Başlangıç > adli para cezası, çek, çek kanunu, çek magduru, çek yasası, hukuk > >Yeni Çek Kanunu’nu Anlayamadık..

>Yeni Çek Kanunu’nu Anlayamadık..

>

Karşılıksız çek suçunun yaptırımı (mükerrir olsun yada olmasın) karşılıksız kalan her bir çek yaprağı için 1500 güne kadar adli para cezasına dönüştürülmüştür. Ancak verilecek ceza çekin karşılıksız kalan kısmından aşağı olamayacaktır. Bu maddede yer alan karşılıksız kalan çek miktarından kasıt nedir? Karşılıksız çek işlemi yapılacak miktarmıdır? Eğer öyle ise karşılıksız çek işlemi nasıl yapılacaktır? Miktar nasıl belirnecektir?
Örneğin çek bedeli 10.000 TL ise ve hesapta 1.000 TL karşılık varsa yada hesapta hiç karşılık yoksa hamilin kısmi ödemeyi kabul etmesi yada kabul etmemesi durumunda karşılıksız kalan çek miktarı nasıl belirlenecektir? Biz Çek Kanunu‘nu bir türlü anlayamadık. Gerekçeyi ve açıklamaları okumamıza rağmen hala anlayamadık.

Karşılıksız çek suçunun yaptırımı (mükerrir olsun yada olmasın) karşılıksız kalan her bir çek yaprağı için 1500 güne kadar adli para cezasına dönüştürülmüştür. Ancak verilecek ceza çekin karşılıksız kalan kısmından aşağı olamayacaktır. Bu düzenleme ile T.C.K.nun 158. maddesinde olduğu gibi gün para cezası sistemi ile nispi para cezası sistemi karıştırılarak karma bir uygulama yapılmıştır. Fakat gün para cezası ile doğrudan hükmedilen adli para cezası kesinlikle bir arada uygulanamaz. Bu durumda gün para cezası ortadan kalkmış olur. Kanuni düzenlemenin tespit edilecek gün sayısı alt ve üst sınırlar gözetilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan kısmının 20’de birinden aşağı olamaz şeklinde olması gerekirdi. Bu düzenleme özellikle infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır. Aynı miktar çekten dolayı alt sınırdan yani çekin karşılıksız kalan kısmı kadar ceza alan iki kişiden birisi adli para cezasının ödenmemesi halinde 100 gün hapis yatacakken bir diğeri 500 gün hapis yatabilecektir. Çünkü bir günlük paraya çevirme miktarı olan 20-100 TL arasında yapılacak takdire göre gün miktarı değişecektir. Hatta tespit edilen gün sayısı günlüğü 100 TL.den paraya çevrilen daha az, 20 TL.den çevrilen 5 kat daha fazla hapis yatacaktır. Halbuki her iki kişide temel ceza yani alt sınırdan ceza almıştır. Kanunda yer alan çekin karşılıksız kalan kısmından az olamaz ifadesi temel cezayı belirlemek için kullanılmıştır. Gün para cezasında ise temel ceza mutlaka gün olarak belirlenir. Artırım ve indirimlerin de yine gün üzerinden yapılması gerekir Sadece sonuç ceza para cezası olur.
Bu durumda bu maddeye göre nasıl hüküm kurulacak, yani gün miktarı nasıl belirlenecek ve aynı miktar çekten dolayı belirlenen gün sayısının herkes için aynı olması nasıl sağlanacak? Eğer sağlanamayacaksa bu maddenin derhal değiştirilmesi gerekmez mi?
Örnek 1: 10.000 TL.lik bir karşılıksız çek için Hakim günlüğü 20 TL.den 200 gün adli para cezası verip daha sonrada zorunlu olarak bu miktarı 10.000 TL.ye çıkardığında infaz aşamasında adli para cezası ödenmez ise nasıl hapse çevrilecektir. Belirlenen 200 günemi,yoksa 10.000/20=500 günemi,veya verilen ceza doğrudan hükmedilmiş bir nispi para cezasına dönüştüğü için 10.000/100= 100 güne mi çevrilecektir?
Örnek 2: 10.000 TL.lik çekleri karşılıksız çıkan iki kişiden biri için hakim günlüğü 100 TL.den 100 gün adli para cezası, diğeri için ise günlüğü 20 TL.den 500 gün adli para cezası verirse her iki kişide alt sınırdan yani temel ceza ile cezalandırılmış olur. Fakat para cezasının ödenmemesi halinde birisi 100 gün diğeri ise 500 gün hapis yatar. Acaba bu adaletsizlik nasıl önlenecektir? Yeni çek mağduru yaratılmayacakmıdır?

5941 sayılı çek yasası ile karşılıksız çek suçundan şikayet hakkı sadece hamile tanınmıştır. Hamil ise yeni düzenlemeye göre çeki süresi içinde bankaya ibraz ederek karşılıksız çek işlemi yaptıran kişidir. Bu durumda ciro silsilesinde yer alan kişiler karşılıksız kalan çeki elinde bulundurmak koşuluyla şikayette bulunabilecekmidir? Bulunabilecekse bu durum neden açıkça kanunda yer almamıştır?

Yine yeni çek kanuna göre hamiline düzenlenecek çeklerde “hamiline” olarak bastırılan çek yapraklarının kullanılması zorunludur. Hamiline olarak bastırılmayan yani tacir olan yada olmayan kişiler adına veya emrine bastırılan çeklerin hamiline olarak cirosu mümkün olacakmıdır? Eğer ciro edilmesi mümkün ise böyle bir çekin ciro edilmesi halinde bu çek karşılıksız çıkarsa karşılıksız çek suçu oluşacakmıdır? Oluşursa şikayet hakkı kime ait olacaktır?

Karşılıksız çek düzenleyen,adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesine rağmen çekin karşılığını bankada bulundurmayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma aşamasında Savcılığın talebiyle Sulh Ceza Hakimi tarafından,kovuşturma aşamasında ise resen Mahkeme tarafından karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanacaktır. Buna göre karşılıksız çek suçunun failleri hakkında hem adli para cezası hem de yasak uygulanacak, suçun faili olmayıpta vekaleten çek keşide edenler ile tüzel kişilik hakkında ise sadece yasak uygulanacaktır. Bu anayasaya aykırıdır. Çünkü Anayasanın 38 ve TCK.nun 7/1.maddesi gereğince eylemi suç teşkil etmeyen bir kişi hakkında ceza yerine geçebilecek bir güvenlik tedbiri uygulanamaz. Ayrıca vekaleten çek keşide eden kişinin suça iştirak ettiğini düşünmekte imkansızdır. Çünkü çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü kişiler kanunda açıkça sayılmıştır. Yine çek kanunu gerekçesinde suçun faili dışındakilere tedbir uygulanması gerektiği ve tedbir uygulanacaklar kapsamına suçun faili olmayanlarında dahil edildiği açıkça yazılmıştır. Yani vekaleten çek keşide edenler suçun faili değildir ancak haklarında güvenlik tedbiri uygulanması öngörülmüştür.
Buna göre, eylemi suç teşkil etmeyen bir kişiye güvenlik tedbiri uygulanmasını nasıl izah edeceklerdir? Ayrıca aynı durumda olan iki kişiden birisine soruşturma aşamasında tedbir uygulanması, diğerine ise hükümle birlikte tedbir uygulanması durumunda süre yönünden meydana gelen adaletsizlik uygulamada nasıl önlenecektir? (Çünkü güvenlik tedbirinin soruşturma yada kovuşturma aşamasında koruma tedbiri olarak uygulanma zorunluluğu yoktur. Hükümle birliktede uygulanabilir. Örneğin hükmün temyiz edilmesi halinde soruşturma ve kovuşturma süresi ve dosyanın Yargıtaydan dönüş süresi hesaba katıldığında aynı miktar çeki karşılıksız çıkan iki kişiden birisi hakkında diğerine göre yıllarca daha fazla tedbir uygulanmış olacaktır.) Yine hakkında adli para cezası uygulanmayıp sadece yasak uygulanan kişiler bu yasağı ne zaman kaldırtabilecektir?Bu konuda kanunun 6/3.maddesinde bir açıklama yoktur.

5941 sayılı çek yasası geçici 1.maddesinin 3.fıkrası genel atıf niteliğindemidir? Genel atıf niteliğinde ise eski çek defterleriyle ilgili suç tarihine bakılmaksızın 3167 sayılı çek yasası nın tüm hükümleri uygulanmaya devam mı edecektir? Genel atıf niteliğinde değilse eski çek defterleri yönünden 3167 sayılı kanunun hangi maddelerinin uygulanmasına devam edilecektir ve neden bu maddeler açıkça belirtilmemiştir?

5941 sayılı çek yasası 3/8 ve 5/1.maddelerine göre düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerle ilgili hem cezai hemde hukuki takip yapılamayacağına göre çek kanunu geçici 1.maddesinin 5.fıkrasına neden gerek duyulmuştur?

Ayrıca çekin gününden önce ibrazı halinde sadece cezai sorumluluk yoktur demesine rağmen çek kanunu 3/8.maddesi nasıl açıklanacaktır?

Karşılıksız çek suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması,kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve ön ödeme hükümlerinin uygulanmayacağı yeni çek kanununda açıkça yer almıştır.Fakat bu düzenleme gereksiz bir düzenleme olup karşılıksız çek suçunun özelliği nedeniyle zaten bu hükümlerin uygulanması mümkün değildir. Acaba böyle bir düzenlemeye neden gerek duyulmuştur?

Hüküm kesinleştikten sonra borcun ödenmesiyle bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkan bir adli para cezası olabilir mi? Olabilirse hukuki mantığı nedir ve dünyada böyle bir düzenleme varmıdır? Eğer amaç borcunu ödetmekse neden hapsen tazyik değilde adli para cezası tercih edilmiştir?

Çeki elinde bulunduran HAMİL ise fotokopisini elinde bulunduran kimdir?

Banka sorumlu olduğu kısmı veya kısmi ödemede bulunduğunda çek aslını alıp onaylı fotokopisini hamile vereceğine, çek aslı bankada bırakılmak zorunda kalınacağına göre bankanın 600 TL vermemesi mi amaçlanmıştır?

Reklamlar
 1. 14/01/2010, 02:55

  >değerli arkadaşlarCHP milletvekili SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU ile az evvel telde konuştum…yarın saat 14.00 de çek yasası ile ilgili gündem dışı konuşacağını söyledi…ve bizim sorunlarımızı dile getireceğini iletti…ayrıca yarın HALK TV de 17.00 ile 19.30 arasında proğram olacağını ve bu proğramda çek yasası ve hal yasası konuşulacak bunu da sizlere iletmemi istedi…bilgilerinize…my way

 2. 14/01/2010, 03:28

  >eğer taahhüt verirsek ileride çıkabilecek kanunlardan yararlanamazmıyız.bir sene sonra ilk taahhütü ödemediğimizde bu defa her taahhut için ikişer ay hapis cezası varmış.avukat söyledi.doğrumu

 3. 14/01/2010, 03:36

  >DEĞERLİ YORUMCULAR İLK ÖNCE SİZE BİR SORU SORAYIM …ADLİ PARA CEZASI NEDİR ALCAKLIYA NE FAYDASI VARDIR BORÇLUYA NE FAYDASI VARDIR. Bu kanunun ne olduğunu başına gelen öğreniyor resmen GASP alacaklının parasını devlet GASP ediyor hemde hukuki kılıfla SİZE bir yaşanmış olay yazayım. satıcı bir firma mal satıyor karşılığında çek alıyor aldığı çeklerin 15 gün sonrasınada sattığı malı tedarik ettiği firmaya kendi çekini yazıyor kısa süre sonra malı sattığı müşterinin dükkanı yanıyor ve müşteri çeklerini ödeyemez duruma düşüyor bu sefer malı satan firma ben yangın mangın dinlemem ne yap yap benim çeklerimi öde çünkü bende senden aldığım çeklerin 15 gün ilerisine çek yazdım ben bu parayı bulamam öde diye tazyikte bulunuyor arkadanda müşterisinede çeki odesin diye ceza davası açıyor davayı kazanıyor müşterisine hapis cezası çıkıyor ve müşteri hapse giriyor dolaysıyla duygusal bir millet olduğumuz için bu iki iş arkadaşı arasına kırgınlık da giriyor.Bu meyanda hapse giren müşterinin ailesi kendi aralarında para topluyor topladığı parayıda sen bizim akrabamızı zora düştü dükkanı yandı sen onu hapse attırdın gibi sitemlerle bu parayı sana değil devlete yatıralımda gör bakalım deyip ADLİ PARA CEZASI dediğimiz daha açık daha öz bir şekilde devlet gel kardeşim boş ver borçlu olduğun insanı parayı gel bana yatır ben bu işi daha ucuza çözerim kimse sana bir şey yapamaz telkiniyle yasal hakkını kullanır parayı öder özgür kalır. Buraya kadar tamam şimdi aldığı çeklerin 15 gün sonrasına tedarikçisine çek veren aradaki firmada alacağını alamadığı için yani kendisinin alacağı paranın üstüne devlet oturduğu için bu sefer kendi yazdığı çekleri ödeyememiş tedarikçisi tarafından dava edilip karşılıksız çek verme suçundan ceza evine girmiştir. Sanırım anladınız bu kanunu çıkaran düşünen insanları tebrik etmek lazım muazzam bir zeka düşünebiliyormusunuz burası Türkiye duygusal insanlarla dolu bir toplum insanlar mahkemelik oldukları zaman birbirlerine karşı düşmanca durum takındıklarından vay sen beni mahkemeye verirsin ha nah ben bu parayı sana öderim devlete öderim sende bir kuruş alamassın banada bir şey yapamassın gibi ortamlar karşımıza çıkmıştır bu ortamlardan yararlanan devletimiz bu güne kadar kaç para topladığını çekten hapis yatanların sayısını sakladığı gibi saklıyor. ÜLKEMİZDE YAŞAMAK İÇİN HAVA,SU,PARA LAZIM GERİSİ ZATEN OLUYOR.saygılarımla ihtiyar

 4. 14/01/2010, 03:58

  >SUYU GETİRENE DE,TESTİYİ KIRANA DA hukukçularımız bu atasözünü incelerse yeni ve eski çek kanunun ne kadar adaletsiz olduğuna karar verecektir.

 5. 14/01/2010, 08:47

  >Arkadaşlar Günaydın,Pendik 3 asliye ceza mahkemesiBorcuma karşılık vermiş olduğum taahhüte YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI koydular.Emsal karar varsa itiraz ederek kaldırmak istiyorum.Acil yardım lütfen.TOTE

 6. 14/01/2010, 10:43

  >TAAHHÜT ETTİKTEN SONRA ÇIKIP BORCU GEREKTİĞİ ZAMANLARDA ÖDEYEMEDİĞİNDE ÇEK BAŞINA 20 GÜN DAHA HAPİS CEZASI EKLENECEK DİYE DUYDUM. ACABA DOĞRU MUDUR? TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEMENİN VAROLAN HAPİS YATMA DIŞINDA BİR CEZASI VAR MIDIR? TEŞEKKÜRLER.

 7. 14/01/2010, 11:31

  >2 nolu yorumcu arkadaş, işte hukukçularımızın bilgisi bu kadar siz avukatınıza bir sorun bakalım taahhütü ihlalden ceza nasıl verilir. birincisi taahhütü ihlale cezayı icra ceza mahkemeleri verir. bunun içinde icra mahkemelerine yada icra dosyasına ödeme taahhütünde bulunmak gerekir.bizler taahhütü yasa geregi asliye cezalara veriyoruz. infazın ertelenmesi için ne alakası var iki ay hapis cezası ile.ben 2006 da buna benzer bir taahhütle tahliye oldum, ödemedim bir şeyde çıkmadı rahat olun taahhüt sadece alacaklının alacagını baglar, icra süresini kaçırmış ise (benim dosyalarım 2004) yeni bir şans dogurur tabi icra yapabilecek bir mal varlıgımı bulabilirlerse. TCK 7 maddesi geregi yasadaki lehe gelişmeler geriye dönük işler bunun için iyileştirmelerden yararlanırız. sadece alacaklının icra şansı artar o kadar.

 8. 14/01/2010, 12:52

  >sayın sami kal yeni yasadaki taahhütte ödeyeceğimiz para devletemi yoksa alacaklıyamı gidecek

 9. 14/01/2010, 13:12

  >Arkadaşlar yasa baştan sona adaletsiz,neresinden tutsanız elinizde kalıyor,15 yıl bu devlete her yıl ortalama 500.000 TL civarında vergi ve K.D.V ödedim,2005 te işlerim bozuldu,alışveriş yaptığım yerle borç mutabakatı yaptık ve 900.000 TL lik borçlu olduğum ortaya çıktı ve bunu protokole döktük,bende bu borca karşılık 6*150.000 TL lik toplam 900.000 TL 'lik çek verdim ve bu çeklerin bu borca karşılık olduğu protokole seri nosuyla işlendi.Şimdi 6 adet çekten ayrı ayrı ceza alıyorum borç tek olmasına rağmen yani toplamda çıkacak olan ceza süresi 5 Yıl,oysa tek çek vermiş olsaydım alacağım ceza 80.000 TL adli para cezası bunun dönüşümüde 800 gün olacaktı,sistemdeki çarpıklığı düşünebiliyomusunuz,aynı borç için bir tarafta 5 yıl öbür tarafta 800 gün,yarı yarıya bir fark,böyle bir adalet anlayışı böyle bir hukuk olabilirmi,nerde eşitlik,nerde herkese adalet,işlerine geldiği gibi,bu rakamları ödeme şansımızı zaten bitirdi devlet,22 ay hapis yattıktan sonra var olan iş imkanlarıda paramparça oldu zaten,çoluk çocuk kayınpederin yanında sığıntı bizlerin ne yaptığı nereye gittiği belli değil,ama sevdiğimiz vergiler verdiğimiz devletimiz bizi teröristler kadar bile önemsemiyor,valla arkadaşlar ben kanada ve avusturalya hükümetlerine e-posta yazdım ve durumumu anlattım,sığınma talep ettim zira burda sonumuz yine cezaevi olacak,sonuçta biz tüccarların birçoğu üniversite mezunu dil biliyor v.s v.s,cezaevinde Gasptan cinayetten yatanlarla ve insanlıktan bihaber kişilerle takrar aynı yerde bulunmaktansa ben ülkemden vazgeçiyorum çünkü ülkem beni yok sayıyor,benim çocuklarımın sığıntı olarak yaşamasına göz yumuyor,ve toplumdan silinmem için elinden geleni yapıyor,yazmadığım yer kalmadı çeklerin protokole bağlı tek borç için olduğuna dair ve verilen cezanın tek olması gerektiği hakkında heryer kulaklarını tıkıyor.Diyeceksinizki vazgeçmek en kolayı,arkadaşlar inanın yoruldum haklı olan davamda kendimi defalarca anlatmaktanSevgilerimle

 10. 14/01/2010, 13:19

  >Değerli site yöneticileri.20 ocak 2010 da Ali Rıza ÖZTÜRK ile yapılacak toplantıyı duyurmayışınızın mantıklı bir açıklaması varmı?Bu sebep;unuttunuzmu,Faydalı olmayacağına dair kanaatinizmi,Teslimmi oluyoruz,Bu toplantıyı ofluoğlunun organize etmiş olmasımı.Lütfen fikrinizi açıklarmısınız.CHP yi temsilen katılan bir siyasetçi ile helede şu anayasa mahkemesi konusu öncesinde konuşsacak birşey yokmu.Belki gitmek ve birşeyler sormak isteyen mağdurlar olabilidi halbuki.Destek vermenizi bu toplantıyı duyurmanızı bekliyoruz.Nekadar kalabalık olursak o kadar iyi olacaktır.Selamlar..

 11. 14/01/2010, 13:26

  >Lütfen aranızdaki kısır çekişmeleri şu konunun çözümünden sonrasına bırakın.Burada insanlar birşeyler yapılacağını umut ettiği için var.Buda kaçırılmayacak bir fırsat.Belkide Genel başkan düzeyinde destek olacaklarıbir hareket eylem planı önerecekler.Bunadamı katılmayacağız.Lütfen sağduyulu olun.Yazık bu mağdurlara.Gözünüzün içine bakıyoruz birşeyler yapacaksınız diye.

 12. 14/01/2010, 13:28

  >merhaba değerli arkadaşlarım.7 adet dosyadan aranmam var. artık bugün taahhütleri vereceğim. çünkü polis ailemi durmadan rahatsız edip duruyor. bugünde dayımı almışlar, dayımı aradım. polisler telefonunu açtılar. onu halen karakolda tutuyorlar. ısrarla karakola gelmemi ifademi alacaklarını söyleyip duruyorlar. artık çok sıkıldım. ne olacaksa olsun. ben antalyadayım. daha önceki yorumlardan okuduğum kadarıyla antalyada adliyeye başvuran arkadaşları cezaevine göndermişler. bende şimdi taahhütnameleri hazırlıyorum. lehe olan uygulamalardan yararlanabilmem için acaba dilekçeye nasıl bir ibare eklemem gerekiyor. çünkü 7 dosyadan 4 tanesi benim ayrıldığım şirketin çekleri. çekleri imzaladıığım zaman şirketin ortağı ve müdürüydüm. çeklerin vadesi şirket ortaklığından ve müdürlügünden ayrıldıktan sonraki tarihte idi. çekte artık vadeli olduğundan sanırım bu benim lehime yani cezalar düşebilir. ve 4 adet çek 2008 yılının şubat aylarına ait. 3 adet çekte 2007 yılının 9 ve 10. aylarına ait burada nasıl temerrüt faizi hesaplayıp yazayım. teşekkür ederim.

 13. 14/01/2010, 13:33

  >Ama genede hayır diyorsanız bunuda belirtin.Gerkirse herkesle tek tek konuşup kendim davet edeceğim.Bu fırsatlar kolay ele geçmiyor.Ricam…Lütfen bölünmemiz için değil,birleşip bütünleşmemiz için mücadele edin.Biz mağdurların sizlerden beklentisi budur.Bir kez daha düşünün lütfen.Destek olacağınıza inanmak istiyorum.

 14. 14/01/2010, 13:36

  >tek çözüm insan hakları mahkemesi avrupa nasıl olacaksa arkadaşlar yardımcı olsun 2 sene çabuk geçer şimdi birleşme zamanı uncu28

 15. 14/01/2010, 13:37

  >ankaraya gelmek gerekiyorsa 20 kişi ile konyadan katılmaya hazırız 4 gözle bunu bekliyoz bu sadece benim çevremdeki kişiler dir diger gelecekler daha hariç çok kişinin bu siteden haberi yok ama her gördügüm çek magduruna bu siteyi söylüyorum vede takip etmeye başlıyolar gün geçtikçe konyadaki katılım artıyor millet vekillerinin tellerini isteyenlere veriyorum arıyolar inşallah hayırlısı olur bakalım

 16. 14/01/2010, 13:40

  >Eğer sonuç olumsuz yönde tecelli ederse yani siz bu toplantıya destek olmazsanız,ben şahsım adına sizleri protesto edecek ve yorum yazmayacağım.

 17. 14/01/2010, 13:40

  >bizler her nekadar taahhüdü mahkemelere versekte borcu ödeyecegiz diyoruz. bu nedenle taahhüdü ödeyecek gücü olanlar alacaklıya ödeyecek, devletle alakası yok, bunun yanında eger taahhüt faiz yükünden dolayı ödenmeyecek şekilde ise , taahhüt süresi geçipte aranma çıkınca savcılık kanalı ile maliyeye eskisi gibi sadece çek bedelini ödeyerek kurtulma şansımız devam ediyor. bu şekilde ödemede devletten ve cezadan kurtulunuyor ama borç devam ediyor

 18. 14/01/2010, 13:40

  >Ankara değil istanbul.

 19. 14/01/2010, 13:44

  >Valla Erkan ben her türlü eyleme her türlü çabaya varım,bugüne kadar ömrüm mücadeleyle geçti,kaybedecek birşeyim yok.Bencede artık ciddi bir eylem yapmamız lazım.

 20. 14/01/2010, 13:44

  >14 arkadaşım konyadamısınız ben konyadayım.

 21. 14/01/2010, 13:45

  >Ama bu iş 15-20 kişi ile olmaz,komik duruma düşeriz,yüzler hatta binler olmalıyızki sesimiz duyulsun.

 22. 14/01/2010, 13:49

  >Hayır bu kapalı bir mekanda toplantı olacak.Sokak eylemi değil.

 23. 14/01/2010, 13:50

  >Cüneyt beyin bu toplantıyı duyurmasını ve destek olmasını bekliyoruz.

 24. 14/01/2010, 14:00

  >ERKAN AKYUZKOSİAD HER FIRSATTA SİTEYE SALDIRACAK HER FIRSATTA ŞİKAYET EDECEK BU SİTE ANAYASA MAHKEMESİNE GİDELİM YÖNÜNDE EYLEMLERE BAŞLAYINCA HAYIR YANLIŞ YAPIYORSUNUZ DİYE HAKARET EDECEK BUNUN GİBİ YÜZLERCE ÖRNEK VAR. ŞİMDİ İSE ANAYASA MAHKEMESİNE GİDELİM CHP İLE KONUŞALIM GİBİ BİR HAREKETTE BULUNACAK.MAĞDURLARI İSTANBULDA TOPLAYIPCHP YE ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMENİZİ ÇEK MAĞDURLARI İSTEMİYOR BAKIN BU KALABALIKTA BURDA YAZILARIMIZDA DOSYADA.. STRATEJİSİ OLMASIN!!YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM SİZDE ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME TARAFTARI DEĞİLDİNİZ.. YANILIYORMUYUM?AMA KORKARIM Kİ ÇEK MAĞDURLARI BİR TUZAĞA DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR VE BURDA HEDEFLENENDE BU AMAÇTIR. SİTE MÜDAVİMLERİ BU KONUYU AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAKLARDIR EMİNİM.LAKİN BENİM AKLIMA İLK GELEN BUNUN BİR TUZAK OLDUĞUDUR..TEŞBİHTE HATA YAPTIYSAM AFFOLA.. ALİ

 25. 14/01/2010, 14:07

  >Değerli yöneticiler,Bende Erkan beyin protesto sözüne katılıyorum.Lütfen sen ben davasını bırakıp güç birleşmesi yapalım.Bu fırsattır değerlendirelim istanbul da hep beraber olalım.OLYAR2003

 26. 14/01/2010, 14:12

  >çek mağdurlarını herzaman küçümseyen kosiada niye destek oluyoruz kimse kusura bakmasın bu site bu kadar kendisini küçültecekse ben uğramam bu siteye bir daha.

 27. 14/01/2010, 14:13

  >erkan akyüzpolemik olmasın diye sana özellikle yazmadım ama görüyorum ki her gün yeni bir polemik ortaya atıyorsun…ANAYASA MAHKEMESİ ne gitme konusunda offffluoğlu sitesinde yazdı ve gidecekler dedi ve bizi ve sitemizi suçladı hatırlarsın sonra gidilmesin dedi kast aranırsa diye ekledi…onbinlerce kişiyi etkileyecek konu mahkemeler KAST aranırsa gidilmese de olur gibi bianlayışla sulandırırlırsa bu VEBAL ağır olur…bu kanun herşekilde ANAYASA MAHKEMESİ ne gitmeli…ve bunun sözünü verdiklerini sitesindede duyurdu…burada birilerinin sözcülüğünü yapmayı bırakıp kendi yorumlarını yazsan ve bu polemikleri bırakıp siteye ve mağdurlara zarar vermesen iyi olacak…mümkünse…my way

 28. 14/01/2010, 14:14

  >KOSİADTAN BİZE HAYIR DEĞİL ŞER GELİRRAMAZAN – KOCAELİ

 29. 14/01/2010, 14:16

  >ARKADAŞLARBU BLOGDAKİ ARKADAŞLAR GİBİ ÖBÜR BLOGDAKİ ARKADAŞLARDA MAĞDUR,DOLAYISIYLA AMAÇ BİR,BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR,PARÇALANMAK FAYDA GETİRMEZ,KİŞİSEL MESELELERE ASIL AMACIMIZI FEDA ETMEYELİM,TAHMİN EDİYORUMKİ İKİ BLOGDAKİ İNSANLARDA BELLİ BİR KÜLTÜRE SAHİP KİŞİLERDİR,AKILLICA DÜŞÜNMEKTE FAYDA VARDIR.

 30. 14/01/2010, 14:16

  >ARKADAŞLARIM SAMİMİ SÖYLÜYORUM ÜZÜLMEYİN PİYASALAR ÖYLE KÖTÜKÜ Kİ YAPRAK KIPIRDAMIYOR KİMSE ÇEKİNİ ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİL VE HUKUKÇULARIMI HOCALARIMIZ MİLLETVEKİLLERİMİZ HEPSİ SONUNDA EKONOMİK KIRIZİ KABUL EDECEK YADA EN AZ BEŞMİLYON MAĞDURUN AİLELERİ İLE BİRLİKTE KARŞILARINA ALACAKLAR SEYREDİN TARİHEDE KÜÇÜK ESNAF İSYANI DİYE GEÇECEK.

 31. 14/01/2010, 14:16

  >MY MAY ABİ BEN OFLUOĞLU SİTESİNİ DİĞER SİTEYİ OKUYORUM TUZAK BU TUZAKKKKKK 3434

 32. 14/01/2010, 14:17

  >Ben Anayasa Mahkemesine gidilmesini destekliyorum doğru hareket bu bence,ayrıca AİHM için ben başvurumu hazırlayıp yolladım,eğer AİHM yargılamaya değer görüp kabul eder başvuru formlarınıda yollarsa bu işi AİHM dede sonuna kadar takip edicem ama ne acıdırki kendi vatanımızda bulamadığımız adaleti başka yerlerde aramaya mahkum ediliyoruz.

 33. 14/01/2010, 14:17

  >Bu davaya bir hukukçu olarak şimdiye kadar en büyük desteği AV. Rahmi OFLUOĞLU vermiştir.Eleştirilere darılıp Rahmi Beye tavır almak en hafif tabirle haksızlıktır. Gün mantıkla hareket edip birlik olma günüdür. Şimdiye kadar hangi avukat buderece çek mağdurlarına destek ver di?

 34. 14/01/2010, 14:18

  >SAYIN ERKAN BEY SİZ BANA HİÇ YABANCI GELMİYORSUNUZ. SANKİ ŞEKER VE ESKİ DOSTUN YENİ VERSİYONU GİBİSİNİZ. SİZ KİMİN ADAMISINIZ VE NEREYE HİZMET EDİYORSUNUZ. BURAYA YAZIP MAGDURLARIN KAFASINIMI KARIŞTIRMAK MAKSADINIZ. POLEMİKSE POLEMİK, BU SİTENİN BİR KURALI VE STRATEJİSİ VAR AKILLI OLUN.

 35. 14/01/2010, 14:19

  >ÖBÜR BLOGDAKİ ARKADAŞLARIN HİÇ BİRİ MAĞDUR DEĞİL OFLUOĞLU AVUKAT AVUKATTAN MAĞDURMU OLUR DİĞER WORDPRESİ DİYORSAN ONLARDA ŞAİR, DÜNYA YANSA BİR TUTAM OTLARI YOK

 36. 14/01/2010, 14:21

  >Hemen koplo teorisini kurdunuz.Ben üstüme düşeni yaptım..Nasıl bir tuzak fatntazisi kurduğunuzu tahmin edemem.Mecliste yaptığı çalışmalarıyla bize desteğini her aşamada sunan bir vekil şimdi bizimle yüz yüze görüşmek istiyor.Bu çok basit bir konu.Bize sövmek için değil derdimize nasıl derman olabilecaklerini anlatmak için gelecek.Ben anayasa mahkemesine karşı olmadım.Önceliğin yerel mahkemeler ve yargıtay olduğunu söyledim.Ve haklı çıktım.Bu konu farklı.Kimin düzenlediği değil kimin katıldığı önemli.Derhal huzurbozocu tuzak kurucu pozisyonuna koymak ne derece doğru.Bu site bu tür bir organizasyon yapsın diğer bloglar katılmasın aynı şekilde gider ordada sörlerim.Samimiyseniz bu yararımızadır katılın derim.Kafana göre yorum yapıp yaptığımın düşmanca bir hareket olduğunu söyleyerek mağdurlara hizmett ettiğinemi inanıyorsun.Çok yanılırsın ali.Müsade et ki tartışılsın.İnanın buradan çok önemli kazançlar sağlayabiliriz.O blog Bu blog ayırımı yaparak elimize birşey geçmez.Kişilere değil ne yapıldığına bakmamız lazım.

 37. 14/01/2010, 14:22

  >çek mağduru bütün arkadaşlar böyle elimiz kolumuz bağlı beklemektense yakalanmayı göze alarak eylemler yapmalıyız.ben arkadaşlara katılıyorum, binlerce kişi toplanıp sesimizi duyurmalıyız.Hepimizi birden yakalayıp atsınlar bakalım cezaevine.Belkide bizler bu sayede hiçbir ülkede olmayan çekte hapis cezasını kaldırtabiliriz .GÜN BELKİDE BUGÜN… ELKİDE

 38. 14/01/2010, 14:25

  >KAYAMEN VE ERKANOFLUOĞLU Bİ SİTENİN HER GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKACAK ELEŞTİRECEK DESTEK VERMEYECEK AMA KENDİSİ BİR GİRİŞİMDE BULUNDUĞU ZAMAN DESTEK İSTEYECEK!! BU ANADOLU TABİRİ İLE HAFİFLİKTİR, KENDİNİ KURNAZ SANMAKTIR VE HERKESİ AHMAK YERİNE KOYMAKTIR.BU SİTE BUNA ALET OLACAKSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM

 39. 14/01/2010, 14:26

  >Neyin tartışmasını neyin paylaşımını yapamıyoruz anlamadım,arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz ve gemide su alıyor,ya hep beraber olur gemideki suyu denize atar kurtuluruz yada gemideki suyu birbirimizin üstüne atar su gemide kalır ve batar gideriz,lütfen herkes aklını başına alsın ve birleşsin,boş tartışmalara vaktimiz yok zaman daralıyor.

 40. 14/01/2010, 14:29

  >SAYIN ERKAN ŞU ATTIGIM MESAJI İYİ OKU, SEN ÖMRÜNDE CEZA YATTINMI, BEN YAŞADIM, DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR. KIZGINIM, KÜSGÜNÜM AMA BİLENDİM. SONUNA KADAR.

 41. 14/01/2010, 14:30

  >sayın vekilim, yeni çek yasasının çıkarılmasındaki üstün çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. ben 2004 yılında iflas ettim, 2006 yılından buyanada dönem dönem ceza yattım 20 aralık 2009 tarihindede yeni yasadan yararlanarak tahliye oldum. ben iflas edinceye kadar 1700 yaprak çek ödedim. 150 yaprak çek kalınca iflas ettim ödeyemedim. mahkemeler, alacaklı baskısı, polis,, savcılık, mafya baskısı altında ömrümden 5 yıl gitti ceza evinde hiç olmazsa mafya baskısı yok.tek sorun para için özgürlüğün elinden alınmış olması. dışarda ailem aç rezil,içerde ben beş parasız rezil, bıktım bu hayattan iki üniversite mezunuyuım. sigaradan başka kötü alışkanlığım yoktur.beni hırsız, gaspçı, ırzcı, katil ile aynı kefeye koyan devletim bunlarla beraber ceza yatırdı. param olmadıgı için paspas çektim, bulaşık yıkadım. bumu adalet, bumu suç ayırımı. 20 kişilik koguşta 55 kişi millet yerlerde yatıyor, bumu insan hakları, insan hakları sadece pkk ve apoyamı var. sıcak su yok, soguk su şansına, yemekler yetersiz, koguşun bahçesi yok. bumu insan hakları.dedikki akp bu işi çözer maalesef sizlerde lobileri aşamadınız. alacaklının hakkını koruyalım derken bizi iyice çıkmaza soktunuz. öncelikle şunu belirteyim bizler dolandırıcı degiliz. dolandırıcılar ya dışarda yada yurt dışında. biz magdurlarda cezaevlerinde sürünüyoruz.ben 5 yıl olmuş, ödeyememişim, lütufta bulundunuz 2 yıl erteleyelim dediniz umutlandık 2 yıl uzun süre, ama şahsınızın gece yarısı son dakka golü ile bizi ters köşe yaptınız hayal kırıklığına uğrattınız. siz ömrünüzde hiç ceza evine gittinizmi. insanlar nasıl yaşıyor gördünüzmü. içerdekilerin hepsimi suçlu. hiçmi masum olanı yok.ben hala geceleri uyuyamıyorum, uykudan cezaevindeymişim de sayıma yetişemiyormuşum psikolojisi ile uyanıyorum. dışarı çıkmak için hala bagkur emeklisi babamdan harçlık alıyorum. ben bu vadede işte kuramam borçta ödeyemem. hedefim özgür oldugum sürede çalışıp, içerde lazım olan parayı ve bu sürede ailemi geçindirecek meblağı kazanma peşindeyim.sizden ricam infaz yasasında düzenleme yapmanız, apc 100 tl yi artırmanız. denetimli serbestlik vede açıga ayrılmada 50.000 tl sınırını genişletmeniz. bu kıriz bana babamın, iki gözü, bir ayagı vede by pas ameliyatı, eşimin akıl saglıgı vede benim akıl sağlığım vede çocuklarımın ruh sağlıpı olarak mal oldu. elinizi başınız arasına alın siz siyasilerin hiçmi suçu yok.

 42. 14/01/2010, 14:31

  >Yapmayın arkadaşlar bunda nasıl bir tuzak olabilir.Nekadar saplantılısınız.Sami Kal kardeşim aynı şeyi ikinci kez yapıyorsun.Benden provakatör olmaz.Olsa bir yıldır olurdu.Ben hep erkandım hala erkanım.Farklı bir nickle ve isimsiz hiç yazmadım.Adım telefonum mail adresim ortadadır.Ama genede sen inanmak istediğine inan.Olmayan birşeyi sana ikna edecek ne moralim nede takatım var.Ben acizane bir toplantının varlığını sitenin duyurmasını istedim.Sizler tuzak dediniz.Ne yapayım sizin beyniniz öyle algılıyor demekki.Söylenecek birşey yok.Olayo fener galatasaray taraftarlığı gibi bakarak geleceğinizle oynuyorsunuz.Peki siz bu tuzağa düşmeyin.Bir yıl sonraki tuzağa düşersiniz.

 43. 14/01/2010, 14:33

  >cehenneme cennetten gezi düzenlenmişyüzlerce kuyu ve kuyularda ateş yanıyor başlarında eli mızraklı zebaniler bekçi olarak bekliyor kuyudan çıkmak isteyenleri geri kuyuya atıyorlar gezi heyeti bir kuyunun önünde durmuş bakmışlar başında bekçi zebani yok sormuşlar zebani başına bu kuyuda niye bekçi zebani yok zebani başı gülmüş burası türklerin kuyusu burada bekçi zebaniye gerek yok onlar zaten kuyudan çıkmak isteyen cehennemliğin ayağını aşağıdan çekerler:)şu an ne farkımız var bu durumdan?:)bir yudum huzur

 44. 14/01/2010, 14:34

  >38Peki dediğiniz gibi olduğunu kabul etsek bile şu yapılacak toplantıyı duyurmak bu siteyi küçültürmü yüceltirmi.

 45. 14/01/2010, 14:35

  >erkan akyüzCHP anayasa mahkemesine gidecek mi?gidecekse bu toplantı ne için yapılacak…gidilmesin diyemi ?bu güne kadar buradan CHP anayasa mahkemesine gitsin diye biz uğraşırken neden konu sulandırılmaya çalışıldı…bundaki amaç nedir?bu siteye 2 güne bir polemik yaratacak bi konu ortaya atıp ortalığı karıştırmayı size birileri mi empoze ediyor?eğer bi iş yapacaksanız yazdığımız dilekçeye yorum yapın çözümler onlar…yanlış fikirlerini empoze edenlere yalakalık mantığıyla varılacak bi yer yok…bizim derdimiz cezanın kalkması ve elimizden geleni gece gündüz yaptık taaa ocak 2009 dan bu yana bunu unutmayın…ve yapmaya devam ediyoruz..my way

 46. 14/01/2010, 14:37

  >Sami KalYatmadım ve bunun için mücadele ediyorum.Sizde yatmayın istiyorum.Sizin içinde mücadele ediyorum.Ama siz her seferinde beni provakatörlükle suçluyorsunuz.Bunu yapmayın.Buyrun siz birşey yapın koşa koşa geleyim.Diğer bloglarda destek olmazsa aynı şeyleri oralardada yazacağıma emin olabilirsin.

 47. 14/01/2010, 14:37

  >BİZİM KİMSEYLE BİRLEŞMEYE İHTİYACIMIZ YOKTURDİĞER OLUŞUMLARIN ÇEK MAĞDURLARI İLE BİRLEŞMEYE İHTİYACI VARDIRAMA ÇEK MAĞDURLARININ KİMSEYLE DAYANIŞMA İÇİNE GİRMESİNE İHTİYACI YOKTUR BUNADA GEREK YOKTURDİĞER SİTEDEKİLER ÜÇ BEŞ KİŞİ BİRLEŞELİM DİYE ÇAĞRI YAPACAK BAZI KİŞİLERDE BİRLEŞİN GEMİ BATIYOR DİYECEKBU ÇEK MAĞDURLARINI KÜÇÜMSEMEKTİRÇEK MAĞDURLARININ BİR HİÇ OLDUĞUNU İMA ETMEKTİRÇEK MAĞDURLARINA HAKARETTİRBURDA BİR ÇAĞRI YAPILACAKSA BİZ YAPARIZBUNU KAFANIZA İYİCE SOKUNBİR MERSİNLİ OLARAK ALİ RIZAYLA KONUŞUP BUNLARI DİLE GETİRECEĞİMDEN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASINALİ.

 48. 14/01/2010, 14:42

  >Adsız 46,polemiğe girmek istemiyorum girmeyeceğimde sadece şunu açık etmek isterim,ben kimseyle birleşin veya birleşmeyin derdinde değilim,ben bu siteden başka siteye ne üyeyim ne girdim,bahsettiğim bu sitedekiler olarak birleşip bişeyler yapmamız gerektiğidir,ben bu çek olayından E-tipi kapalı cezaevinde 22 ay yattım kalanda 38 ayım daha var,onun için bişey yapılacaksa acele etmeliyiz dedim,yoksa benim birileriyle birleşme gibi bi düşüncem yok,ne kimseyi tanırım nede başka siteye bir defa bile girmişliğim vardır,polemik yarattığımı veya zarar verdiğimi düşünüyorsanız burayada girmem,problem değil.

 49. 14/01/2010, 14:42

  >myweyAnayasa mahkemesi ile ilgili ne görüşüleceüini gidersek öğreneceğiz.Bana bugüne kadar kimse birşeyler empoze edemedi.Ben sadece doğru bildiğim şeylerin peşinden gittim.Ama sizdeki gibi bir ofluoğlu komplekside yaşamadım.Ben sağlıklı,zeki ve çalışkan bir bireyim.Aklımla düşünür,zekamla analiz edez,sağlığımlada çalışırım.Ben mağdurum ve bu mağduriyetten kurtulmak için doğru yapılacak her harekete varım.Fikirin kimdem çıktığı hiç önemli deği.

 50. 14/01/2010, 14:43

  >Bu birleşme değil ortak bir görüşme.Sonrasında gene herkes ayrı olacak.Zaten birleşmeleri mümkün değil bunu denedim.

 51. 14/01/2010, 14:45

  >ERKAN BEY,Saygılar.ben sizin bilinçli ve akıllı bir insan olduğunuz düşüncesindeyim.BAZI arkadaşlar sizi yanlış anlıyor.siz olaylara geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz.ART NİYETLİ OLDUĞUNUZU HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM.YALNIZ MERAKIMDAN SORUYORUM SİZDE ÇEK MAĞDURUMUSUNUZ.Ben bu siteyi bir aydır takip ediyorum.

 52. 14/01/2010, 14:47

  >biryudum huzurAynen o yapılıyor şimdi.Allah ıslah etsin ne diyim.

 53. 14/01/2010, 14:47

  >SİTEMİZİN GİDİŞİ ÇALIŞMA ŞEKLİ DOĞRU BEN KESİNLIKLE BİR BİRLİK BERABERLİK OLUNCAKSA BİZİM SİTEMİZİN GÖLGESİNDE OLUNSUN DERİM HER ŞEYDEN ÖNCE ARTIK BÜTÜN KAMUOYU ÇEKLE İLGİLİ SIKINTISI OLANLARI ÇEK MAĞDURLARI SİTESİ OLARAK TANIYOR MİLLETVEKİLLERİ BİLE BU SİTEYE GİRİYOR SAYIN MİLLETVEKİLİNİN HABERİ OLSA O BİLE BİRŞEYLERE ŞERH KOYARDI ZANNEDERSEM HABERİ BUGÜNDEN SONRA OLACAKTIR SONRA ARKADAŞLAR BU SİTE RANT KAPISI DEĞİL DERT KAPISIDIR ÇOKTA SORULAR SORULAN SİTEDİR BAHSİ KONU BEYİN BİR GÜN İLAÇ OLSUN DİYE BİR SORUYU CEVAPLANDIRDIĞINI GÖRMEDİM.YİNEDE SYN CÜNEYT SAYIN JENARDİ SAYIN MY WAY NE DERSE O OLUR SİTENİN BAYRAKTARI ONLARDIR BEN ŞAHSIM ADINA KENDİLERİNEDE ÇOK GÜVENİYORUM.İZ.ER

 54. 14/01/2010, 14:48

  >ARKADAŞLAR SON DK. HABERİ VAR http://WWW.HABER1.COM DE2 YILLIK ERTELEMENİN ANAYASAYA UYMADIGI İÇİN İZMİR 26.ASLİYE MAH.HAKİMİ YAYHAYA KESİM 2. MADDE İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞŞŞ… BİZİM İÇİN KÖTÜ HABER GALİBA :((((ZEKNAZ

 55. 14/01/2010, 14:49

  >Bu toplantının tuzak olduğu nekadar uç bir düşünce ya.Bunu biraz açarmısınız.Alirıza Öztürk katılımcımağdurlar katılımcı.Ne gibi bir tuzak olabilir çok merak ettim.

 56. 14/01/2010, 14:50

  >erkan akyüzofffluoğlu artık of dedirtti yaptığı iyi işlerde hep destek yazıları yazdım ve yargıtay CGK vs birçok soru sordum tek cevap almadım…fakat ne hikmettir ki ne zaman bir yola çıksak eleştirler suçlamalar başka sitelere şikayetler vs vsgerekçe ney miş miş müş yazıyormuşuz…bırak bunları Allah aşkına samimi olunacak samimi…mağdurların sordukları bir kaç soruya bari cevap verilecek bir dilekçe örneği yazılıp siteye konulacak…her soru sorana derneğe kaydolun sonra cevap alırsınız denmeyecek…millet çocuğuna süt alamazken derneğe kayıt olacak takatı kaldı mı düşünülecek…o zaman GÜVEN olur…my way

 57. 14/01/2010, 14:50

  >merhaba değerli arkadaşlarım.7 adet dosyadan aranmam var. artık bugün taahhütleri vereceğim. çünkü polis ailemi durmadan rahatsız edip duruyor. bugünde dayımı almışlar, dayımı aradım. polisler telefonunu açtılar. onu halen karakolda tutuyorlar. ısrarla karakola gelmemi ifademi alacaklarını söyleyip duruyorlar. artık çok sıkıldım. ne olacaksa olsun. ben antalyadayım. daha önceki yorumlardan okuduğum kadarıyla antalyada adliyeye başvuran arkadaşları cezaevine göndermişler. bende şimdi taahhütnameleri hazırlıyorum. lehe olan uygulamalardan yararlanabilmem için acaba dilekçeye nasıl bir ibare eklemem gerekiyor. çünkü 7 dosyadan 4 tanesi benim ayrıldığım şirketin çekleri. çekleri imzaladıığım zaman şirketin ortağı ve müdürüydüm. çeklerin vadesi şirket ortaklığından ve müdürlügünden ayrıldıktan sonraki tarihte idi. çekte artık vadeli olduğundan sanırım bu benim lehime yani cezalar düşebilir. ve 4 adet çek 2008 yılının şubat aylarına ait. 3 adet çekte 2007 yılının 9 ve 10. aylarına ait burada nasıl temerrüt faizi hesaplayıp yazayım. teşekkür ederim.

 58. 14/01/2010, 14:51

  >arkadaşlar çekişmeyi bırakın herşey aleyhimize gelişiyor.şu anda izmir 26.asliye ceza mahkemesi taahütle salıvermeyi durdurmak için anayasa mahkemesine geçici 1ve2.maddeye iptali için dava açtı.

 59. 14/01/2010, 14:53

  >mywayo yalakalık sözünü atlamışım.Sana bu hakareti yaptıran güç ne.Bende imamhatip mezunu değilim.Ağzımda çok bozoktur.Burada hakaret küfür olmasın diye mücadele ediyorum.O yalakalık kelimesini şimdilik sadece iade ediyorum.

 60. 14/01/2010, 14:53

  >sn alidiğer sitede burhan işcanın bir iddiası varÇEK MAĞDURLARI SİTESİ BİZ MAĞDURLARA KÖTÜLÜK ETTİ ASLINDA BİZ YASAYA KAST KELİMESİNİ KOYDURACAKTIK AMA BUNLAR 2 YILLIK ERTELEMYİ İSTEDİ BU DA HÜKÜMETİN İŞİNE GELDİ diyorBU KUYRUKLU YALAN BUNU BURADA BULUNAN ARKADAŞLARIN HEPSİ ŞAHİTTİR ve fakat bakıyorumsanki işcanın tezini teyyit edercesine sen de diğer siteye şunu yazmışsınİŞİNİZ GÜCÜNÜZ ELEŞTİRMEK.ÇEKMAĞDURLARI.SİTESİ ARKADAŞLARIMIZ CEZAEVİNDE İLK ETAPTA ONLARI KURTARALIM KAÇAK YAŞAYANLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATTI VE BUNUDA BAŞARDI ERTELEME ADI ALTINDA CEZAEVİNDEN ÇIKIŞLAR YAŞANDI KAÇAK DURUMDA OLANLARDA CEZAEVİNE GİRMEYECEK. VE ASLA VE ASLA KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN DOLAYI HİÇ BİR KİMSE CEZAEVİNE ATILMAYACAK 2 YILLIK SÜRE VEYA 1 YILLIK SÜRE DOLUNCA UZATILACAK HATTA VE HATTA 1 NİSANA KADAR OLAN SÜRE DAHİ UZATILACAK. İLK ETAPTA CEZA UYGULAMASI KALKAMIYORDU BUNUN YERİNE CEZALARI VERECEK AMA İNSANLARI CEZAEVİNE GÖNDERMEYECEK BİR SİSTEMİN OLMASI GEREKİYORDU VE BUDA UYGULAMAYA KONULDU şimdi sana soruyorumBU SİTE NE ZAMAN ERTELEMEYİ İSTEDİHER DURUMDA YASAYA KAST KELİMESİNİ EKLETMEK İÇİN GÜNLERCE FAKS MAİL TELEFON TRAFİĞİ YAPMADIKMI VEKİLLEREAMACIN NE?İŞCANI HAKLI ÇIKARMAKMI?SİTELER ARASI ÇATIŞMA YARATIP ÇEKMAĞDURLARININ BİRLİTELİĞİNİ DAĞITMAKMI? NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN?bir yudum huzur

 61. 14/01/2010, 14:55

  >arkadaşlar google karşılıksız çek yazın haberleretıklayın izmir 26. asliye cezanın kararını okuyun aciiiiiiiiiiil.

 62. 14/01/2010, 14:55

  >ERKANÇEK MAĞDURLARINI ELEŞTİRENLER BİR EYLEME KARŞI ÇIKANLAR VE YİNE BURADA OKUDUM ADALET SİTESİNDE ÇEK MAĞDURLARINI HAKİM VE SAVCILARA ŞİKAYET EDENLER KENDİLERİNİ GÜÇLÜ GÖRENLERDİR.BU KADAR ETKİSİ VAR İSE BUYURSUN KENDİ YAPSINNEDEN DESTEK İSTİYOR.. İKİ ADET SİTELERİ VAR PEKALA ORDANDA YAPABİLİRLER..BU SİTEDE DESTEK VERMEDİĞİNİ TOPLANTIYLA ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNİN ALAKASI OLMADIĞINI AÇIKLASIN ALİ RIZAYADA BİLDİRSİNBAKALIM TOPLANTI NASIL BİTECEKKALABALIK VE YOĞUN GEÇMESİNİ DİLERİM İNANIN DUA EDERİMAMA RAHMİ BEYİDE GÖRELİM ETKİSİ NEDİR?YADA RAHMİ BEY BU SİTEYE KARŞI YAPTIĞI SALDIRILAR İÇİN ADALET SİTESİNE YAZDIĞI ŞİKAYETLER ÖZÜR DİLESİN ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜKLÜKTENDİR İNSANI KÜÇÜLTMEZ.BU SÖYLEDİKLERİM OLMAZ İSEALİ RIZA ÖZTÜRKÜN BU TOPLANTIYI YAPMAMASINI SAĞLARIM BUNADA EMİN OLUNALİ

 63. 14/01/2010, 14:57

  >mywayonlar sizin aranızda yaşadığınız tatsızlıklar.İki tarafıda tasvip etmedim.Ve taraf olmadım.Çünkü ben davamın tarafıyım.O tür kısır tartışmalar beni sadece üzer.Ama herkese aynı mesafedeyim.Taraf olamam.En azından iki tarafında emekleri var.

 64. 14/01/2010, 14:57

  >Bu blog 13 ay evvel kuruldu.Az çok bir başarı sağlandı.Bu başarıyı birlikte olarak yaptık.Bölünmedik,parçalanmadık.Hiç bir konuda uzman olduğumuzu iddaa etmedik.Aylarca yok yoksul , milletvekillerini , yargı mensuplarını ,basın yayın kuruluşlarını ve ilgilileri aradık.Zaman geçtikçe bilgilendik.Asla hukuğa saygımızı yitirmedik.Sadece kan emicilerden uzak durun dedik.Bizim nacizane tavrımız budur ve bu olacaktır.Bu tavrı beğenen beğenir beğenmeyen istediği derneğe üye olur yada olmaz.O bizim sorunumuz değildir.

 65. 14/01/2010, 14:59

  >değerli arkadaşlarTBMM 14.00 de açılıyor…CHP Milletvekili Sn Şevki KULKULOĞLU gündem dışı konuşacak konu ÇEK izleyin lütfen…my way

 66. 14/01/2010, 15:00

  >SAYIN ERKAN VE BİR YUDUM HUZUR, NİYE GOCUNUYORSUNUZ, YADA BAŞKALARINI BU SİTEDE SAVUNUYORSUNUZ.BİZİM KİMSENİN İNAYETİNE LÜTFUNA İHTİYACIMIZ YOK. EGER BİR SUÇ İŞLEDİKSE AGLAMAYIZ. BEDELİNE KATLANIRIZ VEDE KATLANDIK. KÖŞE BUCAK SAKLANMADIK. MÜCADELEMİZ HAKSIZLIĞA, KAPİTALİST DÜZENİN BASKISINA, ADALETSİZLİĞE. LOBİLERE, YALAKALARA BU BÖYLE BİLİNE.

 67. 14/01/2010, 15:00

  >Ali Siz savaş halindesiniz.Gözünüzü karartmışsınız.Evet destek istedi doğru ve bunu ben cüneyti arayarak söyledim.Cüneyt sizin kadar sert tepki vermedi.Ne oluyor anlamıyorum.Paylaşamadığınız nedir benimle.

 68. 14/01/2010, 15:01

  >ARKADAŞLAR ACİL DURUM DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPALIM LÜTFEN ADAMLAR GEÇECİ 2, MADDEYİDE İPTAL ETTİRECEKLER ……ZEKNAZ

 69. 14/01/2010, 15:06

  >Biz 7-8 ay evvel bu çıkacak yasayı az çok kestirebilirken , bir çok avukatımızın bunlardan haberi bile yoktu.Olmasınıda bekleyemeyiz.Çünkü hem çekini ödeyemeyene tamam yatmazsın diyorlar,merak etme diyorlar…hemde çeki tahsil edemeyene tamam sen merak etme biz alırız , alamazsak sürüm sürüm süründürürüz diyorlar,hapse attırırız diyorlar..Ben kısmen eleştiremiyorum avukatları ama bu oyun iki taraflı olmaz,berabere bitmez.bu oyun böyle gitmez…Bu oyun böyle sürmez..Blog olarak yüce adalete olan güvenimiz tam ve sonsuzdur..Eninde sonunda bankalara,factoringlere , bu oyunun içinde olan işbirlikçilerine dur diyecektir.Durumdan vazife çıkartan kan emicilerine , yetim hakkı , kul hakkı yiyenlere dur diyecektir.İşte siteye duyulan öfkenin sebebi budur.Yapılan doğru işlerin bir kısım işbirlikçilerini rahatsız etmesidir….HAAAA BİZ DOĞRU DEĞİLMİYİZ,YANLIŞ İŞLERMİ YAPIYORUZ…??? SİZİN TAKTİRİNİZ……BAĞLAYANMI VAR SİZİ…..

 70. 14/01/2010, 15:06

  >Ben izmir 26.asliyenin haberini bulamadım,biri link yazabilirmi lütfen.

 71. 14/01/2010, 15:10

  >SAMİ KALDostum polemiğe girmeyelim.Nasıl içinizden geliyorsa öyle yapın.Ben doğru olanı yaptığıma inanıyorum.Sizde inanıyorsanız birbirimizi ciddiye almayalım.Söyleyen gitti.

 72. 14/01/2010, 15:10

  >sn sami kalsizi tanırım sizinle bu savaşı ilk başlatanlardanımamacım bu çağ dışı insanlık ayıbı yasanın ortadan kaldırılmasıdırve bunu başarmak için her yol mübahtırhepimizin canı yanıyorbu acıya kim melhem olursa allah razı olsun derimbir yudum huzur

 73. 14/01/2010, 15:11

  >'Karşılıksız çeke özgürlük' Anayasa Mahkemesi'nde Yasa, çeke olan güveni ortadan kaldırıyor'İZMİR 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yahya Kesim, 20 Aralık 2009'da yürürlüğe giren ve karşılıksız çek verenlerin cezaevinden çıkmalarına olanak tanıyan 5941 sayılı Çek Kanunu'nun, geçici 2'nci maddesinin 1'nci fıkrası `a' ve `b' bendinin `Anayasa'ya aykırı olduğunu' öne sürerek, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Bir avukat, karşılıksız çek suçlamasıyla yargılanan müvekilinin 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun geçici 2/b fıkrası gereğince yargılamasının durdurularak, ödeme taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim Yahya Kesim, avukatın talebinin Anayasa'nın 141/son maddesindeki `Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir' hükmüne aykırı olduğunu belirtip, bu maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi Hakim Yahya Kesim, 20 Aralık 2009'da yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasının `a' bendinde, `şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde, herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi', `b' bendinde ise, `sanığın tek taraflı olarak iki yıl süre ile taahhütte bulunarak, taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi' hükmünü getirdiğini hatırlattı. BANKALARIN ÇEK UYGULAMASI SUÇU TEŞVİK EDİYOR'Ülkemizdeki karşılıksız çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaştığını, bankaların çek uygulamasının tamamen özensiz ve suç işlemeyi teşvik niteliği taşıdığını savunan Hakim Yahya Kesim, yasanın geçici 2/1-a maddesinde, tarafların anlaşması halinde hiç bir süre dahi bulunmadığına dikkat çekti. Kesim "Yani taraflar 10 yıllık bir anlaşma yapmaları halinde bu süre dahi beklenecektir. Özellikle bu hususun mahkemelerin işleyişinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığının açık bir göstergesidir" dedi. Hakim Kesim Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesinde şu görüşleri savundu; "Yasanın düzenlenmesindeki temel gerekçe, küresel ekonomik kriz nedeniyle cezaevine düşen sanıklardır. Dünyadaki küresel kriz 2008 yılında ortaya çıkmasına rağmen şu anda cezaevinde bulunan sanıların suç tarihi en yakın olarak 2006 yılıdır. Bir çek dosyasının temyizi dahi 2- 3 yılı bulmaktadır. Sanıkların taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yasada hiç bir yaptırım öngörülmemiştir. Taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır. Yasal düzenleme ile çeke olan güven ortadan kaldırılarak, ülke ekonomisine de ciddi bir darbe indirilecektir. Söz konusu yasal düzenlemenin tamamen mahkemelerin işini geciktirme ve aksatma sonucunu doğuracağı açıktır."

 74. 14/01/2010, 15:11

  >ANAYASA HÜKMÜ İHLAL EDİLDİ'Anayasanın 141/son maddesinin `davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını' yargıya görev olarak verdiğini vurgulayan Hakim Yahya Kesim, şöyle devam etti:"Bu yasa ile çek davalarının sonuçlanması engellenmiş, Anayasa hükmü açıkça ihlal edilmiştir. İki yıllık bir süre ile davaların sonuçlanması engelleneceği gibi ayrıca; yeni tebligatlar yapılacak, bunlarla ilgili tüm mahkemeler emek ve mesai sarf edecek, ilave masraflar da çıkacaktır. Ayrıca, bu şekilde davalar geciktirilecek, hukuk devletine olan güven duygusu zedelenecek, mahkemeler bu dosyalarla uğraşarak asıl çözmesi gereken diğer dosyalara da zaman ayıramayacaktır. Belirtilen yasa maddesinin Anayasamıza aykırı olduğu kanaatine varıldığından, yasanın iptalini talep ediyorum."

 75. 14/01/2010, 15:12

  >ZEKNAZ2 MADDE iptalide nerden çıktı şimdi

 76. 14/01/2010, 15:13

  >68 deki arkadaş o dediğin madde değişirse ne olur.heyecanlandığına göre önemli.

 77. 14/01/2010, 15:16

  >2 .maddenin iptali bizim geri toplanmamıza neden olur kesinleşen hükme rağmen çıkanların.

 78. 14/01/2010, 15:20

  >tabiki geçici madde iptal istemi 2 yıl sonra karara bağlanır. en küçük ihtimal öyle buda demektirki bizler için farketmiyor:)))

 79. 14/01/2010, 15:20

  >Buyur bi o eksikti.

 80. 14/01/2010, 15:31

  >değerli arkadaşlarCHP MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLUGÜNDEM DIŞI HARİKA BİR KONUŞMA YAPTI ANCAK BU KADAR OLABİLİRDİ KENDİSİNE BİNLERCE TEŞEKKÜR EDİYOR….HELAL OLSUN DİYORUM…MY WAY

 81. 14/01/2010, 15:31

  >bu hakimin yasanın iptalini istemesi demek taahhütlerin durdurulacağı anlamınamı geliyor.neler olabilir cevap verebilecek kimse varmı.

 82. can
  14/01/2010, 15:32

  >Sayın Dostlar, arkadaşlar, dava yoldaşlarım;Yaklaşık 5-6 aydır siteyi takip eden, bilgi alışverişinde bulunan ve de zaman zaman nacizhane yorum yazan bir mağdur da benim. Takip etmeye başladığım ilk günden bugüne kadar neredeyse yapılan tüm yorumları noktasını virgülünü dahi kaçırmadan okuyorum. Ama yaklaşık 1 haftadan beri süren ve de bugün en üst seviyeye çıkan polemik tartışmalarını anlayamıyor ve de tarafları esefle kınıyorum. Arkadaşlar hepimiz bu geminin yolcularıyız ve ben şahsım adına bir paye peşinde olmadığımı ve de burada öncülük edenlerinde bir paye peşinde olmadığını düşünerek burada bulunmaktayım. Haklı davamızda yapılan yorumlar ve de yorumlar sonrasında yıpranan arkadaşlarımızı görmek beni üzüyor. Şöyle ki gerek Erkan Akyüz arkadaşımız gerekse Tuncer ya da Bir yudum huzur nicki ile yazışan arkadaşımıza haksız davranışlar içerisinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız uğraş verdiğimiz dava ile ilgili bir taş bir tuğla koymaya çalışan bir insana ya da merciye destek vermekten bahsediyorlar, amaçları o ya da bu siteye destek verelim demek değilki??? Burada bahsi geçen katılımcı gerek bu yasa hazırlanışında gerekse mecliste görüşülmesi esnasında Bizim LEHİMİZE en çok uğraş veren mağdurları en iyi anladığını gösteren bir milletvekilinin katılımı ve de karşısında bzizim blogumuza dahil olmasalarda bizim gibi mağdurlardan oluşan insanların bir araya gelerek yapacağı fikir alışverişinden ibarettir. Bu toplantıya katılmadan varlığımızı orada hissettirmeden ya da fikrimizi orada söylemeden nasıl bu organizasyonu provokasyon ya da katılımı duyuranları nasıl bir provokatör ilan edebiliriz

 83. 14/01/2010, 15:32

  >arkadaşlar iptal davaları anayasa mahkemsinde görülür.hemen hızlı olmaz iptal olsa bile maddenin bazı anaysaya aykırı ksımları olur onun yerini yasamanın 6 ay ıcınde yeni anayasaya uygun sekilde duzenlemesi gerekir o zamana kadarda bu iş çözülür

 84. 14/01/2010, 15:40

  >ARKADAŞLAR ŞEVKİ KULKULOĞLUNA TEŞEKKÜRLERİMİZİ BİLDİRELİM SİTEYE ARTIK ESKISI GIBI YORUM YAPMIYORUM AMA SITEDENDE AYRILMIYORUM SUREKLI EKRANDA ACIK DURUMDA FAXLAR,EMAİLLER,TELEFON İŞLERİNE DAHA FAZLA YOĞUNLUK VERDIM HATTA CUNEYT BEYLE BIR GECE YARISI KONUSTUM TELEFONUMU VE HATTIMIDA DEGISTIRDIM BIR VEKIL BANA HAKERET ETMISTI BENDE ONA ETTIM RİCA EDIYORUM BIRBIRIMIZIN KALBINI KIRMAYALIM AFEDERSINIZ ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM BİR TABİR VARDIR İT İTİ ISIRIRMI DİYE ARKADAŞLAR LÜTFEN HEPİMİZ AYNI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ

 85. 14/01/2010, 15:40

  >merhaba değerli arkadaşlarım.7 adet dosyadan aranmam var. artık bugün taahhütleri vereceğim. çünkü polis ailemi durmadan rahatsız edip duruyor. bugünde dayımı almışlar, dayımı aradım. polisler telefonunu açtılar. onu halen karakolda tutuyorlar. ısrarla karakola gelmemi ifademi alacaklarını söyleyip duruyorlar. artık çok sıkıldım. ne olacaksa olsun. ben antalyadayım. daha önceki yorumlardan okuduğum kadarıyla antalyada adliyeye başvuran arkadaşları cezaevine göndermişler. bende şimdi taahhütnameleri hazırlıyorum. lehe olan uygulamalardan yararlanabilmem için acaba dilekçeye nasıl bir ibare eklemem gerekiyor. çünkü 7 dosyadan 4 tanesi benim ayrıldığım şirketin çekleri. çekleri imzaladıığım zaman şirketin ortağı ve müdürüydüm. çeklerin vadesi şirket ortaklığından ve müdürlügünden ayrıldıktan sonraki tarihte idi. çekte artık vadeli olduğundan sanırım bu benim lehime yani cezalar düşebilir. ve 4 adet çek 2008 yılının şubat aylarına ait. 3 adet çekte 2007 yılının 9 ve 10. aylarına ait burada nasıl temerrüt faizi hesaplayıp yazayım. teşekkür ederim.

 86. 14/01/2010, 15:41

  >sayın milletvekiline teşekkürlerimi sunarım.Bizler için mücadele eden herkesten allah razı olsun.inşaallah bu çabalar bir sonuca ulaşır.

 87. can
  14/01/2010, 15:42

  >Kaldı ki ben şahsen bu arkadaşlarımız gibi düşünüyorum bu yolda kim olduğu önemli değil ama davamız için çorbaya bir tuz koyanı bizim lehimize bir çalışma yapanı bizdendir ya da değildir diye ayırım yapamam, hepimiz de böyle düşünmek zorundayız. Hepimizin ortak paydası bu adaletsiz kanunun insan özgürlüğünü kısıtlayan garabet yasanın ebidiyyete gömülmesi, Arkadaşlar üzülerek görüyorum ki günlerce hatta aylarca siyasilerle haşır neşir olmaktan bizler de mağdur olmaktan çıkmışız politik olmaya başlamışız, bu hükümet tüm birimleri olduğu gibi bizide paranoyak yaptı anşlaşılan. her girişime her farklı görüşe hemen şüphe ile bakar olmuşuz ve de hemen dışlamaya başlar olmuşuz yapmayalım arkadaşlar zaten şurada sürekli yazan birkaç avuç insanız biribirimize kenetleneceğimiz halde nedendir bu öfke bu şüpheee…….????????

 88. 14/01/2010, 15:46

  >Anayasa mahkemesine giden hakim, erteleme talebini red etmiş mi,etmemiş mi?

 89. 14/01/2010, 15:49

  >Can konu şuBu sitede bazı arkadaşlarda karşı blog fobisi oluşmu ve söylediğimiz şeyin içeriğine değil kaynağına bakıyorlar.Haberin kaynağı dğşman saydıkları blog ise esastan reddediyor yetinmiyor elçilerede ağır ithamlarda bulunuyorlar.Halbuki elçilik yaptığım konu çok net.Hiçbir ard niyet içermiyor.Mağdurlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu elçiliği yapıyorum.Ama arkadaşlar sabit fikirli.Üstelik küstahça derhal tepki veriyorlar.Ben kendime göre doğru bir davranış yaptığımı düşünüyor ve burada noktayı koyuyorum.İster destek verin ister vermeyin orada birtek ben olsamda gideceğim.Gelip gelmemek sizin iradeniz.Doğru olanı yapmak adına hakaret işitiyoruz.Saldırıya uğruyoruz.Ama bilinki bu fikirleri söylerken bu tepkilere hazırlıklıyım.Sonuna kadarda tartışırım.Ama iş hakarete küfre varırsa o noktada ben yokum.Buradaki yazışma ahlakına hep saygılı oldum ve olmak zorundayım.Ben o toplantıya katılacağım ve admin müsade ettiği sürecede fikirlerimi yazıp çabalayacağım.Herkesi selamlıyorum.

 90. 14/01/2010, 15:50

  >ŞEVKİ KULKULOĞLUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ YAYINLARSANIZ SEVİNİRİZ SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ

 91. 14/01/2010, 15:53

  >sn şevki kulkuloğluna meclisteki konuşmasından dolayı sonsuz teşekkürler.bizleri mecliste savunan milletvekillerimizin olmasını görmek umutlarımızı arttırıyor.Yalnız değiliz…

 92. 14/01/2010, 15:55

  >ARKADAŞLAR ŞU ÇEKİŞMEYİ BIRAKALIM LÜTFEN ŞEVKİ BEYE TEŞEKKÜRLERİMİZİ BİLDİRİCEK BİR ÇALIŞMAYA GİRELİM LÜTFEN.msevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr

 93. 14/01/2010, 15:57

  >Sayın ERKAN AKYÜZ Ben 9 aydan beri hem jenardi yi hem myway i takip ediyorum.bugüne kadar çok emekleri oldu.Sami KAL ı unutmak mümkün değil.Lütfen mixer olmaktan vazgeç herkes işini yapsın.daha geçen gün artık bu polemiklere girmeyeceğim diye söz vermiştin!!!özgür

 94. 14/01/2010, 15:58

  >HAKLISIN DİYELİM ERKAN BEYYAPILAN HAKARETLER GİZLİDEN GİZLİYE ÇEK MAĞDURLARININ SÖZCÜSÜ BU SİTEYLE UĞRAŞMAKYANİ KISACA DİYOSUNKİ KÜFÜRDE ETSE ONUN ÇIKARINA BİR ŞEY OLDUMU TOPYEKÜN DESTEK VERİN.TABİRİ CAİZSE DEVEYE DİKEN MESELESİ GİBİ OLUN..DİYORSUN!YANLIŞMI ANLAMIŞIM?

 95. 14/01/2010, 15:58

  >32 de yazan sayın tuncer.AIHM'ne basvuru nasıl gerceklestırılıyo bılgı verebılırmısınız?baska care kalmadı bende basvuru yapmayı dusunuyorum.bu konuda bılgı verırsenız sevınırım.saygılarımlaözgür

 96. 14/01/2010, 15:59

  >Hakim bey, kozmik odalarda yapılan aramalar, suçu kanıtlanmamış insanlar yıllarca hapiste yatarken, onca hakim savcı telefonları dinlenirken rahatsızlığını dile getirmemiş de ne hikmetse konu çek mağdurları olunca ayağa kalkmış.HAYIRDIR İNŞALLAH

 97. 14/01/2010, 16:03

  >ArkadaşlarBu kısır çekişmeleri bir yana bırakın ve son noktayı koyun..Ali Rıza Beyle irtibat halindeyiztoplantı olabilirde olmayabilirdenet bir şey yokbir kaç gün içinde netleşir..

 98. 14/01/2010, 16:07

  >özgürSiyaset konuşmayacağıma söz vermiştim.Siz sizin gibi düşünmeyen insanları dışlıyorsunuz.Hep böyle yaptınız. Devam edin buyrun.Meydan sizin dilediğiniz gibi at koşturun.

 99. 14/01/2010, 16:08

  >erkan akyüzyorum yaparken tek noktadan gidiyorsun…daha öncede AKEPE konusunda aynısını yaptın…bu konuyu kapat ve polemik yapma…ve nereye gideceksen git..tutan yok…sabır ve sinir zorlama katkıda bulunacak bişey yap ve bunu da buraya yaz görelim…gayipten gazel okumayla olmuyor bu işler…tekrar söylüyorum aylardır bu mücadele veriliyor ve herkes herkesi biliyor…my way

 100. 14/01/2010, 16:08

  >Teşekkürler cüneyt.

 101. 14/01/2010, 16:09

  >95 site AİHM başvuru şartları ve yöntemleri varaşağıdaki linklerden bakabilirsin.. BAŞVURU FORMU TIKLA BAŞVURU KURALLARI TIKLA

 102. 14/01/2010, 16:11

  >erkanben senin amacının ne olduğunu anlamadım.sen galiba bizleri saf falan sanıyorsun.çoğumuz üniversiteler bitirmiş ticaretle uğraşan insanlarız.benim düşüncem herkes bildiği işi yapmalıdır.bu sitede de senin talip olmaya çalıştığın işi aylardır çok güzel yapan insanlar var.özgür

 103. 14/01/2010, 16:14

  >ne olurki erkan?özgür

 104. 14/01/2010, 16:15

  >erkan bunu biraz açta anlayalım…şansımı nasıl zorluyorum…ne yapacaksın ?my way

 105. 14/01/2010, 16:17

  >Benim işim başımdan aşkın.Hiçbir işe talip değilim.Sadece hapis cezamdan kurtulmaya çalışıyorum.

 106. 14/01/2010, 16:18

  >Konuşmalarına dikkat et benimde bi sabrım var demek.

 107. 14/01/2010, 16:19

  >hepimizin aşkın erkan!! eğer güzel bir fikrin varsa beyan ve suyu bulandırma!özgür

 108. 14/01/2010, 16:19

  >erkan polemiği bırak…fax çek…şikayet et…dilekçe faxla…dilekçe yaz…vs vskatkıda bulun…my way

 109. 14/01/2010, 16:21

  >polemik yapma…ve nereye gideceksen git..tutan yok…sabır ve sinir zorlama bu senin lafın sen bunu bir aç bende anlayım.

 110. 14/01/2010, 16:21

  >arkadaşlar bırakalım artık çekişmeyi erkan akyüz sende bozgunculuk yapma seni kimse istemiyor istenmediğin yerde ne işin var bu kadar insan vcahil bilgisiz ve düşünçesizde senmi akkıllısın kimsenin aklına ihtiyaç yok herkes kendini biliyor burda biz nasıl kurtuluruz bu davalardan diye uğraşıyoruz ve emeği gecen çok insan var onlara saygılı olmalıyız kimsenin kimseden menfaati yok herkes birşeyler yapma çabasında … bir geldin sitenin haline bak herkes sana laf yetiştirmeye calışıyor

 111. 14/01/2010, 16:22

  >kimsenin koltuk değneği değilizÇek Mağdurları için bir fayda sağlayacaksa katılırızama bunu rkadaşlarımızla değerlendirir, tartışmasını yapar CHP li vekillerle özelikle bize her türlü desteği esirgemeyen Ali Rıza Öztürkle değerlendirir durumu izah eder, kendimizi açıkça ifade ederek konuşur ve şahsı tarafından bize böyle bir talep gelirse.. biz kendi adımıza olmak kaydıyla katılırız.onun dışındaki hiç bir şey bizi bağlamaz..

 112. 14/01/2010, 16:23

  >onları yapıyorum myway.Hemde senin fikrin olmasına ramen.niye.doğru bulduğum için.Ama ben bir fikir söylüyorum esastan reddediyorsunuz.

 113. 14/01/2010, 16:24

  >Anayasa mahkemesi gibiyiz yani erkanesastan red:)

 114. 14/01/2010, 16:26

  >ERKAN BEY VE AVANESİ KENDİNİZ ÇALIP KENDİNİZ OYNAMAYIN, İNSAN GİBİ MSN NE EKLEMEN İÇİN DAVET GÖNDERDİM, YA İŞ YAP YADA SUS.BURADAN İNSANLARI KARALAMAYIN. YAZILARINIZDA EDEPLİ OLUN BEN SİZE SAYIN, BEY DİYE HİTAP EDİYORUM. SİZ SAMİ BENİM YAŞIM 46 HERKES KENDİNE GELSİN. SEVİYENİZE İNDİRMEYİN

 115. 14/01/2010, 16:26

  >Evet ordan esinlendim..:)

 116. 14/01/2010, 16:26

  >SEVGİLİ MY WAY VE ERKAN AKYÜZ SİZLERDEN RİCA EDİYORUM ARANIZDAKİ ŞU TARTIŞMAYI KESİN SİZ BU SİTENİN TEMEL TAŞLARINDAN SAYILIRSINIZ HERKES NE GÜZEL BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR VASITANIZ İLE SİZLERİN BÖYLE YAPMASI HELE HELE SİTEDE BÖYLE YAPMANIZ HOŞ DEĞİLDİR GÜN BİRLİK DİRLİK GÜNÜDÜR OK İLLEDE ATIŞACAKSANIZ LÜTFEN SİTE DIŞINDA ATIŞINIZ ZİRAA SİZİN BU ATIŞMALARINIZDAN DOLAYI SİTEYİ SEVMEYENLER SEVİNEBİLİRLER

 117. 14/01/2010, 16:27

  >şu geçici 2. maddeyi esastan red edermi bu konuda ne düşünüyorsunuz:)

 118. 14/01/2010, 16:28

  >değerli arkadaşlarcüneyt kısaca özetlemiş…bu konu sanırım kapanmalı,uzatmanın manası yok…111 de cüneyt açıklamış ve doğru…anayasa mahkemesi ne gideceklerini defalarca deklere ettiler ve teyd almak için tekrar konuşulabilir…ayrıca mutlaka bir toplantı yapılacaksa tekrar değerlendiririz…my way

 119. 14/01/2010, 16:29

  >Sami kal msn den gelen hiçbir daveti reddetmedim.Hatta özellikle bekledim sizin davet gelir diye.

 120. 14/01/2010, 16:32

  >cüneytgeçici 2. madde bu kanunda iptal edilme ihtimali en yüksek madde bunu sende bende biliyoruz…gündeme geç alınmasını ummak en iyisi..yoksa o kuşta uçar…my way

 121. 14/01/2010, 16:33

  >erkan bey sizden bu tartışmayı sonlandırmanızı rica ediyorumcüneyt bey gerekli açıklamayı 111 de yaptıkendisine teşekkür ederimbir yudum huzur

 122. 14/01/2010, 16:35

  >Tmm sonlandırdım.

 123. 14/01/2010, 16:37

  >ARKADAŞLAR ŞEVKİ BEY KONUŞMASINDA YARGITAY SAVCISI TAYYAR CEM ERALPIN İÇTİHAT YAYINLAR GİBİ DAVRANARAK ADALET.ORG SİTESİNDEKİ HÜKÜMDARLIĞINDAN BAHSETTİ.ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN BİR HAVA YAKALAMIŞKEN MALLERİNİZDEKİ HUSUSLARI FAX ÇEKMEK VE MEKTUP GÖNDERMEKTİR.LÜTFEN HERKES BİŞİLER YAPMAYA BAŞLASIN ARTIK

 124. FT.
  14/01/2010, 16:37

  >ERKAN AKYÜZ BU SİTE KURULDUĞUNDAN BERİ TAKİP ETMEKTEYİM.SENİN DE BURHAN İŞCANDAN HİÇ BİR FARKIN YOK. YETER KARDEŞ SEN İSTERSEN HİÇ YAZMA BİZLERİDE POLEMİKLERİNLE OYALAMA.

 125. 14/01/2010, 16:43

  >FTKonuyu kapattık.Geç kaldın.msn de devam edebiliriz erkanakyuzce@hotmail.com

 126. 14/01/2010, 16:46

  >ALLA ALLAH ŞU İŞE BAK FAİZE VE FAİZİN GÜNAH OLDUĞUNU SAVUNANLAR FAİZCİLERİ SAVUNUYOR HAYRET DEMİ ARKADAŞLAR SAYIN KULKULOĞLU SİZİ TEBRİK EDERİM EFENDİM GERÇEKTEN VATAN SEVERMİŞİNİZ VATANI İÇİN VATANDAŞI İÇİN CANI GÖNÜLDEN KONUŞTUĞUNUZ SESİNİZİN TİTREMESİNDEN BELLİ BEYEFENDİ HEP YÜZÜNÜZ GÜLSÜN EVLATLARINIZIN YÜZÜ GÜLSÜN HEM BU CİHANDA HEM SONSUZ CİHANDA EN YÜKSEK MEVKİLERE ULAŞMANIZI RABBİMDEN DİLERİM. KUŞ GİBİ ÇIRPINIRKEN ATEŞLER İÇİNDE YANARKEN MECLİSTEN YÜKSELEN SESİNİZ BİRAZ OLSUN BİZİ SERİNLETTİ SİZİ DİNLERKEN ANNEMİN YAŞLI GÖZLERLE SİZE EDDİĞİ DUVA YETER.SİZİN KONUŞMANIZA KIS KIS KARŞINIZDA OTURUP GÜLENLEREDE AHI YETECEKTİR. SAYGILARIMLA BATMIŞ BİR ESNAF arkadaşlarım ben bu yazıyı kendisine ulaştıramam lütfen sitesine ulaştırırmısınız.

 127. can
  14/01/2010, 16:57

  >Arkadaşlar site yöneticileri ve de ileri gelenleri; Yaklaşık 15 gün kadar önce bu polemiklerle ilgili ve de bu diğer 2 blog hakkında düşünceler ile ilgili bir yorum ve de atalarımızın öğütlerinden örnekler vererek bir tavsiyede bulunmuştum, bugün bu tavsiyemi yineliyor ve de o günkü yorumumu tekrar buraya yazıyorumm LÜTFEN AMA LÜTFEN BİR OLALIM GÜN KAVGA GÜNÜ DEĞİL KENETLENME GÜNÜDÜR SESİMİZ KENETLENDİKÇE GÜR ÇIKAR BUNU UNUTMAYALIMMM….BAKIN TEKELCİLERE, BAKIN ECZACILARA, BAKIN İTFAİYECİLERE, BAKIN DEMİRYOLCULARA BOZMAYALIM BİRLİKTELİĞİMİZİ YAPILMAK İSTENEN DE BU KANMAYALI OYUNA GELMEYELİM KİMSENİN KİMSENİN DEĞNEĞİ OLMAYA İHTİYACI YOK AMA DAVAMA DESTEK VERENE DE TEŞEKKÜR ETMEYİ BİLMEK ERDEMDİR. UNUTMAYALIM DÜŞMANIMIN DÜŞMANI BENİM DOSTUMDUR..15 GÜN ÖNCEKİ YORUMUMM:(LÜTFEN AMA LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN ARKADAŞLAR)SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ;CÜNEYT BEY, JENARDİ BEY (DİĞERLERİ) BİZLER SOYLU IRKIN EVLATLARIYIZ ATALARIMIZDAN ÖRNEKLER ALALIM HATIRLARMISINIZ ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN BEYE ÖĞÜTLERİNİ: “Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana… Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..Ey Oğul!Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz." DEMİŞ. NE DE GÜZEL SÖYLEMİŞ İŞTE SİZDE BU KONUMDASINIZ KIRILMAK DARILMAK YOK BU BİR VAROLUŞ DESTANI KOLAY KAZANILMAZ MÜCADELE LAZIM, HIRS LAZIM AMA BİRLİĞİ KAYBETMEMEK LAZIM. BU DAVA ADINA KİM BİR TUĞLA KOYDUYSA BİR TAŞ ÜSTÜNE O KİŞİYİ BİZDEN DEĞİLDİR DEYİP ATMAMAK LAZIM AMACIMIZ AYNI YOLUMUZ AYNI YOĞURDU YİYİŞİMİZ FARKLI OLABİLİR AMA SON DAVA KAZANILINCAYA KADAR SON MAHKUM SERBEST KALINCAYA KADAR SON ÖZGÜRLÜK GERİ TESLİM EDİLİNCEYE KADAR YILMAK, KIZMAK KÜSMEK YOKK. NACİZHANE TAVSİYELERİMDİ. YANLIŞ ANLAMAYIN LÜTFEN

 128. 14/01/2010, 17:03

  >SEVGİLİ CAN KARDEŞİMİZİN DEDİKLERİNE AYNEN KATILIYORUM ÖTE YANDAN RAHMİ BEYDE ÇEK YASASININ İPTALİ İÇİN UĞRAŞIYOR BUNU YADIRGIYAMIZ İKİ SİTENİNDE BİRLİK OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM UNUTMAYALIMKİ AYNI YOLDAYIZ GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR MUTLAKTIR KAÇINILMAZ AMA PARÇALANMAMIZA SEBEP OLAMAZ KARDEŞ İKİ BLOG GİBİ HAREKET EDERSEK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIMIZIN HEPİMİZ BİLİNCİNDEYİZ GEÇMİŞTE YAPILANLARI UNUTALIM EN AZINDAN DAVAMIZI KAZANANA KADAR.

 129. 14/01/2010, 17:04

  >Kimse kusura bakmasınDüşmanımın, düşmanı benim dostum değildir..o söylemler o mantık eski çağlarda kaldı

 130. 14/01/2010, 17:05

  >DEĞERLİ ARKADAŞLARCHP MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU NA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN MSN ADRESİ AŞAĞDADIR…s.kulkuloglu@sonteks.combilgilerinize…my way

 131. 14/01/2010, 17:06

  >SLM ARKADAŞLAR BEN HALATAAHHUT VERMEDİM ACABA BİRAZ DAHA BEKLEMEMİMİ YOKSA YOKSA TAAAHHÜT VERMEMİ TAVSİYE EDERSİNİZ İNANIN ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIM.TAAHHUTTE FAİZİ KENDİMİZMİ HESAPLIYORUZ.HRKZ SLMLAR.

 132. 14/01/2010, 17:11

  >hemen örneğe geçelim istersiniz. diyelim ki fare sevmiyosunuz hatta nefret ediyor kin besliyorsunuz, düşmansınız yani. bilindiği üzre yılanlar da farelerin düşmanıdır, değişkenleri yerine koyup gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonraaa.. yılanların dostumuz olduğu ortaya çıkıyor. ne demişler "denize düşen yılana sarılırmı?.. iyi günler.

 133. 14/01/2010, 17:51

  >ne kadar kibirli insanlar var burda ,mağdur demeye bin şahit isterankaralı

 134. 14/01/2010, 18:05

  >istanbul 5 ve 10 gününden önce yazılan çekler,Ağır Ceza iki dosyada BERAAT verdi.merriaa.

 135. 14/01/2010, 18:18

  >"Örneğin çek bedeli 10.000 TL ise ve hesapta 1.000 TL karşılık varsa yada hesapta hiç karşılık yoksa hamilin kısmi ödemeyi kabul etmesi yada kabul etmemesi durumunda karşılıksız kalan çek miktarı nasıl belirlenecektir? Biz Çek Kanunu'nu bir türlü anlayamadık. Gerekçeyi ve açıklamaları okumamıza rağmen hala anlayamadık." Bu soru panelde Prof. İzzet Özgenç tarafından cevaplandı Şöyle ki;Örnek 1: çek bedeli 10.000 TL hesapta 1.000 TL var, bankanın sorumlu olduğu miktar da 600 TL, dolayısıyla 8.400 TL üzerinden işlem yapılacak.Örnek 2: çek bedeli 10.000 TL hesapta para yok, bankanın sorumlu olduğu miktar da 600 TL dolayısıyla 9.400 TL üzerinden işlem yapılacak.Örnek 3: çek bedeli 10.000 TL hesapta 1.000 TL var, bankanın sorumlu olduğu miktar da 600 TL ama hamil kısmi tutarı ve bankanın sorumlu olduğu tutarı istemedi bu sefer dolayısıyla 10.000 TL üzerinden işlem yapılacak. Bu noktada bir hakim “ hesapta bulunmasına rağmen hamil parayı almamıştır bu sebeple 8.400 TL üzerinden karşılıksızdır işlemi yapılması gerekir mi diye soru sordu ancak Prof kesinlikle hamil parayı almayı kabul etmemişse, karşılıksız işlemi 10.000 TL üzerinden yapılmalı dediÖrnek 4: çek bedeli 10.000 TL hesapta 1.000 TL var, bankanın sorumlu olduğu miktar da 600 TL, hamil ben sadece kısmi ödemeyi almak istiyorum bankanın sorumlu olduğu miktarı almak istemiyorum dedi ne olacak. Ya ikisini de alacak ya hiç birini almayacak

 136. 14/01/2010, 18:18

  >sami kal msn adresim soytek_hasan@hotmail.com eklersen seni ziyaret ederim

 137. 14/01/2010, 18:28

  >ankaralı Hay ağzına sağlık .millet patron değiliz müdür değiliz artık.kendinize gelin bırakın şu anlamsız çekişmeyi .hepimiz mağduruz şu anda kimse kendinı üstün görmesın üniversite de bitırsek okuma yazmada bılmesek magduruz cezaevindeki ortak adımız:çekçi evet dısarda dolandırıcı içerde çekci.tecavuzcu,gaspcı, tırnakcı, yankesıcı, torbacı,yankesici .hapçı,daha sayarım da …aynı ranzada 20 kısılık kogusta 35 kişi bunların arasında bizler çekciler.kafiye ne uyumlu dimi bu kafıye ahenginin içinde biz .dısarda anlamsız bı cekişme nerde dayanışma nerde haklılımızı savunacağımız plartform burasımı bence bi yerde hata var ben dısardakı kerdeslerım sayesınde cıktım .ya dısarda kımsesı olmayıpta dosyaları nerde oldu bellı olmayanlar takıp edecek kımsesı olmayanlar bı dilekce yazıp cevap bekleyenler.unutmayın mıllet bırbırımızle ugrascak yere davamızla ugrasalım .eğer haklıysak davamızda ucu nereye kadar gıderse gıtsın devam .ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

 138. 14/01/2010, 18:44

  >ArkadaşlarHepimiz çeklerimizden kurtulmaya çalışırken gözden kaçırdığımız bir konu bugün önüme geldi.Firma sahipleri olan bizlerin nesıl çek borcu varsa,aynı zamanda da vergi borcumuzda var.Yasaya göre vergi borcunda zaman aşımı 5 yıl,kesintiye uğramamak şartıyla.Bizleri çok seven vergi dairesi çalışanları,dosya zaman aşımına girmesin diye,her yıl sonunda dosyaya tahsilat olarak 1 tl yatırıyorlar.Böylelikle dosya hiçbir zaman zaman aşımına giremiyor.Cüneyt bu konuyu nasıl çözüme kavuşturabiliriz,bir bilgi verebilirmisin.

 139. 14/01/2010, 18:52

  >139 da yazan benim.Yazıyı gönderene kadar akla karayı seçtim,Sayfa kendini kısa sürede yeniliyor.O zaman da yazdıklarımız siliniyor.Buna çözüm jenardiSerdar

 140. 14/01/2010, 19:01

  >134te yazan mağdur arkadaşım istanbul 5 ve 10 ağır ceza nın açıklamasını gönderebilirmisin.Benimde erken yazılan çekten dolayı ağır cezaya gideceğim.saygilaradil63

 141. 14/01/2010, 19:42

  >EVET SEVGİLİ KARDEŞLER HEPİNİZİ OKUDUM VE DÜŞÜNDÜM NE GÜZEL SONUNDA ANLŞTIK BU GÜZEL EN GÜZEL ANLAŞMA EYLEMLE OLUR BÜTÜN SİTELEREDİR ÇAĞRIM GELİN HEP BERABER TESLİM OLALIM BİR DAHA BÖYLE BİR FIRSAT YAKALANMAZ YOKSA BİZİ TEKER TEKER AVLAYAYACAKLAR VE TABİKİ ÖNCE BÖLECEKLER.BUNUN İÇİN TOPLANTILAR DÜZENLEYİP TAKTİK VE STRATEJİ BELİRLEYELİM.BEN SİYASETEN HEMDE MAMAKTA UZUN SÜRE MİSAFİR EDİLDİM MAHPUSLUĞUN ZOR ZANAAT OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM.LAF OLSUN DİYEDE KONUŞMAM.POLOMİKLERE GİRMEM BİZİM İÇİN İYİ NEYSE ONU İSTERİM.NEYSE ÖZET OLARAK ŞİMDİLİK BU KADAR

 142. 14/01/2010, 20:29

  >Arkadaşlar ,Pendik 3 asliye ceza mahkemesiBorcuma karşılık vermiş olduğum taahhüte YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI koydular.Emsal karar varsa itiraz ederek kaldırmak istiyorum.Acil yardım lütfen.TOTE

 143. 15/01/2010, 12:03

  >ArkadaşlarHepimiz çeklerimizden kurtulmaya çalışırken gözden kaçırdığımız bir konu bugün önüme geldi.Firma sahipleri olan bizlerin nesıl çek borcu varsa,aynı zamanda da vergi borcumuzda var.Yasaya göre vergi borcunda zaman aşımı 5 yıl,kesintiye uğramamak şartıyla.Bizleri çok seven vergi dairesi çalışanları,dosya zaman aşımına girmesin diye,her yıl sonunda dosyaya tahsilat olarak 1 tl yatırıyorlar.Böylelikle dosya hiçbir zaman zaman aşımına giremiyor.Cüneyt bu konuyu nasıl çözüme kavuşturabiliriz,bir bilgi verebilirmisin.Serdar

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: