hakkında.. avukat; yasal temsilci değil midir?

 322. 28/12/2009, 05:53

  >185 deki arkadaşımızın önerdiği açlık grevi söz konusu bile olamaz. Çünkü böyle bir eylemde hükümet bizi toplu olarak içeriye alır. Göbeklerini kaşıya kaşıya da arkamızdan gülerler. Ha bu arada oy vermekten bahseden kardeşlerimize, siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya sandık başına gidebiliyormusunuz ???Bu sitede bir çoğumuz değil sandık başına gitmek yakalanma korkusuyla evden dişarı çıkamıyor bile…Bizler çek borçlarımız için hapis cezası alıyoruz. Aynı zamanda devlete olan vergi borclarımızdan dolayı da ülke hapsine mahkum ediliyoruz. Hükümet’te birde utanmadan demokrasiden bahsediyor…Neyse bende buradan hepimize sesleniyorum ;Bu mağduriyetimizi İnsan Hakları Mahkemesine taşıyalım. Hepimiz yani 2 milyon kişi olarak aynı dilekçe örneği ile İnsan Hakları Mahkemesine başvurursak, karşılıksız çekten dolayı hapis cezasını ve özgürlüklerin kısıtlanmasını kaldırtıra biliriz. Bunun için bir avukatın bu siteye İnsan Hakları Mahkemesine başvuru format dilekçesi yayımlamasını rica ediyorum…Ancak bu şekilde sesimizi duyura biliriz. Çünkü bu yeni kanunla hiç kimsenin acısı dinmeyecek. Büyük bir kısmımız da tekrar içeriye alınacak. Aynı kısır döngü tekrar başa saracak… Bunun tek çözümü çek mağdurlarına AF’tır.Alacaklılarda bu isteğimize saygı duymalı çünkü bizler ancak özgür kalırsak çalışır çabalar borcumuzu öderiz. Bir Müslüman olarak ta Allahın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemeyiz.Ama bu yeni çek yasasına göre, işini ve herşeyini kaybetmiş, iflas etmiş, hapiste yatmış, düzeni tamamen alt üst olmuş bir insan için, borcunu üstelik faizi ile birlikte kısıtlı bir sürede ve bu şartlar altında ödemesi mümkün olmayacaktır…TEK ÇARE AVRUPA İNSAN HAKLARI…

 323. 28/12/2009, 09:30

  >cünety bey ne olur yazacaklarım konusunda bana yol gösterirseniz çok sevinirim kimseden bir yardım alamadım ve çok çaresizim ben2006 da iflas ettim en son 22/09/2005 de çıkan çekimi 7 milyar olarak ödedim yaklaşık 600 milyar çekim dışarda ve memleketi terk edip çocuklarımı yanlız bırakmak zorunda kaldım.o sırada sigorta ve bağkur borçlarımda vardı.2005 yılında polis kontrolunde bir şehrimizde yakalandım. bana dedikleri 5 dosyadan 25 gün yattım ve çıkdım ben çıkdıkdan 20 gün sonra eşim annesinin yanına yerleşmişdi tabi oraya sürekli polisler gelmiş beni aramışlar ama ne kadar cezam olduğu hakkında bilgi vermemişler 4 yıldır göçebe hayat yaşıyorum oğlum 6 aylıkdı şimdi 5 yaşına girecek ne olur bir akıl verin cezalarımı nasıl ve nerede öğrenebilirim ve ödeme şansım artık hiç yok kim verdi mahkemeye kim vermedi bilmiyorum.zaman aşımı ne onuda bilmiyorum.en mantıklısı teslim olup yatmakmı yoksa böyle orası senin burası benim kaçmakmı.40 yaşındayım hayatımın bundan sonrasını pek net göremiyorum ne olur cüneyt bey bir akıl verebilirseniz beklicem benim gibi sorunu olanın çok olduğunu biliyorum ama ne olur kimseden bir cevap alamadım saygılar.

 324. 28/12/2009, 09:50

  >Herkese Selam,Arkadaşlar bundan sonra ne yapacağımız gerçekten önemli. Ancak yorumları da okuduktan sonra bazı gerçeklerin de farkında varmamız gerek diye düşünüyorum.1) ANAYASA MAHKEMESİ-CHP : Arkadaşlar CHP içinden yönetim kadroları ile görüştük. Annem yıllardır CHP kadın kollarında görevli, neredeyse tüm arkadaşları da. Chp'nin ctesi günü yoğun programları vardı Alevi dernek vs..lerinde. O arada yöneticilerler görüştüler. Henüz bu konuda bir karar verilmemiş yani tabi gidicez kesin gidiyoruz diye yazanlara da inanmayın. Hayır gitmeyi düşünmüyoruz diyenlere de inanmayın. Bu konuda yılbaşı sonrası hukukçularla da bir araya gelip bir kaç mini kongre, toplantı vs. yapıp karar alacaklarını söylediler. Alınca da zaten açıklama yapacaklarını ve bilgi vereceklerini bildirdiler. Ben de bu arada gelişmeleri takip edip buradan yazacağım.2) YARGITAY – Yargıtay'ın bir içtihat yayınlamasını beklemekten başka bir çaremiz yok ve kanımca yayınlayacaktır. Zaten geçenlerde siteden bir arkadaş dosya vs. her şeyi vermişti meşhur Şişli dosyası ile ilgili. Yargıtay henüz bu dosyayı karara bağlamadı. Ben kişisel olarak buradan hala umutluyum. 3 ) AİHM : Bu konuda herkes atıyor tutuyor ancak bazı şeyleri görmezden gelmeyin lütfen. Öncelikle iç hukuk yolunun tamamen tükenmiş olması şartı var. Yani temyiz vs. tüm iç hukuk bitmeli başvurabilmeniz için. Dosyanız neticeye bağlanmalı ve hakkınızda hapis kararı çıkmalı. Ayrıca kaçak durumda olmamalısınız. Yani çıkan hapis kararına riayet etmeyip kaçarken AİHM'ne şikayet hakkınız yok. Cezanızı yatıyor olmanız şart başvurabilmeniz için. üçüncü bir şart da nihai karardan sonra 6 aydan fazla geçmemiş olması. Son olarak da lütfen avukat vs. diyenlere inanmayın. para tuzağı sadece. aşğıda mahkemenin linkini verdim. Bu adreste başvuru formu indirin bilgisayarınıza ve doldurun. Yine sitede belirtilen adrese posta yoluya gönderin. Başvurular sadece bu yolla kabul ediliyor. Daha sonra başvurunuz için görüşülebilir kararı çıkarsa ( ki bu bizim için büyük ölçüde kazandık anlamına gelmektedir) zaten gerisi sorun değil. Masraflar onlar tarafından karşılanmakta ve ayrıca size en iyisinden avukat da tahsis ediyorlar.Arkadaşlar durum böyleyken böyle. Hepimize sabırlar diliyorum.

 325. 28/12/2009, 09:51

  >AİHM LINK : http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_ENSite ingilizce, bilmeyenler bir tanıdıktan yardım istesinler olmadı sorularınızı buradan sorun ben de yardımcı olur zamanım yettiğince.

 326. aa
  28/12/2009, 10:12

  >BeylerEğri oturup doğru konşalım burasının iyi ce siyaset meydanına çevirdiniz anladımkı aramazıda kasıtlı olarak bulunanlar var sitenin ciddiyeti iyice kayboluyor Karanlığa kufretmektense nasıl mum yakarız onunhesabını yapalım ama göruyorumkı birilerinin derdi sadece kufretmekve onlrın bizim magduriyetimizle hiç alakalar yok burası sıyaset meydanın değil biz kaç kişiyiz toplanın sayalım bizim oyumuz ne ifade eder nekadar ifade eder bu şekilde yazmak bizi yaralar site direk hukumet duşmanlığı propagandasına dönuşuyr "27 ayrı dosyası olan 300.000 tl borcu olan çekten 6 yıldır aranan birisiyim "zannetmeyın tuzum kuruAklı selim olun ateşi gazla sonduremezsınız

 327. 28/12/2009, 10:12

  >124 deki arkadaşım,Öncelikle bir PTT ye git ve 1 TL ver vatandaşlık şifresi al.E Devlet sitesine internetden gir.Orada tüm dosyalarını göreceksin.Sen büyük ihtimalle 5 dosya karşılığı çek karnesini iade etmemekten yattın.O arada diğer dosyalarının durumunu şifren ile gör.600 milyar rakamı ödeme şansın olmadığına göre ya yatacaksın ki sınırı 5 sene yatarı yaklaşık 3 sene .(çekler 2005 evvelsi ise 5/2 si yatar)ya da taahhütname verip bir sene erteleyeceksin sonra yakalanırsan yatacaksın tabiiki yakalanırsan o arada kaçabilirsen 10 sene(2005 öncesi ise belkide bazılarını doldurdun 5 sene ) dolduğu takdirde ( çeklerin yazıldığı tarihten başlar )tamamen kurtulursun.Ama eğer buradan da takip ettiğin gibi Anayasa Mahkemesi nin yasayı iptali söz konusu olabilir.İşte o zaman hak yerini bulacak ve özgürlüğü teminat alıp hayat la kumar oynatan dünyada hiçbir örneği olmayan bu acayip yasa hepten ortadan kalkar ve özgür kalırız.Allah hepimize yardım etsin.

 328. 28/12/2009, 10:25

  >arkadaşlar herkese günaydın arkadaşlar cüneyt emre kardeşlerim ne yapacagız ne yapmamız gerekiyor yargılanan insanlar var cezası yargıtayda olanlar var bu arada ne yapacagız arasıra siteye girin insanlar dagılmasın ne yapılması gerektiğini bildirin bu insanları cesareti kırılmasın siteye giren bazı arkadaşlar diyorlarki hep şahsi konular yada kısır çekişmeler oysa araştırmaya devam edelim bundan sonra ne yapacagız onu tartışalım derim yani bu yamama yasayla kimsse birşey elde edemediği apaçık ortada onun içindirki a planı b planı üzerinde tartışalım diyorum saygılar sunuyorum

 329. 28/12/2009, 10:32

  >128 de yazan Süheyl arkadaşım.Verilen ceza 5 sene yatarı 3 sene demişsiniz.Bu cezada iyi hal indirimi varmıki?Açıklarsanız teşekkür ederim.

 330. 28/12/2009, 10:56

  >muğla kapalı cezaevinden hala bir ses yok..TAHLİYE OLAN VAR MIIIIIIII?

 331. 28/12/2009, 11:02

  >BİR ÇEK MAĞDURU YAKINI OLARAK. İNTERNET SITELERINE YAZDIĞIM YAZININ LİNKİ AĞIĞIDAKİ GİBİDİR. HAK ARAMA MÜCADELENİZDE BAŞARILAR DİLERİMHÜSEYİN ŞİNASİhttp://www.anamurunsesi.com/YANSAYFA/koseyazilari/yazar3.htmhttp://www.anamurunsesi.com/YANSAYFA/koseyazilari/hsinasi%20cek%20yasasi.htm

 332. 28/12/2009, 11:04

  >Arkadaşlar Fox tv çalar saat programına sorunlarımızı belirten bir yazı attım.YAsa çıktı bunca gün oldu neden hala içerde insanlar dahada mağdur ediliyor ve devletin söylediği 2,200 hükümlü rakamı nın doğru olmadığının üstünü vurgulayarak.İnanmazsanız şu siteyi okuyun haber değeri yokmu diye site adresinide verdim.Hep beraber medyaya yüklenirsek bir ihtimal haber değerimiz olabilir her ne kadar bu ülkede insan olarak değerimiz olmasada.

 333. 28/12/2009, 11:21

  >Süheyl, vatandaşlık şifresi alırken gbt'nin sorun olup olmadığı hakkında bir bilgin var mı? Eğer olmuyorsa, diyelim ki gittik aldık. Ben uyaptan TC kimlik ile dosyalarıma ancak tek tek mahkeme mahkeme arayarak bakabildim. Başka şehirlerde vs.de varsa büyük ihtmalle de göremediklerim olmuştur. Bu şifre ile edevlettten girince otomatik olarak tüm davalarımız görünüyor mu??

 334. 28/12/2009, 12:17

  >balıkesir dursunbeyde 3 kişi tahliye oldu şimdiye kadar hergün arıyorum günde 1 kii tahliye oluo gibi birşey..ama orası çok küçük bi cezaevi toplam 45 kişi var tüm cezaevinde ve çektan yatan sayısı tahminimce 5 yada ve en geç ayın 5ine kadar kimse kalmz burda dediler

 335. 28/12/2009, 12:19

  >metris ten haber alan varmı

 336. 28/12/2009, 12:30

  >131 bende muğla cezaevinden haber bekliyorum aradım birkaç kişi tahliye olmuş tahliyesi geleni bekletmiyoruz gönderiyoruz dediler

 337. 28/12/2009, 12:46

  >Sayın Cüneyt BeyKarşılıksız çıkan 1 adet çekimin banka arka kısmına,yazıldığı tarihi belirtmemişti.İcra mahkemesine itiraz ettiğimizde bu eksiklikten dolayı mahkeme çekle ilgili hükümsüz kararı vermişti.Yani icra mahkemesinde çek geçersiz olarak kabul edilmişti.Gerçi banka buna itiraz ederek,yargıtaya başvurdu ama sonucun değişmeyeceğini sanıyorum.Ancak bu hafta aynı çekle ilgili ceza davası sonucu geldi.Orada da bu çekten dolayı adli para cezası verilmiş tarafımıza.İcra mahkemesinin iptal etme gerekçesi asliye ceza mahkemeleri için de geçerli değilmidir acaba?Bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz lütfenSerdar

 338. 28/12/2009, 12:52

  >arkadaşlar bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim bankalar çekin keşide tarihinden sonra kaç gün içinde yazması gerekiyor benim bir çekim 05.12.2002 tarihili ama arkası 16.12.2002 tarihinde yazılmış bilgi verirseniz sevinirim ben 10 gün içinde yazılması gerek diye biliyorum aydınlatırsanız sevinirim aycan

 339. 28/12/2009, 12:55

  >süheyl bey yardımların için çok teşekkür bu olayı hiç bilmiyodum ben 124 postaneden şifre alırken gbt soruluyomu acaba bilginiz varmı birde bütün dosyalar e devlette görünüyomu saygılar

 340. 28/12/2009, 13:00

  >Cüneyt Bey;Eski yorumlara da baktım ama göremedim. Benim 18.000 TL lik cezam var. 2001 senesinden. Gecikme zammı ile beraber 50 000 i geçmiştir. Ben infaza taahhütte bulunsam. 1 yıl içinde %30 yerine Adli para cezasını ödesem sizce taahhüt vermek sıkıntı çıkarır mı ?,

 341. 28/12/2009, 13:15

  >Süheyl Bey,yorumunuza karşılık 2 sorum olacak birincisi ptt den alınan vatandaşlık şifresi ile tek sorgulama ile tüm kayıtlar geliyormu, diğer türlü her mahkeme için ayrı ayrı tc kimlik no girerek bakmak uzun süre alıyorda, ikinci sorum ise anayasa mahkemesine gdilmesi ve de yasanın olası iptal edilmesi hepimzin kurtuluşu olacak gibi bir yorumunuz var. Benim bildiğim kadarı ile anayasa mahkemesi kararı iptal ederse bir önceki yasa yürürlülükte kalmaya devam etmez mi? Bu durumda nasıl olurda hepimiz için kurtuluş olur????

 342. 28/12/2009, 13:38

  >141-şükrü bey,zaman aşımını araştırın.1 haziran 2005 öncesi çeklerde ceza zaman aşımı süresi 5 yıl (çek tarihinden itibarenbekleyin biraz, zaman aşımı konusu ile ilgili bir arkadaş avukatıyla sorduracaktı, bugün yazar sanıyorum.2626

 343. 28/12/2009, 13:43

  >ptt den şifre almaya gerek yok.e-devlet vs nerden girerseniz girin bakacağınız yer yinede uyap…şifre olmadan tc kimlik no ile bakabilirisniz uyap'tan.uyap'tan tek tek mahkemelerden bakacaksınız.ayrıca uyap kayıtları tam sağlıklı değil, en iyisi "adliye infaz bürosu"na bir yakınınız gitsin baksın. ben kardeşiyim para cezası varmış yatıracam falan derse bakabilir…ben öyle yaptırdım..2626

 344. 28/12/2009, 13:46

  >sizden ricam 2005 öncesi ve sonrası için kesinleşmiş cezanın zaman aşımını yazarmısınız. çünkü dikkat ediyorum 2005 öncesi cezası bulunan çok insan var.Heryerde farklı bilgi var.Teşekkürler. BURCU.

 345. 28/12/2009, 13:49

  >Tşk ederim amaZaman aşımını araştırdım. Eski TCK ve Yeni TCK ya göre Ceza zamanaşımı 10 sene. Bu da cezanın kesinleştiği tarihten başlıyor. Eski TCK ya göre dava zamanaşımı 5 sene idi.Bekleyelim bakalım. Belki avukattan gelecek haber farklı olabilir.

 346. 28/12/2009, 13:56

  >145 burcu hn ve 146 şükrü bey,elimdeki kaynak aşağıdaki gibidir. araştırmaya sordurmaya devam ediyorum;Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen (m.66) kavram olarak dava zamanaşımı denilmektedir. Dava zamanaşımı işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda” dava ceza zamanaşımı sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, zamanaşımına ilişkin kurallar maddi ceza hukuku kuralları olarak kabul edildiği için suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan zamanaşımı kuralları failin lehine ise suç tarihindeki zamanaşımı kuralları uygulanır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, beş seneden az ağır hapis cezalarını gerektiren suçlarda zamanaşımı beş yıl (5 YIL) olarak belirlenmiştir. Buna göre bir suç, 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ise mülga Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı, eski ve yeni Türk Ceza Kanununda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği gün olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde Hukuku âmme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir.Bu halde müruruzaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer müruruzamanı kesen muameleler müteaddid ise müruruzaman bunların en sonuncusundan itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruruzaman müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Dolayısı ile zamanaşımı süresine kesen sebepler bulunsa bile zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, 102. maddede belirtilen sürelere yarısının eklenmesi ile bulunacak toplam süre sonunda sona erer. Kaynak:http://www.turkhukukrehberi.net/ceza-davasinda-zamanasimi/

 347. 28/12/2009, 13:58

  >124 posta servisinden şifre alırken gbt ye bakılıyormu acaba bir bilenimiz varmı..veya avukatımız var olan vekaletimizle alabilirmi bilgisi olan arkadaşlardan rica olunur

 348. 28/12/2009, 14:00

  >Arkadaşlar Merhaba,Zamanaşımı konusunda bir karmaşa var.Haziran 2005 ten önceki çeklerde benim bildiğim dava zaman aşımı süresi 5 yıl yani çekin karşılıksız çıktıgı günden başlayarak bu çekle ilgili dava karara bağlanmamışsa bir başka deyişle diyelimki 30/03/2005 tarihli çek o gün arkası yazılıp karşılıksız çıkınca asliye ceza mahkemesi kararına itiraz edip yargıtayda 30/03/2010 tarihine kadar hala karar çıkmamışsa sözü edilen çek zaman aşımına uğrar.Ancak karar daha önce çıkmışsa diyelim 30/01/2010 da bu kez bu tarihten başlayarak 30/01/2015 e kadar ceza zaman aşımı süresi uzar.Bu zamanlarda Yargıtayda hala bekleyip karar verilmemiş çekler için bu süre geçerlidir.

 349. 28/12/2009, 14:04

  >Benim çeklerim 2001 ylı Şubat mart Nisan aylarına ait ve toplamda 18.000 TL. Fakat cezanın kesinleştiği tarih 09/02/2002. Bu duruma göre benim zaman aşımım cezanın kesinleştiği tarihten mi başlar; yoksa suç tarihinden mi başlar ve ne kadar dır ?

 350. 28/12/2009, 14:10

  >anlamıyorum kafam karıştı 05.12.2002 keşide tarihi sonuç tarihi sanırım ocak yada şubat 2009 tarihi zaman aşımımı oldu yani cevap verirseniz sevinirim aycan

 351. 28/12/2009, 14:12

  >Şükrü Bey Merhaba, 9/02/2002 tarihinden yani cezanını kesinleştiği tarihten başlar.Zaman aşımı 10/02/2007 de sona erer.Sizin çekleriniz bence 2 yıldır zaman aşımına uğramıştır.

 352. 28/12/2009, 14:13

  >149 da yazan arkadaş;5 sene zamanaşımı cezanın kesinleştiği tarihten başlar dediniz ama bu duruma göre cezamın düşmesi gerekiyor.

 353. 28/12/2009, 14:19

  >arkadaşlar bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim bankalar çekin keşide tarihinden sonra kaç gün içinde yazması gerekiyor benim bir çekim 05.12.2002 tarihili ama arkası 16.12.2002 tarihinde şubede yazılmış bilgi verirseniz sevinirim ben 10 gün içinde yazılması gerek diye biliyorum aydınlatırsanız sevinirim aycan

 354. 28/12/2009, 14:23

  >ARKADAŞLAR BENDE SİZİN GİBİ ÇEK MAGDURUYUMM.. BENİM BAŞIMA GELENLER 2008 İLK AYLARINDA OLDU…ÇOK BÜYÜK BİR TOPTANCIYDIK.. ORTAGIMLA BERABER ADİ BİR İŞLETME SAHİBİYDİK…YAKLAŞIK PİYASADA 900 BİN TL CİVARINDA VADELİ DÖNÜYORDUK.. İŞLERİMİZ SÜPERDİ…ÇEKLERDE İMZA YETKİSİ BANA AİTTİ..AİLEMLE BERABER 15 GÜNLÜĞÜNE TATİLE ÇIKTIM..VE DAHA TATİLİME BAŞLAMADAN ORTAGIM HEMEN ARKAMDAN TÜM DEPOLARI İŞYERLERİNİN MALLARINI BAŞKA BİR YERE AKTARMA YAPIP MALİYEYE BENİ MALLA BİRLİKTE KAÇTI GÖSTERİP TUTANAK TUTTURDU…900 BİN TL ÜSTÜME BORÇ BIRAKTI VE KAÇTI MALLARLA..NERDE OLDUGUNUDA BİLMİYORUM..YURTDIŞINDA MUHTEMELEN.. MAHKEMELERE GİTTİM.. DAVALAR AÇTIM NAFİLE.. T.C. DE BİR DAVA AÇTINIZMI 1-2 YILDA TAMAMLANIYOR..BU ARADA ALACAKLI KANINIZI EMİYOR.İCRALAR ÜST ÜSTTE GELDİ.. EVİM ARACIM HER ŞEYİM YOK PAHASINA SATILDI GİTTİ…BEŞ KURUŞ METELİKSİZ KALDIM…YAKALAMA KARARLARI ÇIKTI HAKKIMDA.. OTURDUM AŞAĞIYA DÜŞÜNDÜM.. BU BORÇU NASIL ÖDERİM DİYE.. NASIL ÖDENİRKİ…BİR GÜN TV DE AT YARIŞI GÖZÜME ÇARPTI.. MANYAK RAKAMLAR DÖNÜYOR TOPLANIYOR HER GÜN..OYNAMAYA KARAR VERDİM.. ARAŞTIRDIM ATLARI NOTLAR ALDIM.. VE EN SONUNDA BU YARIŞI DÜZENLEYEN MATEMATİK PROFOSORLERİ OLDUGUNU ÖGRENDİM.. MATAMATİKSEL HESAPLAR KİTAPLAR YAPTIM.. SONUÇ NEMİ OLDU 1 YIL TEREDDÜRSÜZ GECE GÜNDÜZ ARAŞTIRDIM..KENDİME Bİ PROGRAM YAPTIM..BENİM 900 MİLYAR BORCUM ŞU AN İCRADA SATILAN MALLARIMLA BERABER 150 MİLYARA İNDİ..BU GÜNENE KADAR AT YARIŞINDA KAYBETTİĞİM PARA BİNYÜZ TL KAZANDIGIM PARA 500-550 BİN TL CİVARINDA…HİÇ BİR AVUKAT VE ALACAKLIM GÖZÜMÜN YAŞINA BAKMAMIŞTI..BORÇLUSUN EN ADİ BATAKCISIN GÖZLERİNDE.. ADAM DEĞİLSİN DAHA DOGRUSU… EEE ADAMLAR HAKLI SENDEN ALACAKLI…GİDİYORUM ŞİMDİ SÜREKLİ TUTTURDUKCA İCRA DAİRESİNE GİDİP ADLİ PARA CEZALARIYLA BİRLİKTE YATIRIYORUM BORÇUMU TEMİZ KAGIDIMI ELİME ALIYORUM VE SAKLIYORUM…2 ARKADAŞIM GÜVENDİ BANA VE ONLARADA OYNADIM.. ŞU AN İKİSİDE KURTULDU BORÇLARINDAN…ŞU AN HALEN ÇALIŞMIYORUM..AT YARIŞI TAKİP EDİYORUM.. KENDİME SÖZ VERDİM BORÇLARIM TAMAMIYLA BİTİNCE OYNAMICAM DAHA… BURDA ARKADAŞLARA BAKIYORUM HEPİNİZİN DERDİ AYNI.. TAAHHÜT VERİP DIŞARI ÇIKAÇAKSINIZ ÇIKMASINA. İŞ YERİ AÇACAK PARANIZ VARMI.??? BATAN ADAMA KİM VADELİ MAL VERİR..? KİM PARA VERİR.?? HANGİ BANKA YÜZÜNÜZE BAKAR.?? DIŞARI ÇIKMAK ÖNEMLİ DEGİL ARKADAŞLAR.. PARAYI ÖDEMEK ÖNEMLİ..İYİ DÜŞÜNÜN YARININIZI DAHADA KÖTÜYE SÜRÜKLEMEYİN…HEPİNİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN…

 355. 28/12/2009, 14:23

  >Öncelikle içime bir ferahlama geldi; Kesin olmasada..Fakat;Ben cezaevine girdiğimde bu dosya vardı fakat bunun cezasını yatmadım. Çıktım. Yatmadığımı Adliye infazına gittiğimde öğrendim. İnfazda ki memur bana aranmam olduğunu söyledi. Dosya infazda kalmış Cezaevine göndermemişler. – Sizce cezam düştüğü için mi cezaevine göndermediler yoksa gerçekten unuttular mı ? – Zamanaşımından düştüyse neden hala aranmam var ?

 356. 28/12/2009, 14:24

  >hiç izmir buca cezaevinden tahliye haberi yok mu?lütfen bilgisi olan varsa yazsın!!

 357. 28/12/2009, 14:24

  >Şükrü bey merhaba,Sizin çekleriniz 9/02/2002 cezanızın çıktığı tarihten itibaren 5 yildır yani zamanaşımı 9/02/2007 de bitmelidir.Bazen yinede maksimum 2,5 yıl daha zamanaşımını kesen yakalama veya giyabi tutuklama gibi sebeblerden bu süreyi toplam 7,5 yıla kadar uzatırlar.yani sizin çekleriniz 7,5 yıla kadar uzasa dahi 9/08/2009 da zaman aşımına kesin olarak uğramıştır.Lütfen gidip düşüm yaptırınız.size geçmiş olsun

 358. 28/12/2009, 14:27

  >ARKAŞLAR BU ZAMAN AŞIMLARI DOGRU OLSAYDIM BENİM VE BENİM GİBİ 2005 DE ÖNCE OLAN ÇEKLERİN DÜŞMESİ GEREKİRDİ AMA DÜŞEN YOK …BU ZAMAN AŞIMI SÜRESİNDE Bİ SORUN VAR HER KAFADAN FARKLI SÜRELER ÇIKIYOR…. LÜTFEN YARDIMMMMMM….ZEKNAZ

 359. 28/12/2009, 14:31

  >TCAdalet Bakanlığı Kanunlar Genel MüdürlüğüEkonomik krizin sürdüğü bir ortamda işletmelerin daha sağlıklı işleyebilmesini sağlamak amacıyla İcra ve İflas Yasasında bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.Ekonomik düzende rekabet edemeyen işletmeler ve girişimcilerin bulunduğu, alacaklı ile borçluyu gözeten şeffaf bir İcra İflas hukukunun işletmeler ve girişimciler için etkili bir çıkış yolu ve yeniden yapılandırılmalarına olanak vereceği ve bu durumun da ekonomik istikrar getireceği tartışılmazdır. Özellikle küresel krizin kıskacında bulunan şirketler ve bireylerin iyileştirilmesi amacıyla iflasın ertelenmesi, konkordato, icranın askıya alınması ve yeniden yapılandırma kurumlarına ilişkin hükümlerde acil bir değişiklik ihtiyacı vardır. Yapılması muhtemel değişikliklerin ihtiyaçları karşılayacak ve problemleri çözebilecek nitelikte olabilmesi için, söz konusu kurumlara ilişkin uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlarla bunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerinizin mümkün olan en kısa sürede bildirilmesini rica ederim. Kanunlar Genel Müdürü Kenan ÖZDEMİRilgi:TOBBTürkiye Barolar BirliğiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliğivs vs vsKrizi kabul ettiler sonunda!!

 360. 28/12/2009, 14:31

  >Sen at yarışından kazanıyorsun. Bizde piyango aldık. Çeyrek ikramiye çıkarsa temizlenecez 🙂

 361. 28/12/2009, 14:31

  >cuneyıt bey daha oncede konusmustuk ben vekaleten ceklere ımza atmıstım sımdı benım kesınlesen ve devam eden mahkemelerım var ben bu mahkemelere dılekceyle basvurmayı dusunuyorum nasıl bı yol ızlemem gerkıyor kesınlesen dosyalara uyarlamyla ılgılımı dılekce vermem gerekıyor dıyer dosyalara nasıl bı dılekce verecem yardımcı olursanız sevınırım yıyıdo

 362. 28/12/2009, 14:36

  >Ceza zamanaşımıMADDE 68. – (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.çeklerde verilen ceza adli para cezasıdırzaman aşamı 10 yıldır..

 363. 28/12/2009, 14:37

  >cüneyt bey şu zaman aşımıyla ilgili sizin fikriniz ne bunu bizimle paylaşırsanız sevinirim farklı farklı yorumlar var lütfen bilgilendirirseniz sevinirim aycan

 364. 28/12/2009, 14:43

  >arkadaşlar "122"ye bir cevap alabilir miyim n'olur…

 365. 28/12/2009, 14:44

  >arkadaşlar "122"ye bir cevap alabilir miyim n'olur…

 366. 28/12/2009, 14:45

  >CÜNENT BEY TŞKLER…PEKİ 2005 DEN ÖNCEKİ ÇEKLERE ZAMAN AŞIMI 5 YIL DENİYOR..BU DOĞRUMUDUR.. ZEKNAZ

 367. 28/12/2009, 14:47

  >Mahkeme kalemiyle görüştüm ve Eski TCK ya göre ceza zamanaşımı 7 yıl 6 ay. Maalesef bende araştırdım ki cezanın kesinleştiği tarih 08/02/2005 miş. Yanlış hatırlamışım. 🙂

 368. 28/12/2009, 14:49

  >BENİM ARANDIĞIM ÇEKLER 2004 YILININ 12. AYINDAN ÖNCEYDİ. 12. AYIN 5 İNDE YAKALANDIM 5 GÜN YATTIM VE ADLİ PARA CEZAM ÖDENEREK ÇIKTIM. BUNA GÖRE BEN BOŞUNAMI YATTIM VE CEZA ÖDEDİM. EĞER ÖYLEYSE BU PARAYI GERİ ALMAM MÜMKÜNMÜ?CÜNEYT BEY SİZE İLK DEFA SORUYORUM. BİLGİNİZ VARSA EĞER YANITLARSANIZ SEVİNİRİM, TEŞEKKÜRLER.CİNOCAN

 369. 28/12/2009, 15:10

  >122Başvuru sahibi adına sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişi (yasal temsilci)Yasal temsilci: noter vekaleti ile yetkilendirilmiş Kardeş, Avukat vs vsİster Avukat olsun veya başka biri noter kanalıyla ilgili konu için yetkilendirilen (vekalet verilen) yasal temsilci statüsü kazanır.Hak ve görev bakımından birinin ya da bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil..

 370. 28/12/2009, 15:23

  >1555 te yazan arkadas butun sans oyunlarını denedım olmutyor olanıda orda kaybettım

 371. 28/12/2009, 15:28

  >Yürürlükten kaldırılan 765 s. Kanunun 112. maddesi şöyledir: “Madde 112 – Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki müddetlerin mürurile ortadan kalkar:1. Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ve müebbet ağır hapis cezaları otuz sene,2. Yirmi sene ve daha fazla müddetle ağır hapis cezası yirmi dört sene,3. Beş seneden ziyade ağır hapis veyahut hapis veya müebbet sürgün cezası yirmi sene,4. Beş seneye kadar ağır hapis veyahut hapis veya muvakkat sürgün veya muvakkaten hidemâtı âmmeden memnuiyet cezaları ile ağır cezayı nakdî hükümleri on sene,5. Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanatın tatili icrası yahut otuz liradan ziyade hafif cezayı nakdî hükümleri dört sene,6. Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan aşağı ceza hükümleri on sekiz ay geçmesiyle ortadan kalkar. Nevileri başka başka cezaları havi hükümler, en ağır ceza için konulan müddetin geçmesiyle ortadan kalkar. Cezanın müruru zaman ile ortadan kalkmasından sonra emniyeti umumiye nezareti altında bulunmak cezasının da hükmü kalmaz.” ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE OLAN 5237 s. Kanunun 68. maddesi ise şu şekildedir: “Ceza zamanaşımı MADDE 68. – (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl. d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl. (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. (3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.BİLGİ:www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/106.doc

 372. 28/12/2009, 15:29

  >Cüneyt bey çok teşekkür ederim.. Kısacası noter kanalıyla yetkilendirilen örneğin kardeşe VASİ deniyor da avukata VEKİL deniyor o yüzden kanunda VASİ için Yasal Temsilci deriz de VEKİL için diyemeyiz fikri yanlış değil mi?

 373. 28/12/2009, 15:32

  >155 de yazan arkadaş. Bize de formülünü söylesen 🙂

 374. 28/12/2009, 15:33

  >TEŞEKKÜRLER CÜNEYT BEY ;2005 ÖNCESİDE İÇİNDE AYNI KANUN GEÇERLİMİ YOKSA ARKADAŞLARIN YAZDIĞI GİBİ 5 YILMI? BU KONUDA BİR BİLGİNİZ VARMI?

 375. 28/12/2009, 15:34

  >155 de yazan arkadaş. Bize de formülünü söylesen 🙂

 376. 28/12/2009, 15:35

  >arkadaşlar tam ve kesin olarak bilen bir arkadaş cevap verirse iyi olur kafalarda problem kalmaz adli para cezalarında zaman aşım süresi ne kadar eski kanuna göre mesela 2004 de alınan adli para cezasının zaman aşımı ne kadardır

 377. 28/12/2009, 15:38

  >aşe hn nerelerdesiniz ılaşamıyorummetrise bilginiz varmı

 378. 28/12/2009, 15:44

  >şükrü bey,suç tarihinden itibaren mi, karar tarihinden itibaren mi 7 yıl 6 ay?

 379. 28/12/2009, 15:45

  >Ümraniye cezaevinden bi habervarmı

 380. 28/12/2009, 15:46

  >sayın cüneyt bu 112 maddenin 4 maddesinde 10 yıl demiyor 5 yıl diyor o linkte yanlışlık var sanırım aycan

 381. 28/12/2009, 15:49

  >Kararın kesinleştiği tarihten itibaren..

 382. 28/12/2009, 15:49

  >HERKESE MERHABA BEN KOCAELİDEN YAZIYORUM.HERŞEY O KADAR KARMAŞIK Kİ EN İYİSİ SIKINTIMI YAZAYIM BİLGİSİ OLAN BİRİ MUTLAKA BENİ YANITLAYACAKTIR DİYE DÜŞÜNDÜM.BABAMIN DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTE TEMSİLCİ OLARAK İMZALADIĞI VE KARŞILIKSIZ ÇIKAN VE MAHKEMECE SONUÇLANIP İMZA SAHİBİ OLDUĞU İÇİN İNFAZLA SONUÇLANAN BİR KAÇ TANE DOSYASI VAR.ŞİRKET SAHİBİ YA DA HESAP SAHİBİ DEĞİL SADECE ÇEKTEKİ İMZA SAHİBİ DEDİĞİM GİBİ.BAŞKA BİR DEYİŞLE SAFLIĞININ KURBANI.ŞİMDİ YENİ YASAYA GÖRE İNFAZLARIN DURDURULMASI NE DERECE MÜMKÜN BORÇ SAHİBİDE DEĞİLİZ ALACAKLIYLA ANLAŞMA OLAYLARI FALAN.OF ÖLE KARIŞTIM Kİ.BİRİ YARDIM ETSİN NE OLUR.NE YAPACAĞIZ.

 383. 28/12/2009, 15:52

  >şu iki olaı bir birbirine karıştırmayalım bir çekin yazıldığı tarihten sonraki beş yıl birde cezanın kesildiğinden sonraki beşyıl zaman aşımı dır

 384. 28/12/2009, 15:52

  >İlginiz için çok teşekkürler.Bu 5237 nolu yasa sanırım 2005sonrası için geçerli.Anlıyacağınız gibi benim ceza karar tarihim 2003 kargaşayıda zaten bu yüzden yaşıyorum.5 yıl mı,7 yıl 6 ay mı,10 yıl mı.Tekrar Teşekkürler. BURCU

 385. 28/12/2009, 15:53

  >o at yarışçının derdi başka. bir program yaptım hep kazanıorum falan diyor ya, iki arkadaşa da oynattım onlar da hep kazandı falan bekliyor şimdi buradan yazacaklar allah aşkına bize de oynat falan dicekler o da dicek ki ben progam yazdım yaptım sırrı var ot var kıl var tüy var prgramı satarım falana getircek. ama napsın garibim bilmiyor ki buradakilerin 5 kuruş parası yok sokağa atacak.. herkes yolunda napsın o da böyle bir yol tutturmuş işte. madem öyle bize şöyle yarının altılısını mesela bir bedava örnek kupon yaz tuttur da görelim alalım hadi :)))

 386. 28/12/2009, 15:58

  >Sayın AycanSiz Dava zaman aşımı ile Ceza zaman aşımını bir birine karıştırıyorsunuzikisi farklı şeyler 102 Dava zaman aşımıTÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 765Madde 102:Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasında hukuku amme davası:madde 112 ceza zaman aşımıMadde 112 – Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki müddetlerin müruriyle orta dan kalkar:Bizi ilgilendiren konu ceza zaman aşımı…Zaten çeklerde üzerindeki tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet başvurusu yapmazsanız cezai dava açamazsınız.. 5 yıllık dava zaman aşımı çeklerde söz konusu bile olmaz..

 387. 28/12/2009, 16:00

  >ya bırakın bu işleri polis dedi ki biz mağdurları aramıyoruz bıraktı demek ne güzel. arkadaşlar bari burada birbirimize saçmasapan şeyler yazmayalım söylemeyelim lütfen adam gibi derdimize çözüm arayalım. polis senin gbt'ne bakar ve bir şey çıkmasına rağmen salarsa meslekten men edilir bu bir. ikincisi polis çevirmesine girdim diyorsun yani bir ekip var. Haydi diyelim ki biri seni o kadar sevdi ki meslekten meni kabul etti seni saldı diğerleri salmaz hepsinin başı yanar. ne dielim Allah çarşına pazar versin. Ha ya da sen düzgün düzgün yaz ben söyledim çek borcum var dedim adam GBTme bakmadı acıdı insafa geldi bıraktı de insanların kafası karışmasın.

 388. 28/12/2009, 16:02

  >aman kafam iyice karıştı hiç bir soruma cevap alamadım 1- çeki 10 gün içinde yazdırmak gerek işlem yapmak için doğrumu2- peki 10 gün sonra yazarsa banka bunun sonucunda ne olur yasal olarak işlem yapabilirmi yaparsa bunun uygunluğu nedir itiraz edip dosyayı düşüre bilirmiyim yardımlarınızı yorumlarınızı bekliyorum

 389. 28/12/2009, 16:04

  >sayın cüneyt bende sonradan farkında oldum ama yinede açıkladığınız için saolun aycan

 390. 28/12/2009, 16:08

  >ARKADAŞLAR GÖRÜYORMUSUNUZ NE KADAR ZAVALLI İTİLMİŞ DIŞLANMIŞ BİR GURUP OLDU BATAN ESNAFLAR HİÇ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL HİÇ BİR YERDE ADIMIZ BİLE GEÇMİYOR BİR OBEZ ÇOCUĞU İKİ GÜNDEN BERİ BÜTÜN KANALLAR GÖSTERİYOR HAPİSTEKİ ÇEK MAĞDURLARI ÇIKMIŞ ÇIKMAMIŞ AİLELERİ NE OLMUŞ KİME NE OYSA Kİ ŞU OBEZ LİK BU KADAR İLGİNÇSE SIKINTIDAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ AİLELERİMİZİDE KONU YAPSALARYA ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR ŞU BİR GERÇEK Kİ EĞER BİZ EL ELE OLMAYI BAŞARAMASAK BİZLE KEDİYLE FAREYLE OYNAR GİBİ OYNARLAR SONRADA ATÇILAR KULÜBÜ SİTEYE GİRER BEDE AT YARIŞI OYNADIM KURTULDUM SİZ DE OYNAYIN KURTULUN DİYE YAZI YAZIP MÜŞTERİ TOPLAMAYA BAŞLAR SİTE YÖNETİMİ BİLİYORUM HANGİ İŞE KOŞCAKSINIZ SİZDE YORULDUNUZ AMA LÜTFEN YAVAŞ YAVAŞ BİR OLUŞUMA BAŞLAYALIM YOKSA MAHVOLACAĞIZ

 391. 28/12/2009, 16:12

  >ümraniye cezaevi ile bugün öğleden sonra bilgi verecek arkadaş nerdesin daha

 392. 28/12/2009, 16:15

  >aman kafam iyice karıştı hiç bir soruma cevap alamadım 1- çeki 10 gün içinde yazdırmak gerek işlem yapmak için doğrumu2- peki 10 gün sonra yazarsa banka bunun sonucunda ne olur yasal olarak işlem yapabilirmi yaparsa bunun uygunluğu nedir itiraz edip dosyayı düşüre bilirmiyim yardımlarınızı yorumlarınızı bekliyorum aycan

 393. 28/12/2009, 16:21

  >10 gün 20 gün sonrası yazılan çekler çekin keşide yeri atıyorum istanbul çeki alan kişide istanbulda çek ödenmedi farzedelim 10 gün geçti aynı il içinde 10 gün geçtiği için yazdıramaz başka bir ilde yazdırabilir atıyorum gidip o çeki ankarada yazdırabilir 30 gün süre geçmeden çeki yazdırabilir.kısaca aynı ilde ise 10 gün içerisinde yazdırılırsa avukata verilebilinir farklı ilde ise 30 gün içerisinde çekin arkasını yazdırabilir ve her türlü işlemi yaptırabilir çek yazıldğı tarihten itibaren 6 aylık bir dava açma süresi vardır şayet çek yazıldığı tarıh 01/01/2010'da arkası yazıldı çeki alan kişi unuttu veya başka sebeplerden dolayı çeke davayı 02/07/20010 açtı çekin yazıldığı tarih ile hukuka yansıması arasında 6 aydan fazla zaman geçtiği için o çek çek vasfını yitirmiştir demektir.dava düşecektir.

 394. 28/12/2009, 16:28

  >Merhaba sayın arkadaşlar ben sızın gıbı çek mağduruyum ceklerımın coğunu ödedim yanlızca hatır cekı olarak verdiğim ceklerı ödemıyorum tam 5 senedır kacıyorum ama kacarak olmuyor hatır ekı olarak verdiğim cekjlerıde ödeyeeğim bu yasadan yararlanmak ıstıyorum yalnız bu yasa nasıl işleyecek onu merak edıyorum avukatım bugun Şişli cumhuruyet savcılığına gıttı şahsın kendısı gelecek demiş diğer tarafdan yıne bugun sultanahmete adlıyesıne gıttı oradanda avukat la olmaz şahıs kendısı gelecek demışler bunlar kacan yakalanmamış ınsanların peşindemı yoksa maksatları ne nıye avukat kabul olmuyormuş avukata şunu demişler şahıs ödemezse senmı ödiyeceksın diye .aranızda kacak olup avukatı tarafından anlaşma yapan varmı varsa örnek olarak geöterelım bu yasa istanbulda başka bursada başka izmirde adana da başka mı uygulanıyor

 395. 28/12/2009, 16:30

  >merhaba ben mart ayında sırket ortaklıgından ayrıldım kardesıme devrettım , hazıran ayına ımzalamıs oldugum cekler odenemedı ve ben ceza aldım. Yenı kanuna gore ceza ne olacak yardımcı olursanız sevınırım..

 396. 28/12/2009, 16:31

  >Arkadaşlar TRT 2 de çekle ilgili program varmail filan ne gerekiyorsa

 397. 28/12/2009, 16:34

  >Dün 185 deki arkadaşımızın önerdiği açlık grevi söz konusu bile olamaz, çünkü böyle bir eylemde hükümet bizi toplu olarak içeriye alır. Göbeklerini kaşıya kaşıya da arkamızdan gülerler. Ha bu arada oy vermekten bahseden kardeşlerimize, siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya sandık başına gidebiliyormusunuz ???Bu sitede bir çoğumuz değil sandık başına gitmek yakalanma korkusuyla evden dişarı çıkamıyor bile…Bizler çek borçlarımız için hapis cezası alıyoruz. Aynı zamanda devlete olan vergi borclarımızdan dolayı da ülke hapsine mahkum ediliyoruz. Hükümet’te birde utanmadan demokrasiden bahsediyor…Neyse bende buradan hepimize sesleniyorum ;Bu mağduriyetimizi İnsan Hakları Mahkemesine taşıyalım. Hepimiz yani 2 milyon kişi olarak aynı dilekçe örneği ile İnsan Hakları Mahkemesine başvurursak, karşılıksız çekten dolayı hapis cezasını ve özgürlüklerin kısıtlanmasını kaldırtıra biliriz. Bunun için bir avukatın bu siteye İnsan Hakları Mahkemesine başvuru format dilekçesi yayımlamasını rica ediyorum…Ancak bu şekilde sesimizi duyura biliriz. Çünkü bu yeni kanunla hiç kimsenin acısı dinmeyecek, büyük bir kısmımız da tekrar içeriye alınacak. Aynı kısır döngü tekrar başa saracak… Bunun tek çözümü çek mağdurlarına AF’tır.Alacaklılarda bu isteğimize saygı duymalı çünkü bizler ancak özgür kalırsak çalışır çabalar borcumuzu öderiz.Bir Müslüman olarak ta Allahın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemeyiz.Ama bu yeni çek yasasına göre, işini ve herşeyini kaybetmiş, iflas etmiş, hapiste yatmış, düzeni tamamen alt üst olmuş bir insan için, borcunu üstelik faizi ile birlikte kısıtlı bir sürede ve bu şartlar altında ödemesi mümkün olmayacaktır…TEK ÇARE AVRUPA İNSAN HAKLARI…

 398. 28/12/2009, 16:42

  >arkadaşlar benim sorunum çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış 05.12.2002 keşide tarihi 16.12.2002 tarihinde yazılmış 10 gün geçmiş başka bir ilde değil çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış ve bana çeza çıktı bunu ben lehime kullana bilirmiyim saygılarımla aycan

 399. 28/12/2009, 16:42

  >Arkadaşlar TRT 2 acil açın çek konusu tartışılıyorrrrrrr.

 400. 28/12/2009, 16:43

  >Merhaba sayın arkadaşlar ben sızın gıbı çek mağduruyum ceklerımın coğunu ödedim yanlızca hatır cekı olarak verdiğim ceklerı ödemıyorum tam 5 senedır kacıyorum ama kacarak olmuyor hatır ekı olarak verdiğim cekjlerıde ödeyeeğim bu yasadan yararlanmak ıstıyorum yalnız bu yasa nasıl işleyecek onu merak edıyorum avukatım bugun Şişli cumhuruyet savcılığına gıttı şahsın kendısı gelecek demiş diğer tarafdan yıne bugun sultanahmete adlıyesıne gıttı oradanda avukat la olmaz şahıs kendısı gelecek demışler bunlar kacan yakalanmamış ınsanların peşindemı yoksa maksatları ne nıye avukat kabul olmuyormuş avukata şunu demişler şahıs ödemezse senmı ödiyeceksın diye .aranızda kacak olup avukatı tarafından anlaşma yapan varmı varsa örnek olarak geöterelım bu yasa istanbulda başka bursada başka izmirde adana da başka mı uygulanıyor

 401. 28/12/2009, 16:43

  >Şimdi konuyu anladım. İki ayrı olgu varmış. Teşekkürler cüneyt hocam…

 402. 28/12/2009, 16:44

  >Mail adresi bu cezaevlerinde tahliye rezaletini vs yazıntrt2istegundem@trt.net.tr

 403. 28/12/2009, 16:48

  >trt2 bakışçekler konuşuluyormail gönderin arkadaşlaristegundem@trt.net.tr

 404. 28/12/2009, 16:49

  >arkadaşlar TRT2 de bizim le ilgili bir program var şu an. istegundem@trt.net.tr ma,l adresi de bu programın Cuneyt beyden aldım. Mail atalım mağduriyetimiz konusunda..

 405. 28/12/2009, 16:50

  >sayın cüneyt benim sorunum çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış 05.12.2002 keşide tarihi 16.12.2002 tarihinde yazılmış 10 gün geçmiş başka bir ilde değil çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış ve bana çeza çıktı bunu ben lehime kullana bilirmiyim saygılarımla aycan

 406. 28/12/2009, 16:53

  >NE KONUŞTU BU ADAM BİZİM SİTEMİZDE DAHA FAZLA BİLGİ YER ALMAKTADIR

 407. 28/12/2009, 16:54

  >bilgisi olanlar cevaplayabilirmi?temyiz aşamasında olan çek davalarında lehe hükümlerin uygulanabilmesi için ne yapmamız gerekiyor,yoksa resen yargıtayca dikkate alınırmı? yardımcı olabilirmisiniz?

 408. 28/12/2009, 16:58

  >konuşuyolarda ne oluyor ? bildiklerimizin tekrarıişte taahüt dediler verdik 1 hafta oldu halatahliye edemediler yazık bu insanlara hiç acıma duyguları kalmamış sistem okadar yavaşki kimse bişey yapamıyo

 409. 28/12/2009, 16:59

  >Sayın Aycan hnm;Eğer sizin çekiniz söylediğiniz gibiyse;1- Resmi tatilleri hesaplayınız. Eğer resmi tatile geliyorsa ve ilk iş günü 16/12/2002 e tekabul ediyorsa işlem doğru.2- Her ne kadar siz 05/12/2002 olduğunu iddia ediyorsanız; o zaman çekin üzerinde oynama yapılmıştır, ve paraflanmıştır. Tabiki de sizin bundan haberiniz olmaz. Verdiğiniz çekin sizde fotokopisi varsa, ve fotokopisinde çeki sizden alan kişinin "Çek aslını aldım" isim,soyisim ve imza sı mevcutsa;SAHTECİLİKTEN dava açarak onu cezalandırabilirsiniz. Bu da size, alacaklının bu davadan vazgeçmeye zorlayan bir unsur olur.

 410. 28/12/2009, 17:02

  >gerçekten trt2 deki uzman çok komikti adamın dünyadan haberi yok…

 411. 28/12/2009, 17:08

  >ben bir şirkette müdürlük yaptım ve daha sonradan buradan istifa ederek ayrıldım. fakat çalıştığım şirket çıkışımı vermemiş. vermiş oldukları 2 adet çekten dolayı ben ceza aldım belki tebligatlar bana ulaşsa mahkemelere girsem ceza almazdım fakat mahkemelere girmediğimden dolayı ceza aldım. çekteki imzalar benim değil. çekleri ben vermedim. cezam kesinleşmiş. nasıl birşey yapabilirim teşekkürler. bekir

 412. 28/12/2009, 17:10

  >sayın cüneyt iş günümü yoksa gün hesabımı yapacaz resmi tatil olarak dediğiniz şey hafta sonu tatillerde sayılıyormu yani cumartesi pazar öyleyse doğru ama nerde kaldı gün sayısı 10 günmü 10 işgünümü saygılarımla teşekkür ederim aycan

 413. 28/12/2009, 17:13

  >Cezanın kesinleştiğini Mahkeme Kaleminden başka yerden öğrenemezsiniz. Veya bir avukatınız öğrenebilir.Öncelikle ceza; verilen tarihten 1-2-3-4-3-5-6 ay sonra bile kesinleşebiliyor. Eğer yakın zamanda ceza almışsanız iyi araştırın. Belki kesinleşmemiştir.Ben karardan 1 ay sonra temyize gönderdiğim dosya var…

 414. 28/12/2009, 17:14

  >TRT2 deki programada mail attık.şimdi avukatımız karşı tarafın avukatıyla görüştü 19.70 tllik çeke yasadan yararlanırsanız 53 bin istedi yasadan yararlanmazsak 1 sene içinde ödeme tahahütünde bulunun 25 bin yapayım yoksa çıkarılmasına izin vermem dedi iyice insanları sıkıştırıyorlar 😦 bukadarda olmaz

 415. 28/12/2009, 17:15

  >arkadaşlar ne kadar cezamızın olduğunu nasıl öğrenebiliriz lütfen bir cevap aranıyorum ama kaç çekden ne kadar borçtan bilmiyorum polisler bir cevap vermiyo adliyede zaten farklı yerlerden açılmış davalar görünmüyo artı kendim gidemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

 416. 28/12/2009, 17:32

  >Ben şahsen aldım Ptt de gbt konusunda bir problem yok.Uyap tan tek tek davalarınızı görebiliyorsunuz.PTT den alınan şifre ile Türkiye de hakkınızda açılmış davaları ve sizin açtığınız karşı davaları görebiliyorsunuz.Bir ileri adım ise E-İmza ile şahsınıza ait dosyalarınızın içeriğinide izleyebiliyorsunuz.Onu almak biraz pahalı:)).

 417. 28/12/2009, 17:32

  >Merhaba arkadaşlarBenim eşimde metriste ve geçen hafta dilekçelerini göndermişti.Bu gün istanbul adliyesindeki dosyaları ne aşamada diye öğrenmeye gittim.Daha dilekçesi ile ilgili faks adliyenin infaz bölümüne ulaşmamış bilgisini aldım.İstanbul adliyesi infazda metrise ait birkaç dosya vardı gelen.Bize gelen işlemi bekletmiyoruz en fazla 1 saat içinde ilgili mahkemeye yolluyoruz dediler.Görünürdede çok yoğun değillerdi.Bende faksların geçen haftadan beri neden gelmemiş olabileceğini sordum.Bana söyledikleri bize metristen direk faks gelmez onlar evrakları bakırköy infaz taşra bölümüne yollarlar oradan bizlere fakslar gelir dediler.Söylediklerine göre Bakırköyde bir sıkıntı var evraklar çabuk gelmiyor.Daha sonra bakırköye gittim oradan isimle bir bilgi alınamıyor.Her gün 500 faks geliyormuş onlarda işlemleri yapıyorlarmış.(Ortalama 10 dosyası olan var dersek her gün 50 kişinin evrağı gidiyor benim hesabıma göre)Dolayısıyla benim öğrenebildiklerim bunlar umarım işinize yarar.

 418. 28/12/2009, 17:34

  >ÖZET : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. DAVA : 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Devrim'in yapılan yargılanması sonunda; beraatine ilişkin ANKARA 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.06.2003 gün ve 2002/1327 esas 2003/652 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 09.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: KARAR : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil ile vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. demekki iş günü filan yokçekin yazıldığı gün haliyle sayılmıyoryani 11 gün oluyoryada onun gibi birşeyama sonuçta tatil günleride bu 10 günün içinde yada 11 hangisiyse artık

 419. 28/12/2009, 17:44

  >sayın cüneyt çok saol bununla ben yarin avkatıma gidicem ve bu işi bitirecem gerçi bu çeke ispat davası açacaktım onu açmayacam şimdi buna itiraz edecem Allah razı olsun çok teşekkürler kolay gelsin aycan

 420. 28/12/2009, 17:48

  >GÖRÜYORMUSUNUZ BAKIRKÖYDE NE DEMİŞLER HER GÜN 500 FAKS GELİYOR DİYE BAKIN ADETİN ÇOKLUĞUNA BAKIN YOKMU BİR HELAL SÜT EMMİŞ HABERJİ ŞU KAÇ İKİBİN VAR YAA

 421. 28/12/2009, 17:48

  >Şişli 8 asliye gününden önce yazılab çeke beraat.Y.Ö

 422. 28/12/2009, 17:49

  >17 de yazan arkadaş almış olduğunuz şifre ile tek tek mi girip bakıyorsunuz yada tc no nuzu yazınca hepsi alt alta otomatik sıralıyormu.Bizahmet cevap verirseniz sevinirim

 423. 28/12/2009, 17:56

  >arkadaşlar t-1 c-15 ten tahliye olan varmı acaba

 424. 28/12/2009, 17:58

  >arkadaşlar metris yarın açık görüşmü kapalı mı

 425. 28/12/2009, 18:03

  >Alt alta tümünü görüp izleyebiliyorsunuz.Üstüne tıkladığınızda içeriğini izliyorsunuz.

 426. 28/12/2009, 18:11

  >arkadaşlar ben kesin bir haber aldım ve yüzde yüz doğru hepimize geçmiş olsun değil geçirmiş olsunlar nedenmi…benim 2004 den 3200 çekim var şu an 18.000 tl eski kanunda 3200 ü yatırdığımda serbestim şimdi 18.000 tl artı 2 senelik tahattüt faizini verirsem serbesttim anlıyacağınız geçici tahattütte bulunacaz ödüyemiyecez ama 1 sene hür gezecez bilginiz olsun istedim

 427. 28/12/2009, 18:13

  >Cüneyt kardeş ltd.şti. nde hissem olmadan müdür olarak dışarıdan atama olduğumu ve tasviye sürecine 2005 te girildiğimi ticaret odası yetkilisiyle görüştüm bir şey yapamazsın sorumlusun mahkeme ye verirsen belki haklıbir sebep bulursan dedi rahmi bey e ^ltd.şti.tasviyesi başlamış sadece ticaret odası gazete de yazyınlannmış başka işlem yapılmamış ortaklar kayıp ^ diye bir görüşebilsek mümkünmü? ANTALYALI

 428. 28/12/2009, 18:17

  >Suheyl beyy,Bu PTT den alınacak olan şifreyi hangi bölümden ve de ne ad altında talep ediyoruzUYAP için şifre mi diyoruz yoksa vatandaşlık şifresimi???

 429. 28/12/2009, 18:18

  >metris yarın açık görüş haftayada açık görüş eni yıl nedeni ile

 430. 28/12/2009, 18:20

  >UYAP'da PTT den alınan şifreyle girişi nereden yapıyoruz? Ben uyap girişinde şifre yazılacak biryer bulamıyorum?

 431. 28/12/2009, 18:26

  >adalet ararken ve tahliye için gün sayarken abimin gönen cezaevine sevk edileceği haberini aldık.infaz savcısı taahütlerin ilgili mahkemelere faxlandığını birkaç güne abimin evde olabileceğini söylemişken adalet bakanlığından sevk emri gelmiş, 8 aydır cezaevinde yatan abim tahliye beklentisiyle iken şimdi sevk olacağı haberiyle yıkılmış durumda bir iş adamı iflas edebilir ancak malum çek yasasından dolayı ceza evine girmesi zaten aile yapısı dahil tün psiklojik tahribatı yapmışken birde umutları yıkan ve yaraya tuz basan sevk haberini hakedermi

 432. 28/12/2009, 18:26

  >27 de yazan kişiyim yarın sabah gidip teslim oluyorum 13 veya 14 gün yatıp çıkacam patronlarımada memlekette işim var 15 gün ücretsiz izin verin dedim işlerde kesat hemen kabul ettiler…allah diğer arkadaşların yardımcısı olsun

 433. 28/12/2009, 18:27

  >Arkadaşlar,Vekaleten imzadan dolayı ceza alııpta yeni yasanın lehe işlemesi göz önüne alınarak, hapisten çıkan, yakalaması kaldırılan kimse var mı?Selamlar

 434. 28/12/2009, 18:28

  >slm cüneyt bey yurtdışında yaşayan çek mağdurlarındanım. kısaca bir sorum olacak.takipettigim kadarıyla karşı tarafın avukatı veya alacaklıyla anlaşma yapılırsa vade farkı gündeme geliyor.buraya kadar tamam.ancak adli para cezası için mahkemelere taahhüt verildiğinde faiz işlememesi gerekirken onada faiz işletiyorlar.yani devlet mahkemeler araclığıyla birilerinin tahilatçılıgına soyundu. ve bu işlerden komisyon mu alacak.(mafyacılık yapacak yani) peki sorum şu: adli para cezasını hemen ve defaten yatırdım. mafya(pardon devlet) ne diyecek peki???

 435. 28/12/2009, 18:37

  >33 de yazan kişiyim bugüne kadar adsız diye yazdım şimdi açıklıyorum erşah şahin adım

 436. 28/12/2009, 18:49

  >Arkadaşlar,PTT ye gidip E-Devlet şifresi almak için nüfus kağıdı ve 1 Tl ile ilgili masaya başvuruyorsunuz.Buradaki avantaj tüm türkiyedeki davalarınızı lehte aleyhte olarak aynı sayfada dökümlü olarak izleyebiliyorsunuz.Dava dosyasına inip izlemek istiyor iseniz ayrı bir E-İmza başvurusu yapıyorsunuz ancak o bayağı pahalı bir şey galiba 250 veya 300 gibi bir şey.

 437. 28/12/2009, 18:58

  >Süheyl Bey,Şifreyi nasıl alacağımızı anladık fakat hangi sitede kullanıp davalarımızı görüntüleyeceğiz, buna da açıklık getirirmisiniz lütfen?

 438. 28/12/2009, 18:58

  >Sayın Cüneyt bey cevaplarsanız sevinirim. Ben bu yazıdan şunu anlayamadım. Vekaleten çek kesenlere ceza çıkması mı isteniyor? Yani vekaleten çek kesenler de cezalandırılsın anlamında bir itiraz mı oluyor bu? Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler.Aysun

 439. 28/12/2009, 19:04

  >sühel çok sağolda hepsini bütün mahkemeleri tek tek araştıracaz herhalde bölge mah 1,2,3, diye gidiyonereden dava açıldığını bilmediğimiz için başka kolay yolu varsa uyapta paylaşırsan memnun olurum

 440. 28/12/2009, 19:05

  >aysunYasada olmamamasına rağmen vekaleten çek kesenler dağıtanlar ne olacak..bunun cezası nedir..İş hayatında, şirketler brokrasi işlemleri için 3. kişilere vekalet verirler, kötü niyetli bu vekalet sahibi, şirket çeklerini bir şekilde ele geçirip imzalayıp verirse ne olacak? Çek sahibi bundan sorumlu olacak?Bunla ilgili bir açıklama hükmü yok..

 441. 28/12/2009, 19:07

  >metris t 1 b 18 den tahliye olan varmı avukat hiç bir şey yapmıyor metristen toplu taahüt verdiler 1 ankara 1 konya 4 ist dosyamız var ben bişey yapabilirmiyim eşimin durumu kötü onu biranönce çıkartmak için ne yapmalıyım lütfen yol gösterin

 442. 28/12/2009, 19:18

  >ArkadaşlarCHP Yasayı Anayasa mahkemesine götürmek için çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandanda mağduriyetler artarmı çekicesi var..Kafalarda soru işareti var

 443. 28/12/2009, 19:21

  >Arkadaşlar,Site adresi http://www.E-Türkiye.gov.trSisteme aldığınız şifre ve kimlik no ile girdikten sonra Adalet Bakanlığı sekmesinin altında dava dosyası sorgulama linkine tıkladığınızda bütün davalarınız karşınıza gelecek.Ondan sonra onların içeriğini tıkladığınız zaman göreceksiniz.Ayrıca detay olarak da Uyap ın sistemindende tek tek sorgulama da yapabilirsiniz ama dosya bazında ve tek tek oluyor.Daha kullanışsız ve hangi davalarınızın olduğunu bilmeden oluyor.

 444. 28/12/2009, 19:40

  >bütün gün adliye adliye gezdikten sonra 7 dosyanın 6 sının düşümünü yaptırdım..1 taneside hakim duruşmada olduğu için yetişmedi..metristen dosyalar önce bakırköye gidiyor oradan dağıtılıyor ..eşimin bir dosyası ayın 25 inde gitmesine rağmen hala b.çekmeceye gönderilmemişti…takip edilmezse iş uzuyor..yapılmıyor değil ama uzuyor..birde bütün bunları eşimin koğuşundan c.ertesi çıkan bir arkadaşıyla birlikte yaptım..yeni dostlar edinmek bu kötü günlerin tesellisi en azından..

 445. 28/12/2009, 19:43

  >Cüneyt bey,şu anda zaten bir rezalet yaşanıyor ülkemizde.Basın ve görsel medya ilgisiz kalmaya devam ediyor.Şu yaşadığımız başlıbaşına bir haber değilmi.Ama gelin görünkü ilgisizler.C.evlerinde durum belli.Kaçaklardan hala taahhüd veren yok gibi.Vermeyi düşünende çok az.Çünkü taahhüd vermeye giden tutuklanıyor.Daha nasıl mağdur olalımki.Sesimizi bir şekilde duyurmamız lazım ama nasıl.Bunun çözümünü aramamız lazım asıl.!

 446. 28/12/2009, 19:47

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY HER KESİN BİR HİKAYESİ VAR KİMİN DOLANDIRICI KİMİN BATAKÇI OLDUĞUNU BU ADALET SİSTEMİ İLE ÇÖZECEKSİNİZ BENİM 500 BİN ÇEKİMİ AKAN TİCARET İÇİNDE AVANS ALAN FİRMA MALIMI VERMEDİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR OLMAYAN BORCUM İÇİN BENİ PARAMPARÇA ETTİ BU ADAMLAR ONSEKİZ TİRİLYON O ZAMANIN PARASI MİLLETE YARA YAPTILAR ONLAR ŞİMDİ SON MODEL ARABALARLA BOĞAZDA DOLAŞIYORLAR KİME DERDİNİ ANLATACAKSIN BU KANUNU HAZIRLAYANLAR SADECE ÇEKİN ÖDENMESİNE BAKIYORLAR BEN HAKİM KARŞISINDA BU MALI ALMADIM BİLE DİYEMEDİM SONRA SON YILLARDA TİCARETİN ŞEKLİNE BAKIN ÇARESİZ ESNAF SAADET ZİNCİRİ KURDU BİRBİRİNE HATIR ÇEKİ VERDİLER FAKTORİNGLERDE PARA YAPTILAR TABİİ SONU DIKANACAK BUNU HERKES BİLİYORDU ASLINDA YAZILACAK ANLATACAK O KADAR ÇOK ŞEY VAR AMA KİM OLURSA OLSUN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN YARGILANIYORSA DOLANDIRICI DEĞİLDİR ÇÜNKÜ DOLANDIRICILAR ZATEN PARAYLA BEŞ TAŞ OYNUYORLAR BEN ŞU KANUNDA NEYE SEVİNDİM BİLİYORMUSUNUZ İKİ UFAK OĞLUM VAR BEN HAPSANEDEYKEN NASIL SÜNNET OLCAKLAR DİYE AĞLIYORDUM HANİ DÜĞÜN FALAN YAPCAĞIMDAN DEĞİL SADECE BAŞLARINDA OLMAK İÇİN AH CÜNEYT BEY İNŞALLAH SİZLE TANIŞIRIZ ÇÜNKÜ BENİM GÖZÜMDE SİZİN YAPTIKLARINIZ ÇOK BÜYÜK HAYIR BUNU HEP İZLİYORUM SAYGILARIMLA.

 447. 28/12/2009, 19:55

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR DÜN VE BÜGÜN CHPLİ VEKİLLERİ ARADIK.ÇEK KANUNUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMELERİ İÇİN RİCADA BULUNDUK..VEKİLLERİN ANAYASAYA AYKIRILIK KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ HEP AYNI.ANCAK BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRME KONUSUNDA BİR KAÇ ÇEKİNCELERİ VAR..ERTELEME İLE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLARIN TAHLİYESİ UZAYACAĞINDAN VE BAŞVURMA SÜRESİ 60 GÜN OLDUĞUNDAN BU KONUYU 5 OCAK SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA GÖRÜŞME KARARI ALMIŞLAR.MAĞDURİYETLER KISMINDA BİR MAĞDURİYET DAHA YARATMAMAK İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYORMUŞ.BURDA YAPMAMIZ GEREKEN,CHPLİ VEKİLLERİMİZE DESTEK OLMAK.ONLARIN ARKASINDA OLMAK.EMİNİM Kİ ALACAKLILAR VE TEFECİLER DE ONLARA BASKI YAPIYORLARDIR.ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEMELERİ İÇİN BASKILARINI SÜRDÜRÜYORLARDIR.ARKADAŞLAR SİZLERE MAİL GÖNDERDİK.CHPLİ VEKİLLERİ ARAYALIM.BU TEREDDÜDÜ ORTADAN KALDIRALIM.

 448. 28/12/2009, 20:00

  >Ümraniye Cezaevinden 17:30 itibari ile iki tahliye olmuş. Ceza evine ulaşıp tahliye olan ve olacaklarla ilgili bilgi alabilecek kimse varmı?

 449. 28/12/2009, 20:03

  >arkadaşlar hepimiz çek mağduruyuz piyasayı dolandırıp çeki ödemiyeceğini bile bile kesenler hariç… ben 400.000 tl dolandırıldım 14.500 tl toplam ödüyemedim evim arabam arsam ne varsa sattım ama yetmedi aranıyorum 4 senedir alacaklı avukatları benden faizi ve avukat parası ile 88.000 tl tahattüt istiyor ben vermiyorum vermiyecem eskiden 14.500 tl yi devlete yatırsam hürdüm şimdi yatırsam hak getire a.k.p. öyle bir kanun getirdiki adli para cezası kalktı borcunu faizi ile ödersen serbestsin benim tavsiyem cezaevine girmemiş veya giren herkese avukatlara şunu diyin ben borcumu faizsiz ödemeye razıyım sen avukatlık ücretini al alacaklı ana parasını alsın beni hür bırakın yoksa ben bu faizlerin altından kalkamam sakın ola faizi ile borcu kabul etmeyin ama gerçekten dolandırı değil esnafsanız zaten dolandırı iseniz siz için fark etmez dolandırmaya devam edeceksiniz…saygılarımla erşah şahin

 450. 28/12/2009, 20:11

  >Sayın Jenardi; Az önceki yorumunuz ile ilgili olarak size bir soru sormak istiyorum. şöyle ki Eğer bu yasa CHP vekilleri tarafından ana yasa mahkemesine gider ve de oradan iptal edilirse hepimiz açısından olumlu olacağı yönünde bir kanı var. Bu yasanın iptal olması demek bir önceki yasanın yürürlükte kalması demek değil mi?? yoksa cezalar tamamen mi iptal olacak, eğer bu iptal olup 3167 yürürlülükte kalacaksa mağdurlara genel anlamda faydası olmayacaktır.

 451. 28/12/2009, 20:12

  >Cüneyt bey cevabınız için teşekkür ederim. Fakat burada dürüst çalışan sadece görevi gereği vekaleten çeklere imza atan memurun suçu ne? Bunun ayrımı nasıl olacak? Şahsen ben bu konuda çok sıkıntı yaşadım ve yaşıyorum. Şirket ortağı değildim. İmzaladığım çeklerden dolayı adli para cezaları aldım ve şu anda bu borcu ödemek için banka kredisi çektik. Şu an gırtlağa kadar kredi borcum var. Halen de temyizde olan dosyalarım var. Temyizdeki dosyalar nasıl sonuçlanacak? Bu durumda benim gibi sadece maaşlı çalışanların durumu nasıl olacak? Yeni kanunda sevindik hevesimiz boğazımızda mı düğümlenecek? Teşekkür ederim.Aysun

 452. 28/12/2009, 20:13

  >BENİM ANLAMADIĞIM ADLİ PARAYI YATIRINCA CEZALAR DÜŞMÜYORMU? MUTLAKA ALACAKLIYA FAİZİ İLEMİ YATIRMAK LAZIM? BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARMI?

 453. 28/12/2009, 20:14

  >eşim biraz önce tahliye olmuş 2.sulhta aranması varmış jandarma tekrar almış.içeriğini nasıl öğrenebiliriz yardımcı olurmusunuz acil!!!!!!!!!!!!!

 454. 28/12/2009, 20:20

  >ANAYASA MAHKEMESİ ÇEK KANUNUNUN 5.MADDESİ OLAN CEZA MADDESİNİ İPTAL EDERSE, GERİSİ İLERİSİ OLMAKSIZIN HERŞEY BİTER.HERKES KURTULUR.RAHAT RAHAT BORÇLAR ÖDENİR.

 455. 28/12/2009, 20:22

  >arkadaşalar şu anda aranan arkadaşlarımız ne yapacaklar tahahhüt imzalayıp aramadan kurtulacakmı peki tahahhüt için gidip yakalananıp hapse atılan arkadaşlar var .bende yurt dışındayım.ülkeme girmek istiyorum.kapıda yakalanınca tahhahüt verip hemen bırakacaklarmı.bilgisi olan varmı.yardımcı olan arkadaşlar olursa seevinirim

 456. 28/12/2009, 20:23

  >sulh ceza dan gelen ceza 450 tl gibi olan cezadır abla

 457. 28/12/2009, 20:32

  >Ayşe HanımBu gün izlediğiniz prosedürü ayrıntılı olarak yazarsanız bizlerde aynısını uygularız.Metristen yollanan evrakları mı takip ettiniz yoksa eşinize taahütnameyi imzalatıp doğrudan ilgili mahkemeye mi götürdünüz?

 458. 28/12/2009, 20:42

  >aşe hn adliyelerde takibi yapmak için sadece hangi adliyelerde dosya olduğunu bilmek yeterli mi yoksa infaz büroya mı gitmeliyiz ltfen bilgi verirmisiniz

 459. 28/12/2009, 20:46

  >arkadaşlar bugün hiç metrislen görüşen yokmu ben defalardır arıyorum görüşemedim görüşen varsa lütfen yazın tahliyeler devam ediyormu ne durumda

 460. 28/12/2009, 20:53

  >ARKADAŞLAR 13 BİN TL LİK ÇEKİ ÖDEMEK İÇİN ALACAKLIYI ARADIM 48 BİN OLARAK TAKSİT YAPIYIM DEDİ İŞTE AKP GERÇEGİ BU 13 BİNE 48 BİN ÖDE VAYBE NE AKP İMİŞ

 461. 28/12/2009, 20:54

  >sayın cüneyt ve emre bey BENİM ANLAMADIĞIM ADLİ PARAYI YATIRINCA CEZALAR DÜŞMÜYORMU? MUTLAKA ALACAKLIYA FAİZİ İLEMİ YATIRMAK LAZIM? BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARMI? hamdi

 462. 28/12/2009, 20:57

  >Cüneyt ve Emre Beye;Aranmakta olduğumdan dolayı (1.Dosya, 14 tane Gıyabi tevkif); adliyeye gidip taahhütte bulunacağım. Sitemizde Cezaevinden verilecek taahhüt örneği var. Dışardakiler için yok. Bunu da ekleme şansımız var mı ? En azından benim gibi olanlar başvurabilir. Artık çok sıkıldım. Patlamak üzereyim. Sanki Dünya üstüme üstüme geliyor. En azından 1 sene rahat gezer, Allah ın izniyle de hallederim İnşallah. Yardımcı olursanız sevinirim.

 463. 28/12/2009, 21:02

  >62 de yazan arkadaş: Adli para cezasını yatırınca cezalar düşer. Bu açık ve net…Ve tüm değerli dostlar: Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ben içerde 4 gün kaldım. Çok zor… Ancak dik durunuz.. Size şunu söyleyeyim. Çıktığımda yaşadığım sevinci asla unutmam. Ve insan çıkınca karşısında güçlü insanlar görmek istiyor. Aileme kavuştuğum anı hiç unutmam.. Eşimin gülen yüzünü ölsem unutmam… Dik durun sevgili dostlar, dik durun…

 464. 28/12/2009, 21:04

  >Affınıza sığınarak kafam iyice karıştı.Lütfen 2005 öncesi benim karar tarihim Ağustos 2003 ceza zaman aşımından ne zaman faydalanabilirim.Anlıyacağınız başka ümidim kalmadı.30.000 TL.- elimden teminat için alınan çekleri faiziyle ödemem mümkün değil.Teşekkürler. Burcu

 465. 28/12/2009, 21:07

  >Şükrü kardeşimArananlar içinde tahhut örneği var cezaevindekiler için olan tahudun hemen altında dikkatli bakarsan görursun

 466. 28/12/2009, 21:07

  >ocean blue 194 çekte zaman aşımı olayını biraz farklı anlatmışınız düzeltiyorum,başka bir ilden gidip çekin arkasaını yazdıramassınız şöyleki,çeki veren banka ile keşide yerinde yazılı yer aynı ise zaman aşımı süresi 10 gündür, örnek,çekte yazan xxxxxx bankası analya şubesi, çeki yazarken keşide yerine antalya yazarsanız, çeki türkiyenin neresinde bankaya götürürseniz götürün 11. gün arkasını yazdıramassınız,ama çeki antalya şubesinden alıpta ,istanbulda mal alırken , keşide yerine istanbul yazarsanız, o zaman süre 1 aydır, yani çeki götürdüğünüz bankanın şubesinin hangi ilde olduğu önemli değil önemli olan basılı olan banka şubesi ,ile sizin yazdığınız keşide yeridir.

 467. 28/12/2009, 21:11

  >199 da yazan arkadaş çekin 10. günü haftasonu tatiline denk geldiği için tatilden sonraki ilk gün olan 16-12 -2002 de yazılmış , yasal olarak bir hata yok, birşey yapamassınız maalesef.

 468. 28/12/2009, 21:15

  >15 de yazan arkadaşben olsam o avukta şöyle derim, 19.700 ü 24 eşit taksitte öderim, kabul ediormusun, yok etmiyorsan, gider savclığa taahütte bulunrum, 1 sene doluncada, sana para ödemem 19.700 adli para cezasını öder, hapisten kurtulurum, sende hava alırsın, seç bakalım hangisini istiyorsun,

 469. 28/12/2009, 21:22

  >syn ayşe engin izlediğiniz yolu bize daha detaylı anlatabilirmisiniz ben avukata soruyorum bizim yapabileceğimiz bişey yok dosyaları ceza evine teslim ettik bekliycez diyo sizde işinizi kendiniz halletmişsiniz bizede yol gösterin nereye gitmemiz gerekiyo nişanlım metris ceza evinde lütfen bilgi verin…

 470. 28/12/2009, 21:24

  >sn cüneyt 19 da yaptığınız açıklamayı düzeltiyorum, çek keşide tarihinden itibaren 10 gün sayılır(iş günü değil parmakla sayabilirsiniz,) fakat 10. gün resmi bir tatile denk geliyorsa ondan sonraki ilk mesai günü son gündür yukarıdaki soran arkadaşın çek keşide tarihi 05-12-2002 10 gün 15-12-2002 15-12-2002 pazara denk geldiği için 16-12-2002 dede arkası yazdırılabilir.

 471. 28/12/2009, 21:27

  >merhaba benim mahkemelerim devam ediyor ceklerimin uzerindeki imzalar benim degil devam eden mahkemede imzanin benim olmadigini soylersem nasil bir sonuc olur

 472. 28/12/2009, 21:54

  >metristen tahliye var bir kişi eşimin koğuş arkadaşı şimdi beni aradı eşim den haber vermek için avukatlarınızı sıkıştırın diyor onlar çok daha hızlı yapıyor beklemeyin boşuna dior

 473. 28/12/2009, 22:04

  >bir sene sonra borcun 3 te birini öderim 2 sene sonundada tamamını faiziyle öder kurtulurum diyen arkadaşlargeçen sene yıl başını hatırlayın sanki geçen ay gibi değilmi, ne yapacaksınız kimden alıp kime satacaksınızda kurtulacaksınız borçtan.senelerce uğraşıp didindiğiniz tezgahınız elinizdeyken ödeyemediğiniz borçları yukarda yazan arkadaş gibi at yarışıyla mı ödeyeceksiniz.arkadaşlar çoğumuzun kafası şu an sağlıklı çalışmıyor bir karar vermeden önce güvendiğimiz birilerine danışıp kararımızı öyle verelim dönüşü olmayan yollara girerken ileriyi bir daha düşünelim

 474. 28/12/2009, 22:07

  >eşiniz hangi koğuşta, darısıda bizim başımıza…

 475. 28/12/2009, 22:14

  >t2 b 16 şimdi metrisle görüştüm satt 11de yeni bir liste daha gelecekmiş arayıp öğrenebilirsiniz elif

 476. 28/12/2009, 22:30

  >Arkadaşlar malesef taahhütname için adliyeye giden herkez tutklanıp cezaevine götürülüyorSavcılar ilk önce alacaklınla anlaş dayatmasında bulunuyor.Türkiyenin her yerinden bu tip haberler alıyoruz

 477. 28/12/2009, 22:36

  >ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABERBİZİMLE İRTİBATA GEÇEMELERİ2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA..

 478. 28/12/2009, 22:42

  >eşim bana cuma günü telefonda taahhüt verdiği dosyaların numaralarını ve adliyelerini söyledi ..bizde ordan yola çıktık..verdiği dosyalarda bir hata olmuş yeniden yazmış avukatımız bunu kullanarak cezaevini zorladı ve sabah eşimle konuştu..hepimiz adliyelere dağıldık elimizdeki dosya numaralarıyla takip ettik..dosyalar önce bakırköye gidiyormuş ..ilk önce bakırköyden ilgili adliyelere gönderildiğini teyit etmek şart..bakırköy adliyesinde infazda dosyalar oradan gönderiliyor..ilgili adliyelerde ki infazdakiler yardımcı oluyorlar onlar işgüçleri çoğaldı diye bıkmışlar..düşümünü aldıktan sonra metrise faxlıyorlar, faxlanana kadar bekleyin teyit edin . engin

 479. 28/12/2009, 22:47

  >Benim anlamadığım adliyeye taahhüt için gidenlerin acelesi ne.Bir dünya hukuksuzluk varken en azından ortalığın durulmasını neden beklemiyorlar.

 480. 28/12/2009, 22:50

  >ayşe hanım dosya düşümlerini nasıl yaptınız biraz gidişhatı anlatırmısınız lütfen belki bizde dışardan birşeyler yapabiliriz bazılarıda dışardan birşey yapılamıyor diyor aydınlatırmısınız

 481. 28/12/2009, 22:50

  >merhaba arkadaşlarbuca cezaevinden 104 gün sonunda bugün saat 8 de çıktım darısı tüm arkadaşların başına

 482. 28/12/2009, 22:55

  >tarkan bey özgürlüğünüze ve aramıza hoşgeldiniz darısı hepimizin sevdiklerinin başına insallah

 483. 28/12/2009, 22:56

  >metristen 10.30-11 gibi yeni tahliyeler olacakmış..engin

 484. 28/12/2009, 23:04

  >evet metriste tahliyeler 11 gibi olucakmış darısı bizimde başımıza T2 B15'den tahliye olanlar varmı

 485. 28/12/2009, 23:05

  >ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABER BİZİMLE İRTİBATA GEÇMELERİ2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA

 486. 28/12/2009, 23:07

  >————— 5 OCAK GÜNÜ ÖNEMLİDİR———–LÜTFEN MAİLLERİNİZDEKİ HUSUSLARI YAPMAYA GAYRET EDİNİZ.

 487. 28/12/2009, 23:09

  >bursadan eşim perşembe günü taahhüt vermiş sizce ne zaman cvp alabilırım

 488. 28/12/2009, 23:19

  >emre bana bir daha yollarmısın ..yanlişlıkla sildim …

 489. 28/12/2009, 23:25

  >yARGILAMALARI DEVAM EDEN OCAK 22 SİNDE DURUŞMAM VAR MAZARET VERECEĞİM KARAR VERİLMEZSE 1.2.AYDAHA.ATAR.KARARVERİLİRSE TEMİZ EDECEĞİM.2.SENE SONUNDA TAHÜT HAKKIM DEVAM EDERMİ TEŞEKKÜRLER.BODRUM 48

 490. 28/12/2009, 23:29

  >Sn. Cüneyt Bey lütfen kesinleşmiş kararda ceza zaman aşımı 2005 den önce 5 yılmı 7yıl 6aymı.Lütfen cevaplarmısınınız.Teşekkürler.BURCU

 491. 28/12/2009, 23:29

  >CÜNEYT BEY 41 NOLU YAZINIZDA vekaleti olupta çalıştığı şirketin çek karnesini eline geçiripte piyasayı dolandıran vekil tokatçıdan bahsetmişiniz BU DEDİĞİNİZ OLAY OLDU İSE ÜLKEMİZDE KAÇTANE OLMUŞTUR. oysa size kaç günlerdir sorulan soruların aşağı yukarı yarısı vekaleten çekden geliyor bunun bu kadar fazla olmasının sebebi işi bozulan insanlar bozulan sicillerinden dolayı bu sefer ya anasının ya karısının üzerine iş açtı işini devam ettirsin diye bu işi yaparkende çeki imzalayan sorumlu diye yine çekleri kendileri imzaladı sorarım bundan bir yıl iki yıl önce çeke vekaleten imza atcaklara af gelcek diye bir şey varmıydı hemde yeni çıkan cezalarda hem vekaleten imza atan hemde mal sahibine cezalar çıkıyordu son aylarda . VEKALET VEREN SORUMLULUĞUNA KATLANIR diye bir kanun var şimdi adam şirket sahibi bir çek koçanına sahip olamamış kusura bakmayın sizin gibi değerli bir beyin ağzından bütün vekaleten çek ten şu günlerde biraz rahatlayan birkesimi başkalarına sanki HEDEF gösterirmiş gibi tutum bir yorum hissettim eğer yanlış anladıysam şahsınızdan ÇOK ÇOK ÖZÜR DİLERİM. ayrıca bana daha önce vermiş olduğunuz bir soru yanıtı sayesinde beni çok rahatlaştırdınız size minnettarım saygılarımla.BU ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKASIYA KADAR BEN BU SİTEDEYİM

 492. 28/12/2009, 23:29

  >sn cüneyt bey ısrarcı olmamam gerektiğini pazartesi günü bu konu ile ilgili yorum yapacağınızı söylemiştiniz 🙂 ben ltd şti %25 ortağı iken 2007 martında aktif pasifiyle ayrılmıştım..ayrılmadan önceki imzalamış olduğum ileri vade çekleri ayrıldktan sonra vadelerinde ödenmemiş(o vadelerde resmi olarak ayrılmıştım)..durumum ne olur bilgi verirseniz sevinirim..teşekkür ederim…

 493. 28/12/2009, 23:30

  >faxlar ilgili adliyenin infazına gelince onlar savcıya götürüp imzalatıyorlar..yan odada..sonra o dosya ilgili asliye hakimine gidiyor ..alt kata..hakim dosyayı şöyle bir okuyup imzalıyor ve infaz memuru düşümünü metrise faxlıyor.. b.çekmece de böyle oldu..şişli de de..bakırköy biraz daha uzun sürüyor ,çünkü adliye büyük ..

 494. 28/12/2009, 23:36

  >Mersin E tipi Kapalı cezaevinden arkadaşım aradı bugün akşam saat 8-9:00 sıralarında tahliye olmuş. İlk tahliye E2 koğuşundan cumartesi olmuş. Ben de daha önce cezamı yatarak oradan tahliye olmuştum. Siteyi onlara söylüyorum…Sanırım tıklanma sayısı artacak

 495. 28/12/2009, 23:47

  >arkadaşlar;bazıları cezaların adli para cezasını ödeyince degilde,borcun faiziyle birlikte tamamını ödeyince kalkacagını söylüyorlar birde bu bilginin saglam oldugunu söylüyor.milletin kafasını bulandırmayın böyle gereksiz şeyleri yazmayın,sitede öyle bir bilgi kirliligi oluştu ki her şey karman çorman oldu.her gün bu sitedeki yorumların tamamını okumadan yatan birisi degilim.bende çekten aranan birisiyim,buradaki bilgilere ve yorumlara güvenmek istiyorum,lütfen bu güveni sarsacak kaynagı belirsiz kafadan atma yorumlar ve haberler yazmayın.ö.k.

 496. 28/12/2009, 23:47

  >EĞER İÇERDEN TAHLİYE OLANLARA BİRLEŞİMİMİZDEN HABERDAR EDEMEZSEK NE ERTELEME NE DE TAHLİYE BİR İŞE YARACAKTIR.. KALABALIK OLAMAZ VE SESİMİZİ GÜR ÇIKARAMAZSAK 1 YIL SONRA HEPİMİZİ TEKRAR KODESE DOLDURACAKLARDIR.

 497. 28/12/2009, 23:49

  >yakalaması olanlar savcılıkta adli para cezasını ödemek için taahhütte bulunamıyormu bilgilendirirmisiniz

 498. 28/12/2009, 23:49

  >PEKİ BEN BORÇLU OLDUĞUM ADAMLA ANLAŞAMADIM BORÇLU OLDUĞUM ADAMA BANA ANLAŞAMADIK DİYE BİR KAĞIT VERDE ADLİYEYE GÖTÜREYİM ANLAŞMAYI DEVLETLE YAPICAM DEMEMMİ LAZIM SAÇMALIK HANGİ HAKLA BEN DEVLETE BORCUMLA İLGİLİ TAAHHÜT VERMEYE GELDİM DİCEMDE BENİ GİT İLK ÖNCE ALACAKLINLA ANLAŞ DİYECEKLER BU SÖZÜ DİLE GETİRENLER YAZILI OLARAK BU BEYANI İSTEMELERİ LAZIM BENCE

 499. 28/12/2009, 23:54

  >91 RE BİLGİSİOLAN VARSA YORUM ALABİLİRMİYİM BODRUM 48

 500. 28/12/2009, 23:55

  >93Şirketler kendilerine müdür atayıp her şeyiyle onu yetkili kılıp sorumluluğu üzerinden atıyor ha bu şirket sahipleri art niyetlimi hayır, zaten ödenmeyen çekte icra iflas müesesesi onların üzerine gidiyor bu açıdan art niyetli olduklarını söyleyemeyiz ama adlarına imza atan müdürlerine sahip çıkmıyorlar, bunların içinde mal kaçıran yokmu elbetteki avar ama bu istisna ve genel kuralı bozmuyor..Tanıdık eş dost veya hükmü geçenler üzerine şirket kurup, ticareti kendi yapan ama tüm sorumluluğu onların üzerine yıkanda var..Alacağını alamayan borçlarını ödeyemeyen iflas edenlerde var..Burada her kesimden insan var..Bizim mücadelemizdeki temel amacımız ve ilkemiz, banka çeki gibi bir müeseseye sınırsız devlet güvencesi vererek insanların dolandırılmasına sebebiyet veren devlet anlayışı ve çek yasasıdır..Bunların haricindeki her şey lafı güzaftır..Yasadaki çarpıklık neyse dile getirilir..Anayasaya aykırı olan, yasanın iptal edilmesine neden olabilecek her şey her kelime..Art niyet aramayınız lütfen..

 501. 28/12/2009, 23:55

  >metrisle görüştüm 20 kişi varmış listede arayın bizim yine yok malesef elif

 502. 28/12/2009, 23:55

  >BAKIN ARKADAŞLAR BURAYI SORU SORMA VE DANIŞMANLIK PLATFORMUNA ÇEVİRDİNİZ.BURDA BAZI SORULAR YANITLANIYOR ANCAK UYGULANIŞ BİÇİMLERİNDE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR.BİZİM BU SİTEDE BULUNMA AMACIMIZ KAMUOYU OLUŞTURUP BU UCUBE YASANIN BİR AN EVVEL ORTADAN KALKAMASIDIR.AVUKATINIZA DANIŞIP YAPMANIZ GEREKENLERİ BURDA DEFALARCA KEZ BİZLERE SORMANIZA GEREK YOK..DOĞRUSUNU DA YANLIŞINI DA CVPLASAK YİNE SİZE YOL GÖSTERİCİ OLAN AVUKATINIZ OLACAKTIR.1 YIL SÜRE ZARFI ÇABUK GEÇECEKTİR. BU MÜNASEBETLE HERKES BİR ŞEKİLDE ERTELEMEYSE ERTELEME, YENİDEN YARGILANMAYSA YARGILANMA Bİ ŞEKİLDE DURUMUNU DÜZELTİP BİZE KATILSIN..DAHA EVVEL YANITLADIĞIMIZ SORULARI LÜTFEN DEFALARCA KEZ SORMAYINIZ.

 503. 28/12/2009, 23:58

  >ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABER BİZİMLE İRTİBATA GEÇMELERİ2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA

 504. 29/12/2009, 00:03

  >Yani sadece şirket müdürü olarak imza attın diye kurtulmuyor iş aktif,pasif devri, (tasviye)insitaf diye bir sürü kıvırıyorlar ortaklar sadece işlerini yürütmeye bir dışarıdan atama müdür ardından da tasviye falan diye attırıyor bir imza yine her şey zavallı imzalayana kalıyor açıkçası bu dimi??? ANTALYALI

 505. 29/12/2009, 00:05

  >SAYIN SİTE YÖNETİMİ sesli olarak düşünüyorum şimdi gazetelerin küçük ilan sayfaları var burda duyuru bölümleri oluyor ben kendim kullandım verim aldım hemde ucuz oluyor yazı şu olsun"İLAN KARŞILIKSIZ ÇEKLERE ÇARE adres sitemizin adresi" deyipte bu şekilde birkaç gasteye önümüzdeki haftadan sonra verilirse zaten içerden çıkan arkadaşlar ya iş için yada başka iş için o sayfalara bakacaklar bence bir nebze faydası olur eğer uygun görürseniz bir tane gazeteyi ben şahsım üstlenirim. tabii yazı şeklini siz karar verirsiniz

 506. 29/12/2009, 00:12

  >Herkese Selamlar,Daha önceki yorumlarda karşılıksız çeke verilen adli para cezası doğrultusunda oluşan hapis cezası için zaman aşımının süresi konusunda ikileme düşmüştük. 2626 rumuzlu arkadaşımız 01 Haziran 2005 tarihinden önceki davalarda zaman aşımının 5 yıl ve zaman aşımı başlangıcının çekin karşılıksızdırı yediği tarihten yani suçun fiili olarak işlendiği tarihten itibaren olduğunu söylemişti. Bu konuyu ve Sayın 2626 'nın alıntı yaptığı yazıyı avukat bir arkadaşıma yolladım kendisi bir iki gün içinde doğrudan infaza sorarak net bir bilgi alacağını fakat 10 yıl olduğunu ve karar keisnleştikten sonra bu zaman aşımı süresinin başladığını söyledi. Aynı konuyu sorduğum başka bir avukatda aynı beyanı verdi. Nitekim benim kendi dosyalarımda çeklerimin hepsi 2004 yılıda yazıldı. Kararlar 2005 yılı içerisinde alınmış. Dolayısı ile zaman aşımına uğramış dosyalarımın hepsinden hala aranıyor durumundayım. Konu ile ilgili yaptığım internet üzerindeki araştırmalarda ise benzer bilgileri buldum.Şu linkteki yazıda:http://www.hukuki.net/showthread.php?t=10352"103 milyar tl bedelli çekim den dolayı mahkeme 2003 yılı altıncı ayında 103 milyar tl adli para cezassı verdi. borçlu olduğum şahısla anlaşamadım zira borcumun 3 katı kadar bedel istiyor sizlere sorum şu 103 milyar tl lik adli para cezamın zaman aşımı varmıdır varsa ne kadar süredir.zaman aşımı varsa borçlu olduğum şahısla daha makul bir bedlde anlaşma şansım olacak bu konuda lütven beni aydınlatabilirmisiniz saygılar" diye sorulmuş.Sitenin yöneticisi olan Avukat Bey bu cevabı vermiş."3167 sayılı çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve çek Hamillerinin Korunması Hakkında'ki Yasanın 16. maddesinde karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenmiş olup, madde uyarınca karşılıksız çek keşide edenler, çek bedeli kadar ağır para cezasıyla, mükerrirler ise bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. bu suça ilişkin ceza Zamanaşımı Ceza Kanunu 68 / 4 maddesine göre 10 senedir. Ceza zamanaşımının geçmesinin cezayı ortadan kaldırmamakta, sadece bir infaz engeli oluşturmaktadır. Zamanaşımını sürelerinde cezanın üst sınırı dikkate alınacaktır. daha önce işlenmiş suçlarda eski ceza kanunu 112 maddedeki ceza zamanaşımı sürelerine bakılacaktır. heri iki durumda da 10 yıldır. Cezanın Kesinleşme tarihine göre süreler işliyecektir."

 507. 29/12/2009, 00:15

  >83 tarkan bey sizden başka tahliyelerde var mı bucadan işleyiş nasıl

 508. 29/12/2009, 00:25

  >Değerli arkadaşlar; daha evvel hazırlayıp, içeriğinide; sitemizde yayınlanmış olarak gördüğünüz, Anayasa Mahkemesine gitmek hususunda; C.H.P. yönelik yazı metnimi ilgililere mail olarak gönderdim. Bu gece; başta sayın, Deniz Baykal olmak üzere, Kemal Anadol, Ali Rıza Öztürk, İsa Gök, İlhan Kesici, Ensar Öğüt, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Arıtman, Atilla Kart, Nesrin Baytok, F.Mevlüt Aslanoğlu gibi, önde gelen isimlere ve bizler için, özel çaba sarfeden, Sayın C.H.P'li Milletvekillerimize gönderilmek üzere, mektuplarımı hazırlayıp; yarın PTT'ye vereceğim. Tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; İnşaallah, haklı olan bu davamızda, yanımızda ve yardımcımızdır. Tüm katılımcılara, saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 509. 29/12/2009, 00:26

  >tarkan bey bucadan başka tahliyeler var mı?işleyiş nasıl?

 510. 29/12/2009, 00:36

  >109 noda ceza zaman aşımı ile ilgili; yorum ve saptama yapan arkadaşımın, verdiği bilgiler doğrudur. Yani ceza kesinleştikten sonra, süre işleyecektir ve bu süre 10 yıldır. Saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

 511. 29/12/2009, 00:39

  >peki anayasa mahkemesinin nesini etkileyecek vekaleten çeke imza atanların suç dışı bırakılması kanunlarımız çok açık vekaleti veren sonuclarına katlanır. tabii burda hepimiz birimiz birimizde hepimiz için mücadele vermeliyiz ama kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.saygılar

 512. 29/12/2009, 00:59

  >metris ile bköy adliyesi arasında fax gönderme yokmuş bugünsordum kurye gidip geliyormuş .

 513. 29/12/2009, 01:08

  >metrisle görüştümşu an itibari ile 27 kişi daha tahliye olcak haberiniz olsun arayıp öğrene biilirsiniz bizim yine yok elif

 514. 29/12/2009, 01:13

  >Bköy adliyesi düşümlerfaxla değil kurye ile metrise gönderiyormuş.

 515. 29/12/2009, 01:16

  >JANARDİ AVUKATIM CHP İLCE Bşkanı izmirde şirket merkezide 22/10 daki davama vekalet verdi fakat gerekceli karar gelince temyiz ederim dedi 20/12de infazaverildi benim avukatla b undan sonra işim olmaz siteyi uzun zamandır takip ediyorum davalarımı kendim takip ediyorum demekistediğim chp deşu anda delege secimleri ilce kongreleri il kongreleri derken herkes kendinı nasıl sağlama alırım hesapları yapılıyor benim şahit olduğum benimde parti icin verdiğim desteklerim kendi durumum sizlerin cabalarınız 91 de yanıt istediğim konuda bilgisiolan vara cevap istedim sizden siteyi danışma ofisine cevirdiniz avukatınıza danışın serzenişi gördum affola BODRUM 48

 516. 29/12/2009, 01:25

  >2 sene sonra taahhüt hakkın devam edermi?yasada en son müracat nisan 2010 demiş! bundan sonra yapılacak taahhütler kabul edilmezyasada yazıyor..

 517. 29/12/2009, 01:33

  >bakırköy metrise kurye gönderiyor ama diğer adliyelere fax çekiyor..bizim dosyalar şişli üsküdar b. çekmece adliyelerindeydi..düşümleride dava hangi adliyedeyse oradan yaptırıyorsunuz..düşümler o adliyenin infazından direkt olarak metrise faxlanıyor..

 518. 29/12/2009, 01:36

  >erşah şahin arkadaşım.yazdıklarını okudum fakat ya sinirden yanlış söylüyorsun yada içini dökmek için burda böyle yazıp konulardan bilgisi olmayan arkadaşlarıda umutsuzluğa sürüklüyorsun..bir kere senin eski kanunda hakkın olan faizsiz adli para ceza ödeme hakkın kaybolmadı. stediğin zaman yatırabilirsin.taahhüdü verip ilk yıl ödeyemezsen yine hakkında verilen infaz cezası olan adli para devam edecek. yinede yatırabilirsin.. kolay gelsin.

 519. 29/12/2009, 01:51

  >tahliyelerde dikkatinizi çeken bir artış oldumu acaba bugün

 520. 29/12/2009, 02:58

  >arkadaslar daha once yakalanmiyanlarin durumu nedir su anda polis bu gun gelip beni sormus ufak bir cekim vardi dilekce vermiyenleri halen araiyorlarmi yoksa nisan ayina kadar otaomatik olarak durduruldumu eger oyle ise polis neden ceki var nerde diye sormus anlamaya calisiyorum

 521. 29/12/2009, 03:18

  >Tahhüt vermden hakkındaki hiçbirşey otomatik durmuyor. Hala arıyorlar, hala içeri alıyorlar.

 522. 29/12/2009, 03:44

  >değerli arkadaşlardefalarca yazmaya çalıştık…ceza alarak kaçak durumda yaşayan arkadaşların…en azından yargıtaydan bi karar çıkana kadar beklemsinde fayda var…çünküben kendi adıma bu konunun bi şekilde yargıtay tarafından lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum…ve bu taahhüt konusunun sadece borçluya bir tuzak olduğunu düşünüyorum…cezaevinde olsaydın taahhüt verirmiydin diye soracaksınız?cezam bi kaç ay kalmış olsaydı vermezdim…sebebine gelince teminat çeki,hatır çeki vs vs bir ayrım yok…haksızlığa boyun eğmek kabullenmektir diye düşünenlerdenim…benim düşüncem yargıtay dan mutlaka lehe bi karar çıkacaktır…bu öncelikle yeniden yargılan ma olabilir…CGK şişli 6.asliye cezanın davasını lehimize sonuçlandırabilir….ben en azından ceza almış kaçak durumda olan arkadaşların biraz daha beklemesi taraftarıyım…yeniden yargılanma bile olsa anayasa mahkemesine gidecek yasanın sonucuna kadar geçecek süreyi bize kazandıracak diye düşünüyorum…umarım yanılmıyorumdur…fakat 1 nisana kadar taahhüt süresi var ve buna direnmek lazım diye düşünüyorum…iyi geceler…my way

 523. 29/12/2009, 04:00

  >Sayın Myway ile aynı fikireyim. Bugüne kadar aylardır veya benim gibi yıllardır kaçak yaşıyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Nitekim elinizde yakalanma durumunda verebileceğiniz taahhüt kozu hala var. Sadece en kötüsü için kullanmayı bekletebilirsiniz. Bende bu kanun ile ilgili gelişmelerin burada kalmayacağını yargıtay veya anayasa faktörünün olacağına inanan yada umanlardanım.Bu arada yukarıda soran arkadaşa az önce bir yorum yazmıştım ama problem oldu sanırım. Taahhüt vermeden hiçbir şekilde aranmanız durmuyor. Aranmaya hatta tutuklanmaya devam ediliyor. Bilginize.isonia

 524. 29/12/2009, 05:05

  >SN MYWAY VE İSONAY A 125 VE 126 DAKİ ARKADAŞLARA BENDE KATILIYORUM.İÇERDE DEĞİLDE DIŞARIDA KAÇAK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN TAAHHÜT İÇİN ACELE ETMEMELERİNİ İSTİYORUM.BURASI TÜRKİYE BURADA HERŞEY OLUR.BİRAZ ZAMANA BIRAKIN HEM SON GÜN NİSAN DEĞİLMİ OZAMANA KADAR TAŞLAR YERİNE OTURU OZAMAN DA NE YAPACAĞINIZA KARAR VERMİŞ OLURSUNUZİYİ GECELER

 525. 29/12/2009, 08:18

  >112 buca cezaevi ile ilgili soran arkadaşyb14 te 104 gün kaldım. işleyiş çok yavaş.onların gözünde mahkumsunuz.yakınınız hangi koğuşta?ben saat 7 de çıktım çıkarken infazdan 8 tahliye daha olduğunu duydum. bizim koğuşta 24 kişiden çıkan 7.kişiyim.çekçilerin yattığı toplam 4 koğuş var.c.tesi pazar 1 tane bile tahliye olmadı.allah kalanların yardımcısı olsun herkesi kurtarsın

 526. 29/12/2009, 10:11

  >Cüneyt bey adam yanında çalışanının üzerine vekalet almış imzala koçum şu çekleri demiş adamda patronu ağası veli nimeti ekmek kapısı hiç düşünmeden atmış imzayı tabii firma itibarlı hiç kimse kolay kolay bu ülkede imza kimin diye bakmaz amcamda kötü niyetli almış malları piyasadan kaçmış ŞİMDİ O PATRON PARALARI YERKEN O GARİBANDA HAPİS YATMIŞŞ bu işin yanlışlığını körlerde görmüş adaletten bir haberlerde görmüş AMA AMACI BİR İNSANIN BİLE HAPİS YATMASINA KARŞI OLAN SİTEMİZİ NEDEN RAHATSIZ ETTİ ONU ANLAYAMADIM yada yanlışmı anladım yukarda yazılanı vekaleten çek imza atanlara ceza verilmemesi anayasaya aykırıdır lafını.

 527. 29/12/2009, 10:38

  >Cüneyt kardeş, Rahmi bey le şirket tasviye (dışarıdan atama müdüre) başlamış sadece gazete de çıkan fakat devamı getirilmemiş süreç ile alakalı olarak bilgi alışverişinde bulunma imkanımız var mı diye sordum ama.? Sizde çok yoğunsunuz acaba tasviye işlemleri gazete de çıkınca ortak lar sorumluluğu bitip sadece benim sorumluluğum mu kalıyor? ANTALYALI

 528. 29/12/2009, 11:22

  >cüneyt bey nisan 2010 taahhütte son gün diyorsunuz.peki benim tüm dosyalarım yargıtayda temyizde( bunların bazılarıda lehime bozulacak gibi)kesinleşmemiş cezaya nasıl taahhüt verilirki . gerçekten anlaşılmaz zor bir durum

 529. 29/12/2009, 11:45

  >17 de yazan suhel bey,ptt den alınan şifre ile bakınca ne kadar ceza alındığı vs görünüyor mu, yoksa Uyap'taki gibi karar yazıldı falan mı yazıyor?

 530. 30/12/2009, 19:53

  >ARKADAŞLAR KARTAL CEZAEVINDE YAKINI OLANLARIN DIKKATINE ; KARTAL CEZAEVINDEN BU GECE 23:30-00:00 ARASINDA ÇEKTEN DOLAYI CEZAEVINDE TUTULAN 45 KİŞİ TAHLİYE EDİLECEKTİR.TELEFONDA BU BİLGİYİ ALDIM.DİLERİM SEVDIKLERIMZE KAVUSURUZ BU GECE .KAPILARINA GIDIP BEKLEMEYI DUSUNUYORUMYA ÇIKMAZSA BABAMIZ KORKUSUDA YOK DEGIL AMA OLSUN…HERKES IYI HABERLER ALIR UMARIM ..NAZ

 531. 31/12/2009, 09:39

  >DUN GECE SAAT 11 DEN 12 YE KADAR KARTAL CEZAEVININ KAPISINDAYDIM.45 TAHLIYE OLACAK DEDILER TELEFINDA 1 TEK KİŞİ BİLE ÇIKMADI KAPIDAKILERE SORDUK YOK TAHLIYE DEDILER BEN BOYLE REZILLIK GORMEDIM INSANLARLA DALGA MI GECIYORLAR YA !!! NAZ

 532. 31/12/2009, 15:27

  >arkadaşlar ben konyadan yazıyorum kardeşimin 17 dosyası var hepside istanbul mahkemeleri tahattüt vereli 8 gün olmasına karşılık sadece 1 dosyasına beraat gelmiş acaba istanbula gelsem nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun süreci hızlandırmak için ne yapmam gerekiyor.

 533. 31/12/2009, 17:02

  >Oncelıkle Allah yardım etsın dıyorum.babamında 4 taneydı 5 oldu dosyaları.buraya gelmek yerıne telefonla bılgı almayı denesenız? burda ozellıkle şişli deli gibi yoğun dosya işlemiyor denilebilir.Naz

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: