Başlangıç > çek, çek kanunu, hukuk, taahhüt, yargıtay, yeni çek kanunu > >Yeni Çek Kanunu Değerlendirmesi

>Yeni Çek Kanunu Değerlendirmesi

>53T3DPM39CMG Hukuk Merkezi’nde 19/01/2010 tarihinde gerçekleştirilen ve Y. Doç Dr. Vural Seven tarafından sunulan “Yeni Çek Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Mevcut Duruma Etkisi” konulu seminer..

Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Bütün katılımcılara saygılarımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Güncel bir konu üzerinde bugün seminerimizi vereceğiz.
Çek Kanunu 20 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Çek Kanunu‘nun yeni düzenlemeleri karşısında uygulamada ne gibi sorunlar yaşayacağız ve geçmişe ilişkin olan düzenlemelerde ne gibi farklılıklar var, bu konu üzerinde görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım.

yeni cek kanunu

Bir şeyi genel mecrasından çıkardığınız takdirde artık o düzenleme hakkında sağlıklı bir işleyiş yapmanız pek de mümkün hale gelmiyor.
3 grup kambiyo senedinden poliçe, bono, çek. İkisi kredi aracıdır. Çek, ödeme aracıdır.
Çekte vade olmaz dedik. Sistem de buna göre kurulmuştur.
Ancak, 5838 sayılı 28 Şubat 2009’da çıkan kanunla bu daha önceki 2003 yılında yapılan değişiklikle ceza hukuku açısından ileri keşide tarihli çeklere bir değer atfettik. Çünkü şikayet süresini oradan başlattık ondan önce şikayet süresini kabul etmedik. Oradan bir açık ortaya çıktı. Şimdi biraz ileri gittik. 5838 sayılı kanunla dedik ki 31.12.2009 sonuna kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin ibrazı geçersizdir diye bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi ne yaptık daha bir ileri noktaya gittik. 3. maddenin 8. fıkrasında şimdi burada da başka bir çelişki ortaya çıkıyor. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının TTK’nın 707. maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamaz.

Şimdi, dediğim gibi, iş mecrasından çıkarsa başka sorunlarla karşı karşıya geliyoruz.
Kanun koyucu TTK da, çekte vade yok hükmünü dikkate alarak düzenleme yapmış. Kambiyo senetlerinde vadeden önce müracaat hakkı TTK 625’te düzenlenmiş, poliçe ve bonoda. Şimdi poliçe ve bonoda vade olduğu için bu düzenleme yapılmış. Genel atıf maddesi 730’a baktığımızda çekte 625’e atıf yok. Niye yok, çünkü vade yok. Ama şimdi var, Bu durumu nasıl çözeceğiz?
Dediğim gibi, şimdi ihtiyati haciz isterken, ihtiyati haczin iki temel hali var, vadesi gelmiş alacaklar, muaccel ve müeccel vadesi gelmemişler. Vadesi gelmiş muacceller için vadesinin gelmiş olması yeterli ve rehinle de temin edilmemiş olması yeterli. Kambiyo senedi olduğu için zaten ona da ihtiyaç yok. Peki vadesi gelmemişlerde ne olacak? Böyle bir ihtiyaç çıkacak ama.! Çünkü daha önce bunu düşünmedik, böyle bir sorunumuz yoktu. Orada ihtiyati hacze ilişkin vadesi gelmemişlerdeki hükmün uygulanma imkanı buraya yok arkadaşlar. Bir defa onu söyleyelim. Çünkü burada tekrar başa dönüyoruz çekte asıl borçlu yok, herkes müracaat borçlusu, keşideci dahil. Bunu teknik terim olarak kullandığımı zannederim hukukçu arkadaşlar biliyorlardır. Dolayısıyla 625’i kıyasen uygulayabilirsiniz. Şu an hakim, Medeni Kanun madde 1’deki hukuk yaratma yetkisini kullanarak uygulayabilir. Bu mümkün. Çünkü bu, bugünün sorunu, dün yoktu.

Şu anda 3167 sayılı kanun yürürlükte iken karşılıksız çek nedeniyle verilen bütün cezaların veya davaların yeniden baştan görülmesi lazım. Her şey değişti çünkü. ilk dönemlerde de vardı bu tartışma. Şikayetçi kim olacak diye. Hamil. Sonra çeki elinde bulundurmak koşuluyla ara cirantalara da şikayet hakkı 2003’te getirildi. Şimdi yok. Şimdi kalktı. Burada yok. Sadece hamil var. Eğer kanun koyucu isteseydi ki ara cirantaların şikayet hakkı olacağını bunu açıkça düzenlerdi. Karşılıksız çek şikayet hakkı sadece hamilde var, ara cirantaların yok. Şimdi bakın yine ne oldu? Şikayet hakkı ortadan kalktı. TCK’nın 7. maddesi lehe kanun hükümleri bunu da değerlendirilmek zorundasınız. Ceza miktarına ilişkin hükümleri söylemiyorum. Orada da zaten tamamen değişiklikler var, onunda değerlendirilmesi lazım.

Bir önemli değişiklik; şikayet süresi değişti. Şikayet süresi değişti derken; 6 ay, zamanaşımı da 6 ay. Sorun nereden başlayacağı. O başlama noktasını tespit. 3167‘de çek üzerinde yazılan keşide tarihine göre + 10 gün + ibraz süresi + 6 ay idi. Ve bu süre 9 aya da çıkabilir, 10 aya da çıkabilir, 1 yıla da çıkabilir. Şimdi değişti. Çünkü genel hükümler uygulanacak. TCK madde 73. Süre 6 ay. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği ve öğrendiği günden başlar. Savcı arkadaşlarımızın işi zor. Fiil kolay da fail kim belli değil ki. O dönemde onu tespit edeceksin. Neye göre? Ticaret sicil kayıtlarına göre.

Şu aşamada gerçek kişi tacirler açısından değil de tüzel kişi tacirler açısından anonim şirketlerde ve Limited şirketlerde; yönetim kurulu anonim şirketlerde, limited şirketlerde müdürler kurulu oturup karar alacaklar, içlerinden bir tanesini sorumlu seçecekler.
Diyecekler ki bu arkadaş mali işlerden sorumlu. Karşılıksız çek olursa o sorumlu olacak diye. Bunu da o kararı almakla halletmiş olamayacaklar. Neden? Çünkü mahkeme veya savcılık kovuşturma veya soruşturma aşamasında bunu Ticaret Sicil’den soracak. Mecbursunuz o zaman temsile ilişkin kararları ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye ki sanığı belirleyebilelim. Bu çok kolay olmayacak. Bakın sadece şikayet süresinde sanığı belirleme açısından sorunumuz çıktı. Peki başka neye etki ediyor? Şimdi 5. maddedeki özel ceza kanunlardaki ceza getiren hükümler işte TCK’nın genel hükümlerine aykırı olamaz diye. Çek kanunu ile genel hükümler tekrar delinmeye başladı.
Birincisi zincirleme suç, müteselsil. Şimdi ara bir dönem daha var yalnız. 31.12.2008 ile bunun yürürlüğe girdiği 20 Aralık 2009’a kadar olan dönemde TCK madde 5 yürürlükte olduğu için genel hükümler uygulanacak ve zincirleme suç olduğu için.
Her çek yaprağı ayrı bir suç olacak. Fakat sıralı çek dediğimiz yani bir tane otomobil almışsınız ve çek yaprağından 5 tane vermişsiniz ve o otomobil alışverişi için ve o kişiye karşı vermişsiniz. Artık burada müteselsil suç var tek suç oluşacak.

İkinci ihtimalde olan taahhütle ilgili bir sorun var.
Şimdi, buradaki taahhüt belki gözünüzden kaçmış da olabilir, belki hiç öyle bir anlam da vermemiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki sanıkla, taahhütte bulunan sanıkla takipteki borçlu tüzel kişi olursa aynı kişi değil. Bakın bir sıkıntı çıktı hemen karşımıza. Nasıl? Şimdi, takibin borçlusu kim? Tüzel kişi. 3167‘ye göre sanık kim? Gerçek kişi. Ama gerçek kişinin o borçtan sorumluluğu yok ki. O borcu ödemek gibi sorumluluğu yok. Kural olarak onun malvarlığına gidemiyorsunuz. Şimdi taahhüt verdi. Şimdi bu taahhüt mevcut borca katılma mı? Birlikte borç yüklenmesi haline mi geldi acaba? Ve yarın bu borçların yüzde 90 ının ödeneceğini de düşünmüyorum ben. Belki kötümserim, o zaman siz bu tüzel kişi adına olan bu borca burada sanık anlamında taahhütte bulunmakla katılmış mı oldunuz. Onun yanına müteselsil borçlu haline mi geldiniz? Bunlar düşünülmeden şu anda yapılan işler, ileride sizi sıkıntıya sokabilir. En azından, avukat arkadaşlardan yapacaklar varsa oraya bir ihtirazi kayıt koyun.

Nasıl ihtirazi kayıt koyalım?
Şartlamı dersiniz başka yolla mı dersiniz ama savcılığının matbu olarak verdiği belgeyi gördüm çünkü bana getirdiler orada sorun var. Nasıl sorun var? Cezaları ödemek falan oradaki ödenen ceza değil alacağa ilişkin ödeme var. O metinde de bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Cumhuriyet Savcısı Murat İnci Bey sormuş infazın yada davanın durması için 5941 sayılı çek kanunu geçici 2. maddede ödeme taahhüdünde şekil şartı var mı?
Şekil şartı ödeme taahhüdünde yazılı olması lazım. En azından da savcılığa yada mahkemeye gidip beyanda bulunulup bu beyanın altına imzanın alınması lazım. Başka ihtimal yok. Yani sözlü de yapılabilir de o sözünün tutanağa geçirilir en azından kayıt altına alınması lazım ki; ilk taksidin bir yıl içersinde ondan sonra kalan bölümünde iki yıl içersinde ödenmesi gerektiğinin beyan altına almamız lazım. Yani fiili olarak yazılı olmayı gerektiriyor.

Peki hocam alınan yazılı beyan taahhüt diyelim icra dairesine götürüldüğünde taahhüt olarak kabul edilebilir mi?

İşte biraz önce ifade ettim, edilmemesi lazım. Çünkü orada takip ayrı devam ediyor. Onun takiple doğrudan bir ilgisi yok. Eğer olur dediğiniz takdirde tüzel kişinin borcundan gerçek kişiyi de otomatikman birlikte borç yüklenmesi şeklinde sorumlu hale getireceksiniz. Şu anda taahhüt verenler bu sorunlardan habersiz taahhütlerini vermekteler, yarın bunla ilgili sorunlar yaşayacaksınız.

Beni dinlediğiniz için zannederim biraz içiniz karardı, çünkü çok sorunlardan bahsettim, ama şunu söylüyorum bunların hepsinin üstesinden gelmemiz mümkün, fakat bizim sorunumuz nerde, bunları nasıl uygulayacağımızda.
Elimizdeki malzemeyle neler yapıp yapamayacağımız konusunda. Ve herkes bulunduğu ortamda bulunduğu makamda mevkide yaptığı işte kendi sorumluluğuna uygun ve işine uygun davransa bu sorunların çoğunu yaşamayacağız.
Buna ihtiyaç da kalmayacak. Ve bakın, hukukun hakkı iade edeceğine olan inanç da ortadan kalkıyor. Benim kişisel kanaatimi soruyorsanız, bu eski karşılıksız çek suçlarından hiçbir şey çıkmayacak, çıkmaması lazım. Her şey darmadağın oldu. Ceza kanununun 7. maddesi var. Lehe kanun hükümleri uygulanır. Bunu engellemeniz mümkün değil.

Evet, tekrar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim
Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Reklamlar
 1. 16/02/2010, 12:59

  >Kriz vatandaşı vurdu. Takipteki kredi miktarı rekor oranda arttı. 2009’da takipteki kredi miktarı yüzde 55.5 oranında artarak 22 milyar liraya yaklaştı.Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenler listesine 1 milyon 74 bin yeni vatandaş eklendi. Böylece bireysel kredi borcunu ödeyemeyen sayısı krizde yüzde 50 oranında artarak 3 milyon 243 bine yükseldi. Neredeyse kredi kartı kullanıcısı iki kişiden biri borcunu ödeyemez oldu.Devlet Bakanı Zafer Çağlayan`ın güvertede keyif çatmakla suçladığı bankalar krizde karlarını yüzde 50 artırdı. Böylece 49 banka krizi 20 milyar 75 milyon lira karla kapattı. Ancak aynı dönemde kriz nedeniyle geliri düşen, işini kaybeden, şirketini kapatan vatandaş hem kredi hem de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekti. Böylece 2009 yılında takibe düşen kredi miktarı yüzde 55.5 oranında artarak 14 milyar liradan 21 milyar 600 milyon liraya yükseldi.Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise Aralık 2008`de yüzde 3.7 iken Aralık 2009 sonu itibariyle yüzde 5.3`e çıktı.Krizde bireysel kredi müşterisi sayısı 34 milyon 345 binden Aralık 2009 sonu itibariyle yüzde 4.4`lük artışla 35 milyon 830 bine yükseldi. Tüketici kredisi kullanan sayısı yüzde 6.3 oranında artarak 11.9 milyona çıktı. Kredi kartı kullanan müşteri sayısı ise yüzde 3.2 oranında artışla 26 milyon 328 bin oldu.1 milyon 74 bin kişi!Ancak krizde takipteki bireysel kredi müşteri sayısında rekor artış oldu. Aralık 2008`de 2 milyon 169 bin kişi bankaların takibine düşerken; 1 yıl sonra yani Aralık 2009`da bu sayı yüzde 49.5 oranında arttı. Bir başka ifadeyle takipteki kişi sayısına 1 milyon 74 bin kişi daha eklendi. Böylece bankaların takibe aldığı bireysel kredi müşteri sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi.Ev borcunu ödeyemedi! Takibe düşen bireysel kredilerin alt kalemlerine bakıldığında takipteki müşteri sayısında en büyük artış yüzde 90`lık oranla konut kredilerinde oldu. Takibe düşen konut kredisi kullanıcısı sayısı 10 binden 19 bine çıktı. İhtiyaç kredilerinde bu artış yüzde 75 oldu.Kart borcunu iki kişiden biri ödemedi!Ancak sayısal olarak bakıldığında takibe düşen müşteri sayısının en fazla kredi kartlarında olduğu görüldü. Aralık 2008`de kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 564 bin iken; Aralık 2009 sonunda bu sayı yüzde 45.6 oranında arttı. Böylece 2 milyon 277 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemez duruma geldi. Bir başka ifadeyle neredeyse iki kişiden biri kart borcunu ödeyemedi.Tüketici kredilerinde ise takibe düşen müşteri sayısı yüzde 62.6 oranında arttı. Böylece 653 bin olan takipteki tüketici kredisi müşteri sayısı 1 milyon 62 bine yükseldi.

 2. 16/02/2010, 14:16

  >ŞİMDİ BAZI ÇEVRELERİN KARŞILIKSIZ ÇEKTE HALA HAPİS CEZASI VERILMESİNİ SAVUNAN YENİ BİR MODA YARATAN CÜMLELERİ '' BİZ ASLINDA HAPİS CEZASINA KARŞIYIZ AMA KÖTÜ NİYETLİLERİ NASIL AYIRACAĞIZ '' DİYE HİÇ SAMİMİ OLMAYAN SAVUNMALARI VAR.KÖTÜ NİYETLİ İNSAN ÇEK TEDE VAR,SENETTE DE VAR ,TİCARİ SÖZLEŞMEDE DE VAR,HER YERDE VAR.ADALET NİYET OKUMAZ ,NİYET OKUYAMAZ,ÖNEMLİ OLAN ÇEK,SENET DEĞİL BU EVRAKLARIN ÖDENEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.BU EVRAK ÖDENMEDİĞİ ZAMAN HAPİS CEZASI VEREREK ,ÇÖZÜMÜ DÜŞÜNMEK OLSA OLSA BİR AKIL TUTULMASIDIR.DEVLET ,TİCARETTE MÜDAHALECİ OLAMAZ,ANCAK SORUNUN ÇÖZÜLMESİNDE ,DÜZENLEYİCİ OLARAK ROL ALABİLİR,HAPİS CEZASI KOYARAK DEĞİL ,EVLERE İCRALAR GÖTÜREREK DEĞİL.CHP NİN İPTAL GEREKÇELERİNİN ÇOK SOMUT DAYANAKLARLA SAĞLAMLAŞTIRILDIĞINI GÖRÜYORUZ.UMUDUMUZ BU SEFER ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇEKTE HAPİS CEZASINI DÜZENLEYEN CÜMLELERİN İPTAL EDİLECEĞİ YÖNÜNDEDİR VE BU KUVVETLE MUHTEMELDİR

 3. Aa
  16/02/2010, 14:47

  >Şu anda 3167 sayılı kanun yürürlükte iken karşılıksız çek nedeniyle verilen bütün cezaların veya davaların yeniden baştan görülmesi lazım. Her şey değişti çünkü. ilk dönemlerde de vardı bu tartışma. Şikayetçi kim olacak diye. Hamil. Sonra çeki elinde bulundurmak koşuluyla ara cirantalara da şikayet hakkı 2003'te getirildi. Şimdi yok. Şimdi kalktı. Burada yok. Sadece hamil var. Eğer kanun koyucu isteseydi ki ara cirantaların şikayet hakkı olacağını bunu açıkça düzenlerdi. Karşılıksız çek şikayet hakkı sadece hamilde var, ara cirantaların yok. Şimdi bakın yine ne oldu? Şikayet hakkı ortadan kalktı. TCK'nın 7. maddesi lehe kanun hükümleri bunu da değerlendirilmek zorundasınız. Ceza miktarına ilişkin hükümleri söylemiyorum. Orada da zaten tamamen değişiklikler var, onunda değerlendirilmesi lazım. Arkadaşlar şimdi buna göre eğerki bizi mahkemeye veren hamil değilde cirontaysa dava düşecekmi?

 4. 16/02/2010, 16:06

  >10 ay yattim. Benim 9 yaşındaki oğluma cevap vermek için bir takım sorulara cevap bulmam gerekiyor.1- geçen yıl oğlumun okulundan maalesef oğlum aracı kullanılarak içeri alındım ve uzun süre oğlum bu konuda kendini suçladı tedavi gördü bu ne kadar adil?2-Tamam istemeyerekte olsa birilerin,n canını yaktık peki ya bizim bu durumlara düşmemize neden olanların hiç mi suçu yok elimde bir sürü sahte çek var bu çeklerin basılmasını engellemek devletin görevi değil mi?3-Aylarca en yetkili ağızlardan yasa çıktı çıkacak haftaya gibi vaatlerle oyalandık. Hadi bize acımadınız ailelerimizi bu ümitle yaşatmak ne kadar adildi? 3-5 yıl içinde tamamen tarihe karışacak hapis cezası için bu süreleri yatan insanların dağılan ailelerin psikolojisi bozulan çocukların kaybedilen hayatların vebalini kim ödeyecek nasıl ödeyecek?4- En nihayetinde yasa diye bir şey çıktı hepimiz bir dünya kağıda imza attık ve yatar sürelerimiz göz önüne alınmadı yani aslında yattığımız ile kalmamız istendi. Zaten yeni yasa anlaşmayı öngörmekte idi anlaşsak bu duruma düşermiydik yada ben zaten borcumu 2 katı ile ödeyecem desem ve bunu taahhüt etsem zaten borçlu olduğumuz insanlar bizi bırakmazmıy dı? Demek istediğim bu yasa ne için ve kimin için çıkarıldı?Aslında daha yazmak istediğim çok konu var içimden bunlarıda silmek geliyor . biliyorum ki hiç bir şey değişmeyecek. Allah hepimize yardımcı olsun.

 5. Aa
  16/02/2010, 16:29

  >4 de yazan arkadaşımız geçmiş olsun diyorum ilk başta.Umarım bir daha c.evi görmeden bu saçma sapan yasa kalkar.Bu yasa neden çıkarıldı diyorsunuz;bu yasa bankalara finans çevrelerine teslim olmuş,görsel ve yazılı medyayı tehdit ederek ekonomide pembe tablo çizen tefetörlerin emrindeki milletvekilleri tarafından çıkarıldı.Ab uyumlu bir Türkiye sloganları atmaktan geri durmayan ama Ab ülkelerini bırakın dünyada bir iki ülke haricinde kalmamış Ab ülkelerinde 1700 – 1800 yıllırı arasında kaldırılmış çeke hapis cezasını dahada ağırlaştırarak halkına reva gören Faize para ticaretine karşıyız sloganları ile yönetimi ele geçiren din bezirganları tarafından çıkarıldı bu yasa.Oğlunuza bu tipleri tek tek tv den gösterin ve işte bu yalancılar yüzünden içeri girdiğinizi anlatmaya çalışın benim tavsiyem bu.Çocuğunuzda bunlara kin ve nefret dolu olarak büyüsün.Türkiyenin tarihine kara leke olarak geçecek bu insanlarında bir gün yargılandığını elbetki göreceğiz.Saygılarımla.

 6. 16/02/2010, 16:39

  >duy tayip bey kıriz teğet geçiyorrrr deniz baykala cevap vermek için ayırdığın zamanın birkısmını ekonomiye ayırsan yada bu işler in kelime davarcığını genişleterek yürümeyeceğini anlasan da hepimiz kurtulsak. zaman 1453

 7. 16/02/2010, 16:46

  >4. deki arkadaşım geçmiş olsun bu zihniyet insanların borç yüzünden hapse atıp insanların ailelerini nehale getirdigini hiç düşünmüyor!bu ne müslümanlıga nede insanlıga sıgar ama aldıkları bu ahlar onlar için hiç hayırlı degil inşallah anayasa mah. bu saçma çek hapsini kaldırırda bu ülkede düzgün kalan birşeyler oldugunu görürüz.fakat anayasa mah. hala neyi bekliyor anlamıyorum?

 8. 16/02/2010, 17:00

  >Değerli arkadaşlar,Yukarıda yer alan Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN'in konuşmasında ilginç bir nokta var.Cirantaların şikayet hakkı:3167 sayılı kanunun 7b maddesinde şikayet hakkı çek hamili ve ciranta diye ayrı ayrı belirtilirken,5941 sayılı kanunun 5 1 maddesinde şikayet hakkı sadece hamilin diyor.Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN de bunu cirantanın şikayet hakkı yok diye yorumlamış..Eğer bu yorum doğruysa çok önemli sonuçlar doğurur.

 9. Aa
  16/02/2010, 17:06

  >8 de yorum yazan Anfa evet kesinlikle çok ciddi sonuçlar doğurur bu.5941 sayılı kanunun 5 1 maddesinde şikayet hakkı sadece hamilin diyor.Hamil kim çeki kime yazdıysak o.Bu konunun üzerinde mutlaka durulmalı!

 10. 16/02/2010, 17:10

  >bugün ycgk da görüşülen dosya var eskiden olsa 300 tane yorum olurdu, herhalde kimsede heyacan kalmadı…

 11. 16/02/2010, 17:18

  >arkadaslar benım haberım olmadan antepte bır dava sonuclanmıs gerekcelı karar yazılmıs denıyor ne yapmalıyım

 12. Aa
  16/02/2010, 17:26

  >MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Hamilin şikayeti,hamil cirontaya tüm hak ve yetkilerini imzalayarak devredebiliyormu?

 13. 16/02/2010, 17:28

  >KARDEŞ ANTEPTE BİR SORUNUN VAR ISE BEN SANA YARDIMCI OLABILIRIM YARDIMCI OLMAMI ISTERSEN

 14. 16/02/2010, 17:32

  >cgk da dosya görüşülen dosya olsa ne yazaryargı hükümet uyum içinde çalışıyorlar işte

 15. 16/02/2010, 17:35

  >13 NUMARADA YAZAN ARKADASIM ALLAH RAZI OLSUN TELIN VARMIYDI

 16. 16/02/2010, 17:40

  >BU ZALİMLERE VİCDANSIZLARA BİR DUR DIYECEK KIMSE YOKMU YA..ADALET İSTİYORUZ.. KALKSIN HAPİS CEZASI..

 17. 16/02/2010, 18:02

  >OCEON WURTH NE KADAR TANIYORSUN

 18. 16/02/2010, 18:10

  >arkadaşlar 31/12/2008 tarihinden sonra tüzel kişiler hakkında verilen cezaların ortadan kaldırılmasıyla ilgili elinde karar olan varmı acaba, birisine vermem lazım.merriaa.

 19. 16/02/2010, 19:22

  >Not: 31.12.2008 tarihinden sonra TCK. nun 5. 7. ve 20. maddeleri uyarınca tüzelkişiler hakkında ceza verilmemiş ve verilen cezalar ortadan kaldırılmıştır. tayyar eralpin notu ARKADAŞLAR BU KONU İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN VEYA TEYİD EDEBİLECEK OLAN VARMI

 20. 16/02/2010, 19:24

  >arkadaşlar nerdesiniz bugun hiç yorum yok herkes pes mi etti yoksa para mı buldu 😉

 21. 16/02/2010, 19:41

  >c.g.k daki dava sonucu nereden öğrenilebilir..

 22. 16/02/2010, 19:49

  >HamilVikipedi, özgür ansiklopediGit ve: kullan, araKıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişi.

 23. 16/02/2010, 19:55

  >22 adsız31.12.2008 tarihinden sonra TCK. nun 5. 7. ve 20. maddeleri uyarınca tüzelkişiler hakkında ceza verilmemiş ve verilen cezalar ortadan kaldırılmıştır.Tüzelkişi dediği şirket.şirkete zaten ceza yokceza tüzelkişi (şirket) müdür veya ortaklarına yetkilisi kimse artık..teyitlik bir konu değil bu aylardır tüzelkişiye ceza yok deniyor.şirkete adli para cezası verip ödenmediğinde şirketi hapsedemiyorlar :)))))

 24. 16/02/2010, 20:23

  >YILGINLIKBIKKINLIKDERDİNİ ANLATAMAMAİŞTE BÜTÜN MESELE BU….

 25. 16/02/2010, 20:37

  >aylardır my way bugünkü toplantıyı bekledien azından belli oldu yada henüz belli olmadı gibi birşeyler yazmayı düşünüyormusunuz

 26. 16/02/2010, 20:50

  >değerli arkadaşlarcgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum…yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım…fakat yarın tekrar takibinde olacağız…yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır diye düşünüyorum…umarım görüşülmüştür ve netice lehimize olmuştur.my way

 27. 16/02/2010, 21:35

  >arkadaşlar ben tahutname vermek istiyorum ama odeyecek gucum yok en azından bır yıl rahat edeyım dıye kaçmaktan yoruldum artık nedersiniz bırı bana akıl versin

 28. 16/02/2010, 21:41

  >dün soruma cevap veren SAYIN İZMİRLİ MİMAR VE ASAA DOSTLARIMA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 29. 16/02/2010, 21:45

  >YA BEYLER NE BİÇİM İŞ BU YAA TAAHÜT VERELİM DEDİK AVK GÖNDERDİK BU VEKALET OLMAZ ÖZEL VEKALET VERECEK OZAMAN OLUR DEMİŞLER NASIL İŞ BU AKLIM ERMEDİ DOSTLARIM

 30. 16/02/2010, 21:54

  >SAYIN 30 BU KONUDA NASIL BİR YARDIM İSTİYORSUN TAAHHÜT VERMELİMİSİN VERMEMELİSİN KONUSUNDA YARDIM İSTİYORSAN EGER VER KARDEŞİM KAÇAK YAŞAMAK ZOR BUNU YAŞADIK VE YAŞIYORUZ VER KURTUL EN DOGRUSU BENCE TAAHHÜT VERMEK ZATEN ÇOGUMUZ VERDİK VERMEK İÇİN BEKLEYENLER VAR ONLAR VERMEDEN GİTTİĞİ YERE KOVALAYACAKLAR. ŞİMDİ SEÇİM SIRASI SENDE KENDİN DÜŞÜN DOGRUSU HANGİSİ TAAHHÜT VERMEKMİ VERMEMEKMİ O KONUDAKİ EN DOGRU KARAR SENİN KARARINDIR.

 31. 16/02/2010, 21:56

  >SAYIN 32 KISACA TÜRKİYEDE AKLININ ERDİĞİ BİRTANE İŞ SÖYLE YETER…..

 32. 16/02/2010, 22:23

  >ya birşey soracağım kafam karıştı ben şirket ortağı ve şirket müdürüyüm benim imzaladığım çeklerde ceza alıyormuyum yeni yasaya göre öncekinde aldım zaten ama tüzel deyince şaşırdım

 33. 16/02/2010, 22:34

  >arkadaşlar; ben ve avukatım bugün ankara adliyesine gittik.daha öncede bahsettigim gibi 2003 ve 2004 yılların da yazılan çogun da tc no bulunmayan çeklerimden dolayı yeniden yargılanmak için dava açacaktık. yargıtayın yayınlamış oldugu içtihadı tanıdıgımız bazı kalem müdürleriyle görüştük,müdür bey bu konuyla ilgili şimdiye kadar hiç dava açılmadıgını, emsal bir karar olmadıgını söyledi. hatta beraber diger kalem müdürlerininde yanına gittik müdür bey onlarada böyle bir dava açılıp açılmadıgını sonuç alınıp alınmadıgını sordu şu ana kadar diger mahkemelerede böyle bir dava açılmadıgını ögrendik. bu durumda avukatımla biraz daha beklemeyi uygun gördük. şubat sonuna kadar bekleyecegim, sonra yeniden yargılanmak için dilekçemi verecegim, mart sonundada taahhütnamemi verecegim. hepinize iyi akşamlar. ö.k.

 34. 16/02/2010, 22:41

  >sn 35Sizin dışlınızda birisi, çeklerin ödenmesi ile ilgili spesifik olarak görevlendirilmiş ise veya sorumlu olarak gösterilmiş ise, ceza almazsınız. Yok eğer böyle bir kişi belirlenmemişse, ceza alırsınız.

 35. 16/02/2010, 22:47

  >değerli arkadaşlarcgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum…yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım…fakat yarın tekrar takibinde olacağız…yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır diye düşünüyorum…umarım görüşülmüştür ve netice lehimize olmuştur.my way29 da yazdığım yorumda eksiklik olduğunun farkına vardım ve düzeltme ihtiyacı hissettim…değerli arkadaşlarcgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum…yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım…fakat yarın tekrar takibinde olacağız…yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır (hiç sanmıyorum ama ) olmalıydı…my way

 36. 16/02/2010, 22:47

  >teşekkür ederim ilginize

 37. 16/02/2010, 22:53

  >CÜNEYT BEY Selamlar yukardaki yazıda şikayetle ilgili son ciro artık şikayet hakkı yokmu sadece çeki kime yazdıysak sadece o mu şikayet edebiliyor bu konuda lütfen bize bir bilgi verebilirmisiniz.selamlar

 38. 16/02/2010, 23:06

  >değerli arkadaşlarhepimizin bildiği gibi aylardır peşinde olduğumuz,takip ettiğimiz konular,bizi bulunduğumuz ortamdan biraz daha rahat,biraz daha dayatmalarla değilde kendi aklımızla karar verebileceğimiz bir ortamı yaratmak adına yararlı olabilecek bişeyler yakalayabilmekti..fakat anlaşılan o ki…bu uzun yolda bizim yanımızda olan bazı zat ı muhteremler şimdi bize aylardır savunduğumuz…ve hatta ….EN AZINDAN TAKSİRLE…ibaresinin 5941 sayılı yasa gerekçesine eklendiği halde,bu durumun şekli suç unsurunun düne kadar 5237 sayılı TCK na aykırı olduğunu bas bas bağıran kişiler…geldiğimiz bu noktada mahkemelerin bu konunuyu dikkate alnmasını savunmak bi tarafa…mevcut durumun yeniden yargılanmada infazın bile durdurmayacağı konusunu dile getirmeye başladılar…bunu anlamak ve yorum yapmak gerçekten zor…ayrıca tekrar söylüyorum…CGK da görüşülecek şişli 6.asliye ceza mahkemesinden giden 2009/227 numaralı dava PROF adem sözüer in ortaya attığı konunun son noktasıdır…sonuç bence lehe olacaktır ,olmalıdır…ayrıca bu memlekette adem sözüer gibi akademisyenlerin ortaya attığı fikirlerin arkasında durmak gibi bir zorunluluğu vardır…eğer bu ülkede herkes görevini layıkı ile yaparsa bu ülke çok daha fazla yaşanılacak bir yer olacaktır…my way

 39. 16/02/2010, 23:10

  >YARGITAY’DA İSYAN ÇIKTIErzincan’daki deprem Ankara’yı sarsmaya devam ediyor…Yargıtay’da görevli 30 yargıç acilen Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun toplanmasını istedi.Başkanlar Kurulu’nun da tek bir gündem maddesi var: Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınması ve makamının aranması.Odatv.com

 40. 16/02/2010, 23:18

  >Sayın My Wayİster misiniz Yüksek Mahkeme Hükümete kızıp, yasayı iptal etsin:)Not:Bu mesajı yayınlamayabilirsiniz.

 41. 16/02/2010, 23:35

  >sn anfayüksek mahkemenin yasayı iptal etmesi için herhangi bir mercii e kızmasına bence hiç gerek yok…ANAYASA VE TCK nun ilgili maddelerini zaman ayırıp bir kere okumaları yeterli…hatta bunun için hukukçu olmaya da gerek yok…15 yaşında bir çocuğa okutsalar AYKIRI olduğunu anlayabilir…my way

 42. 16/02/2010, 23:40

  >DEĞERLİ MY WAY Düşünmek bile istemiyorum ama eğer yargıtay şişliyi ret ederse bizim şişliden aldığımız beraatlar ne olur tekrar cezayamı döner bilgilendirirmisiniz lütfen saygılarımla.

 43. 17/02/2010, 00:01

  >EĞERKİ.YARGITAY HAKİMLERİ VE ÜYELERİ ADALETİN GERÇEK HAKIMLERİ İSE KESINLIKLE RED VERİRLER VE HAPİS CEZASI DENEN BİŞEY KALMAZ..TABİKİ ONLARDA İKTİDAR GİBİ TEFECİ VE KAN EMİCİLERİN BASKISINA MARUZ KALMAZLARSA……..(SEYMEN)

 44. 17/02/2010, 00:11

  >Arkadaşlar,bende bir mağdur olarak şunu dile getirmek istedim.Siteyi izlediğim kadarıyla söylüyorum….Yazacaklarım tamamen şahsi düşüncelerimdir.Bizim şuandaki mağduriyetimizle ilgili bir gelişme yok.Şahsi ve özel bir durum olmamak kaydıyla her sorunun cevabı sitede mevcut.Değerli site yönetici arkadaşlar ve diğer bigili arkadaşların emeklerine sağlık.Hepsinin yorumu ve bilgileri birbirinden değerli.Birde bizim konunun dışındaki(aslında birlike yürüyor) gelişmelere bakın.Önce! kendinden olmayan insanları yoksullaştırdılar,sonra aydınlarımızı,sonra askerlerimizi ve sonrada yine kendinden olmayan yargı mensuplarımızı mağdurlaştırdılar.İnanın siyaset yapmak için söylemiyorum.Kendlerinden olmayan tüm insanlar mağdur. Bu kadar olmaz , olamaz ,inanamıyorum.Lanet olsun. A.D.

 45. 17/02/2010, 00:21

  >Değerli arkadaşlar; herkese hayırlı akşamlar. Birçoğumuzun; sabrının son hadlerine geldiğini, dayanma gücünün kalmadığını, maddi ve manevi bir çöküş içerisinde ve panik halinde olduğunu, elbette görenlerden, bilenlerden ve yaşayanlardanım. Zaman zaman; bende aynı şeyleri, günlerce; aylarca ve yıllarca yaşamış olan biriyim. Ancak; günlerdir ve aylardır, hepinizin haklı olarak çektikleri bu emeklerin, boşa gideceğini hiç sanmıyorum. Artık Güneş Balçıkla Sıvanamaz. Sayın; Anayasa Mahkemesinin, seçkin üyeleri, Sayın; Y.C.G.K.'nun seçkin üyeleri, haklı olduğumuz bu davamızı göz ardı etmezler diye düşünüyorum. Bu arada; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusunu inceledim. Aklım erdiği ve bilgim sınırları içerisinde, tamamen eksiksiz bir başvuru olmuştur diye düşünüyorum. Bu bakımdan; biraz daha, ama biraz daha sabırlı ve sakin olalım diyorum. Haklı olduğumuza baştan beri inandığım bu davamızda; tüm arkadaşlarımın, hüzünlüde olsa sevinçler yaşayacaklarını ve özgürlüklerine kavuşacaklarını, en çok umut edenlerdenim. Ancak; geçmişte yaşananlar, çekilen çileler, madden ve manen kaybedilenler, bir daha yeri doldurulamayacak olan değerler… İşte; burada, şimdi; söylenecek söz ve cümle bulmakta zorluk çekiyorum. Belki; birçoğumuz madden durumlarımızı düzeltsek bile, ya; yerini, asla ve asla dolduramıyacağımız kaybettiklerimiz…? Yani; artık bizler, çok ama pek çok geç verilmiş olacak olan, özgürlüklerimizi istiyoruz. Artık; bari bu özgürlük bizlere çok görülmesin. Değerli arkadaşlar; az kaldı, az kaldı, Allah'ın izniyle çok az kaldı, demek geliyor içimden. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, sevgiler; saygılar ve hürmetlerimle.

 46. Aa
  17/02/2010, 00:28

  >48 de yazan Barışçı-Mersin Ellerine sağlık,bu tür yazılar bizleri motive ediyor,en sıkıntılı anlarımızda böyle güzel yazıları okumak gerçekten hoş.Teşekkür ederim.

 47. Aa
  17/02/2010, 00:36

  >Cezaevinden çıkan arkadaşlarımıza bir sorum olacak.Taahhüdü ihlalden 90 günlük ceza alıp yatanların sayısı çığ gibi çoğalıyormuş diye duyumlar geliyor kulağımıza.Sanırım bunlar icra haciz elektrik borcu için taahhüd verenler.Bunlara içerde 90 günlükler diye isim takılmış.Çekçilerden sonra içerde yeni furya bu diye konuşuluyor.Aydınlatacak arkadaş varmı acaba?

 48. 17/02/2010, 00:44

  >Merhabalar, ticaretle uğraştığım süre içerisinde dolandırıldığım için iflas ettim. ve karşılıksız çeklerimden dolayı hapis yattım. Yeni çıkan çek kanunyla taah. vererek dışarı çıkabilidim. Şimdi oraya gitmemek için çaba sarfediyorum. Sorum şu olacak. Bir gayri resmi ortağım vardı. Bu ortağımız çeklerimizi yetkisi olmadan imzalayıp mal alışı yaptı. çek karşılıksız kalınca yazıldı. Ceza davası açıldı ve ceza kesinleşti. bu gün yarın infaza verilecek. Şimdi ben bu çekte bulunan imzalara itiraz etsem. Ne gibi sorunlarla karşılaşırım. Borç gerçekten borçum yanlız kısa zamanda ödeme imkanım yok. Alacaklıda uzun vadeye yanaşmıyor. Çeki iptal ettirirsem mahkumiyet olmayacağından çalışarak ödeme imkanım olabilir. Ceza davası kesinleştiği için imzaya itiraz edebilirmiyim ve sonucu ne olur? Nelerle karşılaşırım. BKO001

 49. 17/02/2010, 01:04

  >merhabalar, ben içerden çıkalı 30 gün ancak oldu. ben içerideyken koğuşumuzda 19 kişi vardı 6 sı çek 2 si taah. ihlal den yatıyordu. denilenler doğrdur. hatta kimi si 90+90 alanda var yani iki taah. olanda var onlara daha bi isim takılmadı :)) yaşasın özgürlük…:)) BKO001

 50. Aa
  17/02/2010, 01:51

  >Erzincan’daki deprem Ankara’yı sarsmaya devam ediyor…Yargıtay’da görevli 30 yargıç acilen Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun toplanmasını istedi.Başkanlar Kurulu’nun da tek bir gündem maddesi var: Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınması ve makamının aranması.

 51. 17/02/2010, 01:57

  >51 de yazan arkadaşım .uyudunuzmu bu güne kadar.çekteki imza senin değilse zaten imzayı atan yanar .imza örneğinde imza sana ait değilse hemen itiraz et. bir dakika bile geç kalman senin zararına.imza örneğinde imza sana ait değilse o kadar . mahkeme imza atanı arar. bu konuda geç kalmışsın..acele etmeni tavsiye ederim…

 52. 17/02/2010, 02:20

  >ARKADAŞLAR HÜKÜMETE MÜJDE VERİN ÇEK TE HAPİS CEZASINI KALDIRMAMALARINA NEDEN OLARAK GÖSTERDİKLERİ TİCARET DE ÇEK E OLAN GÜVENİN SARILSILMASI OLARAK GÖSTERİLİYORDU.BAŞKA BİR ENSTÜRÜMAN OLMADAN BU OLAMAZ DENİYORDU İŞTE ONLARA YENİ BİR TİCARİ ENSTÜRÜMAN ARTIK BİZİMLE UĞRAŞMALARINA GEREK KALMADI…..Finansbank Plastik Kartlar ve ADK Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçin Yanık ise Visa Türkiye'nin bir araştırmasına göre işletmelerin ödemelerinde yüzde 41 nakit, yüzde 20 çek, yüzde 8 ticari kart, yüzde 13 senet ve yüzde 18 kişisel kredi kartlarını kullandığını belirterek, bu verilerden yola çıkarak ticari kartlarda ciddi bir potansiyel gördüklerini söyledi.Yanık'ın VadeKart'ın özelliklerine ilişkin verdiği bilgilere göre, çek fonksiyonu olarak kullanılan özellik ile işletmeler, kredi kartının geçerli olduğu herhangi bir tedarikçiden yapacakları mal alımlarını 3 aya kadar vadelendirebilecek. VadeKart kullanıcıları, tedarikçiden bağımsız olarak sabit vade farkı oranından yararlanabilecek.BAKALIM ŞİMDİ NE BAHENE GÖSTERECEKLER.BANKANIN SORUMLULUĞU ALTINDA OLAN BİR BİR ARAÇ VE BEN EMİNİMKİ BU SİSTEM YAYGINLAŞIRSA ORTADA ÇEK FİLAN KALMAZ…ZEYNEP

 53. 17/02/2010, 03:13

  >arkadaşlar iki sorum var1 chp bu yasaya itiraz ettimi?2-biz madurlar olarak bu işlerimizi takip edip bize hem yol gösterecek hemde hepimizin savunmalarını iyice araştırıp mevcut yasaların saçmasapanlığı sayesinde cezasız ve taahhutsüz çözümlere ulaşacak bir avukat ordusu kuramazmıyız bu ordunun işi ve uzmanlık konusu sadece ve sadece çek davaları olacak nasıl olur yapılabilirmi görüşleriniz nelerdir bunu bir açayım istedimteşekkürler

 54. 17/02/2010, 04:30

  >sayın site yöneticileri biz alacaklıya veya devlete taahüt vericez.eger ödeyemessek taahhütü ihlalden 90 gün ceza alırmıyız?

 55. 17/02/2010, 05:00

  >57 hayıricraya verilen taahhütle bunu karıştırmayasada belli, taahhüdü yerine getirmezsen ceza kaldığı yerden devam, bunu bir kaç yıllık izin gibi düşün

 56. 17/02/2010, 09:39

  >bu kadar karışık yasa çıkarmı her kafadan ayrı yorum hakimler şaşmış yargıtay ekonomi bakanlığı gibi polisi maliye memuru yapmış 1 yıl olmayan yasayı uygulatmış profesörler bir uçtan bie uca görüşte olay budur diye hukuk siteleri mevzuları kapatıyor altına öle değil diye mahkeme kararları yapıştırmış vatandaş avukatlar alıcıysa farklı borçlu ise(savunduğu kişi anlamında) farklılaşıyor bu yasanın rengi belli değil bu yasa iktidarın piç yasalarından biri can yakıyor ahmet kayanın dediği gibi haydi sende iç piç yasası bu ahlaka insanlığa dine kitaba ihzana aykırı b…ir yasa bu kadar etrafında farklı durulan bir yasa daha yok sadece finansçıların cinliği başbakanın aymazlığı iflah olmaz inadı yazıktır yahu perişan ettiler bizi…

 57. 17/02/2010, 09:41

  >verdiğimiz taahhütlerin ihlalinde karşı taraf şikayet ederse ceza kaldığı yerden başlar yada soruşturma yada yargılama başka bir yaptırım yok şikayete bağlı devam yaptırımı var sadece..kaçan kaçsın kaçamayan kafese yasası…

 58. 17/02/2010, 09:42

  >günaydın arkadaşlar dün eşim tutuklandı.1 ay önce temyize giden aynı şirkete kesilmiş üç çek için 1 ay gibi kısa bir sürede dava temyizden red olarak döndü ve eşimi aldılar .infazdaki savcıyla görüştüm çok üzücü ama bana şöyle bir yorum yaptı.aynı gün üç davanında (birbirinden bağımsız farklı mahkemelerde açılmış)bu kadar kısa süree gelmesi anormal dedi ve ekledi bu işte birşeyler dönmüş kafa kol ilişkisiyle davayı öne almışlar dedi..ve çok üzüldüm ….bu ülkede satılık olmayan bir kurum var mı acaba ?ayrıca eklemek isterim 4060 a üyeyiz temyiz sonuçlarıyla ilgili hiç bir cevap gelmedi ama eşimin ceza evine hükümlü olarak girdiğinin mesajı anında geldi artık söyleyecek söz bulamıyorum …inşallah bu iş çözülürde bizlerde rahatlarız….

 59. 17/02/2010, 10:39

  >sayın 61, çok geçmiş olsun.inşallah tez zamanda eşinize kavuşursunuz. Yanlız çok garip!bu kadar kısa sürede temyizden geri dönmesi.Bence bir yanlışlık var. Ya avukatınız temyize göndermedi,ya da eşiniz bilmediğiniz başka çeklerden alındı.RCN…20

 60. 17/02/2010, 10:54

  >teşekkür ederim sağolun dosyayı kontrol ettik temyize gönderilmiş .benim de ilk aklıma gelen o oldu… ama yanlışlık yok…

 61. 17/02/2010, 11:12

  >değerli arkadaşlaryargıtay cgk da çekle ilgili dün bir karar çıkmış..kapıya asmışlar…ayrıntıları öğrenmeye çalışıyoruz….bilginize…my way

 62. 17/02/2010, 11:31

  >BÜYÜK GEÇİŞ OLSUN TEZ ZAMANDA KAVUŞURSUNUZ İNŞALLA ALLAH BELASINI VERSİN BÖYLE İŞİN KENDİMİZİ YERİNİZE KOYDUĞUMUZDA AĞLIYASAMIZ GELİYORDU BENİDE BAYRAMDAN 2 GÜN ÖNCE ALMIŞLARDI EŞİM SABAHA KADAR AĞLAMIŞ.TEMYİZDEN BU KADAR ÇABUK GELEBİLİR BENDE BİR AVUKAT İLE GÖRÜŞMÜŞTÜM BU PARAYI AL DAVADAN VAZGEÇ DEMİŞTİM YOKSA TEMYİZE GÖNDERECEĞİM 2,3 YIL UZAR GİDER DEDİM UZAMAZ UZAMAZ SEN SEVİNME BEN TEMYİZDEN AYNI GÜN ÇIKARIRIM BENİM ORDA ADAMLARIM VAR DEMİŞTİ BURASI TÜRKİYE HERŞEY SATILIK TEMYİZE GİTMİŞ OLABİLİR SİZİN DOSYA AMA ARADA AVUKAT VEYA ALACAKLINI TANIDIĞI VARDIR HEMEN ÇIKARTTIRIRLAR TAAHHÜT İMZALASIN ÇIKSIN EŞİNİZ TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN BU NE YAAA ALLAH BELANIZ VERSİN İLGİLİ KİŞİ

 63. 17/02/2010, 11:44

  >Başbakanlığa çek mağdurlarından 20 soru göndermiştim. Bugün yanıt geldi benden adresimi ve T.C kimlik numaramı istiyorlar. KAYAMEN

 64. 17/02/2010, 12:07

  >Sayın My Way2009/227 Nolu Dosya için Yargıtay Sitesinde Dosya Sonuçlanmadı diyor.Şimdi Baktım

 65. 17/02/2010, 12:30

  >cgk olumsuz arkadaşlar maalesef

 66. 17/02/2010, 12:46

  >Kararı okumak gerekir bence..Ofluoğlu'nun dediğine göre 3167'nin yürürlükte olup olmadığı konusunu ele almamışlar.

 67. 17/02/2010, 12:57

  >arkadaşlar bizler durmadan tahhüt veriyoruz da nasıl ödeyeceğiz piyasaların durumu belli iş yok eve ekmek götüremiyoruz kitahhüt ödemeyince tekrar mahkeme olmayacak değil mi direk cezaevi bilgisi olan varsa yorumlar mı lütfen…

 68. Aa
  17/02/2010, 13:05

  >Hükümete yakın yayınlarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sinirlendiren NTV’nin sahibi ve TÜSİAD üyesi Ferit Şahenk’in Romanya’da 100 adet banka şubesi açacağının bizzat Erdoğan tarafından duyurulması, Garanti bankasının 2009 yılı konsolide kârının 3,1 milyar lira olarak açıklanması ve yine Şahenk’e ait Doğuş Otomotiv’in 2009 yılında 51 milyon lira kâr etmesi, Doğuş Grubu’nun, moda deyişle, krizi fırsata çevirdiğine işaret etmektedir. Bankacılık sektörüyle devam edecek olursak; bütün dünyada bankalar çökerken, Hüsnü Özyeğin’in 62 milyon euro gibi oldukça makul bir fiyata banka satın alması, Sabancı Holding’e bağlı Akbank’ın 2009 yılında 2,7 milyar lira kâr elde etmesi ve Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi’nin 2009 yılı için 1,35 milyar lira net kâr açıklaması, oligopolistik bir yapı sergileyen bu sektörün ne kadar müreffeh olduğunu göstermektedir. Bütün bunlarda hükümetin izlediği politika ve yaptığı uygulamaların etkisini küçümseyemeyiz.Hükümetin otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yapmış olduğu dolaylı vergi indirimi sayesinde 2009 yılında elindeki stoklarını eriten Koç Holding’in 2009 yılı cirosunun 66 milyar dolara, faaliyet kârının 6,6 milyar dolara ve net kârının da 4 milyar liraya çıktığını belirtelim. Ayrıca 2010 yılı teşvik listesinde en büyük on şirketten üçünün Koç’a, birinin de Zorlu’ya ait olduğunu ilave edelim.Sonuç olarak TÜSİAD bu açıklamasıyla, AKP’nin iktidarda bulunduğu süre içerisinde en çok gerildiği bir dönemde, kritik öneme sahip desteğini hükümete vermekten çekinmemiştir. Bu desteğin arkasında, yukarıda aktarmış olduğum kâr rakamlarının yanında, belki de en çok AKP hükümetinin işgücü piyasasını esnekleştirmesine yönelik girişimleri ve tekel işçilerine yönelik taviz vermeyen tutumu yatmaktadır.http://www.odatv.com/n.php?n=boynerin-morali-neden-iyi-1702101200

 69. 17/02/2010, 13:09

  >Bu kararın böyle olacağı aşikardı arkadaşlar.Ancak Anayasa Mahkemesi için aynı şeyi söylemek doğru olmaz.Bence Anayasa Mahkemesi bu konuda salt hukuk açısından konuyu değerlendirecektir.Zaten bu güzide kurumda eğer özel kanun denilen hukuksuzluktan doğan bu 5941 sayılı ucubeye bir kılıf dikerse vay halimize ki vay.

 70. 17/02/2010, 13:17

  >Anayasa mahkemesinde hala gündeme neden alınmadı acaba CHP nin başvurusu. Hiçbir ulusal basında başvurunun yayınlanmamış olması da manidar. Acaba Chp başvuru yapmamış olabilirmi hala. Biliyorsunuz 20 şubat son gün müracat için . bilgisi olan varmı acaba…..Cano

 71. 17/02/2010, 13:47

  >33teki arkadaşım ilgin için çok teşşekkür ederim

 72. 17/02/2010, 14:28

  >SAYIN ZAYNEP.ASLI,114.SIRADAKİ BAŞVURUNUN BİZLERİN SORUNU OLAN YENİ ÇEK YASASI İLE NE ALAKASI VAR! ANLAYAMADIM

 73. 17/02/2010, 14:31

  >CHP NİN İPTAL BAŞVURUSU 118 SIRANOLU ŞU ANDA İNCELEMEDE BİRŞEY DAHA DİKKATİMİ ÇEKTİ ŞİŞLİ 14 ASLİYE CEZANIN TALEBİDE VAR ODA 5 MADDENİN 1 FIKRASI 1 VE 2 TÜMCELERİ ODA İNCELEMEDE YANLIŞ GÖRMEDİYSEM

 74. 17/02/2010, 14:38

  >ANAYASA MAHKEMESİNİN BÜTÜN SİTESİNİ TARADIM ÇEK YASA İPTALİYLE İLGİLİ HİÇBİRŞEYE RASLAMADIM YOKSA CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMADIMI

 75. 17/02/2010, 15:00

  >ANAYASA MAHKEMESİNİN SONUCUNU BİLEN YOKMU ARKADAŞLAR……….ACİL..BEKLİYORUZ..SABIRSIZLIKLA…

 76. 17/02/2010, 15:04

  >arkadaşlar bir banka reklamında çek yapragını buruşturup atıyorlar yerine vadeli kart kullanın diye reklam var artık çek pek kullanılmıyor galiba yapılan reklamdan belli.artık çek pek kullanılmıycak bana öyle geldi.tabi dogal olarak ödenmemiş çek sayısı düşücek çünkü kullanılmayan çekin ödenmemesi olmaz.biz kurbanlık kuzu olduk galiba bak bunlara kıyak yaptık ödemiyorlar borcunu demek için yapıyorlar.1 sene sonra ne olacak hapsten çıkan kaçan insan hangi parayla borcunu ödiycek?BİZİ KOBAY YAPTILAR!!!

 77. 17/02/2010, 15:23

  >79 ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT YAPILDI, AMA GÖRÜŞÜLMEDİ, NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEĞİ BELLİ DEĞİL,KISA SÜREDE ÇÖZÜM BEKLEMEYİN. KAYAMEN

 78. 17/02/2010, 15:32

  >sayın 76sıra nosunu yanlış yazmışım…118….kusura bakmayın..amaç chp nin başvurusunu yapıp yapmadığını merak eden arkadaşlara takip edebilecekleri yolu göstermek…oraya girenler bir zahmet sıra nosunuda bulabilirler artık sanırım…

 79. 17/02/2010, 15:35

  >değerli arkadaşlaranlaşılan CGK da bu konu belirsiz kalmaya devam etsin…ve herkes taahhüdünü versin dedi…yani yorum yapmak bile anlamsız…BU KADARINI BEKLEMİYORDUM…geriye sadece CHP nin başvurusu kalıyor…artık onu bekleyeceğiz…bu kadar yargıtay dan yolu alan asliye cezalar sanırım uyarlama yargılamasında da infazı durdurmaz…tabi ki bu sadece kişisel düşüncem…kendi adıma izleyeceğim yolu sizle paylaşayım…TAAHHÜT DİLEKÇEMİ HAZIRLAYACAĞIM…my way

 80. 17/02/2010, 15:42

  >Anayasa mahkemesinin internet sayfasına girerseniz,veriler-istatistikler bölümünün içinde incelenmekte olan dosyalar var…Bu bölümde 118 sıra no suyla yapılan başvuruyu görebilir ve şu an ki durumunu takip edebilirsiniz..zeynep.aslı

 81. 17/02/2010, 15:43

  >HAKLISINIZ Sayın , MY WAYyanılmıyorsam kesinleşen davalar için bu düşünceniz . öylemi ?Yargıtayda olan davalar ve duruşması devam eden davalar ile ilgili olarak nasıl bir yol izlenmeli sizce….. İZMİRLİ MİMAR

 82. 17/02/2010, 15:44

  >arkadaslar anteptekı bır dosyamda gerekcelı kkarar yazıldı denıyor 15 aslıye cezada aradım o dosyalar sulh mahkemesıne gıttı dıyor orayıda aradım daha sonuclanmadı dıyor acıl yardım ne yapmalıyım

 83. 17/02/2010, 16:01

  >yargıtayın verdiği ictihad kararında 7 madde den biri varsa itiraz edebilirsin..yoksa.genede itiraz et belki insaflı biri denk gelir..benim erken ibrazdan vardı dilekçe verdim bekliyorum..hayırlısı.

 84. 17/02/2010, 16:10

  >Anayasa mahkemesi konusunda biraz sabırlı olun arkadaşlar.Anayasa mahkemesi inceleme araştırma aşamasında.Yani 5941 sayılı yasanın getirileri ve götürüleri konusunda ön çalışma içerisindedir.Öyle basit bir olay değildir.Anayasa mahkemesinin her önüne konulan iptal ve itiraz davaları hemen sonuçlanması mümkün değildir.Anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık iddasıyla konulan her yasanın sadece A.yasaya aykırılığına bakmaz.Ön çalışma yapılır.İptal olursa diyerekten raportörler tam bir ön bilgiyle kurula sunar.Bu ön bilgi doğrultusunda A.yasa mahkemesi A.yasaya aykırılık varsa ropörtörlerin sunumlarına göre hareket ederek resmi gazeteye hangi zaman içerisinde verilip verilmeyeceğine karar verirler.Buda daha önceleri de bahsettiğim gibi 1 yılı geçemez.Düşünün bu iptal için baş vurulan yasa tümüyle ülkeyi ilgilendiren bir konudur.Mahkemelerin şahsi kişilerin davalarına binaenaleyh verilen itiraz davalarıyla karıştırmamak gerekir.Keza yasa iptal olursa bu TBMM hak tanımak için bir sürede verilebilir.Yani yasa anayasaya uygun değildir der gerekçelerini yazar.Maddelerini gösterir bunları düzeltin diye resmi gazetede yayınlama durumunu bir müddet askıya alabilir.Bunlara hazırlıklı olmak gerekir.AİHY göre maddeler kesin hüküm sunar.A.Mahkemesine göre A.maddeleri kesin hüküm sunmaz.A.Mahkemesinin gerekçeli kararları vardır.AİHM gerekçeli kararları yoktur.Yasa hükmüne göre hareket eder.Yani AİHM si AİHY da misal olarak bardak budur desin sonç itibariyle bardak odur.şekline şemaline bakılmaz gerekçe sunulmaz.Bizde ise bardak budur denilsin dokuz kafadan bardak şekli farklı farklı çıkarılır.Ana temasına bakılmaz.Kendilerince kafalarından ürettikleri bardak şekillerine birde ayrı ayrı isim koyarlar.Diyeceğim şu ki bardak bardaktır ana tema belli denilmekten se bana göre böyle sana göre şöyle durumlarından dolayı ortaya bir sürü bardak doğar.Kimisine süt kimisine su kimisine de vb.şeyler konulur derler.Halbuki amaç itibariyle hepsi aynıdır.İŞTE KISACA BİZİM ÜLKEMİZ BÖYLE NE YAPALIM.

 85. 17/02/2010, 16:23

  >yargıtaydan infaz onaylansa bile 1 ay adli ceza parasını ödemek için süre verilmesi lazım.hemen nasıl almışlar.sanki bir yanlışlık var gibi.EFDEN

 86. 17/02/2010, 16:45

  >61 arkadaş büyük ihtimalle sizin temyiz başvurusu kabul edilmemiştir bu işte bir yanlış anlaşılma var 1 ayda bu iş neticelenmez

 87. 17/02/2010, 16:51

  >89 cuma günü avukatımızla görüştük.dosya yargıtayda dedi .dün emniyetten almaya gelen polislerle konuştum yakalama pazartesi bize geldi dediler.salı sabah tutuklandı…bu hıza bir türlü anlam veremiyorum. söyleyecek söz yok şaştım valla…

 88. 17/02/2010, 17:09

  >SELAM ARKADAŞLAR Evde yapılan taahhüt lerin geçersiz olduğunu duymuştum eğer doğru ise ihtiraz etmek için örnek bi dilekçe örneği lazım ACİL SAYGILAR

 89. 17/02/2010, 17:25

  >Arkadaşlar şunu yanlış anlıyorsunuz .yargıtayın gönderdiği dosyalar mahkemelerin verdiği hükümlerin yanlış olduğu gerekçesiyle bozma kararları değildir.Yeni yasadan doğan gerekçelerle lehe olan ortaya çıktığı için tekrar yargılanması gereksinimi doğduğu için bozma kararlarıdır.Yargıtayın bozma gerekçeleri ne olursa olsun 5941 sayılı yasa işleviyle bakarsanız ceza yasasıdır.Bu hükmü A.yasa mahkemesi hariç hiç bir kurum yok sayamazzzzzz.Bu konuda çok fikir ve görüşler mevcuttur.Bu demek değildir ki fikir ve görüşler doğrultusunda yasama yürütme ve yargı ortadan kaldırılamaz.Üçü birlikte hareket eder ve birtanesini dahi geçersiz sayamazsınız.Yargıtayın ve bağlı bulunduğu kurumların 5941 sayılı yasayı göz ardı edemez.Sadece yargılama ve hüküm koyma şerlerinin doğru yapılıp yapılmadığını denetler.Görev ve amaç itibariyle yargıtayın işleyişi bu şekildedir.Bu konularda çok reddiyeler yazmışımdır.Yargıtaya ve bağlı bulunduğu kurumlara umut bağlamak mümkün olamayacağı gibi mümkünde değildir.TBMM de verilen kararlar yasaları doğurur bunuda değiştirmek veya bana göre sana göre kişisel düşüncelerle uygulamamak veya uygulatmamak hiç bir kurumun yetkisinde değildir.Sadece A.yasa mahkemesinin kararları TBMM den çıkan yasaların önüne geçebilir.BU başından beri belliydi lakin çabalar yasalarda açık arayıp 5941 sayılı kanunu etkisiz bırakmaktı mümkünde olmayacağı malumdu.5941 sayılı yasa ceza hükmüm koyucudur.Diğer yasaya zıt kanun maddeleri sadece uygulama açısından tezattır.Bunlarda yasayı yok sayamaz.Kanun evir çevir kesin hükmüyle uygulmaya sokar.Ortada borcunu ödemez isen adli para cezasını yersin maddesi olduğu sürece buda her iki yasada mevcut ne yapılırsa yapılsın cezayı ortadan kaldıramazsın sadece uygulama bozukluklarından dolayı zaman kazanılır yada kazanırsın.Hüküm neyse odur.ANAYASA mahkemesinin kararını bekleyeceğiz tabiki bir çözüm olmazsa bu iş AİHM kadar gidecektir.ANAYASA mahkemesinin vereceği karara umut bağlanılamayabilir.Lakin AİHM kesin ve net söylüyorum umut bağlanılır.Tabi zaman alır diyen arkadaşlarımız vardır AİHM konusunda yanlız 3 ila 5 ay içerisinde hükümete sizin böyle bir durumunuz var demesi bu olaya nokta konulmasında çok büyük önem arzeder.AİHM öncelikle o ülkenin devletiyle anlaşmaya gider buda kısa bir zaman sürer.

 90. 17/02/2010, 17:37

  >Sayın zaman öyle bir şey yok.Sadece hakimlerin veya savcıların bazıları hesaplamalarda yanlışlık var diye geçersiz sayabiliyor.Buda azınlıkta sanırım.Sen ne olduysa durumun itibariyle onu yaz biz ona cevap verelim.Hakim veya savcı kendisimi gelsin diyor.Öyle demesi zaten 5941 sayılı yasaya aykırı.Başka kanun maddesi aramana gerek yok.

 91. 17/02/2010, 18:10

  >mustafa bey yarın taahhütte bulunacağım acaba taahhüt başlangıç tarihi yarından itibaren başlar yoksa kanunun çıktığı gündenmi başlar

 92. 17/02/2010, 18:17

  >ERZURUMDA Kİ SAVCI TUTUKLAMASIYLA İLGİLİ KENDİ BAŞLARINI KENDİLER YİYECEK İNŞALLAH TUTUKLANAN SAVCI BUNLARIN ÜYE OLDUĞU CEMAAAT CILARIN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARACAKMIŞ ADAMI TUTUKLATIYORLAR ERGENEKON LA NE ALAKASI VAR İLAHİ ADELET MUTLAKA TECELLİ EDER EDECEK TE İNŞALLAH

 93. 17/02/2010, 18:23

  >Bu mektup ! F Tipi cezaevlerinden birinden yollanmış. Tecrit mahkumlarınca kaleme alınmış. Kimini elbette cezaevlerinde yakınları olanlar tanıyor. Kimilerinden de duyarlı kamuoyu F Tipi cezaevlerinde yaşananlar nedeniyle haberdar. "Haklarımız ve özgürlüklerimiz için mücadele ettik. Sonuç da buradayız" diyerek başlıyor mektup sahipleri."F Tiplerini ne kadar biliyorsunuz.Tecrit İşkencesi nedir? Hiç duydunuz mu? Bilmiyoruz…" diyerek de sıralamaya başlamışlar. "F tiplerine gelen herkes daha önce elle ve elektronik cihazlarla defalarca aramadan geçirilmesine rağmen girişte atlet ve külotunuz da üzerinizde kalmayacak şekilde çırılçıplak soyulur. Dayatılan bu onursuz ve ahlaksız aramaya direnirseniz, dayak yersiniz. "Hastane ya da mahkemeye gidip gelirken daha hapishaneden çıkmadan gidişte beş, dönüşte beş kez olmak üzere tam on kez aramadan geçirilirsiniz. "Kaldığınız hücreler tek ya da üç kişiliktir. Tek kalıyorsanız hiç kimseyle, üç kişi kalıyorsanız yanınızdaki iki kişi dışında -gardiyanlar hariç- kimseyle konuşamaz, kimsenin yüzünü bile göremezsiniz. Hastane ve mahkemelere götürülürken bile hücrelere bölünmüş araçlarla götürülürsünüz. "Mahkemeye sunacağınız el yazısı savunmanız önce hukuki bir bilgi ve yetkiye sahip olmayan gardiyanlar tarafından denetlenir. Gardiyanlar tarafından 'sakıncalı' bulunmaz ve 'olur' denilirse dilekçenizi mahkemeye ulaştırabilirsiniz. Yoksa el konulur. "Avukatınızla görüşmeye giderken yanınıza kağıt kalem almanız yasaktır. Hücrenizden en fazla elli adım uzaklıktaki avukat görüşüne giderken, gidiş ve dönüşte tam üç kez aranırsınız. "Bir haksızlığa uğradığınızda verdiğiniz dilekçenin akıbetini bilemezsiniz. İşleme konulup konulmadığını öğrenmek için bile dilekçe üstüne dilekçe yazmak zorundasınız. "Dört yıldır F tiplerinden verilen onbinlerce suç duyurusu dilekçelerine rağmen ne uygulamalar değişmiştir, ne de keyfi dayatmalarda bulunan tek bir görevli cezalandırılmıştır. Keza gelen ve giden mektuplarımızın da akıbeti belli olmaz, tıpkı dilekçelerimiz gibi…Acil ve hayati rahatsızlıkları nedeniyle revire çıkmak isteyip de 'doktor çarşıda', 'doktor uzmanlık sınavlarını kazanıp gitti' cevaplarıyla doktor yüzü görmeden ölenler veya bizzat 'doktor' tarafından hastaların kovulması F tiplerinin 'sıradan' olaylarıdır. "F tiplerindeki tecrit uygulamalarını daha da uzatabiliriz. Hem de sayfalarca. Ama gerek yok. Sanırız aktardığımız bu birkaç madde bile yeterince anlatıyor tecridi" diyor ve taleplerini dile getiriyorlar. "Ve şimdi yeni Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ile bütün bu yaşadıklarımız, maruz kaldığımız tecrit işkencesiyle sessiz sedasız hücrelerimize gömülmek istemiyoruz. Yeni CİK'in tek bir maddesi değil, baştan sona bütün maddeleri incelendiğinde tecrit işkencesinin, hukuksuzluğunun yasal uygulamalar haline getirildiği görülecektir. Bu nedenlerle yeni Ceza İnfaz Kanununa karşı çıkmanızı istiyoruz" diyor içerdeki F tipi mahkumları.Geri dönüp bakıldığında 2000 yılı Ekim ayından bu yana F tipi Cezaevlerine karşı çıkan hükümlüler arasından yüzlercesi (600) sakat kalmış, yüzün (119) üzerinde insan da hayatını kaybetmiş.Beni günler, geceler boyu uyutmayan, benim gibi insan onurunu ve onuruyla yaşama hakkını her şeyin üzerinde gören her insanın yüreğini de vicdanını da yakan, yaralayan bir mevzu cezaevleri ve özelde de F tipleri…Cezaevleri, hayatlarının bir bölümü normal yaşamın kesintisine uğrayan insanları, topluma yeniden kazandırmak, hayata bıraktıkları noktadan yeni bir beyaz sayfa açarak başlatmak ise; bunca eziyet niye!

 94. 17/02/2010, 18:25

  >SAYIN 95 5941 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli taahhüt verildiği tarihten itibaren başlar

 95. 17/02/2010, 18:25

  >Hayatımın en zor, en berbat günlerimi yaşıyorum. Bu iğrenç ortamda ve burda yaşamanın ne kadar zor olduğunu bir kaç satırla yazmanın belki beni rahatlatacağını umarak yazmak istedim. SİZ; Hiç suçunuz yokken 24 saat 3-4 metrekarelik sağouk, havasız, güneş görmeyen, penceresi bile olmayan, karanlık pis bir yerde üzerinize kilit vurularak sabah kadar çıkacağınız saati ve sizinbeyninizde yaratacağı psikolojinin nasıl olduğunu ??? SİZ; Hiç bileklerinizde kelepçe varken ve ordan oraya götürülürken dışarıdaki insanların sizingözlerinizin içine nasıl baktığını ??? SİZ; Hiç tanımadığınız ömrü birçok berbat olaylarla geçmiş sürekli hüküm yiyen insanlarla aynıkoğuşu, aynı sofrayı, aynı ekmeği, aynı banyoyu, aynı kaşığı paylaşmanın nasıl oldğunu ??? SİZ; Evinizde veya herhangi bir yerde bir kaç dakika hava almak için ya dışarıya çıkar yada pencerenizin önüne gider camı açar temiz bi hava alırsınız, ama ya o pencerinizde özgürlüğünüzün önünde demir parmaklıklar varsa ne yaparsınız ??? Ben söyleyebilirim pencereden dışarıya baktığınızda küçüklüğünüzdn bu yaşınıza kadar geçen günleriniz birden gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçi verir, heleki bütün hayatınızı, ömrünüzü ve her şeyi ona adamış bir sevdiğiniz varsasürekli onu görür ve geçmişte yaşadığınız o güzel anılarınız canlanı verir, ve bir kaç dakika temiz hava almak için gittiğiniz pencere varya şimdi o temiz havayı bunlara rağmen ciğerlerinize çekin bakalım yapabiliyormusunuz ??? Birde çareyi sigara içmekte ararsınız o pencerenin önünde ciğerlerinizeçekemediğiniz temiz havayı sigaranın zehirli dumanında ararsınız, halbuki burda geçireceğiniz birkaçgün veya birkaç seneyi hiçe sayar burda yatarak yitirdiğiniz ömrünüzün çoğunu o alır, bunu bile biledeolsa içersiniz nedenmi çaresizlik !!! SİZ; Hiç burdaki yerin kapısından dışarıya baktığınızda keşke bende orda dışarıda olsaydım dedinizmive hatta koğuşunuzun penceresinin önüne konan bir kuş bile olmayı hayal ettinizmi ??? SİZ; Hiç tahliye günü gelmiş özgürlüğüne kavuşmak için kapıdan dışarıya çıkan bir mahkumun arkasından gözyaşlarıyla baktınızmı ??? SİZ; İğrenç insanların sırf kendi eğlenceleri için onların maskarası oldunuzmu ??? SİZ; Burdayken hergün, her dakika, her saniye sevdiğinizi düşünürken çoğunlukla kalbinizinağrıdığını hissettinizmi ??? SİZ; Hiç insanların içinde ağlamamak için kendinizi zor tuttuğunuz ve sakinleştirdiğinizbir an oldumu ??? SİZ; Hiç bahçede oturduğunuz bankın yanına doğru yaklaşan bir gardiyanın acaba banamı geliyobenimi çağıracak tahliyemmi geldi yoksa diye bir an kalbinizin beyninizde attığını hissettinizmi ???

 96. 17/02/2010, 18:25

  >SİZ; Hiç patınıza (PAT= KOĞUŞTA MAHKUMUN YATTIĞI YATAK) yattığınızda iliklerinize kadar donacağınızı hissettinizmi ??? SİZ, Hiç günlerce, haftalarca belkide senelerce yıkanmamış yatak, çarşaf, battaniye ve yastığabaşınızı koymaya mecbur kaldınızmı ??? SİZ; Hiç ertesi gün tahliye olmak için allah yalvarırcasına sabah kadar dua ettinizmi ??? SİZ; Hiç farelerle aynı yemekhaneyi paylaştınızmı 🙂 ??? SİZ; Hiç sevdiğinizn bir an sizi bırakıp gitmesinden korktunuzmu ? ve ondan ayrılmamak için her aklınıza geldiğinde allaha dua ettinizmi ??? SİZ; Hiç gece patınızda uyumaya çalışırken sabahlara kadar sevdiğinizi düşünere gözyaşlarınızıtutamadığınız oldumu ??? SİZ; Hava sıcakken bile soğuk olan koğuşunuzda kışın ortasına kar yağmaması için dua ettinizmi ??? Ve En Sonunda: SİZ; Hiç hayatınızdan, yaşantınızdan, ömrünüzden sıkıldığınız ve tüm bunlardan vazgeçmek istediğiniz ve buna kalkıştığınız bir an oldumu ??? Benim oldu fakat; Hayatımdaki sevdiklerim ve en önemlisi beni çok seven ve bana çok değer veren bir sevdiğim aklıma gelene kadar. Hayatınızın burda ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım, bir insan hiç bir zamanhir bir yerde kendi hayatını ve başkalarının hayatını hiçe saymamalı ve her zaman güçlü olması bu dünyayla savaşması gerektiğini düşünüyorum Siz ister zengin, ister fakir, ister kimsesiz olun ama her zaman yaşamınızın ve en önemlisisevdiklerinizin kıymetini bilin, şu yalan dünyadaki hiç bir olay kendinizden ve sevdiklerinizden daha önemli olmamasının yanı sıra her anınızın kıymetini ve yarınınızı düşünerek yaşamanız kendiniz ve sevdikleriniz için her zaman hayırlı olacaktır …

 97. 17/02/2010, 18:41

  >mustafa bey teşekkürler 95

 98. 17/02/2010, 18:43

  >YUKARIDAKİ YAZILARI AF İSTİYORUM SİTESİNDEN ALDIM. ANLATILANLARIN EKSİĞİ VAR FAZLASI YOK.ORAYA BU MEKTUPLARI YAZANLARIN ÇEKLE BİR ALAKASI YOK. AMA SONUNDA ORADA AYNI KADERİ PAYLAŞIYORSUNUZ. ÖZGÜRLÜK ÇOK ÖNEMLİYMİŞ, CEBİNİZDEKİ NÜFUS CÜZDANINIZ ELİNİZDEN ALINDIGINDA BUNUN KIYMETİNİ ÇOK İYİ ANLIYORSUNUZ. BUNUN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ ŞU ÇOK KISA ÖZGÜRLÜK SÜREMİZİ ÇOK İYİ DEGERLENDİRMELİYİZ.BİZLERE NE YARGITAYIN, NEDE ANAYASA MAHKEMESİNİN FAYDASI OLACAGI KANAATİNDE DEGİLİM.LEHİMİZE BİR GELİŞMEDE OLACAGINI ZANNETMİYORUM.BU İŞ YİNE HÜKÜMETTEN BİTECEK, YILDIRINCAYA, BIKTIRINCAYA KADAR UGRAŞACAGIZ, YILMADAN BIKMADAN ANLATACAGIZ, KAPIDAN KOVULURSAK BACADAN GİRECEGİZ.BUNUN İÇİNDE ÖNCELİKLE ARANMA VE YAKALANMA SIKINTIMIZ OLMAYACAK,İSTENİLEN TAAHHÜTLER VERİLİP TEKRAR MÜCADELEYE SON HIZLA BAŞLAYACAGIZ. BENİM DÜŞÜNCEM BU YÖNDEDİR.

 99. 17/02/2010, 18:47

  >arkadaşlar taahhütname için avukata vekalet verecek olanlar mutlaka 5941 sayılı yasa gereği taahhütname vermeye diye yazdırsın.bir de yurt dışı çıkış yaşağı alıp ağır cezadan kaldıran var ise lütfen dilekçeye yazdığı gerekçeyi paylaşabilir miZAMAN

 100. 17/02/2010, 19:05

  >mustafa bey geçen yıl dosyamı temyize gönderdim taahhüt versemmi vermesemmi öneriniz ne olur. cengiz

 101. 17/02/2010, 19:06

  >değerli arkadaşlar bu diğer siteler falan bu işi ciddi organize edin bak bu iş hapse geri dönme ile sonuçlanacak sonra biz yanıcaz ne yapılacaksa yapmaya uğraşalım..hapishane yazısı okudukça deliriyorum..allah belanı versin iktidar..

 102. 17/02/2010, 19:13

  >KİM BİLİR KAÇINCI KAPININ ARDINDAYIMÇIĞLIĞIM SESSİZ, ONU ÇAĞIRMAK İSTİYORUMBÜTÜN KANIM SOLUK OLUP ÇIKIYORKÜÇÜK BUZ TANECİKLERİ FIRLIYORARTIK AĞIRLIĞIM YOK, BEN YOKUMYOKLUĞUMU DA FARK ETMİYOR İNSANLAR NEDENİNİ DE BİLMİYORLAR KORKAKCAHOYRATLIĞIN İÇİNDE KALMIŞIM SANKİKİM BİLİR KAÇINCI KAPININ ARDINDAYIMTEK SUÇUM ÇEK KULLANMAK…

 103. 17/02/2010, 19:18

  >AKŞAM ERKEN İNER MAPUSHANEYEEJDERHA OLSAN KAR ETMEZNE KAVGADA USTALIĞINNE ÇATAL YÜREK CİVAN OLUŞUNKAR ETMEZ İNCEDEN İÇİNE DOLAN ALIP GÖTÜREN HASRETEİNER YEDİ KOL DEMİRİ, YEDİ KAPIYABİRDEN AĞLAMAKLI OLUR BAHÇEKARŞIDA DUVAR DİBİNDEÜÇ DAL GECE SEFASIÜÇ DAL HERCAİ MENEKŞEBAŞLAR KOYMAYA HAPİSLİKKARANLIK CAN SIKINTISIKÜRDÜN GELİNİNİ SÖYLÜYOR BAHÇEDE BİRİBEN İSE VOLTAMDAYIM HER ZAMANKİ GİBİVE HEP OLMAYACAK HAYALLERİMLE…GÖKHAN…

 104. 17/02/2010, 19:42

  >arkadaşlar benim 30 tane ayrı dosyam var hepsininde yakalaması var ben alacaklıyla degil devlete taahhüt vericem.30 dosya için tek taahhütmü veriliyor?yoksa devletede olsa ayrı ayrı her dosya içinmi taahhütmü veriliyor?_

 105. 17/02/2010, 19:43

  >DEĞERLİ MY WAY özürdiliyorum bilgisayrımı yeni açtım yargıtay şişli dosyasıyla ilgili bizim için olumsuz karar mı vermiş anlayamadım lütfen aydınlatırmısınız selam ederim.

 106. 17/02/2010, 19:45

  >sn,Mustafa beyBen alacaklıya çek verdim.Odabu çeki bankaya vermiş ve kredi kullanmış ve kullandığı krediyi de ödememiş 5941 yasaya göre şikayet hakkı varmı dır.banka burada hamil sayılırmı?2.Ben A ya çek verdim A da çeki B ye vermiş B de(son Ciranta)çeki bankada yazdırıp, imzasının üstünü çizip geri A ya iade etmiş.A nın şikayet hakkı varmıdır?yorumlarsanız sevinirimibrahimptal edip

 107. 17/02/2010, 19:57

  >sSAYIN CÜNEYT SAYIN JENARDİ SAYIN MY WAY Değerli dostlarımız şu saate kadar sizin tavsiyeleriniz üzerine taahüt vermeyip bekledim fakat bu gün sayın my way in yazısında bugünden itibaren taahüt vereceğini söyledi.Bu güne kadar sizin tavsiyeleriniz ışığında yol aldığımızdan ne yapmamız konusunda lütfen bizi bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla. iz.er

 108. 17/02/2010, 19:59

  >Sayın 104 Siz zaten yargıtaydan karar gelene kadar özgürlüğü kısıtlayıcı sebeplerinin içerisinde bulunmamaktasınız.Onun için yargılama aşamanız daha devam etmektedir yani suçlu durumuna düşülmemiştir.Eğer ki taahhütte bulunursanız sonuç ortaya çıkmasa da suçluluğumu kabul ediyorum anlamına gelmektedir.Ola ki yargıtayın vereceği karar sizin lehiniz de olursa hani olur ya belki gerekçeleriniz vardır yargıtayda bunu gözden kaçırmaz.Tamamiyle beraat alacağınız bir konu olur sa işte o zaman verdiğiniz taahhüt bütün herşeyi alt üst eder.Diyelim ki 5941 sayılı yasa gereği taahhüt süreniz bitti yargıtayda en kötü ihtimal tekrar yargılanması gerekir diye dosyanızı geriye gönderdi.Yargı mercileri de lehe olan gerekçeli kararında hükmünü koydu vakit infazınız ortaya çıkar.Buradan da şunu söyleyebilirim olaki süre bitti bu süre 5941 sayılı yasanın geçici 2 maddesi 2. bendinde bellidir.Zaten sizin durumunuz itibariyle taahhüt süresi ilk taksidi 1 yıldır keza zaten sizde 1 yıl özgür olursunuz taahhüt vermeseniz dahi.Siz en son taahhüt verme tarihine kadar bekleyin eğer bu süre zarfında yargıtaydan bir cevap gelirse ona göre taahhüt verirsiniz.Diğer türlü eğer bu sürede geçer yargıtaydan da bir cevap gelmezse dosyanız la alakalı.İşte o zaman en son hafta dosyanızın durumuna göre kararınızı verirsiniz.HENÜZ BİRŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN DİYE DÜŞÜNÜYORUM.Bu arada yargıtayı bahane ederek ileride 5941 sayılı kanunun taahhütle ilgili maddesinden yararlanma talebinde bulunmak için mahkemeye başvurabilirsiniz.

 109. 17/02/2010, 20:02

  >SİZ; Hiç patınıza (PAT= KOĞUŞTA MAHKUMUN YATTIĞI YATAK) yattığınızda iliklerinize kadar donacağınızı hissettinizmi ??? SİZ, Hiç günlerce, haftalarca belkide senelerce yıkanmamış yatak, çarşaf, battaniye ve yastığabaşınızı koymaya mecbur kaldınızmı ??? SİZ; Hiç ertesi gün tahliye olmak için allah yalvarırcasına sabah kadar dua ettinizmi ??? SİZ; Hiç farelerle aynı yemekhaneyi paylaştınızmı 🙂 ??? SİZ; Hiç sevdiğinizn bir an sizi bırakıp gitmesinden korktunuzmu ? ve ondan ayrılmamak için her aklınıza geldiğinde allaha dua ettinizmi ??? SİZ; Hiç gece patınızda uyumaya çalışırken sabahlara kadar sevdiğinizi düşünere gözyaşlarınızıtutamadığınız oldumu ??? SİZ; Hava sıcakken bile soğuk olan koğuşunuzda kışın ortasına kar yağmaması için dua ettinizmi ??? Ve En Sonunda: SİZ; Hiç hayatınızdan, yaşantınızdan, ömrünüzden sıkıldığınız ve tüm bunlardan vazgeçmek istediğiniz ve buna kalkıştığınız bir an oldumu ??? Benim oldu fakat; Hayatımdaki sevdiklerim ve en önemlisi beni çok seven ve bana çok değer veren bir sevdiğim aklıma gelene kadar. Hayatınızın burda ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım, bir insan hiç bir zamanhir bir yerde kendi hayatını ve başkalarının hayatını hiçe saymamalı ve her zaman güçlü olması bu dünyayla savaşması gerektiğini düşünüyorum Siz ister zengin, ister fakir, ister kimsesiz olun ama her zaman yaşamınızın ve en önemlisisevdiklerinizin kıymetini bilin, şu yalan dünyadaki hiç bir olay kendinizden ve sevdiklerinizden daha önemli olmamasının yanı sıra her anınızın kıymetini ve yarınınızı düşünerek yaşamanız kendiniz ve sevdikleriniz için her zaman hayırlı olacaktır …

 110. 17/02/2010, 20:04

  >KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE DURUŞMA AÇILMASI Kesinleşmiş hükümler için lehe kanun belirlemesinde duruşma açılıp açılmayacağı, 5252 sayılı kanunun 9/1 maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre “1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir”. Maddeye ve yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre kesinleşmiş olan önceki hükmün tartışmasız ve açıkça lehe olduğu durumlarda duruşma açılmasına gerek yoktur . Ancak duruşma açılması ise bozma nedeni değildir. Kesinleşen hükümde haksız tahrik, teşebbüs, suça konu malın değeri, suçun unsurlarında değişme, gibi takdire giren ve doğrudan hükmün zat ve mahiyetini ilgilendiren uygulamalar var ise, kanun maddelerinde tayin edilen ceza aralıkları, yeni bir takdir hakkının kullanımını doğurabilecek hususlar nedeniyle duruşma açılmalıdır . Sözgelimi kesinleşen hüküm 765 sayılı yasaya göre 448 (24y) ve 59 (20y) maddelerine ilişkin ise, uyarlama yargılamasında duruşma açmaya gerek yoktur. Çünkü 5237 sayılı yasa ile tayin edilecek ceza 81 (mhc) ve 62 (25y) maddelere göre daha fazla olacaktır. Duruşma açıldığında, CMK 193/1, 196/2 maddeleri gereğince hükümlünün bizzat mahkemesinde bulunup bulunmayacağı , 150 maddeye göre kesinleşmiş hüküm nazara alınarak müdafi tayini , 237 maddeye göre kesinleşen hükümdeki müdahil tarafın duruşmaya davet edilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Uyarlama yargılaması, yeni bir hüküm niteliği taşıdığından hükümde bulunması gereken tüm unsurları (yargılama gideri, müsadere, suçun işlendiği yer ve zamanın belirtilmesi gibi) taşıması gerekmektedir . Kanaatimizce uyarlama yargılaması duruşmasında, uyarlamaya konu önceki kesinleşmiş hüküm aşamasında müdahil olmayanlar, müdahil olmalarına yasal engel yoksa (CMK md 243) uyarlamaya konu davayla sınırlı olmak üzere müdahil olabilirler

 111. 17/02/2010, 20:06

  >KONUYLA İLGİLİ BİLGİSİ OLANLARDAN RİCA OLUNUR. vermiş olduğum çek beş kişi tarafından cirolanmış ve son ciro karşılıksız damgasını vurdurmuş,benide savcılığa şikayet etmiş yazılan yazılardan yanlış anlamadıysam yeni kanuna göre çeki kimin ismine yazdıysam beni o mu savcılağa verebilir lütfen menfi müsbet bir bilgi veren olursa ALLAH razı olsun.arif

 112. 17/02/2010, 20:21

  >BİR SİTEDE KESİNLEŞMİŞ DAVALAR İÇİN UYARLAMA YARGILAMASI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA YORUM OKUDUM.GENİŞ AÇIKLAMA VE GEREKÇELERİNİ YAZACAGINI BELİRTMİŞ. BEN HUKUKÇU DEGİLİM. AMA YUKARDA YAYINLANAN YAZI GEREGİ BÖYLE BİR GÖRÜŞÜN YANLIŞ OLDUGU KANAATİNDEYİM.LEHTE UYGULAMA OLACAKSA KESİNLİKLE YENİDEN DURUŞMA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR. EGER ÖNCEDEN KESİNLEŞEN DAVA SONUCU LEHE İSE YENİDEN DURUŞMAYA GEREK YOKTUR DİYE ANLADIM. ÇEK DAVALARINDA 3167 SADECE CEZAİ MÜEYYİDELERDE LEHEDİR. EGER BİR HÜKÜMLÜNÜN 5941 GÖRE LEHE UYGULANACAK MADDELERİ VARSA NASIL UYARLAMA YAPILMAYACAK, YENİDEN DURUŞMA AÇILMAYACAKTIR.BU HUKUK ÜSTADININ OLUMSUZ GÖRÜŞÜNÜ OKUYUP ÖGRENECEGİZ.

 113. 17/02/2010, 20:48

  >ÜLKEMİZDE ÇEK KANUNUNA BENZER BİRÇOK İNSAN HUKUKUNA ONURUNA AYKIRI KANUN VAR. KANUNLARIN GÜZEL TARAFI BARONLARA KÖTÜ TARAFI BİZ HALKA.BENCE BU KANUNLARIN KÖKTEN HALLEDİLMESİ LAZIM. BUDA UYGAR ÜLKELERDEKİ GİBİ İNSAN HAKLARINA VE ONURUNA UYGUN ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNAN ANAYASAYLA OLUR. YOKSA KURUMLARA KALIRSAK VAY HALİMİZE. KURUMLAR FİLDİŞİ KULELERİNDE BİZİM VERGİ VE EMEKLERİMİZLE BESLENEN TEPEMİZDE ELİNDE SOPAYLA AYRI BİR DÜNYA. ASIL OLAN BİREYLER OLMASI LAZIM. SAĞLIKLI BİREYLERDEN GÜÇLÜ DEVLET OLUR. TÜM SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA. YOKSA PARTİLERİN VE KURUMLARIN ARASINDA ŞAMAR OĞLANI OLMAKTAN KURTULAMAYIZ.,KAYA

 114. 17/02/2010, 20:57

  >Sn 116 Görüşlerini doğru bulmadığınız siteleri neden takip ediyorsunuz Ben sizin yerinize oılsam erken yazmazdım O sitedeki gerekçeyi okuduktan sonra bilineni tartışmayı yeğlerdim Eleştirmek için eleştiri yapılacak dönemleri geçtik arkadaşlar yapıcı olumlu yeni bir fikir olgu varsa yazalım geriisi lafü güzaf

 115. 17/02/2010, 21:02

  >SAĞLIK BAKANLIĞI HEPİMİZE YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ AYLARDAN BERİ KIRIM KONGO MİKROBUYLA TEHLİKE ARZEDEN KENENİN ASIL TEHLİKELİ TÜRÜNÜ KAMUOYUNDAN SAKLAMIŞ BU KENELER YILLARDAN BERİ MİLLETİN KANINI EMMİŞ BİZ FARKETMEMİŞİZ BANKALAR,TEFECİLER KENESİ.

 116. 17/02/2010, 21:10

  >118 ÖNCELİKLE 114 OKU, SIRF BANA MUHALEFET OLSUN DİYEDE YAZMA, SENİN DERDİN ÇEKLEMİ BENLEMİ. ORDA İSİM ZİKRETMEDİM, NİYE GOCUNUYORSUN, KUYRUK ACINMI VAR YOKSA BİR YERLERE YARANMAYAMI ÇALIŞIYORSUN. ADAM GİBİ YAZDIK ADAM OL ADAM GİBİ OKU, ADAM GİBİ YORUM YAZ. EGER BENLE BİR PROBLEMİN VARSA ÖZELDE GÖRÜŞELİM. ŞAHSİ SORUNLARI BURAYA TAŞIMA HADDİNİ BİL .

 117. Aa
  17/02/2010, 21:13

  >Yeniçağ yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında,yani Mehmet Altan’ın devlet televizyonundan ne aldığına bir açıklık getirdi. Yazarın kurum içinden aldığı bilgiye göre Altan’a ayda 50 Bin TL ödeniyormuş. İşte Sabahattin Önkibar’in yazısının bu konuyla ilgili bölümü:“ÖZEL…Devletten her ay Altan’a 50, Talipoğlu’na 60 milyar!Peşini bırakmak yok; çünkü ödenen para bu millete ait. Devlete ait TMSF’ye bağlı olan Cine-5’de ekrana çıkan Mehmet Altan’a her ay tamı tamına 50 milyar ödeniyor. Kurum içinden aldığım telefona göre rakam buymuş. Keza yine TRT içinden bana gelen bilgiye göre eski Marksist ve türkücü Tayfun Talipoğlu’na da her ay, şaşırmayın 60 milyar ödeniyor. Evet bu sütunda defalarca sormama rağmen ne Mehmet Altan ne de Tayfun Talipoğlu kaç lira alıyorsunuz soruma cevap veremedi. Dahası telefonda konuştuğum TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bile ısrarla sormama rağmen suskun kaldı. Belli ki söylersem kamuoyu kıyameti koparır diye korkmuş. Ama iki kurumun içinden maaşlar bana böyle bildirildi. Efendim yalan olamaz mı? Bana bildirilen bu, yalansa doğrusunu ilgililer bildirsin hemen yayınlayalım.. Bakın orası özel değil, devlet kurumu. Benim vergimle kimlere ne kadar maaş verildiğini bilmek hakkımdır! Sakın maaş derken bu isimleri 657’ye tabi memurlar gibi düşünmeyin, bunlara ödenen paralar özel sözleşmelerin karşılığıdır.”Odatv.comhttp://www.odatv.com/n.php?n=mehmet-altanin-devletten-aldigi-maas-ortaya-cikti–1702101200

 118. 17/02/2010, 21:15

  >118 OKADAR SAGLIKLI DÜŞÜNÜYORSUNDA BURAYA İSMİNLE YAZMA CESARETİNİ NİYE GÖSTEREMİYORSUN.BİŞEYLERDEN KORKUNMU VAR. ADAM GİBİ İSMİNLE YAZ.

 119. 17/02/2010, 21:20

  >sn samio bahsettiğin site düne kadar KAST aranmadığı müddetçe 3167 sk TCK ya aykırıdır uygulanamaz diye bas bas bağırıyordu…nedense son günlerde yorumlarında 10.daireyle görüşmesinden sonra biraz olaya tabi olmuş gibi bir hali var…işin en hoş tarafı da CGK kararını sanki yapılan doğru ve alkışlanacak bir işmiş gibi duyurdu…ve ekledi GERÇEKLER ACIDIR…daha öncede bi kaç yazıda dile getirmiştim…sn offffluoğlu bazen yorumlarında çark edebiliyor…uyarlama yargılaması konusuna gelince…elbette bunun için dilekçe verilip sonucu bekleebilir…fakat keyfi kararlara o kadar alıştık ki son dönemde…itirazda infaz durmaz ise şayet ki bu durumda bu çok muhtemel hale geldi…ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olacak ve bu süreç 4 ay…bunu beklemek bize bişey kazandıramayacak diye düşünüyorum…biliyoruz taahhüt için son tarih 1 nisan uyarlama yargılamasının tek esprisi taahhüt dayatmasına boyun eğmemek idi…ama bu durumda o süreyi kaçırmakta daha büyük zararlar doğurabilir…onun için taahhüt vereceğimi yazdım kendi adıma….bu konuya eğer bir hukukçu 3167 sayılı yasanın TCK nuna aykırı olan maddelerinin hala uygulanmaya devam edilmesini bir HUKUK katliamı olarak görmüyorsa…bunu makul karşılıyorsa bana göre HUKUKÇU falan değildir…olay bu kadar basit…my way

 120. 17/02/2010, 21:29

  >SAYIN MY WAY, HATADAN DÖNMEKTE ERDEMDİR. EGER YANLIŞ YAPTIYSAK YANLIŞ YÖNLENDİRDİYSEK ÖZÜRDE DİLERİZ. LAKİN MALUM ŞAHIS YAŞI GEREGİ FEVRİ HAREKETLERDE BULUNABİLİYOR, DEDİĞİNİZ GİBİ BİR OH ÇEKMEDİĞİ KALMIŞ. KARDEŞİM SEN SIRF BU SİTEYİ PEŞİNE TAKAMADIN DİYE NİYE BÜTÜN MAGDURLARA DÜŞMAN OLUYORSUN, DÜŞMANCA TAVIRLAR TAKİP EDEBİLİYORSUN, ANLAYABİLMİŞ DEGİLİM. KARDEŞİM SİZLERİN TUZU KURU SIKINTINIZ YOK, BURDA YANAN VEDE YANACAKLAR BİZİZ, BİZLER BU MÜCADELEYİ SİZLER GİBİ HOBİ OLARAK YAPMIYORUZ. NE KAPALI ÇARŞIDA DÜKKANIMIZ, NEDE YATIMIZ VAR. ANLADINIZMI MALUM ŞAHIS VE AVANELERİ TEK YUMURTA İKİZİLERİ ERKAN KARDEŞLER.

 121. 17/02/2010, 21:38

  >SAMİ KAL ARKADAŞIM GEÇEN HAFTA ANAYASA VE YARGITAYDAN ÇEK MAĞDURLARINI MEMNUN EDECEK BİR YASANIN ÇIKMAYACAĞINI, BU İŞLERLE UĞRAŞAN AVUKATTAN ÖĞRENDİĞİMİ YAZMIŞTIM.SİTEYE ÇEP TELEFONUMUDA YAZMIŞYIM,HABERLEŞELİM DİYE.MALESEF SİZLERDE BİRÇOKLARI GİBİ GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KARA VAR DİYENE YUMRUĞU İNDİRENLERDENDİNİZ.ARAMADINIZ.BU SİTE ÖNCE SAKİN OLMASINI ,SONRA DİNLEMESİNİ SONRADA ADIM ATMASINI BİLMESSE ELİNE GEÇEN BÜTÜN FIRSATLARI KAYBEDECEKTİR.ÇOĞUNU DA KAYBETTİ.BU İŞLERİN DOLDUR BOŞALT YÖNTEMİYLE OLMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ.BAŞARSAYDI BURHAN İŞCAN BAŞARACAKTI.LÜTFEN GERÇEKCİ OLALIM.AİHM DENDE HAYIR GELMEZ DİYE DAHA ÖNCE BEN VE BİRKAÇ ARKADAŞ YAZDI UNUTUN BUNLARI.LÜTFEN AYAKLARIMIZIN YERE BASMA ZAMANI GELDİ GEÇİYOR. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

 122. 17/02/2010, 21:47

  >Sayın Sami Kal, My Way ve ArkadaşlarımCGK da görüşülen dosya, dah önce görüşülen 2009/11 dosyası gibi usulen ele alınan ve hiç bir etkisi olmayan bir karar.Çeklerle ilgili konuda top 10. CD içtihatlarıyla ve yerel mahkeme hakimlerinin yorumlarıyla kör aksak yürüyeceğe benziyor ta ki Anayasa Mahkemesinin kararına kadar..Anayasa Mahkemesinde çek kanunu ile ilgili 3 itiraz başvurusu var..iki tanesi inceleme aşamasında (CHP ve şişli)diğeride ilk itiraz olarak karar bekliyor..Kısaca Taahhütle ilgili iptal başvurusu biraz daha önde gidiyor.Şahsi kannatimce Anayasa Mahkemesi İzmir 26. ASCM nin kararını Nisana kadar vermez…Ama Sermaye çevreleri ve Baro unsurları düşünüldüğünde acaba demektende geri kalamıyoruz..Kısaca, şu anda elde bir taahhütname verip beklemek kalıyorArkadaşlar taahhütnamelerini biran önce versinlerBizde bu yönde çalışma yapalım..Kimseyede kulak asmaya gerek yok,Ayrıca Arkadaşlardan vadesinden önce yazdırılmış çeklerle ilgili mahkeme kararı olanlar bir zahmet bana mail yoluyla ulaştırsınlar. Elimde bunla ilgili kararlar var fakat hepsi istanbul, başka şehirlede gerekiyor

 123. 17/02/2010, 21:49

  >125 KARDEŞİM, BEN NE YAZDIMKİ MİLLET GOCUNDU, EVET BAŞINDAN BERİ İDDİA EDİYORUM YARGIDAN BİZİM LEHİMİZE HAREKET OLMAZ, YARGIYA GÜVENELİM DİYORUZ, AMA İCRAATLARI ORTADA. BİZ KİMSENİN GÖZÜNE FALAN VURALIM DEMEDİK, AKILLI HAREKET LAZIM DEDİK, SIRF MALUM ŞAHIS VE AVANELERİNİ DESTEKLEMEDİK, MALUM PARTİNİN ŞAKŞAKÇILIGINI YAPMADIK YADA MİLLETİN DUYMAK İSTEDİĞİNİ YAZMADIK, DAMARA GÖRE ŞERBET VERMEDİK DİYEMİ KÖTÜ OLUYORUZ. KARDEŞİM BEN BU SİTEDE BAŞINDAN BERİ VARIM, BU GÜNE KADAR MÜCADELE YAPILDI, İYİ KÖTÜ BİR SONUCA VARILDI. BU SİTENİN İCRAATI ORTADA DAHA İYİ YAPABİLECEK BİRİSİ VARSA BUYURSUN, DOGRU OLANI DESTEKLER, HAKLININ YANINDA OLURUZ. YAPICIYIZ, YIKICI OLMAK İSTEMEDİK, OLMAYIZ, HERKES HERKESİ DESTEKLEYECEK, SEVECEK DİYEDE BİR KURAL YOK, BNURDA ÖNEMLİ OLAN MAGDURUN MENFAATİDİR. ŞAHSİ MENFAAT PEŞİNDE OLMAK ŞEREFSİZLİKTİR. BEN 2004 TEN BUYANA CEZA YATIYORUM. GERİYE 144 GÜNÜM KALDI, KENARA ÇEKİLMEDİK YOKSA OKADAR CEZADANDA KORKUMUZ YOK.MÜCADELEMİZ GECE 02 DE BENİ TELEFONDAN ARAYIP ÇARESİZLİK İÇİNDE BİR UMUTLA YARDIM İSTEYEN HAMİLE KARDEŞİMİZ VE MAGDURLAR İÇİNDİR. BEN AÇIGIM SANAL DEGİLİM TELEFONUMU VE MSN ADRESİMİ DEFALARCA YAYINLADIM, LAZIM OLAN BANA ULAŞIR.

 124. 17/02/2010, 22:03

  >değerli MY WAY sizlerin önderliğindeki sitemiz çok zaman umudumuzu yitirmemizi sağladı,hala da öyle fakat fakat sayın my way hala anlamamakta olduğumuz konu bu ülkede adaletin artık var olmadığıdır.kaç günlerden beri yazıyorum uyanın uyanın diye yok kardeşlerim yok adalet falan yok bakın eğer adalet var olsaydı adem hocanın söyledikleri o ğün 10 d den geçerdi geçemedi neden söyledim yazdım bakın dedim biz dedim bir gazete parasını toplayamadık dedim ama faktoringler bunların birde dernekleri var bunların ikna gücü çok fazla vallahi billahi biliyorum anlayın dedim yahu hep yazdım bunlardan bir şey beklemeyin dedim ama bizler temiz ve saf insanlarız bu yüzden battık bu yüzden iflas ettik her kese inandığımızdan kaybettik şimdi önümüzde bir anayasa mah. itirazı kaldı o da geçmeyecek şom ağızlılık etmeyim ama öyle baksanıza geçen anys mah. başkanının oğlunun düğünü sanki bir ak partinin bir milletvekilinin düğünü gibi geçti hatırlasanıza şimdi hep biz sizi dinledik ne dediyseniz yaptık hiç sözünüzden çıkmadık çıkmayızda çünkü bu sitenin mimarı sizlersiniz ama artık kendi sorunlarınızın dışında bu insanların sorunlarıda ister istemez sizin sırtınıza bindi.Sayın my way bu saatten sonra başka şeyler düşünmemiz lazım bunu yapmamız içinde il il örgütlenip farklı kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum karşımızda öyle bir sistem varkı bu sistemi yenmek zorundayız yoksa sami bey in yazdığı hapishane hikayelerinin parçası oluruz ülkede bizim varlığımız bu saatten sonra özürlü vatandaşlar gurubuna girdiğimiz için önemli değil.BİR DAHA HAYKIRIYORUM BU GÜN İSMİ YAZILI BİR BANKANIN SAHİBİNİN BABASI YILLARCA UYGUNSUZ KAZANCLAR YAPTI ÖLDÜ OĞLU GELDİ ODA DEVAM EDİYOR BEN DÜRÜST SADECE SAF VE SALAK BİR ESNAFIM AMA LÜTFEN HEP BERABER BU ŞEREFSİZLİĞE BU ADİLİĞE DUR DİYELİM.İZ.ER

 125. 17/02/2010, 22:03

  >SAMİ KAL ARKADAŞIM BU KADARDA ALINMA.YAPTIKLARINI YAPACAKLARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM.SADECE BİRAZ SAKİN OLALIM DİYORUM.GEMİNİN KAPTANLARI SAKİN OLMAZSA MÜRETTABAK İÇİNE EDER DİYORUM. LİDERLİK FALAN ARADIĞIMIZ YOK,LİDER ARIYORUZ. LİDER OLANLARIDA DESTEKLİYORUZ. ÇEKZEDE ZONGULDAK

 126. 17/02/2010, 22:14

  >SAYIN İZ ER BÖLGESEL GRUPLAŞMA ÖNERİNİZİ VE BOŞ BEKLENTİLERLE İLGİLİ DEGERLENDİRMELERİNİZE KATILIYORUM.BU YÜZDEN İL İLÇE VE RUMUZ İLE YAZALIM DEDİM.HİÇ KİMSENİN 10 METRE YAKININDAN HABERİ OLMAYACAK. ÇEKZEDE ÇAYCUMA/ZONGULDAK

 127. 17/02/2010, 22:46

  >DEĞERLİ ÇEKZEDE DOSTUM BEN İZMİRDEN YAZIYORUM İZMİRDE BİZİM SAYIMIZ FAZLA SOKAKTA KARŞILAŞTIĞIMIZ İNSANLAR BU SİTEDEN HABERSİZ HALA TİCARETİ DEVAM EDEN FAKAT İŞİNİ ZOR YÜRÜTEN BİNLERCE MAĞDUR ESNAF VAR İLLA ÇEK MAĞDURU OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL BU GÜN DEĞİL AMA YARIN OLACAĞINI ONLARDA BİLİYOR SAYIMIZ MİLYONLARCA TOPLANMAMIZ LAZIM O NU KASTETTİM BİZ ESNAF LARIZ NASIL MAL SATTIYSAK NASIL MALI PAZARLADIYSAK UFACIK BİR EMTİA İÇİN MİLYONLARA ULAŞTIYSAK BUNUDA YAPARIZ AMA İLK ÖNCE BÖLGESEL BAŞLAYIP SONRA BİR NOKTADA TOPLANABİLİRİZ BURDA DEĞİŞMEYECEK OLAN SİTEMİZ HER KES BÜTÜN GURUBLAR BU SİTEDEN BİR BİRİYLE HABERLEŞECEK DİYE SESLİ DÜŞÜNÜYORUM YOKSA BAKIN TELEVİZYONLARA İŞİMİZ ZOR ORTADA BULANIK HAVA VAR PARAYI BASAN İSTEDİĞİNE İSTEDİĞİNİ YAPTIRIYOR BİZİM İŞİMİZ ÇOK ZOR SADECE ÇOK KALABALIK OLURSAK SESİMİZ ÇOK ÇIKARSA BAZI KARARLAR DÜŞÜNÜLEREK ALINIR ŞU ŞARTLARDA BİZ ÇOK HAFİF KALDIK BIRAK HAKİMLERİ SAVCILARI ODACILARIN ELİNE DÜŞTÜK BURDA KARAR VERMEK ÇOK ÖNEMLİ YAPILACAK TOPLU BİR ÇALIŞMA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR SAYGILAR İZ.ER

 128. 17/02/2010, 23:11

  >ALLA ALLAH Hiç bir müslüman bir müslümanı dininden soğutmaz eğer siz müslümanım diyorsanız müslümanlığı savunuyorsanız müslümanlıkta buysa demekki bu güne kadar ben yanlış bir kitap okumuşum ya siz ALLAHIM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ŞU ÇEKTİĞİMİZ ACILARI SİZ SONSUZA KADAR ÇEK İN.bu ülkeyi yöneten küçük insanlar geçin aynanın karşısına bakın ne yaptınız her kes ağlıyor işçi perişan,memur perişan,köylü perişan,esnaf perişan.ÜLKEDE SABAH AKŞAM KAVGA gölgenizle bile kavga ediyorsunuz askerle kavga, yargıyla kavga basını zaten ele geçirdiniz suni gündem hiç kimse birbirinden habersiz ne çek ne senet ne kart ne kasaptaki et fiyatları bu meyanda o biçim yandaş esnaflar götürüyor binalar dikiyor SİZ NE ZANNEDİYORSUNUZ BU ALEMDE SAHTE ŞALVAR GİYENLER MÜSLÜMANIZ DİYENLERE TAKLİTÇİLERE YALANCILARADA RABBİMİN BİR CEVABI OLACAK TABİİ BU KADAR İNSANIN BU KADAR MASUMUN AHINI ALDINIZ BU AH 1500 GÜNLÜK ÇEK CEZASINADA BENZEMEZ YAŞLI BİR KADININ EVLATLARI İÇİN DÖKTÜĞÜ GÖZ YAŞI NIN BEDELİ ÖDENEMEZ AH KEŞKE KEŞKE BU SİYASET İŞİNE BULAŞMASAYDINIZ İNSANLAR SİZDEN ÇOK ŞEY BEKLEDİ BUNLAR ALLAH YOLUNDA NAMUSLU İNSANLAR DEDİ EVLERE ACI GETİRDİNİZ MÜSLÜMANLIĞA LEKE EĞER AFRİKADA KURBANDA KURBAN KESMEK BİZİM İLERLEMEMİSSE 65 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞINIZIN SÖYLEDİĞİ SÖZÜ SÖYLEYİM HER KURBAN BİR İKİ YERDEN ET GELİRDİ BU BAYRAM DÖRT GÜN BEKLEDİM KAPIMIZI ÇALAN OLMADI DEDİ.İHTİYAR YORUMCU

 129. 17/02/2010, 23:15

  >115 nolu soruma lütfen bilgisi olan bir arkadaşımız yokmu .bir yardım

 130. 18/02/2010, 00:06

  >ARKADAŞLAR,SAYIN MY WAY AYLARDIR YAZDI BEN BUNUNLA İLGİLİ TEK BİR YORUM DAHİ YAPMADIM. BUNUN SEBEBİ HEM MORAL BOZMAMAK HEMDE BEKLEMEKTEN İBARETTİ ÇÜNKÜ ANAYASA MAHKEMESİ SÜRECİDE GÜNDEMDE OLDUĞU İÇİN BUNA GEREK YOKTU,ŞİMDİYARGITAY ELİNDEKİ DOSYALARA NEYE GÖRE BAKAR; YARGITAY ELİNDEKİ DOSYALARA DAVA SÜRECİNDE VAR OLAN YADA BU SÜREÇTE DEĞİŞEN YASALARA UYGUNMU DEĞİLMİ BU YÖNÜYLE BAKAR VE YARGILAMADA BİR EKSİKLİK YADA DEĞİŞEN YASALARDA LEHE BİR UYGULAMA VARMI YOKMU DİYE BAKARAK BİR KARAR VERİR EĞER MEVCUT YASAYA UYGUNSA ONAR DEĞİLSE BOZAR LEHE BİR YASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMUŞSA BOZAR OLMAMIŞSA ONAR. BU BÖYLEDİR….YARGITAYIN BOZDUĞU DOSYALARA BAKARSANIZ ÇOĞU TL – YTL VEYA YENİ YASADAKİ LEHE UYGULAMALAR İÇİNDİR. ONUN İÇİN BOZULAN DOSYALARDAN MEDET UMMAKTA MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ SONUÇ SADECE MİKTAR OLARAK DEĞİŞECEKTİR YOKSA İPTAL EDİLECEK BİR ŞEY YOKTUR Kİ YARGITAYIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLAR İÇTİHAT OLUŞTURMAKLA BİRLİKTE BU İÇTİHATLARI EKLEYEREK YAPACAĞINIZ İTİRAZLARI REDDEN MAHKEMELERİDE BOL MİKTARDA BULURSUNUZ BU ÜLKEDE. BU ŞU DEMEKTİR,SAKIN KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN ŞOVENLİK YAPMIYORUM BEN HÜMANİST BİR İNSANIM AMA HABURDAN GELEN 34 TANE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEBALI VATANDAŞLARIMIZIN İFADELERİNİ HEPİMİZ TV LERDEN DİNLEDİK. NE DEDİLER BİZ ABDULLAH ÖCALANIN ÇAĞRISINA UYARAK GELDİK DEDİLER.SORUYORUM SİZEBİZİ KANDIRDILAR DEDİLERMİ………… HAYIRPİŞMANIZ DEDİLERMİ………………… HAYIRSİLAHLI EYLEME KATILMADIK DEDİLERMİ…. HAYIRNE OLDUPİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANDILAR VE SALIVERİLDİLER. YANLIŞ ANLAMAYIN KİMSE HAPSE GİRSİN DEMİYORUM AMA.ETKİN PİŞMANLIK YASASINI BİR OKUYUN EĞER SİZ TERÖRE BULAŞMIŞ O VATANDAŞLARIMIZIN BEYANATLARINI DİNLEDİĞİNİZDE ETKİN PİŞMANLIK YASAISININ HERHANGİ BİR MADDESİNE DAYANDIRABİLİYORSANIZ BANADA YAZIN BİLEYİM…FALANCA CEMAATE YAPILAN BİR SORUİTURMADA DÖNEMİ ADALET BAKANI DAVAYA BAKAN SAVCIYOI ARAYIP BIRAKIN ONLARI DİYOR (İDDİA BÖYLE) BUNU HUKUKUN NERESİNE KOYUYORSANIZ BANADA YAZIN BİLEYİM ÇÜNKÜ BEN KOYACAK YER BULAMADIM….DEVAMINDAO DAVAYA BAKAN SAVCI ÖZEL YETKİLERLE DONATILMIŞ BİR BAŞKA SAVCI VE SAVCILARIN AÇTIĞI SORUŞTURMA ÜZERİNE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANIYOR. VE BİLENLER BU SAVCININ YARGILANMASININ ANCAK YARGITAYCA YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR….DEVAMINDAHAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU TOPLANIYOR… TOPLANTIYA KATILMASI GEREKEN ADALET BAKANI TOPLANTIDA YOK. TOPLANTIYA MÜSTEŞAR KATILIYOR VE KARAR ALINMADAN ÖNCEDE TOPLANTIYI TERKEDİYOR YANİ DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜNDEVAMINDAHAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BU ÖZEL YETKİLİ 4 SAVCININ ÖZEL YETKİLERİNİ İPTAL EDİYORHADİ ŞİMDİ BİRAZ BEYİN JİMNASTİĞİ YAPALIMSİZCE BUNLARIN YAŞANDIĞI BİR ÜLKEDE ADALET BAKANI NE YAPAR….AVRUPADA OLSA…. İSTİFA EDERJAPONYADA OLSA… HARAKİRİ YAPARTÜRKİYUEDE NE YAPAR…. BASİTSUSAR VE GÖREVİNE VE DİĞER YAPACAKLARINA DEVAM EDER…HAKİMLER SAVCILAR YÜKEK KURULUNUN BU KARARINI YORUMLAMASI İÇİN BİR TV MUHABİRİ MİKROFONU BİRİNE UZATIR BU ZATM E C L İ S A D A L E T K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I D I R…BEN HUKUKÇU DEĞİLİM, AVUKATTA DEĞİLİM SADE BİR VATANDAŞIM DİNLEYİN SAYIN İYİMAYAYI YEMİN EDİYORUM GÜLERSİNİZ SAYIN İYİMAYA HUKUKÇUDUR AMA BU OLAY HAKKINDAKİ YORUMUNU OKUDUĞUMDA VE TV LERDE DİNLEDİĞİMDE ÖNCE DEDİMKİ HERHALDE DURUMU ANLAMADI YADA SORUYU ANLAMADI AMA SPİKER ISRARLA VE ÜSTÜNE BASA BASA TANE TANE ANLATTI VE ALDIĞI CEVAP AYNI OLDU BEN GÜLÜMSEDİM SADECESADE BİR VATANDAŞ OLARAK GÜLÜMSEDİM…ŞİMDİMECLİS ADALET KOMİSYONU BAŞKANI BUYSA VE GELEN YASA TEKLİFLERİ ONUN BAŞKANLIĞINDAKİ KURULCA ELE ALINIYORSAADALET BAKANI BIUYSA VE BU OLAYLAR YAŞANANLAR KARŞISINDA SUSUYOR VE GÖREVİNE DEVAM EDİYORSAVE TÜM BUNLAR YAŞANIRKEN ÜLKEYİ YÖNETEN DİĞER SEÇİLMİŞLERDEN SES ÇIKMIYORSAHATTA SAYIN ABAŞBAKANDA İLE ÇIT YOKSAVAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY BENİM GÜZEL MEMLEKETİMİN HAİNEVAY BU MEMLEKETİN İNSANLARI BİZ VATANDAŞLARIN HALİNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVAYYYYYYY Kİ VAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

 131. 18/02/2010, 00:10

  >sayın 110 Geç oldu ama evde yazmam gerektiBirinci sorunuzda:Bankaya kredi karşılığında verilen çekler ipotek yerine geçer.Çekin ipotek hükmünü ortaya koyan sebep de krediler kanunudur.Zaten baka bu çeki alırken arkasına ciranta ister.Bankalar burada tüzel kişilerdir.Çek karşılıksız çıkarsa çekin arkasına kendi kaşesini vurur ve hak talep eder.Yanlız bankalar bunu çok zor durumda kalmadıkları zaman uygulamazlar.Çünkü bankalar zarar gösterirler bu sürede 3 yıldır genelde çekle uğraşmazlar uğraşanlarda vardır tabiki. Bu konuda şikayet hakkı yoktur.T.T.K 559 dan başlayarak 700. Maddeleri bu konu hakkında yani ciranta olayı açık ortaya koymuştur. 2,soru ise resmi evrakta oynama yapılamaz hakta talep edemez ederse yasalar engel olur.Çek hükmünü kaybetmiş sayılır.Çek karşılıksız dır ibaresi vurulduğunda en son ciranta sahibi çek konusunda kanuni işlem başlatabilir.Keza şöyle düşünelim çekin arkasında 5 kişi yada kuruluşun cirantası olsun. Beşinci kişi çeke karşılıksızdır işlemi yaptırıp arkasında ki kendi cirantasını karalarsa bu olay bankaya kadar olan sıralamayı bozar bankaya kim tarafından vurulduğu belli olmaz.Bu da demek olur ki banka kendi kafasına göre çeke karşılığı yoktur demiş olur.BDDK yönetmeliğine göre ilgili banka çek karşılıksız olsa dahi çek elden sorulmuşsa buda en son cirantacı demek oluyor o kişiye çeki vuralım mı diye sorar.Takas odalarına konulan çeklerde ise zaten çeki koyan kişi bellidir .O kişi verdiği talimatla konulmuş olur. Banka tarafından gerekli imzalar her iki şekilde de en son cirantacıdan alır.Bu yasalarda kısaca usulüne göre harekete girer.Ciranta sıralaması vardır.İkinci kişin yasal işlem yapabilmesi için en son keşidecinin vekalet vermesi lazımdır buda saçma olur zaten.Yada çek vurulmadan önce en son cirantacı o çeki bankaya değilde tekrar ikinci kişiye vermesi gerekiyor ki ikinci kişide bankaya karşılıksızdır damgasını vurdursun.İkinci kişi cekin arkasını imzalayıp hakkını

 132. 18/02/2010, 00:11

  >SAYIN İZ ER BENİM KORKUM ANAYASA MAHKEMESİNDENDE BİRŞEY ÇIKMAYACAK.NE HİKMETSE BİR TÜRLÜ TEK SES,TEK YUMRUK OLAMIYORUZ.FARKLI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCE ÜRETEMİYORUZ,YADA YAPILAN ÖNERİLER DİKKATE ALINMIYOR.GEÇEN ZAMANA YAZIK DİYORUM. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

 133. 18/02/2010, 00:11

  >SAYIN SAMİ KAL,ŞU AN KALAN TOPLAM 8 DOSYAM YARGITAYDA VE BAZI ŞEYLER İÇİN İMKAN SAHİBİYİM AYLARDIRDA BU FIRSATLARIM VARDI HALA VAR BUNA RAĞMEN BEN MÜCADELE ETMEYİ SEÇTİM AMAAAAAAA,ŞU SON YAZILARINI OKUYUNCA NEREDEYSE SITKIM SIYRILDI ZAMAN VE İMKAN VARKEN ARTIK YURTIŞINA ÇIKMANIN ZAMANININ GELDİĞİNE KANAAAT GETİRDİM. ACI AMA GERÇEK….. BEN YAŞAMADIM YAŞAMAKTA İSTEMEM, ALLAH TA HİÇBİR KULUNA YAŞATMASIN AMA BUYSAKİ ÇOK RENCİDE EDİCİ BU YASA KOYUCULARIN BİR ÖNCEKİ YAZIMDA BELİRTTİĞİM İCRAAATLARINDAN SONRA ARTIK DEMİR ALMA ZAMANI GELMİŞ LİMANDAN DEMEKTEN KENDİMİ ALAMIYIORUMSAYGILAR

 134. 18/02/2010, 00:12

  >sayın 115 yukarıda yazdığım yazı az çok sizide ilgilendiriyor

 135. 18/02/2010, 00:19

  >135 teki yazımın devamı olarakbaşkasına vermekle zaten alacağından feragat etmiş sayılmaktadır.İkinci kişi suç duyurusunda bulunamaz savcı zaten kabul etmez.Tabiki yasal haklarını ararlar.Yukarıdaki verdiğim TTK maddeleri ni bir gözden geçiriniz.özellikle 561 madde

 136. 18/02/2010, 00:22

  >Arkadaşlar Yardımcı olabilirseniz sevinirim.1-Taahütname vermek için bizzat kendim gidersem bir tehlikeyle karşılaşabilirmiyim ?2-Taahütnameleri Davalarımın açıldığı mahkemeye gitmeden ( başka bir ilde )Herhangi bir adliyeden verebilirmiyim ?Şimdiden Teşekkürler.

 137. 18/02/2010, 00:29

  >SAYIN ÇEKZEDE ZONGULDAK,ANAYASA MAHKEMESİNDENDE UMUDUNU KESTİNSE GERİSİNİ BOŞVER ZATEN NİYE BİLİYORMUSUN TEKEL İŞÇ,İLERİNE BAK NELER YAPTILAR AYIN BAŞBAKAN DAHİL TAVIR NE SİZE ŞU KADAR SÜRE YA KABUL EDERSİNZİ YADA SİZ BİLİRSİNİZ.PEKİİİİİİİ,SENCE BİZ ÇEK MAĞDURLARI TEKEL İŞÇİLERİNDEN DAHA FAZLA SES GETİREBİLİRMİYİZ…..BUNA İNANIYORMUSUN………..BEN İNANMIYORUM… ÇÜNKÜ ONLARIN ARKASINDA SENDİKALAR DA DAHİL BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞU ODUĞU HALDE DURUM ORTADA….DİYELİMKİ BU EBATTA BİR EYLEM YAPTIK…… TEKEL İŞÇİLERİNE SADECE ÖZLÜK HAKLARINI İSTEYENLERE BUNU SÖYLEYEN SAYIN BAŞBAKANIIN TV LERDE YAPACAĞI MONUŞMAYI DUYAR GİBİYİM….NE DİYECEK…BAKIN BUNLARA BAKIN MALLARI ALMIŞLAR BORÇLARINI ÖDEMEMİŞLERBİZİ AFFEDİN DİYROLAROLURMUBİZ YETİM HAKKI YEDİRMEYİZYETİMLERİN (TEFECİLER, FACTORİNGLER, BANKALAR) HAKLARINI KORORUZ……DERSESİZCE VATANDAŞ NE DİYECEKBİZ KENDİMİZİ DAHA BİRBİRİMİZE ANLATAMAMIŞKEN VATANDAŞA NE ANLATMAYI UMUYORSUNUZKİ…. YADA HADİ SİZ ANLATTINIZ VATANDAŞIN BUNU ANLAMASINIMI BEKLİYORSUNUZSON NOKTA ANAYASA MAHKEMESİDİR. BUNU HERKES BİLSİN OLUSA OLUR (BENCE OLACAK) OLMAZSA KİMSENİN UĞRAŞMASINA GEREK YOK……TABİİİİİİİİİİİİİİİİİİBAŞBAKANLIĞIN ÖNÜNDE KENDİNİ YAKACAK KADAR GÜÇLÜ İRADESİ OLAN EN EZ 100 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİREMEZSEK Kİ GELMEZ. YOOK GELİR DERSENİZ HÜKÜMET BİLR DEĞİŞTİRECEK GÜÇ VAR DEMEKTİR ÇÜNKÜ KENDİNİ YAKACAK KADAR GÜÇLÜ BİR ADAM ANCAK BİNDE BİR ÇIKAR 100 TANE ADAM VARSA ARLASINDA 100 BİN VAR DEMEKTİR…. O YÜZ BİNİN ARKASINA PARTİLERDE TAKILIR, SENDİKALARDA, TELEVİZYONLARDA……BAŞKA SÖZE HACET VARMI….İSAYGILAR

 138. 18/02/2010, 00:33

  >Mustafa bey Şayet mail varsa bu çekin fotkosisini gönderirimteşekkürler

 139. 18/02/2010, 00:37

  >M.KKötü konuşsalar yine iyiorganize bir şekilde halkı kışkırtıp halka meydan dayağı ve linç girişimine uğranılması tehlikesi var. Örneklerini çok gördük.Televizyon ve manşetleri hayal eder gibiyimLinç edilmek istenen bir grup göstericiyi Halkın elinden polis kurtardı………!!!!!

 140. 18/02/2010, 00:43

  >sayın 142 mail adresimi Cüneyt beyden alabilirsin.İletişim bölümü vardır sitenin üst kısmında oraya isteğini belirt size geri döneceklerdir.gmal hesabım sistemde mevcuttur

 141. 18/02/2010, 00:50

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİDEVLETE TAAHHÜT VERİRKENHER DOSYA İÇİN AYRI AYRIMI TAAHHÜT VERİLECEKYOKSA TEK TAAHHÜTMÜ VERİLECEK?LÜTFEN CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ?

 142. 18/02/2010, 00:51

  >Sayın 140 Taahhüt için kendin gidersen hoş karşılanmazsın.Hoşgeldin derler güle güle demezler.Davalarının görüldüğü ilin yargılandığın mahkemeye posta yoluyla da bu süreci başlatabilirsin.Lakin vekaleten her hangi biri tarafından elden iletirse senin için daha iyi ve daha ivedi olur.Taahhütname kabul görmeyebilir.Zaman açısından sıkıntılar yaşayabilirsin.

 143. 18/02/2010, 00:55

  >145her dava için ayrı ayrıSayın Mustafaadrein sistemde kayıtlı değil ama mail adresine bir e-posta geldio yönergeleri takip edersen sisteme kayıt olursun..

 144. 18/02/2010, 00:55

  >İYİ GECELER ARKADAŞLAR TAAHHÜTNAMEYE KARAR NO YAZILMASI GEREKİYORMU.BULAMADIM SADECE ESAS NO YAZDIM YETERLİ OLABİLİRMİ.

 145. 18/02/2010, 00:57

  >sanırım savcılık onu tamamlar

 146. 18/02/2010, 01:04

  >taahhütname vermek için kendimizin gitmesinde sakıncalar olabileceği birçokdefa sitede yazıldı buda yine avkatlara mecbur kaldığımızın göstergesi gibi.öylede yapmayı düşünüyorum ancak avkata verecek param yok bu gibi durumlara baro avkat tahsis ediyormu bilginiz varsa lütfen.

 147. 18/02/2010, 01:11

  >Teşekkür ederim Mustafa Bey140'a istinaden

 148. 18/02/2010, 01:25

  >Karar no yargılanmanın sürecinin bittiğini beyan eder.Taahhütnamede biten davanın hükümleri doğrultusunda yasaların verdiği hakkı kullanmaktır.Dosya bir bütündür.Onun için karar no önemlidir.Gerekli resmi sitelerden bulunup verilmesi daha uygundur yada taahhüt ü teslim edecek kişi adliyeden de bulabilir.Garantiye al sıkıntı yaşama istersen.

 149. 18/02/2010, 01:30

  >TÜRKİYE SEÇİMLERİ.COM UN YAPTIĞI BİR ANKET HALA NASIL GÖRMÜYORLAR DAHA NE YAPMALI BUNLARA VE BU HÜKÜMET NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR DAHA NE KADAR SUSULACAK ARKADAŞLAR BENİM AKLIM ERMİYOR AKLI EREN VARSA LÜTFEN SÖYLESİN. Ekonomik Kriz Sizi Etkiledi Mi? Evet Etkiledi 3492 oy. (75.40 %) Hayır Etkilemedi 572 oy. (12.35 %) Kısmen Etkiledi 567 oy. (12.24 %) Toplam oylar: 4631 ZEYNEP

 150. 18/02/2010, 01:32

  >sayın ÇEK MAĞDURU Vekalet derken avukatı kast etmedim ki.Herhangi biriside olabilir.

 151. 18/02/2010, 01:41

  >sayın arkadaşlar şu anda devam eden davalar için verilecek taahhütler kaçak durumda olanların verdiği taahütnamenin aynısımı saygılar

 152. 18/02/2010, 01:45

  >sn M.Ksöylediklerine kısmen katılıyorum…fakat beklediğimiz karar 10.daire kararı değildi…CGK kararlarında esasa girdiği zaman gerekçesinde çok ayrıntılı ve hatta geneli etkileyecek kararları var UZLAŞMA ile ilgili 2005 yılında verdiği kararı hatırlarsak,o kararda uzlaşmayı TCK 5. maddenin 31 aralık 2008 tarihine kadar yürürlükte olmayacağı için reddetmişti…şişli 6 davasında beklediğimiz TCK 5 ile ilgili aykırılıkların görüşülmesi idi…çünkü şişli 6 asliye ceza mahkemesinin verdiği yüzlerce beraat kararı vardı…buna er geç bir yorum getirmek zorundalar…fakat anlaşılan aynı 10.dairenin mantığı ile usul bozması yaptılar…ve belirsizlik devam edecek…ayrıca olması gereken bu değildi bunu hepimiz biliyoruz…burda anlamamız gereken hepimizin çok vakıf olduğu 5941 sayılı yasanın en az 3167 kadar UCUBE bir yasa olduğu…bunu da bütün hukukçular zaten kabul ediyor…benim yukarıda anlatmak istediğim…taahhüt konusuna kadar herhangi gelişme olmaz ise taahhütleri yazdığımız yazılardan dolayı bu güne kadar vermeyenlere artık kısa vadede bekleyecek pek bişeyin kalmadığı idi…ayrıca birçok arkadaşın bişeyler yapalım konusundaki düşüncelerine bende senin gibi bakıyorum…sn sami kal anlattı…bu kaçak durumda insanlar bulundukları yerlerden çıkabilmesi için önce aramalarının ortadan kalkması lazım…gerçi taahhütle çıkanlardan görebildiğimiz sadece SAMİ KAL ve TLGERD var…umarım daha rahat bi ortamda mücadele etme birlikteliğini yakalarız…my way

 153. 18/02/2010, 01:47

  >sayın 143,biz balık beyinli bir milletiz. bir anda parlarız ardındanda söneriz.eğer böyle olmasaydı bu memleketi yanetenler 8 sefer gidip 9 sefer gelmezdi.biliyorum bunuda demagoji olarak algılayacaklart ama olsun benim sözlerimanlayanaunutmayalıminsanlar hak ettikleri şekilde yönetilirler vebizde öyle yönetiliyoruz. saygılar

 154. 18/02/2010, 02:12

  >sn offfluoğlugene sitesinde bize dokundurmuş aklınca…eminim bize ayırdığı zamanı mahkemelerde erken ibraz ve ya vekaleten imza haricinde bir dava da bir tek infaz durudursa çok makbule geçecek…gelelim eylem meselesine kendiside çok iyi bilir ki ilk başlarda düzenlediğimiz her eyleme çağırdık…her tv proğramında direk ona yönlendirdik…bi kaç kere ankara ya gitti sonra 500 kişi plmazsa gelmem demeye başladı…sanki gökten zembille adam indirecektik…araması olmayan durumu müsait olan herkese yüzlerce çağrı yaptık…ayşenur bahçekapılı konusuna gelince bu sitedeki insanların araması ile mecliste konuşmalar yapıldı…buaradaki insanların çektiği mesajlar kürsüden okundu…kısaca bütün milletvekilleri defalarca arandı…doğru söylüyor…ama atladığı konu şu…hakkı köylü haziran ayında çıkıpta yv lerde yasayı anlatmaya başladığı haliyle yasa geçse idi şimdi ne bu ertleme meselesi nede lehe olan bazı hükümler olacaktı…aslında bizim derdimiz paye falan değil çünkü hep söyledim burada olanların hepsi öncelikle paçasını kaptırdığı için mücadele ediyor…ve aklı olanlar bu ceza son buluncaya kadar edecek…ve aramızdaki fark ise şu…her ne kadar hukukçu olmasak ta her soruya cevap vermeye çalıştık…soru sorana derneğe kayıt olun..derneği arayın vs vs bi yönlendirme yapmadık…paye peşinde değiliz…çünkü bu yoldaki başarı herbirimizin özgürlüğünü geri verecek…ve biz mücadeleye devam edeceğiz…avukatlar konusu çok açık cüneyt zaten yazmış o bölüme bu bir yönlendirme falan değil…ama işin hoş tarafı hiç tanımadığımız avukatlar siteye yazıldı diye komisyonculukla bile suçlandık…bunlar sadece hayal görmedir…bu konudaki içerlemenin sebebini anlamak için müneccim olmaya da gerek yoktur….ayrıca bu uyarlama yargılamasının olmayacağı konusundaki yazıları da bir yönlendirme olarak gördüğümü eklemek durumundayım….my way

 155. 18/02/2010, 02:16

  >sevgili My way,sakın seni anlamadığımı sanma.ama sorun şu yaklaşık 4 yıldır bu ülkede olanlara bakınca ve adalet bakanı ve hükümet 3167 gündemde olduğu ve 5941 sayılı yasa daha çıkmadan yaptığı yotum ve baskılarla çıkarttığı kararı biliyorsun. Hukuku iyi bilmeyen arkadaşlar anlamasada bunu sen alnarsın eminim ve geçen bu sürede hukukta ve yargıda yaşanan durumlarla bizim durumumuzu bağdaştırdığımızda sonuç ortadadır.HaklısınYCGK nun kararı mahkemelerde bir yargıtay kararı olmaktan çok içtihat oluşturacak ve uyulması gerteken bir çerçeve gibi görülmesi ve uyulması gereken bir karar ve içtihattır. Ama günümüzde. özel yetkili savcılar başka savcıları tutuklattırırıken, HSYK u o savcıların yetkilerin,i sıfırlarken, ergenekon denilen bir davada bir sürü inasan hakkında sadece idiiadan ibaret (delil yok) sebeplerden 1 yıldan fazladıfr yatıyorken ve bu insanlar bu ülkede herkesin tanıdığı bildiği insanlarken, adalet hukuka adli para cezası kisvesi altında arkadan dolanıyorken (grekoromen güreşte bacaktan trutarak tuş ediyorken) ve bunu tüm hukukçuyum avukatım kanun adamıyım devletim diyenler göbeklerini kaşıyarak destekliyor ve izliyorken bize söylenecek ne kaldıki,söyle dostum ne kaldı,ben başından beri tek inancım olan Anayasa mahkemsine umut bağladım yok eğer oda hukuku devlet ve hükümet gii algılarsa geriye tek seçenek kalır benim için ve bunu yapacağım. karada yapma şamsım yok ama denizde var.bir kayıkla uluslararası ulara çıkıp tüm dünyaya esleneceğim beni almak isteyen bir ülke varmı iltica etmek istiyorum diyeceğim. kim kabul ederse patagonya bile olabilir sorun değil. yok kabul edeb olmazsa o kayıkla birlikte kendimi sulara gömecek kadarda cesaretim var. söyle bana bunu benimle paqylaşacak aynısını yapacak kaç kişi var. cevap verme çünkü biliyorum iş buraya geldimi üçü beşi geçmeyiz gider kzuzu kzuzu yatarız ama o zaman kimseye kızmayacağız çünkü hakkımız yokNot ( Çaresiz değilim. onanmış cezam yok. yarın bu ülkeyi terkedecek imkanımda var. kimbilir belkide öyle yaparım. ama kızgınım. kızgınım sessizlere, kızgınım suskunlara, kızgınım hiçbirşey yapmayıp ondan sonrada ağlayanlara. çünkü demekki benim yerimde olsalardı çoktan giderlerdi ve bu sitede onları tanıma fırsatımız bile olmazdı)saygılarımla

 156. 18/02/2010, 02:29

  >sn M.Kaynen katılıyorum bu söylediklerine…ayrıca yukarıda da yazdım taahhüt dilekçelerini buggün avukata gönderdim…sanırım bi kaç güne kadar en önemli pranga mızdan kurtulacağız…ve en azından mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz…daha rahat ve daha güçlü olarak…belkide söylediğin kayığı küçük bir gemi yaparız…bişeyler düzelmezse…ama herşeyi düzeltecek gene bizleriz…my way

 157. 18/02/2010, 02:33

  >sevgili my way kardeşim,sayın ofluoğlu na bu işin başından beri tel eleştiri yöneltmedim. bunun tek sebebi bu duvara bir tuğla koyanda bir harç koyanda o harcı taşıyanda o suyu getirende bizdendir mantığmdandı ve bence hala doğru bir mantıktı. Hz. Mevlana nınne olursan ol yine gelsözü hümanist inasnlar için bir rehberdir. sağcı solcu orta yaolcu olman gerekmez sadece insanları seversen bu mantığı anlarsın.bende karadenizliyim amaSn Ofluoğlu nun başladığı yerle bugünkü duruşu aynı yer değil ona ilk eleştirim bu. Bir ikinciside 68 kuşağının söylemleriyle yola çıkıp kaypakların edebiyatıla devam edenleri bu millet çok gördü yiyen yer ama o günleri yaşayan bizler artık yemiyoruz. Ne yazıkki 12 eylül sonrasında yetişen gençlik öyle bir mantıkla yetiştiki artık doğruyu yanlışı ayırt edemez oldu. bu doğaldır okumazyan anlayamaz. bizim gençliğimizde liseyi bitirmiş olupta dünya klasiklerini okumamış bitirmemiş adamları adamdan saymazlardı o zamanlar bu yorum çok ağır gelirdi bana ama zamanla anladık. o kitaplar insanları bir yere götürmüyor sadece analamarının ve yorumlamaraının daha sağlıklı molmalarını sağlıyordueğer öyle olmasaydı1970 li yılların komünist ecevit i 2000 lerin en koyu milliyetçisi olmazdı1970 lerde Atatürk ü anan solcuları döven ülkücüler 2000 lerin en koyu Atatürk çüsü olmazdı1970 lerde %9 oy oranına sahip milli görüşün temsilcileri 2005 li yıllarda %40 lar gibi inanılmaz bir oy almazlardıöyle olmasaydıbir yıldır yazdığın yazıyı okmuyan mağdur kardeşlerim,in bir çoğu yazdığın yazının ardından yazdığı yazıda verdiğin cevabı sana soru olarak yöneltmezdi……biliyorum şimdi bunları yazdım diye beni eleştiren çok arkadaşım olacak…. olsun ama dilerimki beni bu byazımla eleştirmeden önce daha öçncede yazdıklarımı geriye dönüp bir okusunlar ondan sonrada eleştirsinlersaygılar sunuyorum

 158. 18/02/2010, 02:40

  >bu arada sayın my way kardeşim,eğer birşey yapılacaksa seninle aynı kayıkta yada gemide olmaktanda onur duyarım bunuda bilmeni isterim. hızlı yazarken herf katalarım olmuş affola gecenin bu saatinde birileri sarhoş sanmasındasaygılarımla

 159. 18/02/2010, 02:43

  >sn M.K kalemine sağlık…ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi…yalnız şu bir gerçek bence her ne kadar çok olumsuzluk olsada ben bu milletin silkinip gerçekleri göreceği umudunu taşıyorum…ve kendi adıma elimden gelen katkıyıda yapmaya kararlıyım….ilk seçimde suları ısındı bu belli umarım seçime kadar ortalığı iyice karıştırıp bu milletin başına daha fazla çorap öremezler…saygılar iyi gecelermy way

 160. 18/02/2010, 02:49

  >saygı benden sayın my way,amaç zaten belli bırak karıştırsınlar. Bu işleri böyle karıştıranlar genelde bir gün mikserin dişlileri arasında bir yerlerden çıkarılırsaygılar selamlar

 161. 18/02/2010, 02:58

  >arkadaşlarEgeli bayan çek mağduru olarak gemide banada yer var mı? sizin kadar bilgim olmasada, cebimde param olmasada ayak işlerine bakarım. RANA

 162. 18/02/2010, 03:41

  >arkadaşlar benim cgk dosyama henüz karar gelmedi. CGK ya gitme konusu 31/12/2008 den sonra cezanın uygulanamayacağı sebebiyle şişli cumhuriyet savcılığının mahkemeye itiraz konusu dahilinde gitti.merria.

 163. 18/02/2010, 03:56

  >Aramıza hoş geldin:))

 164. 18/02/2010, 09:15

  >günaydın arkadaşlardaha önce sizinle 1 ay önce temyize giden dosyamız sonuçlandı ve eşim salı sabah tutuklandı diye paylaşmıştım.. dün akşam itibariyle tahhütlerimizin cevabı geldi bir tane dosya onaylandı.iki ve üçündü davalar için hakim dosya temyizde bu nedenle tahhüt geçersiz dedi ve eşimi çıkartamadık…avukat bir arkadaşla şöyle dedik dosya temyizde ise neden yakalama çıktı dosya temyizde değil ise neden bir tanesi19 asliye onaylandı da 24 asliye onaylanmadı….bugün tekrar eşimi çıkarmak için mücadele edeceğim…acaba bu işin sonu nereye varacak.şimdi adliyeye gidiyorum…inşallah bugün çıkartırız…

 165. 18/02/2010, 10:45

  >Günaydın arkadaşlar tek firmaya 5 adet çekim var dava açan firma aynı ama değişik asliyelerde 5 ayrı dava açmış bu dosyaları birleçtirebilirmiyim lütfen yardımcı olurmusunuz

 166. 18/02/2010, 10:46

  >GÜNAYDIN….Bugün taahhütlerim için start alıyorum…Hepimizin hakkında hayırlısı olur işallah…Tabiiii HAK EDENE HAKKI HER ZAMAN VERİLEN güzel memleketimde ne kadar hayır getirecek yaşayıp göreceğiz…3 yıldan sonra kimliğimle yakalanma korkusu olmadan sokağa çıkabilmek için ,ÖZGÜRLÜK adına ödettirilen bedellere bakın…Yazık…Taahhütnamelerim kabul edildikten sonra yapabileceğim,destek olabileceğim ne varsa, bütün organizasyonlarda aktif ve özgür olarak varım….ZEYNEP ASLI–İZMİR

 167. 18/02/2010, 11:45

  >günaydın arkadaşlar verilecek taahhütname de çek miktarını belirtmeye gerek varmı saygılar

 168. Aa
  18/02/2010, 12:05

  >169 da yazan arkadaşım benim 11 adet çekim aynı firmada Değişik asliye cezalarda mahkeme açmış kimisi aynı asliye cezada ama 3 senedir birleştirip hepsine tek bir adli ceza almayı başaramadım maalesef olmadı olmuyor.Şansını dene derim ama sonuç alacağını sanmıyorum.

 169. Aa
  18/02/2010, 12:10

  >170 de yazan ve tüm arkadaşlara günaydın.Bende ödeyemeyeceğim paralar için taahhüd işlemlerine başladım önümüzdeki hafta ortası sanırım sonuçlanır ve 3,5 sene sonra özgür olarak sokaklara çıkabilirim.Taahhütnamelerim kabul edildikten sonra yapabileceğim,destek olabileceğim ne varsa, bütün organizasyonlarda aktif ve özgür olarak maddi imkanlarım el verdiğince bende varım.Herkese saygılar.

 170. 18/02/2010, 12:17

  >YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI AKP HAKKINDA KAPATMA DAVASINA HAZIRLANIYORMUŞ. GAZETECİ MURAT YETKİNE İSMİNİN AÇIKLANMAMASI KAYDIYLA AKP DEN YETKİLİ BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SİNYALİ VERMİŞ. SEÇİM HAVASINDA İNŞALLAH BİZİM SIKINTIMIZI DİKKATE ALIRLARDA BU ZALİM KANUNU KALDIRIRLAR.KAYA

 171. 18/02/2010, 12:25

  >SEVGİLİ M.K VE MY WAY VE GEMİNİN GÖNÜLLÜ YOLCULARI.BEN 45 GÜN ÖLÜM ORUCUNA YATIP HAKKINI ALAN BİR 78 LİYİM VE MAMAK MAĞDURUYUM.ÖLÜMÜ BİR DAHA AĞZA ALMAMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜRÜM ONURUN DIŞINDA.İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNEN BÜTÜN İFLAS ETMİŞ ARKADAŞLARIDA BENCİLLİKLE SUÇLADIM.ÇOCUKLARIMIZIN FAKİR AMA BABASI OLAN BİR ÇOCUĞUMU FAKİR AMA BABASI OLMAYAN BİR ÇOCUĞUMU TERCİH EDECEKLERİNİ KENDİLERİNE SORDUNUZMU DEDİM BENCE YANIT TEK OLUR.BABASI OLMAKTIR.HİÇ BİR ZAMAN ÖTEKİNİN NE KADAR DÖNEK OLUP OLMADIĞINA BAKMADIM.BU UZUN YOLDUR KİMİN DÖNÜP DÖNMEDİĞİ DEĞİLDİR DÜŞÜNCE TARİHİ.KİMİN DÜŞÜNCESİNİN NE KADAR YOL ALDIĞIDIR.DÜŞÜNMEK 10 000 YILIK DÜŞÜNCE VE İNANÇ TARİHİNİ HARMANLAYIP SENTEZLEMEKTİR SONUÇ HEPSİ BENİM DİR İSLAMİYETTE YAHUDİLİKTE İSEVİLİKTE MARKSTA ARİSTODA HİTLERDEV.S V.S YANİ DOĞRULARDA YANLIŞLARDA YAPANLARIN HEPSİ İNSANDIR BAZEN DERS ALMAK VE ÇIKARMAKİÇİN YANLIŞLAR DOĞRULARDAN DAHA FAZLZ İŞE YARAR ÖNEMLİ OLAN SENİN SORUYU NASIL SORDUĞUNDUR,YÖNTEMİNDİR.EYLEMCİ YAKLAŞIMINIZA EVET DİYORUM KAYIK VEYA GEMİ FARKETMEZ!EYLEMİN TARİFİ BENİM ÜSTEKİ ADIMDIR BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK.SON HAREKETİ BATIRMA İŞİNİ DE İYİCE TARTIŞMAK LAZIM EĞER ÖYLE BİRŞEYE KARAR VERİRSEM YALNIZLIK HOŞUMA GİTMEZ ÇOK MİKTARDA YOL ARKADAŞIM OLSUN AMA BUNLARIDA KÖTÜLERDEN SEÇERİM!!!!

 172. 18/02/2010, 12:41

  >arkadaslar biraz önce öğrendiğim bi dosyam hakkında yorumlarınızı bekliyorum bursa 6. asliye ceza da bi dosyam vardı 2008 yılından mahkeme hakımda beraat vermiş verme sebebi ise şikayetçinin şikayet hakkı olmaması bu ne anlama geliyor daha 18 tane cekim var aynı sekilde ama bi çoğundan ceza aldım bu diğerleri için örnek teşkil etmezmi lazım olursa dosya ve karar numarasınıda yazabilirim

 173. 18/02/2010, 13:14

  >Merhaba arkadaşlar.Kanaatimce taahhütname vermek için en son 10 mart tarihine kadar beklenmesi taraftarıyım.Her ne kadar sayın ofluoğlu yazmışsada ve yanlıştır da demiyorum . Ancak aldığım bir duyuma görede 35,e aykırı yargılanmalar için yeniden yargılanma talebi seçenek olarak önümüze gelebilir.Tebligat verilmeden – alınmadan gıyapta verilen cezalar için vurguluyorum bunu.Yargıtay bu konuda bir karar alma aşamasında ve bu karar kısa bir zamanda duyurulacak diye kesin olmayan bir bilgi var elimizde.O nedenle şahsi fikrim 10-15 gün beklemekte fayda var diye düşünüyorum.Bu arada da taahhütnameler eksiksiz bir şekilde hazırlanıp hazır halde beklenebilinir diye şahsi fikrimi ortaya atıyorum.

 174. 18/02/2010, 13:55

  >arkadaşlar burda daha önce yayınlanan örnek taahhüt de çek miktarları yazılıyor du şimdiki yayınlanan öenek te rakam yok rakam olmadığı zaman kabul ediliyormu bilginiz varmı?teşekkürler

 175. 18/02/2010, 13:56

  >selam arkadaşlar. taahhütname de adres bölümü var.herhangi olumsuz bir durumda kendi elimizle kendi yerimizi ihbar etmiş olmazmıyız? cevaplarsanız sevinirim. ugur01

 176. 18/02/2010, 14:21

  >Ben ist. adliyesine 2 adet rakamsız taahhüt verdim. Kabul edildi. Kayamen.

 177. 18/02/2010, 14:22

  >offfluoğluhiç vazgeçmeyecek…yani eleştirilerini yadırgamıyorum ama …..sürüm akıl yok ve buna benzer ifadeler yaşı 60 a gelmiş,kendini kültürlü addeden,hele hele bir hukukçu ya (en azından iddiası bu ) yakışmamış…umarım üslubunu düzeltir..bunlar beni yaralamıyor…çok görmüyorum ama bence yazılarında bizim yaptığımız gibi,hakaret etmese en azından tartışmalarda ki seviye düşmez…ayrıca CGK şişli 6 kararı ile ilgili aldığımız bir bilgiye göre bozma sebeplerinden bir tanesi gıyapta tebligat 35.maddeye göre yargılanma imiş..bu bilgi eğer doğru ise…yanlış yönlendirmenin kim tarafından yapıldığı netlik kazanacak…my way

 178. 18/02/2010, 14:33

  >Sayın 168 iki ve üçündü davalar için hakim dosya temyizde bu nedenle tahhüt geçersiz dedi ve eşimi çıkartamadık.DEMİŞSİN.1:Hakimin tutukluluk halin devamına gerekçesi nedir.Burada hakim koruma tedbirimi koymuştur.2:Diğer dosyaların için yargıtaydan gelen karar ne şekilde yazılmıştır.3:Dava dosyaları yargıtaydan gelenle şu anda yargıtayda olan dosya içeriği aynımıdır.Bu konular hakkında bilgilendirme yapman.Bilgin yoksa araştırma yapman icap etmektedir.

 179. 18/02/2010, 14:39

  >Sayın 169……. MAHKEMESİNEDAVALI :VEKİLİ :DAVACI :VEKİLİ :KONU : Mahkemenizde Görülmekte Olan …/… Sayılı Dava Dosyası İle, …/… Sayılı Dava Dosyasının Birleştirilerek Görülmesi İstemi.AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkilim adına mahkemenizde …/… sayılı dosya ile dava konusu ……………………………………………………………………………..Davamız halen mahkemenizde görülmektedir.2-) Davacı şahıs müvekkilime karşı ‘………………………dava açılmıştır.3-) Mahkemenizde görülmekte olan iki dava arasında bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynıdır. Lakin bu iki davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü iş bu davaların birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 45 ve 1086 S.K m 187/5 ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyaları.SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı dava dosyasıyla birleştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/… Davalı VekiliAv.Davacı aynı kişi yada tüzel kişilerse birleştirme konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır.Lakin ayrı kişi yada tüzel kişiyse sorun yaşanmaktadır.Hakimin insiyatifine kalmıştır.Genelde de birleştirilmemektedir tabi dacılar ayrı ayrı ise

 180. 18/02/2010, 14:52

  >SEVGİLİ MY WAY, YORUMLARINA SONUNA KADAR KATILIYORUM. BU GÜNE KADAR BU SİTENİN YANLIŞ YÖNLENDİRMELERİNDEN KAÇ KİŞİ MAGDUR OLDU BİLEN VARMI. BEN BU GÜNE KADAR RASTLAMADIM.KARINCA KARARINCA, ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK, HİÇ BİR MENFAAT GÖZETMEKSİZİN ALLAH RIZASI İÇİN, BU AVUKAT TAHİFESİ PARASIZ İŞE AKLI YATMADIGI İÇİN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR. DEDİĞİN GİBİ ADAM 60 YAŞINI AŞMIŞ, SAVSAKLAMASI NORMAL MUHATAP OLMAMAK LAZIM.YAPICI ELEŞTİRİLERDEN MEMNUN OLURUZ, ART NİYETLİLEREDE TEPKİMİZİ KOYARIZ. SONUNA KADAR SENİ DESTEKLİYORUM. AYRICA SORULAN BAZI SORULARA CEVAP VEREYİM HER NEKADAR ÖNCEKİ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ KERELER CEVAP YAZILMIŞSADA GÖZDEN KAÇMIŞ KABUL EDİYORUM. YARGITAYDAKİ DOSYA KESİNLEŞMEMİŞ CEZA DEMEKTİR İNFAZI YAPILAMAZ. LAKİN İNFAZ BAŞLADIKTAN SONRA YARGITAYA GİDİLMİŞSE BU İNFAZI DURDURMAZ. BURDA ACI GERÇEGİ YAZIYORUM YARGITAYDAKİ BÖYLE BİR DOSYA DÖNÜNCEYE KADAR CEZA BİTER, KISA YOLDAN YA CEZAYI VEREN MAHKEMEYE İADEİ MUHAKEME, YADA ADALET BAKANLIGI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KANUN YARARINA DÜZELTME TALEBİNDE BULUNUN. TAAHHÜT DİLEKÇESİNDEKİ ADRES İŞİNE GELİNCEDE KARDEŞİM ÇOK BASİT SİZİN ULAŞACAGINIZ, İNFAZIN SİZİ O ADRESTE BULAMAYACAGI VE SİZİ SATMAYACAK BİR YAKININIZIN ADRESİNİ VERİN CEVABI ORDAN TAKİP EDİN SAVCILIK ADRES TEYİDİ İSTEMİYORKİ BURDAKİ MAKSAT SONUCUN SÜRESİNDE SİZE ULAŞMASI VE İTİRAZ SÜRENİZİ KAÇIRMAMANIZDIR.

 181. 18/02/2010, 14:52

  >sayın zaman Rızam doğrultusunda mahkemeniz tarafından belirlenen ödenmesi gereken tutarla birlikte temerrüt ve diğer giderlerin mahkemeniz tarafından hesaplanmasını rica ve talep ederim diye ÖDEME TAAHHÜDÜM yazılı alanın en alt bölümüne ibareyi ekle.

 182. 18/02/2010, 15:01

  >Sayın 179 taahhüt konusunda çekincelerim çoktur.Bunu herzaman dile getirmişimdir.Sizin yazmış olduğunuz yazıya bir giriş gelişme sonuç yazsak en az 2 sayfa çıkar.Kişinin kendi doğrultusunda kendi rızasıyla yapması gereken bir işlevdir.Kimse kimseyi bu konuda yönlendirmemelidir.Sakıncalar doğura bilir sakıncalar doğurmayabilir de.Kişinin uygulama niteliğine bağlıdır.

 183. 18/02/2010, 15:05

  >sn sami kalhepimiz biliyoruz…ilk meclis ziyareti,vekillere açılan binlerce telefon…sn deniz baykal ile onlarca görüşme hatta ilk rica ile sn baykal grupta o kadar yoğun gündemde 20 dakka çek kanununu konuşmuştu…akp ye gelince evet hepsini aradık…sayıları 338 parmak çoğunluğu onlarda…ve bu yasada en azından bazı konuları lehe değiştirttik…şimdi avukatların savunmalarında kullandığı konuları…anlayana sivrisinek saz demiş atalar…my way

 184. 18/02/2010, 15:08

  >Sayın 176 mehmetalmış olduğunuz beraat kararını elinizdeyse "şikayetçinin şikayet hakkı olmaması"lütfen buraya yazarmısınız bu çok önemli….teşekkür ederim..

 185. 18/02/2010, 15:17

  >Taahhütler için Yarına kadar bir bekleyin..CGK kararı usulen bozmaSanığın ifdesi alınmadan 35 e göre tebligatla hüküm kurulamaz, infazın durdurularak ifade alınma zorunluluğu vardır.. yönündeşifaen söylenen bulakin karar elimize geçmeden kesin budur diyemeyiz..bugün karar elimizde olur ve durum netleşir.Eğer denilen gibiyse ifade alınmadan verilmiş ve kesinleşmiş olan tüm kararlarda infazın durdurularak ifade alma zorunluluğu olacak..

 186. 18/02/2010, 15:22

  >CÜNEYT BEYBU BİLGİ SAĞLAM KAYNAKTAN İSE Kİ İNŞALLAH ÖYLEDİR,TAAHHÜT VERMEDEN İNFAZIN DURDURLMASI SAĞLANIR.TEŞEKKÜRLERKARTAL YENİÇAĞ

 187. 18/02/2010, 15:28

  >selamben de çekzedeyim birşey sormak isityorum:icra dosyasına 3 parça tarım arazisini ipotek olarak gösterdik.alacaklı hiçbir şey yapmadı 2 yıldır.bu dosya zamanaşımına ne zaman girer ve ben o araziler üzerindeki ipoteği ödeme olmadan ve alacaklının rızası olmadan zamanaşımını gerekçe gösterip ne zaman kaldırabilirim…..lütfen myway cevap verebilir misin…..görkem

 188. 18/02/2010, 15:29

  >sn cüneytişte söylemek istediğim tam olarak bu…bu çok önemli bilgileri netleşmeden olumsuz diye vermek insanları yanlış yönlendirmek değilde nedir…17 Şubat 2010 Çarşamba — rahmiofluoglu Ceza Genel Kurulu direnme ile şişliden gelen 2009/227 esas sayılı dosyayı karar bağladı. Genel kurul umulduğu gibi 3167 sayılı yasanın yürürlüğünü tartışmadı; 3167 nin 31.12.2008 tarihinden sonra yürürlüğünün sona erip ermediği konusunu görüşmedi. Sadece dosyanın 10. Ceza Dairesince bozma nedenini ve mahkemenin bu karara direnme nedenlerini görüştü ve dosyayı bu anlamda değerlendirip bozma kararı verdi.Biz sonucun böyle olacağını 10. Ceza Dairesi başkanı Mahmut Gül ile yaptığımız görüşmeden sonra başkana dayanarak ileri sürmüştük. Keşke bu tahminimiz çıkmasa idi. Gerçekler acıdır…şimdi taahhüt dayatmasına boyun eğmemeye uğraşıyoruz…bende dilekçeleri mail attım…eğer söylediğin gibi yeniden yargılanma çıkarsa…ki benim 3 davam var hepsi gıyabımda…rastgele verilen bilgilerden zarar görmeyecekmiyiz…my way

 189. 18/02/2010, 16:10

  >191 görkemipotekte zaman aşımı olmazgayrimenkullerde haciz işlemi yapılmışsa 2 yılın sonunda alacaklı hiç bir işlem yapmamışsa haciz düşerbir yudum huzur

 190. 18/02/2010, 16:32

  >arkadaşlar moraliniz bozulmasın ama zaten bozukta hepimizin morali bir arkadaşımın savcı bir arkadaşı vardı arkadaşımın bir işi için yanına gittik ve ben konuştuğumuz yerde sordum bizim durumu haberi bile yoktu siteyi filan gösterdim chp'nin anayasa mahkemesine başvurdugunu söyledim.savcının bana dediği umut beklemeyin hepsi onların adamı dedi anayasa mahkemesi başkanı bir hukukcu değil kamu yönetimi bitiren birisi torpillerle buraya geldi yani kendi adamları dedi yani kısacası tırnagının varsa başını kaşı dedi

 191. 18/02/2010, 16:43

  >Taahhütler için 1-2 gün daha beklemekten bir zarar gelmez sanırım.Bir taraftan olumlu bir karar beklerken , diğer taraftanda taahhütlerimizi red edilmeyecek şekilde düzenlemeye başlayalım arkadaşlar.Başka sitelerden ,burada bulunan ve sitenin kurulmasına öncülük eden arkadaşlarıma yöneltilen suçlamaları kınıyorum.Bence her kes kendi işine baksın ve bu kısır çekişmeye son versin.Umarım CGK kararı ,Sanığın ifadesi alınmadan madde 35 e göre tebligatla hüküm kurulamaz, infazın durdurularak ifade alınma zorunluluğu vardır.. yönündekarar çıkar ve şapka düşer o zaman.Öyle karar çıkmazsa ne olur….? Biz hukukçu değiliz ki …OLANLAR DÜŞÜNSÜN…..

 192. 18/02/2010, 16:50

  >arkadaşlar ben taahhüt filan vermeyeceğim ha yakalanmış girmişiz ha tahhütü ödeyememiş içeri girmişiz barii kaçabildiğim kadar kaçarım.belki o süre zarfında bi şeylerdğişir hiç umudum yok ama tabii bu benim kişisel görüşüm aylık 3,4 milyarı nerden ödeyeyim ben son zamlardan sonra tek tek sigara alıyoruz zaten devletin dış borç açığını milletvekili maaşlarına katkıda bulunmak istemiyorum

 193. 18/02/2010, 16:54

  >taahhüt vermenin bir sakıncası yok, taahhütlerin tekrar yakalamaya dönmesi 2 yılıbulur, 2 yılda herşey olabilir. Anayasa mahkemesi var, seçim var.

 194. 18/02/2010, 16:59

  >Sayın OCEAN BLUE , Bu bir tartışma konusu ve en doğru kararı hep birlikte alırız gibime geliyor.Taahhütnamelerin getirdikleri ve götürdüklerini iyi hesaplamak durumundayız.Sonradan AH VAH bizi geri dönüşü olmayan yola sokar.Sanırım önümüzdeki bir kaç gün içinde meseleye odaklanacağız ve doğru bir karar alacağımız kanaatindeyim.Ama çok tartışmalıyız.Katılımcı olmalıyız.

 195. 18/02/2010, 18:07

  >sayın 193ev hipotekliysealacaklı haciz koydurup 2 sene içinde evi satmasımı gerekiyor?2 sene içinde satmassa haciz düşüyormu?eger öyleyse verilen ipotek neolacak odamı düşüyor?

 196. 18/02/2010, 18:25

  >197 de yazan arkadaş tekrar tutuklanman için ilk taahüt tarihini geçirmenden sonra boçlunun şikayeti üzerine dosya üzerinden verilecek resen kararın sana tebliğinden sonra 10 gün geçmesi gerekiyor.(yaşar)

 197. 18/02/2010, 18:38

  >taahüt verecek arkadaşların dikkatine:Ben taahüt verdikten 1 gün sonra tutuklandım.Hakim taahütnameyi kabul etmemiş.Cezaevinden 5 taahütname daha gönderdim hepsine de bir bahane buldu hakim.Ağırceza da hepsini red verdi.Sonunda taksitlerin miktarını net rakamlarını yazarak ve bunu ödeyeceğin yıla yayarak herkesçe denetlenebilir bir taahüt vermeye zorladı bizi hakim. 25 haziran 2010 tarihnden ilk taksiti başlatmak şartıyla cezaevinde 32. günü taahütümü kabül ettirip infazımı durdurtabildik.İzmirde 26 tane asliye ceza hakiminden ikisi böyle taahüt istiyormuş.Bilginize.

 198. 18/02/2010, 19:05

  >Değerli kriz maduru arkadaşlarım yakında aramıza çok daha fazla kişi katılacak emin olun şu anda yaşanan krizin çok daha büyüğü kapıda ve hükümet bunu bildiği için sürekli gündem yaratcak şeylerle üstünü kapatıyor.yeni gelecek krizin sonları olacağını biliyor ve tsk ile yargı ile veya başka gerekçeler göstererek gündem değişiyor nüfusumuzun 3.2 milyonu şu an kart yüzünden takipde bu aileleriyle yaklaşık 15 milyon insan sadece kart dan zor durumda diğerlerini saymıyorum bile muhalefet bu anlamda pasif bugün bir amcayla konuştum adam emekli ve diyor ki kızım seyrediyorum ama bir şey anlamıyorum olanları insanlara yalın bir dille anlatmaları lazım bu işin sonu kötü yakında sn baykalıda alırlarsa ben hiç şaşırmam.Allah hepimizin yardımcısı olsun.BİNDİK BİR ALAMETE,GİDİYORUZ KIYAMETE.ZEYNEP İST

 199. 18/02/2010, 19:12

  >Arkadaşlar benim karşılıksız çek suçundan 2004 tarihli taplam 7,000 ve 3000 tl olmak üzere 2 dosyam Avukatıma ilgilenmesini rica etmiştim biraz önce beni aradı karşılıksız çekten infaza verilen dosyalarım nisan ayına kadar infazı durdurmuşlar ben su ana kadar çek ile ilgili taahhüt vermedim alacaklıyı arayıp anlaşmaya çalışacam birde benim resmi evrakta sahtecilikten davam var ondada ifademi almak için yakalama çıkarmışlar 2004yılında iflas etmiştim 2 ortaklı sahıs firması idik ortağımın çeki ile x firmasından ürün aldık çek verdik ürün ayıplı çıktı iade ettik onlarda çeki bize iade etti bizim başka çekimiz olmadığından o çeki borcumuz olan birine başka biri aracılığı ile çeki kullanmaması bir anlamda teminat yerine verip biz borcumuzu o tarihe kadar ödiyeceğiz diye verdik fakat 2004 olan çekin tarihi ile bizim verdiğimiz şahıs ki arkadaşlar tarihini 2005 yapmışlar çeki ilk başta verdiğimiz firma cirosunu silmemişti çeki elinde bulunduran şahıs o firmayı icraya veriyor evrakta sahtecilikten tarihinde oynama yapılmış diye bende ifadeye gidemediğimden dolayı olayı benim üstüme atmışlar fakat ELİMDE 2.ci şahsa yani aracıya 4,000 tl bedelli ürün vermiştik ve diğer borcuda benim elimde 2,ci sahıs ile ilgili söyle bir evrak var ŞU ADRESTE İKAMETGAH EDEN OSMAN ADLI SAHSA VERİLMEK ÜZERE AHMET ADLI SAHSIN 7,00 TL BEDELLİ ÇEKİNİNE MAHSUBEN TARAFIMIZDAN ŞU MARKALAI ÜRÜN VERİLMİŞTİR ÇEKİ ALAN KİŞİDE ALTINA EVET SU BEDELLİ ÇEKE KARŞILIK URUN ALDIM SİZİN BORCUNUZ YOKTUR 2004 TARİHLİ EVRAK ELİMDE MEVCUT yani biz o çeki 2004 tarihi ile vermişiz yani bizim oynama yapma şansımız yok bayağı uzun oldu arkadaşlar birde çekten dolayı yükümlülüğü yerine getirmemeden dolayı dava açılmış onuda anlamadı değerli yorumlarınızı bekliyorum herkese şimdide teşekkürler

 200. 18/02/2010, 19:20

  >199ipotek düşmezz ipotekte süre yoktur alacaklı alacağımı aldım ipoteği kaldırıyorum diye tapuya yazılı beyanda bulunursa ipotek kalkar1-ipoteği kim koydu alacaklımı koydu2eğer alacaklı ipoteği koymadı ve sadece ipotekli gayrimenkul üzerine haciz koydu ise bu taktirde 2yıl içerisinde satış istemek zorunda yada haciz işlemini yenilemek zorunda eğer bunu alacaklı yapmamışsa haciz düşerbir yudum huzur

 201. 18/02/2010, 19:26

  >arkadaşlar taahhütün getirisi ve götürüsünü iyi düşünmek ve profesyonel yardım almamız lazım lütfen herkes taahhütle ilgili bildiklerini yazsın birlikte karar alalım öyle taahhütte bulunalım. ertan

 202. 18/02/2010, 19:27

  >200 . sırada yazan arkadaş verdiğin bilgi içinteşekkürler. Fakat şöyle bir görüş daha var;yeniden ceza çıkması için taahhütün son tarihinin beklenmesi gerekir diye, bu hususta bilginiz var mı?

 203. Aa
  18/02/2010, 19:58

  >202 de yazan arkadaşımız bankaların 1,5 yıl kadar önce kredi kartı affı adıyla çıkardığı yeniden yapılandırma sistemine taahhüdde bulunupta ödeyemeyenler şu anda 90 günlük ceza alıp c.evlerini doldurmakta.Hatta bunlara c.evlerinde isim takmışlar 90 lıklar diye.66 bin elektrik abonesi savcılık takibine alınmış.6,5 milyon abonenin elektriği kesik bir aboneyi 4 kişi sayarsak aile olarak 27 milyon insanımız şu anda ortaçağ karanlığını yaşıyor.66 bin aboneden taahhüd verenlerde ödeyemezlerse onlarda c.evine.Biz çekçiler zaten malum.Giren çıkan belli değil.Hadi nisana kadar taahhüd verip çıkıyoruz ya sonrası?Dediğiniz gibi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete.Ama hükümete bak kriz bitmiş iyileşme yoluna gidiyormuş memleket.Gülermisin ağlarmısın bunlara kardeşim.Pes artık.

 204. 18/02/2010, 20:10

  >Sayın 199ÖDEME EMRİNİN BİLDİRİLMESİNDEN SONRA BİR YIL İÇİNDE HACİZ İSTEMİNDE BULUNULMAZSA, HACİZ İSTEME HAKKI DÜŞER.Lakin haciz yenilemesi yapılabilir.YENİDEN HACİZ İSTEMEK,ALACAKLI TARAFINDAN YAPILACAK YENİLEME İSTEMİNİN BORÇLUYA BİLDİRİLMESİNE BAĞLIDIR.Bununla ilgili yargıtay kararları da vardırKARAR : Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.

 205. 18/02/2010, 20:11

  >sayın 4 haciz yenilenmiş fakat satış yapılması olmamışşa bu nasıl yorumlanır?bekleme sebebi neolabilir?

 206. 18/02/2010, 20:24

  >arkadaşalar bir tane çekim var onla ilgili taahhüt verecektim yıllardan beri işlerimi takib eden bir avukatım var kendisinde vekaletimde var bugün taahhüt vermeye gitti orda bu vekalet geçmez yeni bu iş için özel vekalet verecek demişler bu yeni vekalet hakkında bilgisi olan varmı nasıl yazılcak yada hangi madde koydurulcak bir bilen varsa lütfen yazsın BENİM AVUKAT NASIL OLACAĞINI BİLMİYOR.

 207. 18/02/2010, 20:38

  >10Yukarda sol tarafta VEKALET diye bir sayfa varorda ne eklenecek yazıyor

 208. 18/02/2010, 20:46

  >ARKADAŞLAR 35.MADDEYE GÖRE YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN ÇEKLERİM VAR 29/01/2010 DA DURUŞMASI OLANLARI VARDI.İLGİLİ MAHKEMELERİNE GERİ GİTTİ KARARLARI BEKLİYORUM. ÇEKZEDE ZONGULDAK

 209. 18/02/2010, 21:02

  >sayın 11 ALLAH RAZI OLSUN GÖRDÜM BU MEYANDA BU SİTEYİ KURANDAN DA BU HİZMETİ VERENDENDE O VEKALET İÇİN ORAYA YAZI YAZAN AVK TANDA ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN.HER KESE HAYIRLI AKŞAMLAR.

 210. 18/02/2010, 21:18

  >Sayın çek zede iyi akşamlar iz.er kardeşim bizim pılakamız 35 olduğu için gelen giden 35 den asmış kesmiş bizi inşallah dediğin gibi yargıtaydan dönen olursa o örnek davaları bizde gösterelim en azından yeniden yargılanalım umut işte işgal altında esir TÜRKLERDEN farkımız kalmadı ha çin de ki TÜRKLER ha burdaki bizler.iyi akşamlar dilerim

 211. 18/02/2010, 21:39

  >Avukata verilecek vekaletname genel vekaletname olacak ancak içerisine özellikle şu ibarelerin yazdırılmasını noterden istemeniz lazım.. "5941 sayılı yasa kapsamında adıma taahhüt vermeye, infazımın durudurlması ile ilgili talepte bulunmaya, bununla ilgili kararaları tebliğ almaya yetkilidir"şeklinde ifadenin verdiğiniz vekaletnamede kullanmanız yeterli özel bir vekaletnameye gerek yoktur. Av. Neslihan BENLİER

 212. 18/02/2010, 21:49

  >sayın 9durumunuz daha net anlatırsanız yardımcı olurumipoteği satış istemeyen alacaklıyamı verdinizeğer haciz koyan satış istemeyen kişi ipotek koyan değilse satış istemeyebilir çünkü satıştan dolayı parayı alacak ilk kişi ipotek koyandır eğer satıştan sonra kendisine bir meblağ kalmayacağını anladıysa o yüzden satış istemiyor olabilirhaczin yenilemesini isteme sebebide hani olurda ipotek kalkarsa bana sıra gelir düşüncesidir diye düşünüyorumbir yudum huzur

 213. 18/02/2010, 22:04

  >SAYIN İZ ER 35. MADDE DİYE SİTEDE OKUYORUM.ARKADAŞLARA YARDIMCI OLAYIM DEDİM.YOKLUĞUMDA VERİLEN,HATTA TEBLİGATI ALIPTA DURUŞMAYA GİTMEDİĞİM BİRÇOK DAVALAR YARGITAYDA BOZULDU. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

 214. 18/02/2010, 22:14

  >slm arkadaşlar. taahhüt verilince zaman aşımı durur deniyor. ve bu taahhüt yerine gelmeyince silbaştan olmasın tekrar sonuçta 5 yıl geride kaldı benim.

 215. 18/02/2010, 22:31

  >sayın ÇEK ZEDE benim de başımda sıkıntı var işimiz bozulunca kalan bir canımızı almak için mafya denen meslek gurubuyla uğraşmaktan adres değiştirdiğimizden dolayı gıyabımızda hep kararlar çıkmış.İnşallah bu 35 e göre verilen haksız adalet kararı geri teper.iz.er

 216. 18/02/2010, 22:37

  >sayın çekzede yargıtayda dosyalarım bozuldu diyorsunuz.bunun için neler yaptınız.örnegin 7gün de itiraz gibi.teşekürler. ugur01-avcılar-ist

 217. 18/02/2010, 22:51

  >20 YAZAN ARKADAŞ DOSYALARI YARGITAYA SÜRESİNDE GÖNDERDİM.GYABIMDA VERİLEN KARARLAR BOZULDU.BU DOSYALARDAN YENİDEN YARGILANDIM.KARARLARI BEKLİYORUM.BURSADAN YENİ GELDİM İSTERSEN YARIN FAX ÇEKEBİLİRİM ŞU ANDA MUSAİT DEĞİLİM. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

 218. 18/02/2010, 22:53

  >sayın site yöneticileriben bir şerefsizden senet almıştım bankaya teminat olarak verdimben 2007'de batınca banka teminattaki senetleri vadesinden önce istemiş bu şerefsizde senetteki imzasına itiraz etmiş dava açmış(senedi ben yazmıştım imza onundu) daha yeni 3.kişiden ögrendim mahkeme imza borçlunun degildir diye karar vermiş mayıs 2009 tarihindeherif borçluyken tertemiz oldu bana hiçbir tebligat gelmedi mahkeme kıgadı gelmedi ben anlamadım imza adamın degil diye karar çıkmış ben şimdi alacaklıyken suçlu durumuna düşmem heralde?!!!ben şimdi ne yapıcam?

 219. 18/02/2010, 23:01

  >ARKADAŞLAR YAŞLI VE ŞAŞKIN KAFAM ARTIK SIKINTILARDAN ŞARJ ETMİYOR ŞİMDİ ÇEKİ VERMİŞİZ BİZİM ÇEKİMİZ 6 KERE EL DEĞİŞTİRMİŞ SON CİRO KARŞILIKSIZ DAMGASI VURDURMUŞ FAKAT HİÇ BİR HUKİKİ İŞLEME BAŞVURMADAN BİR SONRAKİ CİROYA ÇEKİ İADE ETMİŞ VE O CİRONUN SAHİBİ BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ.YUKARDAKİ YAZIDAN ANLADIĞIM KADARIYLA EĞER YANLIŞ ANLAMADIYSAM O HALDE O CİRO BİZİ YENİ KANUNA GÖRE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ DOĞRUMU YANLIŞMI LÜTFEN BİR BİLGİ SAHİBİ ARKADAŞIN YARDIMINI RİCA EDECEM SAYGILAR.

 220. 18/02/2010, 23:25

  >arkadaşlar gıyabımızda dosyalar sonuçlandıgından mahkemelerin nezaman sonuçlandıgından bihaberim temize göndermek için süre ne kadar ugur01-avc-ist

 221. 18/02/2010, 23:26

  >sayın 16ipotek alan 2 seneyi geçti satış istemiyor(ev babamın bana kefildi)

 222. 18/02/2010, 23:38

  >ben 22ayrıca benim çek hapsim varadam borçtan yırttıbu imza adamın degil diye mahkeme karar vermiş.imzayı cinlermi attı?bana hiçbir tebligat gelmedi.borçlu itiraz etti diye ben zaten yakalanmayım diye kaçıyordum.martta taahhüt vericem çek borçlarım içinbunu duyunca şok oldum.benim ne yapmam lazım?

 223. 18/02/2010, 23:44

  >26hiç şaşırmayın..bende bana ait olmayan imza için bir dolu örnek verdim..incelemeye gitti ve bu imza size ait dediler..gülermisin ağlarmısın…zeynep aslı-izmir

 224. 18/02/2010, 23:48

  >zeynep hanım bana senedi veren imzadan yırttıben şimdi o adamın attıgı imza için imza örnegimi vericem?

 225. 19/02/2010, 00:22

  >Değerli arkadaşlar; her gece, hemen hemen tüm yorumları okuyorum. Şu geçiş döneminde; yapılacak başkaca pek bir şey olmadığı için, katılımcıda olamıyorum.Ancak; O Yüceler Yücesinden, bahşedeceği hayırlı vesilelerle, hepimizin kurtuluşunu diliyor, dualar ediyor ve umut ediyorum. Nasılki; bizler, bir geçiş ve bekleme döneminde isek, tüm; Türkiye insanımızın durumlarıda, hemen hemen böyle değilmidir. İyi gitmeyen; hemde hiç iyi gitmeyen birşeyler var ortada. Allah; hepimizin ve bu güzel ülkemizin, sonunu hayr eylesin. Ancak ve ancak; halen umutlarımızın sürmesi ve sürdürülmesi için, nedenler var. Halen; Anayasa Mahkemesinin Sayın Seçkin Üyelerinin, hepimiz için; doğru ve adil karar vereceği inancımız var. Bunun için; sabır, sabır ve biraz daha sabır diyorum. Olmazsamı? Tüm yılgınlığımıza ve yorgunluğumuza rağmen, mücadeleye devam etmek gerekir diye düşünmekteyim. Hani şairimizin dediği gibi;'' Ben yanmazsam, sen yanmazsan, bizler yanmazsak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa''. Birçok madddi ve manevi değerlerimi yitirmiş olan ben; çocuklarım, torunlarım ve siz dava arkadaşlarım için, mücadeleye varım diyorum. Gereğinde; görev düştüğünde, elbetteki; üzerime düşenleri elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Görüyorumki; sinirler gergin, sabırlar tükenme noktasında ama, mücadeleyi bırakmamış olan; onlarca arkadaşımın olduğunuda görüyorum. Görüyor ve sizlerden aldığım güçle, bende; umudumu kaybetmiyor ve sürekli aranızda kalıyorum. Hepinizin katılımıyla; yasal çerçeveler içerisinde, zorlu bir mücadele vererek bugünlere geldik. Çalışmalarımız; hiçte küçümsenecek gibi değildir. Olmayan maddi gücümüzle, var olabilen bilgi ve gayretimizle, emeklerimizin elbetteki karşılığı olamaz ama; yinede bilineceği üzere elimizde tamamen boş değildir. Gereğinde; yeniden mücadeleyi başlatıp, AİHM'e kadarda gideriz. Umar ve dilerimki; buna gerek kalmaz. Bugüne kadar; tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara, saygı; sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum.

 226. 19/02/2010, 00:24

  >28 Benim durumum sizinkiden farklıydı.Ben bana ait olan bir çeke ,benim imzam taklit edilerek ,atılmış bir imzaya itirazda bulundum..incelemede imzayı siz atmışsınız dediler….Dolayısı ile sizin durumunuz da ne yapılır bilemiyorum..ama bu incelemelerin sonuçlarının güvenilir olmadığını biliyorum… konuyu sitemizdeki avukat arkadaşlarımıza yazabilirsiniz..onlar size yol gösterebilirlerzeynep aslı–izmir

 227. Aa
  19/02/2010, 12:45

  >Günaydın arkadaşlar,kimse bişeymi yazmamış yazacak bişeymi kalmadı,hiç yorum yok dün geceden bu yana.

 228. 19/02/2010, 13:11

  >selamipotek konusunda verdiğiniz cevaplara teşekkür ederim.soruyu tam sorayım ki cevapları beni tatmin etsin.benim toplam 6 çekten 3 icra dosyam vardı ve ödeyemeyince alacaklıların talebi doğrultusunda 3 çeke ait 2 icra dosyasına tek bir parça tarla ve diğer 3 çeke ait tek icra dosyasına da 3 parça yer verdim.borç ve açılan icra benim adımaydı yerler annemin ve babamın.şimdi sorum şu.icra dosyasında zamanaşımı kavramı var.2 yıl sontra dosya zamanaşımıa girdiğinde bu ipoteklerin durumu ne olacak.diyelim ki 5 yıl sonra ben bu yerlerin üzerindeki ipotekleri icra dosyalarının zamanaşımını gerekçe göstererek kaldıramaz mıyım.ne bileyim bu durumu 5 yıl sonra dava konusu yapamaz mıyım…lütfen bilgi veriniz…..

 229. 19/02/2010, 13:57

  >32 msn adresini yazmanda sakınca yoksa yaz açıklama yapayım anlaşamıyoruz:)bir yudum huzur

 230. 19/02/2010, 14:05

  >ARKADAŞLAR SİTEYİ OKUYORUM YORUMLARDA GÖZLE GÖRÜNÜR BİR AZALMA VAR TABİ ŞİMDİ BİR ÇOĞUMUZ RAHATLADIK AMA SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER BUNU UNUTMAYIN KASIM AYINDA BURASI YANGIN YERİ…OLACAK.ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI DEĞİL Mİ?ESKİSİ GİBİ?KAÇIMIZIN İŞİNE YARAYACAK BU 1 SENEKAÇIMIZ ÖDEYEBİLECEK? İŞ AŞ DAĞILMADIMI? KİM DÜZEN KURACAK?ELBETTEKİ HERKEZİN GÖNLÜNDEN ÖDEYİP KURTULMAK GEÇİYOR AMA ELDE YOK AVUÇTA YOK.BİZ SUSARSAK BAŞTAKİLER ANLAR MI SİZCE?SAYIN SİTE YÖNETİCELERİ NELER YAPACAĞIZ BÖYLE BEKLEYECEK MİYİZ?ZAMAN

 231. 19/02/2010, 14:19

  >sayın bir yudum huzurbega-2005@hotmail.com

 232. 19/02/2010, 14:23

  >sayın bir yudum huzurorada mısınız msn adresimi gönderdim sizeekleyin de görüşelim

 233. 19/02/2010, 14:25

  >Sayın 34 ,ZAMAN Elbette hiç bir şeyi unutmuş değiliz.Yakın gelecekte bizleri bekleyen tehlikelerin farkındayız.Sadece 3-5 gün daha beklemek durumundayız.Bu akıl almaz yasaların tümüyle kaldırılması(3167-5941)için gerekli bütün mücadele biçimleri yasalara uygun çerçevede yapılacaktır.Bununla ilgilide tüm arkadaşların ortak aklına ihtiyaç olacaktır.Yargıtaydan beklediğimiz içtihat için biraz sabretmemiz gerekecek.

 234. 19/02/2010, 15:06

  >cüneyt bey cgk kararını bu gün yorumlayacaktınıztaahhüt verelim mi,ne yapalım

 235. 19/02/2010, 16:28

  >ARKADAŞLAR ÇARE ÜRETELİM,Bu çektiğimiz sıkıntılı günler,deneyim mi olur,son mu olur…bilemeyiz.umarım ilerisi için aydınlık günler bizi bekliyordur.Her inişin bir çıkışı,her çıkışın bir inişi var derler..bizimkisi ne zaman?umarım bu kadar yoğun sıkıntılar hepimize aşağıdaki örnekteki gibi tecrübe olur.Hayatında önemli başarılara imza atmış, kariyerinin zirvesinde olan bir işadamına röportaj sırasında bir gazeteci: "Başarının sırrı nedir sizce?" diye sordu. Cevap çok kıssaydı: "İki kelime." "Peki o iki kelime nedir efendim?" "Doğru kararlar." "Peki, doğru karalar nasıl alınır?" "Bir kelimeyle." "O nedir peki?" "Tecrübe." "Peki, bu tecrübe nasıl elde edilir?" "İki kelime ile." "O iki kelime nedir?" "Yanlış kararlar." bizim yanlış kararlarımız,bugüne kadar yapılan yanlışlar umarım gelecekte bize ışık olur.Akp milletvekilleri kesinlikle yorumda bulunmuyorlar.tekrar akp ye baskımı yapsak.genel af umudu var mı?görüşmelere başlasakmuhalefetten hayır yok.çünkü gücü yok

 236. 19/02/2010, 17:19

  >İZMİRDEKİ ARKADAŞLAR ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR SOKAK ARALARINDA BİLE POLİSLER DURUDURYOR..AMAN DİKKATT…1-2 GÜNDÜR ÇOK SIKIYORLAR NEDEN ACABAZEKNAZ

 237. 19/02/2010, 17:25

  >Sayın arkadaşlar az önce görüşme yaptığım sayın avukatımızın CGK dan alacağını söylediği (eğer çıkmışsa )karar metnini şu anda acilen istanbulda olduğundan dolayı alamadığını ancak saat 19 gibi ANKARADA olacağını , eğer dış kapıya asıldıysa bizlere ulaştıracağını yada en geç pazartesi günü kesin açıklamayı bildireceğini söyledi.Son bilgiler böyledir.

 238. 19/02/2010, 17:30

  >arkadaşlar 1.5 ay önce cezaevinden çıktım gününden önce yazılmış çekim varmı diye davalarımın olduğu adliyeye gidip çeklerin fotokopisini almak yada incelemek istedim ama vermiyorlar avukat tutacak durumumda yok dosyalarımdaki çeklerin tarihlerini göremiyorumki itiraz dilekçesi yazayım günüden önce yazılıp yazılmadığını da bilemiyorum özellikle mywy yada cüneyt arkadaşım bana bu konuda ne yapabiliim yardımcı olursanız sevinirim gülce

 239. 19/02/2010, 17:40

  >arkadaşlar dosyalarımı kendim bile adliyelerden inceleyemiyorum bizzat gittim çeklerimin erken ibraz edilip edilmediğini bilemiyorum hiçbir sonuç alamadım benimle aynı durumda olan arkadaşlardan rica ediyorum bir yol göstersinler çeklerimin detaylarını nasıl görebilirim gülce

 240. 19/02/2010, 18:15

  >SAYIN CÜNEYT BEY BİR GÜN BİNLERCE İNSANIN UMUDU OLACAĞINIZI DÜŞÜNÜRMÜYDÜNÜZ ŞU ANDA YUVADAKİ YAVRU KUŞLARIN ANALARINDAN BEKLEDİĞİ GIDA GİBİ BİZDE HEPİMİZ SİZİ MERAKLA BEKLİYORUZ.SAYGILAR

 241. 19/02/2010, 18:23

  >43 Yazan arkadaşım onda bir yanlışlık var. Kendi dosyanı inceleyemeyecek bir durum olurmu. Avukat vekil olarak inceler. Ama sen asıl olarak incelemeyeceksin öylemi. Bunda bir yanlışlık var

 242. 19/02/2010, 18:47

  >40 ZEKNAZİzmirde nerelerde gördünüz aramaları…bilgimiz olsun..tedbirli olmak lzm..zeynep aslı-izmir

 243. 19/02/2010, 19:39

  >arkadaşlar anayaa mahkemesi haftaya perşembe günü chp verdiği iptal davasının ilk görüşmesi yapılacakmış inşallah en kısa zamanda sonuçlanır

 244. 19/02/2010, 19:45

  >Sn.Efden,yazdı iseniz de,geçmişe baktım ancak usulsüz ticareti terke dair karar no ya da başka bir bilgi göremedim. Sizin bahsettiğiniz adres tesbit tutanağını hangi zabıtaya (belediye mi yoksa polis zabıtası mı?)başvurarak yapabileceğimizi söylerseniz ve elinizdeki kararla ilgili belge bilgi ulaştırabilirseniz memnun olurum. zznz

 245. 19/02/2010, 19:47

  >EY GÜZEL ALLAHIM,BİNLERCE İNSAN ŞU MÜBAREK CUMA GÜNÜ GÜZEL VE HAYIRLI BİR HABER BEKLİYOR.NE OLUR ONLARI MAHZUN EYLEME…SEN ÖLÜDEN HAYAT ÇIKARIRSIN…HERKESİN YÜZ ÇEVİRDİĞİ ŞU BOYNU BÜKÜK İNSANLARI NE OLUR GÜLDÜR ARTIK…ERCAN ERMİŞ

 246. 19/02/2010, 19:49

  >Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Özelliği 1 2010/6Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY ile İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun:A- 1- 5. maddesinin; a- (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,b- (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,c- (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,d- (4) numaralı fıkrasında yer alan “… gerçek ve …” ibaresinin,2- 7. maddesinin,3- Geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,B- 1- 5. maddesinin;a- (9) numaralı fıkrasının,b- (11) numaralı fıkrasının,2- 6. maddesinin,3- Geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. İlk İptal 2 2010/7Gaziantep Vergi Mahkemesi 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Yasa’nın 8. maddesiyle eklenen Geçici 73. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 3 2010/8Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 4 2010/9Kemalpaşa 1. Asliye Hukuk (1. İcra Hukuk) Mahkemesi 12.4.2000 günlü, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 5 2010/10Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 6 2010/11Danıştay Dördüncü Daire 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Yasa’nın 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” biçimindeki son tümcesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 7 2010/12Selçuk Sulh Ceza Mahkemesi 10.11.2005 günlü, 5429 Türkiye İstatistik Kanunu’nun;1- 25.11.2008 günlü, 5813 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 8. maddesinin, 2- 54. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin, iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 8 2010/13Danıştay Altıncı Daire 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 24.7.2008 günlü, 5793 sayılı Yasa’nın 15. maddesiyle değiştirilen Ek 3. maddesinde yer alan “… bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak …” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 9 2010/14Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz 10 2010/15İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin “Gerçek kişinin … vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı … cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.

 247. 19/02/2010, 20:01

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİHAFTAYA PERŞEMBE ANAYASA MAH'NİN ÇEK YASASINI KONUŞACAGI DOGRUMU??_

 248. 19/02/2010, 20:43

  >http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=234LİNK YUKARIDA HAFTAYA PERŞEMBE GÖRÜŞÜLÜYOR…my way

 249. 19/02/2010, 21:16

  >sayın my wayhaftaya olacak görüşmeden bir karar çıkarmı?bu konu hakkında bilginizi paylaşabilirmisiniz?

 250. 19/02/2010, 21:25

  >KENDİ ÜLKEMİZDE İŞGAL ALTINDA YAŞAMAK ZORUNDA KALAN BÜTÜN BATMIŞ ESNAF ARKADAŞLARIMA İYİ AKŞAMLAR.Çinde yaşayan garib müslüman TÜRK asıllı kardeşlerimiz gibi baskı,tehdit,santaj ve ölümün gölgesinde İNSANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVERİZ gibi kolu komşuya şirin gözüküp her akşam evde dayak atan zalimlerin elinden hepimizi tez zamanda ŞU MUBAREK GÜNÜN YÜZÜ HÜRMETİNE ALLAH"cc" KURTARSIN.saygılar batmış esnaf mehmet

 251. 19/02/2010, 22:30

  >SAYIN ZZNZ,ESAS:2008/8388KARAR:2008/7907 TAR:15.12.2088ESAS:2004/852KARAR:2004/4685 TAR:23.3.2004YARGITAY 16.HUKUK DAİRESİNE GİRERSENİZ AÇOKLAMALARI MAH.ÖRNEK VEREBİLİRSİNİZ.EFDEN

 252. 19/02/2010, 22:31

  >ben 53sayın my waysoruyumu yanlış sordum?haftaya karar çıkarmı diye sormak istemiştim.yoksa konuya bir başlangıçmı yapılacak?

 253. 19/02/2010, 22:52

  >Sayın Efden,verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyorum. zznz

 254. Aa
  19/02/2010, 23:11

  >54 de yazan batmış esnaf Mehmet,amin kardeşim aminnnnnnn Allah bizi bu sapkın din bezirganlarındAN KURTARSIN.Aminnnnnn.

 255. 19/02/2010, 23:13

  >CÜNEYT BEY SİZİNDE BİZİM GİBİ DERTLİ OLDUĞUNUZU BİLİYORUM BU SIKINTINIZIN İÇİNDE BİZEDE YARDIMCI OLDUĞUNUZUN BİLİNCİNDEYİM BU VESİLE İLE TEKRAR SAYGIMI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.DÜN YAZMIŞ OLDUĞUNUZ YORUMDA BİR GÜN BEKLEYİN DEDİĞİNİZ İÇİN BİR GELİŞME KAYDETTİNİZMİ DİYE RAHATSIZ EDİYORUM BİZİMKİDE ÇARESİZLİK BECERİSİZLİK KUSURA BAKMAYIN SELAMLAR.

 256. 19/02/2010, 23:57

  >ARKADAŞLAR 27/02/2010 GÜNÜ ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜŞÜLECEK OLAN DOSYALAR BÖLÜMÜNÜ GÖRÜNCE,ÇEK KANUNU'NUN NASIL BİR GARABET İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BİR YASA OLDUĞUNU ANLAMAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.CHPNİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU 5. MADDENİN 1 VE 2. TÜMCELERİ,ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 5. MADDENİN 1 VE 2. TÜMCELERİ,AYNI ŞEKİLDE AYNI MADDELERDEN ANAYASA MAHKEMESİNE SUNULMUŞ.ANCAK ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN BAŞVURUSU DAHA EVVEL BU MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ NEDENİ İLE REDDEDİLMİŞTİ.. NE OLDU ANLAMAYADIM.AYRICA KÜÇÜKÇEKMECE 1. VE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ DE, ASLİYE CEZA VE SULH CEZA BAKIMDAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEMELERLE İLGİLİ GEÇİÇİ 1 MADDE NİN 4.FIKRASI İLE ALAKASI BAŞVURMUŞLAR.İZMİR 26.ASLİYE CEZA İSE GERÇEK KİŞİ VEKALETEN İMZA KONUSUNU TAŞIYAN 5. MADDENİN 3 FIKRASI İÇİN BAŞVURMUŞ.BUNLARIN HEPSİ 27/02/2010 GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK.. ANCAK GÖRÜŞÜLME EVRESİ ''İLK'' DİR.. BU İŞİN ESASINA İNİLECEK.DOLAYISIYLA PERŞEMBE GÜNÜ BİR KARAR BEKLEMEMELİYİZ.ANCAK TÜRKİYENİN HERYERİNDEN İTİRAZ İLE BAŞVURUDA BULUNULAN BİR KANUN İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ DAHA NE KADAR DEVAM DİYECEKTİR YORUMA AÇIKTIR.UMARIZ 5 MADDENİN 1. VE 2.Cİ TÜMCELERİNİ GERÇEKTEN HUKUKA AYKIRI OLARAK BULUNUR VE MAHKEME GÖREVİNİ YAPAR DA HEPİMİZ KURTULURUZ.

 257. 20/02/2010, 00:02

  >SAYIN 42 VE 43 HİTABEN Arkadaşlar bilgi edinme konusunda karşınıza bilgi veremeyiz diyerek bir sözlü beyanda bulunamazlar bu yasalara aykırıdır.Aşağıda vereceğim bilgiler doğrultusunda bir dilekçe yazınız.4982 sayılı kanun maddelerinin tümüne dayanarakdan bilgi edinmek istediğiniz dosyalarıda belirterek ilgili kurum adı başlığında yazılı sunumunuzu yapınız.Kesinlikle bilgi vereceklerdir.

 258. 20/02/2010, 00:04

  >dosyalarımı incelemek için bakıköy adliyesine bizzat gittim fakat mahkeme kalemi her dosya için ayrı ayrı dilekçe yazmamı hakimin kararından sonra inceleyeceğimi söyledi benimle aynı durumda olup yol gösterecek arkadaşlarımızdan yorum bekliyorum bu kadar güç olduğu doğrumu lütfen yardımcı olun gülme

 259. 20/02/2010, 00:11

  >sayın 62 durumun hepsi aynı o cevabı veren zata deki hangi gerekçe ve maddelerle o cevabı vermiş sor öğren buraya da yaz bakalım.61 de yazdığımı sende uygula

 260. 20/02/2010, 00:15

  >Dosya bilgilerini alamayan aarkadaşlar ilgili dilekçeyi yazsın hala tezat durum çıkarırlarsa.Savcılığa başvuracağınızı söyleyin kişinin ismini sorun SİZE GEREKEN CEVABI VERECEKTİR.

 261. 20/02/2010, 02:09

  >önceki başvuru şişli 6.asliye ceza değilmiydi.efden

 262. 20/02/2010, 02:18

  >sayın jenardi,bizleri yine aydınlattığınız için çok teşekkürler.böyle bir site olmasaydı nerden bilgi alırdık bilemiyorum…burası bizim için büyük şans,umut kapısı…allah hepinizden razı olsun.28

 263. 20/02/2010, 03:34

  >arkadaşlar hks slm uzunzamandır giremiyorum az önce okuduguma göre haftaya anayasa mah görüşmeye başlıycakmış bu konu ile ilgili yapılacak bi çalışma yok galiba sesimizi duyurmamız için beklemede mi kalacagız mail ve mektuplar yetersiz görüyordum şimdi onlarıda bıraktık galiba niye bi allahın kulu çıkıp da ya bırakın askeri yargıyı bu milllet yangın yeri demiyor kimse insanların yakarışını duymuyor duyurmuyor hadi biz dolandırıcıyız şu an çalışan arkadaşların nekadar daha çalışabilecegi şüpeli ya kredi kartı magdurları ya saymakla bitmiyor sıkıntılar eminim hepiniz biliyorsunuzdur son moda tefecilik kredi kartı çevirmek böyle bi rezalet hangi ülkede vardır nerde yaşanmışdır tarihde kimse görmüyormu duymuyormu yeter yahu

 264. 20/02/2010, 10:04

  >GÜNAYDIN ARKADAŞLAR DÜN MAHKEMEM VARDI 3 ADET ÇEKTEN ÇOK İLGİNÇTİR ÇEKLERİN FOTOKOPİSİ YOK VE ÇEK VADELERİ 2008 KASIM ARALIK VE 2009 ŞUBAT HAKİM HALA BENİ YARGILAMAYA UGRAŞIYOR BANA SORDUĞU BU ÇEKLERİ HATIRLIYORMUSUN BENDE HAYIR DEDİM HİÇMİ TİCARİ İLİŞKİN OLMADIMI BENDE OLDU DEDİM FAKAT MALIMIZI ALAMADIK VE KARŞI DAVA AÇTIK DEDİM VE BÖYLE BİR MÜDDET SÜRDÜ ŞİMDİ MERAK EDİYORUM BU DAVA NE OLUR DİYE ÇÜNKÜ DAVA İZMİRDE AÇILMIŞTI TALİMATLA İFADE VERDİM

 265. Aa
  20/02/2010, 13:49

  >67 de yazan çerkezhan güzel bir konuya değinmiş;kredi kartı çevirmece modern tefecilik.İnternettede reklam vererek hemde yapıyorlar bunu.Yöntemlerine kargalar bile güler.Paraya ihtiyacınmı var hala sistem seni acımasız girdabına almamışsa kartının limiti can çekişmiyorsa verirsin kartını ne kadarsa limit sana o kadar kontur satmış gösterirler,kartının özelliğine göre takside bölerler,çektikleri rakamın belli faiz kısmını çekip sana ödemeyi yaparlar ve o an için rahatlarsın.Bunları tesbit etmek zormu,hiçte değil ama ne gerek varki tesbite.Bankalar kazanıyor,tefetörler kazanıyor.Kaybeden tefeciye düşmüş son çare bu işlemi yapan insan.Diyeceksinizki aklı yokmu gitmesin.Ama hepimiz biliyoruzki olayın iç yüzü öyle değil.Nedir peki olay;batmış insanın o an için rahatlamasıdır.Para insanı o an rahatlatır fakat bu geçici bir rahatlamadır,1 ay sonra ilk krizi vuracaktır ödeme günü geldiğinde.Bu kriz eroin krizi gibidir,o krizi atlatmak için mutlaka ama mutlaka tekrar para bulmak zorundasın,ve bu olay böyle devam eder gider.Nereye kadar;bir gün mutlaka tıkanacağın güne kadar,ilk başta eş dost aile akraba sana yardım eder krizi atlatman için,işte o anda desteğe ihtiyacın olacaktır.Çünkü onlarda bir yere kadar insana destek olacaktır.Ne yapması gerekir insanın,iradesine sahip olup yine o rahatlama yoluna başvurmaması gerekir.Tefetörlerin borcunu ödemiş kanı temizlenmiş biri olarak dahada gözdesisin çünkü.Bankalardada itibarın artmış olabilir hukuka düşmemişsen limitlerin yükseltilir ne iş yaptığına ödeme gücüne filan bakmaz bankalar.Bankaların işporta tezgahı açar gibi büyük marketler önlerine tezgah açtığına,seyyar satıcılar gibi personelini sokaklara saldığına hepimiz şahidizdir.Üniversite mezunu genç delikanlılar,şık giyimli bayanlar size o kartları pazarlamak için anlatırda anlatırlar,onlarda ekmek parası peşindeler,onlara sorum şu,acaba medyada okudukları kredi kartı intiharlarını okuduklarında acaba bu benim sattığım kartmıydı diye akıllarından geçermi,ölüm sattıkları için rahatsız olurlarmı,neden biz insanları yollarından çeviripte bu kartları onlara verdik,çalıştığımız kurumlar ödeme gücü varmı yokmu diye araştırıp verseydi bu insan yaşayacakmıydı?Neyse formu doldurursunuz bakmışınız bir gün verdiğiniz adrese gelmiştir kartınız.Çok yakın zamana kadar böyleydi,her önüne gelene kart verenler kaç intihara sebep olmuştur hala okuyoruz.Ama hükümetin başı bu olayı nasıl yorumluyor,ayağını yorganına göre uzatmayana acımam diyerek.Bende diyorumki;ükemizde kredi kartından intihar edip ölenmi çok uyuşturucudan ölenmi?Aralarındaki fark nedir.Şimdi kredi kartı ile uyuşturucuyu nasıl kıyaslarsınız diyeniniz olacaktır.Dünyada bizim gibimi kullanılıyor ona bakın diyeceğim cevap olarak.Bankalar sorumluluktan kaçıyor,çektede kaçıyor kredi kartındada.Ödenmeyince devlete gidiyor kaldır bunun eşyasını evini barkını buzdolabını koltuğunu icra et haciz et.İcra dairelerinde 40 gün sonraya sıra alıyor avukatlar,borçlu rezil olsun konu komşuya,eşyaları satılsın yok pahasına,icra daireleri isyanda.Devletin memuru bankacıların tefetorlerin hizmetinde.Biz çekçilerin durumunu artık yazmayacağım,yaza yaza usandım,adalet bakanı diye biri var neyi nasıl saklayacağını bilmiyor.700 bin kaçak var diyor söylesene be adam bunlar ne suç işlemişler.Diyemiyorki ekonomik suçlu bunlar.c.evlerinde 2,200 çek suçlusu var diyor arkasından son iki senede c.evine 32,500 çek suçlusu koyduk diyor.Şimdide af çıkarmış mış marifet gibi lütfettiler ya.Faize karşıyız diyerek geldiler ya bunlar,bunlar ne yaptığını kimin hizmetinde olduklarını çok iyi biliyorlar.Ama doğruyu söyleyemiyorlar.Bebek katili bile eylem yaptığında biz yaptık diyebiliyor,yeri geldimi kullanıldık diyebiliyor.Peki ya bunlar,Hala yalan dolan peşindeler.Birde milletvekili sözü etmişler,şeref namus üzerine.Diyebileceğim pek bir şey kalmadı bunlar için.Rezalet tek kelimeyle.

 266. 20/02/2010, 14:11

  >meraba arkadaşlar s.s.k.emeklilerinin maaşlatına s.s.k nın koyduğu icra yı kaldırabilen veya kalkmasının bir yolunu bilen varmı saygılar

 267. 20/02/2010, 14:26

  >DEVLET DEVLET OLSA TEFECILERIN USTUNE DUŞUP MAL VARLIKLARINI ARAŞTIRSA VE BUNLARDAN KAZANÇLARINDAN VERGİ ALSA İNANIN ULKENIN EKONOMISI DÜZELİR…ŞİKAYET EDIN MALİYE BAKANLIĞINA NE KADAR TEFECİ TANIYOSANIZ BAKALIM NE OLUYO……

 268. 20/02/2010, 14:26

  >zamanSSK ya olan borcun tarihi önemli. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121’inci maddesine göre, Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları ve bu kanunun 80’inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. demektedir.Bu 06.07.2004 tarihde 5198 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile eklenmiştir.sizin borcunuz kanunun uygulanmaya başladığı 2004 yılından önce ise değişiklik sizin borçlarınıza uygulanamaz.Örnek yargı kararıYargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi Esas:2005/6272, Karar:2005/9645, Tarih:03.10.2005YAŞLILIK AYLIĞININ HACZİHACZİN KALDIRILMASI İSTEMİYaşlılık aylığının haczedilip haczedilemeyeceği konusu takip tarihindeki yasal düzenlemeye göre belirlenmelidir. Yasa değişikliğinden önce yapılmış takip nedeniyle davacının yaşlılık aylığına haciz konulamaz. Hal böyle olunca takip dosyası celbolunup, davacı hakkında yapılan takibin tarihi belirlenerek 5198 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce takip yapılmış ise davanın kabulüne, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra takip yapılmış ise, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

 269. 20/02/2010, 14:27

  >arkadaşlar benim verdigim çeki son cirolayan mahkemeye verdi yeni yasada benim çeki verdigim kişinin mahkemeye verme hakkı var oldugunu anladım bunu açıklarmısınız?

 270. 20/02/2010, 14:29

  >arkadaşlar borçlu sadece bizmiyiz bizi hapse atıyorlar bu kırizde senet.kredi kartı.konut kredisi.kredi borçları.banka kredileri.taşıt kredileri.vergi borçluları vs.bunca borçlulara hapis yokken sadece bizmi borçluyuz bize hapis var.çek borcu dışındaki yukarıda saydıklarım para değilmi sadece çeklermi ekonomik suç diğerleri borç değilmi para değilmi o zaman onlarada hapis çıksın

 271. 20/02/2010, 15:04

  >teşekkürler cüneyt bey

 272. 20/02/2010, 15:20

  >KAÇAK OLUPTA AVEA KULLANANLAR DİKKAT KENDİ ADINIZA HAT ALMAYINIZ VARSA ÇÖPE ATINIZ.BİR POLİS ARKADAŞIM İLE GÖRÜŞTÜM AVA NUMARALARIN HEPSİ POLİS SİSTEMLERİNDE KAYITLI EKRANLARINDA MEVCUT BİLGİNİZ OLSUN TURKCELL TELSIM ICIN GECERLI DEGILMIS SADECE AVEA VERIYORMUS NUMARALARI UNLUK GUNCELLENIYORMUS

 273. 20/02/2010, 15:23

  >karakoldan evi aramışlar ayın 25 ine mahkemem varmış 2007 nin davası ben ne olduğunu bilmiyorum şimdi nasıl gideyim ben mahkemeye bir daha o deliğe girmek istemiyorum ben

 274. 20/02/2010, 15:30

  >AV.RAHMİ OFLUOĞLU na HitabenÖncelikle şunu belirtmek isterim ki; Sizin düşünce ve fikirleriniz her zaman yanlı ve duygusal çelişkilerden oluştuğu için sizin yazdıklarınız hiçbir şekilde akla ve fikre mülayim olmadığını ve halada olamayacağı kanaatindeyim.Yorumlarınız dan da görüldüğü üzere kendinizce hüküm koyucu sıfatını üstlenmişsiniz.Verdiğiniz bilgiler yasa adı altında değil hüküm adı altında olmuştur.Kendi fikirlerinizi ve görüşlerinizi kişi ve kuruluşların üzerin de tutmuş bu nedenlerle de yalnız bırakılmaya kendinizi mecbur bırakmışsınızdır.Sizin işiniz fikir ve faaliyetlerinizle ön plana çıkmak değil kişilere ve kuruluşlara karşı reddiyeler düzenleyerek ben bilirim hükmünü ortaya koymaktır.Bu yapılanlar da kişiyi zenginleştirmez tamamiyle yalnız bırakılmaya sürükler ve o duruma da gelmiştir bu iddia sitenize olan ilgiden çok bariz bir şekilde bellidir.Sitenizin tıklanma oranı yüksekse eğer ,bunu bilin ki buradaki mağdur arkadaşların size karşı tepkilerinden dolayı merak durumunu ortadan kaldırmak için sitenize giriş yapmışlardır.Şunu da iyi bilin ki tamamiyle ücretsiz reklamınız olmasına rağmen sitenize giren mağdur arkadaşlar notunuzu verip tekrar girmek için bir ihtiyaç duymamışlardır. Öksürüğü nefesten saymayan bir düşünce içerisindesiniz.Hiç bir şekilde karşılıklı yazışma atışmasına girme taraftarı olmayan bir kişi olarak bu konuda fikir ve düşüncelerimi ortaya koymama rağmen bunu da başarmışsınızdır.Kişilerin yazdıklarına karşı reddiyeler hazırlayıp kendinizce olmayan yandaşlarınıza şikayet etmektense ,mesleğinizin getirdiği olgunluk münasebetiyle arkadaşlar yapmayın böyle yazmayın diye ve onurunuza dokunan bir durum var ise onur kırıcı oluyorsunuz gelin iyisiyle doğrusuyla birlik olalım demek dururken.Kendinizin bir şekilde başlattığı tartışmaları karşı saf belirince saldırıya geçiyorsunuz neden acaba bunu bir sorumanız gerekmektedir kendinize.Tabi ki şunuda iyi biliyorum ki benim bu yazdıklarıma aklınızın ürettiği reddiyelerle tezatlık olması adı altında yine yazılar yazacaksınız.Tabi ki size burada söz hakkı düşmüştür.Lakin bu söz hakkı burada vuku bulmuştur. Onun için gelin söz hakkını bu sitede olgunlukla cevaplandırın.İsterseniz olgun insanlar olarak ister karşılıklı söylevlerimizi isterseniz yasa ve yasa hükümlerini burada tartışabiliriz.Site bunu olgunlukla karşılaşacağına inanıyorum.Mağdur arkadaşlar izler gerekeni kendilerince uygularlar hem bakarsınız yandaşta toplarsınız bu vesileyle kendinize.Bu yazışmaya bizim tarafımızdan tahminimce 3 ila 5 kişi katılır.Sizde yalnız olmayınız istediğiniz kişiyi yanınıza alabilirsiniz.Yanınıza aldığınız kişilerin ünvanının önemi yoktur.Gün belirlemek size bırakılmıştır.Eğer konuya iştiraken cevap hakkınızı kullanmak isterseniz bizler buradayız.Gerekli gördüğünüz zaman gereken yerlere gün ve saatini bildirmeniz yeterli olacaktır.Benim tavsiyem gerekli görmenizdir reddiye hazırlamanız değil.Bu olayları daha da çirkinleştirmemek en doğru ve akılcı bir karar olacaktır.

 275. 20/02/2010, 15:44

  >2009 yılında ortağımla tartıştım ve ayrıldık daha önceden ortağımın tanıdığı tefeciden çek karşılığı para almıştık tefecinin parasını çekin gün ü gelmeden önce bankadan hesabına yatırdık ortağım çeki tefeciden alıp bankaya teslim ettiğini söyledi ortaktan ayrıldıktan sonra tefeciyle iş birliği yapıp şirket çeki olan bu çeki şirket adresine tebligatlar yaptırarak ben şirket müdürü olduğum için bana hapis cezası çıkarmışlar bende yılbaşında yakalandım ceza eviden çıkmak için taahhütte bulundum tebligatlarıda ayrıldığımız ortağım şirketten resmen ayrıldıktan sonra şirketle alakası olmadığı halde almış ve ceza çık mış temiz etme süreside geçmiş olayın nasıl gelişyiğinden caza evinden çıktıktan sonra haberim oldu ben de cumhuriyet baş savcılığına suç duyrusunda bulundum taahhütte bulunduğum dosyayla ilgili yaniden yargılanma olabilirmi saygılar

 276. 20/02/2010, 16:17

  >sayın cüneyt bey mustafa bey yazımla ilgili bi yorum yapabilirmisiniz teşekkürle

 277. 20/02/2010, 16:31

  >ban bir çak mağduruyum.Lütfen bu konuda yardımcı olun.Bir yıl önce bir şirkete mal sözleşmesi karşılığında 40.000 tl'lik çeki şirket adına yazdım verdim.Sözleşme gününde malım teslim olmadı.O sırada şirket ortaklarından bir tanesi intihar etti.Hemen bende cumhuriyet savcılığına şirket hakkında dava açtım.Mahkeme iki dava sonunda çeklerimin iptaline karar verdi.Aradan 6 ay sonra çeklerimin bursa da bir şirkette olduğunu öğrendim ve bu şirket bana dava açtı.Dava 3 ay sonra sonuçlandı.Bursa da şirkete ceklerin ödenmesi diye..Bende şu anda dava yı temize gönderdim.Benim bu maduriyetimin sonucu ne olacak ben hiç almadıgım mal karsılıgında bu parayı ödeme sansım yok.Benim ne yapmam gerekiyor..Lütfen bana yardımcı olun.Bana bir yol gösterin..

 278. 20/02/2010, 16:51

  >ARKADAŞLAR TC KİMLİK NUMARASI İLE DOSYA SORGULAMASI YAPABİLİYORDUM DAHA ÖNCE BİR SİTEDEN YANLIZ ŞİMDİ BULAMIYORUM BİLEN VARMI O SİTEYİ E-DEVLET DEĞİL ONU BİLİYORUM

 279. 20/02/2010, 18:03

  >Sayın zaman olaylar istem dışında geliştiği için bazı itiraz gerekçelerine geç kalmışsın.Savcılığa nasıl bir suç duyurusunda bulundun mail olarak atarsan boş bir zaman da değerlendirme yaparım.teşekkürler

 280. 20/02/2010, 18:08

  >uyap vatandaş girişi

 281. 20/02/2010, 18:18

  >bir türlü bakamıyorum sayfa bitti yazıyor

 282. 20/02/2010, 18:35

  >oceon blue,uyap a gir sertiğfika uyarısı varsa kabul etvatandaş bölümüne gir sertifika uyarısı yine verirse yine kabul et hakkımda açılan davalar bölümüne bak…. eskiye göre format biraz değişmiş. İnt. expl. problem çıkarıyorsa opera kullansaygılar

 283. 20/02/2010, 18:37

  >birde vatandaş bölümüne tıkladığında imzasız girişe tıkla

 284. 20/02/2010, 18:45

  >girebildim en sonunda çok teşekkürler

 285. 20/02/2010, 19:09

  >sayın cüneyt sizce anayasa mahkemesi nezaman görüşür bu yasayı yada ret edermi yoksa esastan mı görüşür ayrıca mahkemede aramam düştü ama poliste hala aranıyorum bu nasıl iş anlamadım yav

 286. 20/02/2010, 19:39

  >SAYIN M.K UYAPTA TARAFLAR BÖLÜMÜNDE YALNIZ BENİM ADIM YAZIYOR ALACAKLININ KİM OLDUGUNU NASIL ÖGRENEBİLİRİM? UGUR01-AVC-İST

 287. 20/02/2010, 19:45

  >SAYIN 76 AVEA HATTININ ADIMIZA OLMASI NE GİBİ SORUN YARATIR.UGUR01-AVC-İST

 288. 20/02/2010, 19:58

  >arkadaşlar erken ibraza beraat kararı alan varmı?teşekkürler…

 289. 20/02/2010, 20:43

  >arkadaşım adına hiç olmasın işte sistemi sana kısaca anlatayım kim ne olursa olsun suçu ne olursa olsun avea hattıı var ise siste suçlunun adını yazıyorlar adı çıkmazsa anasının babasının eşinin kardeşinin adını yazıyorlar.numaraların uzerınde yoğunlaşıp en çok birbirleri arasında görüşülen numara tespit ediliyor sonra yakalamak istedikleri adamı sinek gibi avlıyorlar bu olay beni jitem kaçakcılık yaparken başıma geldi şimdi polislerde'de böyleymiş illede avea kullanacaksan hiç tanımadıgın bır adamın uzerıne al allah belanı ak parti eceli gelen it camii duvarına işermiş

 290. 20/02/2010, 21:03

  >CÜNEYT BEY İyi akşamlar dilerim geçen gün bir gün daha bekleyin diye bir not düşmüştünüz bu notun akibetiyle ilgili herhangi bir gelişme varmı menfi müsbet bir bilgi verirseniz çok hora geçer saygılarımla.ihtiyar

 291. 20/02/2010, 21:21

  >93 TEŞEKÜRLER-UGUR01

 292. 20/02/2010, 21:40

  >Yargıtay cgk kararını alamadık malum karışıklık var o bölgede, pazartesine kaldı..Taahhüt vermek isteyen arkadaşlarada şunu söylemekte fayda var.Bildiğiniz gibi Perşembe günü Anayasa mahkemesi, CHP iptal başvurusunu görüşecek, CHP isteminde yürütmenin durdurulması da var, her ne kadar CHP iptali istenen kanun maddeleri için yürütme durdurma talep etmiş sede Anayasa Mahkemesinin ilgili Yasanın Yürütmesini durdurma kararı vermeside olası, bu biraz imkansız gibi gözüksede, Aklada gelmiyor değil..CHP nin başvurusunda taahhütlerle ilgili geçici 2. madde ile ilgili herhangi bir iptal istemi yok, CHP nin yürütmeyi durdurma talebini ilgili maddeler açısından kabul etmesi taahhüt verecek arkadaşları etkileyeceğini sanmıyorum, ama fırsat bekleyen hakim ve mahkemeler bunu aleyhe kullanırlarmı, bir şey söylemek zor..Ama yasa yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa, Taahhüt için herkes Anayasa Mahkemesi kararını bekleyecek ve bu aşamada kimsede tahhüt veremeyecek..Bu süreci kaçak olarak tamamlamak zorundalar..Sonu güzel ama beklemesi sıkıntılı bir süreç olacak..Anayasa mahkemesinden kendine yakışır, hukuka evrensel hukuk kurallarına uygun bir karar gelecektir.. 2002 de tüm hukukçuları şok eden bir karara bir daha imza atmayacaklardır, ayrıca 2002 yılındaki kanunla bu günkü kanunun içeriği çok farklılaştı.Sıkıntılı ve bilinmez her şeyin olabileceği bir haftadayız,1-Anayasa Mahkemesi ilgili maddelerin yürütmesini durdurabilir..2-Yürütmeyi durdurmadan esasın incelenmesine karar verebilir.3-Yasanın tamamn yürütmesini durdurabilir.birinci seçenekte, mahkemeler uyarlama ve taahhüt için sıkıntı yaratmaya fazlaca başlayacaklar. bu aşikar.ikinci şık değişen bir şey olmaz.üçüncü şık Mahkemelerde dahil herkes bekleyecek, taahhüt, uyarlama talebi yok..

 293. 20/02/2010, 21:49

  >cüneyt bey ben kaçagım daha taahhüt vermedim.martta vermeyi düşünüyordum.yazınız beni terettüdde bıraktı.perşembe karar çıkabilirmi?biraz açıklarmısınız?

 294. 20/02/2010, 21:58

  >97gayet açık yazdım, karar sizin

 295. 20/02/2010, 22:08

  >cüneyt bey 1 şıkkın uygulaması haksızlık degilmi 1nisana kadar süre verdiler bizde süre kazanalım diye bekledik sitedede böyle telkin edildi.sizce 1 şıkkın olma olasılgı adaletsizlik degilmi?1 şıkkın olma olasılıgı oranı sizce kaçtır?

 296. 20/02/2010, 22:17

  >değerli arkadaşlarcüneytin yukarıdaki görüşlerine aynen katılıyorum…infazı olanlar bencede risk almasın ve taahhütlerini verip infazlarını durdursunlar…bu kazanılmış hak olacaktır aleyhe bir durumda etkilenmeyeceklerdir…my way

 297. 20/02/2010, 22:22

  >peki arkadaşlar bir şey saoracağım ben şimdi taahütname verdim ileride genel af çıktı veya çekte hapis kararı kalktı veya bu yasa değiti verdiğimiz tahhütname alacaklının elinde koz olurmu

 298. 20/02/2010, 22:24

  >my wayperşembe karar çıkarsa ben taahhütlerini yetişdirememki?1 şık çıkarsa bu adaletsizligi katlamak demek!inşallah böyle bir şaçmalık yapmazlar insanları 1 nisana kadar taahhüt vermeleriiçin rahat bırakırlar!

 299. 20/02/2010, 22:26

  >….99…adaletli bi sonucun çıkacağını bilebilsek zaten sorun kalmıyor…fakat eğer erteleme ile ilgili maddenin de yürütmesi durdurulursa kaçak durumda olanlar için karar çıkana kadar sorun yaratabilir…bu şu anda tahhüdün ilerde yaratacağı olası sorundan daha büyük bir risk gibi görünüyor…bu kötü senaryo ama artık en olumsuz senaryolara alıştırdılar bizi…my way

 300. 20/02/2010, 22:33

  >sayın uğur01 90 daki yazınızuyapta sanık bölümünde siz görünüyorsanız bir alt satırda müşteki bölümünde alacalklı ve vekilinin ismi yazarsaygılar

 301. 20/02/2010, 22:54

  >AVEA DAN OLAN HATTIMI MALUM SIKINTILARDAN DOLAYI 3AY ÖDEYEMEDİM İCRA GÖNDERMİŞLER EVE.7GÜN İÇİNDE ÖDEYİN VEYA TEMİNAT VERİN DİYOR.BENZER SORUNLARI OLAN BİR AKIL VEREBİLECEK ARKADAŞA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.ALİ34

 302. 20/02/2010, 22:57

  >ben sizi dinledim bekleyin bekleyin dedinizşimdide sorun çıkabilir diyorsunuzbu insanları yanıltmak degilmiben sizin sözlerinize güvendimöyle hareket ettimbu sorumsuzluk degilmiinsan harcamak degimibizi daha önce uyarsanız ben bu kadar beklemezdimyanlış yaptınız

 303. 20/02/2010, 23:02

  >….106….bizde senin gibi bekledik….ve hiç birimiz müneccim değiliz…anayasa mahkemesinin ne zaman gündeme alacağını bilemeyiz…ayrıca cüneytin yazdığı gibi erteleme ile ilgili bir karar çıkmayadabilir…fakat böyle bir risk var ve taahhüt vermetyede yeterli süre var…sonuçta mahkeme perşembe günü ve sitede taahhüt dilekçeleri mevcut….bu bir risk ve bunda son kararı herkes kendisi verecek….my way

 304. 20/02/2010, 23:07

  >106 bende taahhüt vermedim, niye bundan başkaları sorumlu olsun seni tutanmı var? her zaman gidip verebilirsin,bu sitede kimse kimseye yanlış yapmaz.

 305. 20/02/2010, 23:08

  >değerli arkadaşlarmalum kişi gene yorumlamış durumu CHP bu yasanın iptal olacağından ümitli değilmiş…öylesine başvuru yapmış…KAST eklenmiş ve iptal olmama ihtimali varmış…yani nedense düne kadar ne savunduysa tam tersini söylemeye başladı…CHP nin başvurusunda en önemli gerekçe belli adli para cezasının hapis cezasına çevrildiği için…anayasanın 38/8 maddesine aykırılığı…orada kast falan geçmiyor…CHP gerekçesindede bu yok…ama bereket sitesini okuyan olmadığı için bu yol göstermelerini kaale alan bi üye olmayacaktır…ancak bir aklı evvel ana muhalefet partisinin bu iptal olmaz ama biz genede bi götürelim mantığı ile hareket edeceğini düşünür…artık söyleyecek söz bulamıyorum…my way

 306. 20/02/2010, 23:08

  >SAYIN M.K TARAFLAR SUTUNUNDA 2DAVAMDA TEK SATIR VAR.MÜŞTEKİ BÖLÜMÜ YOK DİGERLERİNDE DEDİGİNİZ GİBİ.ONUN İÇİN ANLAYAMADIM. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.UGUR01-AVC-İST

 307. 20/02/2010, 23:17

  >tutan yoktu akıl veren vardı benim 50 tane dosyam var avukat tutacak paramda yok sitenin söyledklerine göre davranıyordumbekleyin dediler bekledik zaman kazanalım dediler şimdide müneccim degiliz diyorlarmadem bilmiyorsun akıl vermiyceksininsanları yanıltmak iyi birşey degil

 308. 20/02/2010, 23:27

  >….111….bu siteyi takip ediyorsun geçen hafta bile ben kendi adıma taahhütleri hazırlayacağımı yazdım…CGK daki kararı beklemek gerekiyordu bekledik…çünkü esas inceleme olsa idi olay kapanabilirdi…fakat şu da bir gerçek bu sitede hala bekleyen insan lar evet var ama en azından davalarının hangi mahkemelerde olduğunu biliyorlar…tekrar yazıyorum…anayasa mahkemesinin haftaya görüşeceğini bilmek imkansız idi…şimdi haftaya görüşüleceğini biliyoruz…taahhüt vermek için yeterli süre var..p. tesi vermeye başlayabilirsin…..my way

 309. 20/02/2010, 23:28

  >111 DOSTUM SAÇMALIYORSUN LÜTFEN UGUR01

 310. 20/02/2010, 23:30

  >306-311 yorumcu sanırım aynı kişisin. Anladığım kadarıyla siteyi karalamaya çalışıyorsun.Bu sitede kimse kimseyi yönlendirmiyor. Sadece aldığı bilgileri ve yorumları bizlerle paylaşıyor. Bu paylaşan saygıdeğer arkadaşlar sayesinde birçok insan birçok doğru şeyler öğrenmişlerdir ve faydalanmışlardır. A.D.

 311. 20/02/2010, 23:31

  >111bir çok çekle ilgili site varoralarıda dolaş elbet seni yanıltmayan bir site bulursun daha önünde 4 gün varanladınmı kardeşşbir yudum huzur

 312. 20/02/2010, 23:37

  >Benim infazda 4 dosyam var, ben şahsen vereceğim taahhütlerin ileride bağlayıcı olacağından çekindiğim için risk alıp vermedim, son güne kadarda vermeyi düşünmüyorum ama sonuçlarından da kimseyi suçlayamam.

 313. 20/02/2010, 23:47

  >ben kimseyi karalamıyorumbu site güvendigim bir siteydi 115 yazan zat siz başka sitelerdende akıl aldıgınız belli ben bu siteyi takip ediyorum.pazartesi gidicemde 50 tane dosya nasıl perşembeye kadar biter onun telaşı sardı.yoksa siteyi karalamak gibi bir saçmalık yapmaya ben tenezzül etmem.SÖZ SAHİBİNE AİTTİR!

 314. 20/02/2010, 23:50

  >111 ofluoğlunun adamı veya taa kendisi…anlamamak mümkün değil.. ee bree gafill.. 50 dosyası olan biri ghiçmi kulağı delik olmaz hiçmi sağa sola sormaz.. kaldıki sitede 10 gündür taaahütleri hazırlayın diyorlar..ben vermeyeceğim..borcum yokkk..hatır çekii..kanun sadece çeki keşide ettim diye ceza verdi..alacaklı ile herhangi bir borç ilişkim yokk.niye çek bedeli be 5 tıllık faizi cari hale getirip üstleneyim..ben taahhüt falan vermeyeceğim..m. aydın

 315. 20/02/2010, 23:51

  >pardon 117 o zaattt değilsen .özür dilerim..m.aydın

 316. 20/02/2010, 23:56

  >slm arkadaşlar 4 yıldır adli para cezası çıkmış ama hapise çevrilmemiş,bir müzakere yazısı yazmışlar bekliyorlar, beklemede bir cezam var ,taaahüt vermelimiyim..AASAA

 317. 20/02/2010, 23:57

  >sn.mk,benim dosya bilgilerimde sanık ve katılan var müşteki yok,katılan demek acaba yeni kanuna göre şikayet hakkı olmayan olabilirmi? AASAA

 318. 21/02/2010, 00:03

  >SEVGİLİ ELEŞTİRİ YAPAN ZATLAR GİDİN ELEŞTİRİNİZİ BU ÇEK KANUNU YAZANLARA YAPIN. AYLARDAN BERİ BİZE IŞIK VEREN ÜMİT VEREN SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARA DİL UZATIP TERBİYESİZLİK YAPMAYIN BİZ BU İNSANLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ.BU İNSANLARIN SAYESİNDE DOĞRU HAREKETLER ETTİK HATTA AVKTLARDAN BİLE FAZLA BİLGİ ALDIK AVKTLARA BİLE BİLGİ VERDİK.AYIP DENEN BİR ŞEY VAR YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME.ihtiyar yorumcu

 319. 21/02/2010, 00:04

  >sn.117 siz telaşınızla siteyi sorumlu tututup suçluyorsunuz.Emin olun birçok insanın durumu sizden farklı değil. ama bu sitenin sorumluluğundan kaynaklanmıyor. Sadece bilgileri doğrultusunda yorumluyorlar, kimseye şöyle yapın böyle yapın diyen yok.hepimize kolay gelsin. A.D.

 320. Aa
  21/02/2010, 00:04

  >106 ve 111 de yazan aynı kişi olduğun yazı karakterinden belli.Her kimsen kendini küçük düşürüp alçalıyorsun.Gülüyorum yazdıklarına sadece.Kimse kimseye taahhüd verip vermeme konusunda diretmedi kendi hür vicdanlarına bıraktı.Kaldıki pazartesi sabah erken kalk bir top A-4 kağıdı al heralde mahkemelerinin nerde olduğunu en azından araştırmışsındır.En çok olan mahkemeden başla vermeye taahhütlerini avukat tutacaksın diye bir mecburiyetinde yok.Ama burda moral bozacağını sanıyorsan yanılıyorsun gülünç duruma düşüyorsun:)

 321. 21/02/2010, 00:06

  >ofluoglunu tanımamgafil hiç degilim insanlara gafil demek kolay degildir bu sözü böyle ucuz kullanan GAFİLevet dogru 50 dosyam var harbiden battım harbiden magdurum FASULYEDEN MAGDURLARDAN DEGİLİM!

 322. 21/02/2010, 00:41

  >125 kardeşim ne dememizi bekliyorsun ..

 323. 21/02/2010, 01:21

  >121,senin davanda sen sanıksın katılan her kim ise o şikayet eden veya avukatıdır. bunun başka tarafı yokki….Polemiğe konu olan yazıları yazan arkadaş. Söylenen şudur. kimseye zorla bekle denmedi ve beklemekten yana olanlar aynı zamanda kendileride beklediler. Hala bekleyenler ve taahhüt vermeyeceklerde var bende dahil. şimdi 50 dosya diyorsun. Tahhüt örneğini al yaz 50 tane fotokopi çektir sadece mahkemesi ve dosya nolarını değiştireceksin başka birşey yok. mahkemenin olduğu her ile gitmen gerekmiyor. Bulunduğun yerdeki Asliye Ceza Mahkemelerini muhabere olarak kullanıp taahhütlerini verebilirsin.dosyalarını toparlamakta zorlanıyorsan pazartesi sabah ptt ye git bir e devlet şifresi al Türkiye gov.tr ye girdiğinde tüm dosyalarını göracaksin hepsini not al ve taahhütlerini ver.kaldıki Cüneyt bey yazmıi zaten Anayasa mahkemesi yürütmeyi durdurursa o sorunu yaşarsın ve tahhüt maddesiyle ilgili türütmenin durdurulması talebide yok zaten CHP nin verdiğiğ dilekçede. Uyarı sadece en kötü olasılık düşünülerek yapılmış bir uyarıdır. Ve bu sitede kimse kesinlikle şöyle yapın dememiştir. Burda yorum yapanlar avukat değiller kaldıki avukat dahi olsalar bazı gelişmeleri tahmin etmek ve buna göre karar vermek imkansızdır. Burada yazanlar tecrübeleri ve bilgileri dahilinde öneride bulunmuştur kimseyi zorlamamıştır. bu nedenle eleştiriye evet ama acımasızlığa hayır. 50 dosyanla ilgili tahhüdü bir günde verebilirsin ardınıda takip edeceksin yetişir merak etme. üstelik Anayasa mahkemesi bu başvurunun ilk görüşmesini yapacak daha keşke neticelendirse bir günde ama sanmıyorum.Biz vatandaşken bunları yaşıyoruz. Bak savcılar tutuklanıyor, onları tutuklatan savcıların yetkileri ellerinden alınıyor. Üstelik bunlar savcı tüm yasaları en iyi bilmesi gereken insanların başına bunlar gelirken burda iyiniyetle sorulan sorulara gece gündüz demeden cevap verip insanlara yardımcı olmaya çalışan emekçilere bu yönlü bir eleştiri eleştiri sınırlarını aşmakta ve acımasız tabirini haketmektedir. kusura bakma… Şunuda bilki şu anda bu duruma rağmen tahhüt vermeyecek insanlar var bende dahil.saygılarımla saygılarımla

 324. 21/02/2010, 01:32

  >ArkadaşlarımTaahhüt verme konusunda, herkez tahhütleri verin, bunun bir riski yok, aranan arkadaşlar sıkıntıda olan arkadaşlar taahhütleri versinler bu onlara 3 yıllık bir özgürlük sağlardediğimi biliyorsunuz.taahhütname örneklerini, vekaletname örneklerini olurda korkuyla veya riske girmemek açısından adliyeye gidemeyenler için avukat isimlerini spor olsun diye yazmadık siteye.

 325. 21/02/2010, 02:05

  >kusura bakmayınbiraz saçmaladımaslında öfkem size degilözür dilerim kırdıysamiyi geceler…

 326. 21/02/2010, 02:35

  >Burda özürlük bir şey yok..Herkezin canı burnunda, bu bir hayatta kalıp kalmama meselesi, hapse girmek kaçak yaşamak yenilir yutulur hafife alınır şeyler değilDoğaldırki insanlar öfkelenir kızar, zaten iflas etmiş üstünede yıllardır kaçak yaşamak zorunda kalmış, hiç kimsenin bu durumda karşı tarafın ruh sağlığını kızmalarını sorgulamak durumunda olmadığını düşünürüm, anlayışla karşılamak durumundayız, bu platformda hiç kimse hiç kimseye kızamaz üzemez, şartlarımız bunu gerektiriyor.

 327. 21/02/2010, 02:40

  >arkadaşlar kafamız o kadar doluki ne okuduğumuz aklımızda kalıyor ne bildiğimizi hatırlıyoruz ALLAH hepimizi kurtarsın. Bende taahhüt vermeyenlerdenim ama pazartesi vermeye başlamayı düşünüyorum sorum Taahhütname örneğinde tarih …Ocak 2011 gözüküyorya o tarihi verdiğimiz tarihten bir yıl sonra ve 2.yıl sonrayımı yazıyoruz. yani pazartesi vereceğimi düşünürsek 22.Şubat 2011…22.Şubat 2012 gibimi olacak öyle ise eleştiren arkadaşa sormak isterim bak 2 ay daha kazanmışız bunda ne gariplik var kimseyi eleştirmenin anlamı yok sen şimdi ANAYASA MAHKEMESİ.yürütmeyi durdurmazsa niye taahhüt verdirdiniz dersin kimse müneccim değil farkında isen Sn. Cüneyt ve Myway diyorlarki yürütmeyi durdurursa diyolar olmayabilir ama ihtimal var deniyor Ülke o hale geldiki kimin ne yapacağı belli olmaz garantisi varmı yarın sabah Başbakan veya Genelkurmay Bşk.nın tutuklanmayacağının düşünülenlerin içinde yok demeyin birkaç gün önce Habertürk sitesinde Başbakan tutuklanabilirmi diye haber yapılmıştı bir arkadaşımız güzel yorum yapmıştı BİNDİK BİR ALAMETE GİDİYORUZ KIYAMETE,,,,SAYGILAR……

 328. 21/02/2010, 03:07

  >MERHABA ARKADAŞLAR BU SİTEYE GİRİPTE NE OLUP BİTİYOR DİYE BAKAN , SIKINTILARINI BELİRTEN,DERDİNE DERMAN ARAYAN TUTUKLAMASI OLUP TUTUKLAMASI ÇIKMAK ÜZERE OLAN , BORÇ YÜZÜNDEN HERŞEYİNİ KAYBETMİŞ VEYA KAYBETMEK ÜZERE OLAN İNSANLAR BİR ÇIKIŞ YOLU ARARKEN BİRDE BUNLARIN YANI SIRA BEN BU BATMIŞ ,EKMEK PARASINA MUHTAÇ İNSANLARDAN NASIL BİR RANT ELDE EDERİM DİYE ÇABA GÖSTEREN VATANDAŞLAR YOKMU ONLARIN VAR OLMALARINI BIRAKIN BİR TARAFA VARLIĞINI HİSSETMEK KAHREDİYOR İNSANI. SAYGIDEGER ARKADAŞLAR SİZLERE BİŞEY ANLATMAK İSTİYORUM. BİRGÜN KOSİAD DİYE BİR KURULUŞUN VARLIGI VE YAPTIKLARI HAKKINDA BİR ARKADAŞTAN BİLGİ ALDIM YERLERİ ATAŞEHİRDE Bİ SİTEDE ORASI RANT ELDE ETMEK İSTEYEN RAHMİ OFLUOGLUNA AİT BİR İŞ YERİ VE KENDİ BÜNYESİNDEKİ AVUKATLARIN BULUŞMA ADRESLERİ SANIRIM , ÖYLE BİR YERKİ RANDEVUSUZ GİDERSEN KAPIYI BİLE AÇMADIKLARI BİR YER NEYSE FAZLA UZATMAYAYIM GİTTİK ZİLE BASTIK AÇMADILAR TELEFON ETTİK TELEFONA SUNA TAVLAŞOGLU ÇIKTI VE KAPIYI AÇTIRDI.GÜZEL BİR KARŞILAMA OTURDUK ÖNCELİKLE SORUNLAR Bİ GÜZEL ANLATILIP NOTLAR TUTULDUKTAN SONRA BÜTÜN DAVALARIN KENDİ AVUKATLARI TARAFINDAN UYGUN BİR FİYATLA HALLEDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER ÇOK GÜZEL BURAYA KADAR HERŞEY ÇOK NORMAL.İŞİN ENTERESAN YANI BİZİ ORAYA DAVET ETTİKLERİNDE AVUKAT KONUSU GÖRÜŞMEYE DEĞİL KOSİADIN İŞ ADAMLARINI ÜYE ETMEK İSTEDİKLERİNİ VE ONLARA MANEVİ DESTEK OLABİLECEKLERİ KONUSUNDA BİR BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAYA GİTTİK. BİZE ÖYLE BİR ANLATTILARKİ KOSİAD VARMIŞ ADINI DUYAN TİTRİYORMUŞ VAY ANAM VAY HEMDE NE TİTREME. ADAMLAR KORKULARINA KAPIYI AÇAMIYORLAR KİMLERİN CANLARINI YAKTILARSA,ÖGRENDİKKİ ADAMLAR ASIL AMACI KENDİ BÜNYELERİNDEKİ İŞ YAPAMAZ BOŞTA DURAN KİMSENİN KENDİLERİNE DAVA VERMEDİKLERİ AVUKATLARA PARA KAZANDIRMAKMIŞ AMAÇ.ARADAN BİR KAÇ GÜN GEÇTİ BİRDE SUNA TAVLAŞOGLU MSN DEN E-ŞİFRE AL BANA GÖNDER SENİN DAVALARI İNCELEYECEGİZ DEMEZMİ DEDİM HAYIRDIR E-ŞİFRE DE NE OLUYOR POSTANEDEN 1 TL VERİP ALIYORSUN ONUNLA SENİN ADINA AÇILMIŞ TÜM DAVALARI GÖREBİLİYORUZ ,DEDİM BENİM TUTUKLAMAM VAR BEN E-ŞİFRE FALAN ALAMAM BAŞIMA BİR İŞ GELİR SONRA BENİ KİM KURTARACAK,DEDİ BİZ NE GÜNE DURUYORUZ YOK KALSIN NE BEN İÇERİ DÜŞEYİM NEDE SİZ BENİ KURTARIN DEDİM .. BU SİTEYİ KULLANAN MAGDUR MAGDUR YAKINLARI VE MAGDUR OLMAYA ADAY TÜM ARKADAŞLARA SESLENİYORUM AV.RAHMİ OFLUOGLU NUN BURADAKİ SATAŞMALARINA KARŞILIK VERMENİZ VE KENDİ SİTESİNE GİRMENİZ İÇİN ELİNDEN GELEN HERŞEYİ YAPIYOR BU OYUNLARA GELMEYİN SİTESİNE GİRMEYİN KÖTÜLERİN EMELLERİNE ULAŞMASINI ENGELLEYİN KAALE ALMAYIN . BİZLERİ BU DURUMLARA DÜŞÜRENLERE LANET OKUYORUZ PEKİ BU BİZ MAGDURLARIN ÜSTÜNDEN RANT SAGLAMAYA ÇALIŞAN AV.RAHMİ OFLUOGLUNA DA LANET YERİNE CEVAP VERMESEK VE SİTESİNE GİRMEYİP EMELİNE ULAŞMASINA İZİN VERMESEK NASIL OLUR TEKRAR SÖYLÜYORUM OYUNA GELMEYİN BU SİTE HERKESİ AYDINLATACAK VE HERKESE IŞIK TUTACAK BİR SİTE..UNUTMADAN ŞUNUDA BELİRTEYİM SİTE YÖNETİCİLERİNE ATIFTA BULUNANDA SAYIN OFLUOĞLU VE YANDAŞLARIDIR… BİLGİLERİNİZE….HEPİNİZE SAYGILAR

 329. 21/02/2010, 08:59

  >iyi sabahlar aslında bizim hatamız girişimci olmak değilmi ben bu ülkeyide kanunlarınıda anlamıyorum.ne büyük suç işlemişiz be arkadaş git devlet memuru ol maaşlı çalış ama girişme çünkü girişene girişiyorlar.bir tek çek mevzusunda değil herşeyle girişiyorlar gelde iş yap ben şuna inanıyorum bu ülkede her 100.000 kişiden anca bir kişi parası olsa dahi borcunu ödemez 99.999 kişi parası olsa öder çekini senedini borcunu kredisini yanlışmı düşünüyorum kim borçla yaşamak isterki.sanki krizi biz çıkardık herşey zincirleme gelişti batan batana kimse ödemelerini alamadı ödemede yapamadıneyse benim sormak istediğim bişi var diyelimki hakkımızda tutuklama emri var aranıyoruz bu yeni kanuna göre taahhüt verdiğimizde hakkımızdaki hüküm adli sicil kaydımızda görünürmü iş yapacam borcumu ödicem nereye gitsem benden sabıka kaydı belegesi isticekler acil cvp verirseniz sevinirim bilen varsa tabi herkesin kafası karışık çünkü saygılar

 330. 21/02/2010, 10:02

  >efendim, bu hafta uyap üzerinden yaptığım taramada benim hakkımda 7 tane çek ceza davasının sonuçlandığını gördüm,hemen ertesi günü izmire gittim mahkemelerden tebligatın bana yapılmadığını ve temyiz hakkımın olup olmadığını sordum yok kararlar kesinleşmiş dediler.gerekçeli kararları aldım ve döndüm.ancak kafam şu noktada karışıyor;bu davalar başladığında ve sonuçlanana kadar ben çek cezam nedeniyle cezaevindeydim.cezam bittiği için 8 aralıkta tahliye oldum ardından 14 ocakta tekrar girdim ve taahüt edip 5 gün sonrada çıktım.bu dosyaların karar tarihleri haziran,ekim,kasım ve aralık olmak üzere çeşitli tarihlerde.1-ben ceza evinde olduğum için bana tebliğ edilmiş olsaydı ben duruşmalara katılıp kendimi savunabilirdim bu nedenle savunma hakkım elimden alınmış değilmidir.2-eğer kararlar bana tebliğ edilmiş olsaydı ki adresim belli cezaevindeyim temyiz edebilirdim. temyiz hakkımda elimden alınmış durumda.3-uyaptan bakıldığında benim cezaevinde olduğum zaten görülmektedir neden gerekli tahkikat yapılmamıştır.yani ben bu durumda ne yapabilirim.temyiz hakkımı nasıl geri alabilirim.lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.ALİ

 331. 21/02/2010, 11:53

  >ALİ GÜNYADIN MERHABAcezanın verildiği asliye cezaya tebligat yapılırken cezaevinde oldğunu belirtir bir dilekçe ile başvur.genelde hakim reddediyor.ama sen bir üst mahkeme olan ağır cezaya asliye cezanın kararını itiraz dilekçesi yazarak ver çok kısa süre içerisinde yapılan tebligat iptal edilerek sana temyiz hakkı verilcektir…bu konu çok açık ve net..işleyiş böyle olacakgeçen ay ankarada bizim başımıza geldiolumlu sonuç aldıkahmet ateşaklına takılan bir şey olursa bana mail gönderahmetates15@hotmail.com

 332. 21/02/2010, 12:26

  >SEVGİLİ HAKAN KARDEŞİM, BAK RAHMİ AMCAN SANADA KIZMIŞ,DOGRUYU SÖYLEDİNMİ, ÜÇ KAGITLARINI YÜZLERİNE VURDUNMU SENDEN KÖTÜSÜ YOK. SEN DÜNE KADAR İYİ NİYETLİ YAKLAŞIYORDUN, TEK YUMURTA İKİZLERİ ERKAN KARDEŞLERE İYİ DÜRÜST DİYORDUN. O ŞAHISLAR BİZİ İŞ BİLMEMEZLİKLE, İŞLERİMİZİ YÖNETEMEDİĞİMİZDEN BASİRETSİZLİĞİMİZDEN BATTIGIMIZI PİYASADA İŞ YAPAMADIGIMIZI YAZIYORLARDI.BRE DANGALAK ADAMLAR, EVET BİZ BATTIK AMA KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİK, SON KURUŞUMUZA KADAR BORCUMUZU ÖDEDİK, KENDİMİZİ SAGLAMA ALMADIK, PARA KAÇIRMADIK, EGER BU ENAYİLİKSE EVET BEN ENAYİYİM, AMA DÜRÜSTÜM, SAHTEKAR OLMAKTANSA ENAYİ OLMAYI YEGLERİM. EGER SİZİN GİBİ ART NİYETLİ OLSAYDIK KAPALI ÇARŞİIDA BİZİMDE DÜKKANIMIZ OLUR, İŞLERİMİZ DEVAM EDERDİ, YADA BORCUMUZU ÖDEMEZ 1.5 TRİLYONA YAT YAPTIRIRDIK.TUZU KURU YAŞLI AVUKAT AMCAM, SEN NE KADAR YÜCE BİR İNSANSIN Kİ KENDİNİ BİZLER İÇİN FEDA EDİYORSUN, RAHATINI BOZUYOR, MESAİNİ BİZLERE HARCIYORSUN, GALİBA BİZİM KAPASİTEMİZ SENİ ANLAMAYA YETMİYOR.YAHU SENİ KİMSE ZORLAMIYOR, SANA BİZLERE İYİLİK YAP DİYENDE YOK, KENDİNİ Nİ PARALIYORSUN Kİ BIRAK BU ENAYİ MAGDURLAR SÜRÜNSÜN, DEVLET CEZAEVİNE ATSIN, O ZAMANDA SEN KARNINI KAŞI KÖŞENE OTUR OH ÇEK, BU MİLLET SENİ ANLAMAZ AMCACIM KENDİNİ ÜZME YORMA, YAŞLI KALBİN BU KADAR STRESE DAYANMAZ. CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAATINDAN OLUMLU SONUÇ ÇIKMASIN SANANE GİT KEYFİNE BAK, GÜL OH ÇEK, YETERKİ BİZDEN UZAK OL, AVANELERİNLE OYALANACAK BAŞKA İŞLERE BAK.HAKAN KARDEŞ BU ADAMLAR İÇİN KENDİNİ ÜZMEYE DEGMEZ, BAK SONRA SANADA TELEFON AÇAR ÜSTÜNE ADAMLARINI SALAR SENİ TEHDİT EDERLER. OLMADI YAŞADIGIN ŞEHİRDEN MAFYA FALAN BULUR ONLARLA SENİ TEHDİT EDERLER.YAHU BU ADAMLAR UYANIK BAKIYOR SİTESİ İŞ YAPMIYOR, REYTİNGİ DÜŞMÜŞ, GÜNDEME GELEBİLMEK İÇİN SALDIRIYORLAR. ARTIK İŞİN RENGİ DEGİŞTİ, KİM BU SAATTEN SONRA O MALUM ZATLARI BU SİTEDE SAVUNUR O ZAMAN DİŞE DİŞ, GÖZE GÖZ.O MALUMLAR LEHİNE BİR SATIR YAZANA EN AGIR HAREKETİ ŞAHSEN YAPACAGIM, SONUCU NE OLURSA, NEREDE SONLANIRSA, BİZLER CEZA YATMAYA ALIŞTIK, KAYBEDECEK BİR ŞEY YOK, KAYBEDECEK MENFAATLERİ OLANLAR DÜŞÜNSÜN. BU SAATTEN SONRA HERKES ATTIGI ADIMA DİKKAT ETSİN. HERKES BİR ŞEKİLDE TAAHHÜT VERSİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İNAYETİNİ BEKLEMESİN.ŞU YAKALANMA BELASINI ORTADAN KALDIRSIN. İNANIYORUM Kİ BU MÜCADELE YAŞLI AVUKATA, AVANELERİNE, ŞAKŞAKÇILARINA, HAKLILIGIMIZI GÖRMEK MİSTEMEYEN HUKUKA, MAHKEMELERE, YARGIÇLARA, LOBİLERE, TEFECİLERE, BARO VE BANKALARA RAGMEN BAŞARIYA ULAŞACAKTIR. BİZLER MAZLUMUZ,ZULÜM GÖRÜYORUZ, ZALİMİN HASMI ALLAHTIR, HERKESİN BİR HESABI VARSA ALLAHINDA BİR HESABI VARDIR. GÖRELİM MEVLAM NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER.

 333. 21/02/2010, 12:30

  >134 İADEİ MUHAKEME İÇİN MAHKEMEYE MÜRACAAT ETMEK İÇİN HAKLI NEDENLERİN OLMASI GEREKİR. BUDA SENİN DURUMUNDA MEVCUT. CEZAYI VEREN MAHKEMEYE MÜRACAAT ET, TEMYİZ YOLUNU AÇILMASINI İSTE HAKLISIN MUTLAKA HAKKIN İADE EDİLECEKTİR. İÇERDEYKEN BİR ARKADAŞIMIZA YAPTIGIMIZ MÜRACAAT VAN VE İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNCE HAKLI BULUNDU, TEMYİZ YOLU AÇILDI, MAHKEMELERDE DİLEKÇE OLMADAN İŞLER YÜRÜMEZ, HAKKINI ARAYACAKSIN. AYRICA 50 DOSYASI OLAN ARKADAŞA SESLENİYORUM, BENİM 120 DOSYAM VAR VEDE BUNU BİR GÜNDE HALLETTİM.YARDIM İSTERSEN samikal42@hotmail.com

 334. 21/02/2010, 13:25

  >SAYIN RAHMİ AMCACIGIM, YORUMLARI İŞİNE GELDİĞİ GİBİ ELE ALIYORSUN, BELDEN AŞAGI VURMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞSİN. BEN SADECE DOGRULARI YAZDIM.NİYE BU KADAR ISRARLISIN ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM. BANA GAZ VERME, GAZA GELMEM, BU YAŞTAN SONRADA KİMSEYE KENDİMİ İSBAT ETMEYE GAYRETİM YOK. TANIYANLAR YETERİNCE TANIYOR. MHP ESKİSİ DEMİŞSİN EVET, BEN BU GÜNKÜ KORKAK MHP Yİ KABUL ETMİYORUM. BU BENİM SORUNUM. KORKAK DEMİŞSİN SANA SADECE GÜLÜYOR VE ACIYORUM. KEM SÖZ SAHİBİNEDİR. BURDA BİR SÖZ VAR ÇİNGEN ÇİNGENLE KAPIŞMAYINCA KASNAK KİMİN KAFASINA GEÇER BELLİ OLMAZMIŞ. BU KADAR TEPEDEN BAKMA, KİBİRLENME UMMADIK TAŞ BAŞ YARAR.

 335. 21/02/2010, 13:55

  >SAYGIDEGER SAMİ ABİCİM SEN HİÇ ÜZÜLME BEN BUGÜNE KADAR KORKTUGUM İŞİ YAPMADIM KİM NE ELİNDEN GELİYORSA YAPSIN BEN DOGRULARI SÖYLÜYORUM MAFYAMI GÖNDERİR TEHDİTMİ EDER NEYİ BAŞARABİLİYORSA YAPSIN İSTERSE ADRESİMİ BİLE VEREBİLİRİM.ONUN DERDİ EKMEGİNE TAŞ KOYUYORUZ YA ONDAN BİZ ELEŞTİRİLERE AÇIGIZ RANT PEŞİNDE DEĞİLİZ…

 336. 21/02/2010, 13:57

  >SAYIN SAMİ KAL OFLUYU NEDEN KAALE ALIP CEVAP VERİYORSUN BOŞ VER KENDİ YORUMLASIN KENDİ OKUSUN SİTESİNE BİLE GİRMEYE DEGMEZ.

 337. 21/02/2010, 13:59

  >HERKESE İYİ PAZARLAR ,4/2/2010 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ ŞİŞLİ 14. ASLİYENIN YAPTIĞI ÇEK KANUNUN 5/1 İLK İKİ TÜMCELER İLE İLGLİ İTİRAZI ŞİŞLİ 14 ÜN YETKISIZ OLMASI SEBEBİ İLE BAŞVURUSUNU REDETMİŞTİ.ANCAK ANAYASA MAHKEMESİNİN 25 /02 /2010 TARİHİLİ GÖRÜŞME GÜNDEMİNDE ŞİŞLİ 14 ASLİYENIN İTİRAZI YİNE GÖZÜKÜYOR.KONU İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR BİR YORUM YAPABİLİRLERMİ.

 338. 21/02/2010, 14:17

  >SAYIN ARKADAŞLAR OFLU BİZİM YALANSIZ DOLANSIZ ANLATTIKLARIMIZI SİTEDEN ALARAK KENDİ SİTESİNDE BAŞINA BİR BAŞLIK ATARAK YAYINLAMIŞ DUYUMLARIM BU YÖNDE.ARKADAŞLAR BENİM OFLU İLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK HÜSÜMETİMDE YOK BEN GERÇEKLERİ ANLATTIM SUNA TAVLAŞOGLU VE RAHMİ OFLUOGLU BERABER RANT PEŞİNDELER YAPTIKLARINIZI İNKAR ETMEYİN. BANA YALANCI KİMSE DİYEMEZ ASIL YALANCI SİZLERSİNİZ BENİM TAAHHÜT VERMEDEN İNFAZLARIMIN DURDURULDUGUNU ÖGRENDİNİZ VE KARARIN BİZİM SİTEDEN ÖNCE SİZİN TARAFINIZDAN YAYINLANABİLMESİ İÇİN TA TOKAT ADLİYESİNİ AYAGA KALDIRDINIZ AMA NAFİLE ÇÜNKİ SİZLER BİR HİÇSİNİZ VE HEP ÖYLE KALACAKSINIZ.

 339. 21/02/2010, 14:38

  >Arkadaşlar İstanbul Üsküdar adliyesinde bir dosyam var fakat çek tarihini ve miktarını hatırlamıyorum ben Ankarada oturmaktayım.Ne yapmam lazım muharebe ile göndereyim fakat cvp geç gelebilirmi? nasıl hareket edeyim.

 340. 21/02/2010, 15:31

  >selam arkadalar,ben kayser nin develi ilçesinde mobilya fabrikası işletiyorum.2009 un 2.ayında kayseride yakut orman urünleri diye bir şirketle,sıralı çek karşılığında 45.000tl lik mal sözleşmesi yaptım.sözleşmede:malın teslim tarihlerini ve çek seri numaraları ile birlikte sözleşme imzaladık.malımın 10gün içinde gelmesi gerekirken sözleşmdeki süreden 1 ay geçti.ama bu arada şirkete sürekli gidip geldim.şirket müdürü, sen kafanı takma en kısa zamanda malın veya çeklerin tekrar iade edilecek diye beni oyaladı.ama bu arada şirket ortaklarından bir tanesi intihar etti.bende bunu duyunca: hemen avkatımla görüşüp elimdeki sözleşme ve sipariş formu ile, develi cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum ve çeklerimin iptalini istedim.ardan bir müddet sonra,kayseri yakut orman ürünlerinden mahkemeye katılan olmadı ve hakim 10 parça çekimden 6 tanesinin iptaline 4 tanesinin davasının sürmesine karar verdi.sonra dört tanesi bursa inegölstarvod orman ürünleri diye bir firma bana icra yoluyla dava açtı.davam,4 ay sonra karara bağlandı.(starvod orman ürünlerine ödenmesi)diye şu anda bende kararın sonucunu temize gönderdim.bu konuda bana yardımcı olacak arkadaşların bana yazmasını rica ediyorum.bana yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekür ederim.msn adresim: (adim_mobilya_nihat@hotmail.com)

 341. 21/02/2010, 16:05

  >144 KARDEŞİM, SENİN SORUNUN ÇEKLERİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA GEÇMESİNDEN KAYNAKLANIYOR, BU NEDENLE İCRA OLAYINI ENGELLEYEMEZSİN, TAVSİYEM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE MENFİ TESBİT DAVASI AÇMAN,BU YOL UZUN VE MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ. AMA MÜCADELE ETMEK LAZIM, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE GİDEREK, BU BBELGEYLE İCRA MAHKEMESİNE İCRANIN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇABİLİRSİN.

 342. 21/02/2010, 16:27

  >SAYIN SAMİ KAL YARIN E-DEVLET ŞİFRESİ ALIP TAAHHÜT VERECEĞİM.BAZI ARKADAŞLAR BÜTÜN BİLGİLERİN OLMADIĞINI YAZIYOR. DOĞRULUĞU NEDİR. İKİ KELİMELİK BİRŞEY YAZARSAN SEVİNİRİM

 343. Aa
  21/02/2010, 16:34

  >Sy.Hakan Akbulut Sy.Sami Kal ve diğer arkadaşlar.Hepimizin başına gelmiştir bir yakınımız ölmüştür fani dünya bizde bir gün ölüp gideceğiz.Cenaze evlerini o ortamları hepimiz biliriz,cenazenin defin işleri belediyeden başlar ve belediyeler bu tür işler için tüm maddi sorumluluğu yüklenmiştir,elimize bir form verirler defin işlemleri sırasında herhangi bir şikayetiniz varmı,para talep eden varmı diye.Yok der imzalar kağıdı veririz ama öylemidir durum değildir.Mezarı kazanla başlar pazarlık(halbuki o onun görevidir)cenaze arabasının şöförü gözünüzün içine bakar.Herkez o cenazeden medetlenmek için sıraya girmiştir.Şimdi kendi halimize bakalım hepimiz yaşamakla yaşamamak arasında ki ince çizginin üzerindeyiz,evimize ekmek parasını zor götürüyoruz,eş dost akraba yardımları ile bu günlere kadar geldik,şahsen ben çocuğumun yüzüne bakamaz oldum,nasıl bu sisteme kendimi kaptırdım,ne kadar çok hata yapmışım diye kendimi suçladım,iş adamıydım yanımda 100 kişi çalışırken kapımda duran bekçinin işi gibi bir iş bulsam şimdi razıyım.Aramızdan bir çoğuda yazdıklarından anladığım kadarıyla aynı durumdayız.Kaçağız imza yetkimiz yok,şu an dışarda bulunmamıza bile şükrediyoruz.Birbirimizin başından gerek yaşamda gerekse ilerleyen mahkeme süreçlerinde yaşadıklarımız burada paylaşarak deneyim tecrübe ve bilgi sahibi oluyoruz.Ve şuna hepimiz inanıyoruz ki;bizleri ayakta tutan uğradığımız haksızlık adaletsizlik ve bu adaletsizliğin bir gün ortadan kalkacağı.İnternet gibi geniş bir bilgi kaynağı olan ortamda gezdim dolaştım benim aklım bu siteye yattı ayrıca buradan site sahibi Sy.Cüneyt beye ve diğer kendisine yardımcı olan arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim.Şimdi malum kişiler diyorlarki bu site bizim üzerimizden reklam geliri sağlıyormuş falan filanmış.Tamamda kardeşim benden bu güne kadar site sahibinden hiç bir menfeat talebi olmadıki,eğerki bu site üzerinden reklam vs.geliri sağlıyorsada helali hoş olsun.Nedenmi;bir avukatım var taahhüd verecem diyorum taahhüdü ilk vereceğin aydan sonraki ilk taksidi 1 nci ay ödemek zorundaymışım.Bunu yazmak zorundayız diye ısrar etti.Bu siteden kopyala yapıştır özelliği ile kendisini ikna ettim ki bir sene sonra ilk taksit ödenecek diye.Daha bunun gibi bir çok örnek verebilirim.

 344. Aa
  21/02/2010, 16:35

  >Şimdi konumuza dönelim,evet bizler zombi yani yaşayan ölüler olduk,herşeyden herkesten medet umuyoruz,bitmişiz ama görüyorumki hala bizden nemalanmak isteyen var.Onlarada saygı duyuyorum meslekleri hukuk ve bunun için senelerce okulunu okumuşlar karşılığını alacaklar ama bunu baştan söyleyinki kefenimizin cebine bakalım ne varsa ona göre görüşelim ne siz bizim ne biz sizin vaktimizi çalalım.Biliyorsunuz bir çok avukat selamunpara diye karşılar insanı.Bu sitede ismi geçen avukatlarımızın bir çoğu ile çok uzun telefon görüşmeleri yaptım kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Avukatıma vekalet vermeden önce tanısaydım kendilerini içlerinden birine mutlaka vekalet verirdim.Anlayışlı vicdan sahibi insanlar hepside.Özellikle Sy.Av.Sibel sevinç hanım yarım saatten fazla bilgi alış verişi yaptık,zamanını ayırdı.Bundan sonraki yaşamımda avukatlık ne tür işim olursa kendisi ne vekalet vereceğim,ayrıca teşekkürlerimi sunarım.Herşey para değildir diyen vicdan sahibi insanların var olduğunu görmek güzel bir şey.İlk başta selamunpara demiyorlar en azından.Özelliklede şu anda bulunduğumuz siteye çekmağduru balık ların olduğu engin deniz gözüyle bakıpta ağlarını atmak isteyenlere bir önerim var,lütfen yapmayın.Bize sazan gözüyle bakmayın,Biz bir yola çıktık bir gemiye bindik kaptanımız Cüneyt tende çok memnunuz bu kadar saldırılara karşı yılmadı yıldırmayın.Ha şu olur bu zamanda verilecek kararlar doğrudur yanlıştır günahı vebaliyle ben şahsım adıma bunu kabul ettim.Şu Türkiye'nin bukelamun gibi gündeminde yarını gören olabilirmi Cüneyt'te elbet bunu göremez ama hiç değilse kaptan olarak tartışıyor konuşuyor rotamızı belirliyoruz.Ya siz ne yapıyorsunuz rotanız varmı hedefiniz varmak istediğiniz liman neresi bizim kurtuluşumuzmu yoksa cebinizmi.Ben bizim kurtuluşumuz için çabaladığınıza inanmıyorum,inanmama sebebim hedefiniz rotanız belli değil.Zaten öyle bir şey olsa Cüneyt kardeşimizde bize hadi o gemiye binin kaptanı çok iyi diye.Ama ben miço olduğunuzu bile sanmıyorum.Çünkü biz acıları yaşayarak öğreniyoruz siz kitaba bakarak.Biz canımızla uğraşıyoruz siz cebinizle.Son sözüm Ülkemizin dört bir yanından kader birliği yaptığımız arkadaşlarıma yılmadan gereksiz polemiklere girmeden biz bildiğimiz yoldan gidelim.Aynı gemide okyanusun ortasında fırtına değil tayfun değil boraya yakalanmışız kurtulmaya çabalıyoruz.Sitedeki sayımız 15 kişi diyene en altta günlük aylık reytingler var oraya bak derim.Sayımız ailelerimizle birlikte milyonu bulmuş,kardeş gibi olduk msn lerimizden yazışıyoruz.Araya çomak sokmayın.Bizi kullanarak TV lere çıktınızda sonrası ne oldu.Ne tür bir eyleminize şahit oldukta sizin peşinizden gidelim.Ben artık bazılarını mezarcı gözüyle görüyorum malesef alınmasınlar ama,kefenimizin cebi boş,paramız olsa çekermiyiz bu acıları birde kendinizi bizim yerimize koyun düşünün,dünya malına özgürlümüzü verirmiyiz,buzdolabı çamaşır makinesi,lüks araba için cezaevine giripte ailelerimizden ayrılırmıyız.Şu kısacık ömürde hapse girmeyi kim ister para için.Tüm arkadaşlara selam ve saygılarımı sunuyorum.Az kaldı kurtulacağız.

 345. 21/02/2010, 16:41

  >140 ŞİFRE ALMANA GEREK YOK ADALET GOV.TR DEN GİR, VATANDAŞ PORTALINA BAKSERTİFİKA SORUNU YAZAN KIRMIZI YAZILI YERİ TIKLA AÇILAN SAYFADAN ŞİFRESİZ GİRİŞ VER ADLİ İŞLEMLERE BAK, TC KİMLİK NUMARAN İLE MAHKEMELERİN HANGİ İLDE HANGİ MAHKEMEDE İSE BAKABİLİRSİN. ORDA SADEC DAVANIN ESAS, KARAR VE MAHKEME SONUCU YAZIYOR, BAZILARINDA MÜŞTEKİ İSMİDE YAZIYOR

 346. 21/02/2010, 17:48

  >SAYIN SAMİ KAL ADALET GON DAN GİRDİM ESAS VE KARAR NO GİBİ BİLGİLER İÇERMİYOR.YANİ YETERSİZ. NE YAPMALIYIM. TEŞEKKÜRLER

 347. 21/02/2010, 18:31

  >DEĞERLİ DOSTLARIM ŞİMDİ ANAYASA MHK NİN SAYFASINA BAKTIM PERŞEMBE GÜNÜ İLGİNÇ BELKİDE KADER GÜNÜ CHP NİN İTİRAZI ŞİŞLİ 14 ÜN GÖRÜŞÜLMESİ BİRDE İZMİR 26 VAR ORDA O VEKALETEN ÇEKTEN İMZALARIN İPTALİNİMİ İSTİYOR ANLIYAMADIM HER ŞEYİN HAYIRLISI BU KONUDA GÖRÜŞ BEYAN EDECEK BİR BİLEN VARSA SEVİNİRİZ HER KESE SELAMLAR İZ.ER

 348. 21/02/2010, 18:36

  >150 mahkeme esas nosunun bilinmesi yeterli, lakin orada çek bedeli yok, en saglamı bir yakınınız aracılıgı ile cumhuriyet savcılıgı infaz bürosundan tc kimlik nosu ile bilgilere ulaşmaya çalışmak yoksa başka şansınız yok

 349. 21/02/2010, 18:49

  >SAYIN SAMİ KAL İNFAZ DURUMUM YOK SADECE YARGITAYDAKİ ÇEKLERE TAAHHÜT VERECEKTİM.TEŞEKKÜRLER

 350. 21/02/2010, 18:56

  >KLAVYE BAŞINA OTURMUŞ, İFTİRADAN HAKARETTEN KAÇINMAYAN , ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜLÜ OLMAYIP, ALEYHTE YAZILAN ELEŞTİRİ MESAJLARINI BİLE YAYINLAMAYA CESARETİ OLMAYAN YAŞLI ADAM, BIRAK ARTIK İNSANLARLA UGRAŞMAYI, HAKARET ETMEYİ, SEVİYEN ÇOK DÜŞTÜ, MİLLETİ KABADAYILIKLA LÜNPENLİKLE SUÇLUYAN İNSAN, AÇ GÖZÜNÜDE YAZDIGIN YAZILARI OKU YETER TERBİYE SINIRLARINI AŞTIN, DAHA ÇOK BASİTLEŞME. YAPTIGIN HAKARETLERİ MİSLİYLE SANA İADE EDİYORUM.KÜP İÇİNDEKİNİ DIŞINA SIZDIRIRMIŞ, BAL İSE BAL ZEHİR İSE ZEHİR. ANLAYANA

 351. 21/02/2010, 18:56

  >sevgili izer,siz yorumları hiç okumuyorsunuz herhalde!

 352. 21/02/2010, 18:58

  >DEĞERLİ SAMİ BEY BEN İZMİRDEYİM FAKAT İŞİMİN GENİŞLİĞİNDEN BAŞKA YERLERDEDE DAVALAR AÇILDI BİZ BURDAN BAKIYORUZ BELLİ BİR ŞEYLER VAR GÖZÜKÜYOR FAKAT OLMASI GERENLERDE VAR BİLİYORUM AMA GÖZÜKMÜYOR NE YAPMAMIZ LAZIM NASIL DERİNE İNERİZ SAYGILAR

 353. 21/02/2010, 19:09

  >SEVGİLİ 155 OKUYORUM OKUYORUMDA HATTA DÜNDE YAZILAN ŞEYLER VAR CAN KARDEŞİM VEKALETİ ANLAMADIM ONU SORDUM BİRAZDA BEYNİMİZ DURDU SIKINTI SIKINTI KOLAY DEĞİL HEPİMİZİN BAŞINDA SAYGILAR İZ.ER

 354. 21/02/2010, 20:31

  >Tefeciler, borcuna karşılık kızını isteyince…ŞIRNAK’ın Cizre İlçesi’nde borçlu olduğu tefecilerin, borcuna karşılık 13 yaşındaki kızını istediği iddia edilen kamyon şoförü 33 yaşındaki Musa Berivan, evinde kendisini asarak yaşamına son verdi.Cizre’de kamyon şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Musa Berivan, dün gece yarısı Cudi Mahallesi’ndeki evinde odaya çekildi. Bir süre sonra içeriden inilti seslerinin gelmesi üzerine eşi Remziye Berivan ve çocukları odaya girmek istedi. Ancak odanın kapısının kilitli olması üzerine tek katlı evin dışına çıkıp pencereye koştular.Pencereden içeriye bakan aile fertleri Musa Berivan’ın kendisini tavana astığını gördü. Bunun üzerine ailenin bağırıp yardım istediği komşuları oda kapısını kırıp içeriye girdiklerinde Musa Berivan cansız bedeniyle karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis Berivan’ın cesedini Cizre Devlet Hastanesi’ne götürdü. Berivan’ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.‘KIZINI VER BORCUNU SİLELİM’Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada Musa Berivan’ın tefecilere borçlandığını ve bu borcunu da ödeyemediğini belirledi. Berivan’ın eşi ve yakınlarının ifadesinde terefcilerin, borçlarına karşılık Musa Berivan’dan 13 yaşındaki kızını isteyerek, “Kızını verirsen, borcunu sileriz” dediği ancak tefecilerin bu isteklerine Berivan’ın karşı çıktığı belirtildi.Ailenin kızlarının küçük olduğunu ve böyle bir şeyi kabul etmeyeceklerini söylemelerine rağmen, tefecilerin ısrarlarını sürdürdükleri öne sürüldü.Polis, Berivan’ın yakınlarının ifadesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.Bu arada son 2 ay içinde Musa Berivan’la birlikte intihar eden kişi sayısının 8 olduğu açıklandı

 355. 21/02/2010, 20:36

  >arkadaşlar kaçaklar ptt den devlet şifresi alırken enselenme olanagı varmı?devlet şifresi ne kadar para veriliyor?

 356. 21/02/2010, 20:54

  >159e-şifre alırken bir problem çıkmıyor..yani en azından ben alırken çıkmadı..1 tl karşılığı hemen alabiliyorsunuz..zeynep aslı-izmir

 357. 21/02/2010, 21:06

  >ZEYNEP HANIM ADALET GOV DAN DOSYALARIMA BAKIYORUM TAAHHÜT İÇİN YETERLİ BİLGİ YOK E*DEVLET TE VARMI CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER

 358. 21/02/2010, 21:18

  >161 e-devlet şifresi ile de ancak o kadar bilgi alabiliyorsunuz.Detaylar ,çek ile ilgili bilgiler ne yazık ki yok..tek avantajı adına açılmış tüm davaları ,bilgin dışında olanlar varsa hepsini görebiliyorsun…Sami BEY in dediği gibi bir yakınınız aracılıgı ile cumhuriyet savcılıgı infaz bürosundan tc kimlik nosu ile bilgilere ulaşmaya çalışmak şu an itibarı ile yapılacak en hızlı çözüm gibi gözüküyor… zeynep aslı-izmir

 359. 21/02/2010, 21:29

  >ZEYNEP HANIM ŞU AN KAÇAK DURUMDA DEĞİLİM.YARGITAYDAKİ DOSYALARIM İÇİN HAAHHÜT VERECEĞİM. SIKINTILI GÜNLERİMDE KARAR EVRAKLARINI NEREYE KOYDUM BİLEMİYORUM. BU NEDENLE SİZLERDEN YARDIM İSTİYORUM. TEŞEKKÜRLER.

 360. 21/02/2010, 22:01

  >Slm lar benim 35. madde ile yapılmış tebligat ve bilmediğim için itiraz edemedim ve kesinleşmiş hapis cezasına dönüştü fakat 35. maddeden buna itiraz yapabiliyormuyuz yardımcı olursanız sevinirim ALLAH hepimizin yardımcısı olsun

 361. 21/02/2010, 22:05

  >164 ANLADIĞIM KADARI İLE SİZİ YALNIZ TAAHHÜT VERMEK KURTARIR.

 362. 21/02/2010, 22:07

  >ZEYNEP HANIM CEVAP BEKLİYORDUM.TEŞEKKÜRLER.

 363. 21/02/2010, 22:23

  >165 tşkler kardeşim:)))

 364. 21/02/2010, 22:29

  >SELAM ARKADAŞLAR BENİM ADIM ENVER DURAN TAHUD VERİP BİR HAFTA ÖNCE AFYON CEZAEVİNDEN ÇIKTIM BİR YILLIK ESARET BİTTİ, ÜÇ YIL VARDI BU YASA ÇIKTI KURTULDUK. ÇOLUK ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ GÖRDÜM ÇOK ŞÜKÜR AMA KOMŞULARIM CÜZZAMLI GİBİ BANA BAKIYOR DÜŞTÜK YA MAPUSA SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK YAZIKLAR OLSUN

 365. 21/02/2010, 22:39

  >Enver DuranGeçmişler olsun..Anadoluda askerliğini yapmamış veya mahpus damını görmemiş birini adam yerine koymazlar. Onun için sen hiçmi hiç üzülme… Burda üzülecek tek konu varsa o da cezaevine düşmememiş olmaktır.Hukuksuzluğun hüküm sürüdüğü bir ülkede mahpus yatmamış olmak, mahpus yüzü görmemiş olmak yadırganacak bir durumdur.. Kendinle gurur duymalısın..

 366. 21/02/2010, 22:42

  >166Ana sayfanın sağ tarafında taahhütname örneği verilmiştir.Bu size yol gösterecektir..Sizin dosyalarınız yargıtayda olduğu için Yargıtay daire adı ve dosya nosu yazarak, bilmiyorsanız, dilekçe üzerine “Yargıtay’a gönderilmek üzere” diyerek, kararı veren mahkemeye ibraz edeceksiniz.Bende bu bilgileri siteden ,yöneticilerinden ve konuya vakıf arkadaşlardan öğreniyorum.İşin uzmanı değilim.Bilgilerinize…zeynep aslı-izmir

 367. 21/02/2010, 22:43

  >SAYIN CÜNEYT BEY 163 E CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER.

 368. 21/02/2010, 22:44

  >ENVER kardeş geçmiş olsun bir daha ALLAH ailenden ayırmasın İNSANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVENLERİN İNSANA İNSANCA DAVRANMALARINI DİLEYEREKTEN ONURLU BİR YAŞAM DİLERİM.

 369. 21/02/2010, 22:58

  >171Adliye İnfaz kaleminden kimlik bilgilerinle hakkında açılmış tüm davaları görebilir esas, karar nolarını ve akibetini öğrenebilirsin, Taahhütname örneklerini yanına al öğrendiğin esas no dosya no ve ilgili asliye ceza mahkemelerini taahhüde yazarak aynı gün tüm işlemlerinide yap..

 370. 21/02/2010, 23:17

  >CÜNEYT BEY BENİM İL DIŞINDA DA MAHKEMELERİM VAR. BAĞLI BULUNDUĞUM YERDEKİ ADLİYE İNFAZDAN DIŞARI MAHKEMELERİN BİLGİLERİNİ ALABİLİRMİYİM.TEŞEKKÜRLER.

 371. Aa
  21/02/2010, 23:31

  >168 de yazan Enver Duran,geçmiş olsun kardeşim.Sıkma canını çoluk çocuğuna kavuşmuşsun.Yüz kızartıcı bir suç işlemedinki boynun bükük yürüyesin,sana cüzzamlı gibi bakanlara aldırma kimin başına ne geleceği belli olurmu bu yalan dünyada.Sana bir iki sorum olacak yanıtlarsan bizide bilgilendirirsin,1-)yasa çıkalı 2 ay oldu bitti neden bu zamana kadar bekledin yada zorunlu bekletildinmi.2-)AFyon cezaevinde çek cezasından yatan senin gibi kaç kişi vardı hepsi çıktılarmı taahhüd verip yoksa hala bekleyen varmı,varsa hala orada olma sebeplerini yazabilirmisin.3-)içerde 90 gün taahhüd cezası almış kişi sayısı çoğalmaya başladımı teşekkürler kardeş.

 372. 21/02/2010, 23:37

  >ZEYNEP HANIM VERMEYE ÇALIŞTIĞIN BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER.

 373. 22/02/2010, 00:14

  >BİR KONUDA AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİNE İLİŞKİN;İNFAZ KALEMİNDEN SADECE O ADLİYENİN O İNFAZ KALEMİNDEKİ DOSYA GÖRÜLEBİLİYOR..EĞER İNFAZ DOSYALARINIZI ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ SABIKA KAYDINIZI CIKARTMANIZ GEREKMEKTEDİR. A BU NEDENLE DERSDEST(GÖRÜLMEKTE OLANLARI) GÖRMEK İÇİN UYAP VATANDAŞ PORTAL COK DAHA NNİTELİKLİ BİLGİ VERİCEKTİR… GELEN BİLGİLER ARASINDA E- DEVLET SİFRESİ İLE GİRİLEN SAYFADA EKSİK DOSYA OLDUGUNU HEPSİNİ GÖREMEDİĞİNİ SÖYLEYEN ARKADASLAR DA MEVCUT OLMAKLA ÇİFT TARAFLI TEYİT ETMENİZİ NACİZANE TAVSİYE EDERİM…

 374. 22/02/2010, 00:28

  >AV SİBEL HANIM FARKLI İLLERDEKİ MAHKEME KARALARIM ŞUAN YARGITAYDA TAAHHÜT İÇİN ESAS VE KARAR NUMARALARINI BİLEMEDİĞİM DOSYALAR VAR. BU BİLGİLERE NASIL ULAŞABİLİRİM. TEŞEKKÜRLER

 375. 22/02/2010, 00:45

  >sayın avukatım bir bilgi almak istiyorum,bir bankadan 20 ye yakın çeklerim yazıldı ama bankanın sorumlu olduğu tutarlar istenmedi.fakat banka benden verdiğimiz ipoteği bozarak bu ödemediği paraları istiyor.şu an mahkemeliğiz.ayrıca bazı çeklerde erken ibrazdan.fikrinizi alabilirmiyim.EFDEN

 376. 22/02/2010, 00:52

  >sibel hanım öğrenmek istediğim karşılıksız çekten dolayı aldığımız cezalar sicil kaydına işliyormu taahhüt verirsek ve ödenirse sicilimiz bozuluyormu

 377. 22/02/2010, 01:07

  >sayın sibel hanım bir dosyamdan adli para cezasını ödedim ve serbest kalmıştım. şimdi bu dosyayada tahütte bulunmak zorundamıyım?ugur01

 378. 22/02/2010, 01:26

  >Sayın 181 adli para cezasını ödemişsin bir daha niye taahhüt veresinki anlamadım.gerek yok ….

 379. 22/02/2010, 01:33

  >178——TC KİMLİK NUMARANIZLA UYAP VATANDAŞ PORTALDAN VEYA ADALET BAKANLIGININ SİSTEMİNDEN GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ VEYAHUT 4060 SMS SERVİSİNE UYE OLMAK SURETİYLE DOSYALARINIZDAN HABERDAR OLMA ŞANSINIZ MEVCUT. KALANI İÇİN YUKARIDA 177 NOLU YORUMDA YAZDIGIM YOLLARI TAKİP ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM..

 380. 22/02/2010, 01:36

  >Sayın 179 , 20 adet çek için yaklaşık 8000 tl(yıllara göre değişir )bankada paranız olması gerekir.Sebebide eğer borçlu olduğunuz taraf bankadan bu her çek yaprağı için bankanın ödemesi gerekli parayı talep ederse banka ödemek zorundadır.O nedenle eğer bankada bu miktarlar yoksa ya parayı ister yada eğer getirmiyorsanız ipoteğinizi çözer.

 381. 22/02/2010, 01:49

  >aslında bankalar bu ödemekle yükümlü oldukları miktarı 6 ay içinde ödemekle yükümlüydüler.6 Ay geçtikten sonra vermiyorlardı.Ancak ,Yargıtay’ın emsal içtihadında (Y.19.H.D.,2004/9172 E., 2005/2222 K.) kanuni garanti miktarının çekin ibrazı anında istenmemiş olmasının daha sonra istenmeyeceği anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla çekin arkasına muhatap tarafından “karşılıksızlık nedeniyle ödenmediği” olgusunun yazılıp çek aslının hamile iade edilmesinden sonra da hamil tarafından Çek K. md 10 hükmüne dayanarak muhataptan ödemekle yükümlü olduğu miktarın istenebileceği görüşü benimsenmiştir. Bankanın keşideciye çek karnesi vermekle, banka ile keşideci arasında banka yükümlülüğüne ilişkin olarak gayrıkabil rucü niteliğinde olan bir kredi ilişkisi doğmaktadır. Bankanın bu yükümlülüğü kanundan doğan bir borç niteliğinde olduğunda Borçlar Kanunu md 125 gereğince, 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

 382. 22/02/2010, 09:41

  >ptt'den e-devlet şifresi almak için,-büyükçe bir postaneye gidiniz.(küçük şubelerden vermediler)-bankodaki memura kimliğinizin fotokopisini veriyorsunuz,-ona göre bilgisayarda bir form doldurup yazıcıdan çıktısını alıyor, -3-5 sayfalık bir sözleşme.-onu imzalıyorsunuz,-1 tl ödeme yapıyorsunuz,-sonra size kapalı bir zarfta şifrenizi veriyor (kredi kartı şifresi zarfı gibi)-turkiye.gov.tr adresinden şifrenizle girdiğinizde şifrenizi değiştirmenizi istiyor ve yeni şifre giriyorsunuz,-turkiye.gov.tr den şifre ile giriş yapınca orada hakkınızda açılmış davalar hemen liste halinde görülüyor zaten. onları tıkladığınızda dosya bilgilere ulaşıyorsunuz. ———————————————–devamı sonraki mesajda2626

 383. 22/02/2010, 09:44

  >önceki mesajdan devam:bu dosyalarla ilgili karar verilme tarihini öğrenmek için http://www.adalet.gov.tr adresinde portal vatandas a gireceksiniz ve ekranda görülen vatandas linkine tıklayın.ekranın sağ tarafında portala giriş var, imzasız girişe tıklayın.giriş yapınca "adli yargı" linkine girin.Şimdi turkiye.gov.tr adresinde dosyanın hangi mahkemede oldugunu gördük ya, onu bu adreste girin, karar tarihini göreceksiniz, belkide karar verilmedi duruşma tarihini bulursunuz..diyelim ki çek miktarını bilmiyorsunuz ve ayrıca infaza verilip verilmediğini merak ediyorsanız bu sefer yapmanız gereken http://www.uyap.gov.tr/sms/icerik/icerik.asp bu siteye girmek."KAYIT OLMADAN" da cep telefonunuzdan gereken mesajı attıgınız taktirde öğrenmek istediğiniz bilgiler cebinize gelecek. benim işime yarayan mesela: INFAZ mesajı olmustu. TC KİMLİK NO DOSYA NO ınfaz yazıp 4060 a yollayın.örnek:"12345678900 2008/xxx INFAZ "böylece kaç liralık çekimin infaza verildigini öğrenmiştim.———————————————————–ben her ihtimale karşı kardeşimi savcılığa gönderip baktırdım, ayrıca avukata sabıka kaydı aldırdım.bu bilgiler benim buradan arkadaşlardan öğrendiklerimden sonra ve kendi yaşadıklarımdan yazdıklarımdır, umarım yararlı olur…2626

 384. 22/02/2010, 10:31

  >Hürriyet Yazarı rahmetli Yavuz Gökmen bir yazısında şöyle yazmıştı;Adam olmanın dört şartı1.Baba olmak2.Aşık olmak3.Askerlik yapmak4.Mahpushanede yatmakÇok şükür ben bunların hepsini yaptım demişti..Gerçi o fazladan işkence de görmüştü..

 385. 22/02/2010, 10:45

  >Sayın 2626 verdiğin bilgi için teşekkürler.Fakat bir şey sormak istiyorum.Siz edevlet ve adalet bakanlığının sitesinden öğrendiğiniz bilgilerden başka kardeşimi savcılığa gönderdim dediniz oradan ayrı bir bilgi geldimi.Yani edevlet ve adalet bakanlığının sitesinden almış olduğunuz mahkeme ve infaz bilgileri dışında oralarda görünmeyen bir bilgi savcılıktan çıktımı.Teşekkürler.sadi..

 386. 22/02/2010, 10:56

  >Ben kendimi bildim bileli bu ülkede ‘Yargı bağımsızlığı’ tartışılır. Zaman zaman da ‘Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı’ konuşulur.Kolay değil, bu ülkede yargı 27 Mayıs darbesine kadar hiçbir zaman ‘bağımsız’ olmamış. Bağımlılık çok açıkmış, hükümetlerin sözünden çıkamıyormuş yargı. Nitekim Türkiye’de hâlâ geniş kesimler için 27 Mayıs 1960 darbesini ‘meşru’ kılan şeylerden biri, 1950-60 arası dönemde ülkede yargı bağımsızlığının olmaması, yargıç teminatının olmamasıdır. (Ondan önce de yoktu ama o zaman zaten tek parti diktatörlüğü vardı.)1961 Anayasası’yla yargının yürütme erkinden bağımsızlığı sağlanmaya çalışıldı, kâğıt üzerinde de bu becerildi belki ama hükümete doğrudan bağımlılığın yerini bu kez 27 Mayıs’ı yapan otoriteye ideolojik bağlılık aldı. Aynı bağlılığın bugün bile yargı çevrelerinde, özellikle de yüksek yargıda değişerek-dönüşerek sürdüğü söylenebilir.***Bir zamanlar bu ülkede ‘yargıç tarafsızlığı’ olması gerektiği gibi, yani adam gibi tartışılabilmiş, kavramlar doğru dürüst yerli yerine konmuş, ‘nesnel’ ve ‘öznel’ tarafsızlık ayrımı konusunda üniversitede tezler bile yazılmış.Ancak, bundan birkaç yıl önce TESEV’in yargı mensuplarıyla yaptığı bir saha araştırmasının sonuçlarına bakmak bile, bizde ‘öznel’ tarafsızlığın zaten neredeyse hiç olmadığını, ‘nesnel’ tarafsızlığın ise imkânsıza yakın olduğunu göstermeye yetiyordu sanırım.***Fakat şimdilerde fevkalade cahilane bir tartışma başlamış gözüküyor: Birileri diyor ki, ‘Yargının tarafsızlığı bağımsızlığından önemlidir.’Bunu neye dayanarak söyledikleri belli değil, bu çeşit bir önem sıralamasını dünyada kendilerinden başka kimin yaptığı da belirsiz. Dünyanın ve kendimizin bilimsel birikimine sırtımızı dönüp, bugünün tekil sorunlarından hareketle kestirmeden teoriler üretmek, üstelik de bunu bilgisizce yapmak bana çok sakıncalı geliyor.Yargı bağımsızlığı olmadığı zaman, yargıç tarafsızlığına hiç ulaşamazsınız. Bu iki kavram her zaman birlikte kullanılır, kullanılmalıdır. Tarafsız yargıçlar gökten düşmezler, uzaydan ithal edilmezler.Yargıyla ilgili konuları konuşurken hep ölçülü olmak zorundayız. Yargıda değişimler ‘devrim’ler yoluyla olmaz, hep ‘evrim’lerle olur. Siz dışarıdan bu evrimi teşvik edebilir, onu hızlandırmaya çalışabilirsiniz ama diyelim Yargıtay’ı bir sabah kapatıp bütün yargıçları kapının önüne koyup sonra yolunuza yeni yargıçlarla devam edemezsiniz.Neyse, konu çok dallı budaklı, ben her tarafına birden girmeyeyim de şu tarafsızlık mevzusunun üztünde biraz daha durayım.

 387. 22/02/2010, 10:57

  >yazının devamı……….Geçen gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, ‘Hep yargı bağımsızlığından konuşuyorsunuz biraz da tarafsızlığından konuşsanıza’ deyince anladım ki yapılan cahilce teoriler bir biçimde Başbakanı da etkilemiş, o yüzden bu yazıyı yazmak istedim.***Tekrar edeyim: Yargı bağımsızlığı yoksa, daha doğru söyleyiş biçimiyle yargı yürütmenin emrindeyse, zaten bir tarafsızlık aranmaz orada.Bizde gelmiş geçmiş bütün hükümetler şu veya bu kadar yargıyı kendi komutaları altına almak istemişlerdir. Bugünkü hükümet bir istisna değil. İktidarda yeterince uzun süre kalan partiler kısmen bunu başarmışlardır da…Yargı bağımsızlığını sağlamanın yolu belli. Yargıç atamalarında ve işe alımlarında yürütmenin etkisini sıfırlamak. Ama tabii, bu yargıçların bütün işleri yargıçlar tarafından görülsün, işe onlar alsın, görevlendirmeyi onlar yapsın, demek değil.Modern demokratik hukuk devleti, bir denetim devletidir. Modern demokratik hukuk devleti, denge ve fren mekanizmaları yoluyla bütün mutlak iktidarları sınırlar ve denetler. Buna yargıçlar iktidarı da dahil.Bu mekanizmalar, ortada iyi niyet olsa kolayca kurulabilir. HSYK veya Anayasa Mahkemesi’ne üyelerin tamamını ya da bir bölümünü parlamento da seçebilir, yeter ki parlamentoda yapılacak seçimin sonucunu basit çoğunluk belirlemesin.***Yargıç tarafsızlığı konusuna gelince… Şu anki şikâyet, yargıçların ideolojik anlamda taraflı oldukları yönünde.Benim kişisel tercihim yargıçların taraf olması yönünde. Ama bence yargıçlar, kutsal devletten, Kemalizm’den veya başka bir ideolojiden yana değil de, insan haklarından ve temel özgürlüklerin savunulmasından yana taraf olmalılar.Modern demokratik hukuk devletinde bütün yasaların ve anayasanın kaynağı insan hakları belgeleridir. Yargıçlar, hukuku savunmak istiyorlarsa, insan haklarından yana taraf olmalıdırlar.Bunu yaparlarsa, inanın yargıyla ilgili şikâyetlerimizin tamamına yakını ortadan kalkar.ismet berkan/radikal

 388. 22/02/2010, 10:58

  >vekaleten inzaladığım çekler için yeni yasada faydalanmak için mahkemeye muracat etim. asliye ceza ret verdi.ağır cezaya itraz etim ret geldi.şimdi ben ne yapabilirim lutfen yardımcı olun.

 389. 22/02/2010, 11:16

  >192 de yazan arkadaşın kararları alıp meclis önünde bende adalet istiyorum diye eylem yapabilirsin.bizler lehine olan yazılı kanunların bile uygulanmadığını cümle aleme göstermiş olursunayrıca hepimizin duasını alırsın

 390. 22/02/2010, 11:20

  >189-sadi bey,benim bilgilerimde bir tutarsızlık çıkmadı.ama ne olur ne olmaz, uyap sistemi tam sağlıklı çalışmıyor diyorlar. ben emin olmak istedim.benim uyapta ne çıktıysa, kardeşim savcılığa gittiğinde aynı şeyler çıktı.ama işte burası türkiye, tedbir…2626

 391. 22/02/2010, 11:36

  >site yetkilileri bana cevap verebilirmısınız.192 cevap.

 392. 22/02/2010, 12:18

  >192ağır ceza mahkemesi kesin olarak mı ret verdi???

 393. 22/02/2010, 12:25

  >evet.

 394. 22/02/2010, 12:35

  >Nasıl bir ülkede yaşıyoruz sn melih gökçek in ses kaydını dinlemişsinizdir.Resmen komisyon başkanına hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası istendiğini söylüyor ve banka soyan bile 3 yıl yatıp çıkıyor.Niye bu kadar şunu 3-6 ay hapis cezasına çevirin diyor,başkanda zaten 240 millet vekilinin aynı durumda olduğunu söylüyor melih bey de onların listesini istiyor ve şunları ayaklandırıyımda bu kanun değişsin diyor başkanda bu kisteyi vereceğini söylüyor.Ve ben soruyorum biz ne yaptık adam mı doğradık,bankamı soyduk her iki tarafın rızasıyla ticaret yaptık ve kriz vurdu battık.Peki bize bu reva mı? madem cezalar bu kadar kolay değişiyor.Belediye başkanı bunu talep edebiliyor.Biz vergi ödeyen esnaf bunu talep edince suç oluyor.Yazıklar olsunnnnnn.zeynep-ist

 395. 22/02/2010, 12:45

  >192 ağır ceza mahkemesinin kesin ret ettiği kararı temyiz edebilirsin…..( kesin olarak ret etmemesi gerekir istemi ile… sonuç olarak 5941 de konu açık ve lehe uygulanmalıtaahhüt verip uyarlama isteyebilirsin…..

 396. 22/02/2010, 13:27

  >arkadaşlar 131 deki soruma cevap yazan olmadı lütfen bilgisi olan cevap yazsın…..

 397. 22/02/2010, 13:29

  >-Canımıza tak etti geceleri uyuyamaktan-canımıza tak etti evladımızın eşimizin yüzüne bakamamaktan -canımıza tak etti geceleri sokağa çıkıp gezememekten-canımıza tak etti polis görünce şekilden şekile girmekten-canımıza tak etti biz hapise düşersek evdekilere kim bakacak diye düşünmekten -canımıza tak etti kolu komşu görmeden eve gelen mahkeme kağıtlarını saklamaktan -canımıza tak etti acaba bu gece polis gelir bizi evden alırmı diye düşünmekten -canımıza tak etti tahhüt versekmi vermesekmi diye düşünmekten -canımıza tak etti bu kadar yolsuzluk var iken sadece çek magdurlarının hapise tıkılmasından -canımıza tak etti bu zülümden nasıl kurtulacağız diye ite köpeğe ağız eymekten -canımıza tak etti bu yapılan insan haklarına ve anayasa'ya aykırıdır demekten -canımıza tak etti ciğeri 5 kuruş etmez adamların önünde el pençe divan durmaktan.ARKADAŞLAR KLASİK AMA BİLİYORUM GELİN EYLEM YAPALIM NE OLURSUNUZ BİZDE SESİMİZİ DUYURALIM ZANNETMİYORUMKİ BAŞBAKAN BİLMİYOR BU İŞ ANAYASAYA AYKIRI DİYE

 398. 22/02/2010, 13:51

  >tlgred yardımınız için teşekur.tahut verince yaniden yargılıama istenırmı acaba.

 399. 22/02/2010, 14:02

  >SEVGİLİ MY WAY BENİM DURUMUMLA SENİNKİ AYNI İDİ GALİBA SEN TAAHHÜT VERDİN BENDE 26 GİBİ DÜŞÜNÜYORUM.GEÇ KALMAM DEĞİLMİ?BİRDE ÇEK MAĞDURU ZONGULDAK RUMUZLU ARKADAŞIN YAZISINI OKUDUYSAN GALİBA BİZİ İLGİLENDİREN BİR DURUM VAR YORUM YAZARMISIN.BEN ŞU ANDA 3 ÇEKTEN CEZA ALDIM YARĞITAYA GİTMESİ İÇİN İTİRAZ ETTİM GEÇ KALDIM VE CEZA ONAYLANDI.YAKLAŞIK 5-6 AYDIR DURUMUM ÖYLE.

 400. 22/02/2010, 14:08

  >HAPİTE YATTIM,SAKINCALI ASKERLİK YPTIM,BABAYIM……ADAM OLMANIN KRİTERLERİ KONUSUNDA YORUM YAPMA HAKKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ŞÖYLE BİR CÜMLE KURABİLİRİM HER ŞEY AKILDA VE BİLİNÇTE BİTER.BU KONUDA NAZIMIN ÇOK GÜZEL ŞİİRİ VAR OKUMANIZI ÖNERİRİM O DA YETERKİ KARARMASIN SOL MEMENİN ALTINDAKİ CEVHER DER!4 ŞEYİ YAŞAYIPTA ADAM OLAMAYANLA DOLU MEMLEKET…OLSAYDI BAŞBAKANI ETKİLERDİ!!!!!B.A.ETKİNLİK

 401. 22/02/2010, 14:11

  >3-YAZAN BENİM ADIM BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

 402. Aa
  22/02/2010, 14:39

  >OCEAN güzel yazmışsın eline beynine sağlık ama başbakan bizimle uğraşamaz şu anda sabahtan beri tv izliyorum aç bak istersen neler oluyor memlekette.Kimsenin umurunda filan değiliz.Ancak böyle yazıyoruz malesef.

 403. 22/02/2010, 14:46

  >192 NOLU YORUMDAKİ ARKADAŞBenimde durumum senin gibi.Şirket çekini vekaleten imzaladım.Bir umutla yasayı bekledim,boş çıktı.Adalet kom.başkanı Ahmet İYİMAYA Beyi aradım.Benden taahhütname aldılar,erteleme yaptılar.Benim işlemim erteleme oluyor,ben başkasının borunun altına imza attırıldım cezaevinden çıkarken.Bana gösterdiği yol,Adalet bakanlığını ara onların konusu biz yasayıhazırladık….Dün akp den milletvekilleri ile görüştüm,cezaevinde çekten yatan adam kalmadı dediler.kalmadı fakat borcun altına imzayı attık öyle çıktık.Adanadan bir arkadaş vekalet verdi avukat tuttu.Adana vekaleten keşide edilen çeklere aynen size uygulanan yolu izliyor.Onuda belirttim,inanmadılar.Bunun tek çıkar yolu var tekrar milletvekillerini adalet bakanlığını hatta chp mhp lilşeri aramak.asıl bu yasa teklifi veren mhp milletvekilini arayıp söylemek.(Alim ışık mhp milletvekili)ara derdini ilet.Bu siteyi takip eden şirket çalışanı olarak adli para cezası alan arkadaşlar sorununuzu tbmm iletin.haberleri dahi yok.

 404. 22/02/2010, 14:53

  >anayasaya aykırı olduğunu bilmiyormuş…OCEAN çok iyimser gördüm seni arkadaş..:)

 405. 22/02/2010, 14:56

  >ARKADAŞLAR HERKES BİR EYLEM BİR ORGANİZASYONDUR TUTTURMUŞ GİDİYOR. ARKADAŞLAR EYLEM FALAN YOK. OLAYIN EYLEM AYAĞINDA BEN VARIM. VE BU ZAMANA KADAR GELECEM DİYİPTE GELMEYENLER YÜZÜNDEN ÇOK HÜSRANA UĞRADIK.EN SON 100 KİŞİYİ GEÇEMEDİK.BIRAKIN BU EYLEM İŞLERİNİ.TEKEL İŞÇİLERİ 3000 KİŞİ İLE 3 AYDIR EYLEMDELER.. NE KAZANDILAR?LÜTFEN BİZE DAHA YAPICI BİR FİKİR İLE GELİN.BİZDE BİLİYORUZ EYLEM YAPMAYI. YADA BİLİYORDUK.DERSİMİZİ ALDIK.BEN ANKARA MEYDANLARINDA GELEN 3-5 KİŞİYE REZİL OLMAKTAN BIKTIM.O YÜZDEN ŞİMDİLİK EYLEM DÜŞÜNMÜYORUZ.ANAYASA MAHKEMESİ, GEREK CHPNİN GEREKSE DE MAHKEMELERİN İPTAL BAŞVURULARI İLE ALAKALI BİR ÇOK MADDEYİ İPTAL EDECEKTİR. BU KESİNDİR. ANCAK HANGİ MADDELERİ İPTAL EDECEĞİ KONUSUNDA BİR ÖNGÖRÜ YAPAMIYORUZ. BU MADDELER İPTAL OLUNCA HÜKÜMETE YENİ MADDELER YAPILMASI İÇİN SÜRE VERİLECEKTİR. İŞTE BU SÜRE ZARFINDA İSTER EYLEM YAPARIZ İSTER BASKI KURARIZ. SİZİN ÜZERİNİZE DÜŞEN; ALT YAPIYI OLUŞTURARAK İÇERDEN TAHÜT İLE ÇIKTIĞINIZ ARKADAŞLARINIZDAN KOPMAMANIZ VE SAYINIZI DAHA DA ARTTIRMANIZDIR..

 406. 22/02/2010, 15:02

  >wallahi bilmiyordur bu adam ne iş yaptığını bile bilmiyordur. herkese iyimser olurum düşmanıma bile o adama iyimser olamam

 407. 22/02/2010, 15:04

  >SAYIN 7 DE YAZAN ARKADAŞIM;Dün akp den milletvekilleri ile görüştüm,cezaevinde çekten yatan adam kalmadı dedilerDEMİŞSİN..BU ÖNEMLİ BİR CÜMLE.. AVRUPA BİRLİĞİNE KABADAYILIK YAPAN BİR BAŞBAKANA ÇEKTEN VE BORCUNDAN DOLAYI CEZAEVİNDE YATAN VATANDAŞIN VARMI DİYE SORDUKLARINDA ŞİMDİLİK VERECEĞİ CVP OLUMLU GİBİ GÖZÜKÜYOR.. AMA İLERDE UMARIM BU YANLIŞI DEVAM ETTİRMEZLER..ÇEKTEN,YATAN ADAM KALMADI LAFI DA UMARIM BU ŞEKİLD EDEVAM EDER DE ÇEK KANUNU TÜMDNE TARİH OLUR

 408. 22/02/2010, 15:08

  >arkadaşlar neden 131,e yorum alamıyorum lütfen…………

 409. 22/02/2010, 15:28

  >Sayın MEHMET CEYLAN5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın 1/3 ünü ……..Ocak 2011 tarihine kadar5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın 2/3 ünü …… Ocak 2012 tarihine kadar ödemeyi taahhüt ediyorum.1/3 lük bölüm de taahhüt verdiğin tarihten başlayarak 1 yıl içersinde2/3 bölüm ise taahhütü verdiğin tarihten itbaren 2 yıl içersinde ara ödemeler yapılacağını bu süreninde yasa doğrultusunda 2 yıl içerisinde kapatacağının beyanıdır.Yani en son süre zamanı 2 yıl bu süreler içerisinde 1/3 bir yıl da ödeme, tamamını en geç iki yıl süre zarfında bitirmek 1/3 lük bölümünü ikinci yıla sarkıtılmaması şartı.İkinci yıla sarkması sonucunda taahhüt verilen 2/3 lük bölümü konusunun yok sayılacağı infazın şikayetci tarafından tekrar gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor

 410. 22/02/2010, 15:53

  >13 mustafa bey teşekkür ederim ben şimdi şubat 2011..ve şubat 2012 tarihli taahhütnamelerimi vermeye çalışacam aklım şundan dolayı karışıktı kanunun yürülüğe girdiği tarihmi, yoksa taahhüt verildiği tarihten sonra ilk taksit 1.yıl içinde 2.ci taksit iki yıl içinde diye bir ikileme düşmüştüm……Saygılar,,,,,

 411. 22/02/2010, 16:03

  >arkadaşlar benim 2.adet 8000.-ve 8000.-tl 2007 tarihli çekimi bir arkadaşla takas yapmıştık malum bir çoğumuzun zaman zaman baş vurduğu şekilde değiştirmiştik yani o bana çek vermişti bende ona vermiştim ikimizde kırdırmak için ben onun çeklerini yazıldıktan sonra ödeyip aldım oda benim çeklerimi alacaktı bankaya teminat vermişti. alamadı şimdi banka bana hapis kararı çıkarmış yanlış hatırlamıyorsam sitemizde bir yorumda çekin direk verilen kişi hapis kararı aldırabiliyor diye bir yorum olmuştu ben şimdi bu dosyayı temyize gönderirken bunuda belirtmem gerekiyormu. Çünkü banka benim verdiğim kişiden sonraki cironto.

 412. 22/02/2010, 16:16

  >kim demiş cezaevlerinde yatan kalmadı diye?Bayındır A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu arasınlar orada iki kişi yatıyor,verdikleri bütün taahütnameleri hakim red kararı veriyor.

 413. 22/02/2010, 16:17

  >Sayın CEYLANBu konu hakkında daha önce yazdığım yazılar olmuştu.Lakin sizin daha anlaşılır bir şekilde yasada acık arama adı altında aşağıdaki link te konunuz a hitaben bunu siz daha iyi biliyorsunuz durumlar mevcuttur incelemeniz sizin adınıza daha yarar sağlayacaktır.http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Ag2JARTnX7QJ:www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Hamiline%2520Yaz%25C4%25B1l%25C4%25B1%2520%25C3%2587ekte%2520Ciro%2520Ve%2520Uygulamas%25C4%25B1.pdf+%C3%A7ek+hamilin&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESiaG54n5rwYD93MW5MiTbNcFc6AnyfZi_W4DQuuufzd2Xwq2B0soUIJFENJEckv92G-M6fk9vs9vVatJ–XJ5knKFrahzpNddBmi-rXJl5_5W7yBqlHHqq1LMuqikt2EodiEtzp&sig=AHIEtbS8EeBz2OOPnFL4S3gcV8JIoe_-fA

 414. 22/02/2010, 16:21

  >Kısaca söylemek gerekirse tüzel yada tüzel olmayan kişiler adına verilen çekler hiç bir şekilde ceza hükmü doğurmayacak tır diye bir durum yoktur.Ciranta silsilesi geçerlidir

 415. 22/02/2010, 16:37

  >HANİ ÇEKTEN HAPİS CEZASI YOKTU AKP Lİ MİLLETVEKİLLERİ ?B.A.ETKİNLİK

 416. 22/02/2010, 16:45

  >MY WAY CEVAP YAZARMISIN B.A ETKİNLİK

 417. 22/02/2010, 17:08

  >arkadaşlar selam,bugün alanya adliyesinden bi karar geçti elime,paylaşıyorum sizinle: alanya 2.sulh ceza mahkemesi:gerekçeli karar türk milleti adına beraat kararı:suç:çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkındaki kanuna muhalefet…… iddia. alanya cumhuriyet başsavcılıgının 12/03/2009 tarih ve 2009/1804 esas sayılı iddianamesi ile mahkememize cezalandırlıması talebiile kamu davası açılmıştır… delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe: tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar sanık ….. hakkındaki 3167 sayılı yasanın 13/1 maddesine muhalefet suçundan alanya cumhuriyet başsavcılıgının 12/03/2009 tarih ve 2009/1804 esas sayılı iddianamesi ile mahkememize cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış isede 20/12/2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 3167 yasayı yürürlükten kaldıran 5941 sayılı tck nın 2 ve 7. maddeleri gereğince kanunda açıkça suç sayılmayan bir fiiliçin kimseye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz hükmü ile işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan birfillden dolayıda kimse cezalandırılmaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanmaz hükmü karşısında 5271 sayılı cmk nın 193/2 maddesindeki düzenlemede dikkate alınarak aynı yasanın 223/2-a maddesi gereğince sanıga yüklenen fiiilin kanunda suç olarak tanımlanmamaış olması nedeniyle beraatına karar verilmiştir…..

 418. 22/02/2010, 17:22

  >Mağdur07 çek defterini iade etmemek suçu, beraat davalar düşüyor bu beraat kararı onla ilgiliAv. Ölmez

 419. 22/02/2010, 17:22

  >sn b.a.etkinlikben taahhütlerimi hazırladım ve avukata gönderdim….(içim kan ağlayarak….)))…) fakat daha önce yazımdada söylediğim gibi anayasa mahkemesinden beklediğimiz kararın tam tersi bir karar çıkma olasılığı bir yerde mecbur bıraktı….ve bıçak sırtı bi karar verdim…yoksa biliyorsunuz taahhüde karşı çıkıyorum…çıkıyordum…tabi burda son kararı herkes kendisi verecek…bizim yaptığımız sadece kendi düşüncelerimizle nacizane bişeyler anlatmaya çalışmak…umarım herşey istediğimiz gibi olur…my way

 420. 22/02/2010, 17:26

  >7 yorum yazan arkadaş tahhudu verdikten sonra yeni yasaile ilgili yararlanma davası açamıyormuyuz. bilgisi olan cevaplasın.192

 421. 22/02/2010, 17:57

  >192 emredersin hemen cevaplayayım…bu konu ile ilgili cezaevinden taahhüt verip çıkan arkadaşlardan dilekçe verenler var…sonuçları çıkınca netlik kazanır…my way

 422. 22/02/2010, 18:03

  >my way emir değil rica. benim sizin için yapabileceğim birşey olursa seve seve yaparım.

 423. 22/02/2010, 18:06

  >Sayı ÖLMEZ iştirak etmeniz büyük bir onur

 424. 22/02/2010, 18:15

  >Şirket vekili olarak çek imzalayan kişi hakkında verilen ve kesinleşen cezaya yapılan itiraz sonucunda cezayı veren Ankara … Asliye Ceza mahkemesi beraat verdi. Karar kesinleşince siteye detaylarını göndereceğim.

 425. 22/02/2010, 18:26

  >Bende sayın My Way,e katılıyorum.Elim taahhütname yazmaya hiç gitmiyor ama her ihtimalide göz önünde bulundurmak gerekli.Aksi bir karar çıkıp , tarihlerde 1 nisandan sonrasını gösterirse dahada kötü olur.Taahhütleri verip cezaların tümüyle kalkmasını beklemek sanırım daha akılcı olacak.Çünkü özel yasada taahhüdün pek geçerliliği yok gibime geliyor.Arkadaşların dediği gibi , Karar almak kişilerin özgür iradesinde.Zor bir karar ve kimsenin sorumluluğunu alacak durumda değiliz.En azından kendi adıma böyle.Ama ben hazırlıkları yaptım ve bu hafta sonu vereceğim.Yargıtayda olanlar için 15 gün daha beklemeyi uygun görüyorum kendi adıma. ekm2510–assos

 426. 22/02/2010, 18:34

  >ADALET BAKANLIĞIKANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı .B.03.0.KGM.0.00.00.05/88/208 25/01/2010Konu : Yazılı soru önergesi Sayın Prof.Dr. ALİM IŞIK Bakanlıgımıza yöneltilp yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/10853 Esas nolu soru önergesinin cevabı aşagıda sunulmuştur.1- 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun hükümleri geregince keşide edilen çekin karşılığının bankada hazır edilmemesi nedeni ile mahkeme tarafından verilen adli para cezasına ilşkin kesinleşen ilamın 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 106. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca cumhuriyet başsavcılığına verileceği; cumhuriyet savcısı tarafından 30 gün içinde apc. Ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğ edilecegi; hükümlünün, tebliğ olunan ödeme emri üzerine, 30 gün içerisinde apc. Ödemediği takdirde cumhuriyet savcısının karaıyla, ödenmeyen apc. 5275 sayılı kanunun geçici 1 md. Göre bir günü 100 tl hesabıyla hapse çevrilecegine ilişkin, hükümler çerçevesinde, 11.01.2010 tarihi itibarı ile ceza infaz kurumlarında cezasının infazına devam edilen hükümlü sayısının 783 olduğu, bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır2- Çek kanununun geçici 2.md getirilen yeni düzenleme ile;a. 3167 sayılı kanunun 16 md.. tanımlanan suçtan dolayı, 01.11.2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma ve koguşturma başlatılmış yada kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişilerin en geç 01.04.2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercilerine verilmiş olması şartıyla; şikayetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikayetçi veya yasal temsilcisi tarafından cumhuriyet başsavcılıgına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi; kanunun 6 md. Hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı birinci yıl taksidi borcun 1/3 ten az olmamak kaydıyla iki yıl içinde belirli vadelerde ödeyecegini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından cumhuriyet başsavcılıgına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın taahhütnamede belirlenen süre kadar, soruşturma veya koguşturmanın durmasına, hükmün infazınan ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;b. Anlaşmanın gereği gibi ifa edlmiş veya kanunun 6 maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması halinde, koguşturmaya yer olmadığına davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi;c. Anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tesbiti halinde şikayetçinin baş vurusu üzerine, soruşturmaya koguşturmaya veya hükmün infazına devam edilmesi,Hükme baglanmıştır.Bilgilerinize arz ederim. SADULLAH ERGİN Bakan

 427. 22/02/2010, 18:52

  >ADALET BAKANLIĞNCA MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. ALİM IŞIK BEYE VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNİN YUKARDAKİ CEVABİ YAZISINA İLAVETEN 16.02.2010 TARİHLİ b.03.0.kgm.0.00.00.05/329/676 sayılı EK CEVABİ YAZIDA İSE 12.02.2010 TARİHİ İTİBARI İLE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İNFAZI DEVAM EDEN ÇEK HÜKÜMLÜSÜNÜN 465 KİŞİ OLDUGU BİLDİRİLMİŞTİR.

 428. 22/02/2010, 19:10

  >YUKARIDAKİ RAKAMLAR BAKANLIKÇA AÇIKLANAN VERİLERDİR, BUDA GÖSTERİYORKİ CEZAEVİNDEKİ ÇEK HÜKÜMLÜLERİNİN SAYISI BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ALTINDADIR. BU AYSBERGİN GÖRÜNEN YÜZÜDÜR. DEMEKKİ YÜZBİNLERCE ÇEK MAGDURU KAÇAK YAŞAMAKTADIR. 2100 KİŞİ İLE VERİLEN BU MÜCADELEDE BU KADAR SONUÇ ALABİLDİK. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BU SAYI KORKUNÇ ŞEKİLDE ARTACAKTIR. EGER BU GARABET YASA KALDIRILMAZSA MİLYONLARI CEZAEVİ BEKLİYOR. 2100 KİŞİNİN HAKKINDAN GELEMEYEN DEVLET YÜZBİNLERİ NEREDE YATIRACAK, İNFAZINI NEREDE YAPACAKTIR.

 429. 22/02/2010, 19:13

  >ben böyle dünyanın alacaklarımı uzatıyım diyorum esnafın yasnına gidiyorum senetle uzatamayız diyorlar ne bo…. yiyecegimi şaşırdım ne huzur kaldı esnafa 8 yıldır para ödüyorum şimdi herkes üç kagıtcısın diyor en güzeli intihar etmekk vezir38

 430. 22/02/2010, 19:13

  >BUGÜN İSTANBULDA BİR ARKADAŞIMIZIN ÇEK İLE İLGİLİ ASLİYE CEZADA DURUŞMASI VARDI. ARKADAŞIMIZ ÇEKİ TEMİNAT OLARAK VERDİĞİNİ, ÇEKİN SADECE İMZALANARAK BOŞ OLARAK VERİLDİĞİNİ İDDİA ETMESİ ÜZERİNE MAHKEMECE, ŞİKAYETÇİDEN ALACAGININ İSBATI İSTENMİŞ, DEFTER BELGE, FATURA VE İRSALİYELERİ MAHKEMEYE TEBLİĞİ İSTENMİŞTİR. AYRICA MAHKEMECE 5941 SAYILI YASA GEREGİNCE YASA SÜRESİ KADAR MEHİL VERİLMİŞL VE DURUŞMA HAZİRAN AYINA ERTELENMİŞTİR. DEMEKKİ HAKİMLERİMİZ İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINA VARMIŞLAR KILI KIRK YARARAK ARAŞTIRARAK HÜKÜM KURMAYA ÇALIŞIYORLARKİ BU ÇOK GÜZEL BİR GELİŞLMEDİR.

 431. 22/02/2010, 19:20

  >SAYIN JENARDİ İYİYDE ANAYASA MAHKEMESİ HÜKÜMETE BİR SÜRE VERECEKTİR DİYORSUN PEKİ HÜKÜMET BUNUN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN DAHADA AGIR MADDELER ÇIKARIRSA NE OLACAK BU İŞ DAHADA KÖTÜYE GİTMESİN GERÇİ BU YASA KARIŞTI GİTTİ HAKİMLER SAVCILAR İÇİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİ DAHA AGIRI ÇIKSA NE OLUR SANKİ ODA VAR

 432. 22/02/2010, 19:24

  >MP VE CHP TEK BAŞINA İLTİDAR OLAMAYACAĞININ BİLİNCİNDE OLMASI'NA RAĞMEN HALEN NEDEN BİR KOALİSYON HÜKÜMETİ KURMAYI DÜŞÜNÜPTE BİRLEŞME KARARI ALMIYORLAR ANLAMIYORLAR HÜKÜMETİ KURUN GERİ AYRILIN

 433. 22/02/2010, 19:40

  >arkadaslar ben bulgaristandan alper.cezam vardi giremedim 14 aydir ulkeme.bir avukata vekalet gonderdim 400 lira istedi gonderdim.baska bir ile gidip (yakin bir il) ELDEN KARARI alip gelecekti.ama bu kisi gitmedi bir dilekce gonderdi dilekceyi usulune uygun yazmadigindan reddedildi,ikinci bir dilekce gonderdi o da vekalet eklemediginden reddedildi.bir ay oldum buralarda.gecen hafta gittim plovdiv konsoloslugundan bu siteden aldigim ornege gore kendim basvurdum.otobusle gonderdim ertesi gun karar cikti.su an serbestim ve cok rahatladim.ama bu avukati kime sikayet edeyim ve parami da geri alabileyim.LUTFEN BANA BILGI VERIN.YOL PARASI YAPARIM 400 LIRAYA HIC OLMAZSA.hepinize saygilar.alper

 434. 22/02/2010, 20:04

  >BU GİDİŞLE SATEN HAPİSHANELERDE BİZE YER KALMIYACAK MERAK ETMEYİN HER GÜN BU KADAR KİŞİ ALIRLARSA MEMLEKETE CEZA EVİMİ YETİŞİR.MELİH GÖKÇEKE RİCA EDELİM DE BİZİM İÇİNDE BAŞKANDAN BİR İNDİRİM İSTESİN.ZEYNEP-İST

 435. 22/02/2010, 21:05

  >meraba arkadaşlar ntv açın memleketin iç yüzü işte

 436. 22/02/2010, 21:46

  >sayın MY WAY bu taahütleri ne olur ne olmaz diye en geç perşembe gününe kadar verinmi diyorsunuz.saygılar

 437. 22/02/2010, 21:59

  >….40….biz bu sitede yorum yaparken başından bu yana sadece fikirlerimizi beyan ediyoruz…tahhüt verin demek gibi bir durumumuz olamaz…çünkü hepimizin malumu…ne olacağını kestirmek imkansız…onun için olasılıkları söyledik…ama ben kendi attığım adımı paylaştım…ben vereceğim…keşke vermeseydim deme olasılığım var…muhtemelen yüksek bir olasılık…ama aksi durum ihtimal olarak daha düşükte olsa,ben bunu risk gördüm ve bu kararı verdim…ama perşembe günü çıkacak karar…benim kararımın yanlış olduğu sonucunu da doğurabilir…onun için herkes için en doğru karar…kendisinin vereceği karardır…my way

 438. 22/02/2010, 22:08

  >ARKADAŞLAR DOSYALARIMA BAKMAK İÇİN UYAP A GİRİYORUM AMA AÇÇILMIYOR.BÜGÜNLERİNİZ HUZURLU OLSUN ÇEKZEDE

 439. 22/02/2010, 22:26

  >arkadaşlar bende taahhütlerimi yarın vermeyi düşünüyorum.ankaralı.

 440. 22/02/2010, 22:27

  >UYAP SİTESİNDE,'vatandaşlar için' ŞIKKINI seç ,2.adımda Bu web sitesine devam et (önerilmez). i tıkla,ulaşacaksınRCN…20

 441. 22/02/2010, 22:29

  >sayın çekzede bana gelen sms de geçici olarak hizmet verilmedigini yazdı.tam zamanında!! ugur01

 442. 22/02/2010, 22:44

  >sn MY WAY BEN SENİ ELEŞTİRMEDİM VE BURADAKİ ARKADAŞLARIN HEPSİNİN SAMİMİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM İNSAN HATADA YAPSA RAHAT OLUR.BENİM SENİNLE DURUMUM AŞAĞI YUKARI AYNI O NEDENLE SENİN OLAYI DAHA İYİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM VE HALADA ÖYLE DÜŞÜNÜYORUM SENİN YAPTIĞINI YAPACAM BENDEN İYİ BİLİYORSAN NİYE SENİN YAPTIĞINI YAPMAYAYIMKİ???SAYGI VE SELAMLAR

 443. 22/02/2010, 22:45

  >ARKADAŞLAR,YARGITAYIN İKTİDAR İLE BU KADAR ZITLAŞMASI DURUMUNDA DAHİ, HALA 3167 SAYILI KANUNUNA DEVAM DEMESİNİ ANLAMIYORUM.BUNCA DOSYANIN ARASINDA HER FIRSATTA YÜZBİNLERCE DOSYAYI KARARA BAĞLAMAKTAN YAKINAN YARGITAYIN NEDEN HALA GÖRÜŞÜ DEĞİŞMEZ NEDEN HUKUKSUZLUĞA HALA DEVAM DER MANTIKDA ALMIYOR.

 444. 22/02/2010, 22:49

  >yargıtay çek hapsine karşı degilmiydi?bizi kandırıyormu bunlar?

 445. 22/02/2010, 22:49

  >46 YAZI BANA AİT. B.A ETKİNLİK KİMSE BANA İSİM YAZMA ÖZÜRLÜ OLDUĞUMU SÖYLEMESİN BİLİYORUM!

 446. 22/02/2010, 23:00

  >sayın JENARDİ biz sizin yorumlarınızı okuyoruz değer veriyoruz bu konudada çok mutluyum fakat siz bizim yorumlarımızı pek kaale almıyorsunuz ben haftalardan beri yazıyorum 10 dan bize fayda yok diye hatta valla billağ diyede yazdım faktoringlerin ikna kabileyeti daha fazla dedim bu şekilde yazdım anlayın dedim anlayın işte fayda yok olsaydı adem hoca geçerdi yok yok her şeyin başı öyle bizdede yok selamlar iz.er

 447. 22/02/2010, 23:11

  >jenardi yargıtay başkanı gerçekerin gazetede çıkan ÇEK HAPSİ CEZASI KALKSIN diye beyanatı var.yeni sayfa açıp bu beyanat konulup yorumlarımız alınsa bence daha iyi olur.bu fikir degişikligini sorgulamak lazım?!

 448. 22/02/2010, 23:14

  >BENCE YARGITAY ANAYASA ÇEKTE HAPSİ KALDIRMAYACAK. BÖYLELİKLE TÜRKİYE DE ÇEKTEN DOLAYI İNSANLAR İSYAN ETSİN, KANUNU DEĞİŞTİRMEDİ DİYE AKP OY VERMESİN DİYE. AMA SEÇİM HAVASINA GİRİLMEYE BAŞLANDI. OYLARIN ÇOK ÖNEMİ VAR. AKP DE BU DURUMU DEĞERLENDİRİP AVRUPA STANDARTLARINA YAKIN DEMOKRATİK ANAYASA ÇALIŞMASIYLA BİRLİKTE ÇEKTE DE BORÇTAN DOLAYI KİŞİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLANAMAZ İLKESİYLE HAPİS CEZASINI KALDIRACAK. SONRA SEÇİMDE OYLAR AKP YE. GOLÜ ATAN YİNEDE AKP OLACAK. SONUÇTA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇEKTE HAPSİ KİMİN KALDIRDIĞI DEĞİL, BİZİM BU SIKINTIDAN KURTULMAMIZ OLACAK. KAYA

 449. 22/02/2010, 23:16

  >44 ve 45 deki arkadaşlar sağolun. sayın jenardi yargıtay mensupları hergün sıkı beraberlikleri olan avukatlar ve barolar dururken senin benim sefil halimizi kim düşünür. unutma bu değerler bir masa keyfe satıldığı için toplum olarak sürüm sürüm sürünüyoruz. ALLAH cc hepimizin yardımcısı olsun. selamlar. ÇEKZEDE

 450. 22/02/2010, 23:27

  >olan bize oluyor!yenç yaşta kendimi yaşlı hissediyorumaklıma mukayyet etmeye çalışıyorumkim kaldırırsa kaldırsınama ÇEK HAPSİ ZULMÜ KALKSIN!yargıtay başkanı çek hapsine karşıydı fakat sözleri yaptıklarıyla uyuşmuyorbizi sinek olarak görüyorlarsen hapse girmişşin sürünmüşşün kimsenin umrunda degilbakalım anayasa mh ne yapacak?anayasaya takla attırmaz inşallah!kafam doldu sinir diye birşey kalmadı allah(cc)sonumuzu hayretsin!akp bize golü o attı akp den hiç hayır yok!demokrasi insan hakları kapsamına ÇEK MAGDURLARI dışında herkes varçek magdduru olmak neboktan işmiş!

 451. 22/02/2010, 23:28

  >SAYIN KAYA SÖZÜME ÖNCE KIZMA YALNIZ HAYALİ DÜŞÜNÜYORSUN.DAHA ÖNCE BU SİTEDE YAZDIM KİMSE KAALE ALMADI İZ ER DEN BAŞKA.AKP SEFİLLERLE UĞRAŞMAZ.BİZLER ONLAR İÇİN YÜZ KARASIYIZ.ADAMLAR PARA MUSLUKLARINI TUTMUŞLAR.BİR ÇEKZEDENİN ON KİŞİTE BORCU VAR.ON KİŞİ FEDA EDİLECEĞİNE BİR SEFİLİ FEDA HER ZAMAN KARDIR.BU KAVRAMI BU SİTE ANLAMADIĞI MÜTDETCE BİZLER HİÇ BİRŞEY YAPAMAYACAĞIZ. ASLIN DA BUNU ÇOKTAN ANLADIK.YENİLGİYİ KABUL EDEMİYORUZ. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

 452. 22/02/2010, 23:46

  >CÜNEYT BEYYARGITAYDAN ÇIKAN BİR KARARDAN BAHSEDİYORDUNUZ,KARAR HENÜZ ELİME GEÇMEDİ,BUGÜ YARIN ELİME GEÇER DİYORDUNUZ,BİR HABER YOKMU,NE OLDUBİR AÇIKLAMA YAPARSAN MEMNUN OLURUZ.KARTAL YENİÇAĞ

 453. 22/02/2010, 23:50

  >GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BİR MİLLETVEKİLİ ADAYI DEMİŞTİ SARHOŞUN OYUDA BİR ALİMİN OYUDA BİR. BİZİM AÇIMIZDAN BİZİM OYUMUZDA ZENGİNİN OYUDA EŞİT. ŞUAN BORÇLU DAHA ÇOK OLDUĞU İÇİN BİZİM OYUMUZ DAHA FAZLA. ONUN İÇİN ELBETTE BİZİM OYUMUZUN ÖNEMİ OLACAK. AMA BENİM ŞAHSİ GÖRÜŞÜM KURUMLAR VE SİYASİ PARTİLERİN İNSADAFINDAN ÖNCE HALKI DÜŞÜNEN ÖZGÜRLÜKCÜ BİR ANAYASA ÇIKMASI. O ZAMAN OTOMATİKMEN BİZİM DURUMUMUZ HAPİS OLAYI ORTADAN KALKAR. AMERİKADA TANIDIKLARIM VAR.ORADA HİÇBİR BORÇ İÇİN BANKA KREDİSİ OLSUN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN OLSUN HAPİS CEZASI ŞÖYLE DURSUN EVE İCRA DAHİ GELEMİYORMUŞ. FAKAT BORÇLARINI ÖDEME DURMUNA GÖRE KREDİ NOTUN ARTIYOR VE DÜŞÜYORMUŞ. KREDİ NOTUNA GÖRE BANKADAN TEMİNATSIZ KEFİLSİZ KREDİ KULLANABİLİYORSUN. KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMEMEK İÇİNDE HERKEZ BORCUNU ÖDEMEK DURUMUNDA TABİKİ.KAYA

 454. 23/02/2010, 00:01

  >57amarika böyle avrupa şöylecanikli demedimi burası türkiye şartları başka diyegöbegini kaşıya kaşya geçirmedilermi yasayıesas yargıyatıyın tutumu garipanayasa mh de gölü atarsa yandık!

 455. 23/02/2010, 01:29

  >5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNUNU GÖBEĞİNİ KAŞIYA KAŞIYA VE GÜLE OYNAYA ÇIKARAN İKİ YÜZLÜLER BELLİDİR1. BİZİ SÜREKLİ KANDIRIP OLAYLARDA HEP ADRES ŞAŞIRTAN AHMET İYİMAYA2. BAŞINDAN BERİ TAAA 2003 YILINDA CEZALARI 5 YILA ÇIKARIP ADLİ PARA CEZASI DİYE BİR KALIP YARATAN BEKİR BOZDAĞ3.İŞİN ÇİMENTOSU NURETTİN CANİKLİ4.YARGI BÖLÜMÜNÜ AYARLAYAN SALİH ERDOĞAN5.SON DAKİKA ÖNERGELERİYLE FACTORİNGCİLERİN ORTAĞI SUAT KILIÇ6.GÖZ YAŞLARIYLA BİZLERİ DİNLEYİP ,ATIN BUNLARI İÇERİ DİYE TALİMATLAR VEREN CEMİL ÇİÇEK BÜLENT ARINÇ İKİLİSİ7.BU YASA KALDIRILACAK ORTADAN DİYEREK BİZLERİ UYUTAN SADULLAH ERGİN8. VE İSMİNİ SAYAMADIĞIM BİRÇOK AKPLİ TEFECİ VEKİL DİR.. ALLAH ONLARIN CEZASINI ZATEN YAKIN VERİR

 456. 23/02/2010, 01:56

  >Ceza Genel Kurulunun gerekçeli kararı yazılmamış.Bu gidişlede yazmazlar..

 457. Aa
  23/02/2010, 02:42

  >59 da yazan jenardi,bela temennilerine tüm kalbimle katılıyorum Allah verecek belalarını.

 458. 23/02/2010, 03:01

  >SON DAKİKAErdoğan'a İspanya'da çirkin saldırıErdoğan, İspanya'da düzenlenen ödül töreninde bir protestocunun saldırısına uğradı.Erdoğan, Kültürlerarası Sevilla NODO ödülü sonrası, PKK sempatizanı bir protestocunun saldırısına uğradı. Şans eseri Erdoğan'ı sıyırıp geçen ayakkabı, korumanın yüzüne patladı.NE DEMİŞ ATALARIMIZ:Besle kargayı,oysun gözünü.Bozuk Ekonominin Mağdurları olarak,bizi gözardı ettiler.Bizleralacağımızı tahsil edemedik,borcumuzu ödeyemedik.Bizler cezaevinden çıkarken borcumuz katlanarak çıktık.Haburdan gelenler törenlerle.Şimdi ayakkabıyı fırlatanlar onlar oldu….

 459. 23/02/2010, 03:09

  >Başbakan Erdoğan'a İspanya'da ayakkabılı saldırı! Erdoğan, Kültürlerarası Sevilla NODO Ödülü'nü aldı. Törenin düzenlendiği salondan ayrılıp arabasına binmek üzereyken Erdoğan'a ayakkabı fırlatıldı. Ayakkabı Erdoğan'a isabet etmezken ayakkabıyı fırlatan kişi gözaltına alındı.Başbakan Erdoğan'a İspanya'da çirkin saldırı! Erdoğan, Kültürlerarası Sevilla NODO ödülü sonrası, PKK sempatizanı bir protestocunun saldırısına uğradı. Şans eseri Erdoğan'ı sıyırıp geçen ayakkabı, korumanın yüzüne patladı.üzgünüm.Umarım Seçimlerde aldıkları oy oranıda bizlerden ağır bir tokat olur.

 460. Aa
  23/02/2010, 10:36

  >Oğlunun kredi borcu intihar ettirdi Oğlunun çektiği kredide evin ipotek edilmesine dayanamadı. Muğla’da oğlu tarafından bankadan çekilen kredide evi ipotek olarak gösterilen ve borcun ödenmeyerek evin satılacağı hissine kapılan baba intihar etti.Muhittin Kılınç’ın (63) oğlu Muğla sanayisinde iş kurmak için ortak işyeri açtı. İşyerini açarken babasının evini kredi karşılığı ipotek ettirdi. Ekonomik kriz nedeniyle işler iyi gitmeyince ortaklar arasında anlaşmazlık çıktı ve işyeri kapandı. Baba Muhittin Kılınç, oğlunun açtığı işyerinin kapanmasından sonra kredinin ödenmeyeceği ve oturduğu evinin satılacağını sanarak bunalıma girdi ve sabah saatlerinde oturduğu üç katlı binanın çatısına çıkarak kendisini asarak intihar etti.Olay yerine gelen ambulans ve polis, güvenlik önlemi alırken, Muhittin Kılınç’ın cenazesi Muğla Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.http://www.pressturk.com/haber.asp?id=13815

 461. 23/02/2010, 10:42

  >SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ SİZLERİ ÖNCELİKLE SAYGI İLE SELAM EDER SAĞLIK MUTLULUK DOLU GÜNLER DİLERİM.DEĞERLİ MAHKEME BAŞKANI DEĞERLİ ÜYELER BİLDİĞİNİZ GİBİ DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKESNİDE İNSANLAR BORÇLARINDAN DOLAYI KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERİNDEN ALI KOYUNULAMAZ.SADECE ÜLKEMİZDE GEÇERLİ OLAN ÇEK KANUNUNDAKİ HAPİS CEZASI BİLDİĞİMİZ ÜZERE ANAYASA'YA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI'NA AYKIRIDIR.DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE NASIL OLURDA ANAYASA MAHKEMESİ BU KANUNU İPTAL ETMİYOR ÇEK MAĞDURLARI İFLAS ETMİŞ DOLANDIRILMIŞ VEYAHUT FARKLI SEBEPLERDEN DOLAYI ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEMİŞ KİŞİLERDİR.ÜLKEMİZDE VE DÜNYA'DA YAŞANAN EKONOMİK KRİZ SEBEBİ İLE YAŞANAN MALİ SIKINTILARDAN DOLAYI MUTLAKKİ BİREYLER SORUMLU GÖSTERİLMEZ.SAYGIDEĞER MAHKEME BAŞKANI VE DEĞERLİ ÜYELER MADEMKİ ÇEK MAĞDURLARI BORCUNDAN DOLAYI CEZAEVLERİNE GÖNDERİLİYOR BİLİYORSUNUZKİ YENİ ÇEK KANUNU İLE ÇEK'TE BİR VADELİ ÖDEME ARACI OLMUŞTUR BONO HÜKMÜNDEDİR.O'ZAMAN KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMENLER BANKALARDAN ALDIKLARI KREDİYİ ÖDEMEYEN VERDİĞİ SENETLERİ ÖDEYEMEN KİŞİLERİNDE CEZAEVLERİNE GÖNDERİLMESİ GEREKMİYORMU BEN İKİ ÇİZGİ ARASINDAKİ FARKI ANLAYAMADIM MADEM ÜLKEMİZ DEMOKRATİK,ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE ANAYASA'YA BAĞLI OLARAK KANUNLARIMIZ GEÇERLİDİR ANAYASA MAHKEMESİNİN BU KANUNU İPTAL ETMESİ GEREK DEĞİLMİDİR.KREDİ KARTI BORCU BANKAYA BORCU SENET BORCU ONLARADA CEZA OLMALI YADA ÇEK MAĞDURLARINA'DA CEZA OLMAMALI DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM FİKİRLERİM KİŞİSEL OLUP KONU HAKKINDA BİLGİLERNDİRİRSENİZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA HASAN ALİ POLAT

 462. 23/02/2010, 11:09

  >59 JENARDİ,YAZDIKLARINA KATILIYORUM,AZ YAZMIŞSIN,BUNLAR O DENLİ AŞAĞILIK KİŞİLERKİ İNSANLARA EZİYET ETMEKTEN ADETA ZEVK DUYUYORLAR,BAKSANIZA ŞUNLARIN SURATINA,HİÇ BİRİNİN SURATINDA İNSAN ESAMESİ YOK,ÇIKARLARIMIZ İÇİN PAPAZ ELBİSESİ BİLE GİYERİZ DİYEN AŞAĞILIK BİR ZİHNİYETİN ETRAFINDA TOPLANAN YARATIKLAR,ALLAH ONLARIN BELASINI İNŞALLAH VERECEKTİR.KARTAL YENİÇAĞ

 463. 23/02/2010, 11:19

  >ARKADAŞLAR BELA OKUMASAK. ÇÜNKİ BELA HERHALUKARDA İYİ BİŞEY DEĞİL. BELA OKUMAK LANET OKUMAK ÖNCE AĞIZDAN ÇIKAR GÖĞE YÜKSELİR. SONRA BELA OKUNAN KİŞİYE GİDER. EĞER BELA O KİŞİYE HAK DEĞİLSE GERİ DÖNER OKUYANI BULURMUŞ. LANETİN KİME HAK OLDUĞUNU DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR. ALİM ZATLAR ZALİM İDARECİLERE DAHİ BELA OKUMAMIŞ. ONLARIN HİDAYETİ ADİL YÖNETİM SERGİLEMELERİ İÇİN DUA EDERLERMİŞ. ELBETTE CANIMIZ SIKKIN SORUNLARIMIZ BÜYÜK. BELKİ BENDEN ŞU ANDA ÇOK DAHA ZOR DURUMDASINIZ SIKINTINIZ DAHA ÇOK ONUN İÇİN BENİM KADAR SAKİN DEĞİLSİNİZ. BELKİ BIÇAK KEMİĞE DAYANSA DAHA ÇOK TEPKİ GÖSTERECEĞİM. ALLAHIM BAŞIMIZDAKİ DEVLET İDARECİLERİNE HİDAYET VER. ADİL YÖNETİCİ OLMALARINI SAĞLA. YOK ADİL YÖNETİM SERGİLEYEMEYECEKLERSE TEZ ONLARIN YERİNE ADİL İDARECİLER GETİR. BİZLEREDE SAĞLIK SELAMET SABIR HİDAHET VER. ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİ AZİZ VE ŞEREFLİ EYLE. AMİN.KAYA

 464. 23/02/2010, 11:27

  >arkadaşlar benim cezalarım hep şehir dışından.bugün dilekçe vereceğim.acaba cezayı veren mahkemenin değerlendirmesi için şehir dışına mı gidip gelecek. öyleyse çok sürermi? bilgi veren olursa sevinirim.ÇekçiKAYSERİ

 465. Aa
  23/02/2010, 11:54

  >Şanlıurfa Cezaevinde bir skandal daha. 250 kişilik kapasitesi olup 1000 kişi kaldığı Şanlıurfa cezaevinde yeni bir skandal iddası.Adi suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan çocuk koğuşunda dayak yedikleri ve bazı çocukların ise cardon türü fare besledikleri bu Büyük farelere işkence yaptıkları iddia edildi. Cezaevinde farelerin cirit attığını dile getiren bir tutuklu yakını çocuklarının burada değişik suçlarla tanıştıkları ve diğer arkadaşlarının dışarıda yaptıkları suçları yanındaki arkadaşlarını öğrettiklerini iddia etti. Farelerin mahkumlarla beraber yaşadığını aktaran tutuklu yakını çocukların yalınayak dolaştıkları ve cardonların ayaklarını ısırdıklarını dile getirerek, “Fareler gardiyanları dahi ısırıyor. Cezaevinde hayvan beslemek yasak fakat çocuklardan bazıları Büyük Fare besliyor. Onların tüylerini permatikle traş ediyor hatta tırnaklarını tırmak makası ile kesiyorlar. Büyük Farelerle yatıp onlarla kalkıyorlar. Bu duruma kimse ses çıkarmıyor. Bu çocukların cezaevinde psikolojileri bozulmuş. 3-5 ay sonra topluma karışacak bu kişiler aramızda dolaşacak. 1 Psikolog var ve bayan olduğu için bu çocukların yanına gitmeye çekiniyor. Cezaevi şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz.” diye konuştu. Şanlıurfa Cezaevinde 276 kişilik kapasitesine rağmen 1000’den fazla tutuklu ve hükümlü kalıyor. Bazı tutuklular tuvalet ve lavabolarda yatıyor.

 466. 23/02/2010, 14:37

  >1. BELA OKUMAK : Ben de bela okunmasına karşıyım, bela okumak negatif enerjidir, bizim ise daha negatife gidecek durumumuz yok.2. HALİMİZ: Halimiz perişan, ailelerimiz ayrı, çoluğumuz çocuğumuz uzakta, işimiz paramız yok, moralimiz sıfır. BUNU ANLATMAMIZ LAZIM.3. SUÇUMUZ: Böyle bir ceza dünyada yok, o nedenle moralimiz daha bozuk, üstelik çoğumuz dolandırıldığı için borçlarını ödeyemeyip sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki, dolandırıcılar bizi çarparken tedbirini almışlar, şimdi hayatlarını yaşıyorlar. BUNU DA ANLATMAMIZ LAZIM.4. ADALET: Adalet sistemi bunu biliyor, hükümet, ekonomi yönetimi çek ile yaratılan para diye açıklama yapıyor, o zaman bu ceza adil değil, adalet sistemi hata yapıyor. BUNU DA ANLATMAMIZ LAZIM.Bizim elimiz kolumuz bağlı, kaç kişi bizim durumumuzda onu bile bilmiyoruz, bakan 700 kişi diyor, kaç kişi taahhüt verdi, kaç kişi çıktı, kaç kişi aranıyor. Bunları bilirsek daha sistemli bir mücadele verebiliriz.

 467. 23/02/2010, 14:42

  >ARKADAŞLAR KİM NEDERSE DESİN BU KANUN ÇIKMAZ YAHU İKTİDAR TEFECİLERLE DOLU SEN KIMDEN MEDET UMUYOSUN ADAMLARIN İÇİNE ATEŞMİ DÜŞSUN SONRA KIME PARA SATACAK BU TEFECİLER KIMIN KANINI EMECEK SAYIN AKP Lİ VEKILLERİN.ÇOĞU.FACTORING ORTAĞIDIR…SİZ BEKLEYİN DURUN TAKİ NE ZAMN BU HUKUMET DUŞER O ZAMAN HAPİS CEZASI KALKAR.BUNU KAFANIZA SOKUN BAŞKA DIYCEM YOK…..

 468. 23/02/2010, 14:56

  >bizim tek bir kurtuluşumuz var, haklı olduğumuz noktaları kamuoyuna anlatmak için sistemli olarak çalışmamız… 1. bu ceza adil değil, dünyada uygulaması yok, anayasaya ve insan haklarına aykırı, adalet sistemi adaleti uygulamak zorunda, bunu anlatmamız lazım…2. sayımız fazla, birleşirsek, politik etkimiz olabilir. kim bizi kurtarırsa biz de onları seçimde kurtarırız. ama kimse seçime 5 kala gelmesin bize…3. mahkemeler kanunu uygulamakta zorluk çekiyor, adaleti düşündükleri için değil, çok önemli görmedikleri için. ama mücadele verir, haklılığımızı kanıtlarsak, mahkemeler de bizi ciddiye almak zorunda kalırlar.4. AIHM, aslında doğru kullanıldığında çok iyi bir silah, bunu kullanacak hukukcular ağır para mahkumiyeti aldırabilirler, bu kazanılacak paraları sosyal hizmetlere bağışyacağımızı bildirebiliriz, çünkü çoğumuzun çocuğu şimdi oralarda büyüyor.

 469. 23/02/2010, 16:21

  >KONYA 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE TAAHHÜTÜME VERİLEN CEVAP, TAAHHÜT YUKARIDA BELİRTİLEN FAİZ ORANLARINA GÖRE HESAPLANARAK TAAHHÜTTE GÖSTERİLMESİNE GEREK YOKTUR. SADECE FAİZİN, ÇEKLERİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK 3095 SAYILI KANUNA GÖRE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZ ORANI ÜZERİNDEN ÖDENECEGİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ YETERLİDİR. EVET CEVAP BU RED ETMEMİŞ, DİLEKÇEYİ YENİDEN YAZARAK GETİRMEM İSTENMİŞ. KAFAM KARIŞTI, BİRİSİ FAİZ HESAPLAMADIN, DİGERİ HESAPLADIN DİYE RED VERİYOR, GERİ ÇEVİRİYOR. YOKMU BİR AKLI SELİM HAKİM, NE YAPACAGIZ.

 470. 23/02/2010, 16:54

  >sami bey,konya 1 e sadece çek miktarının taksidi neyse o rakam + faiz yazmanız yeterli olacaktır.

 471. 23/02/2010, 17:01

  >sami kardeşbence elindeki kararla birlikte daha önce detaylı taahüt istenen kararı bul her ikisinide şikayet edilmesi gereken neresi varsa adalet bakanlığı başta her yere şikayet et derdimizianlat biz bunu yapmaz isek herkes bize her türlü eziyeti yapıyorbir yudum huzur

 472. 23/02/2010, 17:06

  >Arkadaşlar İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taahüt veren varsa görüşebilir miyiz.Bizi çok uğraştırdılar.Hakim sanki alacaklının avukatı gibi davrandı bize.1 yıl zaman kazanacağız diye beklerken hakim eşit taksitler halinde ilk taksitin haziran 2010 da başlanması şartıyla taahüt istedi.Bu konuda yapılacak bir şey var mı bana yardımcı olabilir misiniz?

 473. 23/02/2010, 17:42

  >sayın 76 Hakimin sözlü istemi önemli değil belgelendirmek lazım gelir.Hakimden hangi duruma dayanaraktan böyle bir istemde bulunduğunu yazılı talep etmek lazım gelmektedir.Bunun doğrultusunda hakimin yasalara aykırı insiyatifini kullandığı gerekçesiyle HSYK ve ADALET BAKANLIĞINA 5941 sayılı yasaya aykırı taahhüt beyanı istemiyle dilekçe gönderebilirsin.

 474. 23/02/2010, 17:42

  >76hakimler kafasına göre nasıl takılıyor?yasa 1 sene serbestlik verirken bunu nasıl yapıyor?

 475. 23/02/2010, 18:16

  >Mustafa Bey:06/01/2010 da avukatım aracılığıyla 13.ACM ve 1.ACM'ne birbirinin aynısı olan iki taahütname verdim.13.ACM infazımı aynı gün durdurdu.Aynı günün gecesi 1.ACM deki dosyamın infazı için tutuklandım,çünkü 1.ACM taahüdümü kabul etmemişti.Ağırcezaya bizzat Bayındır Cumhuriyet Başsavcısı karara itiraz etti.Bu arada hakim yanlışından döner diye savcı bey beni cezaevine göndermedi.Ağır ceza da red verdi sonrası bana cezaevi yolu göründü.Cezaevinden gönderdiğim diğer 4 taahütnameye de red verildi.Benden her defasında çek bedelleriyle faizini son kuruşuna kadar kademeli olarak hesaplamam,taksitleri eşit olacak şekilde ilk yıl için 1/3 ünü yıl içerisine yayarak günlerini ayrı ayrı belirtmem,2/3 ünüde eşit taksitler halinde 2. yıl içerisine taksitler halinde yayarak günlerini de ayrı ayrı belirtmem istendi. Sonunda istedikleri şekilde taahüt vererek 32. gün cezaevinden çıkabildim.İlk taksiti haziran 2010 dan başlatmak zorunda kaldım.Ayrıca taahüt tarihinden itibaren değil,20 aralık 2010 tarihinden itibaren 2 yıla yaymak zorunda kaldım. Anlayacağınız ben bu yasadan sadece 4 ay yararlanabiliyorum.İsterseniz size hakim kararlarını gönderebilirim.Ayrıca benim bu çeklerden bu kadar borcuym yoktu mal iadesi yapmıştım.ama imkansızlıktan menfi tesbit davası bile açamadfım.

 476. 23/02/2010, 18:21

  >İZMİR 25 ASLİYE CEZADA BU GÜN GÖRÜLEN ÇEK DAVAMDA DOSYAYI OLUŞTURAN TÜM ÇEKLER GÜNÜNDEN ÖNCE İBRAZLIYDI BU SEBEBTEN HEPSİNDEN BERAAT ALDIM.. BİLGİLERİNİZE SUNULURSAYGILAR MURAT GÜZEL

 477. 23/02/2010, 18:38

  >sayın 79 HSYK ya ve adalet bakanlığına haklı gerekçelere sahip ve elinde yazılı belgeler olduğu için hakimler hakkında suç duyurusu adı altında şikayet dilekçesi yazabilirsin.5941 Sayılı yasanın amaç ve işlevinin doğrultusunda karar verilmediği.Arıca tutuklu bulunduğum süreler içerisinde yasal haklarımın kullanma doğrultusunda aciz bırakıldığını beyan etmen ve sadece kararın ve şartlı taahhüt ün 5941 sayılı yasaya göre değil hakimin şahsi istekleri doğrultusunda imzalatıldığını belirtmen yeterli olacaktır.Kararı ve taahhütün fotokopilerini ekte gönder.

 478. 23/02/2010, 18:38

  >76 ve 79 da yazmıştım(İzmir'den yaşar).Mustafa bey hakimin üst üste verdiği red kararlarıyla bizi böyle bir taahütname vermeye zorladı.Yani hakim sözlü olarak değil verdiği red kararları bir yazılı delil niteliğinde sayılmazmı?

 479. 23/02/2010, 18:44

  >ii akşamlar arkadaşlar bende size yeni katılanlardanım esnaflar çeklerimi avukata vereye başladı bugun icratebligatı geldi avukata gösterdim yapacak bişey yok dedi ne yapmalıyım ödüyecek durumum yok jenardi yardımcı olursan sevinirim VEZİR 38

 480. 23/02/2010, 18:47

  >sayın 82 sayılır tabiki

 481. 23/02/2010, 18:54

  >vallaha bilmiyorum ne yapacagımızı inanın kafayı yemek üzereyim şu hapis cezası kaldırılsaydı hayırlısıyla gerçi benim icra teblgatları yeni gelmeye başladı fakat şimdiden uykularım kaçıyor allah herkesin yardımcısı olsun işimiz allaha kaldı şimdiye kadar çek ödüyelim diye çek kırdır ma işlek tefeci kredi kredi çekme kredi kartı artı para kullnamadıgımız halt kalmadı haliyle içeri girdik bilseydim başdan çeklerimi ödemez dim bu kadar faize düşmezdim

 482. 23/02/2010, 19:31

  >arkadaşlar anayasa mh perşembe bir süpriz yapıp çeke hapsi kaldırırmı?

 483. 23/02/2010, 19:33

  >Arkadaşlar benim bir sorum olacak.Şimdi diyelimki 10bin tl lik çekden dolayı hapis kararım çıkmış. Faizleriyle beraber bu rakam 18bin olmuş. Ben taahhüt verip %30 nu 1 sene sonra ödeyecem geri kalanını faizleriyle birlikte 2 nci sene için ödeyecem dedim. Ama ben 1 sene sonra adli para cezası olan 10 bin tl yi devlete verebilirmiyim.? Böyle yaparsam cezam kalakarmı.?

 484. Aa
  23/02/2010, 19:34

  >Ya arkadaşlar benim taahhütleri verecem avukatım la ayrı şehirlerdeyiz vekaletim vardı onda da .Anlaşamadığımız konu yargıtayda olan dosyalarına nasıl taahhüt verecem mahkeme dosyaları ankaraya yollamıştır Ankaraya gitmem gerek diyo.Bende öğrenir dönerim sana dedim.Yargıtaydaki dosyalara nasıl taahhüd veriliyo bir bilen yazabilirmi acaba lütfen.Off Allahım ya.

 485. 23/02/2010, 19:42

  >sayın VEZİR38 sabretmek razı gelmek gerekir.Yapacak hiç birşeyin yok.Bunu söylemek biraz zordu ama avukatında doğru söylemiş.Sadece davacılar kanunlara göremi hareket ediyorlar yada etmişler bunun takibini yapmak gerekiyor.

 486. 23/02/2010, 19:54

  >arkadaşlar verdiğimiz taahhütte ödeyeceğimiz para devletemi gidiyor yoksa alacaklıyamı gidiyor bilen varsa cevaplasın CENK

 487. 23/02/2010, 20:08

  >90 ALACAKLIYA GİDİYOR

 488. 23/02/2010, 20:47

  >teşekkürler mustafa kardeş

 489. 23/02/2010, 20:55

  >arkadaşlar gördügüm kadarıyla piyasada çeki yazılan esnaf sayısı her ay artıyor böyle giderse hapislerde yer kalmaz bunuda akp iktidarı bence göze alamaz zaten köylü yü ve esnafı borç batagına düşürdü eskiden kredi kartı borcumuz vardı ne kredi sag olsun akp dışardan yıllık yüzde 4 le parayı getirdi burda millete yüzde 30 sattılar hem bankalar kazandı hem devlet ama seçimlerde zannetmiyorum ki tekrar iktidara gelsin bu yapılan seçim anketlerine inanmıyorum karasızları hep akp ye verecek zannediyorum çevreme bakıyorum durumu iyiolan kimse görmüyorum bu borsa nasıl yükseliyor aklım almıyor hükümete göre durum iyi sanki her şey güllük gülüstanlık ben rahmetli özal zamanında enflasyon vardı kimse halinden şikayetçi deildi esnafın köylünün memurun durumu iyiydi

 490. 23/02/2010, 20:55

  >1234zaman teşekkürler CENK 90

 491. Aa
  23/02/2010, 21:06

  >Vezir 38 akepenin 5 milyon fetodan oyu var,3 milyonda tarikatlardan.Bu oyları banko.Bide kömür yiyecek yardımı.Saf vatandaşlarıda koyarsan yine iktidar.Bu arada msn adresini yazda listeye alalım senide hoşgeldin aramıza diyemiyorum kusura bakma.Halimize bak kardeş.

 492. 23/02/2010, 22:36

  >VEZİR 38 YAZDIĞIN DOĞRU İSE HİÇ DURMA İŞLETMENİN İÇİNİ ÖNCE SEN BOŞALT. NASIL YAPAR NE YAPARSIN BİLMEM.ÇIRPINIRSAN BİLİNÇSİZ ELİNDEKİLERİDE KAYBEDER BİZİM GİBİ SEFİLLERİ OYNARSIN.ŞUNA İNAM BORCUMUN 3 KATI MALIM VARDI HEPSİ TALAN OLDU.ŞİMDİ ÇEK CEZALARI İLE BOĞUŞUYORUM.KRİZ EKONOMİSİ, BAŞARIRSAN KAPTAN,BAŞARAMAZSAN REZİL OLURSUN.SAKIN DUYGUSAL OLMA,SAHTEKAR DA OLMA.VİCDANINI DİNLE ÇEKZEDE

 493. 23/02/2010, 22:47

  >Olurumde o taahutu vermem ben ne diye vericem neyle odiycem 1 sene sonra bi 3 ay daha ceza eklenicek gidin alacaklinizla konusun anlasin taksite baglatin yalvarin aglayin hem 10000 liraya 18000 diycek hemde odemezsen 3ay daha cakicaklar.kardesim taahut veriyorsaniz zaten odiycek gucunuz vardir demek.yok benim param yok ama 1 sene yitayim diyorsaniz sizde akil yok hem faizi kabulleniceksiniz hemde taahut hapsini.akilli dusunun.Allah yardimciniz olsun

 494. 23/02/2010, 22:56

  >selam iyi akşamlar herkese bir şey öğrenmek isriyorum kesin olarak konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olmanızı istiyoru.benim bir kaç çekten dolayı 2007 den bu yana tutuklamam var kesinleşmiş.ancak bazı çeklerim o zaman vadesinden önce yazdırılmış ve karar çıkmış o tarihte.itiraz etsem vadesinden önce yazılmış çeklerimden dolayı çıkan tutuklama kararlarım düşermi??

 495. 23/02/2010, 23:13

  >arkadaşlar yokmu bi bilen 98 de yazdıklarıma cevap verebilecek kimse??

 496. 23/02/2010, 23:22

  >VEZİR 38Aklını başına al kardeşim yakayı bir kaptırırsanelinde birşey kalmaz .. Onun için başkası kaldırmadan sen kaldır yoksa malda gider ,çek miktarı kadar adli para cezası çıktığı gibi (olmaz inşallah ama) eğer malı işyerini makinalarını kaldırırlarsa yakayı kurtarmak için para cezalarını ödemek zorunda kalırsın ,satılan malların parasınıda çek miktarından düşemezsin her taraftan kıstırırlar. O yüzden şimdi mertliğin zamanı değil..İşini ne pahasına olursa olsun kaptırma ancak böyle borcunu yavaş yavaş ödeyebilirsin. AKIL VERMEK GİBİ OLMASIN BUNLARI BİRÇOĞUMUZ YAŞADIK….İZMİRLİ/ MİMAR

 497. 23/02/2010, 23:24

  >98 de yazan arkadaş sen aylardır neredeydin bilmiyorum.vadesinden önce yazılan çeklerin tamamından beraat alırsın.Ancak bu işi bir avukatla yaparsan iyi olur.(Yaşar)

 498. 23/02/2010, 23:26

  >…98-99….5941 sayılı kanunda erken ibraz edilen çekler için ceza yok…itiraz ettiğinizde muhtemelen davanız beraatle sonuçlanacaktır…my way

 499. 23/02/2010, 23:35

  >teşekkürler my way 5941 de 02/2009 dan sonrakilere bereat var fakat o tarihten öncekilerede 3167 kanunu geçerlidir diye bir şey olurmu bazı avukatlar eski çeklere uygulama yok diyorlar ben itirazlarımı yapacağım gerçi de ne yapacağımı şaşırdım bu konuyla ilgili iş bitirebilecek avukat varmı anlaşıp dosya dosya ücreti neyse verebilirim arkadaşlarım yardımcı oluyor sağ olsunlar

 500. 23/02/2010, 23:36

  >97 de yazan arkadaş İzmir adliyesinden bu taahütler için hiç bir yaptırım uygulanamayacağından bahisle 5941 in bazı maddeleriinin iptali için anayasa mahkemesine iptal başvurusu yapıldı.icra iflas kanunundaki gibi burada taahüde ihlal cezası yok.hapis cezasının oluşabilmesi için ödeme taahüdünde cezaya konu olan kanun maddelerinin açıkça yazılması ve karşı tarafın da taahüdü kabul ettiğine dair ikrarın aynı anda alınması gerekmektedir.(yaşar)

 501. 23/02/2010, 23:38

  >vezir 38 borsanın %70 civarında yabancıların elinde olduğu için yurt dışındaki hareketliliğe göre çıkıyor veya iniyor,yurt içindeki gelişmeler etkilemiyor.Borsa çok kazanırsa yurt dışı yatırımcıların işine yarıyor. kartal yeniçağ

 502. 24/02/2010, 00:08

  >….103….önceden hatırlayacaksınız geçici madde ile erken ibraz vardı…hatta birde adalet bakanlığı antep ağır ceza kararını KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ile yargıtaya taşıdı ve 10.daire kararı bozmuştu…fakat 5941 sayılı kanunda madde 3/8 erken ibraz madde olarak olduğu için…erken ibraza ceza ancak keyfi bir kararla verilebileceğini düşünüyorum…yani yasal bir dayanağı yok…bence sonuç beraat olacaktır…avukat konusuna gelince sitede avukat telefonları var ve sağolsunlar ilgileniyorlar…örneğin sn SİBEL SEVİNÇ hanım bütün sorularımıza cevap veriyor…bence görüşün ve karar verin…my way

 503. 24/02/2010, 00:46

  >yarın yakalamam olan çelerden dolayı taahhütname vereceğim.Acaba Yargıtayda olan dosyalarımada vermelimiyim.Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.Rana

 504. 24/02/2010, 01:14

  >sn ranayargıtay da olan davalarınızda eğer infaz yoksa (bazı davalrda itiraz sonucunda asliye cezalar yargıtay yolu açık olmak üzere karar verdi ve benimde ceza aldığım bir dava yargıtay da ) davalar kesinleşmeden bozulup geri gönderiliyor…bunu oya armutçu da yazmıştı..bu durumda asliye ceza bu davaları tekrar karara bağlayacak ve temyiz yolu açık olacak…bu durumda olan davalara taahhüt vermeye gerek yok diye düşünüyorum…benimde bir davam bu şekilde ve taahhüt vermeyi düşünmüyorum….my way

 505. 24/02/2010, 01:30

  >sn my way teşekkürler Rana

 506. 24/02/2010, 03:11

  >SAYGIDEĞER ARKADAŞLAR,5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNU VE TAHÜT İLE SALIVERİLME MADDESİ KANUNLAŞALI YAKLAŞIK 2,5 AY OLDU.İÇERİDEN TAHÜT İLE TAHLİYE OLAN KAÇ ARKADAŞIMIZ BORCUNU ÖDEYEBİLMEK İÇİN YENİ ARAYIŞLAR,YENİ BİR İŞ VE YENİ PROJELER İLE ALACAKLIYLA BİR SICAKLIK SAĞLADI? TABİKİ HİÇBİRİMİZ BUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİK.MEVCUT EKONOMİK ŞARTLAR İLE DE GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ GİBİ BİRŞEY..Kİ DIŞARIYA SALIVERİLDİĞİNİ DUYAN BİR TEFECİ ALACAKLISI, ELİNDE SİLAHLA GEÇEN GÜN BİR ARKADAŞIMIZI KATLETTİ..CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ YANITLAR HEP AYNI.OTURUP BEKLİYORUZ…İŞ YOK GÜÇ YOK.KREDİ VEREN YOK.İCRA İLE ELDEN GİTMİŞ TEZGAHIN TEKRAR İŞLEMESİ OLANAKSIZ.. PEKİ BU BORÇLAR NASIL ÖDENECEK.CEZAEVİNE GİRMİŞ VE TAHÜT İLE TAHLİYE OLMUŞ BİRİNİN 200 MİLYARDAN AŞAĞI BORCU OLACAĞINI SANMIYORUM.200 MİLYAR BORCU OLAN BİRİNİN 1 YILDA BUNUN 3\1 OLAN 66 MİLYARI ÖDEMESİ FERMANA MAHSUS BİR DURUMDUR.ESRAR EROİN VE GAYRİ MEŞRU YOLLARDAN KAZANACAĞIMIZ PARALARLAMI ÖDEYECEĞİZ BUNLARI?AKLIMIN ALMADIĞI BİŞİ VAR, BU HÜKÜMET NEDEN BU TAHÜT İŞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ..1 YILDA 3\1 İNİN ÖDENMEYECEĞİNİ BİLMİYORMUYDU. BENCE DOLUYA KOYDU ALMADI BOŞA KOYDU DOLMADI. BİZ Bİ TARAFTAN; TEFECİLER Bİ TARAFTAN HÜKÜMETİ ABLUKAYA ALDIK. VE BU BERBAT YASA ÇIKTI.ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE ANAYASA MAHKEMESİ VAR.HİÇBİR HUKUKÇU,CHPNİN BAŞVURUSUNUN GEREKÇESİNİ OKUDUKTAN SONRA ANAYASA MAHKEMESİ BUNU REDDEDER DİYEMEZ..SİYASİ BİR KARAR VEREBİLİRMİ BİLİNMEZ.AMA BİZİM BU ÇEK KANUNU İLE ALAKALI ŞANSIMIZ HİÇBİR ZAMAN DA YAVER GİTMEDİ.. 31.12.2008 DEKİ BOŞLUK İLE BAŞLAYAN SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI.SONRA YENİ YASA İLE GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR DEDİK SONUCU HÜSRAN OLDU.CEZA GENEL KURULU DEDİK YİNE HÜSRAN.YENİDEN YARGILANMA İNFAZ DURDURMA DEDİK AKIBETİ BELLİ OLMAYAN BİR SÜREÇ İLE YİNE HÜSRANLARDAYIZ..ŞİMDİ İKİ YOLUMUZ DAHA VAR.. ANAYASA MAHKEMESİ VE AHİM..ANAYASA MAHKEMESİ ESAS OLARAK GÖRÜŞECEĞİ ÇEK KANUNUNUN İPTAL BAŞVURLARINDA EĞER MADDELERİ İPTAL ETMEZSE, BU KANUNU AHİME TAŞIYACAĞIZ.SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ. AB AB AB DİYE HERYERDE CAKA SATANLAR , BU ÇEK KANUNU İLE BIRAKIN AB YE GİTMEYİ İSTANBUL-TOPKAPIDAN ÖTEYE GİDEMEZLER..SAYDILARIMLA

 507. 24/02/2010, 10:07

  >Sayın Murat Güzel,Gerekçeli kararınızı bizimle paylaşırmısınız…

 508. 24/02/2010, 11:20

  >arkadşlartahütle ilgili eşimhakında 5adet ceza vardı hepsi istanbul hepsi ayrı mahkemelerde ben bizzat kendim gittim siteden aldığım dilekçeörneği ile hakimler yardımcı oldu sorun yaşamadım tahütte çekmikterını çek mebleğının 3/1 1 yıl sonra +yasalfaiziile beraber ve kalan bedeli 2 yıl sonu şeklinde yazdım ve ben eşimin imzası ile verdim kabul oldu cezalar düştü av parası olmayanlar için katkısı olur düşüncesiile yazdım not:sadece bir mahkeme benimkimlik fot aldı ayrıca isreyebilinir diye yanımda nüfus kaydı götürdüm cetin

 509. 24/02/2010, 11:25

  >Çok güzel söylediniz sn jenardi tabiki onlarda bu paranın ödenemiyeceğini biliyorlar ve bunu zaten meclis de ki yasa tasarısı görüşülürken söyledilerde ''bizde ödenemiyeceğini biliyoruz ama ne kadar tahsil edebilirsek o kadarı kar dır.'' dediler.Arkadaşlar cehaletimi mazur görün ama bu kanun tasarısı sunulup görüşüldüğüne göre bir yenisi verilemez mi? Bu yasanın bizleri ne kadar mağdur ettiği ve bir işe yaramıyacağıkonusunda çalışmalar yapılamaz mı? bunu bir çok kez yazdım ama kimse oralı olmadı kast kelimesinin konulması için bir şeyler yapılamaz mı? yasa çıkmadan önce vekillerle yaptığım görüşmede bu yasa çıksın kast için 3 5 ay sonra yine bir şeyler yapılabilir denmişti.Bir hatam varsa lütfen uyarın.Fakat ben elimiz kolumuz bağlandı lafına katılmıyorum.Ağlamayan bebeğe mama verilmez.ZEYNEP-İST

 510. 24/02/2010, 11:50

  >Arkadaşlar aklıma bir şey geliyor ama bilmem ne dersiniz.Geçenlerde çorlu tarafına gittim her 3 fabrikadan birinin kapısın önünde şu bankadan satılık bu bankadan satılık afişleri vardı ben sadece istanbul da kapanan 500 firma sayabilirim eminim sizin bulunduğunuz bölgelerde de vardır.Anlıyacağınız makro olarak puanı artıyor ülkemizin ama mikro olarak gebermiş durumdayız.Ve ben eminim ki ticaret odalarında kapanan firmaların yarısı kaçak olunduğu için tasfiye halinde görünmüyor.Sanki faal miş gibi.Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek bu değil.Ben nacizane derim ki etrafınız da gördüğünüz bankadan satılık olan yada kapanmış olan firmaların resimleini burada toplayalım cüneyt bey den rica edelim bir slayt haline getirsin ve bu cd seslendirilsin derdimzi bu cd lerde anlatıp.Partilere ve basın kuruluşlarına gönderelim.Belki bu şekilde daha iyi anlarlar unutmayalım söz uçar,yazı kalır ne dersiniz?

 511. 24/02/2010, 11:55

  >Ama kesinlikle resimler le bunu hazırlamalıyız ve firma isimlerinide koymalıyız kendi firmalarımız da dahil lütfen bu konu hakkında fikirlerinizi bekliyorum.ZEYNEP-İST

 512. 24/02/2010, 12:13

  >SELAM ZEYNEP HANIM SİZİN YAZINIZ ÇEKİ ÖDEMEYE NİYETİ OLMAYAN SİTE İZLENİMİ DOĞURABİLİR BİZİM TEMEL FİKRİMİZ ÇEKTEN HAPİS CEZASI OLMAMALI DIR.SADECE ARKADAŞÇA UYARI SAYGILAR.B.A.ETKİNLİK

 513. 24/02/2010, 12:29

  >Bu siteyi takip eden herkes kendi firması hakkında bilgi ve hikayeleri ile katılımda bulunsa zaten dışarıdan başka bir firma bulmaya gerek kalmaz..1 değil 100 cd hazırlayabiliriz. Böyle bir çalışma olursa biz kendi adımıza gerekli bilgileri vermeye hazırız. Milyonlarca dolarlık ihracat yapan,vergi dairelerinden plaketler alan ,yüzlerce kişiyi istihdam edip yüzlerce kişinin karnını doyuran bir firmanın,geçmişine bakılmaksızın ,o güne kadar ekonomiye olan katkısı,ödediği vergiler,ödediği çekler hiç araştırılmadan,bu hale nasıl gelindiğinin sebepleri sorgulanmadan ,bunca emek veren girişimcinin hapise tıkılarak neler kaybedildiğini gözlerine sokmanın yolu buysa neden olmasın…zeynep aslı-izmir

 514. 24/02/2010, 12:41

  >SN 116 BİZ AYLARDIR BURADA BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN ÇABALADIĞIMIZI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ TÜM ÜLKEYE.AMA BUNUN BU YASAYLA OLAMAYACAĞI AŞİKAR.BURDA KİA AMAÇ ÇEK MAĞDURLARININ NEDEN BU HALE DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATMAKDIR.BAKSANIZA ADAMLAR HER ŞEYİ TOZ PEMBE GÖSTERİYOR.BU DURUMLARA DÜŞMEMİZİN İLK AŞAMASI İCRALARLA BAŞLAMIYOR MU? İŞ YERLERİMİZ HACZEDİLMESEY Dİ ÇARKIMIZ DÖNMEYE DEVAM ETSEYDİ BU DURMDA OLURMUYDUK.BİZ BU ÇALIŞMAYI RESİMLERLE SÜSLEYİP DERDİMİZİ CD DE ANLATACAĞIZ AMACIMIZIN BORÇ ÖDEMEK DEN KAÇMAK DEĞİL HER AKLİ SELİM İNSANIN DA KABUL EDECEĞİ GİBİ BUNUN HAPİS CEZASI İLE OLAMAYACAĞINI ANLATMAK OLACAKTIR.BUNUN ANAYASAYA AYKIRI,AB UYUM YASALARINA AYKIRI OLDUĞUNU ANLATMAKTIR.AYLARDIR YAZIYORUZ DA NE OLDU,TLF AÇTIK ELİMİZE NE GEÇTİ YOO BUNUN BAŞKA YOLUDA VAR DİYORSANIZ ONUDA DEĞERLENDİRELİM.FAKAT ÇIKIP BUGÜN GAZETEDE ÇEK DE HAPİS KARARI ANAYASAYA AYKIRI BU VİJDANSIZLIKDIR DERSEK SADECE BEN SÖYLENENLERİ ŞİMDİDEN DUYAR GİBİYİM.ÖNCE SORUNUN BAŞLANGICIN ANLATMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM..

 515. 24/02/2010, 12:52

  >HİÇ UNUTMUYORUM YASADAN ÖNCE BİR MİLLETVEKİLİ TLF DA KARDEŞİM BORCUN VARSA TABİ ÖDEYECEKSİN YOK ÖDİYEMİYORSAN NİYE BORÇLANDIN SONUNUN HAPİS OLACAĞINI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİYDİN DEDİ.ŞİMDİ BU ADAMA KENDİNİ NASIL ANLATIRSIN.ZEYNEP-İST

 516. 24/02/2010, 13:20

  >sevgili zeynep banada bir akp'li şerefsiz vekil çeki yazdıysan ödersin pez demişti bende senden iyi pez olmaz dedim.bunlar örümcek beyinli

 517. 24/02/2010, 13:27

  >120 arkadaşım Bunlar böyle işte tuzları kuru şunu itiraf edemiyorlar bu ekonomi berbat kriz sizide etkilide diyemiyorlar.ALLAH bizim için düşündüklerinim 1000 mislini versin onlara inşallahZEYNEP

 518. 24/02/2010, 14:42

  >benim hiç umudum kalmadıanyasa mh iyibirşey yapacagını zannetmiyorumbizi içeri tıkmanın formüllerini arıyorlardırbakalım yarın ne doguracaklarumudu olan varmı allah aşkınabenim hiç yok da!!!

 519. 24/02/2010, 14:49

  >40 yıl sonra, yani 2050 yılında memleketimizde neler olacak? “Gazı kim saldı?” tartışması son haddini bulacak. Salan, gizli salacak. Salamayan, adamına koşacak. Böylece, hava çok ısınacak. Denizler yükselecek. Mevsimler karışacak. Memleket çifte kavrulacak. Vatandaş, can havliyle üstünde ne varsa atacak. Herkesin malı ortada olacak ve hiç kimse mal bildiriminde bulunmayacak. Ateşli pozlar verenler çoğalacak. Takriben 80 yaşına merdiven dayayan Ayşe Arman bir kez daha soyunacak. Yetkililer, “Lütfen donunuz kalsın” diyerek vatandaşı uyaracak. Fazlaca uyarılanlar, sağa sola saldıracak. Haliyle, nüfus artacak. Muhalefet, “Bu devlet projesi mi?” diye soracak. Göçler başlayacak. İklim değişikliği nedeniyle, emeklinin nesli tükenecek. Bu nedenle, yaşanan gelişmelere “Çok ayıp yahu!” diyen çıkmayacak. Ancak, AB uyum yasaları gereği, “şerefsiz” ve “hayvan oğlu hayvan” gibi laflara, hapis ve para cezası verilmeyecek.***Yeni demokrasi anlayışı “Al Sana Demokrasi!” ile tanışılacak. Karakollar özelleştirilecek. Karakol görüntülü barlar gençlerin uğrak mekanı olacak. Çıplak kadın vücudunda “sushi” yemekten bıkılacak ve “göbekte kaymakam kebabı” yeme dönemi başlayacak. Bir fincan kahvenin sadece 40 gün hatırı olacak. Kimse kimseye selam vermeyecek. Selam veren borçlandırılacak. Toplumsal olaylarda polis, AB‘nin isteği üzerine şişe suyu fışkırtırken, kahkaha gazı kullanacak. Gazı yiyen, “Yarim İstanbul‘u mesken mi tuttun?” şarkısını mırıldanacak. Dinlemeler, kulak içerisine yerleştirilen bir sistemle gürültü çıkarmadan yapılacak. Demokratların “demo”su yapılarak, ihtiyaç olmaktan çıkarılacak. Şiddet gören kadınlarda, darmadağınık saçlar, baştan çıkarıcı bir zenginlik sağlayacak. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin dansözlü veda gecelerinde omuzlara alınmasını, kadın-erkek ayrımı yapmadan serbest bırakacak.Büyük Dünya Projesi kapsamında kıtalar yer değiştirecek. ABD‘den sonra, Suudi Arabistan sınır komşumuz olacak. Ay hariç, her yere vizesiz gidilecek. Sebzeler, tane tane ve rastgele seçilecek. Tüketim alışkanlıklarımız tümden değişecek. İdareli yaşama geçilecek. GDO‘suz yiyecekler zor hazmedilecek. AB‘nin beğenmeyip geri gönderdiği hıyarlar bize kalacak. Yemeklerden sonra genişleyen pantolon modası çok tutacak. Beynimiz, hipotalamus bölgesine sinyal göndererek çalışmamıza engel olacak. Böylece, beynimiz daha az, ellerimiz daha çok çalışacak. Özet olarak, başımız küçülürken, ellerimiz büyüyecek. Eller büyüdüğü için, cepçilik tarihe karışacak. Atasözlerimiz değişime uğrayacak. Örneğin, GDO‘lu armut dibine düşmeyecek.Kişi başına düşen alışveriş merkezi ve üst geçit sayısı göğsümüzü kabartacak. Aydın Doğan, medya grubunu küçültmeye devam edecek ve elinde sadece “Gümüşhane TV” kalacak. Konut ve araba kredisi cazibesini kaybedecek, “ekmek kredisi” vermek üzere Fakir Bank kurulacak. Öğrencilerin beynine enformasyon cipleri takılarak, dersaneler kapatılacak. Velhasıl, akıllara zarar daha çok şey olacak.. Sabah olacak, akşam olacak…

 520. 24/02/2010, 14:58

  >114 SANA TÜM KALBİMLE KATILIYORUM ARAMIZDA BÜYÜKLÜ KÜÇÜKLÜ YÜZLERCE FİRMA SAHİBİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM BU AKP HÜKÜMETİ HERŞEYİ TOZ PEMBE GÖSTERİYOR EKONOMİ SÜPERMİŞ KRİZ TEĞEK GEÇMİŞ FALAN BU ADAMLAR YALANLA DOLANLA HEPİMİZİ KANDIRIYORLAR ŞU ANKİ POLİTİKALARIDA ÇAMUR AT YAPIŞMASADA İZİ KALIR TAKTİĞİ Kİ SON GÜNLERDE DEVLETİN Bİ ÇOK KURUMUNADA YAPTIKLARI BU ONLARA ONLARIN SİLAHIYLA YANIT VERELİM 114 ÜN DE DEDİĞİ GİBİ HAZIRLIYALIM Bİ SLAYT TÜM PARTİLERE BASINA GÖNDERELİM EN AZINDAN TUTMASADA İZİ KALSIN YALANLARI ORTAYA ÇIKSIN BEN BU KONUDA TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAYA HAZIRIM SİTE YÖNETİMİNİNDE ONAYI OLURSA SLAYTIDA HAZIRLARIM GÖNDERİLECEK HER YEREDE GÖNDERİRİM BU KONUDA ÇALIŞALIM DİYORUM YAPACAĞIMIZ BİNLERCE FİRMA VAR 2 FOTOĞRAF ÇEKMEK GERİSİNİ BEN HALLEDERİM

 521. 24/02/2010, 15:15

  >BEN GERİCİYİMBEN BU ÜLKENİN 60 YIL GERİYE GİTMESİNİ İSTİYORUM.ÇÜNKÜ 1950'Lİ YILLARDA İNSANLAR ÜLKELERİNE VE İLKELERİNE DAHA BAĞLIYDI, İRTİCA YOKTU, TERÖR YOKTU, BÖYLE İNTAHARLAR YOKTU, BÖYLE AÇLIK VE SEFİLLİK YOKTU, YOK PAHASINA SATILAN KURUMLAR DEVLETE AİTTİ, VURGUN VE TALAN YOKTU, GRUPLAŞMALAR YOKTU, ATATÜRKE VE ASKERİNE DAHA BAĞLIYDI İNSANLAR, KADINLAR DAHA MODERNDİ TÜRBAN SORUNU YOKTU, ORGAN MAFYALARI ÇOCUKLARI KAÇIRMIYORDU, BORÇTAN HAPİS YOKTU VE EN ÖNEMLİSİ İNSANLAR BİRBİRİNE SAYGILIYDILAR.BU SEBEPLERDEN DOLAYI BEN BU ÜLKENİN İLERİYE DEĞİL GERİYE GİTMESİNİ İSTİYORUM.İLERİCİLİK BUGÜNKÜ GİBİYSE BEN GERİCİYİM.SAYGILARIMLA.

 522. 24/02/2010, 15:26

  >hakkımda adli para cezası verildi. itiraz veya temyiz süreci nasıl yardımcı olurmusunuz

 523. 24/02/2010, 15:33

  >mehmet bay desteğiniz için teşkkürler.Cüneyt bey bu konuda bize destek verirseniz ve yönlendirme yaparsanız çok sevinirim.Kaybedecek neyimiz kaldı ki bir de bunu deneyelim.zeynep-ist

 524. 24/02/2010, 16:06

  >INFAZDA OLAN DOSYAMIZLA ILGILI AVUKATIMIZ MAHKEMEYE DILEKCE ILE BASVURDU CEKIMIZ GUNUNDEN ONCE YAZDIRILMISTI.5941 GORE INFAZIN DURDURULMASI VE BERAAT TALEBIMIZ KABUL EDILDIDI ISTANBUL 13.ASLIYE MAHKEMESI

 525. 24/02/2010, 16:28

  >Sayın 128 lütfen kararın detaylarını bizimle paylaşırmısınız,benim bazı dosyalarım red edildi

 526. 24/02/2010, 16:36

  >arkadaşlar yarın mübarek gece inşallah ALLAH CC bizi günahlarımızdan dolayı af eder yeni kapılar açar çoluğumuza çoçuğumuza ekmek götüreceğimiz borçlarımızı ödeyeceğimiz insan içine çıkacağımız bir iş fırsatı verir inşallah.gün her zamanki gibi dua etmek allaha yalvarma günüdür.ALLAH CC inşallah yarınki anayasa mahkemesi üyelerininde kalbini yumuşatır bir ferahlık verir akıllarında bir kuşku bırakmaz doğru olan şeyi uygulattırır.bizim faydamıza sonuç çıkar ALLAHIN izni ile

 527. 24/02/2010, 16:55

  >SAYIN 126 HAKKINIZDA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI İÇİN HEMEN KARARI VEREN MAHKEMENİN KALEMİNE GİDİP BUNUN İÇİN 7 GÜN SÜRENİZ VAR UNUTMAYIN BİR DİLEKÇE İLE VERİLEN KARARI TEMYİZ EDİN BU SİZE EN AZINDAN 6 AY İLE 1 YIL ARASINDA SİZE SÜRE KAZANDIRACAKTIR BU ZAMAN İÇİNDE KİM ÖLE KİM KALA…SAYIN 111 AKŞAM SAATLERİNDE GEREKCELİ KARARI SİTEYE YOLLAYACAĞIM..SAYGILARMURAT GÜZEL

 528. 24/02/2010, 17:04

  >Sayın Güzel teşekkür ediyorum-111-129

 529. 24/02/2010, 17:20

  >anayasa mahkemesi yarın chp nin iptal başvurusunu görüşecekmiş.Allah yardımcımız olsun…

 530. 24/02/2010, 17:58

  >sayın güzel ben 126. ben başka ildeyim bulunduğum ilden olurmu yoksa mahkemenin bulunduğu ile mi gitmem lazım. birde bir dilekçe örneği gönderebilir misiniz. teşekkürler

 531. 24/02/2010, 17:59

  >SAYIN 129 ITIRAZIMIZ 5941 SAYILI YENI KANUNUN 5.MADDESI 1 FIKRASINA GORE SUCUN OLUSABILMESI ICIN CEKIN VADE GUNUNDE YAZDILMASI GEREKIR GUNUNDEN ONCE YAZILAN CEK ICIN SUC OLUSMAMIS OLDUGUNDAN HAKIM TCK 7.MADDEYE GORE LEHE UYGULAMA YAPARAK BERAAT VERDI

 532. 24/02/2010, 18:31

  >sayın jenardianayasa mh yarın akşama kararı yayınlarmı?inşallah hayırlı haber gelir.

 533. 24/02/2010, 18:33

  >Avukatım denizli adliyesinden taahhütümü vermek istedi .benimde olmamı istemişler.yarın bende gidecem,başıma bir şey gelir mi.taahhüt için biraz daha bekleyelim mi.YAŞAR

 534. 24/02/2010, 19:03

  >chp'nin dışında çek magduru düşmanı bir savcı galiba yürütmenin durması için anayasa mh başvurmuştu.yarın iksidemi görüşülecek?yarın büyük gün bizler için arkadaşlar birşeyler söyleyin kimse yokmu?

 535. 24/02/2010, 19:06

  >sayın kılıç size katılıyorum akp nin geri kafa bu yasası önünüzde toplumsal faciaya ramak var …kalem sizin elinizde ..eliniz vicdanınızda o el ve kalem kimin akp ninmi vatandaşınmı göreceğiz….KILIÇ, "YARGI, TOPLUMUN BİR KESİMİNDE SOSYAL, SİYASAL YA DA DUYGUSAL KOPUŞ YARATACAK DAVRANIŞLARA NEDEN OLAMAZ" Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yargının toplumun bir kesiminde sosyal, siyasal ya da duygusal kopuş yaratacak davranışlara neden olamayacağını belirterek, ''Kendi yandaşlarına, inancına ya da ideolojisine daha iyi servis yapabilmek için yargı bağımsızlığının arkasına saklanmak, hukuk ahlakının kabul etmeyeceği bir büyük onursuzluktur'' dedi. ''Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi''nin açılış konferansı, Sheraton Otel'de yapıldı. Açılışta konuşan Kılıç, toplumun insan onuruna yaraşır bir hayat sürme talebi olduğunu belirterek, bu talebin önünde hiçbir gücün duramayacağını söyledi. Haşim Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu bağlamda devlete düşen görev, insan onurunun ve evrensel hukukun kabul etmeyeceği yerel ideolojik saplantılardan kurtularak çağdaş bir dünyanın üyesi olmak için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirmektir. Hangi kutsal düşünce adına olursa olsun yargının taraf olması ya da bu görüntüyü vermesi asla kabul edilemez. Yargı, toplumun bir kesiminde sosyal, siyasal ya da duygusal kopuş yaratacak davranışlara neden olamaz. Tarafsızlığını koruyamayan bir yargı, bu nedenle mağdur ettiği insanların ancak öfke ve isyan duygularını kabartır. Yargının kapısında hak isteğini haklamak, hiç kimsenin hakkı olamaz. Toplum yargıçtan adil yargılama yapmasını ve tarafsız kalmasını istiyor. Kendi yandaşlarına, inancına ya da ideolojisine daha iyi servis yapabilmek için yargı bağımsızlığının arkasına saklanmak, hukuk ahlakının kabul etmeyeceği bir büyük onursuzluktur. Devlet gücünü kullanan kim olursa olsun, hukuk dışına çıktığında hesap vermek zorunda olduğunu bilmelidir. Bu güç, hukuk dışına çıkılarak toplumu hizaya getirme aracı olarak kullanılamaz. Kamu gücünün emanet edildiği görevliler, bunu kullanarak toplumu tehdit etme, korkutma, sindirme hakkına sahip değildir. Yargı yetkisini kullananların adil yargılama yaptığını, tarafsız kaldığını ve herkesin güvencesi olduğunu topluma hissettirme borcu vardır. Zaten yargı bağımsızlığı da bunun için değil midir?'' Yargının başına buyrukları hukuk içine çekmesi için güçlü olması gerektiğinin tartışmasız olduğunu vurgulayan Kılıç, ''Toplumu arındırmanın yolu budur. Hukuka bağlı olmayan kirlenmiş vicdanlarla bu görevin yerine getirilmesi beklenemez. Türk milleti adına kullanılan yargı yetkisinin hiç kimseden esirgenmeden ve geciktirilmeden kullanılması, yargısal sorumluluğun bağımsızlıktan ayrı düşünülmemesini zorunlu kılmaktadır'' dedi. AA

 536. 24/02/2010, 19:09

  >TC İZMİR25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİDOSYA NO : 2009/669DURUŞMA TARİHİ: 23/02/2010HAKİM : CELAL ATAY (32485)C. SAVCISI : ABDÜLGAFUR GÜNDOĞDU (33233)KATİP : CANAN ÇÖLLÜ (116779)GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere,1. Sanık Murat Güzel'in üzerine atılı albarakatürk manisa şubesine ait 20/04/2008 keşide tarihli 0562311 nolu 15.000.00 TL bedelli çekin karşıkılsız bırakılması nedeni ile açılan kamu davasında sanığa istinat edilen fiilin şuç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı kanunda şuç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,2. Sanık Murat Güzel'in üzerine atılı bank asya karşıyaka şubesine ait 27/05/2008 keşide tarihli 3901468 nolu 5000 USD bedelli çekin karşılıksız bırakılması nedeniyle acılan kamu davasında sanığa istinat edilen fiilin suç tarihinden sonra yürülüğe giren 5941 sayılı kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarında BERAATİNE,3. Sanık Murat Güzel'in üzerine atılı bank asya karşıyaka şubesine ait 31/05/2008 keşide tarihli 3901463 nolu 5000 USD bedelli çekin karşılıksız bırakılması nedeniyle acılan kamu davasında sanığa istinat edilen fiilin suç tarihinden sonra yürülüğe giren 5941 sayılı kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarında BERAATİNE,4. Sanık Murat Güzel'in üzerine atılı bank asya karşıyaka şubesine ait 03/07/2008 keşide tarihli 3901466 nolu 5000 USD bedelli çekin karşılıksız bırakılması nedeniyle acılan kamu davasında sanığa istinat edilen fiilin suç tarihinden sonra yürülüğe giren 5941 sayılı kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarında BERAATİNE,5.Sanık Murat Güzel'in üzerine atılı bank asya karşıyaka şubesine ait 17/07/2008 keşide tarihli 3901467 nolu 5000 USD bedelli çekin karşılıksız bırakılması nedeniyle acılan kamu davasında sanığa istinat edilen fiilin suç tarihinden sonra yürülüğe giren 5941 sayılı kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarında BERAATİNE,6. yargılama giderlerlerinin kamu üzerine bırakılmasına karara karşı tefhimden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yargıtaya temyiz yoluna başvurma hakkı olduğunun bildirilmesine,dair karar sanığın ve katılan vekilinin iddia makamında C savcısı huzurunda verildi. Hüküm fıkrası CMK 231/1 maddesi uyarınca okunarak gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı.SAYGILAR MURAT GÜZEL

 537. 24/02/2010, 19:24

  >bendede erken ibraza yaptığım itirazlarda verilen infaza devam kararları var bursa sliye ceza mahkemeleri beraat vermiyor hemde 3 asliye hariç hepsi 3 asliyenin kide ağır cezadan infaza devam diye geldi..bursa böyle sanki burası hudut dışında başka kanuna bağlı…istenirse bende ret gerekçesini yazarım papağan gibi hepsi aynı yazmış sanki talimat almış hakimler..

 538. 24/02/2010, 19:26

  >sayın yöneticiler haşim kılıç başkanın yazısını başlığa yazsanız belki haykırışlara kulak verirler..

 539. 24/02/2010, 19:30

  >*** A Ç I K T E Ş E K K Ü R ***Bu gün YA ALLAH BİSMİLLAH deyip uzun süredir beni arayıp soran ikamet ettiğim mahallin karakoluna gittim..Bir çek için ifadem varmış.. Bir başka çek için ifademin alınabilmesi için tutuklama çıkmış..Bunları halledilebilir şeylerdi, fakat;SÜRPRİİİZ!!!Yazın safra kesemi aldırmış ve lazım olacağını hesap edip normal rapor almadan hastaneden taburcu olmuştum.. Bu arada gecikmeli aldığım APC nın temyiz süresi bir kaç gün geçmiş 2 çekim için sonradan hasteneden aldığım epikriz raporunu ekleyerek temyize başvurmuştum.. Meğer Ankara 26. Asliye temyizimi kabul etmemiş ve cezam hapse bile çevrilmiş..Haydi İNFAZ BÜROSUNA..Saat 11.30 da iki taahhüt imzalattılar Ankara 26.Asliye'ye faksladılar.. Ve FAKS bekleme konumuna geçtik.. Dediler ki "belki akşama gelebilir yoksa CEZAEVİNE"… Öğle arasında Karakola geri dönerken telefonla İNFAZ BÜROSUNDAN geri çağırdılar.. HAYIRDIR İNŞALLAH..Döndük, dediler ki beklemek yok.. CEZAEVİNE.. Faks gelirse çıkarsın.. Gelmezse gelinceye kadar yatarsın..CÜNEYT BEY İMDAAAT!!!Sağolsun CÜNEYT.. Hemen Av NESLİHAN BENLİER Hanımefendinin telefonunu verdi..Aradım..Avukat Hanım'a kendimi tanıtıp durumumu anlattım.."Tamam ben de tam 26. Asliye'nin önündeyim şimdi girip bakayım, hatta stajımı bu hakimin yanında yapmıştım" dedi..Polisi 5 dakika daha, 10 dakika daha diye zor durduruyorum.. Adam beni bir an önce cezaevine teslim etmek istiyor "savcı imzalamış ben bekletemem" diyor başka bir şey demiyor.. Neyse Samsun'daki avukatım saat 3'e kadar zaman aldı..Sonra Av. NESLİHAN BENLİER Hanımefendi bizzat evtrakımı bulup sonuçlandırdı ve FAKS edilmesini sağladı..ŞİMDİ ÇOK ŞÜKÜR EVDEYİM..Bu sebeple; Av.NESLİHAN BENLİER hanımefendiyeSevgili MARKO PAŞAMIZ Cüneyt Kardeşime A Ç I K T E Ş E K K Ü R …ediyorum

 540. 24/02/2010, 20:19

  >lazogli61öyle bir yazmışsınki bütün morali o yaptın.anayasa mh tefeciye göre iş yapıyorsa vay bu ülkenin haline!

 541. 24/02/2010, 20:21

  >LAZOGLİ61 HAYIRDIR BİRİLERİ YİNE SENİ FENA KIZDIRMIŞ GALİBA.BEN AGRESİFİM AMA MEMNUN DEGİLİ SAKİN VE AKILLI OLMAK LAZIM. LÜTFEN BURAYA YAZI YAZARKEN BURANINDA TAKİP EDİLDİĞİNİ UNUTMAYALIM. SİTE YÖNETİMİNİ ZOR DURUMA DÜŞÜRECEK YORUMLARDAN KAÇINALIM. SAMİ KAL

 542. 24/02/2010, 20:46

  >AHHH LAZOĞLİ AHH KARDEŞ HAFTALARDIR YAZDIM AMA SENİN GİBİ YAZAMADIM AMA VALLAHİ DEDİM BİLLAHİ DEDİM ANLAYIN DEDİM FAKTORİNGLERİN İKNA KABİLİYETİ BİZDEN FAZLA DEDİM BUNLARIN DERNEĞİVAR DERNEKLERİ BU İKNA OLAYINI TAKİP EDİYOR DEDİM ANLAYIN DEDİM BİZE BU 10 DAN FAYDA YOK DEDİM ADEM HOCANIN SÖYLEDİKLERİNİ FAKTORİNGLER OLUMSUZ DURUMA GETİRDİ DEDİM BU İŞİN ARKASINDA SİYASET YOK SADECE GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN LIĞI MESLEK SEÇMİŞLER İKNAYI BEYİNLERİNE SOKTU AMA HİÇ KİMSE SEN NE DİYORSUN DEMEDİ.İZ.ER

 543. 24/02/2010, 20:47

  >sami kalyarın anayasa mh neyapar sence?

 544. 24/02/2010, 21:05

  >BAKIN ARKADAŞLAR ÇEK MAGDURLARI OLARAK BİLİNEN BİR SİTEDE LEHE OLAN YENİ ÇEK KANUNU NASIL YORUMLANMIŞ…YORUMA BAKIN (b- Şikayet hakkı çeki elinde bulunduran hamile aittir. (5/1. m.)Hamil; emrine çek keşide edilmek veya çekin arkasında ciro silsilesine uygun cirosu bulunmak veya çeki bankaya ibraz etmek suretiyle haklı olarak çekin hamili olduğunu kanıtlamalıdır. İbraz eden hamilin dışında, ciro silsilesine uygun olarak geri dönüş cirosuyla çeki elinde bulunduran hamilinde şikayet hakkının bulunduğu kanaatindeyim.) BENİM CEVABIMA BAKIN 3167 sayılı çek kanununMadde 16b-(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde)16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmayapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ya da keşide edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.BURDA AÇIK AÇIK BELİRTMİŞ ŞİKAYET HAKKININ KİMLERİ KAPSADIĞINI5941 sayılı çek kanununMADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilinin şikâyeti üzerine, demek suretiyle açıkca şikayet hakkını sadece hamiline vermiştir.AMA BURDA YUKARDAKİ GİBİ HAMİLİNİN YANISIRA CİRANTO LARI SIRALAMAMIŞŞİMDİ SORUYORUM BİZ MAGDURUZ BİZİM İŞİMİZ BUNLARI GÖRMEK DEĞİLMİBEN SİZE KATILMIYORUM BU KONUDA ESKİ YASADA ACIK ACIK SIRALIYOR YENİSİNDE SADECE HAMİL DİYOR HAA İŞLEYİŞTE HAKİMLERİN TAKTİRİ OLUCAK GENE AMA BENCE BİZ AZ DAHA DİKKAT ETMELİYİZ.. BU TARZ YAZILARI GÖRÜNCE KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORRUM.ASLINDA YASA KOYUCULAR BİZE ACIK ACIK MESAJ VERİYORLAR AMA BİZ ANLAMIYORUZ GALİBA, HAPSİ KALDIRAMADIK BAKIN DİKKAT EDİN VADE KOYDUK,SADECE HAMİL DEDİK BUNLA BİLE BİNLERCE İNSAN KURTULUR ACIN GÖZLERİNİ BASTIRIN DİYORLAR AMA BİZ ANLAMIYORUZ LEHE OLAN DURUMLARI BİLE BANKALARIN LEHİNE YORUMLUYORUZ .. ŞİMDİ SORUYORUM KİM DOST KİM DÜŞMAN KİM AKILLI KİM APTAL.SAYGILAR MURAT GÜZEL

 545. 24/02/2010, 21:25

  >Bu gün eve Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğ haber kağıdı bırakılmış, ödenmemiş bir adet senedim var. Bunla ilgili ifade çağrısı olabilir mi?

 546. 24/02/2010, 21:30

  >BU DİLEKCEYİ AYIN 19 UNDA MAHKEMEYE SUNDUM HAKKIMDA O CELSE KARAR ÇIKICAKKEN DİLEKCEYİ İNCELEMEK ÜZRE DAVAMI 4 AY ÖTEYE ATTTI HAKİM..24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA İZMİR 19.02.2010 DOSYA NO : 2010 / 13SANIK : MURAT GÜZELTALEP : Mahkemenizde görülen 2010\13 nolu dosyanın . tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasıdır.OLAYLAR:3167 sayılı çek kanununMadde 16b- (26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde) 16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmayapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ya da keşide edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.5941 sayılı çek kanunun MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilinin şikâyeti üzerine, demek suretiyle açıkca şikayet hakkını sadece hamiline vermiştir. NETİCE VE TALEP : Türk Ceza Kanununun 5 ve 7nci maddeleri gereğince, lehe kanun hükmü uygulamasıyla, suç olmaktan çıkarılan fiilim sebebiyle hakkımda acılmış olan ceza davasının bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılarak, infazın durdurulmasını saygılarımla arz ve talep ederim. MURAT GÜZEL

 547. 24/02/2010, 21:33

  >SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİANAYASA MAH AKŞAMA KARARI AÇIKLARMI?CEVAP?

 548. 24/02/2010, 21:33

  >katılamadığım bir dosyamın nihai kararı veilmiş,duruşma tutanağı şöyle;Marmaris 1.asliye Ceza Mahkemesi DURUŞMA TUTANAĞIDOSYA NO :2009/107DURUŞMA TARİHİ:21/01/2010CELSE NO :3 Cumhuriyet savcısından soruldu, katılma talebinin kabulüne karar veilmesi talep olunur dedi. GD:Suçtan zarar görme ihtimaline binayen şikayetçinin kamu davasına katılma talebinin kabulüne karar verildi. CUMHURİYET SAVCISINDAN SORULDU,Tevsihi tahkikat talebimiz yoktur esas hakkında mütaalada bulunacağız dedi. sanığın Muğla Vakıfbank Şubesi nezdinde bulunan hesabında keşide etmiş olduğu 30/08/2007 günlü 3.000TL bedelli çekin muhatabı tarafından bankaya ibrazında karşılı bulunmadığından bahisle şerh düşüldüğü sanığın yasal süre içersinde düzeltme hakkını kullanmadığı lehine çek bedelinin bugüne kadar muhataba ödemediği katılan tarafın halen şikayetçi olduğu nazara alınarak sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etme suçu işlediğinin subuta erdiği suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı çek kanunu açısından yapılacak mukayesede önceki yasanın müesseseler itibariyle sanık lehine hükümler içerdiği kanaatine varılarak sanığın eylemine uyan 3167sayılı yasanın16/1-3 maddesi uyarınca cezalandırılması kamu adına Talep ve olunur dedi.ben bişey anlamadım yargıtay yolu açık diyor ne yapmalıyım.RANA

 549. 24/02/2010, 21:39

  >SAYIN MURAT GÜZEL BEY YAZILARINIZI GÖRÜYORUM KENDİM KURTULMUŞ GİBİ SEVİNİYORUM FAKAT TAHMİN EDİYORUM KENDİ ŞAHSİ GAYRETİNİZ ÇOK FAZLA İZMİR GİBİ BİR YERDE ÇOK BİLMİŞLERİN ARASINDA MAÇ ALMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL ÇÜNKÜ BENDE AYNI SAĞDA TOP OYNUYORUM SIKINTI ÇOK MURAT BEY BENİM AVUKATIMA ZAMAN ZAMAN ÇEK KANUNU İLE İLGİLİ BEN BİLGİ VERİYORUM O SADECE PARA ALIYOR GEÇENLERDE SORDUM AVUKATIM DEDİM BU HAMİL İŞİ NEDİR BİRŞEYLER SÖYLÜYORLAR BEN ANLAMADIM DEDİM O DA BENİM BİLGİM YOK DEDİ ŞİMDİ SİZ YUKARDA YAZDINIZ FAKAT YİNE PEK ANLAMADIK MÜMKÜNSE TEKRAR BİRAZ DAHA AÇARMISINIZ ÖRNEKLİYEREK DEDİĞİNİZ GİBİ ÇOK KİŞİ KURTULACAK BU BOŞLUKTAN YARARLANACAK LÜTFEN SAYGILARIMLA İZ.ER

 550. 24/02/2010, 21:40

  >SAYIN İZ ER ÇIRPINIŞLARINI HEP İZLEDİM.BİRKAÇ ARKADAŞ DAHA VARDI ÇIRPINAN.HATTA KENDİMİ YAKMADAN BANA KURTULUŞ YOLU YOK DİYEN.ÖNERİLER BELLÜ METOTLARLA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYINCA ORTAYA BİR HİÇ ÇIKIYOR. ANAYASA MAHKEMESİ UMUT OLMUŞ SONUCU HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ. ÇEKZEDE.

 551. 24/02/2010, 21:47

  >değerli arkadaşlardün verdiğim taahhütler avukattaki vekalette yetki olmadığığından dolayı kabul edilmedi…vekalet 2007 yılı verdiğim vekaletti…anlıyacağınız eski vekaletleri kabul etmiyorlar avukatlara vereceğiniz vekaletlere yetkiyi ekletmek gerekiyor…gözden kaçmamış anlayacağınız…bilgilerinize…my way

 552. 24/02/2010, 22:06

  >sn murat güzel 140 da yazdığın kararı merak ettim vade öncesi mi yoksa vekaleten atılan imza mı yoksa karşılıksız çek keşide etmek yerine sebebiyet verme fiilinin 5941 de olması sebebiyle mi beraat kararı çıktı aydınlatırsan sevinirim

 553. 24/02/2010, 22:07

  >sn ranabu karaın tamamını yazarsan bi yorum yapma şansımız olur…sanırım yarım bu karar…my way

 554. 24/02/2010, 22:10

  >BAKIN ARKADAŞLAR VE YÜZ YÜZE TANIŞMASAKTA DOSTLARIM BİZİM YAPTIĞIMIZ DAHA DOĞRUSU YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY YENİ YASA İLE ESKİSİ ARASINDA Kİ LEHE OLAN FARKLARI ÇOK AKILCI TESPİT ETMEKTİR.SADECE LEHE OLAN İKİ DURUM VARDIR (BENCE LEHE DURUM DEMEK TÜMÜYLE SANIĞI OLDUĞUMUZ DAVADAN KURTULMAK DEMEKTİR)1. ÇEKE VADE KONULMASI VE ERKEN İBRAZLI ÇEK DAVALARININ DÜLMESİDİR.. (BURDA YAPTIĞIM ARAŞTIRMALARA GÖRE TAM NET OLMASADA BANKA VE FACTORİNGLERİN AÇTIKLARI DAVALARIN %6 SINA TEKABUL EDİYOR ODA ONLAR İÇİN HİÇ BİRŞEY)2. ASIL CAN ALICI MADDE 5/1 FIKRASINDA SADECE HAMİLİNİN KELİMESİNİN GEÇMESİDİR.. BU NE DEMEKTİR BANKA VE FACTORİNLERİN GERİ KALAN TÜM DAVALARINDAN AVUCLARINI YALAMALARIDIR.BAKIN YUKARDA İZMİR GİBİ LANET BİR ADLİYEDE 24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE VERDİĞİM DİLEKÇEYİ YAZDIM SİZE KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYAN NAMLI MAHKEME 24. ASLİYE CEZA BİLE BİR DURDU VE ARAŞTIRALIM DEDİ..ŞİMDİ BİZİM BU DURUMDA OLAN HER DAVAMIZA BU DİLEKÇE İLE MÜDAHİL OLMAMIZ GEREKİR. EĞER CEZA BİLE ALSAK TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ANAYASANIN 38. MADDESİNE İLAVETEN BU MADDEYİ İDDİA ETMEMİZ GEREKİR.. ASIL SİYASİLERİN BİZE VERDİĞİ EN BÜYÜK HEDİYE BU BEN EMİNİMKİ YÜZBİNLERCE DAVADAN EN AZ %80İNDE ŞİKAYETCİ CİRONTO YADA O YOLLA ÇEKİ ELİNE ALMIŞ BANKA VE TEFECİLER.ŞİMDİ BENİM İDDİAM,3167 sayılı çek kanununMadde 16b- (26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek madde)16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmayapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ya da keşide edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.3167 SAYILI YASADA ACIK ACIK ŞİKAYET HAKKI OLANLARI BELİRTMİŞ OLMASIDIR.OYSA 5941 SAYILI YASADA SADECE HAMİL DEMİŞTİR.İŞTE SİHİRLİ KELİME SADECE HAMİL..BEN BUNUN UCUNDAN TUTUP SAVAŞA DEVAM EDİYORUM EMİNİM ÇOK KISA ZAMANDA SIRF BU MADEDEKİ ISRARIM YÜZÜNDEN BİR BERAAT ALICAM VE ALLAH İZİN VERİRSE BU PLATFORMDA SİZLERLE PAYLAŞICAM..SAYGILAR MURAT GÜZEL

 555. 24/02/2010, 22:15

  >SN TLGERD (156)YAZDIĞIM KARAR VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLMİŞ ÇEKLERE ALDIĞIM BERAAT KARARIDIR..SAYGILAR MURTA GÜZEL

 556. 24/02/2010, 22:23

  >teşekkür ederim murat güzel

 557. 24/02/2010, 22:31

  >MURAT GÜZEL KARDEŞİM İNŞALLAH SOYADIN GİBİ BUNDAN SONRA HAYATIN GÜZEL GEÇSİN ŞİMDİ BİRAZ OLSUN ANLADIM HAMİLİNE VE HAMİL KELİMELERİ YARIN BENDE ARAŞTIRTACAM DEĞİŞİK BİR ŞEY BULURSAM YAZARIM İZMİR BURASI BELLİ OLMAZ BİR AY ÖNCE ŞİRKET SAHİBİ VE VEKALETEN İMZAYA BERAAT VERDİLER BANA GEREKÇELİ KARAR GELMEDİ DAHA BEKLİYORUZ NASİP. İZ.ER

 558. 24/02/2010, 22:36

  >BU ARADA SN ÇEK MAGDURLARI NACİZANE FİKRİM EĞER AVUKATIM DEDİĞİNİZ KİŞİ BİR ÇOCUĞUN BABASININ BORCU YÜZÜNDEN TELEVİZYONUNUN HACZEDİYORSA VE BUNU YAPARKEN YANAĞINA BİR GÜLÜMSEME DÜŞÜYORSA LÜTFEN O TARZ AVUKATLARLA ÇALIŞMAYINIZ BENİM İKİ YILDIR 1. MİLYON TL NİN ÜZERİNDE BATAĞIM VAR VE 49 ADET DAVAM VAR AYRI AYRI VE BENİM AVUKATIM YOK ÇÜNKÜ O ÇOCUĞUN ÇİZGİ FİLM İZLEDİĞİ TV Yİ BABA ÜZERİNDE BASKI YARATMAK İÇİN ALAN AVUKATLARIN BU SANIK BİLE OLSAM HAKLI DAVAMDA BENLE YÜRÜYECEK KADAR ŞEREFLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM..SÜRÇİLİSAN ETTİYSEM AFFOLA SAYGILAR MURAT GÜZEL

 559. 24/02/2010, 22:37

  >SAYIN MY WAY MANAV DOMATESİN ÇÜRÜĞÜNÜ YERMİŞ SİZ BİZİM İÇİN EKRANIN KÖŞESİNE VEKALET YAZACAKSINIZ ORDA DEĞERLİ BİR AVUKATIMIZ TAAHÜT VERİRKEN VEKALETİNİZ KESİNLİKLE BÖYLE OLACAK DİYE BİLGİ VERİYOR HATTA BİZ BURDAN ALIYORUZ SİZ BU TARLANIN İÇİNDE GÖRMÜYORSUNUZ ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN BU AKŞAM HAFTALARDAN BERİ İLK DEFA SİZE GÜLDÜM. HERŞEYDE BİR HAYIR VAR SELAMLAR İZ.ER

 560. 24/02/2010, 22:57

  >HÜKÜMh1-Sanığın üzerine atılı karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği sabit olduğundan TCK 29.mad.uyarınca, suçun işleniş biçimi,sanığın şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak eylemine uyan ve lehine olan 3167 sa.yasanın 161/1.mad.uyarınca takdiren 3.000Tl adli para cezasıyla cezalandırılmasına,2-sanığa verilen cezadan takdiren başkaca artırım ve indirime yer olmadığına,3-Sanığa verilen adli para cezası miktarının TCK nın 52/4 mad.uyarınca takdiren sanığa verilen ağır para cezasının sanıktan birer ay ara ile 10 eşit aylık taksitle alınmasına,4-İşlenn suçun niteliğine göre 3167 sa.yasanın 1673 fıkrası uyarınca 1yıl süre ile sanığın çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına5-Şikayetçi kendini vekil ve temsil ettirmesi ancak duruşmaya katılmaması nedeniyle dilekçe yazma ücreti olarak 1000TL vekalet üc.sanıktan tahsili ile katılana verilmesine,6-Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanığın devlet Hazinesinden kovuşturma aşamasında harcama yapılmasına sebep olduğu dört adet teb.gid.olan 18.00Tl nın ve 2.00tl posta üc.Harçlar Kanunu hüküm.göre vergi dairesine verilmesine,7-Dair mahkumiyete ilişkin verilen kararın tefhim yada tebliği tarihindenın itibaren CMK'nın 273.mad.uyarınca 7 gün içinde mah.bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretye Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurma yoluna sahip olduğu hatırlatılarak,tarafların yokluğunda C.savcısı hazır olduğu oturumda yasal yollar açık olmak üzere CMK nın 35/1, 231/1 ve 232/6 uyarınca karar verilmakla, gerekçenin başlıca noktaları anlatıldı.21/01/2010yorumlarınızı bekliyorum rana

 561. 24/02/2010, 22:59

  >ARKADAŞAR YARIN CHP'NİN DOSYASIMI GÖRÜŞÜLECEK?YKSA ÇEK MAGDURU DÜŞMANININ VERDİGİ DOSYAMI GÖRÜŞÜLECEK?

 562. 24/02/2010, 23:14

  >SN RENA BUNDA YORUMLANICAK BİR ŞEY YOK SANA 3000 TL CEKİN KARŞILIĞINDA 3000 TL ADLİ 1200 TL MASRAF CEZASI KESİLMİŞ AMA İLGİNÇ OLAN BU BORCU 3 YADA 4 EŞİT TAKSİTLE ÖDETİRLERKEN SANA 10 EŞİT TAKSİT DEMİŞLER BU SENİN İÇİN İYİ KARAR YAZILDIĞI TARİHTEN 30 GÜN SONRA İLK TAKSİT OLAN 300 TL TUTARI YATIRMAN GEREKLİ GERİ KALAN 20 TL Yİ VERGİ DAİRESİNE DOSYA NUMARANLA BERABER YATİRICAKSIN KALAN 1000 TL YİDE KARŞI TARAFIN AVUKATINA VERİCEKSİN EĞER TEMYİZ ETMEYECEKSEN(BİRDE BAŞKA YOL VAR TAKSİTLENDİRME DİLEKÇESİ VEREBİLİRSİN 2 YIL İÇİN KARARI VEREN MAHKEMEYE) SAYGILARMURAT GÜZEL

 563. 24/02/2010, 23:17

  >sn ranaşimdi oldu…rana bu karar 21.01.2010 da çıkmış yani temyiz edilmedi ise süresi geçmiş…1 hafta içinde temyize göndermen gerekiyordu…muhtemelen kesinleşmiştir…my way

 564. 24/02/2010, 23:19

  >24/02/2010 TARİHLİ YARSAV BASIN AÇIKLAMASI Ülkemizde uzun zamandır anayasal yargı erkine karşı planlı, kapsamlı ve dozu artan oranda yıpratma, kuşatma ve egemen olma çabaları sürdürülmektedir. Bu çabaların en günceli yargı mensuplarına karşı olanıdır. Bu bağlamda neler yapılmıştır, yapılmaktadır? Bu soruların doğru biçimde yanıtlanması durumunda, hedeflenenin ne olduğunun saptanabileceğine inanıyoruz.Neler yapılmıştır?Yargıda da, tüm kurumlarda olduğu gibi, yargıç ve savcı adaylığına alınmada kadrolaşma yürütülmüş, liyakat yerine mensubiyet aranır olmuş, yargıç ve savcıların mesleğe alınırken uygulanan mülakat yöntemi ve mülakat kurulunun yapısı dikkate alındığında bir ölçüde başarılı da olunmuştur.Anayasanın 138. maddesi hiçe sayılarak yargı kararlarına karşı hakarete varan ve bu kararları yok sayan bir anlayış ve tutum sergilenmiş, her mahkeme kararı bir kriz yakıştırmasına dönüştürülmüştür.Anımsayınız, kapatma davası kapatma krizine, Sincan Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararlar Sincan krizine, Danıştay’ın üst hukuk normlarına uygun olarak verdiği kararlar katsayı krizine dönüştürülüp kamuoyuna sunularak yargı kararları ve yargıçlar hedef gösterilmiş, adeta lince çağrı niteliğinde açıklamalar yapılmıştır.Son olarak da yasadışı cemaat yapılanmalarının üzerine giden ve yasal soruşturma yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, yürüttüğü soruşturma sırasında yürütme organı temsilcisi bakanlar ve bakanlık görevlileri tarafından engellenmeye, bakanlık müfettişleri yoluyla yıldırılmaya çalışılmış, bununla da yetinilmemiş, daha önce yargıç ve savcıların yasadışı dinlenmeleri ile hazırlık hareketleri sürdürülen bir süreç, giderek tırmandırılan bir hukuksuzluk ile açığa çıkmış, süreç, bu hukuksuz girişimde bulunanlar ve onların arkasındaki odaklar bakımından tam bir suçüstü hali ile –hiç değilse şimdilik- tamamlanmıştır.Erzincan Başsavcısı bu sürecin sonunda cezaevine konulmuştur. Yüksek Kurulun, anayasal görevini ifa ederken, bu tasarrufun gerekçesi olarak ortaya koyulduğu üzere, soruşturmayı yürütenlerin yetkisiz olmalarına ve yetki tecavüzü suretiyle yapılan tüm işlemlerin hükümsüz olduğunun saptanmasına karşın halen de cezaevindedir. Süreçte, yargıç güvencesi onulmaz biçimde zedelenmiştir. Onaylayıcı olmayan yargının nasıl cezalandırılacağının bir provası yapılmış, Yüksek Kurulun yetki gasbına “dur” ihtarı ise adeta duymazlıktan gelinerek, tümden yetkisiz kişilerce alınan bir karar ile dosya apar topar İstanbul’a gönderilmiştir.

 565. 24/02/2010, 23:22

  >YARSAV olarak soruyoruz: Bu, tarafsızlığın ihlali, yargının oturmuş tüm geleneklerinin görmezlikten gelinerek, ikrar da edildiği üzere, alelacele dosyayı başından atmak değil midir? Bu hukuksuzluğu yaratanlar madem kendilerini şu ya da bu nedenle yetkili görüyorlardı, İstanbul C.Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararından öğrenildiği üzere delillerin tam olarak toplanmamış olmasına karşın takındıkları bu tutumu hangi yargı etiği ile açıklayabilirler? Bu işlem, şimdilerde birilerince modası geçmiş, bir anlayışın temsilcileri olarak tanımlanmaya çalışılan eski saygın hukukçuların deyimiyle “ihkak-ı haktan bizzat istinkaf etmek” değil midir? Bu nasıl bir bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışıdır? Yöntem kalıplarını zorlamanın ve usulsüzlüğün kural-gelenek tanımamanın adı ne zamandan beri bağımsızlık ve tarafsızlık olmuştur?2008 yılında İstanbul’da görevli özel yetkili savcıların yargıç ve savcı soruşturmasında yetkili olmadıklarını belirtmelerine karşın Adalet Bakanlığı tarafından verilen hukuka aykırı emrin uygulanması hukuk devletinde izah edilemez bir ihlaldir. 2802 sayılı Yasanın 85. maddesinin görmezden gelinmesi hürriyeti tahdit iradesinin de göstergesidir. Tutuklanması için makul kuşkunun bulunup bulunmadığı tartışmalı bir il başsavcısının tutuklu kaldığı sürenin azlığından bahisle tutukluluğa yapılan itirazı reddedilmiştir. YARSAV olarak ilk kez ifade etmiyoruz: Hukuk devletinde tutuklama bir önlemdir ve asla ceza niteliğine bürünmemelidir. Tutukluluğun devamında sürenin azlığına değinilmesi ise sadece ve sadece tutuklamanın bir ceza olarak kabul edildiğine delalet edebilir.“Yargı yargıya bırakılmayacak kadar önemlidir” diyenlerin birden bire YARSAV’ın söylemi olan “yargı yargıya bırakılmalıdır” ı taklit etmeye ve “yargının emrini yerine getirmeye çalışıyoruz” demeye başlamaları, yoksa alelacele verilmiş matbu kararlarla TİB’te yapılan dinlemelerin mahkeme marifetiyle saptanmasını engelleme girişiminde olduğu gibi sadece kendilerinin güvenecekleri bir yargı yaratmanın verdiği rahatlıktan mı kaynaklanmaktadır? Terörle mücadele koordinasyon kurulunda HSYK’nun doğal üyesi olan müsteşarın da yer alması ve istihbari görev üstlenmesi yargıç ve savcıların dinlenmekle yetinilmeyip, fişlenmesinin bir altyapısını oluşturma girişimi midir?Adli kolluğun ısrarla kurulmamasının nedeni, hukuk devleti ve demokrasi için DGM’lerden bile daha tehlikeli olduğu anlaşılan neredeyse sınırsız yetkilerle donatılmış özel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine bir saatli bomba gibi yerleştirilmiş kadrolar eliyle mevcut siyasi iktidara ve onun uzun vadeli siyasi planlarına yandaş alternatif bir yargı organı mı yaratmaktır?Gizli tanıklarla sistem çökertilmeye mi çalışılmaktadır? Bu yasadışı dinleme ve takipten de daha vahim, hak ve özgürlükler ile anayasal denetimin açık bir ihlalidir. Gizli tanık sistemi anayasaya aykırıdır ve toplum gündemine alınmalıdır.

 566. 24/02/2010, 23:22

  >Yetki gasbı yoluyla masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı her zamankinden ağır bir biçimde ihlal edilmiştir. Yok hükmünde kabul ettiğimiz tutuklama, teknik tabiriyle bir tedbir değil açıkça bir ceza, hatta daha ileri bir söyleyişle tutsaklık niteliğine bürünmüştür.Vardığımız sonuç şudur:Biz bir hukuksuzluk duvarı ile karşı karşıya kaldık. Hatta suçüstü yaptık. Duvara bir tekme attığımızda da arkasından bildik sesler yükseldi: “siz yargıçlar susun, siyaset yapacaksanız cüppenizi çıkartın!” Peki neden yargı ile ilgili bir konuda davayı siz sahiplendiniz, neden taraf oldunuz, siz neden bu suçu üstlendiniz dedik. Tevilli ikrarlarla karşılaştık. Kimi bakanlar “başsavcıyı evet aradık ama baskı için aramadık” dedi, kimisi “evet yargıçları dinledik ama az dinledik” dedi, kimileri “insanları fişledik, pardon deşifre ettik” dedi, kimileri “evet sabahın 5’inde açıklama yaptık ama adil yargılamayı etkilemek için değil, YARSAV’ a cevap verebilmek telaşıyla” dedi. Bir sayın siyasetçi de, “bize karşı olanların kanını tahlil etmek gerekir” şeklinde, nasıl bir diktatoryal özlem içerisinde bulunduklarını açıktan ifşa etmekten kaçınmadı.Yargıya açıkça müdahale eden siyasiler ile yürütme erkinde yer alan üst düzey bürokratlar özenle kamuoyunun dikkatinde kaçırılırken anayasal yetkisini kullanan yüksek kurulun suçlanması maksatlıdır.Bir ülkenin demokrasisini geliştirme yolunda geçmişiyle hesaplaşmasına YARSAV olarak bizim bir diyeceğimiz yoktur, aksi taktirde bizi geleceğe taşıyacak deneyimlerden yararlanma olanağını baştan reddetmiş oluruz. Ancak bu yüzleşme ve hesaplaşmanın samimiyet testinden sınıfta kalmış odaklar eliyle özellikle yargı üzerinden yapılması yahut yapılıyor görünmesi vahim derecede hatalıdır. Hiç kimse, yargı mensupları üzerinden ve ne yazık ki yine bir kısım yargı mensupları da kullanılmak suretiyle yürütülen linç kampanyalarını bu hesaplaşmanın bir göstergesi olarak göstermeye kalkmasın. Bu ülkedeki her kurum ve kuruluşun ama en başta siyaset kurumunun kendisiyle yüzleşmesi ve hesabını vermesi gerekir. Hemen ekleyelim, hiç kimse bize, siyaset kurumunun hesaplaşmasının sadece sandıkta yapılacağı gibi çağdışı bir anlayışı dayatmaya kalkmasın!Bugün millet iradesi diye ortaya çıkanlar, bağımsız yargıyı yok etme girişimi ile demokrasiye verdikleri telafisi imkansız zararların her seçim döneminde sandığa giderek hesabını verebileceklerini mi sanıyorlar?Cübbelerimizi çıkarmamızı isteyenler bilmelidirler ki laik, demokratik hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde YARSAV cübbesine daha sıkı sarılacaktır.24.02.2010YARSAV YÖNETİM KURULU

 567. 24/02/2010, 23:26

  >sn my waybugün adliyeye sordurdum daha kesinleşmemiş.uyap tan bakıncada Nihai karar verildi diyor.bu karardan yakalamam da yok.RANA

 568. 24/02/2010, 23:34

  >sn my way,mahkemenin verdiği kararın sanık tebliğat adresinde karar ilamını aldıktan sonra 1 hafta süre başlamıyormu?

 569. 24/02/2010, 23:41

  >…172….tebigatı o zaman aldığını düşündüm…evet haklısın…yeni aldı ise eğer tebliğ tarihinden itibaren süre başlar….sn ranabu durumda bu kararı hemen temyiz etmelisin…tebligatı eğer yeni aldıysan daha süre vardır…infaz farklı bir konu ödeme yapmadığın zaman infaza düşer…my way

 570. 24/02/2010, 23:56

  >arkadaşar teşekkürler RANA

 571. 25/02/2010, 00:04

  >sn rana ayrıca temyiz dilekçen de gıyapta yargılanma ile ilgili cmk 195.maddenin uygulanamayacağı konusunu yazmayı unutma…my way

 572. 25/02/2010, 00:07

  >tlgerd anlamadım bu yarsavın yazılarını. hukukun üstünlüğünden filan bahsetmiş. herhalde bizim için lazım olan hukukun değilde bu ülkenin yüzyıllardır kanını emen fakat artık tekrar uyanan şanlı milletimizden yiyecekleri tokattan korktukları için arkasına sığındıkları kendilerine göre tasarladıkları hukukun pardon gukukun üstünlüğünden bahsediyorlar. vatandaşın derdine nezaman çare olmuş bu gugukcular. yıllardır darbecilerden gugukculardan bürokratik burjuvalılardan bu millet başını kaldıramadı. Ülkede asıl iktidar bunlar siyasiler değil. hani bizim çeklerden dolayı neyaptı gugukcular. yarsav madem demokrat insan hakları savunucusu, bizim durumumuz insan haklarına aykırı neden çıkıp bu kanun haksız yere esnafı perişan ediyor, bu yasanın derhal düzeltilmesi lazım demiyor. çünkü hukuk onlara guguk vatandaşa. ama biraz sabır guguk onlara hukuk bize olacak. ha yanlış anlama biz aynı taraftayız. çekzede.kaya

 573. 25/02/2010, 00:14

  >ARKADAŞLAR,ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI HAŞİM KILIÇ, BUGUN BASIN YAYIN ORGANLARINDA HÜKÜMET İLE TERS DÜŞECEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BU AÇIKLAMANIN BİR KISMI '' YARGI REFORMU İÇİN GEÇ KALMADINIZ MI? BUGUNE KADAR NEREDEYDİNİZ'' GİBİ SÖZLER.. ANCAK ANAYASA MAHKEMESİNDEN ÇEK KANUNU İLE ALAKALI NASIL BİR SONUÇ ÇIKACAĞIYLA ALAKALI HİÇBİR NET KESTİRİMİMİZ OLMADIĞI GİBİ TAHMİNDE DE BULUNAMIYORUZ..ANCAK TEMENNİ DERSENİZ; CHPNİN İPTAL BAŞVURUSUNUN GEREKÇESİ AÇIK VE NET..BİZ NE OLURSA OLSUN ÇEK KANUNUNDA AÇIK VE NET OLAN DURUMLARDAN ÇOK DARBE YEDİK. ONUN İÇİN TEMKİNLİ OLMAMIZ GEREKMEKTEDİR..BU GECE HERKES DUA ETSİN.İLAHİ ADALET ENİNDE SONUNDA TECELLİ EDECEKTİR..BİR DİĞER HUSUS İSE VADESİNDEN ÖNCE YAZDIRILAN ÇEKLER..ARKADAŞLAR BU KONU KAPANDI ARTIK. BAZI MAHKEMELERİN CEZAYA DEVAM DEMESİ, BAZI MAHKEMELERİN İNFAZA DEVAM DEMESİ ÖNEMLİ DEĞİL. ÖNEMLİ OLAN YARGITAYA BAŞVURMANIZDIR.AKLI KAFASINDA OLAN HER HAKİM VADESİNDEN ÖNCE YAZDIRILAN ÇEKLER İÇİN BERAAT VERMELİDİR. YARGITAY 10 CEZA DAİRESİNİN, YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ BAŞ SAVCILIĞININ GÖRÜŞÜ BU YÖNDEDİR.

 574. 25/02/2010, 00:21

  >sayın iz.er şirket sahibi vekaleten imzadan aldığın beraat kararı İzmir kaçıncı asliyeden?saygılarrumuz:ar16

 575. Aa
  25/02/2010, 01:17

  >Lütfiye köyünde yaşayan ve Nuriye beldesinde kömür ticareti yapan Ö.B. (60), evinin garajındaki tavana bağladığı iple intihar etti. Ö.B’nin yaşamına son vermeden hemen önce Bursa’daki akrabalarını telefonla arayarak, "Yarın cenazeme gelin" dediği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından amca çocuklarının ise durumu Ö.B’nin Saruhanlı’daki damadı M.K’ya bildirdiği belirtildi. Cesedi, eve gelen yakınları tarafından bulunan Ö.B’nin, borçlarından dolayı intihar ettiğine ilişkin not bıraktığı kaydedildi. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Millet kafayı kırdı kriz kafadan vuruyo millete bak helvasını kavurup ölüyo.

 576. Aa
  25/02/2010, 01:23

  >İşsizlik intiharıİzmir'in Hatay semtinde bir kişi, tabancayla intihar etti. İntihar eden kişinin annesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Murat Ali Özcan olduğu öğrenildi.Güncelleme:24 Şubat 2010 15:00 Olay, Mithatpaşa Caddesinde bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olan Murat Ali Özcan'ın odasından silah sesi gelmesi üzerine birlikte yaşadığı annesi Fatma Özcan (64) odaya girdi. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, annesiyle birlikte yaşayan Murat Ali Özcan'ın emekli albay olan babası Doğan Özcan'ın beylik tabancasıyla başına ateş edip canına kıydığını belirledi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Özcan'ın ekonomiksorunlarının olduğu bildirilirken, evde yapılan incelemede intihar notu bulundu. İntihar notunda "ekonomik sıkıntılar nedeniyle ölmeyi seçtiğinin" yazılı olduğu görüldü.Özcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldıhttp://haber.mynet.com/detay/yasam/issizlik-intihari/497183

 577. Aa
  25/02/2010, 01:48

  >Borç İntiharları artıyorKaramanlı Mahallesindeki dükkanında alacaklısı ile kavga eden Sadettin Aydın (63) başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Cumartesi akşamı saat 19.00 civarında Karamanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda işyerine gelen alacaklısıyla tartışan Sadettin Aydın, şahsın gitmesinin ardından kendine ait tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuları, olay yerine gittiklerinde Aydın'ın yaralandığını görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın ameliyata alındı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Aydın’ın Senetli olan borcunu uzun süreden beri ödeyemediği öğrenildi.http://www.boluolay.com/news.php?id=3286224.02.2010 18:40

 578. Aa
  25/02/2010, 01:53

  >Çiftçinin borç intiharı Bunalıma giren Ekrem Akburu yakınlarından helallik isteyip gölete atladı Çorum'da borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren bir kişi, telefonla aradığı yakınlarından helallik istedikten sonra gölete atlayarak intihar etti.Çorum-İskilip karayolu üzerinde bulunan Seydim Gölet'ine giden Ekrem Akburu (42), telefonla yakınlarını arayarak, "Ben Seydim Göleti'ndeyim. Borcum çok ödeyemedim. Hakkınızı helal edin, intihar ediyorum." diyerek telefonu kapattı.Akburu'nun telefonunu arayana yakınları, telefona ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Seydim Göleti'ne giden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada şahsı bulamadı. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, gölete girerek Akburu'nun cesedini aramaya başladı. Dalgıçlar, kısa bir süre sonra şahsın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Akburu'nun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından önce Çorum Devlet Hastanesi morguna, sonra otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.http://www.haberturk.com/haber.asp?id=206729&cat=200&dt=2010/02/12

 579. 25/02/2010, 01:54

  >ALLAHALLAHALLAHALLAHALLAHALLAHALLAHALLAHIM BÜTÜN ÇEK MAGDURLARINA YARDIM ET.SEN KULLARINA ZULMETMEZSİN.ZALİMLERİN ZULMÜNÜ ENGELLE ALLAHIMBİZE YARDIM ET ALLAHIMBİZE YARDIM ET ALLAHIMBİZE YARDIM ET ALLAHIMEVLERİMİZDEKİ MASUM ÇOCUKLARIMIZIN DUALARINI KABUL ET ALLAHIMBİZ SENİ SEVİYORUZ SENDE BİZİ SEV YA RABBİMBİZ MAZLUMUZ BİZİ ZALİMİN OYUNCAGI YAPMA YARABBİMGÜNAHLARIMIZI AF EYLEBİZİ KENDİNE KUL KABUL ETPEYGAMBER EFENDİMİZ HZ MUHAMMED(AS) VE ONUN TEMİZ EHLİBEYTİ VE ŞEÇKİN ASHABI HÜRMETİNE DUALARIMIZI DERGAHINDA KABUL ET ALLAHIM(CC) AMİN AMİN AMİN.

 580. Aa
  25/02/2010, 01:57

  >Bursa`da Borç İntiharı 24.02.2010 13:23.Bursa’da 60 bin TL kredi borcu bulunan bir şahıs bahçedeki depoya kendisini asarak intihar etti. (IHA) Bursa’da 60 bin TL kredi borcu bulunan bir şahıs bahçedeki depoya kendisini asarak intihar etti.Alınan bilgiye göre olay, önceki gün Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. 60 bin TL borcu bulunduğu öğrenilen M.K. tarlada bulunan malzeme kulübesine kendisini asararak intihar etti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, cenaze kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.http://www.lpghaber.com/Bursa%60da-Borc-Intihari–haberi-369904.html

 581. Aa
  25/02/2010, 02:03

  >Kırıkkale'de Borç İntiharıKırıkkale'de borçları yüzünden bunalıma giren bir kişi kendini iple tavana asarak intihar etti.25 Ocak 2010 Kırıkkale'de borçları yüzünden bunalıma giren bir kişi kendini iple tavana asarak intihar etti. Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi 2010 Sokak'ta bakkal dükkanı işleten ve aynı mahallede ikamet eden Eyüp Aykul(48) iddialara göre yaklaşık 60 bin TL kredi ve piyasaya olan borcu yüzünden bunalıma girdi. Sabah ezanında kalkarak eşine, "ben dükkanı açmaya gidiyorum" diyerek evinden ayrılan Eyüp Aykul, bir daha dönmedi. Sabah kahvaltısı hazırlayan Fadime Aykul dükkana eşine bakmaya gitti. Dükkanın kepenklerinin kapalı olduğunu fark eden Fadime Aykul tekrar eve döndü. Bir müddet sonra kömürlüğe odun almaya giden Fadime Aykul eşinin tavana astığı iple intihar ettiğini gördü. Eşinin cansız bedenini gören Fadime Aykul'un bağırması üzerine komşuları olay yerine geldi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılan Eyüp Aykul'un cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan talihsiz bakkalı tanıyanlar Aykul'un bir tefeciden borç aldığını bu yüzden intihara kalkıştığını iddia ettiler. Aykul'un 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 582. Aa
  25/02/2010, 02:05

  >Kırıkkaledeki haberin linkihttp://www.medya73.com/kirikkalede-borc-intihari-haberi-160453.html

 583. Aa
  25/02/2010, 02:12

  >Oğlunun kredi borcu intihara sürükledi22 Şubat 2010 13:27Muğla'da oğlu tarafından bankadan çekilen kredide evi ipotek olarak gösterilen ve borcun ödenmeyerek evin satılacağı hissine kapılan baba intihar etti.MUĞLA (İHA) – Muğla'da oğlu tarafından bankadan çekilen kredide evi ipotek olarak gösterilen ve borcun ödenmeyerek evin satılacağı hissine kapılan baba intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Muhittin Kılınç'ın (63) oğlu Muğla sanayisinde iş kurmak için ortak işyeri açtı. İşyerini açarken babasının evini kredi karşılığı ipotek ettirdi. Ekonomik kriz nedeniyle işler iyi gitmeyince ortaklar arasında anlaşmazlık çıktı ve işyeri kapandı. Baba Muhittin Kılınç, oğlunun açtığı işyerinin kapanmasından sonra kredinin ödenmeyeceği ve oturduğu evinin satılacağını sanarak bunalıma girdi ve sabah saatlerinde oturduğu üç katlı binanın çatısına çıkarak kendisini asarak intihar etti.Olay yerine gelen Ambulans ve Polis, güvenlik önlemi alırken, Muhittin Kılınç'ın cenazesi Muğla Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.http://www.yurthaber.com/haber/oglunun-kredi-borcu-intihara-surukledi-266128.htm

 584. 25/02/2010, 02:30

  >LAZOGLİ61 KARDAŞLARIM BEN KENDİMCE KÖTÜ BİR ŞEY YAZDIGIMIMI ZANLETMİYORUM UŞAKLAR BEN GERCEKLERİ YAZDIM BAKIN DÜNYADA SAVŞLAR NEDEN OLUR HER ZAMAN EKONOMİ SAVAŞLAR VARDIR BİR ÜLKEDE FUHUŞ HIRSIZLIK CİNNET GECİRME ADAM ÖLDÜRME HEPSİNİN SONU BİR YERE BAGLANIYOR PARA PARA PARA SİTE YAZIMI KALDIRMIŞ CANI SAGOLSUN AMA YİNE SÖYLEYEYİM BUGUN TÜRKİYETE TAM 14 FAKTORİNK ŞİRKETİ VAR YANİ PARA SATAN TEFECİ BUNLARIN MEMLEKETİMİZDEKİ YILLIK CİROLARI 18 MİLYAR DOLAR ODA GÖRÜNEN SEN GÜCMÜ İSTİYORSUN İŞTE GÜC BU ŞEREFSİZLERDE BANKALARI DAHA SÖYLEMEDİM ONLARDA AYRI BU ÜLKEDE SEN DAHA NE YAPABİLİRSİN DÜRÜST OLDUK BAKIN NE HALE DÜŞTÜK AMA BEN ŞU KAFAMA NE EDİM BEN ŞEREFSİZLERİN BORCUNU ÖDEMEK İCİN DAİRE SATTIM YİNE NAMUSSUZLAR BENİ CEKTEN HAPİS CIKARDILAR ONLARLA ZAMANI GELİNCE HESAP SORULACAK KARDAŞLARIM BEN YİNE DİYORUM UMUTLANMAYIN ANAYASA MAHKEMESİNE AMA İHŞANLAH BEN YANILIRIM SAMİ KARDEŞİM ADAM ANTALYADA ÜSTÜNR BOMBA SÜSÜ VEREREK BANKAYI TAM 2 SAAT REHİN ALDI POLİSE TESLİM OLDU ADAMIN VERDİKLERİ CEZA 3 AY SONRA DIŞARIYA CIKTI SORUYORUM SİZE ADELET BUMU BANA KIZIYORSUNUZ AGIR YAZIYORUM DİYE KARDEŞİM BENİM CEKTEN İCERİYE GİRMEK ZORUMA GİDİYOR BARİ BUNLARA HAKARETDEN GİRİM İCERİ O ZAMAN KOYMAZ BU KADAR AMA YİNE SÖYLÜYORUM BUNU YAPACAK BENDEN DAVACI OLACAK YÜREKLERİ YOK BUNLARIN SEVGİ VE SAYGILARIMLA HEPİNİZ ALLAHA EMANET OLUN ÖLENLER DÜGÜŞEREK ÖLDÜ VAKTİMİZ YOK MATEMİNİ TUTMAYA GÜNEŞE AKIN VAR AKIN GÜNEŞİN ZABTI YAKIN HEPİNİZE İYİGECELER LAZOGLİ61

 585. 25/02/2010, 02:34

  >değerli arkadaşlarYARGI bu memlekette kendiişini yapmaya başlarsa eğer eminim bizide görecektir…bakıyorum bazen bu YARGI olmasa ne yapardık diyorum…sonra dönüp çekten hapis olayına bakıyorum…nasılda mücadele ediyorlar.TCK yı nasıl yok sayarız nasıl ceza veririz…nasıl FÜTURSUZ yorumlarız…bu memlekette halka yararlı bir iş zaten yapılmaz…fakat bu kadar feveran eden yargı konu bankalara tefecilere gelince neden bu kadar vatandaşına düşman olur….neden kanunu okumak zahmetine katlanmaz…anlamak mümkün değil…şimdi AKP canımı verip oyumu vermeyeceğim bi parti olduğu halde bu yorumla savunuyormuşum gibi oluyor…ama aslında değil…bu memlekette yargı mensupları kendi görevlerini unutup EKONOMİ BAKANLIĞI na soyunursa biz daha bu çileleri çooook çekeriz….my way

 586. 25/02/2010, 02:41

  >SİTEDEKİ KAREŞLERİM BEN LAZOGLİ YİNEMİ YAYINLAMIYACAKSINIZ YAZIMI

 587. Aa
  25/02/2010, 02:46

  >188 de yazan arkadaşım,Faktoringler hakkında verdiğin bilgi yanlış.Türkiye'de şu anda faaliyette bulunan 100 Adet (YÜZ) faktorig şirketi var ve ciroları dediğin gibi 18 milyar dolar filan değil 100 milyarın üzerinde.Ve faktoringlerin büyüklük sıralaması 1-)Bankaların sahip olduğu fucktoringler 2-)G.Doğu Aşiretlerinin sahibi olduğu faktoringler. 3-)Yahudilerin sahibi olduğu artık ülkemizde cılız kalan faktoringler(Yahudiler artık sıralamada son sırada kaldılar dengeler değişti)

 588. 25/02/2010, 02:54

  >LAZOGLİ61 MYWAY KAREŞİME BU CEVAP GÜZEL KARDEŞİM SENİN DEİGİN GİBİ SADECE YARGI DEGİL HÜKÜMETDE YARGIDAN DAHA FAZLA BANKA VE TEFECİLERE CALIŞIYOR AKP DENEN MAHLUKLAR HA BU AKP YE MAHSUZ DEGİL CHP DE OLSA MHP DE OLSA BUNLARINDA SÖZÜ GECMEZ BU PARA BABALARINA SÖZÜ GECER ONUN İCİN NE YAPSAK BOŞ BU ŞEREFSİZ APOYA KATİLE AF GELİRSE BU NAMUSSUZUN SEBEP ANCAK BİZİ SERBEST BIRAKIRLAR O ŞEREFSİZLE GELECEK AFFIDA İSTEMİYORUM BEN KACAK GEZMEYE RAZIYIM YETERKİ O O DOMUZ DIŞARIYA CIKMASIN LAZOGLİ61 İYİ GECELER HEPİNİZE

 589. 25/02/2010, 02:58

  >sn Aaşüphesiz ocak 2009 dan bu yana bir çok konuyu burada dile getirdik…söylediğin faktoring konusunda çok haklısın…fakat bunlar tek başına bişey ifade etmez…CHP dile getiriyor hep bunun siyasetçi ayağı var….bunu zaten biliyoruz…bi arkadaşımız kanun çıkmadan 15 gün önce çek yasasının mimarı ünal hocayı aramıştı…telefonda söylediği ilk konuşmasında banka lobileri ve tefeci vekilleri bu konuyu engelliyor demişti….bu vekillerin ideolojilerine zıt bir partiden olmaları işin cabası….malum kılıç onların elinde ve KAST kelimesinide çıkardılar…devem etmek gerekirse bu aykırılık konusunu ilk ortaya atan ADEM SÖZÜER nerede bende kaç kere telefonla konuştum en son benimki görüş yargıtayınki karar demişti…sonra bi yorumunu duydunuz mu…hepiniz hatırlarsınız 5941 çıktı yargıtay savcısı YEKNESAKLIK MERKEZİ SİTEDE ne dedi…KAST ararsak ekonomi çöker…sormazlar mı adama sana ne EKONOMİ…yıllar önce çıktı YARGI MENSUBU konuşmasında yargı mensupları vicdanla cüzdan arasında kalıyor dedi….bu vicdanla cüzdan konusunun ÇEK KANUNU neresinde diye benim sorma hakkım yok mu bir vatandaş olarak…ekonomi lafı eden yargı mensuplarına…sizin işiniz HUKUK HUKUK HUKUK deme hakkım yok mu….my way

 590. 25/02/2010, 03:01

  >LAZOGLİ61 191 KARDEŞE CEVAP BUNLAR BENİM BİLDİGİM İSTANBULDA Kİ TAM SASAYI SEN DOGRU OLABİLİRSİN İTTA ETMİYORUM BEN 14 CİROSUNU SÖYLEDİM SENİN DEDİGİN GİBİ TABİ 100 MİLYARI RAHAT BULUR LAZOGLİ61

 591. Aa
  25/02/2010, 04:18

  >Belki sizleri umutsuzluğa sürükleyeceğim ama gerçeklerden hiç bir zaman kaçılmaz.CHP de iktidara gelse MHP de gelse kim gelirse gelsin iktidara çekte hapis cezasını kaldırmaya gücü yetmeyecektir.Bankaların parası,aşiretlerin meclisteki vekilleri,yahudilerin lobisi ve bunların emrindeki vekillerimiz,kandırılmış bilim adamlarımız.Tek umudumuz anayasa mahkemesi ama onlarda bu baskılar ve bizlerin suçlu olduğu yolundaki lobi çalışmalarından dolayı bakış açıları farklı.Çekte hapis cezası olmaz derken,arkasından ekonomi diyorlar ama kimin ekonomisi.Vatandaşın değil,% 65 i yabancıların olan bankaların ekonomisi.AİHM gitmeyi düşünenlerede boşa kürek çekiyorlar diyeceğim.Bankaların yarısından fazlası AB bankaları.Biz içerde yatmışız varımızı yoğumuzu satmışız kimin umurunda.Aslında değişen mal mülk olarak neyimiz varsa yabancılar ele geçiriyor.Başbakanımızda bankalar kar patlamasında diye övünüyor.:)İşte kapitalist sistemin çarkları böyle dönüyor.Onlar büyüyor biz küçülüyoruz,tabi bir yerde patlıyor.İşte bu milletde patlama noktasına geldi.İntihar haberleri bunun ilk habercisi.

 592. 25/02/2010, 10:40

  >Sayın Murat Güzel,Hamil konusunda ben de önce sizin gibi yorumlamıştım ama sitemizde bulunan Yargıtay 10.ceza dairesinin 2009/15031 kararı; bütün ümidimi yok etti. "Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır."..Eğer yorumunda bir yanlışlık yoksa çeki elinde bulundurmak koşuluyla cirantalara da şikayet hakkı tanınmaktadır..Yargıtay'ın bu kararını incelermisiniz, diğer arkadaşlarla birlikte tekrar yorumlayalım..Eğer burdan bir çıkış noktası yakalayabilirsek çoğumuzun şikayetçileri banka ve faktoringler olduğu için, bu husus sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli olabilir.SEVİL

 593. 25/02/2010, 13:45

  >Sn , Sevil hanım soru şu ;Ben çeki A firmasına verdim.A firması Çeki B firmasına ciro etmiş.B firması çeki bankada yazdırıp(Son ciro) Üzerindeki imzasının iptal edip.A firmasına iade etmiş,A firmasının şikayet hakkı varmı dır.? Ciro sinselesi bozulmamıştır.

 594. 25/02/2010, 15:12

  >Yargıtay'ın kararını gözönüne alarak yorumladığımızda; A firması hem çeki elinde bulundurma (hamil) ve hem de çekin arkasında cirosunun bulunması koşuluna uyduğu için bana göre şikayet hakkına sahiptir. Yani ondan sonraki kişinin cirosunu iptal etmesi onun cirosunu geçersiz hale getirmemektedir. Sanırım bu durumda A firması artık ciranta değil adına çek keşide edilen kişi olmaktadır. Bu hukuki bir ayrıntı ama sonuç olarak Yargıtay kararına göre şikayet hakkı vardır diye düşünüyorum.Sevil

 595. 28/02/2010, 15:59

  >selam . bende çek magduruyum taahhüt vereyim mi yoksa beklimi şaşırdım yardım lütfen

 596. 16/07/2010, 16:21

  >herkese selam oncelikle ben 2009 30.10 2009 tarihinde iki adet cekim tahute bulundum alacakli tarfin avukati cekten sikayeti cekti fakat ben icra dairsende tahaute bulundum fakat bu dosyayi benim avukatim itiraz ettiii fakatt 15 gun once hakimda yakalama karari cikmis simdi nasil oluyorda hapislik karari cikiyor ben ne yapmam lazimmm lutfen sayin bilgili arkadaslar bilgilendiriniz

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: