>Yeni Çek Kanunu Yargıtay içtihat

>

yargitay

YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/2928
Geliş Tarihi: 20/02/2008
Mahkemesi: Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2006/69
Mahkeme Karar No: 2006/260
Mahkeme Karar Tarihi: 31/05/2006
Dava Türü: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Karar No: 2010/999
Karar: BOZMA
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. C.D.Karar Tarihi 25.01.2010. Esas No: 2008/2928. Karar No: 2010/999)

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No:2009/15031
Geliş Tarihi:28/09/2009
Mahkemesi:Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No:2007/439
Mahkeme Karar No:2007/918
Mahkeme Karar Tarihi:28/11/2007
Dava Türü:Karşılıksız Çek Keşide Etme
Karar No:2009/19857
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 – YARGITAY 10. C.D.’nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı)

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
DOSYA İNCELEME – HÜKÜM
5941
Sayılı Çek Kanunu ile Yasada düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarında;
UYARLAMA YARGILAMASI VE HÜKÜM VERME
Yargılama dosyasında;
A –) İbraz sırasında banka tarafından alınan çek fotokopisi veya aslının onaylı sureti (fotokopisi)
B-) Hesap sahibi gerçek kişinin imza sirküleri (varsa; vekilin imza sirküleri, vekaletnamesi veya temsilcisinin imza sirküleri, temsile ilişkin belgeler)
C-) 1 – Hesap sahibi tüzelkişi adına çek düzenlemekle yetkili temsilcileri veya vekillerinin imza sirküleri
2 – Tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin kim olduğuna ilişkin bilgi ya da tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi belirlenmemişse; tüzelkişinin yönetim organını oluşturan gerçek kişilerin tamamına ilişkin bilgiler, Bulunmalıdır.
1 – ŞİKAYET HAKKI:
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu şikayete bağlı suçlardan olduğu için şikayetçinin şikayete hakkı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.
Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır.
(5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5/1.)
2 – ŞİKAYET SÜRESİ:
Şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
Şikayet süresi T.C.K. nın genel hükümlerinde düzenlenmiştir.
Şikayet süresi altı aydır.
(5237 Sayılı T.C.K. nun 73 / 1. maddesinde : (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. )
3 – ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
5941
Sayılı Çek Kanunu‘nda şikayet süresinin başlangıç tarihi, çekin kanuni ibraz süresi içerinde bankaya ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihtir.
4- ÇEKİN UNSURLARI:
Çekin unsurlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Çekin unsurları T.T.K. nun 692. maddesinde sayılmıştır.
T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurlara ilave olarak, 5941 Sayılı Çek Kanunu 2. maddesinde sayılan bazı bilgilerin de çekin üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak; 2. maddede sayılan bilgilerin çekin üzerine yazılmamış olması, T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurları taşıması kaydıyla çekin geçerliliğini etkilemez. (Madde 2/9)
4814 sayılı yasayla değişik 3167 sayılı Çek Yasası 3. maddesine göre 31.07.2003 tarihi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarası T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan unsurlara ilave unsur olarak aranacak ve bu tarihler arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması; çekin geçerliliğini etkileyecek, çek adi belge niteliğinde kabul edilecektir.
T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan çekin unsurlarından herhangi birisinin veya 31.07.2003-20.12.2009 tarihleri arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması (eksik olması) halinde; 3167 Sayılı Çek Yasası 16. veya 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesinde düzenlenen suç oluşmaz, ancak bu durumda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığı kararda tartışılmalıdır.
4 – İBRAZ TARİHİ:
Çekin süresinde ibraz edilip edilmediği araştırılmalıdır.
5941 Sayılı Çek Kanunu göre çekin muhataba ibraz edildiği tarih, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşumunu etkilemektedir.
5. maddenin 1. fıkrasına göre; çekin, üzerinde yazan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde karşılıksızdır işlemi yapılırsa suç oluşmaktadır. Önceden ibraz halinde bu maddede düzenlenen suç oluşmamaktadır.
İbraz süresinin nasıl hesaplanacağı T.T.K. 708. maddesinde gösterilmiştir.
(T.T.K. Madde 708 – Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.)
a- 3167 Sayılı Çek Yasası‘na göre çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhataba ibrazı, suçun oluşumunu engellememekte iken 28.02.2009 tarihinde 3167 Sayılı Çek Yasasına eklenen geçici 2. maddeye göre; çekin önceden ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmamakta, ancak karşılıksız çıkan çek nedeniyle hukuki takip yapılması mümkün olmaktaydı.
b- 5941 Sayılı Çek Kanunu‘na göre ise; çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibraz edilmesi halinde hem karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu oluşmamakta hem de bu çekle ilgili hukuki takip yapılması engellenmektedir. (Madde 3/8 – GEÇİCİ Madde 1/8)
5 – KEŞİDECİNİN YETKİSİ;
Çeki keşide edenin çek keşide etmeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. Keşideci, çek keşide etmeye yetkili olmadığı halde hesap sahibinin bilgi ve isteği dışında çek keşide etmiş ise; 5941 Sayılı Çek Kanununda düzenlenen suç oluşmaz, ancak unsurları bulunması halinde T.C.K. düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşur.
6 – Çek hakkında ihtiyati tedbir kararı ya da mahkeme tarafından verilmiş ödemeden men kararı bulunması halinde ihtiyati tebbir veya ödemeden men kararının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmalıdır.
7- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI;
C.M.K. hükümlerini uygulanmak suretiyle şüphelinin savunması alınmalıdır.
8- YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLER;
Yabancı para ile çek keşide etmek mümkündür.
Ancak; hükümde tayin edilen adli para cezası Türk Lirası olmalıdır. Herhangi bir yabancı para cinsinden (dolar, euro, vs.) ceza tayin edilerek hüküm kurulamaz.
Yabancı paranın Türk Lirası karşılığı belirlenmelidir.
Çekte belirtilen yabancı paranın, çekin muhataba ibraz edildiği tarihte Merkez Bankasının efektif satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı bulunmalıdır.
9- ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ:
5941 Sayılı Çek Kanunu 3. maddesine göre muhatap banka karşılıksızdır işlemi yaparken, ibraz edilen çekin arkasına;
Banka tarafından ibraz eden hamile kısmi ödeme yapılmış ise bu miktar çek bedelinden düşüldükten sonra ya da banka ibraz eden hamile hiç ödeme yapmamış ise bu durum belirtilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan miktarını açıkça yazmak zorundadır.
Mahkemece tayin edilen adli para cezası; muhatap bankanın çekin arkasında açıkça gösterdiği çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olmamalıdır.
Ancak; resmi belgelerle kanıtlanmak suretiyle ya da şikayetçinin kabul etmesi halinde hüküm tarihine kadar söz konusu çek karşılığı hamile ödenen bedel cezadan düşülmelidir.
10- HÜKÜM KURMA
a-
Çeki keşide etsin veya etmesin “hesap sahibi gerçek kişi” hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına açılmış çek hesabından, “Yetkili yada yetkisiz temsilci” veya “yetkisiz vekil” hakkında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
c- İbraz tarihinde tüzelkişi adına “çek hazırbulundurmakla yetkili tüzelkişi temsilcisi” veya mali sorumlu belirlenmemiş ise “yönetim organının” tamamı hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
d- İbraz tarihinde tüzelkişi adına çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
e- Hesap sahibi tüzelkişi hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.) Kararı verilmelidir.
Hüküm kurulabilmesi için Cumhuriyet savcılığınca, cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş olmalıdır.(Tebligname No:10/2010-41)

————————————————————

BU KARARLAR KARŞISINDA:(Tebligat ve Savunma)

Usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini… anlamamız gerekiyor..

Reklamlar
 1. 09/02/2010, 19:04

  >BİRİSİ BUNU YORUMLAYABİLİRMİ?İYİMİ?KÖTÜMÜ BİZİM İÇİN….

 2. 09/02/2010, 19:06

  >Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezinin son seçim araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.Ankete göre bugün bir seçim olsa AKP % 30.2 CHP %26.8 MHP %18.7 oy alıyor.Arkadaşlar bence bastırmanın tam zamanıdır.Bu oy kaybı korkusu adama neler yaptırır.İpten ble alırlar…zeynep

 3. Aa
  09/02/2010, 19:34

  >Zeynep 2 size katılıyorum,bastırmalı ama nasıl bir baskı oluşturmalı.Tv lerde erken seçim rüzgarları esmeye başladı dedi biraz önce.Hükümet erken seçimden kaçmak için açıklama üzerine açıklama yapıyor.

 4. 09/02/2010, 19:46

  >Haklısın 4 ama geçen gün başbakan kendi söyledi seçim temmuz ayına denk geliyor tam tatil ayı bir kaç ay öne çekebiliriz diye.Şimdi onu dinliyordum baykal a cevap verdi bu millet inandığına,güvendiğine borç verir diye.Tam orda işte çıkıp diyeceksin ki o zaman alacaklı da bana güvendi,bana inandı ki mal verdi.O zaman sizin arada işiniz ne bu alacaklı ile borçlu arasında devlet bu işe niye karışıyor.Niye dolandırıcı muamelesi görüyoruz ve adli para yüzünden hapse giriyoruz…..Ahh ahh söylenecek öyle şey var ki ama site nin kurucularına dua etsin..zeynep

 5. 09/02/2010, 19:46

  >Arkadaşlar.. bir sorum olacak? avukatlar farklı yorumluyor. yok o yasanın bu maddesi, yok bu yasanın o maddesi, ne biçim yasa anlamadım!!benim 70 adet çekim yazıldı ve toplam tutar 850.000 tl. ben kaç yıl yatacam??? maksimum 5 yılmı? yoksa her çek yaprağı başına 5 yılmı??biri aydınlatsın lütfen.. ve ne yapmam lazım??

 6. 09/02/2010, 19:48

  >Bu yasa tasarısı görüşülürken sürekli Burhan Kayatürk ile görüşmüştüm.AKP milletvekili bana kast kelimesi için bu yasandan 6 ay sonra yine uğraşırız demişti.Demek ki birşeyler yapılabilir 4.zeynep

 7. 09/02/2010, 20:16

  >ben abdurrahman şanlı,karşılıksız çekten 5 yıl ceza aldım,eski yasa olduğu içinde 2 yıl yatarım vardı 21.5 ay yattım son 2.5 ay için taahhüt verdim çıktım. sanırım biz içerde iken bu oluşumu kuran arkadaşlar oldukça sıkıntı çekmişler ben ank da yaşıyorum her türlü sorularınıza ve insani destek arayışlarınıza elimden geleni yaparım. adresim abdurrahmasanli@hotmail.de Rabbim hepimizin yardımcısı olsun

 8. 09/02/2010, 20:41

  >arkadaşlar anayasa mahkemesine gidildi ya iyi yada kötü ne zaman sonuç alırız acaba

 9. 09/02/2010, 20:42

  >sayın site yöneticileri arkadaşlarımız bu yazıyı yorumlayabilirmiiniz

 10. 09/02/2010, 21:07

  >Öncelikle sn. site yöneticileri ve bilgi paylaşımı yapan tüm arkadaşlar. emekleriniz ve Özverili çalışmalarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. A.D

 11. 09/02/2010, 21:35

  >anayasa mahkeme sonucu 1 nisana kadar yetişirmi taahhüt vermeden çıksaydı inşallah

 12. 09/02/2010, 21:47

  >DEĞERLİ CÜNEYT BEY SİZEDE SABIRLAR DİLEYEREKTEN YUKARDAKİ İÇTİHAT ÖRNEĞİ İLE ŞU ANDA GIYABINDA YARGILANIPTA KARAR ÇIKMIŞ VE İNFAZDA OLAN DOSYAM İÇİN MAHKEMEYE YENİDEN YARGILAMA İÇİN BAŞ VURABİLİRMİYİZ.FAKAT DOSYAMDA LEHİME OLAN BİR ŞEY YENİDEN YARGILANSAM CEZA ALIRIM. DOSYAMI İNCELEYEN HAKİM BUNDA LEHE BİR ŞEY YOK DİYE DAVA AÇMAMA GİBİ KARAR VERME YETKİSİ VARMI.TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.

 13. 09/02/2010, 22:16

  >saygıdeğer dostlarım eğer yanlış okumadıysam 35 örnek denilen gıyabımızda yapılan kararla yada usulsüz tebligatla ilgili bir şey yazılmamış içtihat yazısında bu konuda bilgisi olan doslarım varsa yardımcı olurmu.

 14. 09/02/2010, 22:21

  >6 da yazan arkadaş karşılıksız çek cezası sınırı 5 sene.İsterse 10 trilyon çekin olsun alacağın ceza tavanı 5 sene yatarın da %66 sı.Ceza olarak bu yatar bitirsin ancak icra dosyaların yürür.Borç devam eder.İnşallah bu mücadelenin sonunda bu ilkel ceza da son bulacak.Ve kimse de yatmayacak artık.

 15. 09/02/2010, 22:24

  >ben abdurrahman şanlı biraz önce mail adresimde hata yapmışım özür dilerim doğru…. adresim abdurrahmansanli@hotmail.de şeklinde

 16. 09/02/2010, 22:34

  >8 ABDURRAHMAN ŞANLI DOST GEÇMİŞ OLSUN.ANT CECE…..

 17. 09/02/2010, 23:05

  >Arkadaşlar ne şartlarda olursa olsun artık dayanamıcam nedir bu rezillik kepazelik her şey çok kötü sadece bu hükümet ve cemaat yanlılarının işleri güzel onlarda şu anda CENNET meyvalarından faydalandıkları için sesleri çıkmıyor gerçi meyvanın tadını biraz kıt buluyorlar ama yinede yiyorlar kimle konuşsam her kesin işi bozuk masraflar diz boyu satış yok her kes barut fıçısı bugün iş yaptığım sitede elektiriği kesilen bir tornacı esnaf elektiriği kesen görevlinin kaşını patlattı yavaş yavaş insanlar patlama noktasına getiriliyor zaten avrupanın amerikanın istediği bu patlayalım bir birimizi yiyelim.HATTA MECLİSTEKİLER BAŞLADI BİLE "" gördünüz demi sağlık bakanı eski sağlık bakanına nasıl saldırıyor sebeb neymiş biliyormusunuz tabii duyduğumu söylüyorum şu domuz gıribi aşısı yüzünden bazıları bu işten baya yol bulcakmış fakat eski sağlık bakanı bu işi bozmuş adam o günden beri diş biliyormuş""bugün adamın biri bağırıyor müslümanlık bumu diye eğer buysa ben dinimi değiştircem diye telefonda bağırıyordu toplumun belli kesimi çok kötü durumda yine belli bir kesimi durumunu koruma derdinde çok az bir kesim işi öyle böyle iyi taraftarların işi çok iyi ama ülkede kan kaybı tartışılmaz çok kötü çok kötü SANKİ İŞGAL ALTINDAYIZ GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ. ALLAH TÜM GERÇEK MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN. ALLAHIN ADIYLA İŞ YAPANLAR YARATANDAN ÖTÜRÜ DİYE PALAVRA ATANLAR SİZ ALLAHI TOKATINI YEDİĞİNİZ ZAMAN BU DÖKÜLEN GÖZ YAŞLARININ BİRİKİNTİSİYLE BOĞULACAKSINIZ.mahvedilmiş bir vatandaş

 18. 09/02/2010, 23:07

  >sn site yöneticileriYargıtay içtihatını copy yapıp avukata gönderemiyorum, nasıl gönderebilirim?ayrıca bu yukardaki karar adalet.org da niye yok?

 19. 09/02/2010, 23:27

  >site yöneticileri yargıtaydan içtihat bekliyoruz demişlerdi anasayfaya koymuşlarda iyimidir kötümüdür bizim anlayacagımız şekilde açıklarmısınız.ne yapmak gerek nasıl yorumlanır?

 20. 09/02/2010, 23:27

  >19avukatınız bilgileri sitemizden takip edebilir..buradaki bilgileri kopyalayamazsınız…

 21. 09/02/2010, 23:41

  >18 deki mahvedilmiş vatandaş. Dayanamayacağım ne bu kepazelik diye bağırıp çağırıyorsun. Evet zor durumda olabilirsin akpli ve cemaat ten olmadığından. Ama insafın varsa bu duruma düşmende kendi nefsinin arzu ve hırslarının hiçmi suçu yok. Madem düşmüsün, zor durumdasın sağa sola bağırıp durma. Dünya imtihan dünyası. Herşeyi yaratana yönel. Hatalarını ve günahlarını acziyetine itiraf et. sabırla yaradanından yardım iste. Kendinin düzelmesi ve adil idarecilerin gelmesi için dua et. Bu dünya birgün var birgün yok. Dünya için ahiretine zarar verme. Bu arada ben akp ye oy verdim, ayrıca cemaattenim. Şuan 300.000 dolar çekle batık durumdayım. Benim gibi bir dünya insan var akp ye oy vermiş veya cemaatten olan birçok kişide zor durumda. Dilin kemiği yok. Ağız açıldımı ona buna saldırmak kolay. Ama kendi nefsini eleştirmek kolay değil. Zaten dünyada 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk olurmuş. Sakin sabırlı ve azimle bu işler inşallah çözülür. Şimdiye kadar birçok olumlu gelişmelerde oluyor. Hiç olmasa direk hapsede girebilirdik. Arkadaşlar zor durumda olabiliriz. Ama çok şükür böyle bir sitede var. olmasa napacaktık. Buraya birçok mağdur arkadaş giriyoruz. hiç olmazsa birbirimize ümit ve heyecan verelim. bu siteye her girişte bir ümit diye giriyorum. Olumlu düşünelim. İşlerimiz olumlu gelişsin.

 22. 09/02/2010, 23:43

  >sn 20Sitede daha önce konuşulan ve lehe olması gereken dediğimiz unsurlar netleşmiş oldu.1-Vekaleten atılan imzalara (yetkili veya yetkisiz) adli para cezası uygulaması yok ama çek kesme ve çek hesabı açma yasağı var.2-Erken ibrazla ortaya çıkan durumda da suç unsuru yok.3-Teblıgat durumu hakkında bilgi yok varsada ben anlamadım.durum bu.

 23. 09/02/2010, 23:52

  >6. da ve 15. de yazan arkadaşlara CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5275Adlî para cezasının infazıMadde 106- (9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Yani : 5 yılın yatarı da 5 yıl .(Koşullu salıverme , yani Şartlı Tahliye yok , 1/5/2005 den itibaren)

 24. 10/02/2010, 00:16

  >Saygıdeğer meslekdaşlarım;Ne yazık ki Yargıtay 5941 s. Çek Kanunu ile ilgili olarak yalnızca formül bozma yapmaktadır. Hatta bu formül öyle bir kaç kalıptan değil, denilebilir ki tek tip kalıptan oluşmaktadır. Şöyle ki:“20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.” (10. CD. 25.01.2010, 2008/2928, 2010/999)Görüldüğü üzere, lehe yasanın belirlenmesine işaret yönünden 5237 s. TCK'nın yaşadığı akibet yeni Çek Kanununu da beklemektedir. Bu nedenle umudunuzu Yüksek Mahkemeye bağlamaktan vazgeçmenizi öneriyorum.Saygılarımla.——————————————————————————–Bence de Yargıtay yine bizim arkamızdan gelecek !! Önce biz mahkemeler uygulamayı şekillendireceğiz daha sonra düzeltmeleri Yargıtay yapacak !! Kanun bozmaları tüm Asliye Ceza Hakimlerine hayırlı olsun; onca işin gücün arasında iş yüzdesini ucu ucuna kurtarmışken şimdi bir de bu dosyalarla tekrar uğraşacağız

 25. 10/02/2010, 00:18

  >BURASI NASIL BİR HUKUK DEVLETİ?? Çeklerle ilgili … BURASI NASIL BİR HUKUK DEVLETİ??Çeklerle ilgili yargılamalarda, yeni TCK'ya uygun olarak suçun ancak kasıt veya taksirle işlenebileceğinden bahisle, nasıl bir uygulama yapılacağı sorusuna Yargıtay 10.Ceza Dire Başkanı Mahmut GÜL'ün verdiği cevap: "Yani ne yapacağız, karım doğum yaptı beraat,kaza geçirdim beraat,bu durumda bu yasa uygulanamaz." …."Peki iflas, iflas erteleme vs durumunda ne olacak, diyelim çekin bankaya ibraz edildiği gün hesaba haciz geldi". Muhterem Başkan, hukuk tarihine geçecek bir cevap veriyor: "Bunları dikkate alamayız".PES! EVET PES! Başka kelime bulamıyorum. Burası dağ başı mıdır yahu? "Dikkate alamayız" ne demektir? Sen hukuk adamı değilmisin? Sen Yargıtay Daire Başkanısın. Yasanın uygulanabilir olması veya olmaması senin problemin mi? O zaman uygulamasında müşkülat olan yasaları, oturun bir gece birkaç arkadaşınızla kafa kafaya verip değiştiriverin, sağını solunu düzeltin, uygulanabilirliğini artırın olsun bitsin! Y A Z I K T I R! Bir ülkede hukuk zedelenirse mülkün temelleri çöker! Sayın Hakimim yapmayın , etmeyin, hukuka kıymayın! Türk Ceza Kanunu, cezalandırmak için kasıt veya taksir arıyor, siz hangi mantık, hangi yetki yahut hangi yorumla bundan sarf-ı nazar edebiliyorsunuz?? Ve böyle bir yorumla binlerce insanın hürriyetini bağlama hakkını nereden alıyorsunuz? AKL-I SELİM VE EHL-İ NAMUS HUKUKÇULARI TARTIŞMAYA DAVET EDİYORUZ. YÜREĞİ , AKLI VE BİLGİSİ YETENLERE HODRİ MEYDAN! ANKARA HUKUKLU

 26. 10/02/2010, 00:25

  >sn ankara hukukluengin tecrübenize ve yorumlarınıza hep saygı duyudum ve duyuyorum,duymaya devam edeceğim…fakat sorunuza cevap vermeden de edemeyeceğim…hukuk….üstünlerin ve parası olanların hukuku…yasa tefecilerin yasası…tefeciler …her yerde, mecliste ve en çok ta malum partide…fakat CGK umarım son noktayı belirleyecek…ve bu memleketin hukuk devleti olduğunu anlayacağız hep birlikte….my way

 27. 10/02/2010, 00:26

  >sn ankara hukuklu yukarıda siteye attığım hakimlarin bu bozma kararından sonra yeknesanlık kurma yerel mahkemelerin aklı selimliğine kalmış bu saatten sonra gidişatı aslında biraz bizim savunma seklıne kalmış görünüyor sankine dersiniz

 28. 10/02/2010, 00:28

  >SAYIN 22 gerçekler acıdır gerçekleri kabullenin ben mi bu memleketi bu hale getirdim adam zannettik ticaret yaptık atak davrandık bunlar düzgün insanlar yalan söylemez namusludur dedik ne oldu bey ne oldu anasını bellediler çinin ne kadar bozuk malı varsa ülkeye doldurdular burda çinde hizmettti kimin öğrencileri verdi ondan sonta yahudiler ve yerli fırsatçılar gittiler nerde ucuz mal var getirdiler bu mu ülke yönetimi bu mu ülkedeki sanayiciyi korumak sen kaç tane fabrika kapatıldı haberin varmı ülkede enflasyonu kesceğiz diye taleb denen üç kuruşluk işi durdurdular esnaf ayakta kalcağız diye birbirinin gözünü oydu kolaymı yıllarca enflasyonla beraber ticaret yapmış insanların birden iklim değişimine ayak uydurması yavaş yavaş her kes batıyor millet para bulmak için faktoring denen ermenilerin israillerin kucağına atıldı..ama sayın bey belli kesim hiçde finans sıkıntısı çekmedi siz sokakta dolaşıyormusunuz televizyonlarda bol bol et salam sucuk reklamı var çocuklar yutkunarak seyrediyor bu hangi müslümanlığa sığar binlerce insan aç bu gün üç tane küçük çocuk büfeye geldi börek fiyatı sordu büfeci iki lira dedi çocuklar yutkundu gitti ben müdahale ettim büfeciye ver çocuklara böreği dedim ben öderim o çocukların nasıl sevindiğini nasıl yüzlerinin güldüğünü biliyormusun dinimizde söz vermek hiç bir şeye benzemez madem yapamıcakdınız neden insanlara umut verdiniz beyfendi maaşlar kaç para et kaç para oldu nerde insanca yaşam bizi batırdınız bizi işimizden ettiniz bizi dolandırıcı ettiniz şimdide canımızı almaya çalışıyorsunuz.AMA ALAMIYACAKSINIZ O NU BİZE GERÇEK ALLAHIMIZ VERDİ SADECE O ALACAKTIR SAHTEKARLARA DA BU DÜNYADA CEZASINI ÖDETECEKTİR.BEYFENDİ

 29. 10/02/2010, 00:43

  >arkadaşlar icrada taahhüt vermeden verilen 3 ay ın yatarı ne kadardır?

 30. 10/02/2010, 00:46

  >SAYIN MY WAY bir soru sorucam tekrar yargılanmaya sebeb olacak bu içtihatı şu şekilde kullanabilirmiyiz diyelim benim infazda yakalamam var ben kaçıyorum daha doğrusu zaman kazanmaya çalışıyorum beş ay sonra yakalandım ben yeniden yargılama hakkımı kullanmak istiyorum diyerekten tekrar dava açılımı ve bu şekilde infaz dururmu bize zaman kazandırırmı.

 31. 10/02/2010, 01:10

  >22 yazan arkadaşsize recep ihsan eliaçık'ın MÜLK YAZILARI adlı kitabını şiddetle öneririm.ayrıca 3 ciltlik tefsir kitabını.birde ben peygamber efendimizin hayatını tevhid şirk ve adalet kavramlarını her müslümanın saglıklı bir şekilde ögrenmelerini öneririm.mülk yazıları kitabından:zamanın ruhu degişti.artık dış güçler diye birşey yok.varsa bile kendini dış güçler olarak göstermeyecek,iç güç kılıgına bürünecek karşı din olarak sahne alacak.artık müslüman camia diye birşey yokzenginler ve yoksullar var.muaviyeler ve ebuzerler var.iktidar yalakaları ile adalet arayanları var.ruhunu kirletenler ile temiz kalanlar var.cebini şişirenler ile açlıkla boguşanlar var.kariyeristler/konformistler ile idealistler var.asıl mücadele bunlar arasında olacak.gerisi sahtekarzamanın ruhu degişti. recep ihsan eliaçık mülk yazılarışunuda ekliyeyim benim cemaatle işim yok tarikatlede yok fakat kitap okumayı çok seven birisiyim.DOGRU VE GERÇEK DİNDARLIGI ARIYORUM.DİNİN AFYON OLARAK KULLANILMASINA KARŞIYIM.burda kitap reklamı yaptıgım sanılmasın ama bu kitabı bütün akp'lilere param olsa gönderirdim.sahtekarlıgı bıraksınlar artık!!!

 32. 10/02/2010, 01:12

  >30. daki arkadaş , taahüdü ihlal de de koşullu salıverme yok , yani 90 gün yatıyorsun 😦

 33. 10/02/2010, 01:17

  >sayın 29 işyerimi kapatmak zorunda kaldım. banka hesaplarıma haciz kondu iş yapamaz duruma geldim. bağkurumu 2 senedir ödeyemiyorum. evimizin kömürünü apartmanlardan artan kömürleri eleyip sobada yakıyoruz. odun alamadık evimiz şehir kenarında çalı kesip geliyoruz sırtımızda onu yakıyoruz. evime haciz geldi bazı eşyalarımızı götürdü. arabamıza haciz geldi götürdü hiç bir yere gidip gelemiyorum. iş yapma kabiliyetim elimden alındı. evimin elektiriğini suyunu akrabalar ödüyor. birçok kişiye borçlandım. aradıklarında telefonlara cevap veremiyorum. cevap versem anlamıyorlar baskı yapıyorlar. tansiyonum çıkıyor. herhalde göz tansiyonumu ne sanki göz damarlarım çatlayacak. ihracat yapıyordum kurlar yerin dibine çakıldı 1,20 lere düşmüştü rekabet şansımız sıfırlandı. 2 çocuğum var okula gidiyor. ihracata gönderdiğim malların içine mal aldığım firmalar hatalı mal koymuş bi dünya zarar ettim. ama hakim çek kararını verirken bu çek neden ödenmedi diye sormadı. çekten dolayı polis evime tutuklamaya geldi. insan muamelesi göstermedi. burdaysan suçlusun dedi. avukatlar habire faiz şu parası bu parası birdünya masraf çıkardı. …..bu sıkıntıları bizde yaşıyoruz. ama bu siteye girdiğimizde ümitle giriyorum. acaba olumlu bir sonuç alabilirmiyim diye.ümitsiz ve sitresli yazılar beni sıkıyor biraz. bu sorunların sebebini sadece bir kısım kesime fatura etmek çok mantıklı değil. insanlardada dürüstlük ahde vefa pek kalmamıştı. çok yerden mal aldım çoğu ayıplı mal verdi. piyasada ticaret ahlakıda kalmamıştı.nerde o eski ahilik sistemi.Birde şu var nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye. başkada cevap vermeyeceğim. yoksa gereksiz yere tartışma oluyor.

 34. 10/02/2010, 01:27

  >akp eye oyunuzu verdiniz niye yussuf yussuf diyorsunuz 22 ve oyunu veren kurnaz tüççar uyanık kardeşler sizlere müstahak az bile akp nin cektirdikleri ben oyumu chp ye verdim her zaman dA VERECEĞİM BODRUM 48

 35. 10/02/2010, 01:43

  >2006 yılında gününden önce ibraz edilen çeklerden beraat alabilecekmiyiz ocak başı asliye cezadan ret geldi ttk müsade etmiyor diye….bu karar farklı içtihatmı..

 36. Aa
  10/02/2010, 01:53

  >18 de yazan mahfedilmiş vatandaş sanki beni anlatmışsın bu kadar olur benzerlik eline sağlık teşekkürler.Ndeir bu memleketin hali yaşadığımız traji komik drama.İnsan olarak hiç bir değerimiz kalmadı diyemiyorum normal vatandaşta aynı bizden beter tek farklarımız onların şimdilik tutuklamaları yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.Memlekette 6,5 milyon abonenin elektriği kesik 4 kişi ile çarp 27 milyon vatandaş elektriksiz.ülkenin yarısı ortaçağ karanlığına gömülmüş.Millet elektriğini kesen görevliye saldırıyo sonra,kimden alsın hıncını,halbuki görevli ne yapsın oda emir kulu oda onun ekmeği,onlarda bu işi zevkle yapmıyorlardır eminim,bu kadar ruhsuz insan olamaz çünkü.Ama birbirimize düşüyoruz işte esir olmuşuz.Dün ticaret iş adamıydık bu gün pazarda limon satmaya razıyım şahsım adıma ama onu bile çok görüyorlar mahkeme etmişler yargılamışlar şimdi diyorlarki çekini hiç kusursuz kesene ceza olacak.Biz o çeki yazarken ticaretimiz işimiz gücümüz yolundaydı içimizde dolamalık olaydı binbir şeytanlığını yapardık ama öyle yapmadık düşünmedik bile karşımızdakini namertçe kazıklamayı dürüstçe kestik kimini ödedik kimini ödemedik ama kanun öyle bir kanunki imzaladınmı imza sana aitmi işin bitti.Bir çoğumuzun teminat çekleri haksız yere yazıldı mal almamışım etmemişim yok ben anlamam kanun böyle diyip hükümler yedik.Mücadele gücümüz kalmadı kaçmaktan şu anda hayatımızı eş dost akraba yardımıyla sürdürürken yok taahhüd ver yok yeniden yargılıcayacağım.Hele hele çekinde hiç kusur yoksa cezayı illaki bu dürüstlüğünden dolayı keseceğim mantığı oluşmuyormu burada.Zaten çalıştığımız firmalar kurumsal firmalardı onların avukat ordusu yönetim kurulları karşısında şansımız vardıda denemedikmi.Ama kimse bakmadı gözümüzün yaşına feryadımızı anlamak istemedi dünyede 1750 -1800 yılları arasında kaldırdılar borçtan dolayı insanın özgürlüğünü elinden almayı ve tarihlerinde utanılacak bir dönem olarak görülüyor.Bizdede tam tersi Şili Arjantin dışında dünyada kalmamış hatta şeriat rejimi yaşayan İran'da bile çeke insan özgürlünü kısıtlayan bir ceza olduğunu sanmıyorum kalmamış araştırdım çünkü.Peki biz ne yapmak istiyoruz ; son sözüm dürüstçe imla hatasız herşeyi yerinde iş adamı gibi çek kesenleri dolandırıcılıkla suçluyorsunuz.Vicdanlarınıza bırakıyorum diyecek birşeyim yok.İlahi adalet yerini bulacaktır buna kalpten inanıyorum.Birçoğumuzun ailesi dağıldı yüzbinlerce kaçak var inkar etmeyin artık ne olur yukarda ALLAH var bakanınız bile açıkladı 32,500 çekten yatan var diye 2,200 kişi deyin delikanlı bakanmış diyelim ama böyle olmuyo.Diyorsunuzki alacaklının hakkı ne olacak?Sizde biliyorsunuzki alacaklı faktoringler ve bankaların çek alış verişinden ettiği karlar.1990 lı senelerde bakkal dükkanı açmak gibi kolaydı faktoring açmak.Şimdi niye kimse açamıyor.Çünkü izni almak imkansız elden ele yüksek fiyatlarla satılıyor faktoringler.Devlet faktoringçilere izin vermekle o zamanlar çok büyük hata yaptığını anladı vazgeçti ama açan açtı.O zamanın tefecileri şimdi banka gibi çalışan faktorinçiler oldu.Bankalar açtı,doğulu aşiretler bu karlı işe el attı.Yahudilerin zaten ata mesleğiydi.Tamam da inin artık bu halkın sırtından verecek bişeyleri kalmadı yeter yeter ya.

 37. 10/02/2010, 01:54

  >sayin cuneyt kardes benim yirmi tane dosyam var hepside yakalama su an ben yurt disindayim cekleri abim kullandi ben vekalet verdim simdi konsoloslukta avukata vekalet cikarmam lazim beni orda alabilirlermi acil donmem lazim memlekete bilginiz varmi

 38. 10/02/2010, 02:06

  >SABIR RAHMANDIR… SABIR EDEN VE DOGRULAR KAZANACAKTIR. YANLISLAR SAHIBININDIR…

 39. 10/02/2010, 03:05

  >Arkadaşlar,okuyalım, yazalım, dinleyelim ama sakin olalım.14 aydır düşündüğüm noktadan 5941 e rağmen bir adım geride değilim aynı noktadayım. Bu iş bitecek. Benim bir avantajım var henüz infazım yok dosyalarım yargıtayda. Bu süre bana ne kazandırdı derseniz. 17 çek dosyam 9 a indi 8 ini halim elverirse ödeyeceğim ama 1 dosya ar ödemeyeceğim. çünkü bu dosya değeri en düşük dosya olmasına rağmen ticaet yapmamı bitiren dosyaydı yatarı 30 gün gerekirse yatacağım.bizler dolandırıcı değiliz,bizler üçkağıtçı değilizbizler işi bozulmuş iflas etmiş esnafızama bizi yıldıramazlarbu mücadele bizim onur mücadelemizbiz bunu hukken kazanacağızve kalan ne kadar borcumuz olursa çalışarak onuda ödeyeceğizbuna inanıyorumyoksa şimdiye kadar çoktan bu ülkeyi terkeder ardıma bile bakmazdım ki bunun için hala zamanım varama olmazbiz haklıyız kazanacağız ve bir gün alacaklılarımızlada helalleşeceğiz işte ogün rahat ve mutlu olacağız,saygılar

 40. 10/02/2010, 03:07

  >sayın 37,konsoloslukta kimse seni alıp tutuklamaz vekaletini ver işine baksaygılar

 41. 10/02/2010, 09:22

  >35 te yazan kişi insanlarla dalga geçmen yusuf yusuf etmek gibi saçma ifadeler kullanman oy attım dedigin chp'nin sosyal demokrat tavrına ki ben senin chp'li olduguna inanmak istemiyorum oh olsun! diye konuşman ve konuşma tavrın adam chp'te oy atmayı düşünse senin gibiler yüzünden partiden sogur!

 42. 10/02/2010, 09:48

  >degerli 42 35 yazan arkadaşa katılıyorum her camiye gireni müslüman sanarsak olcağı buydu ve olduda burda particilik yapmıyoruz ama mahfolmamıza bu hale gelmemize sebeb olan insanları eleştiriyoruz baksana memleketin durumuna insanların haline icra dosya adedine açlığa yokluğa mahfolmuşluğa susun lütfen her kes çok dertli.

 43. 10/02/2010, 11:01

  >yargıtayın bu kararı ne anlama geliyor. bilen biri lütfen yorumlasın.

 44. 10/02/2010, 12:08

  >http://www.anayasa.gov.tr/general/haberdetay.asp?contID=764 Gerekçeler çok keskin iptal olabilir.Mahkeme bunu ivedilikle karara bağlar gibi geliyor. Şu gerekçe dikkat etmemek mümkün değil.Sanıkların taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yasada hiçbir yaptırım öngörülmemiştir.İcra Dairelerinde dahi taahhütte bulunmasından sonra taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda Taahhüdü İhlal suçu öngörülmüştür.Taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır. Bu da demek oluyor ki taahhütte bulunmanın hiç bir yaptırımı yok.cezai olarak tabi bunu biliyorduk da.Hakimin gerekçe talebi çok ağır yani taahhüte karşılık vermeyen yerine getirmeyen hakkında 5941 s.yasaya göre zaten infazın ertelenmesinin ortadan kaldırılması var.Hakim burada demek istiyor ki hem infaz geri gelsin hemde infazın üstüne taahhütte bulunduysa ve ödemediyse ek ceza yaptırımı uygulansın.Ceza hükmünün üstüne yeni bir ceza hükmü konulması gerekiyor demesiAnayasaya başvurma sebebinin yasa maddelerinin iptal gerekçesi anayasaya aykırılık değil.Biraz şahsi istekmiş gibi geliyor.Yanlız şu bir gerçek.iptal istemi olunan yasa maddeleri okey mantıken tamamkeza zaman kaybı gerekçeleri biraz enteresan.Yasalar üzerindeki doğru veye yanlış olsun yaptırımların zaman açısına sokulması tuuaf.Her yasanın kendi içerisinde zaman çizelgesi vardır.Zaten yasa zaman koyduysa yasal hak zamanı ortaya koyar ve yasal yaptırımlar zaman içerisinde uygulanır.Yani yasa zamana hükmetmiştir.Ana yasaya aykırılık göstermemektedir.İptal olmazsa bu gerekçeden dolayı geri döner gibi geliyor.TABİ Kİ SÖZ MAHKEMENİN BİZİMKİ SADECE FİKİRİ

 45. 10/02/2010, 12:11

  >Birde hakimin gerekçeye dayanarak şahsi fikirlerini sunması

 46. 10/02/2010, 12:19

  >T.CŞİŞLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİHAKİM: MİTHAT ALİ KABALİ 31077C SAVCISI : SEYFETTİN YİĞİT 38855KATİP: EMİNE YILMAZ: 6776118/11/2008 Keşide tarihli çekin,20/06/2008 de bankaya ibraz edildiği anlaşıldığından müsnet suçtan sanığın BERAATİNE..

 47. 10/02/2010, 12:39

  >BUGUN ŞİŞLİ ADLİYESİNDEYDİM. ADLİYELERDE BİR KALABALIKLIKTIR SORMAYIN GİTSİN.. ASLİYE CEZALAR İCRA DAİRESİ OLMUŞ.9 ASLİYE CEZANINDA DURUŞMA LİSTESİ KARŞILIKSIZ ÇEK..DURUŞMALARDA SADACE ALACAKLI AVUKATLARI VAR..DURUŞMA LİSTESİNE BAKILINCA,BUNCA KİŞİYE HERGÜN CEZA ÇIKSA TÜRKİYE DE ADAM KALMAZ DERSİNİZ..ZATEN DE ÖLE..BİR KATİP 500 BİN ARANAN VAR DEDİ BANA.BİR ALACAKLI AVUKATI, TIPKI YUKARDAKİ KARARI ALDIĞIM GİBİ VADESİNDEN ÖNCE HAKİMİN VERDİĞİ BERAAT KARARINA SİNİRLENDİ..YARGITAY BOZMUŞTU FALAN DEDİ.HAKİM AZARLADI KENDİSİNİ.SEN HEM GİT ADAMIN ÇEKİNİ GÜNÜNDEN ÖNCE YAZDIR,ADAMI PERİŞAN ET HEMDE GEL BURDA SAVUNMA YAP DEDİ ATTI DIŞARI..O AVUKATI BENDE DIŞARDA YAKALADIM.İYİCE DEMORİLİZE OLMASI İÇİN DEDİM Kİ, AVUKAT BEY ÇEKLERE YARGITAY TÜMDEN AF ÇIKARMIŞ HABERİN VARMI DİYE BİR KOLPA HABER OLARAK KULAĞINA FISILDADIM.AVUKAT PERPERİŞAN GİTTİ..:)ARKADAŞLAR ŞİŞLİ 3. 'ÜN HAKİMİNE KULAK MİSAFİRİ OLDUM..BİR ALACAKLI AVUKATA ŞÖLE DEDİ: BU BÖYLE GİTMEYECEK YASA KOYUCU BU KANUNU TÜMDEN KALDIRACAK.ŞİŞLİDEN İZLENİMİM VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN TÜM ÇEKLERE BERAAT VERİYOR..HEMDE ŞİŞLİDEKİ TÜM ASLİYELER..CEZA ŞUANDA VERİLMİYOR.DURUŞMALAR İLERİ TARİHE ATILIYOR.SANIRIM YARGITAY İÇTİHATI BEKLENİYOR..ASIL İZLENİMİM İSE BİZLERİN SESİ OLAN VE VERDİĞİ BİNLERCE BERAAT KARARI İLE 31/12/2008 DEKİ BOŞLUĞU GÜNDEME GETİREN ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİYDİ.. MAHKEMENİN HAKİMİ ODASINDA OTURDU DURDU.NE BİR DURUŞMAYA GİRDİ NE DE İŞİNİ YAPTI. 6.ASLYENİN DUVARINDA ÇAĞRI KAĞIDI YOKTU.6.ASLİYE KATİBİNE YARGITAY CGK DAKİ DOSYAYI SORDUM,ÇOK KISA ZAMANDA GÖRÜŞÜLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ DEDİ..HERKESE SAYGILAR.

 48. 10/02/2010, 12:52

  >Merhaba Arkadaşlar,yukarıdaki "YENİ ÇEK KANUNU İCTİHAT KARARI"hakkında yorum yapacak bir arkadaş yok mu ben okudum anladığım kadarıyla yada anlamadım 4- ÇEKİN UNSURLARI ; bizim lehimize güzel bir gelişme gibi geldi…lütfen bu maddeyi yorumlarmısınız…

 49. 10/02/2010, 12:56

  >8 milyon emekliyi sevindirecek haberKredi borcu yüzünden emekli maaşlarına haciz geliyordu ama artık bu uygulama kalkacakBenzer durum memur emeklileri için de geçerli. Hükümet, geçtiğimiz yıl, kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırırken, kredi borçları nedeniyle emekli maaşlarına haciz getirilmesini önlemek amacıyla bir düzenleme yapmış ve Meclis'ten buna ilişkin yasa çıkmıştı. Ancak, çıkan yasaya rağmen hem SSK, hem de Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarına haciz konulmaya devam edildiği ortaya çıktı. Üstelik, 2002 yılından bu yana maaşına haciz gelen emeklilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. 2002'de, 2 binin altında SSK emeklisinin maaşına haciz gelirken, 2010 yılında, maaşı hacizli SSK emeklisinin sayısı 80 bine dayandı.KURTULMAK İÇİN İZLENECEK YOLTürkiye'de 5 milyonu SSK, yaklaşık 3 milyonu da Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a bağlı olmak üzere toplam 8 milyon dolayında emekli bulunuyor. Meclis'ten çıkan 5510 sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Maaşlarına haciz konmasını istemeyen emeklilerin, yasayı dayanak göstererek, 'İcra Hakimliği'ne başvurup, karar aldırmaları gerekiyor. İcra Hakimliği'nden aldığı kararı icra dairesine götürüp 'muvafakat etmiyorum' diye beyanda bulunması gerekiyor. İcra dairesinden aldığı 'muvafakat' belgesini SSK'ya götürerek maaşına gelen hacizi kaldırtabiliyor.

 50. 10/02/2010, 12:57

  >ANKARA HUKUKLUYA ATFEN… TÜRKİYEDE NASIL BİR HUKUK OLDUĞUNU. BU KONUDA YASA ÇIKMIŞ OLDUĞU HALDE EMEKLİNİN ÜÇ KURUŞ PARASIN GÖZ DİKEN BANKALARDAN ANLAYABİLİRİZ SAYIN ÜSTAT..

 51. 10/02/2010, 13:40

  >jenardi merhabaÜstteki yargıtay içtihat yazısı resmi içtihatmı…anlayamadık…..

 52. 10/02/2010, 13:50

  >sayın jenardi,içtihat diye yayınlanan yazı yargıtay tarafından mı yayınlandı yokse derlama bir yazımı açıklarsanız seviniriz. Saygılarımızla.olyar 2003

 53. 10/02/2010, 14:39

  >ahmet ateşkarar no esas no var resmi içtihatmı? yargıtaydan esas nodan kontrol edebilirsin resmi içtihatmı?

 54. 10/02/2010, 14:44

  >arkadaşlar benim 2008 yılında erken ibrazla çekim yazıldı geçen hafta mahkeme beraat verdi.bu çeke bağlı icra takibi ne olacak o icra dosyasıda düşecekmi HÜSEYİN

 55. 10/02/2010, 14:50

  >55evet

 56. 10/02/2010, 15:26

  >sn 55 icra düşmez çekden beraat et icrada düşsün keşke nerde

 57. 10/02/2010, 15:33

  >Arkadaşlar sitede bir aralar noterde GBT var diye bir muhabbet vardı.Ne oldu gerçekten varmı veya başına bundan dolayı bir iş gelen varmı,araması olup ta vekalet veren varmı.Cevaplarsanız sevinirim.

 58. 10/02/2010, 15:37

  >58 nerden çıkarıyosunuz kapanan konuları açıyosunuz ne alaka milleti tedirgin ediyosunuz

 59. 10/02/2010, 15:39

  >sn oLYAR 2003 yukarıdaki yazıyı dikkatle okursanız bunun derleme olmadığını zaten anlarsınız. Burda yargıtay yeni çek yasasına göre neden bozma verdiğini ayrıntılı şekilde açıklıyor.Yani yargıtaydaki tüm mahkumiyet dosyaları mahkemelere iade ediliyor yeniden yargılama yapılacak KAYAMEN

 60. 10/02/2010, 16:06

  >59 da yazan arkadaşım netice nedir,tedirgin etmekle kastınız nedir.Varmıdır yomudur diye sordum.Kesin ve net var veya yok diye cevap verebilirsiniz.Kısaca

 61. 10/02/2010, 16:10

  >59 noda yazan arkadaşım,bunlar bizi öyle bir hale getirdi ki ,işte sonucu…millet heryere gitmekten,kafasını dışarı çıkartmaktan korkar oldu.Borç için böyle bir düzen dünyanın neresinde görülmüş.Bir örneği varmı dünyada…herkesten kaçar,herşeyden korkar olduk.Yazıklar olsun …

 62. 10/02/2010, 16:21

  >sevgili arkadaşlar bende herşeyimi kaybetmiş bir mağdurum. hacizler yetmedi birde 5 yıl ceza aldım. yasadan faydalandım şu anda dışarıdayım.fakat ne iş var nede para var.ne olacak bu işin sonu acaba.

 63. 10/02/2010, 16:23

  >yok arkaddaşım yok her notere polismi dikeceklerher noteri gbt yemi bağlayacaklar otel gibi noterler bilgimi veriyor duyduklarınızı biraz mantık süzgecinden geçirin vekalet veremesin kimse alacaklı avukatlarıda istedikleri gibi at oynatsınlar amaç bumudur bir bu eksikti

 64. 10/02/2010, 16:29

  >ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!ÇEK HAPSİNE HAYIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 65. 10/02/2010, 16:37

  >sn 58, noterlerde böyle bir uygulama olduğunu duymadım yinede çekiniyordum ama avukat problem olmayacağını söyledi.Benim durumumda sizin gibiydi, dün gittim noterde vekalet çıkarttım bi problemle karşılaşmadım.Daha vahimi nüfus cüzdanımı dün noterde unuttuğumu fark ettim ve bugün gidip aldım. Hiçbir problem yaşamadım çok şükür, bence sizde gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.

 66. 10/02/2010, 16:46

  >yunanistanda kriz vartemel gıda bizden ucuzasgari ücret bizdekinin iki katıhükümet zenginden alıp fakire veren kanunlar çıkarıyorvekiller maaş almaya utanıyorama orda kriz varbizde yokteğet geçiyor bizdedünyanın en pahalı etini biz yiyoruzdünyanın en pahalı benzinini biz tüketiyoruzen fazla vergiyi biz veriyoruzteğet geçmese kazandığımız paralarla bunları yapabilirmiyizbi tek tekel işçileri isyan ediyoronlarda nankörler herhalde

 67. 10/02/2010, 17:14

  >eflin 66 teşekkür ederim.İçim rahatladı şimdi.

 68. 10/02/2010, 17:14

  >ARKADAŞLAR,CHP NİN MÜRACAATI ANAYASA MAHKEMESİNİN SİTESİNDE GÖRÜLÜYOR MU?

 69. 10/02/2010, 17:34

  >chp nin müracatı ile bölüm gerekçe hariç bu sitede yayınlanmıştı 2 gün önce kardeş sitemiz http://www.karsiliksizcek.net adresinde tam metin olarak gerkçelerle beraber yayınlandı.linke tıklayarak siteden bakabilirsiniz

 70. 10/02/2010, 17:49

  >sayın site yöneticileri bir gazete ve gazeteci belirlense bence bu kişi fatih altaylı olmalıdır.siz önsayfaya fatih altaylının tlf ve gazete faksını yassanız çek magdurlarının gazeteye faks çekilmesini saglasanız gazete bunu manşete bile taşıyabilir ve tekel işçilerinde oldugu gibi kamuoyu bizi anlar kamuoyunun gücünü tv lerde görüyoruz.bu önerime kulak verin.bu zaman gazeteside olabilir herhangi birgazetede olabilir.TEK YAPACAGINIZ GAZETE İSMİ TLF FAKSI ANASYFAYA KOYMAK VE ÇEK MAGDURLARINI YÖNLENDİRMEK ŞİMDİ TAM ZAMANI BENCE….

 71. 10/02/2010, 17:55

  >Arkadaşlar,karşılıksız çek keşide etmek suçundan alınan ceza üst sınırı 5 sene.Cezası kesinleşmiş örneğin 16 adet çek toplamı 550 000 TL ve yargıtaydan aralıklı olarak geliyor infaza düşüyor ve yakalanıyoruz.Bu dosyaları muhtelif zamanlarda yattığımızı düşünür isek ceza toplamına göre 5500 gün yatmamız gerekiyor.Halbuki yasaya göre 1800 günden fazla bu suçtan ceza yatılmıyor.Bunu parça parça yattığımız zaman bu ceza bitmez.Bunun şekli nedir?.Birde bu dosyaları tek bir dosyada toplamak ve 1800 gün karşılığı olan 180 000 TL adli para cezasını ödeyerek bu cezalardan kurtulmak mümkün müdür.?İnşallah hiç birinden yatmayız.Bu konuda bilgisi olan arkadaşların aydınlatmasını rica ediyorum.

 72. 10/02/2010, 17:56

  >Arkadaşlar,Anayasa Mahkemesinin incelenmekte olan dosyalar başlığındaki Word dosyasındaAnamuhalefet partisi milletvekillerinin başvurusukonu 5941 sayılı yasanın iptali istenen maddelerle ilgilidosya No 2010/6Tarih 04.02.2010word dosyasında sayfa 30 sıra no 118neticeilk incelemedesaygılar

 73. 10/02/2010, 18:00

  >Yukarıdaki Yargıtay içtihatına tam metin olarak Yargıtay dosya sorgulama bölümünden ulaşamadım, nereden ulaşabiliriz?

 74. 10/02/2010, 18:03

  >11/02/2009 (YARIN) SAAT: 11.00-12.00 ARASI ULUSAL KANAL DA CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SN ŞEVKİ KULKULOĞLU ÇEKLE İLGİLİ SORUNLARI MASAYA YATIRACAKTIR..

 75. 10/02/2010, 18:08

  >74 Yargıtaya gidersen kalemden fotokopisini alabilirsin

 76. 10/02/2010, 18:11

  >55 de yazan arkadaşım öncelikle beraat kararın hayırlı olsun,bunun bir örneğini bizimle paylaşırmısın?ben ankara'da henüz emsal karar bulamadım,ahmet ersoy

 77. 10/02/2010, 18:13

  >teşekkür ederim 76, akıl edememiştim bunu ben!

 78. 10/02/2010, 18:23

  >arkadaşlar hapisten sıyırmaya çalışırken oturduğumuz evde altımızdan gitmek üzere.kafayı sıyırmamak için depresyon ilaçlarına başlayacağım.evet borcumuz var.borçluyuz.adam gibi ticaret yapamadık.ama suçlu değiliz.evimiz arabalarımız onurumuz herşeyimiz gitti.5 parasız çulsuz kaldık.birde hapse girmeyi göze alamam.biliyorum sizlerde alamazsınız.susmayacağız ,susturamayacaklar bizleri..anayasa mahkemesi olmadı ahim.sonuna kadar mücadele edeceğiz.

 79. 10/02/2010, 18:42

  >JENARDİ TEK EVİN VARSA EVİ SATAMIYORLARMIŞ DİYE DUYDUM GEÇEN GÜN SEVİNÇ HANIM(AVUKAT) BUNA BENZER BİR SÖZ SÖYLEMŞTİ.BU KONUYU SEVİNÇ HANIM AÇIKLAYABİLRMİ?

 80. Aa
  10/02/2010, 18:47

  >72 de yazan süheyl alacaklı yazdığınıza önlem olarak her davayı bana ayrı mahkemeden açtı ben çok uğraştım dosyaları toplayıp tek adli ceza olan 80 bin tl ceza çıksın diye ama başaramadım.Dediğiniz olay dosyaların birleştirilmesi çok zor.Örneği emsalide bulamadığım için olmadı.

 81. 10/02/2010, 18:52

  >TEK EVİMİZ.HEMDE BABAMIN ÜZERİNE. AMA KEFİL OLDU BANA.EV İPOTEKLİ.ŞEREFSİZ TÜRKİYE FİNANS SATIYOR.. BANKALARIN ALLAH CEZASINI VERSİN

 82. 10/02/2010, 18:53

  >tekel işçilerinden 8 kişilik bayan grup sn emine erdoğana dertlerini anlatmaya evlerine gitmiş 3 kişilik grup içeri alınmış içeri giren grup bir de ne görsün başbakanımızda orda değilmiymiş:)görüşme sonunda da bayanlar çok ümitli olarak ayrılmışlar:)arkadaşlar bizden de 3-5 kişilik bir bayan grup sn emine erdoğana ziyaret gerçekleştirsin sorunlarımızı anlatsın teklifinde bulunuyorum bakalım sn erdoğanlar ne kadar samimibir yudum huzur

 83. 10/02/2010, 18:54

  >http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/206320-Akbankin-kâri-yuzde-230-artti.aspxALIN BAKIN YAZIKLAR OLSUN. BİZDEN HORTUMLADIKLARIYLA KAR ETTİLER.. NE CANLAR YAKTILAR.NE OCAKLAR SÖNDÜRDÜLER.. YAZIKLAR OLSUN. 2,72 MİLYAR TL KAR.. YAZIKLAR OLSUN

 84. 10/02/2010, 19:01

  >Sevgılı jenardı Herkesın en kotu zamanında kendı dertlerınıızn yanında hep bızlerınkınıde dınleyıp cevapladınız bıkmadan usanmadan! Herkes cok kotu zamanlardan gecıyor bılıyorsunuz telefındada konusömustuk bnmde babam ceklerden oturu cezaevınde 1 ay kaldı uzun zaman kaçak yaşadı yasa cıkmadan 10 gun once gelıp evımızden aldılar sankı katılmıs gıbı ! Neyse herkes kotu seyler yasadı suanda cekten oturu cezaevınde olan varmı bılmıyorum.ancak ve ancak … dısasardakılerde sadece bellı bı sure ıcın rahatladı tamamen bır cozum olmadı evet kaçakçı degılız dolandırıcı degılız katıl degılız hırsız degılız ama butun bunlarmışız gıbı davranılıyoruz ….Sizlerin maillerinizle , uyarılarınızla her turlu seyı elımızden gelenı yapmaya calısıyoruz !!! Unutmayınkı bu işin çözumu ıcın hepımıze cesaret verenler sızlersınız ve bızlerde sızınleyız … NAZ …

 85. 10/02/2010, 19:02

  >SAYIN JENARDİ BENİM BAŞIMDADA AYNI DURUM VAR BENİMDE BABAM BANA KEFİL OLMUŞTU.AYNI EV HİPOTEKLİ.BANKADAN GELDİLER BİRŞEYLER YAZDI ÇİZDİ BİRDAHADA GELMEDİ SESDE YOK.BENİM PARAM OLMADIGI İÇİN AVUKATLADA GÖRÜŞÜP KONUŞAMIYORUM.ÇÜNKÜ KAÇAGIM.EGER SEVİNÇ HANIM GEÇEN GÜN BU KONU HAKKINDA YAZI YAZMIŞTI TEK EVİ OLANIN EVİ SATILAMAZ DİYE.EGER SAMİMİYSE BİZİ BİLGİLENDİRSİN.SABIRSIZLUKLA BEKLİYORUZ….

 86. 10/02/2010, 19:04

  >Adalet.org yorumlarıSaygıdeğer meslekdaşlarım;Ne yazık ki Yargıtay 5941 s. Çek Kanunu ile ilgili olarak yalnızca formül bozma yapmaktadır. Hatta bu formül öyle bir kaç kalıptan değil, denilebilir ki tek tip kalıptan oluşmaktadır.lehe yasanın belirlenmesine işaret yönünden 5237 s. TCK'nın yaşadığı akibet yeni Çek Kanununu da beklemektedir. Bu nedenle umudunuzu Yüksek Mahkemeye bağlamaktan vazgeçmenizi öneriyorum.Saygılarımla. Savcı******Bence de Yargıtay yine bizim arkamızdan gelecek !! Önce biz mahkemeler uygulamayı şekillendireceğiz daha sonra düzeltmeleri Yargıtay yapacak !! Kanun bozmaları tüm Asliye Ceza Hakimlerine hayırlı olsun; onca işin gücün arasında iş yüzdesini ucu ucuna kurtarmışken şimdi bir de bu dosyalarla tekrar uğraşacağız. Hakim*********Evet! Sayın …..'nın belirttiği gibi uygulamayı yine biz şekillendireceğiz. Sayın ….; Sizden bir istirhamım var ( Aslında bu öneriyi bazı meslektaşlarım da yaptı ) : "Çek Hukuku Sorunları" sitemizde 6 ay süreyle ayrı bir bölüm olarak düzenlenirse sorulan somut sorular ve yapılan tartışmalar kısa sürede gündemden düşmemiş ve yapılan açıklamalardan daha çok meslektaşımız yararlanmış olur. Ben de ilerleyen günlerde, ayrı bir bölüm oluşturulursa orada, oluşturulmazsa ceza hukuku bölümünde somut sorularla ilgili görüşlerimi açıklamayı düşünüyorum. Yani şu ana kadar bir iki ısınma hareketi dışında henüz topa girmiş değilim. Saygılarımla … İstanbul Başsavcı*************Sayın ….'e katılmamak mümkün değil.Savcı********

 87. 10/02/2010, 19:10

  >Sayın Aa Peki siz o zaman hapis cezası konusunda mı birleştirdiniz.Yani o süreyi yattınız mı ?Çünkü birden fazla çek farklı farklı mahkemelerde de olsa sonuçta yatılacak süre 1800 günü aşamıyor.

 88. 10/02/2010, 19:12

  >86 DA YAZAN ARKADAŞIM EĞER İPOTEĞİ KENDİ ELİNLE GİDİP VERMİŞSEN YAPILCAK BİŞİ YOK.AMA İPOTEK YOK İSE; VE TEK EVİN VARSA HACİZ YAPILMAZ.SENİNDE OLSA BABANINDA OLSA DURUM BÖLE..ANCAK BİZ EVİ KENDİ ELİMİZDE GÖTÜRÜP İPOTEK ETTİRMİŞİZ. BU DURUM FARKLI..

 89. 10/02/2010, 19:13

  >arkadaşlar fatih altaylının iletışım bılgılerını aşağı yazıyorum ayrıca sitesı var onuda yazcam http://www.fatihaltayli.com.trAdres : Abdülhakhamit Cad. No: 25 Beyoğlu / İSTANBULTel : 0216 474 0222Email : iletisim@fatihaltayli.com.tr

 90. 10/02/2010, 19:18

  >BENİM BABAM 70 YAŞINDA EMEKLİ BAŞKA GELİRİDE YOK.BENDE HAPİS CEZASIYLA UGRAŞIYORUM.KAÇAGIM.İPOTEK VERSE BİLE BU YAŞLI ADAM NEYEPACAK BENİM NEOLACAGIM BELLİ DEGİL.BU DEVLET BU KADARMI ACIMASIZ?LANET OLSUN BUNLARA!

 91. 10/02/2010, 19:25

  >DEVLET DEĞİL ONLARIN UŞAĞI BANKALAR ACIMASIZ.AVRUPADA KİMSENİN EVİNE VE EVİNİN İÇİNDE HAYATINI SÜRDÜRECEĞİN EŞYANA HACİZ YOK BİR ARABAN VARSA ONA BİLE HACİZ YOK..AMA TÜRKİYEDE PSİKOLOJİK BASKI OLSUN DİYE KAPI KOMŞUNA BİLE HACİZ YAPIYORLAR.KENDİ EŞYALARIMIZDAN GEÇTİK..İNKAR ETMİYORUZ BORCUMUZ BORÇ.. AMA BANKALAR N..HHHHHHHHH ALIRSINIZ…

 92. 10/02/2010, 19:26

  >İPOTEKLİ OLSA BİLE 70 YAŞINDA BİR İNSANIN EVİNİ SATABİLİRMİ?BUNA İTİRAZ EDİLEMEZMİ?

 93. 10/02/2010, 19:27

  >DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAHTIR.. KİMSEYE KENDİ ŞAHSİ TİCARETİMDEN KAYNAKLANAN BORCUM YOK. TÜM ÇEKLERİM VE BORÇLARIM HATIR GÖNÜL İŞİNDEN KAYNAKLI..HİÇ BİR 3.ŞAHIS, KAPIMI ÇALMADI BUGUNE KADAR.PARAMI VER DİYEN OLMADI.. TÜM ÇEKLERİMİ DAVA EDEN DE İCRAYA VERENDE BANKALAR.ENİNDE SONUNDA YÜCE ALLAHINDA BİR SON SÖZÜ OLUCAKTIR ELBET..

 94. 10/02/2010, 19:28

  >93 KANUNLAR YAŞA GÖRE DEĞİL TOPLUMA GÖRE YAPILIR.ÜZGÜNÜM.. ALLAH YARDIMCIN OLSUN.YAPILACAK TEK ŞEY İCRADA SATIŞ GÜNÜ İHALEYE BİR TANIDIK SOKARAK EVİ DÜŞÜK FİYATTAN TEKRAR ALDIRMAN..TABİ İHALEYE ÇIKARCI MAFYA GRUPLARI GİRMEZ İSE..

 95. 10/02/2010, 20:01

  >JENARDİ GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM ALLAH YARDIM ETSİN.Sayın kardeşim nefes aldığımız sürece mücadeleye devam edeceğiz bugüne kadar hepimiz çok şeye duyarsız kaldık ne geliyorsa başımıza ondan geliyor bu iktidar hala birşeylerin farkında değil ticarettede böyledir iş büyüdümü kontrolünüzden kaçtımı acı son kaçınılmaz oluyor.ALLAHIM tüm müslümanlara akıl fikir versin.ihtiyar

 96. Aa
  10/02/2010, 20:05

  >88 Sy.Suheyl,evet farklı mahkemelerdende olsa toplam ceza 5 sene.Benim 10 çekim 3 kesinleşti 7 sini temyize gönderdim hatta orda bile birleştirmeye uğraştım olmadı malesef.7 çekten hala haber yok,yargıtay geri gönderiyor mahkemelerine dediler şimdi takip ediyorum bunu.Hiçbir tebligat bana ulaşmadı.Hadi hepsini geçtik verdiğim çeklerin karşılığında mal filanda almadım durumum jenardiyle aynı konuşmadığım hakim savcı kalmadı yapacak bir şey yok imzalamışsın ödeyeceksin yada yatacaksın dediler.Karşımdaki firma o kadar büyük bir kurumsal firmaki karşımda muhatap bulamıyorum.Zaten kimsenin para istediği filanda yok,öde ödeme kimsenin umurunda değil yani.Hukuk bölümleri görevini yapmış oldu hepsi o.Kalemle yapılan bir soygunun kurbanı oldum.Türkiyenin en büyük 500 firması arasına girmiş bir kurumsal firma tarafından.

 97. 10/02/2010, 20:29

  >sayın jenardi bugünlerde geçecek dostum.öneli olan ayakta durmak, yılmamak.bu sürede haksızlıkların bizim hırsımızı besleyecegini,zamanı gelince bizi ezen ve buna göz yumanlara gerekli dersleri verecegimizi umut ediyorum. ugur 01

 98. 10/02/2010, 20:31

  >başbakanın evine giden tekel işçileri kadınlar kadar olamadık yazıklar olsun .

 99. 10/02/2010, 20:48

  >geçmiş olsun emre inşallah satılmaz ama şunuda unutmaki ben 7 sene bir evi ipotek üzerinden itiraz ile sattırmayan ları biliyorum onun için kıymet taktirine itiraz et avkatın varsa türkçe kelimeleri incelesin vede dosyada yazan kelimelerin birinin bitiminde nokta konulması gerekiyorsa vede o nokta yok ise buna dahi itiraz edebilirsin ALLAH YARDIMCIN OLSUN

 100. 10/02/2010, 20:55

  >Ben hakkımı helal etmiyorum bu devlete ödediğim her kuruş vergi burunlarından gelsin inşallah.Bu nebiçim bir düzen,bu ne biçim bir vijdan nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorlar nasıl bu kadar insafsız bunca inasanı böyle çıkmaz bir yola sokmak ile ellerine ne geçiyor.Yazıklar olsun hepsine dilerim rabbimden hepsi bizim düştüğümüz durmdan daha beter hale düşsünler.Nasıl gece uyuyabiliyorlar nasıl lokmalar boğazlarından geçiyor.Bizler bu kadar ızdırap çekerken uyku nedir unutmuşken nasıl uyuyorlar.Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. EFLATUN

 101. 10/02/2010, 21:19

  >İş adamı Mehmet Emin Karamehmet, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına çarptırıldı.İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'i, yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin olarak “zimmet” suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına mahkum etti.

 102. 10/02/2010, 21:19

  >Allah hepimize kuvvet versin.Çok üzücü inşallah Jenardi arkadaşımızın işide en hayırlı şekli ile çözülür.Aa arkadaşım işte sistemin ne kadar ilkel işlediği ortada.Hatır çeki diye bi mantık olamaz aslında ama bu da sistemin bize doğurttuğu bir ucube.Çünkü neden çekte hapis cezası var.Halbuki bir arkadaşım benden 3 adet senet 45 000 TL toplam hatır senedi olarak aldı banka ya verdi kredi aldı.Maalesef battı bende o senetleri sırf şirketin sicili bozulmasın diye ödedim.Ödeyemese idim sonuçta ben rızam ile verdiğim için sorumlu idim ama HAPİS yatmayacak idim.Bu konuyu uzun zamandır araştırıyorum.Aynı suçtan dosyalarının birleştirilmesi gibi bir şansımız var.Bunların toplamı 5 seneyi geçse de sınırı 5 sene veya 1825 gün hapis cezası.Ya 182 500 adli para cezasını 3 taksit de ödüyoruz ya da 5 senenin 2/3 oranında hapis yatıyoruz.Allah yardımcımız olsun umutlarımız Anayasa Mahkesinde.

 103. 10/02/2010, 21:37

  >CUMA GUNU AKŞAM SİYASET MEYDANINA ÇIKIYO SAYIN BAŞBAKAN YONELTELIM SORULARI CEVAPLASIN BAKALIM SHOW TV DE………sıyaset meydanı sitesıne gırıp lutfen mail atalaım arkadaşlar ali kırcaya…şimdiden başlayalım ki anlasınlar sorunun çok buyuk olduğunu…(seymenoğlu)

 104. 10/02/2010, 21:44

  >Arkadaşlar dosya birleştirme hakkında bilgisi olan var mı aynı firma 5 çekimi ayrı ayrı dava etmiş aynı asliye ama farklı birim 1.3.6. gibi nasıl birleştirebiliriz

 105. 10/02/2010, 21:57

  >SAYIN CUNEYT YAZILARINIZI BEKLIYORUZ

 106. 10/02/2010, 22:19

  >arkadaşlar 87 cüneytin yazdığı hakim ve savıların yorumları var. tam anlayamadım. söyledikleri bizim için lehemi aleyhemi.ihracatcı

 107. Aa
  10/02/2010, 22:26

  >103 suheyl hnm.Çek cezasında indirim yok 5 sene.Dolu dolu 5 sene.

 108. 10/02/2010, 22:50

  >ARKADASLAR TAM OLARAK KONU NEDİR ADIM GEÇMİŞ? İPOTEK MEVZUSUYLA ALAKALI OLARAK BU SORUYU SORMA GEREĞİ DUYDUM BİRİ KISA VE ÖZ YAZABİLİRMİ SÜRECİ RİCA ETSEM…İYİ AKŞAMLAR

 109. 10/02/2010, 23:15

  >sn.av.shüeyla benlier'e gösterdiği ilgi için teşekkür ederim..Demekk ki samimi olanlarda varmış..tekrar teşekkürler..

 110. 10/02/2010, 23:18

  >“İçtihat Metni”Karşılıksız çek keşide etmek suçundan çeşitli mahkemelerce verilen para cezaları ile hükümlü C…. G……. hakkındaki cezaların içtima ettirilerek neticeten 191.428.37.-YTL para cezasının 1617 gün olarak hapse çevrilerek, azami had itibariyle 3 yıl olarak infazına ilişkin İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.01.2006 gün ve 2006/5 müteferrik sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın kabulü ile 191.428.37.-YTL para cezası karşılığı 1617 günün 4 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası olarak infazına ilişkin İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 28.06.2006 gün ve 29170 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.07.2006 gün ve 2006/156973 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü:Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, “Sanık hakkında hükmolunan para cezalarının ödenmemesi sebebiyle yerine çektirilecek hapis cezasının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 5/11. maddesi gereğince 3 yıldan fazla olamayacağı gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin anılan kararının bozulması istenmiştir.765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesinde, “Birleştirilen para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti beş seneyi geçemez.” hükmüne yer verilmiş, 647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesinde ise, “Para cezası yerine getirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84. maddesi hükmü saklıdır.” hükmü öngörülmüştür.647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesi, tek bir hüküm ile verilen para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapis cezasına çevrilmesi durumundaki azami sınırı göstermekte iken, 765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesi, birden fazla hükümle verilen para cezalarının toplanması sonucu bulunan cezanın ödenmemesi nedeniyle çevrilen hapis cezasının üst sınırını göstermektedir. Bu nedenle, daha sonra yürürlüğe giren 647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesi hükmüyle, 765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesindeki 5 yıl sınırının 3 yıla indirildiğini kabul etmek mümkün değildir.Somut olayda, yedi ayrı mahkeme hükmüyle verilen para cezalarının içtimai söz konusu olup, her bir para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi sonucunda bulunan hiçbir ceza üç yıldan fazla değildir ve toplanan para cezasının dönüştürüldüğü hapis cezasının üst sınırı da beş yıldır. Bu nedenle kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde olmayıp, itiraz merciinin gerekçesi yasaya uygundur. Ancak, toplam hapis süresi kararda belirtildiği şekilde 1617 gün olmayıp, 1914 gündür ve 5 yıl 2 ay 29 güne tekabül etmektedir. Böylelikle hükümlünün yatacağı süre, itiraz merciince yapılan hesaplama sonucu bulunan ceza miktarı olan 4 yıl 5 ay 7 gün hapis olmayıp, azami sınır olan 5 yıldır.Bu nedenle, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.03.2006 gün ve 2006/233 müteferrik sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309/4-a maddesi uyarınca dosyanın müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına TEVDİİNE, 27.09.2006 tarihinde oy birliği ile karar verildi.Sn Aa Bu karar bizim durumu izah ediyor.Sınır 5 sene.APC ye de buradan çevriliyor.Sizin dolu dolu 5 sene demekteki yanılgınız şu.APC ödenmez ise hapis cezasına hüküm olunuyor.O zaman şartlı salıverilme koşulları devreye giriyor.Halbuki APC de böyle bir şey yok çünkü şartlı salıverme yok.Yani ya APC ödeyeceğiz sınırdan ya sınırdan 2/3 hapis yatacağız veya yattığımız kadarını mahsup edip kalan APC yi ödeyip çıkacağız.

 111. 10/02/2010, 23:26

  >SN SÜHEYLKarıştırdınız galiba, o tür indirimler KATİLLERE uygulanıyor, allahın verdiği canı alanlara.Ama biz, tefecinin faktoringcinin parasını ödeyemedik. Onların parası, Allahın verdiği candan daha kıymetli, devletimiz gözün de

 112. 10/02/2010, 23:38

  >sn süheyl130 000 tl çek için 80 000 tl APC aldım. Ödeyemedim ve günlüğü 100 tl den 800 gün hüküm giydim. Ceza da 800 gün yatarıda 800 gün. nasıl oluyorda 3/3 deb bahsediyorsunuz anlamadım. Ben 800 gün yattım.

 113. 10/02/2010, 23:49

  >sevinç hanım ben babamı kefil yaptım.esnaf kefalet evi hipotek etti.babam emekli başka evi ve geliri yok.benim hapis derdi var.tek evi olanın ipotekli olsa bile evi satılabilirmi?sorum buydu.

 114. 10/02/2010, 23:54

  >Siteyi yeni gördüm.Daha önce siteden haberi olan bir arkadaşım tavsiye etti.Bir sıkıntımı paylaşıp bilgi edinmek isterim.Benim sahibi olduğum şirkete ait 18 adet çekim var.Toplam tutarı 300-340 bin civarında.Bu çeklerin bir kısmını yatıp çıktım.Ara ara girip çıkıyorum.Benim sorum şu:İçtima ettirildiğinde Maksimum süreden yatmam gereken ceza toplamda 5 yıl. Ancak bu süre yani bu 5 yıl mütemadiyen mi yatılıyor yoksa ara ara girip yattığım süreler bu 5 yıllık süreden düşüyor mu? Bilen varsa cevaplarsa sevinirim

 115. 11/02/2010, 00:15

  >YAA ARKADAŞLAR NEYAPIYORSUNUZ YAHU SİZ YATMANIN KALKMANIN HESABINI YAPIYORSUNUZ KİM BİZİ BU SAATTEN SONRA YATIRIR SAYIMIZ MİLYONU BULMUŞ HER ŞEYİMİZİ KAYBETMİŞİZ ÇOCUKLARIMIZI MAF ETMİŞİZ EV GİTMİŞ İŞ GİTMİŞ SONRADA OTURCAM İKİ ŞEREFSİZ BENİ HAPSE ATARMI ATMAZMI HESAB YAPICAM NE KANUN VAR NE GERÇEKÇİLER HER KES HER TÜRLÜ YOLUNU BULMAYA ÇALIŞIYOR ÜÇ TANE KARAR VERİCİ AHKAM KESİYOR PAZARDAN BİR LİMON ALMASINI BİLMEZ ESNAF HAKKINDA KARAR VERMEYE KALKAR İKİ TANE TEFECİ GİDER HER TÜRLÜ İKNA EDER HER TÜRLÜ MEMNUN EDER SONRADA BİZ AKILLILAR BUNLARDAN MEDET UMARIZ KARDEŞİM BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ BİZ HALA NEYİ BEKLİYORUZ YAHU SAYIMIZ MİLYON DİYORUM ESNAF PERİŞAN DİYORUM İLLA ESNAFIN ÇEKİNİN DÖNMESİ ŞARTMI TOPLANALIM ARKADAŞLAR TOPLANALIM BU İŞİ ORGANİZE YAPALIM HEP BAS BAS BAĞIRIYORUZ SİTE YÖENETİCİLERİNE İL İL TOPLANALIM BÜROLAR AÇALIM TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ YOK KİMSENİN KİMSEDEN HABERİ YOK ŞU SİTEDE YAZILAN YAZILARA BAKIN KAÇ KİŞİYİZ BİR BİRİMİZE SARILDIK KENDİMİZİ TESLLİ EDİYORUZ HİÇ KİMSE GERÇEKLERİ KABUL ETMİYOR BİZE HİÇ BİR YERDEN HAYIRLI BİR HABER GELMİYECEK A DOSTLAR GELMEZ ÇÜNKÜ BU ÜLKE ELDEN GİTMİŞ İŞGAL ALTINDAYIZ TEFECİLET HER GÜN TİRİYONLAR SATIYOR BİZ BİR GAZETE İLANINA PARA TOPLAYAMDIK KARŞIMIZDAKİ CANAVAR ÇOK BÜYÜK VE YALNIZIZ ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR TOPLANMAMIZ LAZI ÖRGÜTLENMEMİZ LAZIM İL İL YAPMAMIZ LAZIM SİTE YÖNETİMİ BU KONUDA ÇITINI ÇIKARMIYOR SİZE SORUYORUM BEYLER SİZ İNANIYORMUSUNUZ ORDAN BİR ŞEY ÇIKACAK ŞURDAN BİR ŞEY ÇIKACAK DİYE HİÇ BİR ŞEY ÇIKMAZ NE OLDU ADEM HOCANIN SÖYLEDİKLERİ GAZETELER YAZDI İYİMAYA HERKESE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ HAPİS CEZASI DÜŞER DEDİ SONRA NE OLDU 10 DAİRE NE DEDİ VEYA ONLARI KİM İKNA ETTİ KİM TAVSİYELERDE BULUNDU KİM MUTLU OLDU KİM KAZANDI ANLAYIN ARTIK BE YOK YOK BİZ BU ŞEKLİMİZLE BİR ŞEY YAPAMAYIZ YAHU TOPLANMAMIZ LAZIM GİDİVERELEİM BEŞYÜZBİNKİŞİ ANKARAYA NE OLACAK O ZAMAN GÖRÜN BU İŞİN GÜNAHI BU SAATTEN SONRA BU GÜNE KADAR ÇOK ŞEY YAPMIŞ İYİ NİYETLİ SİTE YÖNETİMİNİNDİR BU KADAR İNSANI HAREKETE GEÇİRMEK SİZİN ELİNİZDE SİZDE LÜTFEN İYİ DÜŞÜNÜN.İZ.ER

 116. 11/02/2010, 00:19

  >ÖZETLE;775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 34. maddesine göre (anılan kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde haczedilemez) sözü edilen hüküm emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olduğundan bu konudaki şikayet süreye bağlı değildir.(YARGITAY KARARI ALINTISIDIR)Borçlunun öğrendiğiniz tarihten itibaren 7 gun sureyle mesken iddiasıyla takibin acıldıgı icra dairesinin baglı olduğu icra hukuk mahkemesine dava açmak suretiyle haczi iptal ettirme yolunu deneyebilirsiniz İİK 82/12.FIKRA BORÇLUNUN HALİNE MUNASİP EVİ TANIMI İLE GEÇMEKTEDİR.EVİN DEGERİ FAZLAYSA O TAKDİRDE BİLDİGİNİZ ÜZERE FAZLA KALAN MİKTAR SİZE İADE EDİLİR..EGER EVİN DEĞERİ bilirkişinin DEĞER TESPİT RAPORLARINDA ve borçlunun haline uygun ev alabileceği miktarı belirlemediği anlaşılmakta olup, bu hali ile hüküm kurmaya elverişli değildir. (YARGITAY KARARI ALINTISIDIR.)

 117. 11/02/2010, 00:19

  >104 deki arkadaşın dediği gibi Ali kırcalıya mail atalım arkadaşlar.

 118. 11/02/2010, 00:30

  >sevinç hanım tek evi olan fakat kefil ve evi hipotekli olanın evi satılabilirmi?ben bu hukiki tabirleri anlamakta zorlanıyorum kusura bakmayın.

 119. 11/02/2010, 00:32

  >SN,Suheyl Bey16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır.3167 S.K Madde 16b – (Ek madde: 26/02/2003 – 4814 S.K./16. md.)Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”1.soru: Ben alacaklıya çek verdim.Alacaklıda bu çekle kredi kullanlanmış(Muhatap banka).Banka burada hamil olur mu? Şikayet hakkı varmıdır.2-Ben alacaklıya A çeki verdim.O da bir başkasına B ye ciro etmiş.B çeki bankadan(Son Ciro) yazdırıp imzasının üzerini iptal edip önceki A iade etmiş,elinde bulnduran A yetkili hamil sayılırmı?şayet aydılatırsanız savinirim.Aşağıda sunucağım yargıtay kararı buna emsal olurmu?

 120. 11/02/2010, 00:37

  >GERÇEKLERİN ACILIĞINI GERÇEKLERİ SAKLADIĞINIZ SÜRECE HİSSEDERSİNİZ.

 121. 11/02/2010, 00:39

  >.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE. 2007/7376K. 2007/9861T. 14.5.2007• ŞİKAYET ( Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi )• YETKİLİ HAMİL ( Bankaya İbraz Edildikten Sonra İbraz Cirosunun Çizildikten Sonra Kambiyo Evrakını Geriye Doğru Kendisinden Önce Gelen Cirantaya Ancak Ciro Yaparak Vermesinin Gerekmesi )2004/m.170/aÖZET : Bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş; olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi; 2- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, Her iki borçlunun İcra Mahkemesine başvuruları; takibe konu edilen çekteki borçlu Ayhan Demir tarafından alacaklı Mehmet Yeterler'e yapılan cironun çizilmiş bulunduğunu, Mehmet Yeterler'in de bu çeki Osman Çelik'e ciro ettiğini Osman'ın da bunu bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir. Mahkemece şikayeti kabul edilen Ayhan Demir lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenlerle bozulması gerekir ise de yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İzmir 8. İcra Mahkemesinin 5.12.2006 tarih ve 2006/443 E. 2006/923 K. sayılı kararının hüküm bölümünün ( 1 ) numaralı bendinde takibin iptalinden sonra gelen kelimelerden `ve asıl alacak üzerinden ®40 tazminatın davalıdan alınarak, davacı Ayhan Demir'e verilmesine` ilişkin ibarenin karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilen bu şekli ile İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yerolmadığına, 14.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 122. 11/02/2010, 00:53

  >Sayın Sibel hanım 775 s.kanunun Kapsam ve gerekçe dışında cevap verdiniz

 123. 11/02/2010, 01:00

  >Sayın JENARDİ TÜRK MEDENİ KANUNU…Maddeler: 850-938BU KANUNU BİR İNCELE SANA CEVAP SUNACAKTIR

 124. 11/02/2010, 01:15

  >Birde şahsi fikrimi söyleyeyim.Senin burada yapabileceğin tek şey var.TMK Madde 867 DEN YARARLANSAN daha iyi olur.Yani banka haczi infa etmeden.Bankayla anlaşıp evi kendin satman.Yoksa icra ve hacizli ipoteklerin satış şartlarını biliyorsundur.

 125. 11/02/2010, 01:18

  >ek bilgi olsun Mustafa bey zira borçlunun haline munasip evi heryerde karsılasılabilecek bir husus ilginize tesekkur ederim

 126. 11/02/2010, 01:26

  >ARKADAŞLAR SİTENİN KÖŞESINE.KAÇ.KİŞİ.ONLİNE OLDUĞUNU GOSTEREN BİR SAYAÇ YAPIN ..YADA AÇIN USTE BIR YER ADI SOYADI MEMLEKET OLARAK HER KES GIRSIN SAYIMIZIN KAÇ OLDUĞUNU OĞRENELIM …İNANIN BEN BU SITENIN LINKINI FACEBOOK TA BILE PAYLAŞIYORUM…DUNYAYA DUYURCAM BU SITEYİ..BZIM HALIMZIDEN ANLASINLAR ARTIK YETER YAAA.KALKSIN HAPİS CEZASI..:(SEYMENOĞLU)

 127. 11/02/2010, 01:32

  >sn 119 tek evinizin olması değil önemli olan ikametgah adresinizin o ev olamsı gerek bu bir. ikincisi bu evin degeri borcunuzu karsılayamamalı da aynı zamanda.. ucuncusu biliri raporunda borclu için halinize munasp olan asıl miktar belirtilmeli… 4. su bunlar içn evinizin bu şekilde haczedildiğini öğrenmenizden itibaren 7 gun içinde dava acmanız gerekiyor. 5.si- bu asamada da o evin sizin için tek ikametgah kayn agı oldugunu ispatlayabilmeniz gerekmekte.. pek bilinen bir yol değildir kullanan borçlu azdır. zaten sure kaçırılmaktadır cogunlukla… bahse konu hususları bilen borçlular kendi hukuki menfaatlerini gayet buyuk bir rahatlıkla koruyabilirler ama bunun için de okumak sormak gerekiyorsa profesyonel yardım almak durumunda olmalılar. Sadece ve ayrıca sunu belirtmek istiyorum nezdinizde tum arkadaslara sordum ögrendim demeyin kendiniz de arastırın bazen bazı meslektaslarımız kanun değişikliğini yada uygulamada yeni kararları takipten uzak kalabiliyolar. veya anlatımlarınızın eksik kalması sebebiyle ben dahil cevabımız eksik kalabiliyor. muhakkak muracaatlarınızda dosyanızın bir fotokopisiyle muracaat ediniz.. önemsiz gördugunuz herhangi bir husus takibi yada davayı düşürmenize bile yardım edebilir.

 128. 11/02/2010, 01:53

  >toplam 35 bin liralık çekim var e-devletten dosya numaralarını aldım.yarın gidip taahüt etmeyi düşünüyorum fakat adliyeye girmeye korkuyorum.korkmamı gerektirecek bir durum varmı bilgi verirseniz sevinirim. dosyalarım bulunduğum şehrin dışından bununla ilgili bir problem yaşarmıyım ? şimdiden ilginize teşekkür ederim.

 129. Aa
  11/02/2010, 01:57

  >127 de yazan seğmenoğlu en altta top of blogs yazılı mavi bir yer var.Girip bakabilirsin kaç kişi online günlük kaç ayrı ip numarası girmiş,haftalık aylık tüm veriler orda var.Bu arada 116 da yazan arkadaş sizin yazdıklarınıza katılıyorum fakat her ilde büro açmak nasıl olacak.Geleni alırlar içeri geleni alırlar.Green peace gibi ses getirecek eylem şart.Benim önerim sorunlarımızı bu çağ dışı yasayı bir kaç dile çevirmek ve o ülkelerin basınlarına mail atmak topluca diyeceğim ama bankaların % 65 yabancıların yayınlamazlar birde sevinirler bizim bankalar ne güzel tahsilat yapıyo diye Türkiyede ülkelerinde madalya bile alırlar.Tek çaremiz var Fettullah hocaya yazalım o belki bir tavsiyede bulunur.

 130. 11/02/2010, 02:00

  >Sayın Sibel hanımİ.İ.K.'nun 82/12 maddesi türk medeni kanunu ayrı konularda ve ayrı iştirak hadlerinde dir.İpotek anlamı hak ve sahip yükümlülüklerini karşı tarafa bırakma anlamına gelir yani rehin.Rehin: kullanma hakkından men olma.Eğer kullanırsa yasalara göre tabi ki bedel hükmünü yerine getirmek zorunda.Tabi ki bu günümüzde konu olmamaktadır.ipotek kasti gerekçelerle geçici el değiştirmesi.ipotek alan kurum kişi yada kuruluşlar her ne şekilde olursa olsun ön plandadır ve kanunen ilk hak sahibidir. Sizin bahsettiğiniz (haline münasip)Hiç bir gerekçeye girmeden herhangi bir borç karşılığında koşulsuz hacizdir.İpotek koşollu hacizdir.Keza sizin dediğiniz 82/12 de haczedilemez diye bir unsur yoktur. Tabi ki en nihayetinde sizin dediğinize de katılmamak mümkün değil.yanlız bence işi dallandırıp budaklandırmadan ipotek verilen bankayla anlaşıp evi değerinde satılması.Bankanın borcu kadarından sonrasını alma imkanı kendilerine sunulması.

 131. 11/02/2010, 02:05

  >arkadaşlar belki garip gelecek ama bende 130'daki arkadaşa katılıyorum.ya feytullah hocaya yada diyanet işleri başkanlıgına toplu faks e-mail atalım.tayyip erdogan ulemaya sorun diyordu.bir insanın borcu sebebiyle hapse tıkılmasına ilahiyatçılar NEDİYORLAR?BEN CİDDİYİM VE BU SÖYLEDİGİMİN CİDDİ CİDDİ DÜŞÜNÜLMESİNİ ÖNERİYORUM.

 132. 11/02/2010, 02:06

  >sn av. sevinç hanımdeğerli katkılarınıza ve ilginize çek teşekkür ederim…my way

 133. 11/02/2010, 02:21

  >Sn My way ne demek elden geldiğince dilimiz döndüğünce ama burda ama başka bir yerde paylaşmak görevimiz ve de yükümlülüğümüz AYRICA DA BÜYÜK BİR ZEVKLE.. BEN TESEKKUR EDERİM SİZLERDEN DE ÖĞRENDİĞİM HUSUSLAR OLDUGUNU DA EKLEMELİYİM..İYİ GECELER

 134. 11/02/2010, 02:41

  >arkadaşlar hks slm uzunzamandır gelemiyorum ne du rumdayız son karar nedir şu ne yapıyoruz kısaca ha bu arada faydası olurmu bilmem ama mhp gitdim bir görüşmemiz oldu ve tekrar gitcegim belirtmem gereken özel bi husus varmı tekrar hks slm lar

 135. 11/02/2010, 03:07

  >cerkeshan,takip edemedinse bilgi vereyim. CHP 4 şubatta yasayı Anayasa mahkemesine götürdü şu anda ön incelemede. bilgin yoksa bu akşam biraz daha rahat uyursun diye yazdım

 136. 11/02/2010, 03:14

  >sag olasın uşagum seni görmek güzel di bu konuda bilgim var şu şifreden icra dosyalarını görebiliyormuyuz bide yukardaki içtihatı anlamadım karmı zararmı selametle

 137. 11/02/2010, 03:15

  >m.k. hangi şehirdesin arkadaş mümkünse görüşelim isterim

 138. 11/02/2010, 03:56

  >cerkeshaniçtihat zarar sayılmaz. karıda tartışılır. e devlet şifresi ile girdiğinde icra dahil tüm dosyalarını görebiliyorsun. şehir olarak İzmir deyimselamlar

 139. 11/02/2010, 04:13

  >Arkadaşlar 127 seymenoğlu arkadaşın teklifine katılıyorum çok önemli bir teklif gücümüzü tayin ederiz. 130. Aa arkadaş site info bölümdeki bilgiler pek açıklayıcı değil sitemizi takip eden arkadaşların fazla olduğu illerde görev dağılımı yapalım ne bileyim toplanalım tanışalım sesimizin daha fazla çıkmasını sağlayacak formüller bulalım ben İstanbul Şişhane piyasasındayım Elk.ve Asansör Mlz. üretimi ve ithalat ihracat yapıyordum ciddi cirolar yapıyordum işlerin iyi olduğu dönemde bir ayda ödediğim çek miktarı kadar borcum yaklaşık 950.000.-tl kadar şimdi % 10.nu bulup sermaye koyup imalatımı çalıştırmak için uğraş vermekteyim nasıl olacaksa çabalıyorum.Üzerime düşecek bir görev varsa ben hazırım. Fikir olsun diye yazıyorum gazete ilanı verelim belki pahalı bir teklif olur ama birşeyler yapmamız lazım. işimiz paramız olduğu dönemdeki akrabalarımız dostlarımız kalmadı bunu bizden iyi bilen olmaz lanet olsun bu başımızdaki memleket yöneticilerine bıraksınlar artık çalışıp borcumuzu ödemeye çalışalım. Lanet olası hapis kalksın kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edelim ama nereye kadar edecez kaç cephede daha mücadele ederiz bilmiyorum içimizde bu ümit var iken biraz gayret edelim sonra hepimiz içimize kapanırsak kötü olur gidip yatarız. Dışarda kalan çoluk çocuğumuz ser sefil olur kimse ne kardeşine ne babasına ne arkadaşına ne akrabasına güvenmesin ben yaşadım istisnalar hariç tabi. Çok zor çokkkkkkkkkkkkkkkk ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

 140. 11/02/2010, 07:44

  >SAYIN Mehmet ceylan (140)Slm.Bende istanbul yakın bölgedeyim.Fikirerinize katılıyorum.Görüşelim.E-mail. olyar2003@hotmail.com

 141. 11/02/2010, 09:41

  >REFARANS GAZETESİNDE SEFER LEVENT DİYE BİRİTEFECİLER ,BANKACILAR VE FAKTORİNGCİLERİN ADINA ALEYHİMİZE 31 MART VAKASI DİYE YAZI YAZMIŞ..

 142. 11/02/2010, 09:51

  >REFERANS GAZETESİÇEK DÜNYASINDA 31 MART VAKASI11.02.2010 | Sefer Levent | Biliyorsunuz 2009 yılının son günlerinde yeni bir Çek Kanunumuz oldu. Bu yeni düzenleme kamuoyunda tartışıldı. İyi yanları, kötü yanları masaya yatırıldı. Birçok hukukçu yeni düzenlemenin sakıncalarına dikkat çekti ve bunun örtülü bir af olduğunu söyledi. İş dünyasının önemli bir bölümü ise yeni düzenlemenin zaten var olan sorunları büyüteceğini, artık iş dünyasının çekle iş yapamaz duruma geleceğini iddia etti. 5941 sayılı Çek Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin üzerinden neredeyse iki ay geçti. Peki şimdi durum nasıl? Hukukçuların ve iş dünyasının korkuları gerçek oldu mu? İş dünyasının konuyla ilgili görüşlerini bugünkü Referans'ta bulacaksınız. Ben işin hukuki boyutunu araştırdım, işte çıkardığım sonuçlar: Öncelikle belirtmeliyim; biz Türkler, 100 yıl aradan sonra ikinci bir 31 Mart Vakası ile karşı karşıyız. Okul yıllarından hatırlarsınız. Bu topraklarda ilk 31 Mart olayı 1909'da II Meşrutiyet'in ilanından sonra yaşanmıştı. Şimdi Türkiye 31 Mart 2010'da yeni bir 31 Mart olayı ile karşı karşıya, "31 Mart Çek İsyanı." Binlerce çek borçlusu dört gözle 31 Mart'ı bekliyor. Çünkü 31 Mart'a kadar cumhuriyet savcılığına verecekleri basit bir dilekçe ile davaları bir yıllığına rafa kalkacak. Nasıl mı? İşte yeni Çek Kanunu yürürlüğe sokulurken göz ardı edilen ve bir yıllığına alacak davalarını dondurup borçluyu güldüren, alacaklıyı ağlatan yöntem. Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girdiğinde çek borcu nedeniyle davalı olanlara borçlarını taksitle ödeme imkânı verildi. Buna göre çek borcu olan 31 Mart'a kadar savcılığa, "Borcumu iki yıl içinde ödeyeceğim" diye bir dilekçe veriyor. Bu dilekçeyi vermesiyle birlikte anapara ve temerrüt faizinin toplamından oluşan toplam borcu taksitlendiriliyor. İlk taksit toplam borcun yüzde 30'u kadar olmak zorunda ve bir yıl içinde ödenmek durumunda. (Geçici Madde 2/b) Şimdi kötü niyetli borçlular 31 Mart'a kadar bekliyor. 31 Mart'ta savcılığa gidip bir dilekçe verecekler. Böylece 1 Nisan 2011 tarihine kadar davaları donacak. Alacaklı bu tarihe kadar ilk taksitim yatar umuduyla bekleyecek. Kötü niyetli borçlular ilk taksiti yatırmayacak. Ne olacak peki? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü borçlu, savcılığa basit bir dilekçe dışında hiçbir taahhütte bulunmuyor. Ortada ne tam bir tarih, ne bir teminat ne bir garanti ne bir kefil ne de mal beyanı var… Alacaklı bir yıl boyunca kaderiyle baş başa dört gözle alacaklı olduğu kişinin yolunu gözleyecek. Üstelik eli kolu da yasal olarak bağlanmış durumda. Bir yıl sonra kim öle, kim kala… Dava kaldığı yerden devam edecek. Ne zaman sonuçlanır nasıl sonuçlanır kim bilir?

 143. 11/02/2010, 09:52

  >DEVAMI… Sadece 31 Mart olayı mı? Bir de yeni kanunun yol açtığı "Hepimiz masumuz hâkim bey" uyanıklığı var. Bu günlerde adliye koridorlarında çek borçlularının yüzü pek bir gülüyor. Nasıl gülmesin? Yeni kanun gerçek kişilere çekte vekâlet olayını yasakladı. Yani eskiden herhangi bir kişi sizden aldığı vekâletle sizin hesabınıza çek doldurup imzalayıp verebiliyordu. Eski kanuna göre alacak davalarında suçlu, çekin sahibi değil, çeki imzalayıp veren kişiydi. Şimdi bu olay tersine döndü. Vekâlet vermek zaten yasal olarak yasak. Velev ki herhangi bir kişi başka biri adına düzenlenen çeki bir alışverişte kullandı; çek de ödenmedi. Çeki veren değil, çekin üzerindeki hesapta adı yazan kişi suçlu durumuna düşüyor. (Madde 5/3) Kanunla aslında belki de işin doğrusu yapılmış. Ama yine önemli bir ayrıntı atlanmış. Kanun yürürlüğe girmeden önce imzalanan çekler, açılan davalar ne olacak? Diyelim ki Ahmet Bey'e bir mal sattınız; size, üzerinde başka birinin adı olan çek verdi. Yasal süreçte çekiniz karşılıksız çıktı. Nisan 2009'da karşılıksız çek veren Ahmet Bey'e dava açtınız. Ahmet Bey'le hâkim karşısına çıkıyorsunuz. Borçlu Ahmet Bey'in avukatı, hâkime yeni Çek Kanunu'nu hatırlatıyor. Hâkim bakıyor avukat haklı. Yeni Çek Kanunu'na göre suçlu çeki veren Ahmet Bey değil. Suçlu, çekin üzerindeki hesapta adı geçen Veli Bey. Size bunu hatırlatıyor ve kararı yapıştırıyor: "Ahmet Bey'in beraatine…" Siz bu kez çekte adı geçen Veli Bey'e dava açıyorsunuz. Yine hâkim karşısındasınız. Bu kez Veli Bey'in avukatı hâkime eski kanunu hatırlatıyor, "Hâkim bey, çekin kesildiği tarihte eski kanun yürürlükteydi. Bu durumda müvekkilim değil çeki veren suçludur…" Hâkim bakıyor avukat haklı. Kararı yine yapıştırıyor: "Veli Bey'in beraatine…" Çek sahibi masum, çeki veren masum. Siz boş gözlerle etrafa bakıp kendi kendinize soruyorsunuz: Herkes masumsa suçlu kim? Bu kanunu hazırlayanlara, 31 Mart'ı, eski kanunla yeni kanun arasındaki yorum farkını atlayanlara da ben soruyorum: Ortada ödenmeyen paralar, mağdur edilen alacaklılar var. Suç sabit. İyi de suçlu kim?

 144. 11/02/2010, 10:01

  >Şimdi bu konuları,çek yasasını, öncesini, sonrasını,yaşanan mağduriyetleri,ekonomik krizin getirdiklerini,götürdüklerini,hapis cezalarını,orada yaşananları,borçluların da zaten alacaklı olduğunu bilmeyenler bu yazıyı okuyup ne yorum yapacak arkadaşlar… BU beye bizde kendi tarafımızdan bir anlatalım yaşananları…bakalım köşesinde yazacak mı???????yazının altında yorum bölümüne mesajlarınızı bırakın lütfen…http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136684

 145. 11/02/2010, 10:37

  >REFERANS GAZETESİNDEN BUGÜN BİR BAŞKA HABER DAHA….İNANILMAZ…BİR GÜN İÇİNDE, BİRDEN FAZLA KÖŞEDE HEMDE ALEYHTE YER BULMAMIZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ…SİZDE YORUMLARINIZI BIRAKIN ARKADAŞLAR..Çek ödemelerinde kötü niyetlilerin insafına kaldık'11.02.2010 | Aram Ekin Duran | Küresel krizin olumsuz etkilerini yavaş yavaş da olsa üzerinden atmaya başlayan Türkiye iş dünyası, bu kez de "çek" kâbusu görüyor. Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi için yeniden düzenlenen Çek Yasası, içinde barındırdığı hukuki boşluklar nedeni ile borçlarını ödemek için alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor. http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136703

 146. 11/02/2010, 11:18

  >DEĞERLİ ARKADAŞLARCHP MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU ŞU ANDA ULAUSAL KANALDA CANLI YAYINDA…PROĞRAM KONUSU HAL YASASI VE ÇEK YASASI…İZLEMEK İSTEYENLERE DUYURULUR…MY WAY

 147. 11/02/2010, 11:29

  >SN 120-122 yazan arkadaş,bu konudaki yetersiz bilgim itibarı ile bir yorum yapmam yanlış olur.Konuyu belki My Way arkadaşımız yorumlayabilir.

 148. 11/02/2010, 11:31

  >REFERANS GAZETESİNE YAZDIĞIM YORUMDAHA YAYINLANMADI TABİİİİ………Sefer bey ,siz hangi ülkede yaşıyorsunuz.karşılıksız çek yazanların aynı zamanda alacaklı olduğunu bilmiyormusunuz. insanları borcndan dolayı hapse sokmak size normal mi geliyor? dünyada çek borsuna hapis cezası Türkiyeden başka sadece bir ülkede var biliyor musunuz? lütfen araştırmadan anlamadan yazı yazmayın.sizin gibi genel koordinatör olmuş birine böyle yazılar yakışmıyor. sizi demokrat insan haklarına saygılı donanımlı biri olarak tanıyorduk. eğer konu ile ilgili donanılı bilgi almak istiyorsanız chp nin yeni çek yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvurusunun gerekçelerine bakın.

 149. 11/02/2010, 11:44

  >referans gazetesindeki yazara mail ve yazıya yorum yazdım lütfen ilgi gösterelim yazar araştırmadan yazmış bence nazikçe olay aktarılırsa düzeltir yeni yazı yayınlar…

 150. 11/02/2010, 11:47

  >Arkadaşlar;Benim 2001 den kalma çekim var. 2005 Şubatta da kesinleşmiş. Hala kaçak durumundayım.Bu 5941 sayılı yeni kanuna göre Yeniden yargılama ve infazın durdurulmasını isteyebilir miyim. Lütfen yanıtlarsanız sevinirim..Herkese teşekkür ederim.

 151. 11/02/2010, 11:48

  >SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,REFERANS GAZETESİNE AŞAĞIDAKİ YORUMU GÖNDERDİM. TARAFLI YAYIN YAPMAKTA ISRAR EDEN HABERCİLERİ VE YAZARLARININ OKUMASI VE AYNI ZAMAN DA DA YASA HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMELERİ AMACIYLA….SAYIN YAZAR, HEM 5941 YENİ ÇEK YASASINDAN VE HEMDE DÜNYADAN BİHABER YAŞADIĞINIZ NASILDA BELLİ…. YENİ YASADA KARŞILIKSIZ ÇEKİN CEZASI 1500 GÜNE ÇIKARILARAK…BİZDEN BAŞKA HİÇ BİR ÜLKEDE OLAMAYAN BİR UYGULAMAYA İMZA ATILMIŞ BULUNMAKTADIR…LÜTEN ÖNCE YASA HAKKINDA VE YAŞADIĞIMIZ ÇAĞ HAKKINDA YETERİNCE BİLGİ VE BECERİYE SAHİP OLUNUZ VE DAHA SONRA HABER YAPINIZ…SAYGILARIMLA..

 152. 11/02/2010, 12:19

  >ARKADAŞLAR….DAHA ÖNCEDEN İÇİMİZDEN HERHANGİ BİR ARKADAŞIMIZ, 3167 YE GÖRE CEZA ALDIKTAN SONRA 5941 E GÖRE YARGILANMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ Mİ VERDİYSE SONUÇ NE OLDU…LÜTFEN SİTEYE YADA YÖNETİCELERDEN HERHANGİ BİR ARKADAŞIMIZA ACİLEN BİLGİ VERSİN ÖNEMLİİİİ….

 153. 11/02/2010, 12:21

  >REFERANS GAZETESİNİN SİTESİ ÇÖKTÜ BİLGİLERİNİZE….SAYFA AÇILMIYOR….

 154. 11/02/2010, 12:27

  >Arkadaşlar referans gazetesine böyle adil olmayan, insan haklarına aykırı olan çek te hapis olayını savunduğu için referans gazetesini alıp almamakla tereddüt yaşayacağımızı belirtsek. nede olsa herşeyden önce her kuruluş cebini, malını satmayı düşünür. önce menfaat. ihracatcı

 155. 11/02/2010, 13:11

  >referans ı korkutmuşsunuz beyler.. yorum kısmı açılmıyor. demek bir araya gelebilsek hükümeti bile dize getiririz.

 156. 11/02/2010, 13:19

  >cnbce de çek mevzuu var

 157. 11/02/2010, 13:19

  >Arkadaşlar CNBC E de çek kanunu tartışılıyor.

 158. 11/02/2010, 13:28

  >sayın 153 te ki uludağ 29 12 2009 tarihinde asliyeye yaptığım lehe uygulama başvurum erken ibraz edilenler dahil ttk nuna uymadığından ret edildi …

 159. 11/02/2010, 13:32

  >cnbce de hukukçu diyorki hatalı olan alacaklıdır çek böle alınmaz bu şekilde çek almaktan vazgeçilmeli diyor teminat mektubu var vs diyor çek alacaklıları doğru davranmalı çekte hapis kalkmalı diyor…hapiste yüzde 30 çek suçlusu varmış katılımcılar 1 milyonda hapis e girecek var diyorlar… bu akp yalancıları 2137 kişi dedi…

 160. 11/02/2010, 13:33

  >AV.ÖMER GÖREN şu anda konuşuyor CNBC E de.Son derece mantıklı konuşuyor.Bu kadar güzel anlatılır.Arkadaşlar kaçırdıysanız mutlaka izleyin.(Finans Cafe programı).

 161. 11/02/2010, 13:44

  >şimdi referans gazetesi alıp geldim..ana sayfada büyük puntolarla ÇEK DÜNYASINDA 31 MART VAKASI başlığı ile çıkmış gazete…Hapis cezası çeken 2116 kişi için düzenlenen çek yasası diye girmişler olaya..kötülerin insafına kalmışlar.İşini namusuyla yapan insanlar için ciddi bir sıkıntı doğuyor demiş bir işadamı..alacaklılar kan ağlayacak diyorlar…Bu nasıl bir düzen…Çekini ödemedin mi hemen namussuz yaftasını yapıştırıveriyorlar..Namussuz olduğumuz için mal,mülk,neyimiz varsa satıp borç ödemeye çalıştık..Namussuz olduğumuz için herşeyimizi başkalarının üzerine geçirip sefa sürmek yerine,icralara göz yumduk,makinalarımız,eşyalarımız,araçlarımız,bilgisayarlarımız,oturduğumuz sandalyeye kadar icraya gitti….Namussuz olduğumuz için hala kaçak göçek,yakalanma riskine rağmen bir işin ucundan tutup çalışıp borç ödemeye çalışıyoruz..Namussuz olduğumuz için elimizde bir bavulla akraba yanlarında oturup,çocuğumuzu okutup,yaşamaya çalışıyoruz…Namussuzlar ortalarda ahkam keserken biz yok halimizle her türlü mücadeleyi verip ,yapıştırılan bu lekeyi temizlemeye çalışıyoruz..Bu dayanılmaz bir suçlama..Bir kişi değil ki böyle düşünen..Cezaevlerinde bile çekten yatanlara bu gözle bakılıyor..Orada bile mahkumlar arasında en kötü suçlulardan birisin…Bu ayıp bir an önce temizlenmeli…

 162. 11/02/2010, 13:44

  >sn cüneyt sn my way bu yargıtay kararıyla,ceza kesinleşmiş infazda olan karar için yeniden yargılama istenip infaz durdurma çıkar mı acaba tşkler…

 163. 11/02/2010, 13:46

  >SAYIN 159 ERKEN İBRAZA TTK YA UYMUYOR DİYE HAKİM RED VERDİ DİYORSUNUZ.BU KARAR BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ.TTK DA CEZA HÜKMÜ YOK .CEZA HÜKMÜ 5941 SAYILI YASANIN 5/1 MADDESİNDE VAR.EĞER HAKİM ERKEN İBRAZ İLE İLGİLİ TTK İZİN VERMİYOR DİYORSA AVUKATINIZ KARARA İTİRAZ ETSİN ÇÜNKİ YENİ YASA DA ERKEN İBRAZDAN HAPSE İZİN VERMİYOR.ASLİYE HAKİMİ BUNU NİYE GÖRMÜYOR ACABA

 164. 11/02/2010, 13:53

  >REFERANS GAZETESİ YAZARI HİÇ BİR ARAŞTIRMA YAPMADAN YAZI YAZDIĞI HER HALİNDEN BELLİ.BORÇLUNUN GÜCÜ OLSA ZATEN HAPİS RİSKİNİ GÖZE ALMAZ.YAZAR ÖNCE YARGILMA DOSYA SAYILARINA BAKSIN,İNSAN LAR BORCUNU NEDEN ÖDYEMEMİŞ ONA BAKSIN.YARGILA KESTIR AT,GİRSİN İÇERİ MANTIĞI İLE SANKI ALACAK TAHSİL EDECEKLER.BEN BU KONU DA BAŞTA KENDİM OLMAK UZERE HERKESİ ELEŞTİRİYORUM.DEMEKKI SESİMİZİ DAHA GÜÇLÜDUYURMALIYIZ.GEREK GAZETELER GEREK SE GÖRSEL MEDYADA BU KONUYU SICAK TUTMALIYIZ.ÇÜNKİ HALA BU YAZAR GİBİ KONUYA HAKIM OLMADAN GÖRÜŞ SAHİBİ OLANLAR VAR.HAPİS CEZASINI SAVUNARAK TİCARETİN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNENLER VAR,BUNLARIN YA ÜLKE GERÇEKLERİNDEN HABERİ YOK YA DA TEFECİLERİN VE ALACAKLI AVUKATLARININ ACIMASIZ SAVUNUCULUĞUNU YAPIYORLAR

 165. 11/02/2010, 13:56

  >LUTFEN AKIL VERIN.Yeni yasa cikmadan once hakkimdaki cek davalarim sonuclandi ve araniyorum.ben yurtdisindayim.Yukaridaki yargitay kararini okuyunca umutlanayimmi bilemedim.Sizlere danismak istedigim su.ben yurtdisinda oldugum icin davalarin hic birine girmedim.ne ben nede avukatim.dolayisiyla hic bir savunma yapilamadigi gibi ifademde alinmadi.ve cezalarim verildi.Simdi bu yeni kanun ciktiktan sonra,ben''adil yargilanmadan hukum verilmistir''seklinde basvurarak ''yeniden yargilanma''hakki isteyebilirmiyim.eger isteyebilirsem ve yeniden yargilanma sureci baslarsa,su anki cezalarim ve aranmalarim dururmu?Lutfen bu konuda bilgi verebilenler olursa cok sevinirim.Allah hepimizin yardimcisi olsun.Amin.HAKAN YIGIT

 166. 11/02/2010, 14:23

  >ÇEK MAĞDURLARINDAN 20 SORU 1) Yıllarca esnaflık yapmış, ticaretle uğraşmış bir insan neden çeklerini son zamanda ödememiştir? 2) 750.000 kişi neden çekten mahkemelik duruma düşmüştür? 3) Çekte hapis cezası olmasına rağmen neden karşılıksız çekler artmıştır. 4) İcra dairelerindeki dosya sayısı yıllık son 7 yılda kaç katına çıkmıştır. 5) Çekin vadeli bir bono mahiyetinde olduğunu hükümette kabul etmesine rağmen bonoya neden hapis yoktur? 6) Hapis yattıktan sonra kaç kişi borcunu ödemiştir? 7) Ekonomik kriz yaşayan insanların ruh sağlığı ne durumdadır? 8) Neden T.C HAPİSHANELERİ dolulukta rekor kırmaktadır? 9) İflas bir suç mudur? Suç değilse müflisler neden hapse atılmaktadır. 10) Çekte hapis cezası olmadığı zaman kimse çekini ödemiyor muydu? 11) 1998 öncesinde ödemeler neden aksamıyordu? 12) Kredi kartıyla borçlananlara af geliyor, Çekle borçlananlar sadece özgürlüklerini istiyorlar neden verilmiyor? 13) Sözde çek suçundan kaçak ve hükümlülerin çoluk çocuğu ne durumdadır ve idarecilere hangi gözle bakmaktadır? 14) Neden yeni çek kanununda hapis cezası azami 800 günden 1500 güne çıkarılmıştır? 15) Hangi ceza kanununda ifade alınmadan ceza verilebilmektedir? 16) Hangi ceza kanunda suç işleme kastı olmadan kişiye hapis cezası verilmektedir? 17) Hangi kanunda alacaklının parasını devlet alarak hapsi kaldırmaktadır? 18) Çekten hapis yatanlar ve yakınları bu hükümet hakkında ne düşünmektedir? 19) Paramız çok kıymetlendi, insanımız da kıymetlendi mi? 20) Çekte hapis cezası olmazsa kimlerin menfaatine dokunur? Çek mağdurları

 167. 11/02/2010, 14:31

  >referans gazetesinde sadece 12 yorum çıkmışBU KADAR MIYIZ?????????

 168. 11/02/2010, 14:39

  >sayın Hakan Yiğit,yurtdışındayken bir avukat vesilesi ile bunu deneyin ama garantisi yok her hakimin kararı aynı olmayabilir. yani hava dumanlı kimsenin yasadan birşey anladığı yok.saygılar

 169. 11/02/2010, 15:07

  >sayın 164 erken ibraz 2009 da kanunla yasaklandığından ttk da buna cevaz vermediğinden o tarihteki ibraz koşulu geçerlidir dedi ve ret etti zaten 5941 i uygulasa kanun erken ibrazda hukuki işlem yapılamaz diyor icrada hukuki işlem olduğundan oda asliyeden alacağım kararla hukuk mahkemesinde düşecekti ret verdi bursa mahkemelerinin alayıda ret veriyor isterseen kararı tam yazarım ama bir çok karar ret geldi bana…

 170. 11/02/2010, 15:11

  >Referans gazetesinde yorum hala 12 yazdım ama yayınlanmıyor.

 171. 11/02/2010, 15:12

  >sayın 164 hakim erken ibrazı kabul etse icra dosyası içinde hukuk mahkemesinden icra iptali alacaktım çünki 5941 sayılı yasa erken ibrazda hukuki işlem yapılamaz diyor ceza davasını değil icra dahil hepsini düşürüyor..bu akp bu hakimleri bulmuş işte bursada hepsi böyle birtek 3 asliyeden beraat aldım onuda ağır cezaya itiraz etti karşı taraf oda mahkeme kararını ret etti yani infaza devam dedi…bursadan kimse yokmu burda bu iş böle aksi varsa bende yararlanayım hakim ttk çek vasfını belirlemiş kanun koyucuda sadece belirli döneme ait karar almış senin çekler 2007..2008 diye ret geldi…

 172. 11/02/2010, 15:15

  >AĞZIMIN PAYI:Bir arkadaşımın tavsiyesiyle siteye girip bir soru sormuştum bakınız 115. yorum cevap geldi:Ağzımın payını aldım 116. yorumdu SİNİRLER GERGİN HERALDE SİTEYİ YENİ TAKİBE BAŞLADIM bilmeden hatalı SOLLADIM heralde ÖZÜR DİLERİM sorumla kimse ilgilenmiyor.AYM olumlu sonuç bekliyoruz heralde SELAMLAR

 173. 11/02/2010, 15:20

  >BİZİM HAKLI OLDUGUMUZA İNANMIYORLAR!BİZDE HAKLI OLDUGUMUZU ANLATAMIYORUZ!BİR ANAYASA MAH. KALDIODA BUNLARA UYARSA 1 SENE SONRA BİZE YİNE HAPİSHANE YOLLARI GÖRÜNECEK!BİRSEY YAPMALI!BİRŞEY YAPMALI!BİRŞEY YAPMALI!

 174. 11/02/2010, 15:27

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ 167 DEKİ 20 SORUYU REFERANS GAZETESİ YORUM BÖLÜMÜNE YAZARMISINIZ LÜTFEN BEN COPY PASTE YAPAMADIM….. REFERANSIN NE OLDUĞU ÜLKEMİZİ NE HALE GETİRDİĞİ ORTADA HER GÜN YENİ BİR DARBE LANI AÇIKLIYO ŞİMDİDE ESNAFAMI DARBE PLANLIYOO

 175. 11/02/2010, 15:27

  >ben yorumu yaptım yarım yayınlamış uyanıklar

 176. 11/02/2010, 15:31

  >arkadaşlar iyi günlerACİL CEVAP LÜTFEN!!!sürekli aranıyorum taahüt vermeye gitmek istiyorum fakat 2 gün önce gazetede gördüğüm yedi kriterden bazısı beni bağlıyor.1-)İmzalar benim değil.2-)Dükkan kapatıp şehir değiştirdiğimden dolayı hiç tebligat elime geçmedi mahkemeye çıkmadım kararlar yüzüme okunmadı.TAAHÜT ETMEYE GİTMEKMİ YOKSA BU DOSYALARA İTİRAZMI ETMEM GERKİYOR. sevgili cüneyt ve emre arkadaşlar veya konuyu bilen arkadaşlardan ACİL YARDIM BEKLİYORUM. polis tarafından hergün taciz edilmekten bıktım!!!!!!

 177. 11/02/2010, 15:37

  >ARKADAŞLAR PANİK VE POLEMİK YAPARAK BOŞA ZAMAN GEÇİRMEK YERİNE BİRŞEYLER YAPALIM. BEN AŞAĞIDAKİ METNİ ULAŞABİLDİĞİM İLGİLİ KİŞİ VE KURUMLARA E-MAİL,FAKS,MEKTUP VB..GÖNDERİYORUM.MAĞDUR OLAN HERKES SEYİRCİ OLMAK YERİNE BENZER ŞEYLER YAPMALIDIR. Sayın Hükümet,Siyasi Parti, Anayasa Mahkemesi ve Medya Mensuplarının dikkatine;Ülkemizde yıllardır yaşanan ekonomik krizlerin ve ticaret kanunlarındaki boşlukların sonucunda ticaretin, büyük ölçüde TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiğini ticaretin içinde olan herkes bilmektedir.Bu şahıslar özellikle 90 lı yılların sonlarından beri AYLIK %15-%18 YILLIK %180-%220 gibi akılalmaz faiz oranlarıyla zor durumdaki esnafa İPOTEK teminatlarıyla para satmışlardır. Bu tür borçlanarak ayakta kalmaya mecbur bırakılan esnafın borçları önce kartopu iken kısa sürede feci bir ÇIĞ'a dönüşmüş ve kaçınılmaz sonuç olarak esnaf;alacaklı olduğu esnafında aynı durumda olmasından dolayı alacaklarını tahsil edememiş ve zincirleme reaksiyon olarak YÜZBİNLERCE ESNAF herşeyini ,işini ,müşterisini ,malını, mülkünü ,kredisini ve haysiyetini kaybetmiştir.ÇIĞIN altından çıkarak yeniden nefes almaya,borçlarını ödemek için birşeyler yapmaya çalışanlar da fırsat tanınmak yerine suçlu ilan edilerek hapishanelere tıkılmışlar yada kaçak yaşamaya mahkum edilmişlerdir.Bu gerçekleri bilmeden ya da göremeden çıkarılan ÇEKE HAPİS CEZASI kesinlikle HUKUKA aykırıdır.Sonuç olarak Hükümet, Siyasi partiler,Anayasa mahkemesi vb. bu yasayı yeniden ele alarak ,kan emicilere meydanı boş bırakmadan ülke gerçeklerini göz ardı etmeden, mağdur insanları anlayacak çağdaş hukuka uygun bir yasa çıkartmalıdırlar.saygılarımla

 178. Aa
  11/02/2010, 15:44

  >Referansta yazıya yorum yapmak için üye olmak gerekiyor.Böyle bir yazarada gazetesinede bir daha girip reytingini yükseltmektense yazara mail attım.Bakalım dönecekmi.Sanmıyorum ama döneceğini göreceğiz.YAzarın vicdanı varsa döner;İmanın gücümü paranın gücümü ağır basacak göreceğiz.!

 179. Aa
  11/02/2010, 15:56

  >Referans gazetesibde aram ekin duran isimli yazar şunu demiş ve kendi kendisiyle yazısında nasıl çelişkiye düşmüş dikkat edin;Küresel krizin olumsuz etkilerini yavaş yavaş da olsa üzerinden atmaya başlayan Türkiye iş dünyası, bu kez de "çek" kâbusu görüyor. Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi için yeniden düzenlenen Çek Yasası, içinde barındırdığı hukuki boşluklar nedeni ile borçlarını ödemek için alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor. Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi diyor arkasındanda alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor.2116 kişi borçluysa alacaklı nasıl binlerce oluyor.Yazık diyorum tek kelimeyle yazık.İnsan yazdığını yayınlamadan önce okumalı.

 180. 11/02/2010, 16:28

  >11.02.2010 YER İZMİR 10. ASLİYE SAAT:10.08BU GÜN İNANILMAZ ŞEYLER GÖRDÜM DİLİM DAMAĞIM TUTULDU DEHŞET İÇİNDE KALDIM..SABAH ERKENDEN HAZIRLANDIM DAVAMA KATILMAK İÇİN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTUM DAİREYE GELDİĞİMDE İNANILMAZ BİR KALABALIK VE TAMAMI ÇEK DAVASI ..BU SEFERDE FARKLI BİR ŞEY YAPAYIM DEDİM MAHKEME SALONUNUN İÇİNDE OTURDUM SIRAMI BEKLEDİM SAAT 11.30 SULARINDA HAKİM YAZ KIZIM DEDİ KARAR SANIK MURAT GÜZEL 2.5 MİLYON ÇEKTUTARI İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTIR. DUYDUKLARIMA İNANAMADIM HALBUKİ HENÜZ GÖRÜLEN DOSYA BENİM DOSYAM DEĞİLDİ AYAĞA KALTIM HAKİM BEY BİR HATA VAR SANIYORUM DEDİM VE BANA OTUR YERİNE ÇEKİ KESERKEN BUNU DÜŞÜNECEKTİN DEDİ VE BENDE FİLM KOPTU YAZIKLAR OLSUN SİZE DEDİM O DOSYA BENİM BİLE DEĞİL DİYİNCE SAVCI MUDAHALE ETTİ VE GÜLEREK BANA KUSURA BAKMA DEDİ..SIRA BANA GELDİĞİNDE KALKTIM VE BERATİMİ İSTEDİM ÇÜNKÜ DAVAYA KONU OLAN ÇEKLERİM HEPSİ GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞTI DİLEKÇEMİ VERDİM VE BANA NE DESELER BEĞENİRSİNİZ BEKLEYİN SİZ ŞİMDİ BİZ İNCELEYEYİM ÖĞLEDEN SONRA SİZİ ÇAĞIRIRIZ BU ARADA AVUKATLAR VE HAKİMLER ARASINDA GEÇEN DİYALOGLAR KANIMI DONDURDU ADAMIN BİRİSİ GELMİŞ TAAHUT VEREYİM AMA NASIL YAPICAM DİYİNCE HAKİM ARKA SIRADA DAVALARINI BEKLEYEN AVUKATLARI GÖSTEREREK BAK AVUKATLAR ORDA VER ÜCRETİNİ BİRİSİ SANA YARDIMCI OLSUN DEDİ VE BENDE ARAYA GİREREK CEKMAGDURLARİ.COM BU SİTEYİ ZİYARET ET AKBABALARA PARA VERME DEDİM HAKİM BENİ DIŞARI ATTI…NEYSE SAAT 15.00 DA ZORLA BERAATİMİ ALDIM SAYGILARMURAT GÜZEL

 181. 11/02/2010, 16:40

  >SEVGİLİ MURAT ŞAŞILACAK DURUMU BEN 3 AYDIR GÖZLEMLİYORUM.HAKİMLER SAVCILAR ARTIK ÇEK KANUNUNA ÖLE BİR KENDİNİ KAPTIRMIŞ Kİ BERAAT VERMEK OLAY OLUYOR..ADLİYELERDE BORÇLU NAMINA BİR AVUKAT YADA SANIK BULUNMUYOR.ALACAKLI AVUKATLARI ,SAVCILAR VE HAKİMLER İÇ İÇE ;SANIĞA NASIL YAPARIZ DA CEZA VERİRİZİN DERDİNE DÜŞMÜŞLER..EEE İLAHİ ADALET DE BİR GÜN SON SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK İNŞ

 182. 11/02/2010, 16:43

  >177Sayın Erdinç, yasanın tebligat kısmıyla ilgili bilgim yok, ama size ait olmayan imzalardan beraat almalısınız. Benim önerim taah.ten önce imza örneklerinizle dava açıp, imzası size ait olmayan çeklerden beraat almanızdır. Taah. vermek çözüm değil, bikaç aylık ertelemedir hemde borcu katlayarak..

 183. 11/02/2010, 16:51

  >Referans gazetesi yazarı Sayın SEFER LEVENT yazıma cevap vermiştir. Öncelikle Duyarlılığı için teşekkür ederim.Kaya Bey, Öncelikle geçmiş olsun… Benim amacım, siz ve sizin gibilerin mağduriyeti üzerinden yasal boşluklardan faydalanarak yeni mağdurlar yaratmayı hedefleyen kötü niyetliler, dolandırıcılar. Sizin gibi çek mağdurları değil…Yazımı dikkatlice okursanız, ben çek mağdurları hapis yatsın, ceza alsın, yasal düzenlemelerden faydalanmasın demiyorum ki… Sadece bu işte nasıl çek mağduru varsa dolandırılmış (kimin dolandırıcı olduğunu ayırt etmek devletin görevidir) alacaklı mağdurlarda var bu konuya dikkat çekmek istedim. Benzer konuyu takip etmişsinizdir iflas ertelemelerde de yaşadık. Bir takım müteahhitler esnaftan alışveriş edip çekler verdi… Devletten paralarını aldılar ama alacaklılara ödemeyerek iflas ertelemesine gittiler. Soruşturun lütfen müteahhitlerden alacaklı binlerce esnaf bugün mahkeme koridorlarında nasıl sürünüyor. Ne oldu? Tamamen iyi niyetle, şirketlerin kendisini kurtarması için çıkarılar iflas ertelemesi kanunu yasal boşluklar nedeniyle üçkağıtçılara fırsat oldu. Devletin bir görevi de mağdur ve zalimi birbirinden ayırmak değil mi? Sizin için çıkarılan bu kanundan bu tür dolandırıcıların da faydalandığına dikkat çekmem, onların ayırt edilmesini istemem hataysa diyecek bir şeyim yok. Geçmiş olsun dileklerim ve saygılarımla… Sefer LEVENT

 184. 11/02/2010, 16:55

  >ÖYLE OLUCAK JENARDİ BİRGÜN İLAHİ ADALET ELBET TECELLİ EDİCEK..SAYGILAR MURAT GÜZEL

 185. 11/02/2010, 16:58

  >kayamenbence bu maille cevap yazın ve yazının ana temasını yarınki yazısında toparlamasını rica edin.

 186. 11/02/2010, 17:03

  >arkadaşlar ben devlete taahhüt vericem.hiçbir alacaklıyla anlaşamam ve anlaşmam.çünkü donoma kadar aldılar.devlete haahhüt verince tekmi taahhüt veriliyor yoksa ayrı ayrı herdosya için taahhüt verilecekmi?

 187. 11/02/2010, 17:05

  >BU ARADA BİR ŞEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTERİM ADAMA 2.5 MİLYON TL ÇEK İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ BİRDE ARALARINDA KONUSUYORLARI HAKİMLER ÜST SINIR BUDUR DİYE BU DA DİKKATİMİ ÇEKTİ SAYGILAR MURAT GÜZEL

 188. 11/02/2010, 17:06

  >MURAT 2,5 MİLYON TL LİK ÇEK TEK BİR MAHKEMEDEMİYDİ? TEK ÇEK MİYDİ?

 189. 11/02/2010, 17:08

  >tlgerd, belirttiğiniz şekilde cevap yazdım.

 190. 11/02/2010, 17:09

  >sevgili arkadaşlare-devlet şifresini aldım fakat dosyaların içeriğini şuanda göremiyorum dosyaların içeriğini görmek için ne yapmalıyım bilgisi olan bilgi verebilirmi lütfenNOT:çeklerin fotokopisini ve dosyaların içeriğinin tamamını görebiliyormuyum ?

 191. 11/02/2010, 17:14

  >Değerli meslektaşlarım, Elimde Yargıtay 10. CD'nin 28.12.2009 tarihli, yani 5941 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra verdiği bir karar var. Çok tartıştığımız bir konuda bizleri zorlayacak nitelikte bir karar olduğundan özetleyerek aktarıyor ve görüşlerinizi bekliyorum.YARGITAY 10. CD.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamıKADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 sayılı mahkumiyet kararına ilişkin olarak "… 2) 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan, 5237 sayılı TCK.nun 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca… 5941 sayılı Kanun'da 3167 sayılı Kanunun aksine 5271 sayılı CMK.nun 195. maddesindeki yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması…" gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.Bu karar karşısında, öncelikle elimdeki bozma ilamına konu dosya içeriğini tam olarak bilememekle birlikte, usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Tüm ceza hakimlerine kolaylıklar diliyorum.Sanırım bizleri yine yoğun ve yorucu bir mesai bekliyor. Katkı ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler… ——————————————————————————– —————————————————————————————————————————————————————- ——————————————————————————– ben senin gibi düşünmüyorum. Bence Yargıtay, bozmadan sonra yapılacak yargılamada sanığın beyanının alınması gerektiğine işaret etmiş. Yani 5941 sayılı yeni çek kanununu uygulayacaklar bu hususa dikkat etsin diyerek bir nevi uyarıda bulunmuş. Yoksa 3167 sayılı çek kanununu uygulayacaksak sanığın mutlaka savunmasının alınması gerekmez. Çünkü bu konuda eski çek kanununda açık hüküm vardı. ——————————————————————————–katılıyorum ,aynı husus 4926 sayılı yasanın yürürlükten kalkmasından sonra da söz konusu idi ,yeni yürürlüğe giren 5607 sayılı yasa veya 5576 sayılı yasa ile değişik 5015 sayılı yasa hapis cezası içerdiğinden sanık sorgusu şart olmasına rağmen lehe olarak 4926 veya 1918 sayılı yasa uygulandığında meşruhatlı tebligata istinaden karar verilmeye devam edildi.bu bence yol gösterici olması yönünden değerlendirilmiş bir husus ,iyi de olmuş zira bu yönden kafa karışıklığı vardı. —————————————————————————————————————————————————————-3167 ye göre karar verecek olursak sanığın savunması alınmasa bile karar verilebilir; ancak uyarlama sonunda yeni çek kanunun lehe bulur ve onu uygulamak istersek sanığın savunmasını almak gerekir… ——————————————————————————–

 192. 11/02/2010, 17:30

  >HAYIR JENARDİ 3 ÇEKİN TOPLAMI 2,5 MİLYON TL VE HEPSİ AYNI DOSYADAYDI. VE HERBİRİ İÇİN DEĞİL TAMAMI İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ..SAYGILAR MURAT GÜZEL

 193. 11/02/2010, 17:33

  >SN 191 e-devlette dosya içeriklerini göremezssin….

 194. 11/02/2010, 17:33

  >115 ve takibinde ki yazısı 173 cevaben Sevgili kardeşim burada AĞZIMIN PAYINI ALMA diye bir durum olmaz.size o anda cevap veren arkadaş size hitaben değil daha önceleri de bu tür sorular karşılığında ortama verdiği cevaptır diye düşünüyorum.Lütfen siz beyninizde zıt düşüncelere olasılık vermeyin.Burada her kişinin bir birinden farkı yoktur.Zaman içerisinde sizde adapte olursunuz .TABİ Kİ insanlar biraz gerildi bunu da mazur görmek gerekir.Şahsa hakaretler olmadığı sürece şiddetli tartışmalar olabilir.LAKİN AMAÇ VE GAYE HEPİMİZİN AYNIDIR.SORUNA GELİNCEDE parça parça yattığını söylüyorsun dikkat et bir daha ki davanda bir anda 3 yada 5 yıl ceza alabilirsin bu mümkündür.Yattığın süre içerisinde takiben gelen çek cezalarında ise artı bir ceza almazsın çünkü son limit olan 5 yılı almış olmandan dolayı sadece yargılanır ceza hükmüne bağlanır.KEZA infaz dairesi üst limitin üzerinde bir ceza hükmünü uygulamaz.Yatıp çıktığın süreler bu beş yıldan düşülmez.Çünkü ceza hükmü gerçekleşmiş sende yatmışsın ve çıkmışsın.Yeni suç hükmü doğmuştur onun için tekrar ceza alırsın ve verileni yatarsın.Benim tavsiyem gidip gidip yatman sana zarar verir.Onun için dava süreçlerinin bitmesini bekle.

 195. 11/02/2010, 17:36

  >2,5 MİLYONLUK ÇEK bu yasa çıkmadan önce keşide edilmişse eski kanun lehe olduğundan 3167 sayılı kanunun hükümleri uygulanır.

 196. 11/02/2010, 17:41

  >arkadaşlar kafama takılan bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim; mevcut hükümet şahıslara ve ailelere çektirdiği bu zulmün tarifi imkansızlığının farkında olduğu için geçen iki seçimde de sandık başlarına polis dikerek bizlere oy kullandırmamıştı bu konuya dikkat çekmek istedim bizler bize yardımcı olanın yanında olacağız en net ifadeyle şu an ikimilyon; ailelerimizle birlikte yaklaşık sekizmilyon kişiyiz rakam hiç de küçümsenmeyecek bir rakam (A.H.T.)

 197. 11/02/2010, 18:00

  >Bilen varsa lütfen cevap versin;3167 ye göre kesinleşmiş bir cezamı şimdi çıkan yeni yasaya göre tekrar yargılama ve infazın durudurlmasını isteyebilir miyim….Eğer Mahkeme RED verirse ne yapmalıyım.. Lütfen cevap verirseniz sevinirim.

 198. 11/02/2010, 18:09

  >SN 194 ben sizden nerede görebileceğim hakkında bilgi almak istiyorum…

 199. 11/02/2010, 18:33

  >Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Burada alacağın miktarı, konutun borçlunun ikametgahı olup olmadığı önemli değildir. Haczedilmezlik şikayetinin süresi öğrenmeden itibaren bir haftadır.T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE. 2006/1715K. 2006/4971T. 10.3.2006• BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( Haczedilemeyeceği – Borçlunun Bir Başka Yerde İkamet Etmesi Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )• BORÇLUNUN BAŞKA YERDE İKAMET ETMESİ ( Haline Münasip` Evi Haczedilemez İlkesi Gereği Borçlunun Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )• EVİN BEDELİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ( Borçlunun Haline Münasip Evi Alabileceği Bedel Bilirkişi Aracılığı İle Saptandıktan Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuz Satılacağı )2004/m.82/12ÖZET : İİK.nun 82/12 maddesi gereğince borçlunun `haline münasip` evi haczedilemez. Borçlunun bir başka yerde ikamet etmesi bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Borçlunun haline münasip evi alabileceği bedel bilirkişi aracılığı ile saptandıktan sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuz satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın da alacaklıya ödenmesi icap eder.DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR : İİK.nun 82/12 maddesi gereğince borçlunun `haline münasip` evi haczedilemez. Borçlunun bir başka yerde ikamet etmesi bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Anılan maddenin buyurucu hükmü gereğince borçlunun haline münasip evi alabileceği bedel bilirkişi aracılığı ile saptandıktan sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuz satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın da alacaklıya ödenmesi icap eder.Somut olayda mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen raporda taşınmazın toplam değerinin 83.345.YTL borçlunun hissesine düşecek miktar ise 27.782.82 YTL olarak belirlenmiştir. Bu bedel ile haline münasip bir ev alabileceği ifade edilmiş bulunduğundan mahkemece bu durumda şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

 200. 11/02/2010, 18:34

  >DEVAMI…..SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ( , 10.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.İİK 82MADDE 82 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.46) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lâzım olan tohumluğu,7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,8. Borçlar Kanunu‘nun 510′ uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde mâlûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikram yeleri,Askerî mâlûllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzım gelen paralar,12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2,3,4,5,7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden

 201. 11/02/2010, 18:48

  >ŞÜKRÜ BEY,Kesinleşmiş dosyanızdan yeniden yargılama talep edebilirsiniz, ancak1) tebligat usulsüzse2) ifade vermemişseniz3) imza size ait değilse4)vekaleten imza atmışsanız5)ve ya borçlu olmadığınızı ispat edebilirsenizgibi gerekçeleriniz olması gerekir.reddi halinde yargıtaya müracaat edebilirsiniz. KAYAMEN

 202. 11/02/2010, 18:54

  >(ARKADAŞLAR ŞİMDİ BU EV EŞYALARINA İCRANIN KALDIRILMASI İÇİN GAYRET ZAMANI)SayınRıdvan YALÇINOrdu MilletvekiliTBMM İcra İflas Yasasının 82.nci maddesinde değişiklik yapılarak borçlunun ev eşyalarının haczinin önlenmesinisağlama girişiminizi candan destekliyorum.Bu bir insanlık ve medeniyet gereğidir, zaten avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulama maalesef ülkemizdeocakların yıkılmasına insanların intiharına, aile dramlarına sebep vermektedir.Bu girişiminizden dolayı zat-ı alinizi ve MHP teşkilatını tebrik ediyor, bir an evvel netice alınmasını diliyorum.Saygı ve Selamlarımla,

 203. 11/02/2010, 18:56

  >SEVGİLİ ALPER BUNUN DEVAMI VARMI VARSA YAZARMISIN

 204. 11/02/2010, 19:08

  >SELAM ARKADAŞLAR benim bir firmaya verdiğim 4 çekten aynı ilde ayrı ayrı mahkemelerde devam eden dosyalarım var ben bunları ikamet ettiğim ilde bir dosyaya toplayabilirmiyim?

 205. 11/02/2010, 19:20

  >sn. murat güzel ben de izmir deyim.eklemek istersen yeniorbalecz@hotmail.com

 206. 11/02/2010, 19:27

  >Sayın zaman 1086 yasalı kanun madde 45 ve 1086 s.k 187 . madde 5 fıkra üzerinden talepte bulunabilirsin mahkemeye.Mahkemeye davalı kişi ikamet ettiği adrese dayanaraktan birleştirme talebinde bulunabilir.

 207. 11/02/2010, 19:45

  >arkadaşlar şu anda temyizde bulunan dosyalar ne olacak cevap verebilirmisiniz.HALİL

 208. 11/02/2010, 20:59

  >SAYIN MUSTAFA TEŞEKKÜR EDERİM

 209. 11/02/2010, 21:10

  >SAYIN MUSTAFA BEY söylediğiniz kanunlara baktım fakat pek birşey anlayamadım mümkünse biraz yardımcı olabilirmisiniz yanı nasıl bi gerekce göstermeliyim SAYGILAR

 210. 11/02/2010, 21:27

  >Arkadaşlar uzun zamandır takip edemiyordum.Belki sorularımın cevapları yanlandı sitede ama ben göremedim.sorularım sunlardır yardımcı olursanız sevinirim1-kesinleşmiş olan adli para cezam var.şu an odeyemiyorum.Gidip taahhüt versem.bir yıl sonra da para biriktirıp taahhüt yerine adli para cezasını tek seferde ödesem.Taahhüt ne olur.Devlet onuda benden istermi yada dava acarmı2-adli para cezası kesinleşmiş olan bir cek davasında itiraz etmek istesek itirazı nereye yapacağız.saygılarımla

 211. 11/02/2010, 21:30

  >sayın KAYAMEN biraz önce yukarda yazdığınız maddeler içinde borçlu olmadığınızı ispat ederseniz diyorsunuz benim böyle bir davam var yargıtayda nasıl bir yol izlemem lazım.

 212. 11/02/2010, 22:57

  >HERKEZ 22.SATIRI OKUSUN !!! ARKADAŞ AZINA SAĞLIK ÇOK MANTIKLI YAZMIŞSIN BIRAKIN BU SİYASİ PARTİ YORUMLARINI YOK AKP ŞÖYLE YOK CHP BÖYLE YOK MHP ŞUNU DEDİ MANTIKLI OLALIM HALİMİZE ŞÜKÜR EDLİM BELKİ NE RAHAT BİRİ DİYE DÜŞÜNECEKSİNİZ BELKİDE AKP Lİ DİYECEKSİNİZ EVET BENDE SEÇİMLERDE ATTIM OYUMU PİŞMANDA DEĞİLİM VE PİYASADA 500.000 ÇEKİM DE VAR SAHTEKARDA DEĞİLİM İŞLERİN BİR TERS GİTTİMİ DURDURAMIYORSUN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUN BURDAKİ BİRÇOK ARKADAŞ BU OLAYLARI İYİ BİLİR.BU YÜZDEN SİYASİ PARTİ OLAYLARINI BIRAKINDA SESİMİZİ DUYURABİLECEĞİMİZ PLATFORMLARA YÖNELELİM MAİL LER ATALIM TLF AÇALIM HEP BERABER BİRLİK OLUP GEREKİRSE ÖLÜM ORUÇLARINA YATMAMIZ GEREKİYORSA BEN YATARIM EYER BU KADAR İNSANA MELHEM OLACAK İSEM 2 AY YEMEK YEMEDEN HEPİMİZ İÇİN YAPARIM BU İŞİ HERKEZE SAYGILAR !!!!! EFSANE

 213. 11/02/2010, 23:06

  >sevgili arkadaşlarizmirde bana yardımcı olabilicek paragöz olmayan bir avukat ismi ve numarası verebilirmisiniz ?

 214. 11/02/2010, 23:10

  >efsane arkadaş yeryüzüne in ekonominin olduğu yerde siyaset siyasetin olduğu yerde ekonomi olur sen oy vermeye devam et ben o parti iyi bu kötü demiyorum hakına hukukuna sahip çıkacak parti eğer sence akp ise ver arkadaş sonrada ben size oy verdim diye onlardan medet umacaksın ona buna mail atarak bulunan medet bu kadar bu medet bile akp ye rağmen olmuştur ESATİR

 215. 11/02/2010, 23:12

  >Sayın ZAMAN yanlız davaların birleştirmek için bazı şartların oluşması gerekir.Bunların ne olduğunu konuşmaktansa sen dilekçeni ver hakim zaten gerekeni yapacaktır.DİLEKÇE……. MAHKEMESİNEDAVALI :VEKİLİ :DAVACI :VEKİLİ :KONU : Mahkemenizde Görülmekte Olan …/… Sayılı Dava Dosyası İle, …/… Sayılı Dava Dosyasının Birleştirilerek Görülmesi İstemi.AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkilim adına mahkemenizde …/… sayılı dosya ile dava konusu ……………………………………………………………………………..Davamız halen mahkemenizde görülmektedir.2-) Davacı şahıs müvekkilime karşı ‘………………………dava açılmıştır.3-) Mahkemenizde görülmekte olan iki dava arasında bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar ayrı ayrıdır. Lakin bu iki davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü iş bu davaların birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 45 ve 1086 S.K m 187/5 ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyaları.SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı dava dosyasıyla birleştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/… Davalı VekiliAv.YANLIZ 3 ŞIKTA OLAN Bu davaların ikisinde de taraflar ayrı ayrıdır CÜMLESİNİN (AYRI AYRIDIR) BİLGİLENDİRMEYİ DEĞİŞTİRİRSİN.KEZA DAVACILAR AYNIYSA BURASI AYNIDIR DİYE DEĞİŞTİR.

 216. 11/02/2010, 23:17

  >efsane isimli arkadaş ,siyasi parti meselelerini bırakıp sesini nereye duyurmak istiyorsun anlayamadım, oy veripte pişman olmadığın partine sesini duyurabiliyorsan zaten mesele kalmıyor, ölüm orucuna da gerek yok ozaman.

 217. 11/02/2010, 23:25

  >sitede bu konuda baya bir soru soran oldu ama bir cevap veren olmadı. ben tekrarsormak istiyorum; 2004 yılında vergi kimlik numarası olmayan çeklerimden dolayı yakalamam var taahhütnamehenüz vermedim yeni çek yasasına göre tekrar yargılama isteyebilirmiyim; sizce sonuç ne olabilir teşekkürler. ö.k.

 218. 11/02/2010, 23:25

  >14Erdinç bey Avukatlar bölümünde bilgileri bulunan Av.Caner Dumanoğlu ile bir görüşme yapmanızı tavsiye ediyorum.

 219. 11/02/2010, 23:27

  >SAYIN MUSTAFA BEY ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

 220. 11/02/2010, 23:27

  >İLAHİ ADALET ÖBÜR DÜNYADA TECELLİ EDER.31MART BİR İSYANDIR İSYAN KÖTÜLÜĞE KARŞI ÇIKIŞTIR VE ADALETİ YERİNE GETİRME HAREKETİDİR HELE İSYAN HAKLI İSYAN İSE ADELETEN BU İYİ BİR EYLEMDİR.YANİ BU DÜNYANIN İŞİNİ ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAMAKTIR.REFERANS GAZETESİ ASLINDA BİZİM GİBİ PASİF MAĞDURLARA BİZİM GİBİ AĞLAK MAĞDURLARA İSYAN DİYE BİR ŞEYİN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR ASLINDA YAZI YAZIP TEŞEKKÜR EDECEKTİM AMA GİREMEDİM.BU SİTENİN YÖNETİCİLERİ SİZ İNSANLARIN GAZINI ALMAYI BIRAKIN ARTIK BİRAZ HAREKET OLSUN DUVARA YAZI YAZMA KONUSUNDA BİLE YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNEN CÜNEYT BEY SÖZÜM SANA!!!

 221. 11/02/2010, 23:29

  >arkadaşlar dün bu çek işleri ile uğraşan avukatla görüştüm.kendi görüşüm ve şu ana kadar olan kanaatim gereği çek mağdurlarını tatmin edecek karar anayasa mahkemesinden de çıkmayacak dedi.bizim siteyi takip ettiğini çok düzensiz oldumuzu en küçük farklı görüşte parladığımızı anlattı.arkadaşlar sakin olalım.hepimizin sorunu aynı.bu sitede çırpınan zamanın geçmekte olduğunu gören arkadaşlarımız var.en azındankendi aramızda uygun zamanda toplantı yapabiliriz.o gün yemekler benden.site yönetimi bukadar olsun bir adım atın sizlerden çok şeyler bekleyenler var. çekzede

 222. 11/02/2010, 23:33

  >sn mustafa beybirleştirme ile igili dosyayı i.gunata@mynet.com a gönderirseniz sevinirim.

 223. 11/02/2010, 23:33

  >18 zeynepçok teşekkürler yardımın için

 224. 11/02/2010, 23:35

  >Değerli arkadaşlar; bu hafta boyunca, sadece ve sadece sitemizi izlemekle yetinebildim. Şu geçiş döneminde; katılımcı olamadığım ve birşeyler yapamadığım için, inanınki çok üzgünüm. Yapmam gerekli bir şey olması gerektiğinde; aranızda olduğumu ve elimden geleni yapmaya çalışacağımı bilmenizi isterim. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımla, Allah; hepimizin yardımcısı olsun.

 225. 11/02/2010, 23:37

  >11.02.2010 / ayhan nazarSuçlunun çeklerini ödeyemeyen çek mağdurları olmadığı kesin.İllaki bir suçlu arıyorsanız,Dünyanın hiç bir yerinde olmayan böyle bir yasayı düzenleyen zihniyettir.Öyle bir zihniyetki,çıkardığı yasaya kendi bile inanmayan bir zihniyet.O kadar güzel bir yasa yapmışlarki 2 milyon insan hapis tehdidiyle karşı karşıya.Yani diğer bir değişle her şey iyi-ekonomi yolunda-ama 2 milyon insan üçkağıtçı,öylemi..! Ayrıca çek ile dolandırıcılık yapanlar her vasıta ile yapar ve onlar karşılıksız çekten değil dolandırıcılıktan yargılanır.11.02.2010 / kerim bozkurtsanki 1 yıl ceza ertelenmesi olmassa içerdeki herkez borcunu ödeyecekti.zaten parası olsa içeri girmezdi.11.02.2010 / mevlit arıYENİ YASADA KARŞILIKSIZ ÇEKİN CEZASI 1500 GÜNE ÇIKARILARAK BİZDEN BAŞKA HİÇ BİR ÜLKEDE OLMAYAN BİR UYGULAMAYA İMZA ATILMIŞ BULUNMAKTADIR.11.02.2010 / hasan gülekonomik bir olayın yerine getirilememesi cezasının hapis olması medeni bir yaklaşım değildir ayrıca unutmayın o parasını alamayacak olan esnaflarda çeklerini ödeyemeyince onlarda hapise gelecek bizde alacaklı idik alamadık hapse düştük. lütfen sosyal yöndende düşünün bu çek cezası yumurta tavuk olayıdır çekte hata en baştan karşılıksız çıkabilir şekilde verdirmemekle düzenlenecek bir sistemle çözülebilir bu sizin mantığınızla borçluların her ne olursa olsun hapse girmesi lazım bu eksiği düzeltin lütfen borçlu kişi hapiste kalsa sanki hoşamı gidecek sosyal bir yaklaşım yok11.02.2010 / ibrahim günalŞuna inanın bu yasa sadece banka ve factoringlere yaramıstır. Zaaten esnaflar bıbırını anlar ve karşılıklı anlasıyorlar. Banka ve tefecılerle anlasılamadıgı için bu kadar kacak yasayan çek ten hapis almış insan var. Dünyada hapis sistemi olmadığı halde niye turkıye deki kadar karşılıksız çek olmuyor? Sadece alacaklı mı magdur? hem alacaklı hemde borclu olanlar ne olacak? İçeri girse borcu kim ödeyecek? Alacagını alamadıgı için borcunu ödeyemeyen fabrıkası kapanmıs ailesi dağılmış insanlar hapse girse kime faydası var. aşağıdaki siteye girin ve nice hikayeler oldugunu gorun.www.cekmagdurları.com Burada bankaları daha cok sorumlu tutmadıgın surece bu sorun çözülmez. Kredi kartında nasıl bir sistem varsa çekte de banka sorumlu olmalı ona göre çek vermelidir. Sayıları çok az olan kasıtlı dolandırıcılarla iyi niyetli esnafı fabrikatörü aynı kefeye koymayın. Bunu da ayırmak devletın ve hukukun işidir. Herkese dolandırıcı damgası vurmak işin basitidir. saygılarımla..11.02.2010 / tarkan aakarşılıksız çek yazanların aynı zamanda alacaklı. insanları borcundan dolayı hapse sokmak normal mi? dünyada çek borcuna hapis cezası Türkiyeden başka sadece bir ülkede var? konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için chp nin yeni çek yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvurusunun gerekçelerine bakın.11.02.2010 / zeynep çelikmağdur edilen alacaklılar var fakat borçlularında zaten alacaklı oldukları için borçlu.üstelik karşılıksız çekin cezası hapistir.onbinlerce mağdur hapis yatıyor.ceza çekerken bu borçların nasıl ödeneceğine dair bir fikri olan var mı? üstelik hapis yatarak sadece devlete karşı bir bedel ödüyorsunuz.alacaklının eline geçen birşey yok.hapis cezasının kaldırılması sağlanırsa ,herkes ticaretini yapmaya,işini devam ettirmeye çalışarak zaten borcunu ödeyebilecek,mağduriyetler iki taraflı çözüm bulacaktır.kimsenin ekonomik borcundan dolayı özgürlüğü kısıtlanmamalı.bu işe bir çözüm aranıyorsa ilk önce buradan başlanmalı ve mağduriyetin tek taraflı olmadığını kabul etmeliyiz.

 226. 11/02/2010, 23:38

  >SİZ HANGİ ADALETTEN,KANUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ.VAR OLAN BÜTÜN YASALARIN KAPİTALİST SİSTEMİ KORUMAK İÇİN YAPILDIĞINI BİLMEYECEK KADAR CAHİLMİSİNİZ.HALA BİRİLERİNİN VİCDANININ DİLENCİLİĞİNİ YANİ VİJDAN DİLENCİLİĞİ YAPIYORSUNUZ NE VİCDANI VİJDANI OLAN BÖYLE YASALAR YAPIP İNSANI PARA İÇİN İÇERİ ATARMI.EĞER YERYÜZÜNDE 2-3 ÜLKEDE BU YASALAR VARSA O ÜLKE YASALARINDAN VE DEVLETİNDEN DEĞİL O ÜLKE HALKLARININ MÜCADELESİ SONUCU KALDIRILMIŞTIR BU DA TÜRK HALKININ NE KADAR PASİF VE HAKKINI KORUMAKTAN ACİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR.SONUÇ BİZ KAHVEDE MARTAVAL OKUMAKTA HARİKAYIZ ŞİMDİ SANAL ORTAM MARTAVALLARI BAŞLADI YAZIK RAKIDA İÇİLMİYOR YOKSA RAKI MASASINDA MEMLEKETTE KURTARILIRDI.BİR DAHA KİMSE KULUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ ALLAHIN ÜZERİNE YIKIP GÜNAH İŞLEMESİN ALLAH SENİN ÇEK İŞİLE UĞRAŞMAZ KARDEŞİM ADAM OL KENDİN HALLET ALLAH DAHA NE YAPSIN 700 BİN KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞ BİRARAYA GELİN DE İSYAN EDİN MÜCADELE EDİN DİYE

 227. 11/02/2010, 23:38

  >11.02.2010 / yaşar türkkanbizleri kimse dolandırıcı ve sahtekar yerine koyamaz.11.02.2010 / derya maviBu krizin sorumlusu bankalardır.11.02.2010 / ayhan doğanBorçluların %90 belkide daha fazlası ekonomik kriz mağdurlarıdır.Alacaklılar kan ağlayacak ne demek.cezaevinde yatan insanlardan tahsilat yapma imkanları olabilir mi? Asıl kan ağlayanlar yıllarca ekonomiye katkı sağlamış şu andaki ekonomik kriz mağdurlarıdır.Yani kriz yüzünden çeklerini ödeyemeyen çek mağdurlarıdır.Çek mağdurları sitesini ziyaret etmenizi ve borçlu mağdurların ne halde olduklarını,nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini görmenizi dilerim.11.02.2010 / Tüzin GünsarıÜlkemiz ticaretinde örnek olarak yer alan Çek konusu malesef hem borçlu hem de alacaklı açısından yeniden düzenlenmeli. Çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmalıdır. Konu; Türkiyedeki ticaret sistemi ile bankalar politika ve sistemleri üzerinde çok derin ve hassas çalışmalar yapılmasını gerektiren bir noktadadır. Gerçekçi istatistiki verileri ortaya koyarak her iki taraf için de adilane bir çözüm bulmak da bu ülkeyi yönetenlerin görevidir. Bu esnada, sizler gibi gazeteciler, öğretim görevlileri vb. sosyal sorumluluk gerektiren mesleklerde görev alanların da objektif yorumları, araştırmaları ve çözüm önerileri yönetenlere yol gösterecektir. Bu bilinçle konuyu tekrar ele alacağınızı umuyorum. Bu vaka sadece çek alacaklısı için değil hem alacaklı hem de borçlu için 31 mart vakasıdır…11.02.2010 / zeynep aslı31 mart vakası olsa olsa alacaklılar devletinin 31 mart vakası olur.olayın çek borçlusu açısından durumu diğer yorumlarda yeteri kadar açıklanmış zaten. Yazmış olduğunuz yazıyı kınıyorum.11.02.2010 / ibrahim güntel30 yıldır esnaftım.bugüne kadar hiç çekim yazılmamıştı. 2008-2009 krizi ile birlikte alacağımı alamadığım ve borçlulular da borçlarını ödemedikleri için çeklerimi öedeyemez duruma düştük.Alacağımızdan vazgeçtik bari hapisten kurtulabilsek,30 yıllık birikimizi kaybettim, ailemden ayrıyım.Hiç kimse günlük 100 Tl den hapis yatmaz.11.02.2010 / zeynep aslıSefer Bey, alacaklıların mağduriyetlerinden bahsediyorsunuz.Fakat borçlu olanların da aynı zamanda alacaklı olduğunu bilmelisiniz.Bu durumda mağduriyetler tek taraflı değildir.Karşılıksız çekin cezası dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen hapis cezasıdır.Ekonomik bir suçun hapisle cezalandırıp,özgürlüklerin kısıtlanması insan haklarına aykırıdır.Hapis cezasının, alacakların teminatı olarak görülmesi ülkemizdeki ekonomik değerlerin vahametini göstermektedir.Ayrıca hapis cezasının alacaklıya hiçbir getirisi olmadığı gibi,bu ceza devlete ödenen bir bedeldir.Çalışıp borç ödemek yerine hapis yatan binlerce çek mağduru vardır.Bu sayı emin olun 2.116 kişi ile sınırlı değildir.Çek mağdurları tabiri çoğu kişiye anlamsız geliyor.Ama öyle dramlar var ki http://www.cekmagdurları.com sitesini ziyaret ederseniz,yaşananları bizim açımızdan da değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.Çek borçlularını namussuz olarak değerlendiren pekçok kişide namusumuzu,ticari itibarımızı,haksızca yapıştırılan bu yaftaları temize çıkarmak ve özgürlüğümüze kavuşmak için verdiğimiz mücadeleleri ve niyetlerimizi bir gün adaletli bir çek yasası düzenlendiğinde anlayacaktır.11.02.2010 / tunca mertmerak ettiğim şu; şu ana kadar çeki yazılmış kişiler mi dilekçe verebiliyor, yoksa çekin vadesi gelmemiş kişiler de dilekçe verebiliyor mu?11.02.2010 / ayhan nazarPiyasanın dönen varlıklarının 1/3 ü çektir.Yani vatandaşa olmayan parayı yarat diyorsunuz.Para basmak gibi.Yakında karşılıksız çeklerden yargılanan sayısı 5 milyon olacak.Kim çıkardı bu yasayı acaba.Teğet geçti diyen kim acaba.İŞsizlik reel rakamlarda % 30 kim yaptı acaba.ihracat düşüyor,dünyanın en pahalı mazotu-enerjisi türkiyede kim yaptı acaba.Ben, çekini ödemeyenler yaptı!11.02.2010 / RIDVAN USANMAZsayın yazar önce çek yasası yüzünden cezaevlerindeki kişi sayısını arastırın sonrada iranda bile olmayan bu yasa ile çek mağdurlarını suçlamayın. unutmayınki bizimde piyasadan milyarlarca alacağımız var

 228. 11/02/2010, 23:40

  >REFERANS GAZETESİNDE SADECE 17 ADET YORUM YAYINLANMIŞ…AMA HEPSİDE BİZİM ARKADAŞLARIMIZIN YORUMLARI…

 229. 11/02/2010, 23:40

  >arkadaşlar efsane olan arkadaşa yüklenmeyin.mantıklı düşünelim.karşımızda öyle güçler varki hükümetide parmağında oynatıyor. bunları hep birlikte gördük.demiyorum hükümet haklı.sırıta sırıta bir kanun çıkardılar.ölsem ancak unutacağım.insan özgürlüğü bu kadar ucuz değil. çekzede

 230. 11/02/2010, 23:43

  >efsane kardeşsenin mahfolmana sebep olanlara oy verdiğin için pişman değilmişsinbirde üstüne üstlük kalkmışsın ölüm orucundan bahsediyorsunbence git 2 rekat şükür namazı kılyada göbeğini kaşıyan suata git halini arzet sana bir çözüm bulsun bir yudum huzur

 231. 11/02/2010, 23:44

  >SAYIN MUSTAFA BEY Çok fazla yordum sizi kusura bakmayın şimdi ben bu dilekçeyi anladım benim dört ayrı mahkemenin dördüne de ayrı ayrımı yazmam mı lazım yani benim çeklerim şirket çeki şirketin adresi ankara ve mahkemeler ankarada ben erzurumda ikamet ediyorum davaların erzurumda bir mahkemede görülmesini de isteye bilirmiyim hakkınızı helal edin SAYGILAR

 232. 11/02/2010, 23:45

  >SAYIN YÖNETİCİLER TESLİMİYETÇİ MÜCADALE DIŞINDA BAŞKA ÖNERİLERİNİZ VARSA BEKLİYORUZ YOK AKP ŞÖYLE YOK MHP ÖYLE YOK CHP BÖYLE KARDEŞİM SEN ADAM GİBİ MÜCADELE EDERSEN HEPSİ SENİN PEŞİNE DÜŞER SİZE ÖRNEK OLSUN DİYE TEKEL İŞÇİLERİNİN SUNDUĞU DERSİ TARİH BABA GÖZÜNÜZEMİ SOKSUN!!REFERANS GAZETESİ GİBİ BİR GAZETEDEKİ CÜRETE BAK TBİ CÜRET EDER 700 BİN AĞLAK SADECE AĞLIYOR SENİ KİM CİDDİYE ALIRKİ PARDON BİZİ DEMEK İSTEDİM.İÇKİLİ DEĞİLİM İÇKİ İÇMEYİ SEVMEM.B.A.ETKİNLİK 3 YAZIDA BENİM EĞER ÇIKARSA!!!!

 233. 11/02/2010, 23:50

  >SEVGİLİ YÖNETİCİLER YAZILARIMIN HEPSİNİ ÇIKARTIN YOKSA SİZİN ELEŞTİRİYE DAYANAMADIĞINIZI DÜŞÜNECEĞİM EĞER YAYINLAMAZSANIZ YAZILARIMIN BÜTÜNSELLİĞİ BOZULUYOR BAZI GAZETELERDE ÖYLE YAPIYOR!!!

 234. 11/02/2010, 23:53

  >Sayın ZAMAN sana bir mail atacağım. Burada kopyala yapıştır yapamadığın için gönderdiğim maili değerlendirirsin.

 235. 11/02/2010, 23:58

  >15 VE 17 ARKADAŞLAR ÇIKARIN ARTIK AT GÖZLÜKLERİNİZİ 13 DEKİ YORUMUMDA BEN HERHANGİ BİR PARTİ PROPAKANDASI YAPMADIM SADECE BİRAZ SABIR DİYORUM DÜNYA DA EN İYİ ÜLKELER BATMIŞ YANIMIZDAKİ YUNANİSTANIN HALİNİ GÖRMÜYORSUNUZ HERALDE.BAKIN DAHA GEÇEN GÜN SEKİZ BAYAN EMİNE ERDOĞANIN ZİYARETE GİTTİ TEKEL OLAYINDA SICAK GELİŞMELER OLDU NEDEN BİZLER BU TÜR OLAYLARDA ÖN AYAK OLMUYORUZ SONUÇTA ONLARDA İNSAN EVLADI BİZLERİM MAĞDURUYETİMİZİ ANLARLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM BANA BU ŞEKİLDE YAZILAR YAZARAK HİÇ BİR YERE VARAMAZSINIZ BEN SİZİN KENDİMİN BURADAKİ BÜTÜN ARKADAŞLARIN MENFAATİ İÇİN YAZIYORUM BUNU BİR KERE DAHA ANLAYIN LÜTFEN!! EFSANE

 236. 12/02/2010, 00:02

  >GARANTİLİ ÇEK KANUNU: VERGİ DAİRELERİ ÖDEME ARACI OLAN ÇEK DEFDERLERİNİ BASTIRSIN.FATURALAR GİBİ ÖDEME EVRAKLARIDA İŞLEM GÖRSÜN.İŞLETMELERİN BÜTÜN MAL VARLIKLARINIDA KAYIT ALTINA ALSIN.BORÇLU İŞLETMELERİN EL DEĞİŞTİRMESİNİ ÖNLESİN. ÇEKLE MAL ALIP SONRADA DOLANDIRICILIK YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPSIN.MALİ MÜŞAVİRLERİN ODA BAŞKANLARININ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASINI SAĞLASIN.HİSARCIKOĞLU GİBİ İŞVEREN SORUNUNU BİLMEYENLERİ GÖREVDEN ALSIN.MEMLEKET İKİ YILDA DÜZLÜĞE ÇIKAR.AVRUPADA OLACAK İNANIYORUMKİ HİSARCIKOĞLU ÇOKTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI.NE YAZIKKİ BURASI TÜRKİYE ÇEKZEDE

 237. 12/02/2010, 00:03

  >SEVGİLİ EFSANE SANA HELAL OLSUN KARDEŞİM BENİM NAMAZLA FALAN ALAKAM YOK AMA SEN2 VAKİT ŞÜKÜR NAMAZINI DA KIL İSYANINI DA YAP EĞER HALA AYNI PARTİYE OY VERECEKSEN VER KARDEŞİM O SENİN DEMOKRATİK HAKKIN BEN GERÇEKTEN ÇOK GÜLERİM BİR İNSAN 2-KERE HATA YAPARMI DİYE HAKKIN KARDEŞİM SEN BİLİRSİN BİZ SENİNLE ZATEN MÜCADELE BAYRAĞINI BİRLİKTE AÇIP BİRLİTE ELELE VERİRSEK O ZAMAN GÖRECEĞİZ NASIL HATA YAPPILDIĞINI HELE BİRDE KIŞI HAVUZA ATILIRSAK VE BİRLİKTE BİRYERLERİMİZ DONARSA TADINDAN YENMEZ SENİNLE BİRYERLERİ DONMA KARDEŞİ OLURUZ VARMISIN KARDEŞİM

 238. 12/02/2010, 00:13

  >SAYIN MUSTAFA BEY MAİLİNİ BEKLİYORUM

 239. 12/02/2010, 00:13

  >sayın 18 sitede tekrar yargılanma ile ilgili dilekçeyi bul istemini yap.Yasa senden yana.Elindekiler çek değil ki 5941 sayılı kanuna göre lehe olan berat olur

 240. 12/02/2010, 00:15

  >38 DE YAZAN ARKADAŞ EFSANENİN AKP Yİ SAVUNDUĞU YOK.BU HAKSIZLIK UĞRUNA ÖLÜM ORUCU BİLE TUTARIM DİYOR SEN HALA PARTİDEN BAHSEDİYOSUN,TEŞEKKÜR EDECEĞİNE.BU SİTE BU BAKIŞ AÇISIYLA AYLARDIR BİR ARPA BOYU YOL KATEDEMEDİ.ÇEKZEDE

 241. 12/02/2010, 00:16

  >SY ZAMAN İKİ MAİL ATTIM SİZE İKİSİNİDE Mİ ALMADINIZ .

 242. 12/02/2010, 00:18

  >18 de yazan sayın ö.k.arkadaşım gördüğüm kadarı ile sana yine cevap yazılmamış.ancak bazı şeylere kendiniz okuyarak ulaşabilirsiniz sizin durumunuz yukarıdaki targıtay içtihatında apaçık ortada.çekte vergi kimlik numarası yoksa ÇEK ADİ BELGE NİTELİĞİNDEDİR.taahhütname vermektense itiraz hakkını kullanmanı tavsiye ederim.

 243. 12/02/2010, 00:21

  >EYYY KADINLAR SİZE BİRŞEY SÖYLEYEYİMMİ EĞER SİZLER İŞİN İÇİNE GİRMEZSENİZ BİZ ERKEKLER TARİHİN BİZE GÖSTERDİĞİ GİBİ HİÇ BİR ŞEY BECEREMEYİZ ANCAK KAVGA EDER BİRİBİRİMİZE DAYILANIRIZ HALBUKİ EN DAYI GÜÇ ÖRGÜTLÜ GÜÇTÜR VE DAYILANMASI GEREKEN ADRESİ DE EN İYİ SİZ GÖSTERİRSİNİZ LÜTFEN BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYI DÜNYA NÜFÜSUNUN YARISI KADIN SİZLERDE YAZIN ÖNERİLERDE BULUNUN.YARIMIZ OLMAYINCA YARIM İŞ YAPIYORUZ HADİ BİZİ TAMAMLAYIN!!!

 244. 12/02/2010, 00:22

  >CHP NIN ANAYASA MAHKEMESİNE YAPTIĞI İPTAL İSTEMİ İLE İLGİLİ İTİRAZIN GEREKÇELERİNİ OKUDUM.ÇOK SAĞLAM GEREKÇELER HAZIRLAMIŞLAR,ÖZELLİKLE 2002 YILINDA YAPILAN RED KARARINA ATIFTA BULUNMUŞLAR VE KARARIN NE KADAR İSABETSİZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞLER.5941 SAYILI YASANIN 5/1 İLK İKİ TÜMCE BU SEFER İPTAL EDİLECEK GİBİ.ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN.

 245. 12/02/2010, 00:29

  >SEVGİLİ ÇEKZEDE KARDEŞİM BENİM EFSANEYİ ELEŞTİRDİĞİM FALAN YOK BEN KİMİN HANGİ PARTİYE OY VERDİĞİNE BAKMADAN YAZDIM VEREBİLİRDE YAZILARIMI DİKKATLİ OKUYORSAN BEN DİRENİŞ AĞIRLIKLI YAZIYORUM .B.A ETKİNLİK DİYE YAZIYORUM KUSURA BAKMAYIN BAZEN YAZMAYI UNUTUYORUM EĞER BENİ BÜTÜN OLARAK OKURSAN BENİM YAKLAŞIMIM ŞUDUR BEN SENİN FİKRİNE KATILMAYABİLİRİM AMA FİKRİNİ SÖYLEMEN İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM DİR

 246. 12/02/2010, 00:32

  >SAYIN MUSTAFA BEY Benim mail adresim zaman1453vakit@gmail.com bana mail gelmedi

 247. 12/02/2010, 00:32

  >siyaset meydanında başbakan çıkacaktı ne oldu iptal mi?

 248. 12/02/2010, 00:43

  >46 DA YAZAN B.A ARKADAŞ BAK ASLINDA HEPİMİZ ANLAŞABİLİYORUZ VE BİRBİRİMİZİ ANLIYORIZ.BİR TOPLANTI YAPALIM YEMEKLER BENDEN. ÇEKZEDE

 249. 12/02/2010, 00:44

  >HERKESE HAYIRLI GECELER. ÇEKZEDE

 250. 12/02/2010, 01:12

  >33 ve 34,yazıyorsun mangalda kül bırakmadın tamam yazda sana cevap verirken hitap edeceğimiz bir ismin olsun çokmu zor. yoksa hariçten gazelmi okuyorsum. olabilir bir blogger kaydı yapmamamış olabilirsin ama yazının altına en azından bir rumuz yaz ki bizde sana yazalım.bu arada referans gazetesine takılmayın çünkü öğlen yazdığım yorum yayınlanmadı biraz amiyane olacak ama yemedi yiyorsa yayınlasınlarsaygılar herkese

 251. 12/02/2010, 01:43

  >akp ye oyunu verdin bizleride mahvettin efsane bişmişkelle hesabı aclık tan bahsediyorsun kendine iyilik yap sabahtan başla umurumda olursa ona destekleyen yok yanlış falan diyenlerde beraber yarın sabah başlayın MK mailimi telefonumu dün yazdım körmüyüm cevap yazı alamadım herkese iyi günler diler bodrumlu chp li sülo bodrum48

 252. 12/02/2010, 01:48

  >33-34 bu site senin uşağın değil.sen kimsin belli değil. Adam ol.A.D

 253. 12/02/2010, 01:52

  >Sayın 33-34 size iyi geceler diliyorum.Bizler yönetici filan değiliz.Sadece karşılıksız çeklerden dolayı meydana gelen mezalim karşısında hasbelkader bir birlikteliği yaklaşık 14 ay evvel kurduk ve katılımcı diğer arkadaşlarla birlikte ortak fikir birliğine vararak doğru yada yanlış bir mücadele biçimi belirledik.Bundada başarılı olduğumuz kanaatindeyiz.Biz hukuk mücadelesi veren,hukuğa sonuna kadar güvenen ,adalete ve onun mensuplarına güvenen bir bloğuz.Hukuk mücadelesi bitene kadarda bu böyle olacaktır ve sonunda madem haklıyız istediğimizide alacağız.ÇÜNKÜ HAKLIYIZ….ÇOK GÜÇLÜYÜZ,BİLGİLİYİZ,DONANIMLIYIZ ve HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SİYASET-DİN-DİL-IRK GÖZETMEKSİZİN BİR AMAÇ UĞRUNA BİR ARADAYIZ.BÖYLE OLDU BÖYLEDE DEVAM EDECEK.Her fikre açık ve saygılıyız.BU BLOĞUN GÜCÜNÜ KİMSE HAFİFE ALMASIN çünkü hafife alınacak bir blog değil bu birliktelik.Bu blogda yazan herkes liderdir , herkez donanımlıdır.Herkez mücadeleye sonuna kadar hazırdır.BU BLOGDA HERKEZ DİRAYETLİDİR.BU BLOĞU TOPLUMUN HER KESİMİ DİKKATE ALMALIDIR.BU BLOG BUGÜN BİR MİLYONU AMA YARINLARDA ADALET TECELLİ ETMEZSE 5-10 MİLYONU TEMSİL EDECEKTİR.BUNADA HAZIRDIR…Saygılarımla assos — ekm 2510

 254. 12/02/2010, 02:19

  >Bodrum 48,böyle daha güzel dün yazmış olman bugün isim yazmadan yorum yaptığında seni tanımamızı gerektirmiyor. ya blogger hesabı açıp adınla yazarsın yada yazının sonuna rumuzunu eklersinki bilelim kim yazıyor. Parti konusu ayrı bir konu bizim derdimiz belli ama illedeanlamak istiyorsan ve bodrumdaysan iyi kötü marmarisi, milas öreni bilirsin 2.sininde belediye başkanı arkadaşımdır. Marmaris turunç Ali bey ören kazım bey…… beni bilen bilir ben 14 aydır burdayım bu iş bitmedende biryere gitmeyeceğim. Çünkü 47 yaşındayım hertürlü hükümet gördüm ama AKP dönemindeki kadar bir zulüm görmedim. üstelik yüzümüze bakıp gülümseyerek, kendilerini izlediğimizi bild,kleri halde göbeklerini kaşıyarak (suat Kılıç) insanlara zulmeden görmedim. Bir yazarkasa Dsp Mhp koalisyonunu bitirdi ama bunlar bittide bunu geciktirmek için 6 ayda 50 tane darpe planı çıkardılar bizim yapamadığımız acitasyonu yaparak iktidardalar. neredeyse bülent arınç ın timsah gözyaşlarına ben bile inanacağım iyi rol yapıyorlar. ama yemezler… anlamışsındır sanırım ne demek istediğimi. bir sözümde AKP ye oy vermiş ve pişman değilim diyen arkadaşıma, verdiğinde haklı olabilirsin, kendi fikrindir saygı duyarım ama son bir yıldır hala pişman değilim diyorsan bende seni allaha havale ediyorum. Çünkü olanları biliyorsun demektir. Sor bakalım Jenardiye bu yasa Meclis Adalet Komisyonunda iken AKP li komisyon başkanı Ahmet İyimaya nın ne dedeiğini, ne söz verdiğini ve sonrasında ne olduğunu ve en sonda çıkıp TV lere neler dediğini sadece bunları dinlesen ve Suat Kılıç ın bize son dakika golü atarken göbeğini nasıl kaşıdığını…. bunlar milletin vekili olsadı bunu yapmazdı… kimin vekili oldukları belli… şimdi seçimler geldiğinde onlara asilleri oy versin biz adam olup bize vekillik yapacaklara oy verelim. halada bunu beceremeyeceksek gidip paşa paşa yatalım kimseyede kızmayalım…. ÇünküİNSANLAR HAKETTİKLERİ ŞEKİLKDE YÖNETİLİRLERBUNUDA UNUTMAYALIMSAYGILAR

 255. 12/02/2010, 03:13

  >mk blok yaptım 2 adet yazıyorum kendime geliyor kacak değilim şans davalarım yeni 4 adeti adp ce aldı 4 adeti davası devam edyor sıkıntım acil bir durumum yok bütün davalı ceklerin benim iyi niyetim birde cumhuriyet altını gibi temiz kredi imkanımı değer esnaf arkadaşlarımayardımım olsun düzelsinler tefeci şerefsizlerineyolunmasınlar bankalarına cek kredisi icin verdiğim cekler icin bu gün iyi durumda olsam yine veririm ama akp nin yaptığı kriz keriz ne dersen coğu esnafında desteğiyle bu oylara ulaştığnı sağır sultan dahi biliyor chp nin an mah kemesine gitmesi icin nasıl fikri beyni düşüncesi kişiliği ters kimselerle aynı kazanda benimde pişiyor olmam zoruma gidiyor MKmailim y.suleymanol@yahoo.com.trtel 05316291750

 256. 12/02/2010, 05:13

  >değerli arkadaşlardefalarca yazdım sanırım bir kere daha yazmam gerekiyor….2003 YILINDA 3167 SAYILI YASAYA 4814 SAYILI YASA İLE EKLEME YAPARAK HUKUKUN ARKASINI DOLANARAK ADLİ PARA CEZASI ADI ALTINDA HAPİS CEZASINI KALDIRDIK HİKAYELERİYLE ONBİNLERCE İNSANI HAPİSLERDE ÇÜRÜTEN AKP İKTİDARIDIR….GEÇMİŞİ AÇIP TUTANAKLARI OKURSANIZ BUNA KARŞI OY VEREN O DÖNEMDE CHP DİR… VE NEDEN ANAYASA MAHKEMESİNE O TARİHTE GÖTÜRMEDİKLERİNİ HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM…BİZİM MÜCADELEMİZE GELİNCE OCAK 2009 DAN BU YANA BU KONUNUN MÜCADELESİNİ VERDİK…EĞER BU MÜCADELE OLMASA İDİ BU YASA HİÇ BİR LEHİMİZE HÜKÜM OLMAKSIZIN 2009 UN 6 .AYINDA ÇIKACAKTI….HAKKI KÖYLÜNÜN TV LERDE ÇIKIP ANLATTIĞI GÜNLERİ UNUTMAYIN…KARŞI ÇIKIP BİNLERCE TELEFON AÇILMASA İDİ ŞİMDİ BU BAZI BALIK HAFIZA ARKADAŞLARIN BEĞENMEDİĞİ LEHE DURUMLARDA OLMAYACAKTI….BU KONULAR BU KADAR AÇIKKEN ÇIKIP SİYASET YAPIYORSUNUZ DİYE SUÇLAYAN AKLI EVVELLE Rİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM…POLEMİK OLUR DİYE YAZMIYORUM AMA BİRAZ DAHA AKLI SELİM DÜŞÜNMEKTE FAYDA VAR….BU KONU BİR PARTİ MESELESİNDEN ÇOK.KAZIĞIN NERDEN GELDİĞİNİ ANLAMA KONUSUDUR…AZİZ NESİN İN YILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZE KATILMIYORUM FAKAT % 95 OLMASADA % 5 İN BU SİTEYİ KARIŞTIRMASINIDA İSTEMİYORUM…AYRICA M.K NİN GÖRÜŞLERİNİN ALTINA DA İMZAMI ATIYORUM….EKLEMEK GEREKİRSE CHP NE ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEKTEN KAÇINAN HERKESTE YUKARIDA ANLATTIĞIM % 5 İN İÇİNDEDİR..NANKÖRLÜK İNSANI Bİ YERE GÖTÜRMEZ….MY WAY

 257. 12/02/2010, 09:56

  >Günaydın arkadaşlar ,Hayırlı cumalar,hayırlı sabahlar,Hayırlı haberler….Sayın M.K ve Sayın MY WAY ,aynen katılıyorum.

 258. 12/02/2010, 10:38

  >BU SİTENİN AMACI GEREKSİZ YERE NE BİRBİRİMİZİ POHPOHLAMAK NE DE TARTIŞMAK OLMALI.ZAMAN BİRLİKTE BİRŞEYLER YAPMAK ZAMANI.HEPBİR AĞIZDAN SESİMİZİ,HÜKÜMETE,MİLLETVEKİLLERİNE,ANAYASA MAKKEMESİNE,TÜM MEDYAYA DUYURALIMBİRLİK OLMAKTAN BAŞKA GÜCÜMÜZ YOKGAYRET EDELİM ARKADAŞLAR

 259. 12/02/2010, 10:41

  >http://haber.gazetevatan.com/Basbakan_geregini_yapin_dedi/286998/1/Gundemerdoğanın yiğeni 50 kilo esrar ile yakalandı şimdi esrarlar adli tıpa gider bunlar kurutulmuş nane dedittirler geri çıkartırlar

 260. 12/02/2010, 11:22

  >GÜNAYDIN ARKADAŞLARHAYIRLI CUMALAR,İNSANOĞLUNA ZULÜM YAPANLAR ALLAHIN GAZABINDAN KURTULAMAYACAKTIR.BİLE BİLE ONLARI DESTEKLEYENLERDE BU ZULME ORTAK OLUYORLAR.MK.VE MY WAY A KATILIYORUM

 261. 12/02/2010, 11:47

  >OFLUOGLU YİNE SİTESİNDE ZIRVALAMAIŞ. ÇEK MAGDURLARINI EYLEM KOYMAYA DAVET EDİYOR, HEM EYLEME DAVET EDİYOR, HEMDE MAGDURLARI CAHİL, KAPASİTESİZ, KOYUN SÜRÜSÜ OLARAK GÖRÜYOR(BAZILARI KIZACAK AMA BURADA BU SİTEDE HALA AKP Yİ SAVUNAN ZİHNİYETİ GÖRDÜKÇE OFLUOGLUNUN BU GÖRÜŞÜNE KISMEN KATILMAMAK ELDE DEGİL.)YAZISINDA GİZLİ BİR AKP HAYRANLIGINI SEZDİM, OFLUOGLU BENİM MHP Lİ OLDUGUMDAN ŞÜPHELİYDİ BENDE ONUN SOSYAL DEMOKRATLIGINDAN ŞÜPHELİYDİM ODA KESİNLEŞTİ. ASLINDA OFLUOGLUNA İNANMAK GÜVENMEK İSTİYORUM AMA BUGÜNE KADARKİ HAL VE GİDİŞAT BİZLERDE BÖYLE BİR KANAAT OLUŞTURAMADI. HEM BENİM PARAYLA PULLA İŞİM YOK, ÇEKLE DERDİM YOK BUGÜN KENARA ÇEKİLİRİM DİYOR, HEMDE HALA ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR. 250 ADET MAGDUR ARIYORMUŞ, SAYIN OFLU KOSİAD'TA BULAMADINMI, ÇÜNKÜ ONLAR KOYUN DEGİL GALİBA SENİN VE AVANEN ÜÇ BEŞ MUTLU VE PUTLU AZINLIK. ÇEKLE MAGDURLUKLA ALAKASI OLMAYAN MACERACI VE TUZU KURU İNSANLAR. DEMEKKİ ÇEK MAGDURLARI SİTESİ BİR EKOLMÜŞ VEDE ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZMIŞ. EVET DEMEDİ DEME SEN KENDİN ÇALIP KENDİN VE ÜÇ BEŞ AVANENLE OYNUYORSUN. BİZDEN NE İSTİYORSUN KOYUN SÜRÜSÜNÜ ARKANA TAKIP ONLARA ÇOBANLIKMI YAPACAKSIN.BİZİM SENDEN TEK İSTEGİMİZ VAR GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ.

 262. 12/02/2010, 12:45

  >herkese hayırlı cumalar arkadaşlar bir sorum olacak bilen cevap yazarsa sevinirim benim ceklerim 2006 yılında yazıldı uyaptan takip ediyorum beni 2008 de mahkemeye vermişler burda çeklerin birinde nihai karar verildi diyo yeni ne anlama geliyo bilen yazsın lütfen

 263. 12/02/2010, 12:56

  >sayın 12. sırada yazan arkadaşım durumunuzdanayrıntlı bilgi sahibi olmamız gerekir.KAYAMEN

 264. 12/02/2010, 13:04

  >arkadaşlar başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum.İstanbul 11.asliyede vekaleten çek kaeşidesinden dolayı ceza çıkmıştı.temyiz etmiştim.hem ben hem firma sahibi (vekalet veren) ceza almıştı.gittim uyarlama yargılaması taleb ettim.hakim kabul etti dosyanın akıbetine bakmaya gittim.firma sahibi ( vadesinden önce aynı zamand)beraat etmiş benimki daha belli değil.sebebini sordum temyiz ettiğim için temyiz etmeseydim ben de beraat edecekmişim.böyle saçmalık olur mU? gülermisin ağlarmısın?

 265. 12/02/2010, 13:21

  >CHP NIN ANAYASA MAHKEMESINE BASVURUSUNDAN SONRA BIR GELISME VARMI. HAKKI

 266. 12/02/2010, 13:23

  >SAYIN CUNEYT YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ LUTFEN

 267. 12/02/2010, 13:45

  >Arkadaşlar sizlere bir soru sordum kimse yanıtlamadı,tekrar soruyorum,benim kesinleşmiş adli para cezasından dolayı yakalamam çıkmış.Ben şimdi gidip taahhüt versem,bir sene sonra da desemki ben taahhüdü yerine getirmek istemiyorum,adli para cezamı biriktirdim şimdi bir kerede ödemek istiyorum desem,taahhüt ile ilgili bir sorun yaşarmıyım,bir de taahhüdün pararsını ödetmesinler.Lütfen bir bilgi rica ediyorum.

 268. 12/02/2010, 13:58

  >sayın 65dosyanızla ilgili gelişmeleri ve gerekçeli kararlarını hem firma sahibinin hem de sizinkini paylaşmanız mümkün mü?

 269. 12/02/2010, 14:13

  >karar elime geçmedi firma sahibi beraat etmiş.onun kararını alamadım.Önder

 270. 12/02/2010, 14:18

  >Sayın SAMİ KAL hemşehrim. Ben istanbuldayım ama seninle hemşehriyiz BOZKIR lıyım. Ancak yazılarını çok keskin ve faydasız buluyorum.Sayın OFLUOĞLU hakkında seninle aynı kanaatte değilim, bu dava için çok çalıştı, yapıcı ve olgun bir çağrısı var ki hepimizin ortak menfaatine.Bie Konyalı olarak senden yıkıcı değil yapıcı söylem ve faaliyetler bekliyorum. Sevgi ve Saygılarımla. KAYAMEN

 271. 12/02/2010, 14:23

  >arkadaşlar şu an temyizde olan dosyalar mahkemeleremi iade ediliyor ve mahkeme kararını yenidenmi temyiz edeceğiz birileri açıklasın

 272. 12/02/2010, 14:36

  >65 Yazan önder bey şişli 11 mahk. sine ne zaman uyarlama için müracaat etmiştin. O mahkemede benimde var. Ceza çıkmış kesinleşmiş ama mahkeme beklemeye almış. Bende müracat etsem olurmu acaba teşekkürler

 273. Aa
  12/02/2010, 14:43

  >Karamehmet'e sürpriz destek! "Bari asın da, hepten kurtulun!"Büyük vergi cezasıyla cebelleşen Doğan Grubu'nun önemli isimlerinden Mehmet Ali Birand, Mehmet Emin Karamehmet'e büyük destek verdiBari asın da, hepten kurtulun !Mehmet Karamehmet hakkında 11 yıl hapis kararı çıktı. Yurt dışına çıkışı yasaklandı. Hakkında neredeyse idam anlamına gelecek böylesine ağır bir karar çıkan kişi, Türkiye'nin en girişimci, en başarılı iş adamlarından biri. Ancak ne yapıp edip, bu adamı ayağından aşağıya çekmek için yıllardan beri elimizden geleni yapıyoruz. Karamehmet'in yaşadıkları sadece ona özgü de değil. Bu ülkede iş yapmaya kalkan her kişi düşman gözüyle görülür.Bu ülke kadar başarıdan hoşlanmayan, başarılı insanları cezalandırmaktan keyif alan, herhalde başka bir yer yoktur.Kim başarılı olur ve zenginleşmeye başlarsa, hemen peşine takılırız.Ya hırsızdır…ya dolandırıcı…veya iktidarı yalayıp ihale kapmıştır.Kendimiz böylesine art niyetli ve kötü düşünceli olunca, yasalarımızı da bu mantığa uygun şekilde düzenleriz. Yasaları öyle yazarız ki, önümüze gelen dosyanın mutlaka kötü yanını çıkarmak için tuzaklar kurarız.Yargıçlarımız da, ister istemez yasalardan uygularken, olaya olumlu yönünden değil, olumsuzluklarından bakar.Gazetecilerimiz de böyle yetişmiştir.Kendimiz hariç, herkesi üçkağıtçı olarak görürüz. Haberlerimiz hep bu kafa uygun biçimde yazılır. Manşetler hep tersten atılır.Mehmet Emin Karamehmet işte bu garip dünyanın en son örneği ile karşımıza çıktı. İstanbul 8 inci Ağır Ceza Mahkemenin 11 yıl hapis cezası, yukarda anlattığım ortamın bir sonucudur.Devlet bürokrasisi dosyaları hazırlar, ilk defasında başaramazsa, yine üstüne gider ve diz çökertene kadar mücadele eder.Davanın içeriğini bilmiyorum. Yargıçlarımız ellerindeki veriler ve önlerindeki yasalara göre bir karar vermişler. Zaten benim değinmek istediğim de bu. Bürokrasinin yaklaşımı ve yasaların çarpıklığı.Karamehmet'in şanssızlığı ona özgü de değildir. Bu ülkede büyük iş yapmak için ortaya çıkan hemen herkes aynı akibetle karşılaşır…Çok azı elimizden kurtulur. Mutlaka bir köşeye sıkıştır ve ağzını burnunu dağıtırız.

 274. Aa
  12/02/2010, 14:52

  >Evet arkadaşlar Sy.Birand konuyu ele aldı en sonunda.Kendisine ulaşıp olayın derinliğine inmesini sağlayabilirmiyiz diye düşünüyorum.

 275. 12/02/2010, 14:52

  >şişli değil istanbul (sultanahmet) ama şişli mahkemelerinin tamamı beraat veriyor.

 276. 12/02/2010, 15:15

  >SAYIN 68 Siz şimdi taahhüt verseniz yarın ben taahhüt e uymuyorum desen olmaz.Adli para cezaları farklı bir kategoride taahhüt farklı kategoride.Taahhüt ü verirsin temerrüt faizini kabul etmiş olursun.Belli bir süre seni rahatlatır infazın ertelenir.Keza süre bitiminde infazın tekrar gündeme gelir.Bu defa adli para cezasını ödeyeyim dersin hani oldu ya kabul edildi diyelim.Sizin 5941 sayılı kanunun geçici 2 maddesinin b fıkrasını adli para cezası olarak görme.Adli para cezası 5941 sayılı kanun içerisinde değildir.O maddede bir nevi taahüt tür.Sadece o madde eğerki alacaklıyla anlaşılamazsa şartsız yani anlaşma aranmaksızın savcılık veya mahkeme tarafından soruşturma ve kovuşturmanın durdurulması ile ilgili bir maddedir.Yani burada da alacaklıya verdiğin taahhüt geçerlidir.5941 sayılı kanunun taahhüt sunumu borçluya daha iyi ödeme olanağı sunmak için yasaya konulmuştur.ADLİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YASA 5275 NOLU YASA MADDE 106 DIR GENEL ŞARTLARI DAHA AĞIRDIR.Ayrıca 5941 s.k şartlarda ödeyebiliyorsan borcunu ödemen daha uygundur keza hem gerekçeli hem gerekçesiz verdiğin taahhütlerin ikisi de aynı düzeydedir.Sadece b bendine göre taahhüt verirsen hiçbir şekilde ödemede aksaklık olsa dahi süre bitimine kadar alacaklı taahhüt e riyaat etmeme gerekçesiyle mahkemeye baş vuramaz.Şartlı verilen zamanı alacaklı beklemek zorundadır.Zaten taahhüt süren bittikten sonra ortada geçici madde 2 diye bir şey kalmadığı için 5275 sayılı yasaya göre işlem yapman gerekir istersen 5275 s.k madde 106 yı bir oku ne demek istediğimi anlarsın.Alacaklı da boş durmaz verilen taahhüt doğrultusunda yasal haklarını arar.

 277. 12/02/2010, 15:19

  >75 de yazan arkadaşım.Sen hangi ülkede yaşıyorsun.Mehmet Ali Birant gibiler senin benim için bağırıp çağırmazlar,onlar sermayenin uşaklarıdır.zaten Karamehmet denen adam Caterpılleri kaçak olarak yurda sokmaya çalışan bir sürü mahkemeden bununla ilgili ceza almış geçmişi sürekli kaçakçılık,vs ile dolu bir gruptur.Araştırırsan bu grubun yapı krediyi nasıl aldıklarını da görürsün eskiden.Hatırlayın türkcelin ilk sim kartlarına ve cep telefonlarına 1200 usd verdiğimiz günleri.Muadillerinin 10 usd oldukları zaman tüm türkcellin kurulum ve yatırım bedelini bizim üstümüze yıktıklarını.Mahkeme doğru kararı vermiştir ve suçlular adaletten asla kaçamazlar.M.Ali Biranta gelince çekle ilgili tek bir haber yapsın ben taksimde kendimi yakarım.O ancak Apo şerefsizi ile görüşür.

 278. 12/02/2010, 15:30

  >YARDIMAnkara'da, adamın biri işine giderken birden anormal bir trafiğin içine düşer. ama trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır. Bir süre sonra arabasının yan camına birisinin tıkladığını görür ve camını açar-Ne var, ne olmuş acaba???-Teroristler Tayyip Erdoğan'ı yakaladılar…. Eğer 1 milyar YTL verilmezse üzerine benzin döküp yakacaklarmış!-Yaa?- Evet, işte onun için herkesten biraz yardım topluyoruz.- İnsanlar ne kadar veriyor ortalama olarak?- Valla, yaklaşık olarak 5'er litre…! ! !

 279. 12/02/2010, 15:51

  >78 de yazan arkadaş birand'ı ne güzel anlatmışsın helal olsun

 280. 12/02/2010, 15:53

  >ARKADAŞLAR, RAHMİ OFLUOĞLU SİTESİNDE 250 KİŞİLK BİR GRUPLA ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE BİR DİLEKÇE VE TEMENNİ VERME ORGANİZASYONUNDAN BAHSETMİŞ..GÜZEL BİR FİKİR.SAMİ KAL ABİCİM DEDİKLERİNE AYNEN KATILIYORUM ANCAK ,BİZ BU DAVADA EN UFAĞINDAN BİR İCRAAT YAPANI TEBRİK ETMESSEK,MENFAATSİZ FİKİRLERE SAYGI GÖSTERMEZSEK NASIL TOPARLANIP BİR ARAYA GELECEZ..SAYIMIZIN ÇOKLUĞUNU KARŞI TARAFA YADA MUHATAPLARA NASIL GÖSTERİCEZ.YALNIZ BU FİKİRDE BİRKAÇ KAFA KARIŞIKLIĞI VAR.1. GİDİP DİLEKÇE YADA TEMENNİDE BULUNACAĞIMIZ YER ASLİYE CEZA MAHMEKESİ DEĞİL..ANAYASA MAHKEMESİ.2. BU ZAMANA KADAR BU ŞEKİLDE BİR OLUŞUM İLE MİLLET MENFAATİNİ GEREKTİREN BİR DURUMDA BU ŞEKİLDE BİR OLAY MEYDANA GELMİŞ Mİ3.BAYRAKTARIN KİM OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL ÖNEMLİ OLAN SONUÇTUR.BU İŞİN BENİ SİZİ ONU BUNU YOKTUR. Bİr ZAMANLAR BURHAN İŞCAN VARDI ODA MEVTA OLDU ÇOK ŞÜKÜR.BİZ BAYRAKTAR ARAMIYORUZ BUNUN SEVDALISI DA OLMADIK.KİM OLUCAKSA GEÇER OLUR.4.ANAYASA MAHKEMESİNE BU ŞEKİLDE BİR YAKLAŞIM TERS TEPEBİLİRMİ5. BUNCA ATIŞMA VE KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOLARINDAN SONRA BİR ARAYA TOPLANMA İŞİNİ NASIL YAPACAZ?KİM DEDİKLERİNİ YUTACAK VE UNUTACAK?6. HALA FARKINDAYSANIZ RAHMİ OFLUOĞLUNA İNSANCA YAKLAŞIMIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.BUNUN ALTINDAN BAŞKA BİR ŞEY ÇIKMAYACAINI NASIL GARANTİ EDEBİLİRLER.SORUNLARIMIZ BUNLAR..

 281. 12/02/2010, 15:55

  >sn 70 önder dava no filan versen belki biz ulaşabiliriz. bizim için gerçekten önemli

 282. 12/02/2010, 16:00

  >sayın JENERDİ Anayasa mahkemesine bu şekilde bir yaklaşım ters teper.Şiddetle düşünülmesi gerekir.Bu faliyeti göstermek isteyenler.Şu anda 5941 sayılı yasa anayasa yargısı altındadır.Bu olay yargıya baskı veya yargıya müdahaleye girer.Sakın bizim adımız altındaki kişiler bu sürcin içine girmesinler.Altına da imza atmasınlar.Bu olay Anayasa mahkemesinin önüne çelenk koymaya benzemez.

 283. 12/02/2010, 16:06

  >çok teşekkür ederim Mustafa kardeşim.Tam aydınlandım.Sağolasın68

 284. 12/02/2010, 16:12

  >sayın mustafa, bizde zaten bu konuyu bu sebeble tartışmaya açtık..herkes bakalım ne diyecek…yorumlarınıza ihtiyacımız var..

 285. 12/02/2010, 16:12

  >Mustafa arkadaşın görüşlerine aynen katılıyorum.Çok doğru.Yargıya müdahale ters teper.Adımların çok dikkatli atılması gerekiyor.

 286. 12/02/2010, 16:14

  >Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bir olaya müdahil yaklaşımlar ters teper bu bir ceza davasıdır Parti kapatma davasına benzemez. hatırlarsanız parti kapatma davasında Anayasa mahkemesi önünde bir grup eylem yaptı, arkalarında iktidardaki bir partinin desteği olduğu alanen ortada olmasına rağmen nasıl ters tepti grup hakkında ne eleştiriler oldu grup meçzup ilan edildi.Sadece Anayasa Mahkemesi sitesinden kısa öz ve bu çek yasasında halkın yaşadığı sorunlara ait kısa mesajlar gönderilir ve kanımca bu etkilide olur. Ölmez

 287. 12/02/2010, 16:14

  >Arkadaşlar anayasa mahkemesi dün toplanmadımı. Hiç hareket yok. Katakulleye gelmeyelim

 288. Aa
  12/02/2010, 16:24

  >“TÜRKİYE TEHLİKEDE”10 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikan asıllı Türk vatandaşı Prof. Dr. James (Cem) Ryan ABD Başkanı Obama’ya bir mektup yazdı. Hiçbir satırına dokunmadan yayınlıyoruz…Sayın Barack H. ObamaAmerika Birleşik Devletleri BaşkanıThe White House1600 Pennyslvania Avenue NWWashington, DC 20500USASayın Başkan Obama:Türkiye’de hüküm süren koşulların acımasız ayrıntılarına derinlemesine değinmeye gerek yok. Bu konu hakkında size geçen yıl iki kez yazmıştım. İsterseniz bu mektupları aşağıda verilen adreslerden tekrar okuyabilirsiniz (1). Siz olmasanız da yönetiminizden birileri mutlaka okumalı; zira laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bekası ciddi bir tehlikededir, demokrasi adına sivil bir darbe ile diz çöktürülmektedir. Yeats bu durumu 1933’lerde derken durumu en iyi şekilde ifade etmiştir:Yapmayı üstlendikleri her şeyiGerçekleştirdiler;Her şey asılı kaldı Yaprak ayasında asılı çiy gibi. (2)Türkiye şu anda tam da bu tehlikeli pozisyondadır; “yaprak üzerinde asılı bir damla çiy gibi.” Ve ONLAR, yıkıcı görevlerini üstün başarıyla yerine getirdiler. ONLAR kim mi Sayın Başkan? Bunu açacağım, ama kısa bir özetten sonra.Demokrasilerin “olmazsa olmaz” koşulu, bağımsız yargıdır. Türkiye’de demokrasi yoktur. Anayasal güvence altında olması gereken insan hakları, pervasızca ve sınır tanımadan ihlal edilmektedir. Konuşma ve ifade özgürlüğü olmadığı gibi toplanma özgürlüğü de, mahremiyet de yoktur. Yargıçlar ve ordu dahil herkes dinlenmekte, e-mailler izlenmektedir. Yöneticileri yollarını düzeltmekten aciz ülkede, teknolojinin son ürünü, polis devleti dinleme aygıtları yayılmış durumda. Bunlar nereden geldi sayın Başkan? Yoksa bu, Amerika’nın ‘istihbarat paylaşımı’ programının bir ikramı mı? Türk ordusu bile dinleniyor! Ve hükümet tarafından!Ne kadar ayıp! Bir ulusun güvenliği için ne kadar tehlikeli! Bunun sonucunda aşağılık ve çirkin senaryolar ortaya çıkıyor. Yeats’in saptaması burada da aynen geçerli: “En iyi insanlar inançtan, güvenden yoksun iken en kötüler tutkulu güçle dolular.” (3) Üstelik gösteriye yeltenen herkes dayaktan ya da gazdan nasibini alıyor. Polis –muhtemelen Hitler’in kahverengi gömleklilerinin en iyi karşılığı- Türk ordusunun ve …Türk halkının karşısında, ordu halkın özü çünkü. Bu toprakların üzerine ölüm sessizliği çöktü sayın Başkan. Bu, basit tanımla, İslamofaşizmdir. Orwell’ci egemen güç, yalan söyleyen, aldatan, çalan iktidardaki parti AKP, buna demokrasi adını vermektedir. Türkiye bugün bu durumdadır.

 289. 12/02/2010, 16:34

  >sayın site yöneticileri yeniden yargılama sonucu çıkan emsal kararları sitede bir köşede yayınlayabilirmisiniz,ben avukatımla birlikte mesela erken ibrazdan verilen beraat kararı arıyorum teşekkürler…

 290. 12/02/2010, 16:36

  >sn. CÜNEYT BEY ve arkadaşlar bir şey sormak istiyorum,yukarıda yargıtayın son kararı var benim anladığım sözlü vekalet ile çek keşide edenler içinde adli para cezası uygulanmaz diyor.peki ben sözlü vekaletle çek keşide ettim. şirket yetkilisi teyzem imza benim davalar teyzeme açılıyor henüz yeni şimdi ben çıkıp sözlü vekaletle ben imzaladım desem hem ben hem teyzem kurtulurmu hapislikten.?yardımcı olun bize lütfen

 291. 12/02/2010, 16:58

  >sayın 90zaten şuan bazı kararlar yayınlanmış durumdadır mahkeme kararları adlı yere girerseniz görebilirsiniz saygılar.

 292. 12/02/2010, 17:04

  >KAYAMEN HEMŞEHRİM, BEN KONYADAYIM SENİNDE KONYALI OLMANA SEVİNDİM. BU RAHMİ OFLUOGLU VE AKP HAKKINDA BU SİTEDEKİ GOCUNMALARI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM. ADAM MAGDURLARI RESMEN KOYUN YAPMIŞ HALA İYİ NİYET ARANIYOR.YAZILARIM KESKİNDİR, YARARLI VE YAPICI OLUP OLMADIGINIDA ZAMAN GÖSTERECEK. BU GÜNE KADAR HEP HAKLI ÇIKTIM.MALUM SİTEDE BİZİ İŞ BİLMEZLİKLE , İŞİMİZİ İDARE EDEMEDİĞİMİZLE, BASİRETSİZLİKLE SUÇLADILAR BUNLAR SUÇ DEGİL, ADAM RESMEN KOYUNSUNUZ DİYOR SUÇ DEGİL, BEN SESİMİ YÜKSELTİYORUM SUÇ OLUYOR. BEN BU İŞTE ART NİYET ARARIM ONLARIN BİZE İYİLİĞİ AYININ YAVRUSUNU SEVMESİ GİBİDİR.KARDEŞİM YA ÇOK İYİ NİYETLİSİNİZ OLAYLARIN FARKINDA DEGİLSİNİZ, YADA ………………BEN KOYUN DEGİLİM KOYUN OLMAYA TALİP OLANLARA SELAM OLSUN

 293. 12/02/2010, 17:12

  >sayın 92 tesekkür ederim o kararlara baktım ama asıl merak ettiğim vadesinden önce yazılan çekler ile ilgili beraat kararları

 294. 12/02/2010, 17:14

  >YAHU ARKADAŞLAR BİZLER DEĞİLMİYİZ VAKTİYLE BU SİTEDE YAYINLANAN ANKARA HUKUKLU ARKADAŞIN METNİNİ ÇOĞALTIP HEM YARGITAYA HEM DE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDEREN..??NEDEN ŞİMDİ TERS TEPSİN???BİRİNİZ LÜTFEN AÇIKLAYINSAYGILAR.

 295. 12/02/2010, 17:23

  >KayamenO metin Anayasa mahkemesine gönderildiğinde, yasa iptal başvurusu yapılmamıştı, şu anda dava açılmış durumda

 296. 12/02/2010, 17:37

  >arkadaşlar bence anayasa mah'ne gidilsin.ters tepmez.zaten bizi tepen tepmiş.biz ideolojik tavır koymuyoruzki bizimki ideolojik degil insani hak araması aynı tekel işçileri gibi…

 297. 12/02/2010, 17:42

  >Sayın Mustafa(77 deki yorumunuz),Yeni uygulamada model değişikliği mümkündür.Zira şikayete bağlı suç olan cezada şikayetçi tarafla herhengi bir şekilde anlaşma halişnde şikayetçinin şikayetini geri çekmesi halinde dava düşeceğinden model değişikliği her aşamada söz konusu olabilir…Elbette kişilere ve şartlara bağlı izafi bir durumdur…

 298. 12/02/2010, 17:46

  >tck madde 228 ve anayasanın 138. maddesi kesin hükümleri koymuştur.Keza bizler hem kanun arıyoruz demokrasi diyoruz.Hemde yasaların suçtur dediği bir faliyet içerisine giriyoruz.Onuda bırakalım bu faliyet karar aşamasındaki kişilerin görüşlerini aleyhimize çevirebilir.Bu faliyetin yeri Anayasa mahkemesi değildir.

 299. 12/02/2010, 17:48

  >Mustafa Kemal bir bağımsızlık ve hürriyet savaşçısıydı..Amerikan mandasını reddetmişti.Bazı arkadaşlarına rağmen..AKP ye hiç oy vermedim,vermem de..Ancak ülkemi herhengi bir ülkeye şikayet de etmem..Herhangi bir yanlışı eleştiriken başka bir yanlışa düşmeyelim.

 300. 12/02/2010, 17:48

  >Değerli Arkadaşlar,Anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesine dilekçe ve benzeri başvuru konusu tartışılıyor.Bu konuda düşüncelerim şöyledir,CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı İptal Başvurusunun III GEREKÇE bölümünü okuduysanız, ne kadar kapsamlı ve titiz bir ön çalışmanın ürünü olduğunu görürsünüz. Bu anlamda CHP'nin söylemediği veya eksik bıraktığı bir konu olmadığı düşüncesindeyim. Bizim o başvuru da keşke şunu da yazsalardı diyecek ve ekleyecek bir şeyimiz yok.Yargıtay yetkililerinin karar verirken ekonomik kaygılar dile getirmelerini ya da karar verirken bu kaygıları dikkate alacakları konusundaki imalarını haklı olarak eleştirmiştik.Çünkü Yüksek Mahkemelerin ve tüm mahkemelerin karar verirken dikkate alcakları tek kaygı geçerli Hukuk Kuralları ve Adalet duygusu olmalıdır demiştik. Şimdi Yüce Anayasa Mahkemesine bizim lehimize de olsa şunları da dikkate alın, yani bu kaygı ile de hareket edin demenin iki açıklaması var.1.Yüce Mahkemenin Bankalar ve Tefeciler Lobisinin yapacağı olası baskıdan etkileneceğini düşünüyor ve biz de etkileyelim diyoruz. 2.Tüm etkilerden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesinin Hukuku uygulayacağına güvenmiyoruz.Eğer bu iki durumdan biri, ya da ikisi birden geçerliyse; zaten yapacağımız etkinin bir yararı olmaz.Ama eğer Yüce Mahkeme sadece Hukuku uygular diyebiliyorsak o zaman da yapmayı düşündüğümüz etki bizi sevimsiz kılar ve yargıya müdahale olur..

 301. 12/02/2010, 17:48

  >sn 91Sizin imzalar bana ait demenizden ziyade teyzenizin veya çek hamilinin imzaya itiraz etmesi lazım. İki taraftanda itiraz olmadığı için imza teyzenizinmiş gibi kabul görmüş durumda. dediğiniz doğru, eğer şikayet gelirse, ve teyzeniz de "evet bilgim dahilinde imzalanmış derse" her ikinizde ceza almazsınız ve dolandırıcılık davasıda size açılmaz. Ama kim şikayette bulunacak veya imzaya itiraz edecek, bu önemli.

 302. 12/02/2010, 17:55

  >AGLAMAYANA EMZİK VERMEZLERBİZ DOLANDIRICI DEGİLİZBİZİ KAMUOYU DOLANDIRICI OLARAK GÖRÜYORBU ÖNYARGININ KIRILMASI LAZIMSESSİZ KALMAK İYİ DEGİLBİZ İDEOLOJİK BİR TAVIR KOYMUYORUZBİZ HAK ARIYORUZEGER TARTIYA KONSABİZ TEKEL İŞÇİLERİNDEN DAHA MAGDURUZBİZ ÖZLÜK HAKKIMIZIDA DEGİLHAPSE GİRMEK İSTEMİYORUZBİZ NEYAPTIK ALLAH AŞKINA HAPSE TIKILMAK İÇİN!ADAMMI ÖLDÜKTÜKGASPMI YAPTIKTECAVÜZCÜ ÇOŞKUNMUYUZ?BİZE YAPILAN ZULÜM ÜSTÜNE ZULÜMDÜR!BİZ KIRMIYCAZ DÖKMİYCEZESNAFA YARAŞAN ŞEKİLDEDİLEKÇE VERİCEZ ÇELENK KOYUCAZBİRŞEY YAPMALI!BİRŞEY YAPMALI!BİRŞEY YAPMALI!YOKSA ÇOK GEÇ OLUCAK!!!!!!!!!!!!

 303. 12/02/2010, 18:00

  >sayın 98 konumuz itiberiyle buda taahhüt tür.Taahhüt vermek şikayetçinin şikayetini geri alması demek değildir.5941 sayılı yasa bu konuda kesin hükmünü koymuştur.Dediğin gibi yeni uygulamada model değişiklikleri mümkündür.Keza verilen taahhütler yeni gelecek olan uygulamalarda söz konusu değildir.Kişiler arasındaki anlaşmalar tck dışarısında kalmıştır.5941 sayılı yasada taraflar arasında arabuluculuk sağlaması acısından gerekçeler düzenlenmiştir.Yürürlüğe bu şekilde konulmuştur.

 304. 12/02/2010, 18:02

  >Sayın Sami KAL, sizi anlıyorum, hiç kimse koyun değil koyunluğuda kabul etmez, burda RAHMİ beyin kastı, büyük bir çoğunluğuz ama bu hususta toplanıpta etkili bir eylem yapmıyoruz sadece gelişmeleri takip ediyoruz.Haklı olduğumuz davada geniş kitleler sadece beklemekte, ve bu söylemi siz kendinize alınmayın çünkü siz en azından, siteniz varçalışmalarınız var. Bir de zaman birlik zamanı.Parçalanıp bölünmek ancak karşıtarafın işine gelir.Burada mücadele eden hiç kimse birbirine yanlış anlaşılmalardan dolayı düşman olmaması gerekir.Bizim idealist insanlara ihtiyacımız var. İster sağda olsun ister solda olsun ben idealist insanları severim. Çünkü İdealist insanlar ideallerini her zaman kendi menfaatlerinin üstünde tutmuşlardır.Ofluoğlu idealist birisi sizde idealist birisisiniz bu konuda ortak fikirleriniz aynı borç için hapse karşısınız.Üstelik bu çalışmalar yüzbinlerce çek mağdurunun da menfaatine olacak işler. Bu yüzden yanlış anlaşılmalar yüzünden birbirinize ters düşmeniz bu davaya zarar vermektedir.Ofluğlunun çek mağdurlarına ne zararı oldu, sizin ne zararınız dokundu işleri kişiselleştirip kendimizi yıpratmayalım. Bu konuda tek vucut olalım herkes saygı ve sevgi çerçevesinde fikirlerini beyan etsinler ortak akıl mutlaka ortaya çıkacaktır. Sevgi ve saygılarımla, Suyu sert , İnsanı mert hemşehrim. KAYAMEN

 305. 12/02/2010, 18:08

  >sayın 98 Zaten zaman bakımından da iyi hesaplarsanız .Yeni uygulamalar gelmeden kişilerin hakları biter.Ve tek tek toplamaya başlarlar.

 306. 12/02/2010, 18:16

  >Sn Sami KardeşimBiz bu mücadeleye başladığımızda dışardan destek sadece presstürk ve rahmi beyden geldi. Siz duruşunuzla ve her zamanki kararlılığınızla bu davada çok önemli katkıları olmuş birisiniz ve eminim diğer katkı yapan arkadaşlar gibi sizde pek çok mağdurun hayır duasını aldınız ve bir gün o dualar mutlaka size çok daha büyük hayırlarla dönecektir.Bu kadar emekten sonra, bu davaya zarar verecek bir beyanat veya yorum gördüğünüz zaman en çok siz inciniyorsunuz ve hemen karşılık vermek istiyorsunuz. Rahmi beye de benzer yazıları yazıyoruz sitesinde kendisine pek yakışı kalmayan yazdıkları yazılar için. Eminim kendiside bundan rahatsızlık duyacaktır ve de bizimle birlikte kendiside mücedeleye devam edecektir. Ama kabul edelim ki oda çok hayır duası almıştır.Saygılarımla

 307. 12/02/2010, 18:16

  >98 ve 102 neden avukat kimliğinizle yorumlamıyorsunuz.

 308. 12/02/2010, 18:22

  >sn Mustafa beyben 102 de yazanım. Kasteetiğnizi anlayamadım?

 309. 12/02/2010, 18:23

  >Sn. Anfa,değerli düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. CHP'nin İptal Başvurusunu tabi ki inceledim ve bir çoğumuz da görmüştür gerçekten de kapsamlı ve titiz. Ancak şunu unutmayalım CHP iptal başvurusu sürecine gelene dek gerek bizlerden (yani bu siteden) gerekse diğer platformlardan ciddi bir destek almıştır. Yüzlerce SMS,faks telefon…. vs vs eylemi gerçekleştirdik.Ben gayet net hatırlıyorum bundan 1 yıl önce birçok milletvekili daha adli para cezasının kanun dolanılarak hapis cezasına dönüştüğünü bilmiyordu, çekte zaten doğrudan hapis cezası yok deniliyordu!!!Korkum ve görünen odur ki eylemsizliğe doğru gidiyoruz.. Bu günlerde gündemde olan iptal başvurusundan olumlu sonuç çıktı ala, ama çıkmadığını düşünelim nedir ovakit durumumuz? Bizler gerektiğinde sesimizi yükseltmeliyiz var olduğumuzu sadece 2200 kişi olmadığımızı akıllara sokmalıyız..Amacımız hiçbir şekilde Yargıyı adaleti etkilemek olamaz.. Bilakiz amacımız tabiki adaletin tecellisini görmektir. Neticede CHP politik bir oluşumdur ve mağdurların var oluşu hukuksukluğun var oluşu nedeniyle başvuruyu gerçekleştirmiştir ve bizim yapacağımız eylem bu harekete bir destek niteliğinde olmalıdır benim de fikrim budur.Saygılar.

 310. 12/02/2010, 18:26

  >sayın 102 yanlışlık oldu özürdilerim

 311. 12/02/2010, 18:36

  >Sayın Sertaç,Yazdıklarınızın hepsine katılıyorum.Benim kaygılarımı da anladığınızı görüyorum.Belki de bir hukukçudan görüş almak gerekir.Ne tür bir eylem yargıya müdahale olur veya olmaz.Ya da ne yapsak CHP' nin başvurusuna destek olur ve hakkımızda olumlu bir kamuoyu yaratır diye..Saygılar

 312. 12/02/2010, 19:00

  >arkadaşlar yargıtayın aldığı 7 maddelik içtiat kararı temyizdeki dosyaları hangi noktada etkiliyor lehte veya alehte bilgi sahibi olan varsa sevinirim dosyası 7 maddeye uymuyorsa yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeyemi gönderiliyor AYTEKİN

 313. 12/02/2010, 19:06

  >kaya men ben de BOZKIR 'lıyım. yeniorbalecz@hotmail.com.sevindim toprağım

 314. 12/02/2010, 19:17

  >Sevgili Emre,Ben 5941 sayılı yasanın iptal başvurusu yapılmış iken Anaysa Mahkemesini etkilemeye yönelik herhangi bir eylem yapılmasına karşıyımÇünkü,Eğer Anayasa mahkemesinin Anayasaya değilde yapılcak eyleme gelecek telkine veya oluşacak baskıya göre karar vereceği gibi bir düşünce oluşursa ki bu çok yanlış bir düşünce olur o zaman vay halimize demektir. Yapılan bu başvuruda en büyük inanç ve düşünce hertürlü ayak oyununa rağmen anayasa hahkemesinin hukukun üstünlüğü, insan onurunu ön planda tutarak yapılan bu yasayı Anayasanın 38 maddesi ve 90 maddesinin son fıkrasına göre iptal edeceği inancıdır. Yoksa bunlara değilde yok ekonomik gerekçeler yok baskılar yok kulislere göre karar verecekse bu ülke zaten bitmiş demektir. saygılar

 315. 12/02/2010, 19:27

  >randevu ile anayasa mah.ile görüşülse daha iyi olur.ayrıca bazılarını eylem yaparak uyandırmamış oluruz.AMA HADİ EYLEM DERSENİZ BEN DE VARIM.EFDEN

 316. 12/02/2010, 19:45

  >ARKADAŞLAR MERHABA BAKIYORUM KONYALI MAĞDURLAR BULUŞMAYA BAŞLADI BENDE İZMİRLİ MAĞDURLARA SESLENİYORUM BİZLERDE BİRBİRİMİZİ TANIYALIM DİYORUM." AYRICA EN FAZLA ÇEK MAĞDURUNUN İZMİRDE OLDUĞUNU DUYDUM HÜKÜMETİN İZMİR SEVGİSİNDEN VE TİCARET ODASI BAŞKANININ BU İŞE BAŞLARKEN BİR BOYACI DÜKKANI VARDI ŞİMDİ ÜÇ BEŞ FABRİKASI VAR ŞU MEŞHUR RAKI FABRİKASIDA ONUN KENDİSİNE TV DE SÖYLEŞİ SIRASINDA TLFN KATILIMIMLA SORU YÖNELTTİM DALGA GEÇTİ" İZMİRLİ BATIK ESNAFLAR BULUŞSUN …İZ.ER

 317. 12/02/2010, 19:50

  >arkadaşlar benim 2009 da temmyize gönderdiğim dosyamda yeni yasaya göre lehime bir durum yok acaba taahhüt versemmi yoksa taahhüde gerek yokmu selamlar

 318. 12/02/2010, 19:51

  >iz er biz bucada beraber yattığımız arkadaşarla görüşüyoruz sende katıl istersen mail adresini msn adresini verirsen seni haberdar ederim

 319. 12/02/2010, 20:02

  >sayın İz Er, sayın Tarkan,bende izmirdeyim.monseur_x@hotmail.com

 320. 12/02/2010, 20:24

  >ARKADAŞLAR MERHABA 10 BİN TL LİK ÇEK İÇİN KARŞI TARAFLA ANLAŞMAKSIZIN 24 AYLIK ÖDEME PLANINDA NE KADAR FAİZ UYGULANIYOR..BİLEN ARKADAŞLAR LÜTFEN CEVAP BEKLİYORUM.

 321. 12/02/2010, 20:24

  >ÇOK GÜZEL DOSTLARIM ÇOK GÜZEL KURTULUŞ SAVAŞI İZMİRDE BİTMİŞTİ ŞİMDİ MEMLEKET İŞGAL ALTINDA BU SEFERDE KURTULUŞ SAVAŞI İZMİRDEN BAŞLAYACAK HADİ HAYIRLISI. İZ.ER

 322. 12/02/2010, 20:28

  >ekledim m.k

 323. 12/02/2010, 20:40

  >HADİ İZMİRLİ BATMIŞ ESNAFLAR BİRBİRİMİZİ TANIYALIM. Çok güzel bir olay arkadaşlar her kes en azından birbirlerine memleketlerini yazsın yeni bir dayanışma desteği başlasın gücümüze güc katalım bizlerden sitemizden bu haklı dayanışmamızdan haberi olmayanları toplayalım hadi arkadaşlar hadi uyumayın açılın ha gayret bakın SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ faktoringler belli yerlere sahip oldukları şeylerden veriyorlar anlayın kimsemiz yok adalet falan yok inanın olsaydı adem hocanın tezi doğruydu uygulanmadı faktoringlerin tezi iknası daha sıcak ve mantıklı geldi anlayın yahu anlayın ,,,,,,,,,

 324. 12/02/2010, 20:50

  >T.C.ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIGenel Sekreterliği Sayı : C.01.0.BHK.622-01/ 11/2/2010 Konu : Sayın ,Sonuca ulaşmayan davalarla ilgili olarak Mahkememizin Web http://www.anayasa.gov.tr sitesinden Veriler-İstatistikler linkinden incelenmekte olan dosyalar başlığına; sonuca ulaşmış davalar için Web sitemizin Kararlar Bilgi Bankasına girerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.Bilginizi rica ederim. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısıİsmet YAĞCI Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emine AYDOĞDUBasın ve Halkla İlişkiler Müdürü bilgi@anayasa.gov.tr Tel:(312) 463 73 00/7424

 325. 12/02/2010, 20:57

  >sayın TARKAN sayın MK ay sonu İZMİRDEYİM sizlere ulaşacam. bu meyanda yazılarda izmirli mimar,Murat Güzel adlı arkadaşlarda vardı.tüm izmirliler eğer toplanıpta izmirli milletvekillerine toplu olarak ulaşırsak her partiden bence fayda olur ayrıca benim izmirde tanıdığım bissürü mahfolmuş esnaf arkadaşım var derlenirsek iyi olur.iz.er

 326. 12/02/2010, 20:57

  >SAYIN AKP MADURLARI HERKESE SELAM SİZİN LE PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM KONU BİRAZ ÇEKTE HAPİS CEZASININ DIŞIN DA AMA BALIK BAŞTAN KOKARMIŞ BEN 36 YAŞINDAYIM MESLEĞİM ELEKTİRİK HAT İŞİ YANİ ELEKTİRİĞİN EVLERE KADAR TAŞINMASI İÇİN DAĞ BAYIR KAR KIŞ DEMEDEN ASLINDA PARA KARŞILIĞI YAPILMAYACAK KADAR ZOR BİR MESLEK BAŞKADA BİR MESLEĞİMİZ OLMADIĞINDAN BABA MESLEĞİ OLAN BU İŞİ ORTA OKULDAN SONRA YAPIYORUM ENFAZLA İŞ YAPTIĞIM İLLERİN BAŞINDADA RİZE GELİR KIRSAL KESİMLERDE Kİ KÖY VE KASABALARIN BİR ÇOĞUNUN İLK ELEKTİRİĞİNİ 1978 DEN BERİ MÜTAHİTLİK YAPAN BABAM YAPMIŞTIR BİZDE 10 VEYA 15 YIL SONRA BU KÜYLERİN ELEKTİRİK HATLARININ BAKIMINI YAPTIK VE RİZENİN (YANİ BAŞ BATANIN )YETİŞTİĞİ KÖYLER ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR OLAYI ANLATMAK İSTİYORUM MALÜM ELEKTİRİK DİREĞİNİ DİKMEK İÇİN VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜN DE BİR DİREK ÇUKURU KAZMAK ZORUNDASINIZ EVET KÖYÜN MUHTARIYLA BERABER DİREK ÇUKURUNUN KAZILACAĞI YER TESPİT EDİLİR VE VATANDAŞAŞINDA GÖRÜŞÜ ALINIR EV SAHİBİDE ONAY VERİR ÇUKURU İŞÇİLERE KAZDIRIRSIN VE ÇUKUR KAZILIRKEN EV SAHİBİ BALKON DAN BAKAR ÇUKURU KAZAN İŞÇİLERİ ÇAYINI YUDUMLUYARAK İZLER İŞÇİ İŞİNİ BİTİRİP ORDAN AYRILINCA EV SAHİBİ GELİR O ÇUKURU DOLDURUR YOL İMKANI OLMAYAN O KIRSAL ALANDAKİ EVİN ÖNÜNDEKİ DİREĞİ İNSAN SIRTINDA TAŞITARAK DİLMEK İÇİN GELDİĞİN DE ÇOKURUN DOLDURULDUĞUNU GÖRÜRSÜN VE EV SAHİBİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNDE BEN FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM BURAYA EV YAPABİLİRİM BURAYA DİREK DİKİLMESİNİ İSTEMİYORUM DER VE ENGEL OLUR MÜSAİT YER NERESİ DİYE SORDUĞUN ZAMAN İSE 1 METRE YAN TARAFI NI GÖSTERİR VE EGO SUNU TATMİN EDER HEMEN HEMEN RİZENİN BÜTÜN KÖYLERİNDE BU SORUN YAŞANIR BUNLARA MOHTİ LAZ DERLER BUNLARIN KÜLTÜRÜ BUDUR BAŞ BATAN DA KENDİ EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN 80 MİLYON İNSANIN EKMEĞİYLE OYNAMAKTADIR BUGÜN TUNCELİ VALİSİNE VERİLEN CEZA AKP NİN POSTALIĞINI YAPTIĞI İÇİN VERİLMİŞ TİR AMA AKP YE CEZA VERİLMEMİŞTİR VE YARI TARAFSIZDIR DİYORLAR TARAFSIZ YARGIYA BAKIN

 327. 12/02/2010, 21:36

  >yazım hakkında yorum yok mu

 328. 12/02/2010, 21:36

  >sevgili m.k ve diğer arkadaşlar eve şimdi geldim hemen çek mağdurları sayfasına girdim ben 33-34 te yazanım.kendimi sadece polislerden saklıyorum.Malum nedenlerden.ben mamakta45 gün ölüm orucu tuttuğumda bile keskinlere karşı çıktım.siyasetenyattım,eğer,ticareten de yatmak kaçınılmaz olursa napalım onuda yatarız.Aklın,bilimin rehberliğini,severim.kapitalizmin yasalarının kapitalistleri savunacağını benden başka yaşayarak öğrenen insan sayısı az bu ülkede.söylediğim gibi hem siyaseten ,hem ticareten.bilgisayarı kullanmayı fazla bilmiyorum ve işn gerçeği sevmiyorumda yoksa kimseden kendimi sakladığmdan değil.

 329. 12/02/2010, 21:40

  >BEN EĞER YAZIM YAYINLANIRSA 128 İM B.A.ETKİNLİK DİYE YAZIYORUM KUSURA BAKMAYIN YİNE ADIMI VEYE HER NE DİYORSANIZ YAZMAYI UNUTTUM

 330. 12/02/2010, 21:49

  >SEVGİLİ ZAMAN YARGI HİÇ BİR ZAMAN TARAFSIZ OLMADI OLAMAZDA OLUR DİYENDE YANLIŞ SÖYLER.EGEMEN KİMSE YASALARI OKOYAR YARGIÇTA ÖYLE KARAR VERİR SENCE ÜLKEDE YASALARI KİM YAPUYOR KÖYLÜMÜ İŞÇİMİ AYDIN İNSANLARMI.TAYYİBİ KİM SEÇTİRDİ.MECLİSTEKİLER SENCE KİMİN VEKİLİ ?1980 ANAYASASINI KİM YAPTI?????????????VEYA KİM YAPTIRDI? ŞİMDİ ÇEK YASASINI MECLİSTE ÇIKARIRKEN İZLEDİNİZ SİZCE KİM ÇIKARTTIRDI?ADALET MÜLKÜN TEMELİ OLMAKTAN ÇIKTI ARTIK MALIN MÜLKÜN TEMELİ OLDU!!!

 331. 12/02/2010, 22:03

  >131 DEVAM YAŞAR NURİNİN İMAM GAZALİ KİTABINDA İSYAN ETMEKLE İLGİLİ BİR BÖLÜM VAR ONU MUTLAKA OKUYUN İSYANIN DİNDE BİLE NE KADAR GEREKLİ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ TABİKİ HAKLI İSYANDAN MAĞDURLARIN İSYANINDAN BAHSEDİYORUM.HAKLININ DOĞRUNUN ÖNÜNE HERKİM ÇIKARSA TARİH ONU ÖYLE BİR ÇARPIYORKİ.BİZ GERÇEK MAĞDURUZ MAĞDUR EDEBİYATI YAPMIYORUZ.ARTIK MAĞDURLUĞUMUZ BİLE ELİMİZDEN ALINIP SÖMÜRÜLEN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ.ARKADAŞLAR YİNE KESKİN OLDUĞUMU DÜŞÜNECEKLER EN İYİSİ KIVAMINDA KESEYİM AMA DUVAR YAZISI KONUSUNDA ISRARIMI SÜRDÜRECEĞİM BİR KERE DAHA SÖYLÜYORUM 700BİN İNSAN BİR KELİME YAZSA SİZCE NE OLUR.SORARSANIZ YAZARIM B.A ETKİNLİK

 332. 12/02/2010, 22:05

  >anayasa mahkemesine gidip eylem yapmaktan başka bir eylem türü izinli olarak yapılamıyormu bir yerde pankartlarla dikilelim konuşalım valilikler bu tür etkinliklere izin vermezmi…

 333. 12/02/2010, 22:15

  >SEVGİLİ ÇEKZEDE BEN 46 YIM BU ARADA İLGİNÇ 46 LIK DEGİLİM SADECE 46 YIM!!!YEMEK DAVETİN İÇN TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOL İYİ YÜREKLİ KARDEŞİM.BEN SİZE HARBİ BİR ŞEY SÖYLEYEYİMMİ BU SİTEDE YAZAN ARKADAŞLAR BİZLER BU ÜLKENİN EN SAF EN ANADOLU ÇOCUĞUYUZ NİYE DİYE SORDUĞUNUZU DÜŞÜNEREK CEVAP VERİYORUM EĞER KÖTÜ NİYETLİ OLSAYDIK ŞU ANDA BİZ ÇEK MAĞDURU OLMAZ GEMİSİNİ KURTARAN TAYYİP! OLURDUK!!BAKIN HANGİ PARTİYE KİME OY VERDİĞİNİZ BENİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR ŞU AN YÜREKLERİ BİRBİRİNE BENZEYEN İNSAN TOPLULUĞU BİRARYA GELDİK BENCE BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM ASLANLAR GİBİ MÜCADALEYE DEVAM EDELİM

 334. 12/02/2010, 22:15

  >HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSARSANIZ HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİDE KAYBEDERSİNİZ HZ ALİ

 335. 12/02/2010, 22:16

  >Sayın ZAMAN Ülkemizde yaşayan insanların özellikle son 30 yıldır nerden geldiği belli olmayan ne avrupai ne amerikanvari ne arapvari özü belli olmayan her telden çalan bir kültür hasıl oldu.Bu hasıl olan kültürün içinde en geçerli olanı yeni yaşam anlayışı GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN sağımıza solumuza baktığımızda acımasızca ve her türlü yolsuzluklar dahil para kazanan insanlara başarılı esnaf deniyor.Bu tür insanlara ülkemizde beyefendi diyorlar saygı duyuyorlar toplumda akıllı başarılı yatırımcı işadamı diye lanse ediliyor.Aynı toplum iflas etmiş esnafa sebebi ne olusa olsun battığı için her türlü yakıştırmalara maruz bırakılıyor batan esnafın kendi çevresi aptalın tekiydi der yıllarca alışveriş yaptığı arkadaşları dolandırıcı der devletin hakimi poliside dolandırıcı der SİZ ARTIK TOPLUMUN EN KÖTÜ VATANDAŞISINIZ SİZ MİLLETİN PARASINI BATIRDINIZ yeni yaşam anlayışımıza göre ırza geçmek terör hırsızlık cinayet bile BORÇ ödememek kadar büyük suç değil NEDEN değil çünkü milletin dini imanı para olmuş parası olan insan toplumda makbul insan bu yüzden her kes nasıl kazanırsa kazansın paralı olmaya saygın olmaya çalışıyor.Böyle bir ortamda siz batmış bir insan olarak hangi hakimden hangi savcıdan hangi vekilden hangi kolluk gücünden yardım alabilirsiniz her kesin yaşam tarzı kazanmak üzerine kurulmuş.kolluk gücüne gidiyorsun bu adama borcum var o da beni mafya ile tehdid ediyor devlet kurtar beni diyorsun devletin kolluk gücü hem ucundan azcık işini yapıyor bu meyanda size diyorki ya kardeş bu çok para adam öldürse haklıdır seni diye söz ediyor, öbür yandan 10 daire başkanının fikirleri mahkemelerin fikirleri hep borçlu aleyhine çünkü ortada kaybolmuş bir paranın faili var. SİZ nasıl kaybetmişiniz yangın mı çıkmış ülke ekonomik felaketmi yaşamış bir kişi değil on kişi değil milyonlarca çek davası milyonlarca icra dosyası icra depolarında çürüyen arabalar eşyalar. NERDE BİZİM KENDİLERİNİ İLERİ GÖRÜŞLÜ AYDIN İLAN EDEN ADALETÇİLER EKONOMİSTLER NERDELER HEPSİ SERMAYENİN YANINDA yeni yaşam anlayışının yanında her kes yol bulma peşinde kim ölmüş kim mahfolmuş çocuklara ,ailelere ne olmuş ne olacak hiç önemli değil.TEK SÖYLEDİKLERİ ÇEKÇİKATİLLER MEMLEKETİN EKONOMİSİNİ DÜZENİNİ BOZUYOR ADLİYELERDE ÇOK İŞ ÇIKARTIYORLAR BAZILARIN RAHATINI BOZUP DAVALARIN UZUN YILLAR SÜRECEĞİ İÇİN ÇOK AĞIR İŞ YÜKÜ GELECEĞİNİ BUNUNDA MEMLEKETE MADDİ ZARAR VERECEĞİNİ BİLE SÖYLÜYOR TİCARETİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETLERDEKİ GİBİ ZANNEDENLER NE BEKLENİR ANCAK BÖYLE ADALETSİZLİK HAKSIZLIK SONU SONUNDA KİME DOKUNCAK KİM KAYBEDECEK BİZ TÜM TOPLUM HEPİMİZ KAYBEDECEĞİZ.ihtiyar

 336. 12/02/2010, 22:23

  >SUSMAYALIM KARDEŞLERİM BU ADELETSİZ YÖNETİME HAYIR DİYELİM TEFECİLERİN FAKTONİKLERİN BANKALARIN LEHİNE KANUNLAR ÇIKARIP GERÇEK ESNAFIN MADUR OLMASINA SEBEP OLAN BU YÖNETİME HAYIR DİYELİM HER YERDE HERKESE ANLATALIM HAKLININ HAKKINI HAKSIZA YEDİREN İSLAMDAN İNANÇTAN HAKTAN ADALETTEN BAHSEDİP İNAÇ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK

 337. 12/02/2010, 22:27

  >bence anayasa mahkemesi önünde yapılması düşünülen eylem kesinlikle aleyhimize olacaktır.Bu ofluoğlu ne yapmaya çalışıyor inanın anlamadım.Hatta bence bu eyleme engel olmak için ofluoğlu sitesindeki mağdur arkadaşlarıda uyarmalıyız. Tabi ki bir eylem olabilir ve olmalıda . Ama orda değil. A.D.

 338. 12/02/2010, 22:37

  >SEVGİLİ A.D NEDEN ALEYHTE OLACAĞINI YAZARMISIN. B.A ETKİNLİK

 339. 12/02/2010, 22:40

  >sn. B.A Anayasa mahkemesi kanun koyucu değildir.Bu saçma sapan kanunlar kimler çıkarıyorsa eylem orda olmalıdır. A.D.

 340. 12/02/2010, 23:17

  >SAYIN ARKADAŞLAR HER KESTEN BİR SES ÇIKIYOR,BU ANAYASA İŞİNDE EN ÖNEMLİ GÖRÜŞ ALINACAK KİŞİLER SAYIN KULKULOĞLU,ALİ RIZA ÖZTÜRK.ANADOL BU VEKİLLERLE GÖRÜŞÜP ANAYASA MAHKEMESİNİN NASIL BÖYLE TEPKİLERDE ETKİLENİR BU BAKIMDAN ONLARA DANIŞIP HAREKET ETMEMİZE FİKİR VERİRLER.MAHKEMEYE İPTAL DAVASINI AÇAN ONLAR.TİPONNE

 341. 12/02/2010, 23:36

  >Arkadaşlar,bir konuda bir yanlış yapıyoruz yapmayalım. Bunu daha öncede yazdım. Bizlerin Anayasa Mahkemesine en çok güvenmemizi gerektiren olay o makamın saygınlığı, güvenirliği ve tarafsızlığıdır. Beklentimiz Anayasaya ve hukuka göre 5941 sayılı yasayı iptal etmesidir.Yoksa eylem yapıp etkileyelim düşüncemiz varsa yukarıdaki özelliklere haiz olmadıklarını düşünmüş oluruz buda kendi kandimizle çelişmek olur. ki unutmayınız bizden etkilenirlerse telefon açacak bir göbek kaşıyandanda etkilenme olasıkları vardır ve en son isteyeceğimiz şeyde budur.saygılar

 342. 12/02/2010, 23:58

  >134 (B.A ),ÇEKZEDE,VE BAZILARI HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM KENDİMİ YANLIŞ İFADE ETTİM ORTAMI BİRAZDA GERDİM BU SON YORUMUM OLACAK BUNDAN SONRA SADECE YORUMLARI OKUYACAĞIM BENİM AMACIM SAĞCISI ,SOLCUSU O SU BUSU AHMETİ MEHMETİ BİRLEŞİP SESİMİZİ DUYURMAMIZ GEREKEN NE VARSA BİRLİKTE B.A NIN İFADE ETTİĞİ GİBİ ANADOLU RUHUYLA MÜCADELEMİZİ VERELİM SAYGILAR … EFSANE !!!!!

 343. 13/02/2010, 00:02

  >Şu an showtv de alikırcanın siyaset meydanında programında başbakan la gazeteciler söyleşi yapıyor.siyaset meydanının mail adresini bilen varsa konumuzla ilgili mail atsak.ihracatcı

 344. 13/02/2010, 00:03

  >başbakan siyeset meyda nın da hadi mail atalımZEYNEP

 345. 13/02/2010, 00:05

  >siyasetmeydani@siyasetmeydani.net

 346. 13/02/2010, 00:13

  >arkadaşlar gönderebiliyormusunuz.Gitmiyorzeynep

 347. 13/02/2010, 00:27

  >İZMİR26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO: 2009/1042ANAYASA MAHKEMESİ'NE İPTAL BAŞVURUSU HAKİM : YAHYA KESİM 30968 CUMHURİYET SAVCISI : KEMAL ÇAKIR 32637KATİP : FİRDEVS NEHİR 111810KATILAN : K. Plastik ve Ayakkabı Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Bornova/ İZMİRVEKİLİ : Av. R.T.SANIK : E.U.MÜDAFİİ : Av. K.A.SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide EtmekSUÇ TARİHİ : 05/05/2009SUÇ YERİ : İzmirYASA MADDESİ : 3167 Sayılı Yasanın 16/1-3 maddeleri Sanığın Türk Ekonomi Bankası Işıkkent Şubesindeki hesaptan katılana verdiği 05/05/2009 keşide tarihli ve 7.960 TL miktarındaki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Karşılıksız Çek Keşide Etme suçunu işlediği iddiasıyla 22/10/2009 tarihli iddianame ile mahkememize kamu davası açılmıştır.Sanığa CMK 195 meşruhatlı davetiye … İZMİR adresinde kendisine tebliğ edilmiştir.Sanık müdafii K.A. 30/12/2009 tarihli celsede Denizli 5. Noterliğinin 03/06/2009 tarih ve 9279 Yevmiye Nolu vekaletname ile 5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/b fıkrası gereğince çek bedelini ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte toplam bedelinin 1/3'ünü 20/12/2010 tarihinde, kalan 2/3'ünü ise 20/12/2011 tarihinde ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak sanığın taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkememizin 30/12/2009 tarihli 2 nolu ara kararı ile Anayasa Mahkemesine İptal Davası açılmasına karar verilmiştir.İPTALİ İSTENEN YASA MADDESİ5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesindeki Bu kanunun ö.maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerle ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından … mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar … kovuşturmanın durmasına … karar verilir hükmü.AYKIRILIĞI İDDİA OLUNAN ANAYASA MADDELERİ :- Anayasamızın 14 l/son maddesindeki Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir hükmü. – Anayasamızın Cumhuriyetin temel niteliklerinden Hukuk Devleti ne ilişkin 2.maddesi.

 348. 13/02/2010, 00:30

  >İPTAL GEREKÇELERİ :5941 Sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli 27438 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Yasanın geçici 2.maddesinin 1.fıkrasının a bendinde; şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi, b bendinde ise; sanığın tek taraflı olarak 2 yıl süre ile taahhütte bulunarak taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi hükmü getirilmiştir.Yasalar ile ilgili kurumların normal şekilde çalışıp görevlerini yapmalarının sağlanması yerine, bu kurumların görevlerini yapmamaları yargıya iş yükü olarak fatura edilmektedir.Ülkemizdeki Karşılıksız Çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaşması, Bankaların tamamen özensiz ve suç işlemeyi teşvik niteliğindeki ihmallerinin sonucudur.Bankalara hiçbir şekilde bu konuda denetim getirilmemektedir. Bu yasada da göstermelik önlemler alındığı gibi; özellikle tamamen suçsuz kişilerin suçlu duruma düşürüldüğü sahte çek hesabı açılmasının önlenmesiyle ilgili hiçbir önlem yine alınmamıştır. Buna ilişkin 11/12/2009 tarihli başvuru İptal Başvurusunun eki olarak eklenmiştir.Tasarıda her bir çek yaprağı için Bankaların sorumlu olduğu miktar 1.000 TL iken 600 TL'ye indirilerek yasalaşmıştır. Bu şekilde Bankaların mevcut uygulamalarına devam etmesine yasal olanak hazırlanmıştır.Belediyelerin 3194 Sayılı İmar Yasasının 42.ve devam maddelerine göre kaçak yapıları yıkmalarının yasanın amir hükmü olduğu halde bunun sağlanması yerine, Belediyelerin açık ihmallerine göz yumularak bu konuda hiçbir yasal düzenleme yapılmadan 5237 Sayılı TCK'nın 184.maddesi getirilmiş, yine Mahkemelere binlerce dava açılması yoluna gidilmiştir.Bildirilen örnekler ile ilgili kurumların normal işlevlerini yerine getirilmesi sağlanmak yerine, yargı bağımsızlığına müdahale boyutunda yasal düzenlemeler ile yargı işlemez hale getirilmiştir.Bahse konu yasanın geçici 2/1-a maddesinde tarafların anlaşması halinde hiçbir süre dahi yoktur. Yani taraflar 10 yıllık bir anlaşma yapmaları halinde bu süre dahi beklenecektir. Özellikle bu hususun Mahkemelerin işleyişinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığının açık bir göstergesidir.

 349. 13/02/2010, 00:31

  >Yasanın düzenlenmesindeki temel gerekçe Dünyada da etkisini gösteren küresel ekonomik kriz nedeniyle Cezaevine düşen sanıklardır.Dünyadaki küresel kriz 2008 yılında ortaya çıkmasına rağmen şu anda Cezaevinde bulunan sanıkların suç tarihi en yakın olarak 2006 yılıdır. Zira; bir çek dosyasının temyiz süresi dahi 2-3 yılı bulmaktadır.Sanıkların taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yasada hiçbir yaptırım öngörülmemiştir.İcra Dairelerinde dahi taahhütte bulunmasından sonra taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda Taahhüdü İhlal suçu öngörülmüştür.Taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır.Yasal düzenleme ile çeke olan güven ortadan kaldırılarak ülke ekonomisine de ciddi bir darbe indirilecektir. Zira; düzenleme ile ödenmeyen çeklere odaklanıldığı halde ödenen çek miktarları ödenmeyenlere göre oldukça fazladır. Edinilen bilgiye göre ödenmeyen çek oranı toplam tedavüldeki çeklerin % 5'idir.Söz konusu yasal düzenlemenin tamamen Mahkemelerin işini geciktirme ve aksatma sonucunu doğuracağı açıktır.Anayasamızın 14l/son maddesi davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargıya görev olarak vermiştir. Bu yasa ile çek davalarının sonuçlanması engellenmiş, Anayasa hükmü açıkça ihlal edilmiştir. 2 yıllık bir süre ile davaların sonuçlanması engelleneceği gibi ayrıca; yeni tebligatlar yapılacak, bunlarla ilgili tüm mahkemeler emek ve mesai sarf edecek, ilave masraflar da çıkacaktır.Ayrıca; bu şekilde davalar geciktirilerek Hukuk Devletine olan güven duygusu zedeleneceği gibi Mahkemelerin bu dosyalarla uğraşarak asıl çözmesi gereken diğer dosyalara da zaman ayıramayacağından, asıl fonksiyonlarını yerine getiremeyeceği ve bu şekilde Hukuk Devleti ilkesinin de ihlal edildiği açıktır.Açıklanan Nedenlerle; belirtilen yasa maddesinin Anayasamıza aykırı olduğu kanaatine varıldığından, Anayasa Mahkemesine İptal Davası açılmasına karar vermek gerekmiştir.SONUÇ VE TALEP:5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesindeki bu kanunun ö.maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi, ve Taahhütnamenin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından … Mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar … Kovuşturmanın durmasına … Karar verilir hükmününAnayasamızın 141/son maddesindeki Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir hükmüne ve Hukuk Devletine ilişkin 2.maddesine aykırı olduğundan Anayasamızın 152/1 maddesine göre Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmasına,Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulmak üzere gerekçeli iptal başvurusu ile birlikte dosyanın onaylı suretinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğine gönderilmesine karar verildi. 30/12/2009

 350. 13/02/2010, 00:40

  >SELAM ARKADAŞLAR BEN ŞİMDİ MAİL ATTIM SİYASET MEYDANINA LÜTFEN HERKES İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ SAYIN BAŞBAKANIMIZA SIKINTILARIMI ANLATALIM ALİ BEYDEN RİCA EDELİM KONUYU AÇSIN İŞALLAH KATILIM FAZLA OLUR DİKKATE ALIRLAR

 351. 13/02/2010, 00:40

  >149 da yazan arkadaş. buşekilde hukuk yazılarını anlayamıyorum. konuyla ilgili 2 satır bizim anlayacağımız şekilde açıklama yapabilirmisin. bizim için ne ifade ediyor. teşekkürler

 352. 13/02/2010, 00:44

  >SELAM ARKADAŞLAR SAYIN BAŞBAKANIMIZ SİYASET MEYDANINDA LÜTFEN HERKES MAİL ATSIN DERDİNİ ANLATSIN ALİ BEYE RİCA EDELİM BU ÇEK SORUNUNU DİLE GETİRSİN TAM FIRSATI BENCE SIKINTILARIMIZI ANLATALIM

 353. 13/02/2010, 00:59

  >Güngör ARSLANgungorarslan@bizimkocaeli.com.trTefeciler adeta kan emiyor..!’Kurtlar puslu havayı sever‘ diye bir özdeyiş vardır. Puslu havalarda kurtların işi kolaydır çünkü. Ülkemizde de uzun zamandır çok ama çok ciddi bir ekonomik kriz var.Esnaf, tüccar, sanayici çok zor durumda. Gün geçmiyor ki bir esnaf kepenk kapatmasın, gün geçmiyor ki bir esnaf iflas etmesin.Ve tabi bu ekonomik kriz içinde esnafın, tüccarın çekleri yazılıyor, senetleri protesto ediliyor. Yetmiyor borcunu ödemediği için icralarla karşı karşıya kalıyor.Bir kez çekin yazıldı mı senetlerin protesto oldu mu yandın demektir. Çünkü çeki yazılan, senedi protesto edilen, icra takibi yapılan hiçbir esnafa ya da tüccara bankalar çek vermiyor, kredi vermiyor. Bir kez bu işleme tabi tutulan esnaf ve tüccar için artık bankaların, resmi dairelerin kapıları kapanmış demektir.Peki yaşam savaşı veren, krizden kurtulmak isteyip mücadele eden esnaf ve tüccar ne yapacak?Nakit para bulması gerekiyor.Nereden bulacak bu parayı?İşte burada nasıl kurtlar puslu havayı severse devreye TEFECİLER giriyor.Evet yanlış okumadınız..!Devreye hemen tefeciler giriyor. Çaresiz kalan esnaf, tüccar ve iş adamları TEFECİLERİN ağına düşüyor.Dönem onların dönemi, devir onların devri çünkü.Ve inanılmaz rakamlarla faizle para veriyorlar. Bir anlamda ellerine düşen çaresiz insanların kanını emiyorlar bu tefeciler.Aslında yasalarımızda tefecilik yapmak kesinlikle suç. Ama emniyet güçlerinin de eli kolu bağlı. Çünkü şikayetçi yok.Hal böyle olunca da polis bu her gün yenilerinin ortaya çıktığı tefecilere karşı bir şey yapamıyor.Bugün İzmit‘te tefecilerin ağına düşüp malını mülkünü kaybeden ve her şeyini tüketen onlarca insan biliyorum. Hatta bazılarının psikolojik tedavi gördüklerine bile şahit oldum. Bir umutla krizden kurtulmak için tefecilere giden ilimizin tanınmış esnafları kurtulacakları yerde resmen bitiyorlar.Özellikle son günlerde başta körfez ilçe olmak üzere İzmit‘te inanılmaz zor durumda kalan esnafa, tüccara astronomik aylık faizlerle nakit para veren tefeciler çoğaldı. İşin daha vahim kısmı bu tefeciler ortalıklarda kasıla kasıla dolaşıyorlar, toplumda adam yerine konuluyorlar.Ne vergi veriyorlar, ne de başka bir şey.Ama milyarlarca lira kazanıyorlar oturdukları yerde. Şimdi birileri çıkıp bana ’zorla mı para veriyorlar, almasınlar‘ diyebilir.Doğrudur. Kimse kimseden zorla para almıyor. Ama bu rakamlarla para vermek tam bir fırsatçılık, tam bir kan emiciliktir.Öyle değil mi?

 354. Aa
  13/02/2010, 02:02

  >Siyaset meydanını seyredenler dikkat ettimi acaba.RTE bugün bir bankacı ile görüşmüş.Bankacı ona yurt dışında 100 adet şube açacağını söylemiş.Finans sektörü gidişattan çok memnunmuş.:)Biz hala burda neyin tartışmasını yapıyoruz bilen varsa yazsın?

 355. 13/02/2010, 02:27

  >Sayın Aa,dikkat ettim. ben sana başka bir noktayı anlatayım. sorulan soruların bazılarına elindeki dosyayla cevap veren başbakana sorulacak sorular zaten önceden verilmiş demektir. o da dosyalarını almış gelmiş. Başbakanı üzecek tek bir soru sorulmadı yani program maalesefsiyaset meydanı değilicraatın içinden programıydısaygılar

 356. Aa
  13/02/2010, 04:01

  >157 Sy.M.K. Kanallarda gezerken tesadüfen gördüm siyaset meydanını biraz bakayım derken tam yazdığım konuyu finans sektörünü ballandıra ballandıra anlatıyordu.Yoksa özellikle seyretmedim seyretmemde.Ben onları tek bir yerde seyredeceğim yüce divanda hesap verirken zevkle izleyeceğim.Bankacının biri gidiyor yurt dışında 100 şube açacağım diye taahhüt veriyor.

 357. 13/02/2010, 09:18

  >AYNEN BUDURAnadolu'nun orta halli bir kasabasından 40-50 kadar kişi, yakındaki büyükkente alışverişe gitmiş.Hayvanlara yüklemişler nohutu, buğdayı; onları satıp kumaşlar, tencereleralmışlar.Dönüşte 3 kişi, kervanın yolunu kesmiş, çekmiş silahı, ''Yatın,kıpırdamayın'' derken hepsini soymuş, yarı çıplak yollamış.Kasabanın girişinde durumu görenler şaşırmışlar, sormuşlar: – Ne oldu size, ne bu haliniz?Soyulduk, yanıtı alanlar yüklenmişler:''Kim soydu, nerede soydu, kaç kişiydi?''İçlerinden biri durumu özetlemiş:''Onlar 3 kişi beraberdi, biz 40 kişi yalnızdık!''RCN…20

 358. 13/02/2010, 09:19

  >İKİ ŞEYİki şey `Kalitesiz İnsan`ın özelliğidir:1- Şikâyetçilik 2- Dedikoduİki şey çözümsüz gurunun problemleri bile çözer:1- Bakış acısını değiştirmek 2- Karsındakinin yerine kendini koyabilmekİki şey yanlış yapmanı engeller:1 – Şahıs ve olayları akil ve kalp süzgecinden geçirmek 2- Hak yememekİki şey kişiyi gözden düşürür:1- Demagoji (Laf kalabalığı) 2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)İki şey insani `Nitelikli İnsan` yapar:1- İradeye hâkim Olmak 2- Uyumlu Olmakİki şey `Ekstra Değer` katar:1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak 2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmekİki şey geri bırakır:1- Kararsızlık 2- Cesaretsizlikİki şey kâşif yapar:1- Nitelikli cevre 2- Biraz delilikİki şey omur boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:1- Baskın yeteneği bulmak 2- Sevdiğin isi yapmakİki şey başarının sırrıdır:1- Ustalardan ustalığı öğrenmek 2- Kendini güncellemekİki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:1- Niyetin saf olması 2- Ruhsal farkındalıkİki şey milyonlarca insandan ayırır:1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak 2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmekİki şey gelişmeyi engeller:1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat, tefrit) 2- Felakete odaklanmış olmakİki şey çözüm getirir:1- Tebessüm (gülümseme) 2- Sukut (susmak)İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:1- Anne2- Babaİki şey geri alınmaz:1- Gecen zaman2- Söylenen sözİki şey gerçek sondur:1- Cennet2- Cehennemİki şey ulaşmaya değerdir:1- Sevgi2- Bilgiİki şey `hayatta önemli olan her şey` içindir:1- Nefes alabilmek 2- Nefes verebilmekTEK TAŞ'LA DUVAR ÖRÜLMEZ…RCN…20

 359. 13/02/2010, 12:28

  >bravo 158.sana katılıyorum.tayyip cezaevine girecek yada amerikaya kaçacak.kaçamassa kendini asacak.yandaşları da diğer partierde politika yapacaklar.inşaallah.

 360. 13/02/2010, 12:31

  >SEVGİLİ MAGDUR ARKADAŞLAR, BİZLERİ BİR REHAVET SARDI HERKES KENDİNCE HAKLI SEBEPLERLE KENARA ÇEKİLDİ TAKİPTE, LAKİN POLİS, SAVCI, ADLİYE VE CEZAEVİ UYUMUYOR. DÜN GECE BURSADA BİR ÇEK MAGDURU BAYAN ARKADAŞIMIZ GECE 02 DE EVİNDEN POLİS TARAFINDAN ALINDI BU YAZIYI YAZDIGIM ŞU SAATLERDE BÜYÜK İHTİMAL CEZAEVİNE GİRDİ. İŞİN DRAMATİK YANI YAKALANMANIN MESAİT GÜNÜ VE SAATİNİN DIŞINDA GELİŞMESİ VE BU MAGDURENİN HAMİLE OLMASI. ANNE ADAYI BU MAGDURE HANIMA BU ŞEKİLDE BİR DAVRANIŞIN REVA GÖRÜLMESİNİ KIONIYOR VE ALLAHTAN YARDIMCI OLMASI İÇİN DUA EDİYORUM.AİLESİNİN VE SEVENLERİNİN GECENİN O SAATİNDEKİ ÇARESİZLİKLERİ, İSYANLARI VE ÇIRPINIŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUM.BU KARDEŞİMİZİN YAKINLARI ANLAŞMA, TAAHHÜT YADA ÖDEME YOLUNA BİLE GİTSELER EN AZ 5 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK. LANET OLSUN BİZİ BU DURUMLARA DÜŞÜRENLERE. ARANMASI OLAN ARKADAŞLARIMIZ YA TAAHHÜT VERSİNLER YADA ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR SİSTEM ACIMIYOR, AYIRIM YAPMIYOR ZULME AYNEN DEVAM EDİYOR. SU UYUR, POLİS UYUMAZ BUNU UNUTMAYALIM.

 361. 13/02/2010, 12:36

  >Değerli Arkadaşlar,Nasıl örgütlü ve kararlı bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzun farkında olalım..Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi bir yasanın kısmen iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruyor.Bu dünyanın her yerinde bir haberdir..Ne yandaşı, ne de -sözüm ona- muhalifi hiç bir basın-yayın organında bu haber yer almıyor.Sevsinler demokrasimizin 4.Kuvveti özgür basınımızı…

 362. 13/02/2010, 13:02

  >HÜKÜMET İYİ NİYETLİ OLSA İDİ…..Uzatmadan anlatayım;2001 de imzaladığım 17 tane çekten dolayi geçtiğimiz dönemlerde 3 kez yakalandim ve toplamda 137.000 tl ödeyerek ve bir gece cezaevinde kalarak çıktım. Her seferinde arkadaşlarim,ailem ve yaptiğım işlerden kazançlarım(kaçakken iş yapabilmek te ayrı bir eziyet ayrıca)sayesinde ucu ucuna ödeyebildim ama nihayet son kalanlari odeme gucum kalmadi.Kalamaz çünkü ,mevcut krizde işi yolunda olan bile zorlanırken biz yaralı-bereli halde nasil para kazanabilirzi ki?Şuna dikkat çekmek isterim ki ;yasa görüşmelerinde ''biz iki kişi arasindaki ilişkiye nasil karişabiliriz ki'' demişti iktidar milletvekili…karışmıyorsanız, benden aldiğiniz ceza paralarini alacakli dosyalara yatırsanıza …iyi niyetli olsalar,tahsil ettikleri adli ceza paralarını icra dosyalarına teslim ederler .Anlayacağınız,amaç üzüm yemek değil bağcı dövmek .Paraya ihtiyaçkarı var ve bu da sigara-akaryakıttaki gibi dolaylı gelir kalemlerinden biri … en azından ahlaksızlıklarını bilelim .

 363. 13/02/2010, 13:03

  >ARKADAŞLAR UYMAYALIM BU SESSİZLİK NEDİR BAKIN SAMİ KAL NE ANLATIYOR DAHA NE BEKLİYORUZARAMIZDA HİÇMİ DURUMU BİR NEBZEDE OLSA İYİ OLAN ARKADAŞ TOPSIN BİZLERİ HAYDİ HAYDİ

 364. 13/02/2010, 13:20

  >sn.Tarkan bey demekki esnafın %47 si batmış ve çek kullanamaz hale gelmiş.

 365. 13/02/2010, 13:37

  >19 Ekim'de Habur'dan giriş yapan ve büyük törenlerle karşılanan 34 PKK'lının geri dönüş süreci ile ilgili kapatılan DEP'in Diyarbakır eski milletvekili Hatip Dicle müthiş bir iddia ortaya attı. Dicle, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 15 Ekim'de İçişleri Bakanı Atalay ile görüştüğünü söyledi ve bu görüşmede Bakan Atalay'ın ''Müsteşarımı Diyarbakır’a gönderdim. Hakim ve savcılar ayarlandı, gelen PKK'lılar geldikleri gibi geçecekler'' dediğini ileri sürdü.Demek ki hakimler ayarlanabiliyormuş…Eyvah eyvah…

 366. 13/02/2010, 13:41

  >sami agbi gecenin geç vaktinde sana vermiş oldugum rahatsızlıktan dolayı tekrar özür diliyorum ve üzüntümüzü paylaşıp yol gösterdigin içinde tekrar allah senden razı olsun evet sistem acımadı dün gece canım kardeş ortagımı ve bir anne adayını o haliyle yalvar yakarlara aldırış etmeden aldılar içeri iananki canımdan can koptu bende birşey yapamadım benimde aranmam var dedigin gibi hafta içine kaldı o çok narin ve çok duygulu inşallah o üç gün içinde bebegine zarar gelmez sistem acımadı agbi CANIM KARDEŞİME EGER BEBEGE BİŞEY OLURSA ALLAH BÖYLE ADALETİN BELASINI VERSİN şu an aglamaktan yazamıyorumtekrar allah razı olsun allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın

 367. 13/02/2010, 13:42

  >arkadaşlar selam. bende yenı cek maguduryum. davalar acıldı daha sonuçlanmadı. şirket ortağı değilim müdür olarak çeklere imza attım. hapis kararı hem bana hemde şirket sahiblerinemi çıkıyor. bilgilendirirmisiniz. antalya hakan

 368. 13/02/2010, 13:55

  >169 Çok geçmiş olsun..Allah sabır versin ve tez zamanda kardeşiniz ve bebeği sağ salim kurtulur işallah…Adalet bir gün mutlaka yerini bulacak..Lütfen ne kadar zor olsa da sabırlı ve güçlü olun..Kardeşinizin şu anda en çok buna ihtiyacı olacaktır..Dualarımız sizinle..

 369. 13/02/2010, 14:05

  >RAHATSIZLIK VERMEK NE DEMEK KARDEŞİM.BİZİ ANCAK BİZLER ANLARIZ. SIKINTILAR PAYLAŞARAK AZALIR. KONUYU BURAYA TAŞIMAMIN NEDENİ KISIR ÇEKİŞMELERİN BIRAKILMASI VE UYARI İÇİNDİ. BAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUM TAAHHÜT VERİLSİN GEÇİCİDE OLSA BİR RAHATLAMA SAGLANSIN.ARANMASI OLAN İNSANIN RAHAT HAREKET ETMESİ DEGİL YAŞAMASI BİLE ZOR. ŞİMDİ TAAHHÜT VERMEYENLER YADA SON GÜNE BIRAKANLAR SORUYORUM MAHKEME RED VERİRSE SÜREDE BİTECEK O ZAMAN NE OLACAK. AZA KANAAT ETMEYEN ÇOGU BULAMAZ.SİSTEMDE DEGİŞEN BİR ŞEY YOK ESKİSİ GİBİ DEVAM EDİYOR. HATTA BASKILAR DAHADA ARTTI, ÇÜNKÜ ADALET KUVVETLİDEN YANA BASKIYLA MAGDURLAR TAAHHÜTE ZORLANIYOR. AGLAMAYACAGIZ, BİZLER KADERE İNANIRIZ, AGLAYACAK UTANACAK BİR SUÇ İŞLEMEDİK BAŞIMIZ DİK SONUNA KADAR HIRSLA BİLENMİŞ HALDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEGİZ.

 370. 13/02/2010, 14:08

  >ARKADAŞLAR BENCE DE BİR EYLEM YAPMANIN ZAMANI GELDİ ANAYASA MAHKEMESİNE BU ÜLKEDE NEKADAR ÇOK ÇEK MAGDURU OLDUGUNU DUYURMALIYIZ AMA BİR KORKUMUZDA ACABA BİZİM EYLEMİMİZ TERS TEPERMİ ODA VAR AMA GENEDE DENEMELİYİZ EN AZINDAN BASIN BUGÜN NASIL TEKEL İŞÇİLERİNİ GÜNDEMDE TUTUYORSA BİZİDE AYNI ŞEKİLDE GÖSTERECEKTİR BUDA BAYA BİR SES GETİRİR BENCE ARTIK EYLEM ZAMANI GELMİŞTİR HERKEZE SAYGILAR

 371. 13/02/2010, 14:17

  >169 bende bir anne olarak çok üzüldüm …geçmiş olsun …bende aynı şeyleri yaşadım …2 çocuğumu ortada bırakarak ceva evine girdim.çok ama çok üzüldüm ….sabredin adalet er yada geç mutlaka yerini bulacak….

 372. 13/02/2010, 14:21

  >bursadaki arkadaşımıza cok geçmiş olsun diyorum. arkadaşlar bende cek magduruyum ve bu siteyi yeni gördüm sizlerin fikirlerinden yararlanmak istiyorum. bende esnaftım işlerim kötü gitti ve çeklerimi ödeyemez hale geldim. icralar ile boğuştum boğuşmayada devam ediyorum. mağazamdaki ve evimdeki bütün eşyalar mallarım haczedildi ve gitti. yeni düzen kurmaya çalışıyorum. öğrenmek istediğim şirket ortağı değilim. çeklere müdür olarak imza attım. hapis kararı sadece banamı cıkar. itiraz etsem şirket ortagınada cıkıyormu. hakan

 373. 13/02/2010, 14:26

  >Bu nasıl acımasızlık ya..Hamile bir insanı gece yarısı alıp cezaevine koymanın açıklaması nedir arkadaşlar..Vicdansızlık…Diyecek laf yok artık…Kapı dışarı çıkamaz olduk..Dışarıyı bırak evde bile huzurla oturamıyoruz..Taahhüt versen bir türlü vermesen bir türlü..Son ana kadar yeni bir gelişme olur diye bekliyoruz…Ama böyle şeyleri duyunca da artık yeter diyorum..Beklemenin anlamı yok artık… Dünden beri birşeyler yapılmalının tartışması yapılıyor…Yapalım AMA NE?…Yasa çıktı herkes kurtuldu mu zannediliyor merak ediyorum…Cezaevlerinden ancak çıkıyor mağdurlar..çıkamayanlar bile var…Kaçaklar hala kaçak…Son dakikaya kadar bir umut bekliyoruz.. dün bir arkadaşımız yazmış…''Nerede bu içerdekiler çıksın neler yapacağız diyenler'' diye…Değişen birşey yok ki…Çoğumuz hala kaçak.. Ayrıca nereye gidicez…Hadi gidelim..Partilere gitsek..AKP,MHP ortada tavırları..AKP diyecek ki yasa çıkardık daha ne..CHP diyecek itiraz da ettik kardeşim ötesi nedir..Anayasa mahkemesine yapılması düşünülen eylem ise pekçok arkadaşımızın düşündüğü ve benimde katıldığım gibi ters tepecek ve tepki toplamamıza sebep olacaktır…Gazetelerde çıkan yazıları görmüyormusunuz ..yapmadıkları üçkağıtçılık kalmamış adamlar,nolacak alacaklının hali diyor..namuslular ne yapacak ??? Basınında tarafı belli..O zaman ne kalıyor geriye…mektupla,maille,telefonla ulaşabileceğimiz her yere derdimizi anlatmaktan başka ne kalıyor geriye… Site yöneticilerini,CÜNEYTi,JENARDİyi sessiz kalmakla,organizasyon yapmamakla suçluyor pek çok arkadaşımız…şu durum ve zamanda yapılacak birşey yok ki..Ayrıca hepimizin (tabii bu konulara gerçekten bir avukattan daha fazla vakıf olan bir kaç arkadaşımız hariç) bu konuda aydınlanmasına kim yardımcı oluyor arkadaşlar.. yargıtay içtihatları,mahkeme kararları,dilekçe örnekleri,danışmanlık yapan avukatlar havadan gelmiyor buraya…şu zamanda yapılan, herkesin bu yasanın kendisi için ne getirdiğini anlamasını sağlamak ve yapılması gerekenleri zamanını kaçırmadan hepimize anlatmak,yol göstermek…Bunu da fazlasıyla yaptıklarını düşünüyorum..Kendi adıma allah razı olsun diyorum…Avukatımı bile ben haberdar ediyorum gelişmelerde onların sayesinde.. O YÜZDEN sürekli yürüyelim arkadaşlar modunda olmak gerçekçi gelmiyor.. Hepimizin katılabileceği yerini bulacak herşeye hazırız…Lütfen gerçekten ses getirecek,,ama bu zamana kadar yapılanlara zarar vermeyecek bir yol bulalım..bu işlerin prosedürlerini bilen arkadaşlar..anayasa mahkemesine yönelik resmi bir hareket ne olabilir bunun önerisini getirirlerse daha faydalı olacak..Mutlaka bir şey yapılmalı…Mücadeleye devam…

 374. 13/02/2010, 14:39

  >Bursadaki arkadaşımıza geçmiş olsun.Yargıya ve onun değerli mensuplarına güvendikçe başımız daha çok ağrımaya başladı.Bu gün yine de bu güvenimizi dile getiriyoruz.Ancak somut olarak ortaya koyduğumuz gerçekleri görmek istemeyenler yüzünden artık mağdurların sabrı taşmaktadır.Önümüzdeki yakın günlerde somut bir gelişme olmadığı taktirde eylem kararı alabiliriz.Eylemin boyutu ve şekli ile ilgili bütün arkadaşların görüşleri alınacak ve yasal çerçeveler içinde yapılacak eylemlere start verilecektir.Saygılarımla

 375. 13/02/2010, 14:47

  >Benimde bir eylem teklifim var taahüt vermemiş olan arakadaşların bir gün ve savcılık üzerinde anlaşarak toplu olarak taahüt vermesi diğer arkadaşlarında destek amacıyla orda bulunması ve basın açıklaması yapılması adliyelerde her zaman basın mensubu vardır

 376. 13/02/2010, 14:58

  >169,Arkadaşım geçmiş olsun. umarım en kısa zamanda sorun çözülürde bu üzüntüden kurtulursunuz. Ama çok zor günlerden geçiyoruz. Neredeyse herkesin canı burnunda. Umarım bu işi Anayasa Mehkemesi çözer (buna inanıyorum) yoksa bu ülke çok şeylere gebe tabi bir arkadaşımızın verdiği örnekteki gibi olmazsa yani 340 AKP li beraberken 100 binlerce kişi yanlız olmazsasaygılar

 377. 13/02/2010, 15:13

  >Başbakan, eşek etinden ifade vermişBu çok sık yapmadığım bir şey. İnternetten yazı alıp kullanmıyorum çok fazla. Ama bugün bu kuralı bozacağım. Çünkü okumanız istediğim yazı, bana ait değil. Dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum;Yıl 1984. Özal‘ın ANAP hükümeti ekonomiyi libere ederken et ithalâtına da izin çıkarıyor.Bazıları ayağa kalkıyor ve ’Bu ithalât serbestisi hayvancılığımızı öldürür‘ diye haykırıyor ama bu haykırışlara rağmen ithalât başlıyor…Kopuzlar Gıda‘ya (Mustafa Kopuz merhum) ait Elif Sucukları‘nın muhasebe ve fabrika müdürü, (Fabrika Kağıthane‘de) futbolculuktan gelme ve aynı zamanda Erbakan‘ın genç bir müridi. Çevresinde ’Lâik devlete düşmanlığı‘ ile tanınıp biliniyor..Bu genç islâmcı aynı zamanda Elif Sucukları‘nın küçük bir hissedarı da.Ve; adı: Recep Tayyip Erdoğan… İşte bu genç adam bir gün, yanında patronu Mustafa Kopuz da olduğu halde, ülkenin en büyük et ithalâtçısına gidiyor.Vadeli çek verecekler ve ithâl et satın alıp, sucuk üretecekler…Ancak ithalâtçı firma, ilkeleri gereği bu genç adamın ve patronunun taleplerini geri çeviriyor. Vadeli çekle mal verseler bile mutlaka bir banka teminat mektubu istediklerini söylüyorlar.Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mustafa Kopuz, yanında Ankaralı ünlü bir müteahhit (aslen Rizeli) de olduğu halde et ithalâtı yapan firmanın yetkililerini ziyarete geliyor.Ankara‘dan gelen bu müteahhit konuk, et ithalâtı yapan firmanın bağlı olduğu holdingin bir başka inşaat malzemesi şirketinin iyi bir müşterisi. Kendi çalıştığı bankalardan birinden teminat mektubu vermeyi öneriyor.Et ihtilâtçısı firma yetkilileri de Elif Gıda lehine olmak şartıyla bu teklifi kabul ediyor.Teminat mektubu ile birlikte çekler tanzim edilip ithalâtçı firmaya teslim ediliyor ve Danimarka‘dan gelen (İslâmi kurallara uygun kesilmiş olması mümkün değil) ithal etlerin sevkiyatı da başlıyor…Çekleri, genç muhasebeci Recep Tayyip imzalıyor..Ve…Günü geldiğinde çekler bir türlü ödenmiyor..Recep Tayyip alacaklı firmaya gidip karşılıksız çıkan çekleri yeni çeklerle değiştirmeyi, nasıl olsa banka teminat mektuplarının olduğunu söylüyor..Talebi bir sefere mahsus olmak üzere kabul ediliyor. Ve…O yeni çekler de ödenmiyor… Teminat mektubu nakde çevriliyor… Ankara‘da iş yapan Rizeli müteahhit ile Elif Gıda‘nın arasına kara kedi giriyor..Buraya kadar her şey normal çünkü çekler karşılıksız çıksa da teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucu tahsil edilmiş oluyor.Ama asıl olaylar ondan sonra gelişiyor. Aynı firma, o büyük et ithalâtçısından mal alamayınca bu kez piyasadaki başka küçük firmalara yöneliyor..Ve bir sabah.Tercüman Gazetesi şu başlıkla çıkıyor:’Skandal.. Vicdansızlar!.. Eşek etinden sucuk üretip halka satıyorlar…‘Gazetede, Recep Tayyip Bey‘in bir fotoğrafı yer alıyor..Tutuklanıp götürülmüş… Birkaç geceyi nezarethanede geçiriyor. Dava açılıyor. Sonuç: Yanlışlıkla karışmış birkaç parça eşek eti…İlerleyen günlerde Mustafa Kopuz ölünce Elif Sucukları (gizli olarak) Tayyip Bey‘in oluyor…Ve Allah‘ın; ’Yürü ya Tayyip‘ emrini bu genç adam nasıl algılıyor bilinmez çünkü yürümektense, yürütmeye başlıyor..İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor…İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına satılan bütün sucukları Elif Sucukları‘ndan almaya başlıyor ve o satın alma halen devam ediyor..Elif Sucukları günümüzde kapalı devre çalışıyor… Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin ihtiyaçlarını karşılıyor…Ve elbette firma, Recep Bey‘in üstüne kayıtlı değil….Gazetelerin birinde Tayip Bey‘in Kısıklı‘da toplam 6 milyon TL değerinde 3 adet villâsı olduğunu ve ilk villâya büyük oğlu Burak‘ın taşınmak üzere olduğunu okuyunca bunlar hatırladım..Nazlı Hanım (Ilıcak) şu haberin yer aldığı Tercüman Gazetesi‘nin (eğer o günkü nüsha kaybolmadıysa!..) arşivden çıkarıp medyaya verse de biraz eğlensek.HALİS CAN…

 378. 13/02/2010, 15:39

  >OLAYA BAKIN BAŞBAKAN DA ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEMİŞ VE ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKMIŞ…AMA HALDEN GENE DE ANLAMIYOR ANLAMAK İSTEMİYOR NEDENSE….DEMEK Kİ…NE OLDUM DEMEYECEKSİN NE OLACAĞIM DİYECEKMİŞSİN..KONYALI….

 379. 13/02/2010, 15:45

  >ark kardesim henuz çıkamadıbu ne is ya ark.

 380. 13/02/2010, 15:51

  >Öncelikle inanın çok üzüldüm.İnşaallah kardeşiniz bir sıkıntı olmadan en kısa zamanla taahhüt onaylanır da çıkar.Acıması yok bu insanların.Görev adı altında zulüm işliyorlar.

 381. 13/02/2010, 15:56

  >sayın 175 dava sizede açılır ama size bir ceza gelmez.Siz gerekli bilgileri siteden alınız hazırlıklı giriniz davaya.Sağ üst tarafta bulabilirsin

 382. 13/02/2010, 16:47

  >sn 170Ödeme günü çek miktarını bankada bulundurması gereken kişi olduğunuza dair yazılı bir belge yoksa, ceza almazsınız.

 383. 13/02/2010, 17:02

  >arkadaşlar şu an yargıtay dosyaları mahkemelere iade ediyormuş yani yenidenmi ifade verip yargılanacağız ALİ

 384. 13/02/2010, 17:13

  >sayın 180 siz kopuzun çevirdiği işlerden sadece 1 tanesini duymuşsunuz sanırım o firma mhp yanlısı gibi gözükmekte şuan ama aslıyla alakası yok akp uşagı olarak o kadar çok kötü işler yapmaktaki tam anlamıyla kan emici bir mikrop gibi ticaret yapmaktalar tüm bayilerinin hayatlarını söndürmekteler bunlara bir çok örnek vermek mümkün arkasında akp nin destegide tam oldugu için korkusuzca ellerinden gelenin fazlasını yapmaktalar.Fakir ülkelere sürekli yardım etmekteler iyi gözükmek için ama şunu herkes bilmeliki tamamen canlarını yaktıkları hayatlarını bitirdikleri bayilerinin paralarıdır ALLAH bunların hesabını er geç soracaktır.Tayyip erdogan geçmişi ve bugünü ticaret içinde geçen ve geçmişinde çeklerle alakalı çok büyük sıkıntılar içine düşmüş ama ne gariptirki her defasında bir güç onu bu durumlardan kurtarmıştır. h.a

 385. 13/02/2010, 18:41

  >187 YE KATILIYORUM KOPUZ A.Ş İLE TİCARET YAPAN TANIDIKLARINIZ VARSA MUTLAKA UYARIN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR İŞ İŞTEN GEÇMEDEN BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİDE AVUKATLARI NEZARETİNDE İMZALASINLAR.BU UYARIYI VİCDANEN RAHAT OLABİLMEK İÇİN YAPIYORUM BUNCA YAŞADIGIM ÇEK MAGDURİYETİNİN TEK SORUMLUSU KOPUZ A.Ş DİR.

 386. 13/02/2010, 19:09

  >bence bu iş başbakanda biter .bir randevu alabilsek bu sıkıntımız biter.bu dönen dolaplardan haberi olduğunu sanmıyorum.sayın site yöneticileri ilk hedefimiz bu olmalı…EFDEN

 387. 13/02/2010, 19:25

  >herkese iyi akşamlar 2 gün önce eşimi şehir dışına göndermiştim oglumla bankanın vermiş oldugu 470tl çek cezasından araması vardı yolda jandarma çevirmesi varmış eşim çekten aranmam var demiş sag olsunlar asker çocuk var diye gece yarısı yolda magdur olmasın lar diye sorgulama yapmamış allah onlardan razı olsun

 388. 13/02/2010, 19:44

  >MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ HOCAM SAYIN PROF.DR. AKİF AKKUŞ 2009 MAYIS AYLARINDA YAPTIGIMIZ BİR GÖRÜŞMEDE ŞÖYLE DEMİŞTİ. 'SİZ AKP MİLLETVEKİLLERİYLE OYALANMAYIN, AKP DİYE BİR PARTİ YOK, SADECE RTE VAR SİZ ONA YOGUNLAŞIN, BİR ŞEKİLDE ULAŞIN O ÖÇZER'HAKSIZMI

 389. 13/02/2010, 20:08

  >kararsızlar Konsensus Araştırma ve Danışmanlık'ın HABERTÜRK için her ay yaptığı, anket sonuçlandı13.02.2010 12:18 Bu pazar seçim olsa birinci parti koltuğuna yüzde 25.9 oy oranıyla kararsızlar oturacak. Kararsızları yüzde 24.9 ile AK Parti, yüzde 14.2 ile CHP ve yüzde 8.7 ile MHP izliyor.Bülent GÜNAL/AHTKONSENSUS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin her ay düzenli olarak HABERTÜRK için yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, kararsızlar Türkiye’de birinci parti konumunda. Konsensus, “Türkiye Gündemi-Ocak 2010’’ başlıklı anket çalışması için 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında 81 ilde, 16 yaş üstü 748’i erkek, 753’ü kadın toplam1501 kişiyle “telefon anketi yöntemiyle” görüştü. 16 yaş üstü kişilerle görüşme nedeni ise bugün 16 yaşında olan gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmaları olarak gösterildi. akp oy kaybediyor

 390. 13/02/2010, 20:17

  >ARRKADAŞLAR DÜN AKŞAM BU SİTEDE OKUMUŞTUMİRUMUZŞKE BİRLİKTE NERELİ OLDUĞUMUZU DA BELİRTELİM DİYE, İYİ FİKİR OLDUĞUNA İNANIYORUM.EN AZINDAN BÖIGESEL BERABERLİĞİMİZİ SAĞLARİVAKYİ GELŞNCE RAHAT HAREKET EDERİZ.TANŞMAMIZ VE ETRAFIMIZDAKİLERE ULAŞMAMIZ DAHA İYİ OLUR.YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. ÇEKZEDE ÇAYCUMA/ZONGULDAK

 391. 13/02/2010, 20:19

  >sn vezir38bankaya çek koçanını geri vermemekle ilgili cezalar için mahkemene başvur cezalar kalkıyor haberin olsun

 392. 13/02/2010, 20:23

  >ArkadaşlarDün ptt ye gidip e devlet sifresi aldım toplam 8 adet dosya çıktı 1 tanesi resmi evrakta sahtecilik yazıyıor ki çekten davam olduğu için ifadeye gidemiyorum ikinci şahse vermiş olduğumuz müşteri çekini şahıs tarihinde oynama yaparak üçüncü kişiye veriyor tabi çek sahibide dava açıyor ama ben hiç bir şekilde ne oynama yaptım ne bir şey fakat uyapta gerekçeli karar yazıldı diyor NEDİR BU GEREKÇELİ KARAR arkadaşlar birde arkasında cirom olan çek ödenmeyince karşı taraf YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ diye ceza davası açmış ondada gerekçeli karar yazıldı diyor ben bir şey anlamadım aynı zamanda turkiye gov a girdiğimde karşıma 3 dosya çıkıyor herhangi birine tıkladığımda sayı sekize çıkıyor arkadaşlar yükümlülüğn yerine getirlmemesi nedir cezası nedir ve çek benim değil sadece cirom var

 393. 13/02/2010, 20:30

  >sayın 180 nazlı ılıcaktan arşivden o gazeteyi almamız başka konu olsa mümkün ama r.tayyip erdogan ile alakalı bir konu olması nedeniyle arası çok iyi oldugu için mümkün değil.

 394. 13/02/2010, 20:32

  >korkumuzdan başvuramıyorum gene 3 adet bankadan çek kullanmıştık toplam 1410 tlyapıyor parayı ayarlayıp hanımı o şekilde göndermeyi düşünüyorum çok şükür eşimin çeklerini topladım benim çeklerimi verdim gerçi onlarıda yazdırdık malesef zeynep teşekkürler

 395. 13/02/2010, 21:03

  >degerli 180 ay gün olarak bilginiz varmı

 396. 13/02/2010, 21:03

  >195yükümlülüğü yerine getirmemek, kısaca hakkınızda icra davası açılmış buda kesinleşmiş haciz vs. gibi hukuksal işlemler başlatılmış demektir.(yükümlülüğü yerine getirmemek anlamı; yükümlü olduğu borcu ödememek)Ölmez

 397. 13/02/2010, 21:16

  >yani yükümlülüğün yerine gelmemesi demek hapis anlamına gelmiyor deilmi?umarım doğru anlamışımdır

 398. 13/02/2010, 21:45

  >aslında hiç uğraşmayacaksın yok şöylemi olur böylemi olur topluca bütün kaçak olanlar,,yakın zamanda kaçacak olanlar hep birlikte kaç bin kişiysek ankarada meclise en yakın karakola teslim olmalıyız.ne bu hapis cezası kalkar,ne bu anayasa mahkemesi bizim lehimize karar verir tek tek yakalanıp hapse girmektense topluca girip başlarını ağrıtabiliriz.mecburen basına yansır kameralar televizyonlar derken millet türkiyenin ne hale geldiğini daha iyi anlar belki bütün halk ayaklanır.ama bu milletimizinde tuzu kuru,ben çok merak ediyorum bu ülkede zenginmi çok fakirmi,alacaklımı çok vereceklimi niye türk insanı haklarını aramaz,ez başını al lokmasını.herkes kendi başını kurtarmanın çabasında.birlik olamıyoruz en hayati durumlarda bile.gerçek olan birşey var oda kaçakları fellik fellik arıyor polisler çünkü buldukları insan başına para alıyorlar.heran yakalanabiliriz.

 399. 13/02/2010, 21:52

  >sayın 195 yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,iflaş edipde bunu resmi dairelere bildirmemen.eğer işyerini ve vergi kaydını kapatmamışsan ceza almazsın.bu işin cezası 3 ayda 1 yıla kadar hapis ve ertelenmiyor.benim başımdada bir tane var şu an istanbulda.BARTINLI EFDEN

 400. 13/02/2010, 22:07

  >Kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi.Gerekçeli karar hakimin suç ve ceza hükmünün bittiği kararın verildiğini yani o mahkeme için son noktadır.Yargıtay süreci de başlamıştır.Anayasanın 141/3. maddesi, "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Çek özel evrak değil resmi evraktır. Sizin işlediğinizi düşündükleri suç ise emniyeti suistimal ve resmi evrakta sahteciliktir. Senin verdiğim kişi çeki değiştirmiş ve suçu üzerinden atmıştır.Tabi ki sende mahkemelere giremediğin için savunma hakkını kaybetmiş olduğundan hakim o anki savunmalara bakarak seni sorumlu tutmuştur.Keza öyle ise evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla suçlanabilirsin.5237 SY kanun madde 204 205 CİRANTA KONUSUNA GELİRSEKCirantaların karşılıksız çekten dolayı cezai sorumluluğu doğmazLakin borçtan cirantalar da sorumludur.Yani en son ciranta sahibi sırasıyla çekin arkasında kim varsa alacak hakkını onlara da kullanabilir.Yasal haklar çerçevesinde mücadele eder.Eğer bir ödeme taahhütü vermediysen icra dairesine bu olay sadece ne tutturabilirmiyiz olayıdır.Birde ticarethane ni terk olayı var bu seninki ona girmiyor dediğine göreBu konularda çok önceleri yazılarım vardı dikkat edin diye taahhüt vermeye gidersiniz karşınıza başka suçlamalar çıkabilir demiştim.Özellikle bankaların kullandığı usulsuz ticareti terk olayı.Neyse bu konularda daha sonra konuşuruz.Çıkmam gerek teşekkürler.ACELE OLDU BİRAZ

 401. 13/02/2010, 22:20

  >sayın EFTEN ticareti terkten bizede üç ay hapis çıktı mahkemeye itirazda bulunduk bütün vergi makbuzlarını koyduk gazete reklamımız vardı koyduk marka tescili koyduk hayır ticarete devam ediyoruz dedik hakim kabul edmedi edmediği gibi karşı tarafa haber verdi markamıza haciz koydurdu şimdi yargıtaya gönderdik bekliyoruz bu meyeanda düzenli vergi beyanı sigorta beyanı var sadece yeni işyerinin adresini vermedik o zaman o da mafyalardan korktuğumuzdan mecbur kaldık. bize sizce ne olur.

 402. 13/02/2010, 23:07

  >İntihar raporuGiriş : 13.02.2010 Güncelleme : 13.02.2010 00:27:57Türkiye, bunaldı; canına kıyanların sayısı ciddi şekilde arttı. Dün de 9 kişi ölümü seçti. En acısı, Şırnak'ta babasının kalaşnikofuyla karnına ateş eden 16 yaşındaki Ayten olduHayat her insana zor, ancak "kolayı seçenler" için intihar tek yol… Son zamanlarda Türkiye'nin gündemi de, kolayı seçenlerle doldu. Kimisi ekonomik zorluklar, kimisi aşk acısındandı… Ülkemizde son 10 günde 31 kişi, canına kıydı! İntihar oranındaki bu patlamanın nedeni sosyal hayatımızdaki çarpıklığı ortaya koyarken elbette ateş, en çok düştüğü yeri yaktı! Geçtiğimiz günlerde eylemdeki Tekel işçilerinden Emin İdil'in kızı Zeliha İdil (15) ile erkek arkadaşı Hasan Çelik'in (15) birlikte intihar etmesinin acısı ve şoku henüz hafızalardan silinmemişken dün de yurt genelinde toplam 9 kişi, ölümü tercih etti. Bu kişilerden biri, de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ayten Ataman'dı. Genç kız önceki gece evde kimsenin bulunmadığı sırada, geçici köy korucusu olan babası Zeydin Ataman'a ait ruhsatlı Kalaşnikof'u karnına dayayıp tetiği çekti. Silah sesi üzerine eve koşan yakınları, kanlar içinde buldukları Ayten Ataman'ı hemen hastaneye götürdü. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseye devam edemeyen Ataman'ın intiharıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. 82 yaşında kendini astıŞanlıurfa'nın Germen köyünde yaşayan 82 yaşındaki S.K. bir süre önce 65 yıllık eşini kaybetti. Bunun üzerine bunalıma giren yaşlı kadın, evde yanlız kaldığı bir anda tavana ip bağlayıp kendisini astı. Talihsiz kadını, eve giden akrabaları buldu. 18 yıllık polisi borçları bitirdiAydın'da evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kamışlı (42), beylik tabancasıyla intihar etti. Kamışlı'ın 18 yıllık polis memuru olduğu ve bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Ondan geriye 7 yetim kaldıÇorum'da 7 çocuk babası Ekrem Akburu, banka kredisi ile aldığı traktörün parasını ödeyemedi. Bunalıma giren Akburu, Seydim Göleti'ne giderek canına kıydı. KPSS'de istediği sonucu alamadıBalıkesir'de yaşayan 32 yaşındaki üniversite mezunu Kadir Ağzıburuk, girdiği bunalım sonucunda kendini asarak canına kıydı. KPSS sınavlarına girdiği ve istediği sonucu alamadığı öğrenilen Kadir Ağzıburuk'un işsizlik yüzünden psikolojisinin bozulduğu iddia edildi.

 403. 14/02/2010, 00:08

  >işyerinin adresini değiştirdiğiniz işinizi terkettiği anlamına gelmez.yargıtaydan geri döner.hatta bununla ilgili elimde bir yargıtay kararı çıktısı var.bana lazım olmuştu.yarın bakarım.BARTINLI EFDEN.BİRDE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE ADRESİNİZİ ZABIT TUTTURUP YARGITAYA EK SAVUNMA YAPABİLİRSİNİZ.BUNUNLA DA İLGİLİ YARGITAY DÖKÜMANLARI VAR….EFDEN

 404. 14/02/2010, 01:13

  >arkadaşlar günlerdir birçok arkadaş bende dahil kim nereden isimleri ne diye bir tesbit yapalım diyoruz ama hiç kimse yol gösterip sayımızı kimler olduğumuzu tesbit etme yolunda bir çalışma başlatmadı neden yanlış bir fikirmi Sn. Admin Cüneyt,Jenardi,Maywy bir kaç gündür yoksunuz başınızda bir sürü sorunlar var olduğunu biliyoruz ama en azından herkezin mail adresleri bir telefonları olursa birbirimize daha kolay ulaşırız.Artık şu adsız yorumlarada bir son versek bizim biribirimizden saklacak neyimiz var Allah aşkına insan çalmadı,çırpmadı ise özür dileyek söylüyorum karıya kıza kumara harcamadı ise batmanın bile bir şeref olduğunu unutmayalım bu sözü çok yeni batan Denizli Basma ve Boya San. A.Ş.'nin 37 yıllık sahibi sayın Esat Sivri söylemişti. Unutmayalımki biz kimseyi dolandırmak veya üçkaatçılık yapmak için ticaret yapmadık.

 405. 14/02/2010, 03:07

  >SAYIN 195 3.de YAZDIĞIM YORUMUN TAKİBİNDETekrar yargılanma gerekçelerini oluşturursun mahkemeye dilekçeni sunarsın.Ayrıca 5237 s.kanunMADDE 267 270. 272/5 275. Bu yasanın takibindeki maddelere dayanaraktan suçlamada da bulunabilirsin.Bunu ne zaman yaparsın işte onu bilen sensin tabi ki.

 406. 14/02/2010, 11:59

  >Değerli arkadaşlar; daha evvelde belirtmiştim, bu hafta boyunca katılımcı olamadım, ancak; sitemizi aşağı yukarı hergün takip etmekteyim. Yeni bir çalışma başlatıldığında veya gerek görüldüğünde, elbetteki yanınızda olacağım. Ancak; şu anda, Y.C.G.K.'dan veya Anayasa Mahkemesinden, bir karar çıkmasını beklemekten ve Yargıtay'ca; dosyaların mahkemelerine gönderilmesini takip etmekten başka bir yol varmıdır. Yeni bir yol veya eylem; hepimizin katılımı ile olacaksa, elbetteki bende; her zamanki gibi yanınızda olacağım. Bugün; 14 Şubatta, bir gül verebilecek sevdiği veya eşi olabilene ne mutlu. Ne mutluki; sarılabilecek, kendisini anlayabilecek biri var hayatta… Elbetteki; bende bir gül alacağım, şimdilerde; cennet mekanlarında olan, eşimin kabrine koymak üzere. Tüm emeği geçenlere ve katılımcılara saygılarımla.

 407. 14/02/2010, 13:25

  >SAYGIDEĞER EFTEN CEVAP YAZINIZI YENİ GÖRDÜM TEŞEKKÜR EDERİM. BİZİM YARGITAYDAKİ DOSYAMIZDA SADECE MALİYENİN YENİ İŞYERİ YOKLAMA TUTANAĞI VAR SADECE TEZ AVANTAJ BİZ YENİ İŞYERİNİ KÖTÜ İNSANLARDAN DOLAYI GEÇ AÇILIŞ GÖSTERDİK TEK SIKINTIMIZ O BAKALIM NE OLACAK.SELAMALAR

 408. 14/02/2010, 13:37

  >sayın mehmet ceylan size katılıyırum ben erzurum dayım adım selahattin elimden geleni yaparım zaman1453vakit@gmail.com mail adresim

 409. 14/02/2010, 14:02

  >EĞERKİ BU ÜLKEDE ADALET OLSAYDI ŞUAN BINLERCE ESNAFIN ÇOLUK ÇOCUĞU PERİŞAN ZOR DURUMDA OLMAZDI.İCRA DOSYALARI DOLUP TAŞMIŞ VAZIYETTE ULKEDE HALA ADAMLAR DIYOKI GIRIN CEZAEVINE YATIN KIME NE FAYDASI VAR ANLAMIYORUM.İÇEERIYE GIRINCE.KİM ODEYECEK NEYLE ODEYECEK SATEN ADAMIN PARASI OLSA ODER BE KARDEŞİM.KİM KENDINI AŞAĞILIK BIR DURUMA DUŞURUR..ŞİMDİ SORUYORUM TAHUT VERIPTE 2 YILDA NASIL EDEYECEK ESNAF BAKACAZ BEN BUGUNDE SOYLUYORUM AMAÇ İÇERDEN KURTULMAK NASIL ODER BIR INSAN 2 YILDA BENIM AKLIM VE MANTIĞIM ALMIYOR.ESNAF İÇERI DEGILDE DIŞARDA RAHAT BIR ŞEKILDE ÇALIŞMA IMKANI NI TANINSA INANIN KIMSENIN KIMSEDE ALACAĞI KALMAZ.AMA DEVLETE SORACAK OLURSANIZ DERKI BIZE O ZAMN FAYDASI YOK .KİMDEN.PARA KOPARTIRIZ NASIL MAAŞIMIZI ALIRIZ .ÇEK MADURU GIBI KURBANLAR OLMASA…DEVLETIN İŞİNE GELMEZ.BU DURUM.O YUZDEN DE DIYORUMKI BIZI (AİHM) KURTARIR BAŞKA YOLU YOK……….SEYMENOĞLU

 410. 14/02/2010, 14:45

  >merak ettigim bir kac konu var,,belki cevabi daha once verilmistir ama gozume carpmadi..1.diyelim ki 10 ayri cek karsiliksiz cikti ve toplam bedeli 2 milyon TL. adli para cezasina hukmedildi …Ne olursa olsun en fazla 5 yil midir bunun hapis cezasi ve gunlugu 100 TL den odenirse hapis cezasi ortadan kalkar mi.2.Yurt disinda bulunan kisi cekler ile ilgili olarak araniyor iken konsoloslukta islem yaptirabilir diye yazildi. Pasaport uzatmak da mumkun mu konsoluslukta…veya yeni pasaport cikartmak mumkun mu,,,3.Cek cezasi nedneiyle aranmak olan sahisi INTERPOL kanali ila takip yaptirip yakalatmak mumkun mu…cevap verilir ise memnun olurum

 411. 14/02/2010, 14:54

  >ARKADAŞLAR BU YÖNETİM KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI GEMİ ROTADAN ÇIKTI GEMİNİN DÜMENİ DİYE BİR ŞEY KALMADI FIRTINANIN İÇİNDE BUNLAR ŞAŞIRDI BİR DAHA SEÇİLEMİCEKLERİ KORKUSUYLA BATAN ESNAFIN BATMAMAK İÇİN NE YAPIYORSA BUNLARDA AYNISINI YAPIYOR YAKINDA ORTAKLAR BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLAR İŞİN KONTROLÜ KAÇTIĞI İÇİNDE İŞÇİNİNDE KONTROLÜ KAÇTI BU YÜZDEN HİÇ BİR RESMİ DAİREDEN DÜZENLİ BİR ŞEY BEKLEMEYİN. ŞÖYLE BİR ÇEVREMİZE BAKALIM ALLAH AŞKINA HUZURLU BİR ÇEVRE BİR İŞ DALI BİR İŞ ORTAMI YADA YATAĞINDAN KALKIP GÜNE MUTLU BAŞLAYAN BİR KİMSE GÖSTERİN YOK YOK BUNA KENDİLERİDE DAHİL İŞÇİ KÖYLÜ MEMUR ASKER ESNAF HİÇ KİMSE HİÇ KİMSE MUTLU DEĞİL.SADECE LEŞ KARGALARI GÖREV BAŞINDA BİZİ PARÇALAMAK İSTEYENLER GÖREV BAŞINDA BU İŞ KÖTÜYE GİDİYOR KİMSE KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYOR EVLAT ANAYA BABAYA SAYGISINI YİTİRDİ KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR HER KESİN DİNİ İMANI VARI YOĞU PARA OLMUŞ PARAN VARSA GÜÇLÜSÜN YOKSA HİÇSİN HELE HELE BİZİM GİBİ İFLAS ETMİŞSEN ÖZÜRLÜSÜN BİRDE ÇEKİNİ ÖDEMEDİYSEN EKOKATİLSİN"ülkemize mahsus suç türü" ÜLKEDE VAR OLAN MİKROP BİLE SİZDEN ÜSTÜNDÜR. AH DEDEM AH BİDİĞİN GİBİ DEĞİL SENİN ZAMANINDA DÜŞMAN KARŞIDAN GELİRDİ,ŞİMDİ NERDEN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL DEDEM BANA KIZIYORSUN.

 412. 14/02/2010, 14:56

  >sayın barışçı mersin,başınız sağolsun allah rahmet eylesin.çok üzüldüm,hepimizin gideceği yer orası fakat bazıları erken bırakıp gidiyor.ama başını yaslıyacağı derdini paylaşacağı hayat arkadaşı bulmak herzaman kolay olmuyor.malını mülkünü kaybeden insanın eşi,çocukları bile onu terkedebiliyor.ne mutlu sizeki ardından özlemle,sevgiyle yadedeceğiniz bir eşe sahip olmuşsunuz.hayattayken terk edilmek çok daha zor.allah size sabır versin.

 413. 14/02/2010, 15:21

  >sayın 13,tüm cezalarınızı kesilmişse ve infaza çıkmışsa yatarın üst sınırı 5 yıldır. ama bir cezanız çıktı yattınız çıktınız daha sonra bir cezanız daha çıktı onuda yatarsınız. Konsolosluklarda işlem yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun yoktur. Bunun dışında eğer hükümet sizin için kırmızı bülten çıkarırsa interpol aracaılığıyla yakalanıp gönderilirsiniz ama kırmızı bülten her ceza alan için çıkmaz saygılar

 414. 14/02/2010, 15:28

  >50 bin sanığa mecburi afYargıdaki iş yükünün vahim sonucu. 2009'da incelenen davalardan 15 bini düştü…Mahkeme salonlarında yığılmış dosya fotoğraflarıyla hafızalarda yer edinen ve hâkim başına düşen bini aşkın dava sayısıyla özetlenebilen yargının iş yükü, acı bir sonucu gözler önüne serdi. Yargıtay geçen yıl incelediği ve yaklaşık 50 bin sanığı kapsayan 14 bin 809 davanın zamanaşımına uğradığını tespit etti ve bu nedenle düşürme kararı verdi. 1 MİLYON 7 BİN DOSYA! Yargıtay Başkanlığı, ceza ve hukuk daireleri ile başsavcılığın "iş durumu" çizelgesini çıkardı. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in, adli yıl açılış törenindeki konuşmasında da yakındığı iş yükünün vahameti rakamlarla bir kez daha ortaya çıktı. Bu çizelgeye göre, sadece geçen yıl Yargıtay'a 644 bin 320 yeni dosya geldi. Bir önceki yıldan kalan 362 bin 703 dosyayla bu sayı bir milyon 7 bin 23'e ulaştı. Ceza dairelerinde 522 bin 272 dosya birikirken, hukuk dairelerinde bu sayı 484 bin 751'i buldu. En fazla dosya; yaralama, trafik kazaları, elektrik ve su hırsızlığı gibi davaların temyiz başvurularını karara bağlayan 2'nci Ceza Dairesi'nde toplandı. Bu dairenin geçen yılki dosya sayısı 80 bin 286 oldu. Bu daireyi, hırsızlık ve gasp davalarının ağırlıklı olarak geldiği 6'ncı Ceza Dairesi izledi. Bu dairenin önünde de 76 bin 341 dosya yığıldı. Üçüncü sırayı da 72 bin 559 dosyayla, iş ve sendika davalarının temyiz incelemesinin yapıldığı 9'uncu Hukuk Dairesi aldı. Bu dosyaların tümünün karara bağlanabilmesi için hiç tatil yapmadan yılın her günü çalışılsa da yetmiyor. Örneğin 2'nci Ceza Dairesi'nin günde 220, 6'ncı Ceza Dairesi'nin ise 209 dosyayı hükme bağlaması gerekiyordu. Yargıtay geçen yıl incelediği dosyalardan 14 bin 809'unun zamanaşımına uğradığını tespit etti.Zamanaşımı süresinin bir bölümü yerel mahkemelerde bir bölümü de Yargıtay'da geçen bu dosyalardaki sanık sayısı çizelgede açıkça yer almadı. Ancak Yargıtay yetkilileri, bu dosyaların yaklaşık 50 bin sanığı içerdiğini belirttiler. En fazla zamanaşımına uğrayan dosya, ağırlıklı olarak kaçakçılık ve fikri hakların ihlali davalarına bakan 7. Ceza Dairesi'nden çıktı. Bu daire, sanık sayısı yaklaşık 10 bini bulan 3 bin 588 dosyada "davanın zamanaşımına uğramış olması nedeniyle ortadan kaldırılmasına" karar verdi. Zamanaşımından düşürme kararı veren 2'nci sıradaki daire ise 2'nci Ceza Dairesi oldu. Bu daire de "2 bin 379 dosya zamanaşımından düştü" tespitini yaptı. Üst düzey bürokratların davaları ile tehdit, şantaj ve hakaret suçlarının temyiz incelemesini yapan 4'üncü Ceza Dairesi'nin ise bin 844 dosyası zamanaşımına uğradı. Yine bu dosyalardaki zamanaşımı süresinin bir bölümü yerel mahkemelerde bir bölümü Yargıtay'da geçti.

 415. 14/02/2010, 17:57

  >SAYIN 191 DE YAZAN ARKADAŞ,MAALESEF TÜRKİYE'DE GERÇEK DEMOKRASİ OLMADIĞI GİBİ,PARTİ İÇİ DEMOKRASİ DE YOKTUR.BENCE SORUN DA İŞTE TAM BURDA.O NEDENLE HAKLISINIZ, FAKAT MHP İÇİN DBP, CHP İÇİN DE DBP ÇOK DAHA DOĞRUDUR.DEMEK Kİ TAYYİP KERAMET GÖSTERMİŞ İKİSİ DE "DBP"!

 416. 14/02/2010, 18:24

  >——B A R O L A R—-SİZ ÜLKEMİZDEKİ AVKATLARIMIZIN TEMSİL EDEN KURULUŞSUNUZ FAKAT SİZLER GÖREVLERİNİZİ YAPMIYORSUNUZ ADETA UYUYORSUNUZ AYDINIZ OKUMUŞUZ KÜLTÜRLÜYÜZ DİYE MANGALDA KÜL BIRAKMIYORSUNUZ AMA BİNLERCE MESLEKDAŞINIZIN EKMEK KAYBINA İŞ KAYBINA SEBEB VERİYORSUNUZ. Buda nerden çıktı diyeceksiniz,çok basit fakat çok akıllıca hazırlanmış bir tezgah.ADLİ PARA CEZASI Çok akıllıca hazırlanmış bir masa oyunu tavşana kaç tazıya tut KURDA YEM OL oyunu o kadar güzel hazırlanmışki benim diyen ticaret yapan esnafın bile b öyle bir şeyden haberi yok esnafa konuyu anlattığında hayretler içinde kalıyor yok ya devlet benim alacağıma el koyamaz gibi şaşkın ifadeler kullanıyor hatta sahip olduğu paranın büyüklüğünden dolayı kendini dev aynasında gören bazı esnaf devleti mahkemeye veririm gibi sonu fıkra olacak kelimeler sarf ediyor.Hadi esnaf kanun bilmez yol bilmez ya siz ekmeğiniz bu işten iken meclisin yarısı sizin meslektaşınız iken ekmeğinizi neden kurtlara kaptırıyorsunuz,akıllılar bakın bu yazıyı bir çek mağduru yazıyor sizin o kadar siteleriniz var bir taneniz dedimi yağ ne oluyor bizim tahsil edeceğimiz paraların üzerine devlet konuyor yok hepiniz kolaya alışmışınız zavallı insanları parçalamak kolay iflas etmiş zaten sağlıklı düşünemiyen vucudunasekiz kurşun yemiş gibi yaralı insanları parçalamak kolay siz yıllarca okudunuz hukuku adaleti seçtiniz ama sistemin içine girince ne idealistliğiniz kaldı nede merhametiniz kaldı beş yaşındaki ufak bir çocuğun o evde olan eski biskü para etmeyen televizyonunu haciz edip borçluya gözdağı verip alacaklıya şirin gözükmek içinmi okudunuz aslında sizler toplumda arabulucu olup hakkı adaleti gerçekleri temsil etmeniz lazım iken düştünüz duruma bak ağlıyorsunuz eve artık hacize gidilmeyecek diye biz ne yer ne içeriz diye ya sizin bu işinizmi bu iş size yakışırmı ama ülkede yapacak başka iş yok haklısınız sizin durumunuzda kötü bir defa sizin müvekilleriniz size hiç bir dava için masraf parası vermiyor hallet içinden alırsın diyor siz her türlü mücadele veriyorsunuz zaten borçlunun ödeyecek durumu yok olsa sizin müvekkil tahsil ederdi sizi son koz olarak kullanıyor sizin elinizde tek silah hapis cezası O DA BORÇLU VARSA ADLİ PARA CEZASINI DEVLETE YATIRIYOR KURTULUYOR ne oldu ne aldınız birde masraflar cepten giddi BEYLER BEYLER MECLİSTE KAÇ TANE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ ADLİ PARA CEZASINDAN BU GÜNE KADAR KAÇ PARA TOPLADINIZ DİYE KİMSE CEVAP VERMEDİ çünkü iyi para toplandı bu akıllı oyunu hazırlayanları tebrik ederim bu el bence öpülür.ŞİMDİ sayın barolar sizle bir ortak mağduriyet yanımız var ADLİ PARA CEZASI sizde bizde kaldırtmassak siz öyle biz böyle mağduruz.Artı siz de anadolunun bahrından çıkan toplumumuzun saygı duyması gereken adalet temsicileri ve uygulayıcılarısınız,memleketimizin bu kadar ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü ortamda icra dosyalarının her ilde nufusun nerdeyse yarısına ulaştığı ortamda genelde ATATÜRKÇÜ görüşü paylaşan siz avkatlarımızın bu kötü gidişi protesto edeceğine boğazdan geçen palamut sürülerine saldırır gibi saldırmanız lafta söyledğiniz İLKELERİNİZE yakışırmı.hepinizi saygıyla selamlıyorum yaşanan bu ekonomik felaketten yağmacılar gibi değil yardım kuruluşları gibi davranmanız sizin saygınlığınızı daha çok artıracaktır efendim.–ihtiyar–

 417. 14/02/2010, 18:59

  >ARKADAŞLAR BENCE REHAVET GÖSTERİYORUZ.BU ÇEK YASASI KADAR SOSYAL HAYATI TAHRİP EDEN İCRA İFLAS YASASI 82.MADDESİ VAR.BU MADDE SEBEBİ İLE BORÇLUNUN EVİNE HACİZ GÖTÜRÜLÜYOR VE HALISI KİLİMİ TOPLATILIYOR.İNSANLAR REZİL OLUYOR AİLELER YIKILIYOR, İNTİHARLAR V.S.ALLAH KORUSUN…BU MADDENİN DEĞİŞMESİ İÇİN MECLİSE BASKI GEREKİYOR…

 418. 14/02/2010, 19:00

  >SayınRıdvan YALÇINOrdu MilletvekiliTBMM İcra İflas Yasasının 82.nci maddesinde değişiklik yapılarak borçlunun ev eşyalarının haczinin önlenmesinisağlama girişiminizi candan destekliyorum.Bu bir insanlık ve medeniyet gereğidir, zaten avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulama maalesef ülkemizdeocakların yıkılmasına insanların intiharına, aile dramlarına sebep vermektedir.Bu girişiminizden dolayı zat-ı alinizi ve MHP teşkilatını tebrik ediyor, bir an evvel netice alınmasını diliyorum.Saygı ve Selamlarımla,

 419. 14/02/2010, 19:07

  >sevgili 420 yazan dostum şu anda meclis alt komisyonunda eve icra gelmesin diye konuşuluyor gelse bile borçlunun pırlanta takıları varsa duvarda picassodan resim varsa alabilecek ev eşyasına dokunamıcak,yalnız et fiyatları böyle giderse herhalde buz dolabında et bulurlarsa et lerede haciz koyacaklar.selamlar

 420. 14/02/2010, 19:28

  >Eve gelen hacizden dolayı aileler dağılıyor veya dağılma noktasına gelenlerde oluyor. Bu mesele aile den sorum devlet bakanı sayın aliye kavaf hanımın yetki alanınada giriyor. Bu meseleleri aileden sorumlu bakanada iletebilirmiyiz. Kendisi saygıdeğer birine benziyorkaya

 421. 14/02/2010, 19:49

  >sn. mk. 13'un sorusuna cevap vermissiniz ama o soruda bir detay var gozden kacmis galiba,,,tum davalar sonuclandi diyelim ,teker teker toplami ne olursa olsun 5 yil yatilir diyorsunuz. peki bu yil uzerinden mi adli para cezasi odenir veta toplami uzerinden mi am anlayamadim…ya da hapse gelince 5 yil hapis ama 100 tl den odeye gelince teker teker tum celerin cezalarinin toplami jadar mi adli para cezasi odenir, lise mezunu sade vatandas olarak kafam detaya pek basmadi kusura bakmayin,,,

 422. 14/02/2010, 19:55

  >SAYINİHTİYAR AKLINLA BİN YAŞA.SAHİDEN BARO TÜRKİYEDE EN DEMOKRATİK SİVİL TOPLUM KURULUŞU.BU ÜLKEDE İNSAN HAKLARININ EN TUTARLI SAVUNUCUSU OLDU.HAKLARININI YEMEMEK LAZIM HALADA ÖYLELER.ÇEKTEN CEZA EVİNE GİRMEK,ÇEKTEN HAPİŞ YATMAK HANGİ ADALETE SIĞAR DİYE BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR BENCE AKILLARINA GELMEDİ BİZ HEM BUNLARA VE HEMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BİR YOLUNU BULUP BU KONUDA DUYARLI OLMALARINI SAĞLASAK ARTIK HANGİ YÖNTEM KULLANILACAKSA BU İŞİ ORGANİZE EDEN ARKADAŞLAR YAPSA BİZDE KATILSAK.B.A.ETKİNLİK

 423. 14/02/2010, 19:57

  >arkadaşlar anlamakta zorluk çekiyorum kusura bakmayın günlerdir bazı arkadaşlarla birlikte meaillerimizi yazalım nerde olduğumuzu belirtelim diyoruz. zaman1453.dışında birde bildiğimiz ve tanıdığımız birkaç kişinin dışında kimseden ses çıkmıyor.anayasa mahkemesinden karar çıkana kadar biz en azından siteyi takip eden mağdurların kaç kişi olduğunu bilmemiz lazımki gücümüzü belirleyelim yoksa şunumu düşünüyor adsız yazanlar aman şimdi orada ismim adresim geçer bir görev düşer diyemi korkuyoruz. yoksa her türk insanının düşündüğü gibi aman bana dokunmasınlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bende bir kaç satır yazarım fikrimi söyelerim dememeliyiz arkadaşlar kimse kusura bakmasın Sn.Cüneyt'in,Myway,Jenardi'nin,Sami Kal'ın,İhtiyar'ın ve Özür dileyerek şimdi aklıma gelmeyen bir kaç kişinin bir yerlerle görüşmesi,bizim biryerlere meail mektup yazmakla olmayacak gibi gözüküyor böyle bekleyerek sesimizi duyuramıyoruz.Farkında değilmisiniz karşımızda öyle bir topluluk varki kapitalizimin uşağı olmuş 60-65 gündür ankaranın soğuğunda çoluğundan çocuğundan ayrı kalmış açlık eylemlerine başlamış tekelcileri bile dikkate almıyor aba altından sopa gösteriyor.Hepimizin biraz özeleştiriye ihtiyacımız olduğunu sanıyorum. (ne zararı olur hangi ilden kimler sitenin takipçisi kaç kişiyiz bilsek, gazetelerde veya ne bileyim biryerlere çek mağdurları sitesinin tanınmasını sağlasak)Ben Şişhanedeyim CHP İstanbul il başkanlığının çaprazında hanın 5. katındayım Sn Gürsel Tekin geçenlerde basında esnafı dolaşıyoruz diye bir demeç verdi ben daha görüşen bir tane esnafı bilmiyorum 30 yıldır o piyasadayım az çok her kezi tanırım biz sesimizi yükseltmezsek kimse bizi duymaz çünkü tabiri caizse istisnalar hariç onları tenzih ederek söylüyorum tribüne oynuyorlar ülkemizin gerçeği bu. Özür dileyerek son veriyorum. Saygılarımla,

 424. 14/02/2010, 20:36

  >sevgili ihtiyar senin bu fikrini baroya bir projeye dnüştürüp ve ticarileştirip maddi gelir sağlayacak şekle getirip proje olarak götürelim.ayrıntıyı burada yazmak istemiyorum

 425. 14/02/2010, 20:50

  >sevgili barışçıyazınızı şimdi okudum çok duygulandım.Eminimki sizin gibi duyarlı bir insan sevdiğini kalbine gömer ve orada dolaştırır.biz erkekler söylemeyi pek beceremesekte,içimizde iyi taşırız aşkı sevgiyi.Eminimki rahmetli yenge senin onu düşündüğünü biliyor çünki sen onu içinde aklında yüreğinde taşıyorsun.ÜZÜLME OLURMU!!!

 426. 14/02/2010, 21:11

  >çok DEĞERLİ dostlarım hemen hemen hepsi ATATÜRKÇÜLÜĞLE övünen barolarımız ülkemizde maalesef bir anda çıkan ekonomik kıriz yüzünden batan binlerce esnafımızın bu olağan dışı batışlarına insanların mahfolmalarına önlerine atılmış bir kemik parçası gibi görüp saldırıyorlar hani halkçılık nerde nerde KEMALİSTLER SİZİ YALANCILAR SİZİ SAHTEKARLAR BİRGÜN SİZEDE ATAMIN GÖRÜŞLERİ LAZIM OLACAK O ZAMAN KARŞINIZDAKİ AYNA VERDİN Mİ Kİ ALACAKSIN DİYECEK.arkadaşlar yukarda ihtiyar doğru yazmış katılıyorum.

 427. 14/02/2010, 22:03

  >Sn.Efden,usulsüz ticareti terk konusuyla biz de boğuşmaktayız.Bizim dosya için mahkeme emniyete yazı yazıyor,"zabıta gidip baksın sözkonusu adrese" diye.Mahkemenin belediyeye değil de emniyete yazmış olması bende,"acaba polis zabıtasından mı talep olunuyor adres tesbiti" sorusunu doğurdu.Sizden ricam, bu konudaki cevabınızı ve elinizdeki Yargıtay kararına nasıl ulaşabileceğim konusunu yazmanız. zznz

 428. 14/02/2010, 22:05

  >arkadaşlarım her kes bir şey söylüyor ben de fıkra yazayım ama kimse kızmasın sonucta bir şaka.Avkat bir beyefendi şu büyük transatlantiklerle dünya turuna çıyor,karaib adaları açıklarında bir şansızlık gemi kayalara çarpıyor ve parçalanıyor,yolcular büyük bir panikle denize atlıyor ama sormayın şansızlık devam ediyor birden etrafı köpekbalıkları sarıyor yolcuları tek tek yemeye başlıyorlar sadece bizim avkatın yanına gelen bir köpekbalığı avkata atla sırtıma diyor avkat şaşırıyor köpekbalığı sığ bir yere avkatı getiriyor avkat köpek balığına yalvarıyor ne olur yeme beni diye köpek balığı sus ağlama seni kurtardım bak karaya yakın bir yere getirdim hadi in karaya çık diyor şaşkın avkat köpekbalığına soruyor peki neden beni kurtardın KÖPEKBALIĞI GURURLU BİR TAVIRLA DOSTUM DER ***MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI*** iz.er

 429. 14/02/2010, 23:03

  >30yargıtay numaralarını yarın yazarım işyerinde kaldı.EFDEN

 430. 14/02/2010, 23:17

  >HERKESE İYİ GECELER gelin toplanıp bir şirket kuralım A.Ş herkesin kendine göre bir tecrübesi var EN BÜYÜK SERMAYE İNSANDIR.Yorum bekliyorum SAYGILAR

 431. 14/02/2010, 23:56

  >Selahattin bey;ne iş yaptınız daha önce..

 432. 15/02/2010, 00:12

  >sayın şükrübey taahhüt işleri tedaş elektirik hat yeraltı AG+OG DOĞAL GAZ ŞEBEKE İŞBİTİRME BELGELERİM VAR

 433. 15/02/2010, 00:12

  >zaman1453,adınızı yanlış mı yazdım ben.. Selahattin bey değilmiydi ?Şirket fikriniz için…

 434. 15/02/2010, 00:42

  >SAYIN 20 SİZE KATILIYORUM AMA ÖNCELİKLE ŞU ÇEKLER YÜZÜNDEN KANAYAN YARAMIZI BİR SARALIM SIRA ONLARADA GELECEK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BAŞARAMAYACAGIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK ALLAHIN İZNİYLE ÖNCE DAVANDA HAKLI OL VE KAZANACAGINA İNAN GERİSİ GELECEKTİR. BEN BUNA İNANIYORUM BURDA HERKESİN SADECE SİTE YÖNETİCİLERİNDEN BİRŞEYLER BEKLEMESİ BENCE ÇOK YALNIŞ HERKES ELİNDEN GELEN ÇABA VE GAYRETİ GÖSTERMEK ZORUNDA.ZATEN SİTE YÖNETİCİLERİ YETİŞEBİLDİKLERİ KADAR BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR VE BİZLERİ AYDINLATIYORLAR. BU YASANIN ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE BAŞLATAN ABİLERİMİZ ABLALARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZE VERİLEBİLECEK MANEVİ DESTEKLERİMİZİ VEREREK ŞUNU YAPIN BUNU YAPIN DİYEREK DEGİL. ŞUNU İYİ BİLMELİSİNİZKİ BU BAŞLATILMIŞ VE ASLA YARIM BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR KONU OLDUGU İÇİN HERKES MÜCADELESİNİ VERECEK. HERKESİN DÜŞÜNCESİNE SAYGI DUYUYORUM AMA ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BURASI TOPLUCA GÖRÜŞ BİLDİRECEGİMİZ VE BİLGİ ALABİLECEGİMİZ BİR SİTE BURADAKİ BİR ÇOK KİŞİ BİRBİRİNİ TANIMIYOR DAVAMIZ VE ÇABAMIZ BİR OLDUGU İÇİN BUNDAN SONRA İSTEYEN KİŞİLERİN MSN ADRESİNİ YORUMLARA EKLEMELERİNİN UYGUN OLACAGINI DÜŞÜNÜYORUM. hakan.akbulut60@hotmail.com

 435. 15/02/2010, 00:44

  >Selahattin bey;Aslında söyledikleriniz doğru. İnanmak gerek başararabilmek için. İnsanın kendisinden başka sermayeye ihtiyaç yok. Ama artık ağzımız o kadar yandı ki.. 🙂

 436. 15/02/2010, 03:25

  >şükrü bey iyi sabahlar isterseniz tanışalım msn adresim vakit-zaman@hotmail.com

 437. 15/02/2010, 03:38

  >değerli arkadaşlar aramızda nevşehirden olan varmı benim nevşehir adliyesinden bilgi almam lazım yardımcı olurmusunuz

 438. 15/02/2010, 03:48

  >arkadaşlar herkes uyudumu yoksa

 439. 15/02/2010, 05:32

  >sayın 24,ceza üst sınırı 5 yıldır. Ama adli para cezasını ödemeye gelince hapisten kurtulmak istediğiniz her dosayanın adli para cezasını ayrı ayrı yatırmanız gerekiyor. Yani 5 yıl karşılığı adli para cezası değilsaygılar

 440. 15/02/2010, 05:41

  >sayın Zaman 1453aslında haklısınız ama… ama diyorum çünkü düşünsenize dertlerimiz ortakken dahi ortaya atılan bir fikirde birsürü aykırılık yaşanabiliyor iken konu ticarete gelince bu dahada fazlalaşacaktır. Çünkü herkesin bir mesleği var herkez bir diğerinin işini bilmez. Dahası biz Türkiye insanları maalesef ortaklıkları pek beceremeyiz çünkü coğumuzun mesleği baba mesleğidir (sizinki gibi) ve herkes kendi işini iyi bildiğini düşünür (batmış olsakda) o nedenle zor diye düşünüyorum. Bunua ben zor durumdayken benim gibi zor durumda olan insanlarla yapmaya çalıştım kimse dinlemedi sonuçta hepimiz battık. şimdi keşke diyorlar ama çözüm değil artık. Bu nedenle ben daha farklı bir yol seçtim. Zor bir karar olmakla birlikte artık kendi ülkemde ticaret yapmayı düşünmüyorum sebepleri belli (durumumuz ortada) çünkü esnafına böyle bakan bir devlette tiğcaret yapmak kendime ve onuruma ihanet gibi geliyor bana. Bu sözlerimi yanlış anlamasın okuyan arkadaşlar ben yaklaşık 9 adet gaygimenkulümü kaybettim ama müteesir değilim çünkü sonuçta borçlarım ödenmek üzere satıldı. Hala 100 bin TL civarında borcum var onuda ödeyeceğim canım sağ olduğu sürece…tüm bunlardan sonra birkaç arkadaşımla birlikte yurtdışında iş yapmaya karar verdik onlar sermaye koydular bende (iflas etmiş) tecrübemi ve kısmetse 1 aya kadar yola çıkacağız bu yaştan sonra ülkemi terkedip yabancı ülkelerde çalışacağım bununda tek sebebi kalan borçlarımıda temizlemeksaygılarımla

 441. 15/02/2010, 07:12

  >Zaman 1453 şirket fikrine katılıyorum .En azından her ortağın bir işi olurevine ekmek götürür.şirketin ismide KRİZ A.Ş olabilirProfosyonel bir yönetici ile bu iş bal gibi olur.OLYAR2003

 442. 15/02/2010, 07:33

  >ŞİRKET FİKRİNE SICAK BAKANLAR VARSA DETAYINI GÖRÜŞMEK ÜZERE BANA YAZABİLİRLER.olyar 2003olyar2003@hotmail.com

 443. 15/02/2010, 09:18

  >sn 184 hapis kararı şirket ortagınada cıkıyormu peki. şirket ortağı olarak kayınbirader gözüdküyor.

 444. 15/02/2010, 11:45

  >Sn M.K.2 milyonluk karşılıksız çekiniz de olsa cezası kesinleşmiş olan dosyaların içtima edilmesi halinde oluşan ceza üst sınırı 5 senedir.Çıkan kararlarda adli para cezasına hükmedilmiş ödenemediği için hapis cezasına çevrilmiştir.Şimdi burada problem başlıyor.Yasa diyor ki adli para cezasından çevrilen hapis cezasının üst sınırı 1800 gündür.Demek ki gün karşılığı gelen APC sınırı da 1800*100=180 000 TL olmaktadır.Ve hapis cezanızı yatarken sizi koşullu salıverme haklarından yararlandırıyor.Yani 2005 sonrası için 2/3 oranında yatılıyor.Ama APC yi ödediğiniz zaman aynı indirimi yapmıyor.Örneğin 1800 günün 600 gününü yattınız kalan 1200 gün karşılığı APC yatırdığınız zaman serbest kalabiliyorsunuz.Benim bugüne kadar yaptığım araştırmalardan vardığım nokta bu.Bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparlar ise hepimize faydalı bir yol gösterici olabilir.Saygılar

 445. 15/02/2010, 12:08

  >Ayrıca örneğin 2 milyonluk 16 adet çek cezaları muhtelif kerelerde yatılmış olsa dahi bu suçtan cezanın 5 seneden fazla olmadığını düşünür isek 16 adetin içinde 300 000 TL bir çek için ceza aldığımızda 300 000 TL karşılığı APC 1500 günü geçemez diyor.Yakalandığımızı varsayalım yani ya 1500 gün yat yada 150 000 APC öde diyor.Peki 2.çek 400 000 TL diyelim ve hapisten çıktınız 2 ay sonra 2.bir çek 400 000 TL cezası kesinleşti.Aynı duruma göre eğer yakalanırsak ya 1500 gün daha yat yada 150 000 TL APC öde olacak.O zaman bir kere müebbet alalım daha iyi adam öldürdük ya .Arkadaşlar bunun mantığı nedir ?.Bu konuda bize yol gösterecek arkadaşlarımızın yardımını rica ediyorum.SN My Way,Cüneyt bey bu konuda bilginiz varmı ?Saygılar

 446. 15/02/2010, 13:11

  >ARKADASLAR BU NE SESSIZLIK NELER OLUYOR

 447. 15/02/2010, 13:33

  >Herkese merhaba benim bir sorum olacak bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim. yurtdışında konsolosluklarda pasaport süresi uzatılırken gbt bakılıyormu bir bilen varsa acil olarak cevap verirse sevinirim. Çekten dolayı aramalarım var pasaportumun süresi doldu ne yapabilirim.

 448. 15/02/2010, 13:41

  >her yıl 500 bin dava zaman aşımı nedeniyle düşüyormuşvatan millet davası olan çek davalarıyla ilgili böyle bir durum söz konusu olmadığından,önemli bir sorun teşkil etmiyor olsa gerektefecilerin mağdur olmaması için olağan üstü bir gayret sarfediliyorbu ülkede tefeciden daha korunmaya muhtaç kesim varmı hükümetin gözündekan emici uşakları

 449. 15/02/2010, 14:16

  >ALOOOO KİMSE YOKMU NEDİR BU SESSİZLİK ARKADAŞLAR BİZ BÖYLE SESSİZ KALDIKÇA ÇOK BEKLERİZ GİBİME GELİYOR HİÇ OLMASSA BİRER TANEÇEKİMİZİ TEBERÜT FAİZİNİ HESAPLAYALIM SAYIN BAŞBAKANIN ADRESİNE POSTAYALIM ÖZELİKLE İÇERDEN ÇIKAN ARKADAŞLAR BİZ BU ÇEKİ VE FAİZİ NASIL ÖDEYECEGİMİZİ SORALIM

 450. 15/02/2010, 14:59

  >50 konsolos tutuklamaz ama uzatmaz da. benim başıma geldi. Başka bir iş için müracat ettim türkiye de aranmam var diye iki yıllık süreyi iptal etti ve 15 gün süre verdi. 15 gün içinte türkiye ye gitmen gerek deyip diğer işimi de halletmedi. bilgin olsun

 451. 15/02/2010, 15:51

  >sayın 50,konsoloslukta tutuklama gibi bir durum yok ama işlemler yapılır yapılmaz onu bilmiyorumsayın Suheyl,ben yazdığım şekilde biliyorum. Ama avukat değilim doğal olarak yanılmış olabilirim. konuya tam vakıf arkadaşlar varsa düsedltirse sevinirimsaygılar

 452. 15/02/2010, 16:07

  >yarın cgk da dava görüşülecek diyorlar hakkımızda hayırlı olur inşaallah..

 453. 15/02/2010, 16:58

  >Çek yasasında çeklerin renklerine göre tanımıveysi.sevig@ito.org.trTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ‘Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin’ 2010/2 sayılı tebliğin üçüncü maddesi gereği, çek defterleri bankalarca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler açıkça ayırt edilebilecek şekilde aşağıdaki esaslara göre bastırılacaktır.

 454. 15/02/2010, 17:01

  >Adalet org sitesinden haberler..Daire:10 Tarih:2009-12-28 Esas No:2009 / 15031 Karar No:2009 / 19857 Sayın Vuslat DİRİM'in siteye eklediği bu karardan sonra elimizde dosyalar için (cmk195madde meşruhatını içeren tebligatın tebliğ edilmiş olmasına rağmen)savunmasını almaya mı çalışacağız.CMK195.madde usul hükmü olması nedeniyle geçmişe yürümemesi gerektiği bilgimiz karşısında Yargıtay 10.CD'nin bu kararını nasıl yorumlayacağız?özellikle Sayın …..'ten cevap bekliyorm.TeşekkürlerÇameli Adliyesi ——————–Derdest dosyalarda,diğer suçlarda olduğu gibi, mutlaka savunma aldıktan sonra (zorla getirme,olmadı yakalama) karar vereceksiniz.Eyüp Adliyesi——————–5941 sayılı kanun çıkana kadar yani 20/12/2009 tarihine kadar yasaya uygun sanığa iddianame tebliğ edilmiş ve CMK.nın 195 nci maddesineuygun tebliğat yapılmış ise savunma alınmadan da karar verilebilir. diğerlerinde savunma almak zorunlu oldu.Bakırköy Adliyesi—————–Burada önemli olan husus, 20.12.2009 tarihinden önce CMK. nun 195. maddesine göre şüpheliye ihtarlı davetnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğidir.5941 . s. Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğ edilen ihtarlı davetnameye rağmen şüpheli duruşmaya gelmemiş ise, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bile şüphelinin yokluğunda karar verilebilir. Zira usul hükümleri derhal yürürlüğe girer ve geçmişe uygulanamaz.Ancak; 5941 . Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğat yapılmamış ya da yapılamamış ise, artık şüphelinin savunması alınmadan hüküm verilemeyeceğinden şüphelinin savunması alınmalıdır.Not; Teblğ edilen ihtarlı davetnamede belirlenen duruşma tarihi 20.12.2009 tarihinden sonra ise bu hükmü uygulayamazsınız diye düşünüyorum. Bu durumda şüphelinin savunması alınmalıdır. Yargıtay——————–Sevgili meslektaşım Sayın ……'ın görüşüne katılamıyorum maalesef.Zira,sevgili Başsavcımız Sayın …….'in siteye eklediği konuya ilişkin bozma içtihadı yasa değişikliğinden öce işlenip karar verilmiş bir dosyayanın temyizi üzerine yasanın değiştiği tarihten sonra verilmiş.Kolaylıklar diliyorum.Eyüp Adliyesi————–Sayın Savcımız …….. Bey diyorsa doğrudur;zira, sağolsun bizlerle zaman zaman paylaştığı değerli bir çok görüşü 'içtihat' olmuştur.Diğer taraftan da, sözü edilen içtihadın üzerine bu önemli ve değerli görüş, yasa değişikliğinden önce yöntemine uygun olarak tebligatları yapılmış duruşma günü bekleyen hatırı sayılır sayıda çek dosyası olan bir Asliye Ceza Hakimi olarak elimizi rahatlatmıştır.Paylaşım için ayrıca ve özellikle teşekkür ederim.Eyüp Adliyesi———— devam

 455. 15/02/2010, 17:01

  >Biz sulh ceza hakimleri ne yapalım,ağlayalım mı,zaten bakaya yeterince bize yük getirmişken birde çek suçları.Çek suçlarının niteliği itibari ile sanık zaten uçmuş,püfff olmuştur.Bu dosyalarda savunma alma yüzdesi %30 geçmez,2003 öncesine yaklaşık iki yıla kadar gelinecek ve yasa koyucu önce ki hükmü tekrar koyacaktır ama olan bize olacak iş yüzdemiz sıkıntıya gireceği gibi yığılma bizi zorlayacaktır.Büyük vilayetleri hiç düşünmek dahi istemiyorum… Niğde Merkez Adliyesi——–Bana göre derhal uygulanma ilkesi yanlış yorumlanmaktadır.Bu ilke gereğince karşılıksız çek suçlarından savunma alınmadan mahkumiyet hükmü verilemez.Çünkü ilkenin adındanda belli olduğu gibi yeni hükmün derhal uygulanması gerekir.Yoksa usule ilişkin değişikliklerde lehe aleyhe değerlendirmesi asla yapılamaz.Zaten bu konuda bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlıkta yoktur.Burada bakılacak olan şey usule ilişkin yeni değişikliğin uygulanma imkanı olup olmadığıdır.Eğer uygulanma imkanı var ise derhal uygulanması gerekir.Eğer uygulanma imkanı kalmamış ise artık geçmişte yapılan usul işlemleri geçerlidir ve yeni değişiklik uygulanamaz.Buna göre henüz hüküm vermediğiniz bir dosyada yargılama devam etmekte olup; yeni değişikliğin uygulanma imkanı var demektir.Çünkü yeni değişiklik sanığın savunma hakkına yönelik bir ceza usul hükmüdür.Bu nedenle yeni usul hükmününün derhal uygulanması gerekir.Aksi takdirde savunma hakkı kısıtlanmış olur.Eğer savunma alınmadan karar verilmiş ise temyizi halinde tabiki Yargıtay resen dikkate alacaktır.Çünkü karar kesinleşmediği için yeni değişikliğin uygulanma imkanı halen var demektir.Ancak 20/12/2009 tarihinden önce verilmiş ve kesinleşmiş bir karar var ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir.Çünkü artık yeni değişikliğin uygulanma imkanı kalmamıştır.20/12/2009 tarihinden sonra savunma alınmadan verilen mahkumiyet kararlarında ise temyiz edilmeksizin kesinleşse dahi kanun yararına bozulması gerekir.Çünkü yeni değişiklik uygulanma imkanı olduğu halde uygulanmamış ve sanığın savunma hakkı kısıtlanmış demektir.Örneğin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren bir suç usul hükmünde değişiklik yapılarak Ağır Ceza Mahkemesinin görevine alındığı takdirde henüz karar verilmemiş dosyalarda derhal görevsizlik kararı verilmesi gerekir.Karar verilmiş ancak kesinleşmemiş dosyaların ise bozulması gerekir.Halbuki bu konudaki diğer görüşleri doğru kabul edersek iddianameyle dava açılmış ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir diyerek görevsizlik kararı verilemez.Böyle bir şey olabilir mi? Üsküdar Adliyesi————Ben konuya farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şayet iddianameye konu çekin bankaya ibrazı anında kısmi ödeme yoksa 3167 sayılı eski çek kanunu sanığın lehine olacak ve bu kanundan hüküm kurmak gerekecektir. 3167 sayılı kanunda CMK.195. maddeye atıf yapıldığını da göz önünde bulunduracak olursak şahsi görüşüme göre bu dosyalarda artık sanığın mutlaka savunmasının alınması gerekmez. Eğer sanık hakkında lehe olduğu için 5941 sayılı yeni çek kanunu uygulayacak isek bu durumda sanığın savunması mutlaka alınmalı, CMK.195. maddeyle dava sonuçlandırılmamalıdır. Tavas Adliyesi

 456. 15/02/2010, 17:01

  >Yeni kanun, ticaret hayatının temel enstrümanlarından olan çeki yeniden şekillendiriyor. Dört farklı renkte bastırılacak olan çek yaprakları ile çek türlerinin kolayca ayırt edilebilmesine imkan sağlanıyor. Kanunla getirilen yeniliklerin piyasadaki etkileri sistem denendikten sonra görülecek. Uzmanlara göre, ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin öncelikle yayınlanması ve söz konusu çek şekilleri ile paydaşlara yüklenen sorumlulukların piyasaya tanıtılması gerekiyor.Yeni Çek Yasası’na göre piyasada lacivert, kırmızı, yeşil ve kahverengi olmak üzere dört renk çek dolaşacak. Kanunun ertesinde yürürlüğe giren tebliğle, tacir çeklerinin zemini lacivert olarak belirlenirken, hamiline düzenlenen tacir çeklerinde kırmızı zemin kullanılacak. Tacir olmayan kişi çekleri ise yeşil zeminli olarak belirlenirken, tacir olmayanların hamiline düzenlediği çekler kahverengi zemin rengiyle bastırılacak. İstanbul Ticaret Odası Müşaviri Dr. Veysi Seviğ, özellikle kırmızı ve yeşil çeke piyasanın temkinli yaklaşacağını ifade etti. Dr. Seviğ, bu tür çeklerin düzenleyen açısından da alan açısından da sorun oluşturabileceği düşüncesinde. Zira, yeni çek kanunu ile hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılacak.Hamiline düzenlenecek çeklerde hamiline çek hesabı sahiplerinin birtakım bilgileri, ilgili bankalar tarafından dönemler itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilecek. Bu bilgiler, çek sahiplerinin açık kimliği, adresi, vergi kimlik bilgileri, bu hesaptan ödeme yapılan kişilere ait bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ait bilgileri içeriyor.İTO Mali Müşaviri Dr. Veysi Seviğ, hamiline çek düzenleyenin; kime çek düzenlediği, kimlerin bu çeki hami olarak elinde tuttuğu gibi bilgilerin elektronik ortamda Gelirler İdaresi tarafından izleneceğini ifade etti. Dr. Seviğ, “Hamiline çek düzenleyen de kullanan da baskı altında kalacak” dedi.Çek hamilinin parayı tahsil ederken kimliğini ispatlamak zorunda kalacağını belirten Dr. Veysi Seviğ, “Çek kimin adına düzenlendi ise bizzat o kişi tarafından tahsil edilecek. Aynı sorun tüzel kişiler için de geçerli olmakla birlikte hukuken firmaların yetkili tayin ettiği bir kişi de parayı tahsil edebilecek. Bu kişiye muhtemelen noterden vekalet verilmesi gerekecek” bilgisini verdi.

 457. 15/02/2010, 17:03

  >Evet vatana millete hayırlı olsun yeni renkli çeklerimiz….Artık pembesinide çıkartırlar!!

 458. 15/02/2010, 17:03

  >Dr. Seviğ, çekin karşılıksız olduğunun tespitinin adeta bir merasime dönüşeceğini belirterek, “Sonrasında hukuki kovuşturma başlayacak. Ama aynı çekin keşide edeni ortaya çıkıp, tam kovuşturma aşamasında, ‘ben bunu ödüyorum derse ’ hiçbir şey yapamayacaksınız. O vakit ticaret alemi, çeki kuşkuyla alacak ve kuşkuyla kullanacak. Tabi bu durumda herkes çek kullanımından kaçınacaktır” dedi.31 Aralık 2011’e kadar bütün çeklerin vadeli olduğunu da söyleyen Dr. Seviğ, “Çekler vadesinden önce ibraz edilmeyecek. Reeskonta da tabi tutulamayacak. Halbuki senet alındığında, reeskonta tabi tutulabiliyor. Ancak çek, ödeme aracı olduğu için bu hak yok” dedi.

 459. 15/02/2010, 17:04

  >KARŞILIKSIZ ÇEKDr. Veysi Seviğ, çek yaprağının üzerine ‘karşılıksızdır’ kaydı işlenmediği takdirde kovuşturma konusu olmayacağına dikkat çekti. Dr. Seviğ, “Çekin üzerine karşılıksızdır yazılabilmesi için çek hamili ile banka yetkilisi, çekin arkasını imzalayacak. Eğer çek hamili bundan kaçınıyorsa, o vakit çek kovuşturmaya konu olmayacak. Kovuşturmaya konu olmadığında, o çek karşılıksız olsa bile, o çekin ödenmemiş kısmının vergi hukukundan doğan hakları kullanılamayacak. Ayrıca karşılıksızdır diye arkasına kaşe basılabilmesi ve imza edilebilmesi için de bizzat çek hamilinin kendisinin olması gerekecek. Bu durumda iş adamı, her karşılıksız çek olayında bankaya gitmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

 460. 15/02/2010, 17:04

  >Lacivert çekler tacir çeki,* Kırmızı çekler hamiline yazılı çeki,* Yeşil çekler tacir olmayanlarca düzenlenen çeki,* Kahverengi çekler tacir olmayanlarca düzenlenen hamiline çeki ifade edecektir.

 461. 15/02/2010, 17:05

  >Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çeklerle hamiline düzenlenecek çekleri kolayca ayırt edebilmek için;- Tacir çeklerinin zemini lacivert olacak, üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle ‘TACİR’ ibaresine yer verilecektir.- Hamiline düzenlenen tacir çeklerinin zemini ise kırmızı renkte olacak ve üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere ‘TACİR HAMİLİNE’ ibaresi yer alacaktır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda ‘HAMİLİNE’ ibaresi yer alacak şekilde bastırılacaktır.- Tacir olmayan kişi çeklerinde zemin yeşil renkte olacaktır. Bu çekler üzerinde çerçeve içerisinde büyük harflerle beyaz renkte ‘TACİR OLMAYAN’ ibaresi yer alacaktır.- Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde ise zemin kahverengi olacak, çek üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere ‘TACİR OLMAYAN HAMİLİNE’ ibaresi yer alacaktır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda ‘HAMİLİNE’ ibaresi yer alacak şekilde bastırılacaktır.Tebliğ ile belirlendiği üzere bundan böyle uygulamada çekler bir anlamda renklerine göre ayırıma tabi tutulacaktır.

 462. 15/02/2010, 17:06

  >istanbul ticaret odasının gazetesinde yazıyor arkadaşlar ne diyeyim artık…

 463. 15/02/2010, 17:11

  >Burda birşeye dikkat etmek lazım Dört farklı renkte bastırılacak olan çek yaprakları ile çek türlerinin kolayca ayırt edilebilmesine imkan sağlanıyor. Kanunla getirilen yeniliklerin piyasadaki etkileri sistem denendikten sonra görülecek.Bu sistemi daha deneyeceklermiş adamlar anayasaya aykırıkları felan dinlemiyor işi daha da genişletiyor renkli çeklerle..Artık hakim soracak karşılıksız çekin ne renk evladım senin diye..

 464. 15/02/2010, 17:18

  >Karşılıksız çek, herkesi mağdur eden bir konu. 2009 yılı rakamlarına baktığımızda kasım ayı itibariyle 1 milyon 800 bin kadar karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. 52 binin üzerinde dava açıldı, 2 bine yakın tutuklu bulunmakta” dedi. Yeni bir uygulama olan Uzlaşma Müessesesi’ne dikkat çeken Ok, uygulamanın etkisinin denendikten sonra görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Elbette alacak verecek sorunlarının tümüyle çözüme kavuşturulmasını beklemiyoruz. Ancak iki tarafı da mağdur eden bu duruma da önemli bir yaklaşım getirecektir” dedi. Bankaların çeklerle ilgili sorumluluğuna da dikkat çeken Ok, “Bu sorumluluk daha fazla olmalı. İTO olarak bu konudaki girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını ısrarla takip edeceğiz. Bankaların bu konuda ellerini taşın altına daha fazla koymalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

 465. 15/02/2010, 17:21

  >Sn. Bafra çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için desene yaşama şansımız hiçbir yerde yok en iyisi ya intahar etmek yada iltica etmek…. Ne yazık sen o kadar adam çalıştır o kadar vergi ver sonunda başına bu işler gelsin.. allah herkesin yardımcısı olsun

 466. 15/02/2010, 17:22

  >Sayın cüneyt bey şimdi bunlar taahhüt süresini 3 ay daha uzatacaklar gibi geliyor bana kime sorsam aynı şeyi söylüyor daha yargıtaydan dosyalar dönmedi büyük ihtimalle 1 nisan tarihini ileri atacaklar diyorlar ve herkes mecburen taahhüt vereceği için otomatikman yeni bir sistem çıkmış olacak ortaya…Millet mecbur imzalayacak devlet te talep çok fazla yasa tuttu diyerek işin içinden çıkacak tabi anayasa mahkemesi….???

 467. 15/02/2010, 17:32

  >Daire:10Tarih:2009Esas No:2009 / 15031Karar No:2009 / 19857Kaynak:Vuslat DİRİM ( Kişisel Arşiv )İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1İlgili Kavramlar:5941 SK m. 5 / 1′de tanımlanan Suçta Savunma ve HükümTÜRK MİLLETİ ADINA VERİLENYARGITAY KARARIKarşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 468. 15/02/2010, 17:36

  >Birde bu cgk'ın yarın vereceği karar çok önemli ama sayın rahmi bey'e göre olumlu olmayacak bu karar

 469. 15/02/2010, 17:41

  >Daire:10Tarih:2009Esas No:2009 / 15031Karar No:2009 / 19857Kaynak:Vuslat DİRİM ( Kişisel Arşiv )İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1İlgili Kavramlar:5941 SK m. 5 / 1′de tanımlanan Suçta Savunma ve HükümTÜRK MİLLETİ ADINA VERİLENYARGITAY KARARIKarşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 470. 15/02/2010, 18:17

  >Merhaba sitenizi bir süredir takip ediyorum ve bende bir soru sormak istiyorum.Eşimin 3 tane şirket çekine adli para cezası çıktı ama çek üzerindeki imzalar eşime ait değil bu çeklerle ilgili taahhütname de vermedi.imzaya itiraz edecek ama bundan bir sonuç çıkarmı.Sonuçta firma sahibi kendisi.Birde taahhütname verdikten sonra da dava açma hakkı varmı yoksa taahhüdün süresi bitince mi dava açabilir.ZK

 471. 15/02/2010, 18:31

  >sayın ZKimzaya itiraz ederse ve imzada kendisine ait değilse tabiki sonuç çıkar. Taahhüt verirken dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla versin. buna örnek taahhüt örnekleri sitede daha önce yayınlandısaygılar

 472. 15/02/2010, 19:40

  >SYN MK YUKARIDAKİ İÇTİHAT LA TEKRAR YARGILANA BİLİRMİYİM 2004 DAVA AÇILDI 2009DA TEMİZDEN ONAMA GELDİ HİÇ BİR TEBLİGATI ALMADIM Z.N…

 473. 15/02/2010, 20:35

  >Arkadaşlar yukardaki içtihat benim,ben size kısaca olay akışını anlatayım siz değerlendirin,ben 2004 yılında malum çeklerden mahkemelik oldum ve çek iptal davası açtım ibrazından önce,sonra kadıköy arkamdan bu kararı vermiş iptal davama rağmen ve beni tutuklayıp cezaevine attılar,bende 3 ay sonra falan bir dilekçe yazdım yargıtaya bana tebliğ edilmediğine dair zira tebligatı devrettiğim işyerinin bulunduğu muhtarlığa yapmışlar bağlı bulunduğum muhtarlık yerine,yargıtayda beni haklı gördü,şimdi bu kararı emsal gösterip diğer kararlarıda bozdurucam.

 474. 15/02/2010, 20:56

  >HERKESE MERABA Arkadaşlar nevşehirden bir arkadaş varmı aramızda adliyeden dosyadaki çek miktarını öğrenmem lazım

 475. 15/02/2010, 21:09

  >sayın CÜNEYT ağbi bize eniştemle beraber ceza çıktı eniştem vekaleten attı imzayı yeni kanuna göre kurtuluyor ben şirket sahibi ve yetkili müdür olduğum için imzam olmadığı halde hapis cezası aldım mahkemedende haberimiz olmadı için şimdi yakalandığım yerde tutuklanacam fakat bu yargıtayın yeni den yargılama hakkından faydalanıp imzanın benim olmadığını söylersek bir şey değişirmi saygılarla.

 476. 15/02/2010, 21:19

  >ÇOK SAYGIDEĞER CÜNEYT BEY SİZDEN BİR RİCAM OLACAK.Şimdi benim şirket merkezim ankara manisada bir büro açtım ama resmi değil bu meyanda manisadan bir bankadan çek aldım çekleri imzalarken keide yeri manisa olarak yazdım.Şimdi şirket merkezi ankara iken keşide yerini manisa yazmamız mahkemesi süren çeklerim için lehde bir karar getirirmi menfi müsbet bir cevaplarsanız çok sevinirim dertlerin unutulduğu bir yaşam dilerim.

 477. 15/02/2010, 21:32

  >arkadaşlar bişey ögrenmek istiyorum ,yardımcı olursanız sewinirim,çeki imazalayana açılan karşılıksız çek cezası çeki ceza davası çeki ciro edenede açılıyormu?

 478. 15/02/2010, 22:00

  >ARKADAŞLAR MERHABA…ŞUANDA BEKLEMEKTEN BAŞKA BİŞİ MAALESEF ELİMİZDEN GELMİYOR..BAZI KULAKTAN DOLMA HABERLERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM…AV.RAHMİ OFLUOĞLU YARGITAY CGK DA 16 ŞUBATTA GÖRÜŞÜLECEK OLAN DOSYA İLE ALAKALI BİZİM LEHİMİZE BİR ŞEY ÇIKMAYACAĞINI SÖLEMİŞTİ.AYRICA BU KONU HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRTEN 10. CEZA DAİRESİ BAŞKANI MAHMUT GÜL HAKKINDA Bİ KAÇ BİR ŞEY SÖLEMEK İSTİYORUM..DOSYALAR CGK YA NASIL GELİR?MAHKEME AŞAMASIYARGITAY AŞAMASIMAHKEMENİN YARGITAYIN KARARINA DİRENMESİVE CGK..YANİ SÜREÇ İÇİNDE, CGK DAKİ DOSYALAR BİR NEVİ CEZA DAİRELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLARIN BİR MAHKEMESİ OLMUYORMU? PEKİ 10. CEZA DAİRESİ ŞUANDA CGK DA MAHKEMELİK İSE MAHMUT GÜL BEY, ELBETTEKİ KENDİ VERDİKLERİ 31/12/2008 DEN ÖNCEKİ KARARLARINI SAVUNACAKTIR.BU EN DOĞAL HAKKIDIR. CGK KARARLARI BENCE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GİBİ BAĞIMSIZDIR.CGK DA ETKİ TEPKİ OLMAZ.HUKUK NEYSE O OLUR Kİ, CGK KARARLARI KİTAPLARA MAKALELERE KONU OLUCAK VE ÜNİVERSİTELERDE BU KURULUN KARARLARI,DERS OLARAK GÖSTERİLECEK CİNSTENDİR..BENCE BU KURULUN VERECEĞİ KARAR, MAHMUT GÜLÜN DEDİĞİ GİBİ BASİT DEĞİLDİRDİĞER BİR HUSUS, CEZAEVLERİNİN DOLULUK ORANLARI İLE İLGİLİ.BUGUN ALDIĞIM BİR RESMİ HABERE GÖRE CEZAEVLERİ; 118,210 KİŞİYE ULAŞMIŞ DURUMDA. BU RAKAM TAHÜTTE BULUNUP DIŞARIYA ÇIKANLARI İÇERMİYOR.BİZLERLE BERABER SANIRIM 130.000 'İ BULUR.HESABI SİZ YAPIN. İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞ. O CEHENNEME BİR DAHA KİMSE GİRMEK İSTEMEZ. ONUN İÇİN HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN. ANAYASA MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARDAN SONRA EĞER HALA SIKINTILARIMIZ DEVAM EDERSE, İKTİDAR PARTİSİNE OLAN BASKIMIZI TAM GAZ SÜRDÜRMEMİZ GEREKECEKTİR..HERKES BİRAZ DAHA SABIRLI OLUP BEKLESİN

 479. 15/02/2010, 22:27

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR HERKES BİŞİLER SORUYOR YAZIYOR.BİZİM BU SORULARA VERDİĞİMİZ CVPLAR VAR. SİTENİN SAĞ ALT KÖŞESİNDEKİ ARŞİV KISMINDAN,YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİ KURCALARSANIZ SORULARINIZA CVP BULABİLİRSİNİZ..AYRICA AVUKATLARIMIZDAN SİBEL SEVİNÇ HANIMEFENDİ BİLGİLİ TECRÜBELİ VE OLAYLARA TARAFSIZCA YAKLAŞAN BİR AVUKATTIR. İCRA İFLAS VE ÇEK DAVALARINIZDA SİZLERE YARDIMCI OLABİLİR.

 480. 15/02/2010, 22:38

  >SELAM ARKADAŞLAR UYAP tan karar numarası ile kararı okuma şansımız varmı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 481. 15/02/2010, 22:40

  >kararı okuyamazsın

 482. 15/02/2010, 22:42

  >SN ZAMAN postahaneden 1 ytl ye alacağını e-devlet şifresi ile bu sorduğunuz soruların cvplarını bulabilirsiniz

 483. 15/02/2010, 23:20

  >sayın 79otorite olarak yazmıyorum ,ancak bildiğim ve yaşadığım kadarıyla çeki gerhangi bir ildeki bankadan alabilirsin ve başka herhangi bir yerdede kullanabilirsin bu sana herhangi bir şey sağlamaz. Çünki sana çeki veren banka şirketinin tüzel kişilik evrakları ile vermiştir. yani merkezin bir başka yerde olması senin bir başka ildeki bankadan çek karnesi almana ve kullanmana engel değildir. Keşide yerinide aslında doğru kullanmışsın ordanda birşey tutturamazsın.İnşallah yanılıyorumdur. Geçmiş olsun sevgili arkadaşım… İZMİRLİ/ MİMAR

 484. 15/02/2010, 23:25

  >Sayın 79 Sayın JENARDİYE sordun soruyu,ama benden bir yanıt aldın lütfen sayın JENARDİ ve siz bunu saygısızlık olarak kabul etmeyinsaygılar. İZMİRLİ /MİMAR

 485. 15/02/2010, 23:29

  >“İnsanın insan için yaptığı o yasalar / Kardeşini öldüren o ilk insandan beri / Acılar dünyasının başlamasını sağlar / Buğdayları savurur oysa sapları saklar / En kötü elekleri kullanan o yasalar…”OSCAR WİLDEÜSTAD KISA VE NET ANLATMIŞ.BİZİM YASALARIMIZI HAZIRLAYANLAR SAPLARI SAKLADI,BUĞDAYLARI SAVURDU…EKONOMİ ÇÖKER,PİYASA ALT ÜST OLUR DİYE İNSANLARI ÖZGÜRLÜKLERİYLE CAZALANDIRDI.TÜRKİYE NİN EKONOMİSİ VARMI?ÇÖKMÜŞ.BİTMİŞ.KURTULUŞ SAVAŞINDAN SONRA BİLE BU KADAR BİTİK DEĞİLDİR.İNSANLAR ELİNDE NE VAR NE YOK YİTİRMİŞLER.AİLE KAVRAMININ BİTTİĞİ BİR ÜLKEDE EKONOMİDEN SÖZ ETMEK BİRAZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ.BEN DERİM Kİ.AİLE TOPLUMUN ÇEKİRDEĞİ DEĞİLMİDİR.AİLE KAVRAMI VAR MI?KALDI MI.ANNE BABASI AYRILMIŞ ÇOCUKLAR,İŞSİZ BABALAR,KAÇAK BABA ANNELER,YERİ YURDU OLAYAN ÇOCUKLAR.GELECEK İÇİN İDEALLERİ OLMAYAN BİR NESİL YETİŞİYOR.TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÖNETİCİLERİ

 486. 15/02/2010, 23:29

  >BAZI MUVEKKİLLERİMİZİN E-DEVLET SİFRESİYLE HALİ HAZIRDA BİLDİKLERİ DOSYALARI DAHİ SİSTEMDE GÖREMEDİKLERİ YÖNUNDE BİLGİ ALMIS BULUNMAKTAYIM LÜTFEN SADECE ORADAN TEYİT ETMEKLE KALMAYIN

 487. 15/02/2010, 23:37

  >ARKADAŞLAR HAKKINIZDA VERİLMİŞ OLAN BİR KARAR BİR HÜKÜM VAR İSE BUNUN TEYİTİNİ ANCAK MAHKEME KALEMİ İLE YAPABİLİRSİNİZ.GBT SİSTEMİNE GİRİLDİĞİNDE BAZEN VERİLEN HÜKÜM GÖZÜKMÜYOR BAZEN DE KALDIRILAN HÜKÜM GÖZÜKMÜYOR.BU KONULARDA HASSAS DAVRANIP BİR HUKUKÇU İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİN.

 488. 16/02/2010, 00:00

  >SAYIN AV.SİBEL HANIM,İSTANBULDA MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAM GEREKİYOR.BENİMDE DEFTERLERİM İNCELENİRMİ VE 2007 DEKİEFDEN ÇEKLERİM İÇİN ZAMAN AŞIMI VARMI BU DAVALARDA

 489. 16/02/2010, 00:02

  >Sayın Av. SİBEL HANIMAVUKATLAR Bölümündeki 19 numaralı açıklamanızı neye göre yaptığınızı çok merak ediyorum bir dayanağı varmıdır. Biraz daha açabilirmisiniz lütfen .Bu açıklamanın temeli umarım bir temenniden ibaret değildir. Saygılar. İZMİRLİ / MİMAR

 490. 16/02/2010, 00:47

  >sn.79şirket merkeziniz ankara da ise ve çek hesabınızda ankara da ise ,manisada kesdiğiniz çeke keşide yerine manisa yazdınız ise sadece ilgili çekin ibrazınin süresi bakımından önem arz eder,zira çekin bulunduğu ilin dışında çeki keşide ederseniz çekin ibraz süresi 1 aydır,eğer keşide yeri ankara olsaydı ibraz süresi 10 gün olacaktı..diğer hukuki yönleri değişmez..AASAA

 491. 16/02/2010, 12:35

  >Arkadaşlar bilgisi olan varmı:Bu renkli çeklerin ne faydası var ? Neyi değiştirecekki ?Hayatı rengarengmi yapmak istiyorlar

 492. 16/02/2010, 14:37

  >mk y.asır gazetesi beni arıyor haber icinizmirli arkadaşlar benim bodrumda olduğumdanfotoğraf roportaş yapacak mk mail tel yazdım bilgisayarı yeni cözüyorum acil y.suleymanol@yahoo.com.tr05376291750

 493. 16/02/2010, 19:15

  >Mustafa Bey ve Diğer Arkadaşlarinternetten kontrol ettiğime göre dosya açıklamasında suç tanımı karşılıksız çek keşide etmek ve yükümlülüğün yerine getirelememesi ayrıca ben kimseye yani icra dairesine taahhüt de bulunmadım ama yükümlülükten dolayı ceza davası açılmış üstelik bazı arkadaşlar ticareti bıraktığın zaman resmi dairelere bildirmem gerekir diyorlar ben o dönemde iflas etmiştim ve firmamın açık veya kapalı olduğunu hatırlamıyorum çünkü son dönemlerdi yorum yaparsanız sevinirim

 494. 15/10/2014, 19:09

  Eğer işinizi lonca mali yardım arıyor varlık var? ve biz insanlar yaşam içinde hedeflerine ulaşmak için yardımcı olur. Faturalarınızı ödemek için mali yardıma ihtiyacı mı? Bir ev kaybetme korkuyor musunuz? Kaydetmek ve ev tutmak için hazır mısınız? Eğer geçmişte mortgage kredisi ödemek için fon arıyorsunuz? Bizim yükümlülüğü yaşam talepleri karşılamak amacıyla finansal istikrarı kazanmak için yoksullara yardım. Biz maksimum güvenlik bizim önceliğimizdir temin ederim. Firmamız e-posta yoluyla kredi için bize ulaşın bize bugün finansal durum yerleşmek: globalgroupcapital@gmail.com

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: