Başlangıç > adli para, alim ışık, çek, çek kanunu, Sadullah Ergin > Adli Para Cezaları Soru Önergesi

Adli Para Cezaları Soru Önergesi

>Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11359 Esas sayılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, keşide edilen çekin karşılığının bankada hazır edilmemesi nedeniyle mahkeme tarafından verilen adli para cezasına ilişkin kesinleşen ilamın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına verileceği;
Cumhuriyet savcısı tarafından otuz gün İçinde adli para cezasının ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğ edileceği; hükümlünün, tebliğ olunan Ödeme emri üzerine, otuz gün içinde adli para cezasını ödemediği takdirde Cumhuriyet savcısının kararıyla, ödenmeyen adli para cezasının, 5275 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre bir günü yüz Türk Lirası hesabıyla hapse çevrileceğine ilişkin hükümler çerçevesinde,
01/02/2010 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında cezasının infazına devam edilen hükümlü sayısının 465 olduğu, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bakanlığımızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden temin edilen, ceza infaz kurumunda bulunanların hangi kanunun ihlâlinden dolayı kurumda kaldıklarını gösteren suç türlerine göre dağılıma ilişkin raporun geçmiş tarihli olarak alınamaması nedeniyle karşılıksız çek keşide etmek suçundan önceki yıllarda ne kadar vatandaşımızın cezaevine girdiğine; ayrıca ödenmediği için cezası adli para cezasına çevrilen dosya sayısı ve dosya tutarlarının ne olduğu ile ceza infaz kurumunda cezalarını infaz edenlerden ne kadarının asli borçlu, ne kadarının kefil olduğuna dair Bakanlığımızda istatistik veri bulunmamaktadır.

Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve kanunda belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde, ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla kabul edilen 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli ve Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çek Kanunu geçici 2. maddesinde getirilen yeni düzenlemeyle;
3167 sayılı Çek Kanunu 16. maddesinde tanımlanan karşılıksız çek suçundan dolayı, 01/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişilerin, en geç 01/04/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercilerine verilmiş olması şartıyla; şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikayetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;
Kanunun 6. maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı, birinci yıl taksiti borcun üçte birinden az olmamak kaydıyla iki yıl içinde belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;
Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya Kanunun 6. maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması halinde, kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi;
Anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, şikâyetçinin başvurusu üzerine, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilmesi, Hükme bağlanmıştır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLÎ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEZA MAHKEMELERİNE 3167 SAYILI ÇEK KANUNU
İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI

YIL DAVA ERKEK KADIN TOPLAM
2002 177.910 181.420 9.620 191.040
2003 131.790 135.102 7.441 142.543
2004 123.587 128.917 7.585 136.502
2005 97.275 105.050 7.066 112.116
2006 115.076 120.456 8.197 128.653
2007 142.174 146.384 12.248 158.632
2008 203.885 216.200 19.240 235.440

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili

Ülkemizi yedi yılı aşkın süredir tek başına yöneten AKP hükümetlerinin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ve son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin de etkisiyle birçok vatandaşımız çek borcunu zamanında ödeyemediği için değişik sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Çek Kanununa muhalefet suçundan hapis cezası alan 2000’i aşkın vatandaşımızın yanında çeki karşılıksız çıktığı için suçu adli para cezasına çevrilen ve bu cezayı yatıramadığı için cezaevine giren çok sayıdaki vatandaşımız resmi kayıtlarda çek cezalısı olarak geçmemektedir. Adli para cezalarının adeta devletin gelir kaynağı olarak görüldüğü ve borçlu ile alacaklı arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda alacaklıya yapılması gereken ödemelerin devlete yapılması nedeniyle borç sarmalının arttığı iddiaları ile ilgili olarak;

1. 2003-2009 yıllan arasında çek kanununa muhalefet ve suçu adli para cezasına çevrilen vatandaşlarımızla ilgili dava dosyalarının sayısı ve dosya tutarları nasıl değişmiştir?
2. Aynı dönemde bu suçlardan dolayı ne kadar vatandaşımız cezaevine girmek zorunda kalmıştır?
3. Cezaevine girenlerin ne kadarı asli borçlu, ne kadarı ise kefillerden oluşmaktadır? Birçok asli borçlu dışarıda gezerken çok sayıda kefilin cezaevine girdiği iddiaları doğru mudur?
4. Aynı dönemde devletin adli para cezalarından elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi nasıl olmuştur?
5. İktidarlarınız döneminde adli para cezalarının devletin gelir kaynaklarından birisi haline geldiği iddialarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Dava dosyalarının sayısı ve dosya tutarları bu iddiaları doğrulamakta mıdır?
6. Adli para cezası nedeniyle cezaevine girerek mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

Reklamlar
 1. 20/03/2010, 04:26

  >olaya neresinden bakacağını bilmiyo sayın milletvekili, belki bu da olayın bir başka yansıması ama sen önce T.C. halen çeke hapis cezasının varlığını dile getirip bundan biran önce vazgeçilmesi gerektiğini savunacağın işin ayrıntılarıyla uğraş. böyle yaparak asıl konuşulmsı gereken sorunların üstü örtülüyor.bıktık be bunların nasıl bir bakış açıları var

 2. 20/03/2010, 08:37

  >ne zaman sorulmuş acaba. ve ne zaman cevap alabilir sayın alim ışık.

 3. 20/03/2010, 12:31

  >2…Alim Işık ın soru önergesi 10-12-2009 tarihinde işleme alınmış..Zaten yukarıda önergeye verilen cevap yayınlanmış..zeynep aslı-izmir

 4. 20/03/2010, 12:43

  >çekte hapis cezası olmasına rağmen 2008 yılı rekor dava açılmış.2009 belli değil. rakamlarşunu söylüyor, Hapis cezasıyla karşılıksız çek önlenemez.Bunu herkes anladı birtek vekillerimiz anlamadı. KAYAMEN

 5. 20/03/2010, 13:23

  >ARKADAŞLAR ŞU AN YARGITAYDA BİRİKEN 135 000 DOSYA VARMIŞ BİR O KADAR DOSYADA BU YIL VE SENEYE GİDECEK BU KADAR İNSANI NASIL HAPSE ATACAKLAR ŞU AN CEZAEVLERİNDE YER YOK ZATEN BU İŞ NASIL ÇÖZÜLÜR ANLAMIYORUM

 6. 20/03/2010, 13:27

  >GEÇEN GÜN ÇEKTEN HAPİS CEZASINI AİLEMİZ İÇİNDE KONUŞURKEN 80 YAŞINDAKİ YAŞLI NİNEM VAR O BİLE ÇEK ÖDEYEMEDİN DİYE HAPİSEMİ İNSAN ATILIR DEDİ VE ÇOCUKLAR BİLE GÜLDÜLER.BU İLKEL VE KOMİK HAPİS CEZASI İLLETİNDEN ÜLKEMİZ NE ZAMAN KURTULACAK BİRİLERİ BİR ŞEY YAPMALI

 7. Aa
  20/03/2010, 13:34

  >Dön dolaş gelinen yer aynı.Ne değiştiki cezada dahada ağırlaştırıldı cezalar.Halkına zulum eden böyle bir iktidar daha yeryüzünde yoktur.Adli para cezası devletin kasasına gidince alacaklının eline ne geçiyor.Borçlu hapise giripte senelerce yatınca kim tatmin oluyor.Çek karşılığında insanların özgürlüğü teminatımı oluyor.BU kadar esnaf ve tüccarın ödediği vergiler öderken iyiydide durumu bozuluncamı kötü oluyor cezaevine konuluyor.Hepsi tüccar esnaf olan bu insanlar gaspçı,tecavüzcü,hırsız,uyuşturucu satıcısıyla bir arada cezasını çekerken hiçmi vicdanlar sızlamıyor.Hangi hırsız gaspçı devlete vergi vermiş,suç makinası olmuş soyguncularla esnaf neden aynı kefeye konuluyor.El insaf diye yazmıyorum artık herkesin tavrı belli.Bildiğinizi yapın eyy hükümet devlet.

 8. 20/03/2010, 14:07

  >ARKADAŞLAR BENCE SAYIN BAŞBAKAN VE BAKANLAR HATTA VEKİLLERDE BILIYO BU ÇEK CEZASININ HAPİSLE OLMAYACAĞINI AMA ONLARDA AŞIRITEHDİT İÇİNDE BENCE BANKALAR SIKIYO ÇÜNKİ ÇEKİN HAPİS CEZASI KALKTIMI BANKALAR KIME PARA SATACAK KIMSEYE ALACAKLIYLA BORÇLU KENDI ARASINDA HALLAETCEK KIMSEYE GEREK KALMAYACAK VE BOLE OLURSADA NE DEVLET PARA CEZASI ADI ALTINDA PARA ALABILICEK NEDE BANKALAR NAKITE SIKIŞAN ESNAFA PARA SATABILECEK YANİ SIZE DIYCEM ONLARDA BILIYO AMA DENGELER SARLILACAK KORKUSU VAR AMA SU BIR GERCEK CEZAEVINE ATTINIZ TAHUT VERDIRIP GERI ÇIKARDINIZ ŞİMDİ SORUYORUM KIM ODEYEBILECEK BORÇLARINI KIMSE KENDIMIZI KANDIRMAYALIM LUTFEN BIZIDE KANDIRMAYIN SAYIN DEVLET YONETICILERI ÇOK BUYUK BIR SORUN HAPİS CEZASI KALKMASADA BU CEZA 1 YIL SONRA NEREYE SIĞDIRACANIZ BU KADAR MADURU ÇOK MERAK EDIYORUM….BIRAKIN KALDIRIN CEZAYIDA INSANLAR URETMEYE BAŞLASIN RAHAT BIR SEKILDE ÇALIŞSINLAR BORÇLARINI ODEME KOLAYLIĞINI SAĞLAYIN … ESKİŞEHİR seymenleriz@hotmail.com

 9. Aa
  20/03/2010, 14:41

  >Arkadaşlar yorumlarda şuna dikkat ediyorum,bu kadar insanı nereye sığdıracak deniyor.Hiç merak etmeyin onlar için sorun değil.Yakında okul değil cezaevi yaptır kampanyası bile başlatırlarsa şaşmayın.Avrupada ve abd de zarar eden bankalar neden ülkemizde kar patlaması yaşıyorlar.Böyle bir ülkeden çıkmak yerine dünyanın en geniş cezaevlerinin yapımını finanse ederler inşaat sektörünü canlandırıyoruz derler.Ülkenin her yerini cezaevleri ile donatabilir Türk halkını soymaya devam ederler.Günümüzün gözde meslekleri haline gelen yeddi emin depolarının haline bakın hiç birinde yer yok eşyalar çürümeye terk edilmiş,çoluk çocuğun ders masası yemek masaları,yazıcılar,bilgisayarlar,televizyonlar üst üste.Çoluk çocuğun gözü yaşlı.İktidara gelirken mağdur edebiyatı yapan,faize karşı olan,ezilmişin yanındayız diyen kaytan bıyıklılar nerede?Ziraat bankası 3 milyar kar yaparak tarihi rekora imza atmış,köylümün çiftçimin hali ortada.Memlekette satmadık yer bırakmıdılar geliri nerede?Nerede nerede nerede?Adalet nerede?AB uyum yasalarına imza atmış bir ülkeysek uygulaması nerede.Kelime oyunlarıyla bize ülkemizde çeke ceza yok adli para cezalısı var diyenler.Kaç ailenin ocağını söndürdünüz,bu dünya sultan süleymana kalmamış sizemi kalacak.Neyse bunlar cezaevlerinide yaparlar herkese yetecek yeride ayarlarlar.Ülkemin üzerine çöken intihar salgını kimin umurunda yada haberleri varmı.Tuhaf tuhaf cinayetler işleniyor kimin umurunda.Varsa yoksa iktidar herşeye rağmen iktidar.

 10. 20/03/2010, 15:18

  >değerli arkadaşlarbu soru önergesi güzel hazırlanmış ve ÇEK KANUNU ile ilk zamanlarda telefonda konuştuğumuz vekillerin çeke hapis yok diyerek kendi yaptıkları kanundan haberdar değilmiş gibi verdikleri cevabı çürütmeye yönelik verilmiş bir soru önergesidir…ama hepimizin bildiği gibi HUKUKUN ARKASINI DOLANAN…KANUNLARA TAKLA ATTIRMAYI çok doğal kabul edilen zihniyet,her soruda yaptığı gibi bu soruyu da geçiştirmiş ve açık cevaplamamıştır….eğer bu ülkede adli paradan hapis yatan kişi sayısı bakanlık tarafından bilinmiyorsa bunun izah edilecek bi tarafı yoktur…bu kabul edilecek bir şey değildir…kısaca bu mümkün değildir…sonuç olarak her platform da CHP ye çıkardığımız kanunları anayasa mahkemesine götürdükleri için eleştiren iktidar…açıkça ben bu anayasaya aykırı kanun yapayım sende bunu iptal ettirme mantığı ile anayasayı hiçe sayıyor ve bunu TV lerde savunabiliyor…ÇEK YASASI bu konuya sadece bir örnektir…burda sorulması gereken soru açık….Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.ACABA BU YEMİN NE ANLAM İFADE EDİYOR…my way

 11. 20/03/2010, 15:35

  >5 yılı göz önünde tutar ve 2004 baz alırsak ortalama 1.000.000 dava açılmış.Bu davaların %80 ceza hükmüne bağlandığını düşünürsek yine ortalama 800.000 kişi hapisteydi.Beş yıl ceza aldıklarını düşünürsek cok az kişi cezasını bitirip cıkmış.DAHA DÜNE KADAR KAÇ KİŞİ VAR HAPİSTE DİYE SORULDUĞUNDA 2.000 ÇİVARİ DİYORLARDI.DAHA SONRA BAKTILAR OLMUYOR BİRAZ DAHA RAKAMI ARTTIRDILAR.50.000 CİVARINDA OLDU.NE YERİNE KOYDULAR YADA KOYUYORLAR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

 12. 20/03/2010, 15:54

  >ben dolandırılarak, cek magduru oldum. dolandırıcıların yerini soyluyorum kimse "bulamıyor!?". ben kose bucak kacıyorum. beni buldular. yine kacıyorum. ayrıca esimden de bosanıyorum. yoruldum artık. ne yapmalıyım? adaleti kendimmi saglamalıyım? islmedigim bir suctan hapse girmektense gercekten isledigim suc icin hapse girmeyi yeglerim. nasıl olsa katillere af cıkar. ama bizler af istemedigimiz halde hicbisey cıkmaz. rumuz: adalet istiyorum

 13. 20/03/2010, 17:29

  >ARK.ARAMAM OLUP OLMADIGINI E DEVLET TEN ÖGRENEBİLİRMİYİM VEYA UYAR TAN

 14. 20/03/2010, 18:16

  >SELAM ARKADAŞLAR,İNSANLARIN MORALİNİ VE DİRENCİNİ KIRMAK İÇİN ARKADAŞINI,ARKADAŞINA İŞKENCE ETTİRMEYE ZORLARLAR.TOPLUMDA ÖYLEDİR.BENİM SENDEN,ONUN BENDEN,SENİN ONDAN ALACAĞIMIZ OLUR VE HİÇ BİRİMİZ BİRBİRİMİZİN BORCUNU ÖDEYEMEYİZ VE ÇEK MAĞDURU OLURUZ ,VE BİRBİRİMİZE DÜŞMAN EDİLİRİZ. SİSTEM ÖYLE KURGULANMIŞTIR.ASLINDA HEPİMİZ ALACAĞIMIZI ALABİLSEK VEYE KENDİMİZCE EKMEK TEKNEMİZ ÇALIŞSA KİMSENİN KİMSEYE NE BORCU OLUR NEDE SORUNU.DÜNYADAKİ VAR OLAN DEĞERLER BUHARLAŞIP UZAYAMI UÇUYO.PARA YİNE VAR ÜRETİM YİNE VAR TARLA YİNE VAR İNEK YİNE VAR TAVUK YİNE VAR.TAVUKYUMURTADAN,İNEK SÜTTEN,TARLAÜRETMEKTENMİ KESİLİYOR YOOOO HATTA BU SENE OLDUKÇADA GÜZEL YAĞIŞ OLDU EEE NE OLUYOR SİZCE!!!!İNSANLAR KOYUNLAŞIYORVE İNEKLEŞİYORDA ONDAN.SİZCE HALK AZICIK NOLUYO LAN DESE MAÇALARI SIKARMI BUNLARIN ZANNETMİYORUM.SONUÇ OLARAK TAAHHÜTTE BULUNAN İNSANLARIN HEPSİNİN CEZA EVİNE GİRME TARİHİ AYNI OLACAK DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ EN AZ 200-300 BİN KİŞİ PARASINI AYNI TARİHLERDE ÖDEYEMEYECEK VE AYNI TARİHLERDE BU KADAR KİŞİ YAKALANIP HAPSE ATILACAK!BAŞKA ÜLKELERDE BU KADAR KİŞİYLE HALK DEVRİM YAPIYOR SİZ NE DERSİNİZ!!!

 15. 20/03/2010, 18:24

  >HAYIR ÖĞRENEMEZSİNİNFAZA Bİ YAKININI GÖNDER RİCA İLE SORSUN

 16. 20/03/2010, 19:00

  >BİR ARKADAŞ R.T.ERDOĞANIN SUCUK MACERASINI YAZARKEN TERCÜMANDA RESMİ ÇIKTI DEDİ.EŞEK ETİ KARIŞMIŞ.EŞEK BU İŞTE GEL SEN ETİNİ SUCUĞA KARIŞTIR!BİR ARKADAŞ HATIRLARSANIZ EŞEĞİN NASIL YÖNETİCİ SEÇİLDİĞİYLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL BİR FIKRA YAZMIŞTI HANİ MEMLEKETİN YARISI EŞEĞİ SEÇİYORDA DİĞER YARISIDA SEÇİLENİN EŞEK OLDUĞUNUA İKNA ETMEYE UĞRAŞIYORLARYA…GAZETEYİ BULMA İMKANI OLAN ARKADAŞLAR LÜTFEN BULUNCA BİZEDE ULAŞTIRIRMISINIZ.EĞER BULUNURSA NE HOŞ OLUR BİRİLERİ MEMLEKETE 7 SENEDİR EŞEK ŞAKASI YAPMIŞ OLACAK!!!!ALMANYADA PARASINI KAPTIRAN VATANDAŞLARA PARANIZI KAPTIRIRKEN BANAMI SORDUNUZ DEMİŞTİ GALİBA BU YASAYI ONAYLARKEN DE KESERKEN BANAMI SORDULAR DEDİ VE MİLLETİN AKP Lİ VEKİLLERİ BENCE ÖYLE YASA ÇIKARDILAR BİRAZ KARIŞIK OLDU FARKINDAYIM HERKES KARIŞTIRIYOR BİRAZDA BEN KARIŞTIRAYIM!!!

 17. 20/03/2010, 19:43

  >YAKINDA BİZİM SAYFA YÖNETİCİLERİ VE BİZLER HAKKINDA ERGENOKONDAN DAVA AÇILIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYALIM!!KENDİLERİNE ÇEK MAĞDURU SÜSÜ VERİP MEMLEKETİN TIKIR TIKIR İŞLEYEN EKONOMİSİNİ ÇEK LERİNİ ÖDEMEYEREK BALTALAYAN VE ŞU AN YÖNETİMDE BULUNAN HÜKÜMETE İŞ YAPTIRMAYAN 200-300 BİN KİŞİLİK ÇETE YE OPERASYON YAPILDI,ÇEK ÇETESİ SİLİVRİ ERGENOKON CEZA EVİ KAPASİTESİ YETMEDİĞİ İÇİN FUTBOL SAHALARINA DOLDURULDU.!!!EN ÇOK OYLARINI HÜKÜMETE VERENLERE GÜLERİM!!!ORHAN VELİNİN NASIRDANÇEKTİĞİ KADAR HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ ŞİİRİNİ ÇEKTEN ÇEKTİĞİ KADAR HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ OLARAK UYARLAYABİLİRİZ ARKADAŞLAR.BÜTÜN ÇEK Lİ KELİMELERDEN NEFRET EDİYORUM!!!ÇINLİLERDEN DAHA ÇOK NEFRET EDİYORUM ADAMLAR ÇEKÇEKİ ÇEKİYORLAR DA ONDAN!!!HÜKÜMETE ÖNERİM.ÇEKMAĞDURLARINA ÇEKÇEKÇEKMECEZASI VERSİN!!İÇKİM YOK,KURUÇEKME YOK BÜTÜN BU YAZDIKLARIM TAMAMEN DOĞAL YORUM SİZİN!!!

 18. 20/03/2010, 19:46

  >ARKADAŞLAR EĞER KİMSE BİŞEY YAZMAZSA YAZMAYA DEVAM EDERİM VALLA KIZMACA YOK TAMAMMI!!

 19. 20/03/2010, 21:12

  >arkadaşlar ANAYASA MAHKEMSİ hala bekletıyo neden acaba……borçtan dolayı kımse özgurluğunden alıkonamaz denıyo hala ama alıkonuyo .hısızlık yapsaydık vallahi 3 ay cezası var yatar çıkardık..ama şu duştuğumuz duruma bır bakın vergı ver personel çalıştır gır cezaevıne ustune bıde yat….seçimler gelıyo bakalım ne yuzle gelcekler oy ıstemeye..

 20. 20/03/2010, 22:07

  >Değerli arkadaşlar; Değerli B.A. ETKİNLİK; Değerli kardeşimiz, bu gecede senin gecen, senin yazma gecen olsun ne olurki? Sen; hepimiz adına, yüreğinin sesini yansıtmışsın sitemize, bundan daha güzel ne olabilirki? Ancak; seninde farkında olduğun gibi, insanlar sabırlarının son demlerine gelmiş durumdalar, yeniden mücadele için, yeni bir ivme ve yeni fikirler gerek. Arkadaşlarımız ve hepimiz; bu haklı mücadelede çaba gösteririken, çok yorulduk çok hemde pek çok. Bilmem anlatabiliyormuyum? Yoksa; kimse duyarsız değil ve haklı olan mücadelemizden vageçmişte değil. Lakin; beklemekteyiz ve herbirimiz, tarif edilemeyecek bir ruh hali içerisindeyiz. Bu arda; kutlamak isteyenlerin, 21.Mart. Nevruz gününü canı gönülden kutluyorum. Bu gün; Ülkemiz ve hepimiz için İnşaallah, hayırlara vesile olsun dileğimle. Haklı davamızda; tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, saygı; sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum bu gece…

 21. 20/03/2010, 23:00

  >Nevruz Nedir?Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

 22. 20/03/2010, 23:08

  >24 martta anayasanın gündeminde şişli 14.asliye cezanın itirazı görüşülecek.EFDEN

 23. 20/03/2010, 23:28

  >SAYIN ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNİN 24 MART PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞI TOPLANTI DA ; DAHA EVVEL REDDİNE KARAR VERİLEN ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN TEKRAR İPTAL BAŞVURUSU GÖZÜKMEKTEDİR…BU OLAYIN ACABA BİR MÜKERRER KAYITTAN MI MEYDANA GELİP GELMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN UFAK BİR HAFIZA YOKLAMASI YAPTIĞIMIZDA , ŞİŞLİ 14.ASLİYE CEZANIN DAHA EVVELKİ REDDEDİLEN İPTAL BAŞVURUSU DOSYA NUMARASININ 3 YADA 4 OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ. AMA ŞİMDİ GÖRÜŞÜLECEK OLAN İPTAL BAŞVURUSU 2010/24.. YANİ ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ISRARLA KANUNUN İPTALİ İÇİN BASTIRIP DURUYOR.BEN P.TESİ YADA SALI GÜNÜ ŞİŞLİ ADLİYESİNDE OLACAĞIM.OLANI BİTENİ BİZZAT MUHATABINDAN 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMİNDEN ÖĞRENMEYE ÇALIŞICAM.BİLDİĞİNİZ GİBİ DAHA EVVEL 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN İPTAL BAŞVURUSUNU,ANAYASA MAHKEMESİ '' ASLİYE CEZALARIN İPTAL BAŞVURUSUNDAKİ YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE'' REDDETMİŞTİ..ARKADAŞLAR,DİĞER BİR HUSUS İSE FAXLAR TELEFONLAR VE MAİLLER… 2008 YILINA KADAR AÇILAN DAVA SAYISINI GÖRDÜNÜZ.YUKARIDA VAR. BU SAYILARIN İÇERİSİNDE,KRİZ DÖNEMİNDE PATLAYAN ÇEKLER VE DAVALAR YOK. YANİ 2010 İTİBARİYLE 300 BİNİ AŞKIN BİR DAVA SAYISINDAN SÖZ EDİYORUZ.İKTİDAR, BİR ŞEKİLDE BİZE TAHÜT VERDİREREK ARKASINDAN GELEN GİRDABI GÖRMEK İSTEMİŞ OLABİLİR.BEN HER HALUKARDA, AMA ANAYASA MAHKEMESİ AMA AHİM AMA HÜKÜMET TARAFINDAN BU İŞİN BİTECEĞİNE KESİN SURETLE İNANIYORUM.ELBETTEKİ KAFAM ATIYOR VE BAZAN EVHAM DA YAPABİLİYORUM.AMA HUKUKUN BU KADAR ÇİĞNENMESİNE BİR TARAF ''DUR'' DİYECEKTİR.ARTIK BİZE DÜŞEN TEK ŞEY KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU KANITLAMAKTIR.BIKTIRMALIYIZ YILDIRMALIYIZ..MESAJLARLA MAİLLERLE FAXLARLA ARAMALARLA.YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE SÜREKLİ ÖNE ATILAN ''HUKUK'' KELİMESİNİN, NEDEN ÇEK DENİLEN İLLET ŞEYDE UYGULANMADIĞININ HESABINI SORMALIYIZ.DURMADAN BIKMADAN YORULMADAN.OFLAMADAN..LÜTFEN HERKES ARTIK BİRŞEYLER YAPSIN..

 24. 20/03/2010, 23:50

  >sn arkadaşlar,avukatım sabıka kaydını aldı,daha önce erken ibrazdan va vekaleten imzadan infazını durdurduğumuz dosya numaraları silinmemiş,veya adli para cezası verilmi,işlem kısmında ……müzakere yazılan dosyada aynı durumda sabıka kaydında görünüyor ..bu normalmidir? yoksa düşümler yapılmamışmıdır..teşekkürler.

 25. 21/03/2010, 00:10

  >DEĞERLİ ARKADAŞLAR ALİM BEY BİZİM YANIMIZDA OLAN ÇEK KANUNU SIRASINDA VE DAHA ÖNCESİ BİZİM İÇİN MÜCADELE VERMİŞTİR BİZZAT RİCALARIMIZI SORU ÖNERGESİ OLARAK MECLİSE GETİRMİŞTİR,KENDİSİDE ÇEK TEKİ HAPİS CEZASINA KARŞI BİR VEKİLİMİZDİR BU KONUDA TEK BAŞINA ŞAHSİ OLARAK ÇOK MÜCADELE VERMİŞTİR. BUNLARI SİZLERE BİLGİ OLARAK VERİYORUM BİZZAT BEN KENDİSİYLE BU KONUDA ÇOK KONUŞTUM BİZİM İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI. SİCİL AFFI SIRASINDADA ESKİ SANAYİ BAKANINA SÖZLÜ SORU ÖNERGESİNDE BULUNMUŞTU SORU " SAYIN BAKANIM BANKALAR ZOR DURUMDAKİ ESNAFA SIRTINI DÖNÜNCE DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR MİSALİ MODEREN İSMİ FAKTORİNG OLAN KILASİK TEFECİLERİN SAHİPLERİ KİMLERDİR ÜLKEMİZDEKİ YATIRIMLARI NELERDİR. " TABİİ CEVAP ALAMADI ERMENİLERİN,YAHUDİLERİN,VATAN HAİNİ OLAN GURUBUN HİÇ BİRİNİN İSMİNİ ÖĞRENEMEDİ AMA SORDU. SAYIN HOCAM BEN SİZİN KİM OLDUĞUNUZU GECE GÜNDÜZ VATANINIZ İÇİN MÜCADELE VERDİĞİNİZİ BİLİYORUM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN YALNIZ HOCAM MEMLEKETTE O KADAR ÇOK SORUN VAR Kİ SİZDE BİRİNİ BIRAKIP BİRİNE GEÇİYORSUNUZ DERTLERE SİZDE YETİŞEMİYORSUNUZ AMA ARA SIRADA LÜTFEN BİR ARKANIZA BAKMAYI İHMAL ETMEYİN ÇÜNKÜ ARKANIZDA SAHİPSİZ KALMIŞ BÜYÜK BİR VATANDAŞ GURUBUNUZ VAR ADLİYELERDEKİ REZİLLİK DİZ BOYU KİME KİME ŞİKAYET EDECEKSİNİZ, ESNAF MAHVOLMUŞ HÜKÜMETİN YANLIŞ ENFLASYONU DÜŞÜRME POLİTİKASI,ÜLKEDE ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ,BANKALARIN İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURMASI VE EN ÖNEMLİSİ BOZUK ÇİN MALLARIYLA REKABET EDEMEYEN ESNAF VE HÜKÜMETİN BATIRMAYA BAŞARDIĞI İNSANLAR AİLESİYLE BERABER PERİŞAN OLDU İŞİN BU YANINI GÖRMEK İSTEMEYEN YADA ANLAYAMAYAN KİŞİLER HATTA ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM SAYIN MEHMET ŞANDIR BEY BİLE BU KONUYU YANLIŞ YORUMLADI HAYATINDA LİMON BİLE SATMAMIŞ İNSANLAR EKONOMİST OLDU HATTA BAZI HAKİMLER ALACAKLI VEKİLİYMİŞ GİBİ BORÇLUYLA VADE PAZARLIĞI YAPTI HAPİS CEZASINI KALDIRMAM SANTAJIYLA TEHDİDLE VADELERİ ÖNE ALDILAR,ADALET TEMSİCİLERİ HER KESE EŞİT DAVRANMASI GEREKİRKEN ÖN YARGILI OLARAK SANKİ VATANDAŞIN CEBİNDE PARA VARMIŞ YARGISIYLA TEMSİL ETTİKLERİ GÖREVİ NE HALE GETİRDİLER VEKİLİM BİNLERCE ÖRNEK VAR AMA SİZ TEKSİNİZ YİNEDE BÜYÜKLÜĞÜNÜZE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM EFENDİM ALLAHA EMANET OLUNUZ. ihtiyar

 26. 21/03/2010, 00:37

  >24-24 GBT DEN GEC DUSMEKTE VE BU DURUM MERCİLER ARASINDAKİ YAZIŞMALARA BAGLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.O NEDENLE İNFAZ DURDURMA KARARINIZI YANINIZDA BULUNDURUNUZ EN AZINDAN ISLAK İMZALI OLMASI AYRICA ÖNEMLİ BENCE

 27. 21/03/2010, 01:07

  >sayın AV SİBEL HANIM geçmiş olsun bir acm yi geçmişiniz darası bütün mağdurların başına. Bu meyanda yanlış görmediysem pek de anlamam ama bu izmir 26 asliyenin vekaleten çeke karşı görüşü 24 ünde çarşamba günü ANYS. MHK. görüşülcekmiş bu konuda sizin görüşlerinizi alabilirmiyiz vekaleten çek iptal olabilirmi başvurmadıklarımızdan dolayı hakkımız kaybedermiyiz.çok çok saygılar

 28. 21/03/2010, 13:50

  >teşekkürler sibel hnm.24

 29. 21/03/2010, 14:06

  >sn AV SİBEL HANIM ve sorum hakkında bilgi sahibi olan siz değerli arkadaşlarım sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum.sitenizi dolaşırken bu gün tesadüfen buldum,inanın ki,yalnız olmadığımızı görünce derdimi paylaşmak adına çok sevindim.benim eşim karşılıksız çekten dolayıaranması var ve6 yıldır kaçak yaşıyor.Ben de iki çocuğumla inşallah bu sıkıntıları atlatacağız umuduyla mücadele etmeye çalışıyorum tabii ki ailemin yardımıyla .yeni yasayla verilen taahhüt hakkını eşim kullanmak için dilekçeleri hazırlıyordu ki,danıştığı iki avukat taahhüt vermekten vazgeçirdi.Şöyleki,eski kanuna göre adli para cezasını devlete ödediğinde [ve bu 80000üzeri çeklerde 80.000 ile sınırlandırılmış]infaz kaldırılıyordu.Şimdi taahhüt verdiğinde ve bu taahhüte uyulmadığında[1 yıl veya 2yıl sonunda]eski hakkını kayybedersin yani çek bedeli kadar parayı devlete yatırıp infazın kaldırılması söz konusu değildir.Hatta borcun miktarı taahhütte belirtilen faizlerle hesaplanarak elde edilen miktardır.şeklinde bilgi aldığı için vazgeçti.Benim ve özellikle çocuklarımın morali bozuldu.Oğlum babam eve ne zaman gelecek ,arkadaşlarımla ne zaman babamı tanıştıracağım diye ağlıyor.İnanın bende çok zor durumdayım.Ailem parçalanmasın diye 6yıldır verdiğim mücadele gücümü kaybetmek üzereyim.Bana taahhütle ilgili aldığımız bu bilgiler doğrumudur,bilgisi olan bilgi verirse çok mutlu olucam 1 nisanada az bir zaman kaldığı için endişeliyim.Şimdiden tekrar TEŞEKKÜRLER.

 30. 21/03/2010, 14:25

  >arkadaşlar star tvde her açıdan proğramına mail atalım reytingi çok olan bir proğram şu an yayında

 31. 21/03/2010, 14:48

  >arkadaşlar stra tv her açıdan proğramına mail atalım şimdi

 32. 21/03/2010, 14:58

  >Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim.Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir. 4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…) Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim. Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulanan Sayın Milletvekillerimiz, bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Sayın; Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, saygılarımla. İsim-Soyisim-Adres- 09.03.2010 Değerli arkadaşlar; kendimizi ve haklı davamızı hatırlatmak adına, yukarıdaki yazı metnimi, bugün yine; gelen eski mailler doğrultusunda, ilgili; Sayın Milletvekillerimize mail olarak gönderdim, bilgilerinize. Değerli arkadaşlar; hiç değilse bana göre, 01.Nisan.2010 Tarihine kadar; herbirimiz, faks; mail, mektup ve telefon görüşmeleri bakımından, çalışmalarımıza; ara vermeden, sürekli olarak, haklı davamızı gündemde tutmaya çalışmalıyız. Allah'ın izni; emek ve bilinçli çalışmalarınızla, mutlak ve mutlak, o özlemle beklediğimiz hüzünlü sevinçleri yaşayacak ve özgürlüklerimize gecikmişte olsa kavuşmuş olacağız. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara; saygı ve hürmetlerimle.

 33. 21/03/2010, 15:10

  >29Öyle bir durum söz konusu değil, Avukat sizi yanıltmış..Adli para cezasının ödenmediğinde Adli para cezası kadar cezaevine giriliyor..Çek ödenmediğinde 2 ayrı borç oluşur.1- Alacaklıya olan borç2- karşılıksız çekten dolayı Devlete olan, çek bedeli kadar olan borç, bunun Adı da Adli para borcu..Siz taahhüdü, alacaklıya hitaben borcumu faizleriyle beraber ödeyeceğim diye veriyorsunuz, Devlete olan Adli para cezasına değil.İstediğiniz zaman Adli para cezasını Devlete öder Asliye cezanın açmış olduğu Davayı düşürme şansınız var.Kaldi ki Adli Para cezasına ne faiz ne temerrüt işlemez..isterse 10 yıl ödemeyin, o adli para cezası sabittir, ne artar ne de eksilir..Zaten yeni çek kanunu 2. maddede yazıyor, Taahhüde uyulmadığında alacaklının şikayeti üzerine infaz kaldığı yerden devam eder.. der..Bir Avukatın bu kadar cahil olacağına da ihtimal vermiyorum.olsa olsa Avukatınız sizi bilinçli olarak yanıltmış olmalı..Ya sizin işinizle uğraşmak istemedi, ücret alamam gibi bir nedenle..Yada karşı tarafla yani alacaklı tarafla anlaşmıştır.Bunun başka izahatı da yok..Ölmez

 34. 21/03/2010, 16:31

  >temyizde olan dosyalar yerel mahkemede tekrar yargılanacakmı acaba taahhüd vermeyin diyenler çogunlukta av sibel hanımda dahil çok aklım karıştı ne yapacagımı şaşırdım temyiz edeli bir yıl oldu akıl verin lütfen teşekkür ederim

 35. Aa
  21/03/2010, 16:51

  >29 da yazan arkadaşım,taahhüd verkekle kaybedeceğiniz zaman aşımının durması olayı olacaktır.6 sene geçmiş 4 sene kalmış.Taahhüd verirseniz zaman aşımı olayından kaybedersiniz.

 36. 21/03/2010, 16:59

  >ben cek in sadece bi senet gibi icra yoluyla tahsilatına katılıyorum alacaklılar cek sahibini iyi araştırsınlar ticaretlerini alavarelerini saglam yapsınlar ben ceki tahsil edemeyince hapis yatırtırım matıgından vazgecsinler devletde alacaklıya harc ve adlipara cezası karşılıgında cek mafyalıgı yapmasın alacaklı da onun vatandaşı borclusuda resmen devlet harc ve adli para cezası karşılıgın da tahsilat mafyalıgı yapıyor lütfen tek taraflı adalete son verin bırakın herkes güvendigi tanıdıgı insanlarla ticaret yapsın ben malımı satim alamasam çek mafyası gibiçalışan devlete veririm harc parası karşılıgın da hapis yatırrım mantıgından vazgecin

 37. Aa
  21/03/2010, 17:16

  >37 de link gönderen mywayın linkinde ki vidyoyu seyretmemek çok büyük kayıp arkadaşlar.Lütfen seyredin memleketin içler ama içler acısı halini görün.Memleketin bittiğinin tek kelimeyle resmidir bu link.Yazıklar olsun.Bize çuvaldız değil kazıklı voyvodanın kazığı girmiş,bunlara toplu iğne ucu dokununca kanunlarla nasıl oynuyorlar.Hala akepe diyenlere kapak olsun bu video.http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=100755351

 38. 21/03/2010, 18:58

  >34 e bir cevap lütfen kafam çok karışık en mantıklı hangi yolu izleyim

 39. 21/03/2010, 19:02

  >35 KARDEŞ TAAHHÜT VERMEKLE ZAMAN AŞIMI ŞANSI KAÇMAZ, SADECE TAAHHÜT SÜRESİ KADAR DONAR, ÖDENMEDİMİ ZAMAN AŞIMI KALDIGI YERDEN DEVAM EDER

 40. 21/03/2010, 19:06

  >34 TEMYİZDEKİKİ DOSYALAR BOZULARAK GERİ GELİYOR. ŞU ANA KADAR BENİM İKİ DOSYAM BOZULARAK DÖNDÜ, YENİDEN YARGILAMA İÇİN DAVA AÇILDI. İLK DURUŞMAM MAYIS 15 BURADA AYNI CEZAYI ALIRSAM TEKRAR YARGITAYA GÖNDERECEGİM. AV. SİBEL HANIMIN DEDİĞİ TEMYİZDEKİ DOSYALAR MUTLAKA BOZULUP GELECEK, TEKRAR YARGILAMA OLACAK, BU YARGILAMADA DAVANIZDA HAKLI İSENİZ KAZANMA ŞANSINIZ VARSA TAAHHÜT VERMEYİN. BEN VERDİM, İLK DURUŞMAMDA 31.12.2010 TARİHİNE KADAR DAVA ERTELENECEK, BU GÜNE KADAR UYGULAMA BU YÖNDE.

 41. 21/03/2010, 19:52

  >ARKADAŞLAR YAKINDA AKP VERCEK ZATEN (GENEL AF) MELİH GÖKÇEK NEDEN AĞLIYOKI….

 42. 21/03/2010, 20:05

  >sami bey kaç yılına ait dosyanız bozularak geldiyargıtaydan benimkiler için daha null diye bir yazı var tarih kısmındazaman

 43. 21/03/2010, 20:36

  >2004 YILINA AİT DAVALAR, BUNLARDAN BİRİ 2009 YILINDA TEBLİGATIN 35 GÖRE YAPILDIGI GEREKÇESİ İLE YARGITAYDAN BOZMA KARARIYLA GELMİŞTİ, CEZAEVİNDEN 2009 EKİM AYINDA DURUŞMAYA GÖTÜRDÜLER, HAKİM KARARINDA ISRAR ETTİ AYNI CEZAYI VERDİ, TEKRAR YARGITAYA GÖNDERDİM, BU SEFER 5941 GÖRE BOZMA DİYEREK TEKRAR GERİ GÖNDERDİ.

 44. 21/03/2010, 22:36

  >“Bankalar diyorlar ki ‘öyle diyorsunuz ama sayın Bakanım aynı geminin içindeyiz.’ Doğru diyorlar, aynı geminin içindeyiz. Bir gemi var. Bu geminin içinde bankacılık, reel sektör var. Fakat pozisyon farklı. Bankacılık sektörü geminin güvertesinde güneşleniyor, reel sektör geminin motor dairesinde yakıt bulmak için çabalıyor.”

 45. 21/03/2010, 23:36

  >34- 34 YARGITAYDAKİ DOSYADA HAKKINIZDA BİR ARAMA YOK KARAR YOK NEYİN TAAHHUDU…KALDI Kİ HAKKINIZDA SUÇLUSUNUZ YADA SUÇSUZSUNUZ SEKLİNDE BİR KARAR YOKKEN NEDEN YARGITAYDAN DÖNMÜŞ BİR DOSYA GELDİĞİNDE SIKI TAKİP İLE 3 YIL KAZANMAK DURURKEN 1 YIL TAAHHUT VERİLİR ŞAHSIM ADINA UYGUN OLMAYAN BİR TALEPTİR. AVUKAT OLARAK İNFAZ OLMUS DOSYAYA YANLIŞLIKLA TAAHHUT VERMEK DAHA YERİNDEDİR. HİÇ DEĞİLSE MESULİYETİ OLMAZ… BİLGİLERİNİZE

 46. 21/03/2010, 23:41

  >AVUKATSIZ OLARAK BASKA BİR ŞEHİRE VEYA İLÇEDEKİ ADLİYEYE TAAHHUT GÖNDERMEK İÇİN1- CEZA ALDIGINIZ MAHKEME KALEMİNİ ARAYIP ESAS VE KARAR NUMARALARINI ÖGRENİN AYRICA MİKTARINI TEYİT EDİNBASKA ÖNEMLİ BİR NOKTADA AYRICA AYNI ADLİYENİN İNFAZ KALEMİNİ ARAYIP BASKA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI KONTROL EDİN İŞİNİZİ SAGLAMA ALIN(TECRUBE EDİLMİŞTİR SURPRİZ OLABİLİR)2-ARDINDAN SİTEDEKİ TAAHHUT METNİNİ KULLANABİLİRSİNİZ YETERLİ OLUCAKTIR..ARDINDAN ÖGRENDİĞİNİZ MEBLAGI 3 E BÖLUN KÜSURATLA UGRASMAYINIZ YUKARIYA DOGRU YUVARLAYIN VEDE 200-300 TL YUKARIDAN YAZABİLİRSİNİZ MİKTAR YÖNUNDEN REDOLMASIN3-BULLUNDUGUNUZ YERE EN YAKIN MAHKEMEDE EVRAKLARI GÖNDERMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SURELERDE HER MAHKEMENİN NÖBETİ OLUR BİZLER BUNA MUHABERE NÖBETİ DERİZ.. MUHABERE NÖBETİ KAÇ ASLİYE CEZADA DERSENİZ ANINDA CEVAP ALIRSINIZ ..NÖBETCİ ASLİYE CEZA MAHK KALEMNE MUHABERE YAPACAGINIZI SÖYLEYİN Kİ ÇOK BEKLEMEYİN.. 4- DİLEKÇENİZİN BASINA CEZA ALDIGINIZ ADLİYEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE İBARESİ OLSUN..SİZE ORADA BİR MUHABERE NUMARASI VERİLİCEK ONU DA NOT EDİN SÖYLEMEZLERSE SİZ SORUN..NOT ALIN5-ARDINDAN GÖNDERDİGİNİZ EVRAKIN GİTME SÜRESİNİ ORTALAMA 4 GUN GİBİ DÜŞÜNÜP ASIL MAHKEMENİZİ ARAYIN..MUHABERE EVRAKI VERDİGİNİZ KALEM BİLMEZ O SADECE GÖNDERİR.İŞİNİZ EVRAKI VERDİGİNİZ ANDA BİTEREVRAGI GÖNDERDİĞİN İZ KALEME TAAHHUTUM ARDI ULAŞTIMI DERSENİZ EGER YARDIMCI OLUYORLAR.. KARARI OLUMLU MU OLUMSUZ MU CEVABINI MUHAKKAK ALIRSINIZ…6- EGER İNFAZ KALEMİNE GİTMİŞ DERSE O DURUMDA TEKRAR İNFAZI ARAYIP TEYİT EDİN MUHAKKAK AKSAMA OLABİLİR UYAPTAN VEYA YOGUNLUKTAN DOLAYI7- İNFAZDAN TEYİT ALDIKTAN SONRADA İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIS OLURDAHA ÖNCEDE DEDİĞİM GİBİ NOTERDE TUTUKLANMAZSINIZ AMA NOTERE GİDERKEN TUTUKLANIRSINIZ…ASLİYE CEZA SİZİ TUTUKLAMAYACAK AMA ASLİYE CEZAYA TAAHHUT VERMEYE GİDERKEN TUTUKLANABİLİRSİNİZYURT DISINDA KONSOLOSLUKTAN VEKALET VERİCEK ARKADASLAR İÇİN DE AYNI HUSUS GECERLİ YANİ KONSOLOSLUK KENDİSİNE TUTUKLAMA TALİMATI GELMEDİĞİ SURECE SİZİ TUTUKLAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR..YETERKİ ORAYA YAKALAMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YAZILMAMIS OLSUN

 47. 21/03/2010, 23:45

  >DİKKAT EDİLECEK OLAN BİR BASKA KONU İSE HANGİ GUN KARARIN VERİLDİGİ DEĞİLDİR. ÖNEMLİ OLAN ADLİYE KALEMİNE TESLİM EDİLDİĞİ GÜNDÜR. YANİ SİZ KARS TAN BASVURUDA BULUNDUNUZ DOSYANIZ İSTANBULDA İSE BU TAKDİRDE KARSTAKİ ADLİYEYE MÜRACAAT TARİHİNİZ ÖNEMLİDİR… İLLAKİ İSTANBULA ULAŞTIGI TARİH DEĞİLDİR. KESİN SURETTE USUL BUDUR YANILMAYINIZ..

 48. 21/03/2010, 23:51

  >YENİ VERİLEN TAAHHUTLERDE EN BUYUK RİSK TAAHHUDUN RED RİSKİDİR. SADECE BASVURMAK ESAS İSE O HALDE MUHABERE USULÜ UYGUNDUR O NEDENLE ZAMANINDAN ÖNCE HAREKET ETMEKTE FAYDA VAR TABİİ… ZAMAN EKONOMİSTİ GİBİ ÇALIŞIP TEŞHİSİ ZAMANINDA KOYMAK İÇİN ERKEN HAREKET ETMEK İYİDİR

 49. 21/03/2010, 23:53

  >Sibel Hanımuyaptan dosyalarıma baktığımda dün tarihli ümraniye 2. sulh ceza da karşılıksız çekden dava açılmış. Fakat çekde ne imzam var ne de cirom var. Hiç bir şekilde imzam yok. Firma yetkilisinden zorlamam ile (banka hesabından para çekmek için) vekalet almıştım. Firma yetkilisi filan da değilim. Böyle bir dava açılabilirmi hakkımda. Acaba çekin arkasına sahte imzamı atmış olabilirler mi? Çeki veren fima iflas etti ve ulaşamıyorlar. Ama benim ticaretim devam ediyor. Bilgilendirirseniz sevinirim

 50. 22/03/2010, 00:02

  >ÇEK DOSYALARININ İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI SON TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYDIR… YAKALAYIN TAKİBİ DÜŞÜRÜN ARKADASLAR ..HUKUK BÜROLARI BUNU GENELDE KAÇIRIR BENDEN SÖYLEMESİ BİLGİLENDİRMESİ UYGULAMASI SİZE KALMIS TURK HUKUKUNDA ALACAKLI HEP TALEP EDER SİSTEMİ KİLİTLEMEK BORÇLUNUN BİLGİSİYLE ORANTILIDIR. LÜTFEN DİKKAT EDİN ..

 51. 22/03/2010, 00:08

  >50HERSEY MÜMKÜN.. AMA LÜTFEN İTİRAZ EDİN VE İMZA SİZİN DEĞİLSE İMZA İNKARINIZI YAPINIZ DAVANIZI İYİ TAKİP EDİN LÜTFEN COGU ARKADASIMIZ DAVALARINI TAKİP EDEMEDİĞİNDEN ZOR DURUMDA…BU İŞTEN KURTARIRSINIZ ANCAK BELKİİ BİRAZ ZAMAN ALAbilir

 52. 22/03/2010, 00:53

  >sibel hanım benim 13 tane çek davam var ben kendim verdim tahhütleri ama bunlara itiraz edeceğim dosyalar var taahüt verdikten sonra itiraz hakkım ölüyormu mesela erken ibraz birde çekimin biri birisinde elden borç almıştım bir kısmını ödedim ama evrak almadım aradığımda hepsini ödeyeceksin diyor ben ondan ne mal aldım nede karşılığında emlak tefecilikten dava açabilirmiyim tahhüt verdikten sonra hakkım ölüyormu davalarım 2006 yılı ve 2007 yılına ait çekin tarihinden önce vurulanlarda var nolur nolmaz 1 nisanı kaçırmayayım diye tahhüt verdim

 53. 22/03/2010, 01:24

  >sayın AV SİBEL HANIM bazı sorularım olucak ama cevaplıyabılırsenız cok sevınırım benım yurt dısında param kaldıgı için ve benzerı sorunlardan dolayı yaklasık 1.000.000,00 tl odenmeyen cekım var bunların cogunlugu karara baglandı ve temyıze gonderdım kalanlarıda mahkeme devam edıyo benım sırket avukatım bes yıl yakalanmazsan davaların hepsı duser dıyo yakalansanda maksımum 3 yıl yatarsın dıyo ama bugun bı arkadasımın avukatıyla ayak ustu konusma şansım oldu benım 4 ılde cek davalarım var toplamda 20'ye yakın bazı ceklerımın mıktarı yuz bın uzerı bana soledıgı bir cek ıcın maksımum 3 yıl ee dedımkı benım bırsuru dosyam var 4 ilde cek mıktarları yuksek hesapladım 3 yılsa benım bı 30 yıl yatmam lazım nasl oluyo anlamadım herkes bır sey soluyo umarım derdımı anlatabıldım yorumlarsanız eyer cok sevınırı sımdıdeın sıze ve sıtedekı butun kader arkadaslarıma cok tesekkur ederım saygılarımla.

 54. 22/03/2010, 02:28

  >54En fazla 5 yıl yatarsınAdli para cezalarında 1 çekin varsa ve tutarı 110.000 TL üstüyse en fazla 3 yılBirden fazla çekin varsa ve o çeklerin toplam tutarları 180.000 bin üstüyse en fazla 5 yıl yatarsın..Adli para cezalarında tek suçta en fazla 3 yıl, birden fazla suçlarda en fazla 5 yıl hapis yatılır..180 binin üzerinde ise isterse trilyon olsun en fazla 5 yıl..Anlaşıldı sanırım..

 55. 22/03/2010, 02:28

  >54para cezasında zaman aşımı karar ksinleştikten sonra 10 yıl

 56. 22/03/2010, 10:04

  >Günaydın arkadaşlar ,Hayırlı sabahlar hayırlı haftalar diliyorum.Taahhütler için artık son haftaya gelindi.Acele etmemizde fayda var.Örnek taahhütnameler üst kısımda yer alıyor.Temerrüt faiz hesaplamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz…………http://www.mevzuat.net/fayda/faizhesapla.aspx?fid2=4

 57. 22/03/2010, 11:52

  >MERHABAARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

 58. Aa
  22/03/2010, 12:56

  >İntihara kalkıştı ama açlıktan bayıldıİşsizlik yüzünden intihar etmek için çatıya çıktı. Polisler ikna etmeye uğraşırken 3 gündür birşey yemediği için açlıktan bayıldı.Güncelleme:22 Mart 2010 11:40 http://haber.mynet.com/detay/yasam/intihara-kalkisti-ama-acliktan-bayildi/501604

 59. 22/03/2010, 13:44

  >MERHABALAR SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMSİ BAŞKANIMIZ HAŞİM KILIÇ VE DEĞERLİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ ÖNCELİKLE HEPİNİZE HAYIRLI HAFTALAR DİLERİM.SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANIMIZ VE DEĞERLİ ÜYELERİ BENİM BİR KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAYA İHTİYACIM VAR ÇEK KANUNU ANAYASAMIZIN 10.VE 36. MADDLERİNE AYKIRI VEDE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA AYKIRI İKEN NASIL OLURDA MAHKEMENİZ TARAFINIZDAN BU ÇAĞDIŞI KALMIŞ YASA TARAFINIZDAN İPTAL EDİLMİYOR.BİLGİLERİNİZE ARZEDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM SAYGILARIMLA T.C.ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIGenel Sekreterliği Sayı : C.01.0.BHK.622-01/ 22/3/2010 Konu : Sayın ,Sözkonusu davanın esas incelemesi sürmektedir.Sonuca ulaşmayan davalarla ilgili olarak Mahkememizin Web http://www.anayasa.gov.tr sitesinden Veriler-İstatistikler linkinden incelenmekte olan dosyalar başlığına; sonuca ulaşmış davalar için Web sitemizin Kararlar Bilgi Bankasına girerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.Söz konusu davanın ne zaman sonuçlanacağına dair herhangi bir tarih vermemiz söz konusu değildir. Bilginizi rica ederim. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısıİsmet YAĞCI Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emine AYDOĞDUBasın ve Halkla İlişkiler Müdürü bilgi@anayasa.gov.tr Tel:(312) 463 73 00/7424

 60. 22/03/2010, 16:45

  >arkadaşlar ANTEP de doyam var da yardım edebilecek arkadaş var mı

 61. 22/03/2010, 16:59

  >Sayın Av. Sibel Hanım ,Benim Mersinde yazılan bir çekim var 2005 yılında. Çekin vadesi 05.08.2005 fakat ben hisselerimi ve şirket müdürlüğümü 01.08.2005 tarihinde devir ettim yalnız devirden sonra parayı alabilelim diye %10 bir hisse üzerimde bıraktım . Ama dediğim gibi bu devir ve şirket müdürü yetkilisinin seçilmesi 01.08.2005 tarihinde oldu ve resmi gazetede 03.08.2005 tarihinde yayınlandı .Ve çek 05.08.2005 tarihinde yazıldı. Bu hisse devirlerinde protokol de imzaladık şahitlerin de imzası var tüm borcu ve alacağı kabul ediyorum diye . Benim sorum Cezanın çekin vade tarihinde hesapta bulundurması gereken yetkili kişi ben değilim yani devir ettim hem şirket müdürlüğünü (LTD ŞTİ)( ama %10 hissem kaldı ). Ayrıca bu çekten dolayı bana kimse bir tebligat falan göndermedi yani gıyabımda yargılandım , bu davanın yeniden görülmesi söz konusumudur ? Temize göndermek istiyorum ama kesinleşmiş bir kararım var ( Taahüte bulundm erteledim )

 62. 22/03/2010, 17:02

  >61 sorun nedir nasıl yardım beklıyorsun

 63. 22/03/2010, 17:08

  >arkadaşlar merhaba vekaleten imzalanan çeklerde beraat kararı veriliyor.Fakat şirket müdürüne ne yapılıyor?Hakim insiyatifiyle olsa gerek şirket müdürününde beraat ettiği bir dosyaya şikayetçi tekrar dava açabiliyor mu aynı çek üzerinden?

 64. 22/03/2010, 17:17

  >ARKADAŞLAR HERKESE KOLAY GELSİNTAAHÜT VERDİKTEN SONRA HİÇ GBT KONTROLÜNE GİREN VARMI POLİS KAYITLARI KAPATMAYABİLİYORMUŞ BAZEN BU GİBİ BİR ŞEY YAŞAYAN OLDUMU HİÇ?ZAMAN

 65. 22/03/2010, 18:12

  >ArkadaşlarBu akşam Star 18.45 de Tv Uğur Dündar Ana haber programına Sayın İlhan KESİCİ ve Nedim şener konuk olacak ve çek konusunu konuşmaya çalışacak.Ayrıca gece 00:30 da Arena Programında olacak yine aynı şekilde çek konusunu dillendirecek..Star Anaher ve Arena programına mail atalım sorunları anlatalım arkadaşlar..arena@arenahaber.comarena@startv.com.tr arena@arenahaber.comanahaber@startv.com.tr

 66. 22/03/2010, 18:24

  >sayın 63antep 10 acm den kesinleşmiş cezam var.hakimle görüşmek gerekiyor.tel verireniz detayını açıklayayım.

 67. 22/03/2010, 18:38

  >ARKADAŞLAR HAYDİİ MAİLLERE SALDIRALIM.. İLHAN KESİCİYİ CEPTEN ARAYIP GEREKLİ MAĞDURİYETLERİ ANLATIP ÇEK KONUSUNDAKİŞ VEHAMETİ DİLE GETİRMESİNİ SAĞLAYALIM.ANAYASASANIN 20 MADDESİNİ BİRDEN DEĞİŞTİRMEYE KALKAN HÜKÜMET, SÜREKLİ HUKUKTAN BAHSETMEKTEDİR.BU HUKUK NEDEN ÇEK KANUNUNDA SÖKMÜYOR.BUNU SORALIM SORMASINI SAĞLAYALIM

 68. Aa
  22/03/2010, 18:49

  >İlhan kesicinin cep telefonunu yazarmısın jenardi.

 69. 22/03/2010, 19:01

  >SAYIN 63ANTEP 10 ACM DE KESİNLEŞMİŞ CEZAM VAR.HAKİMLE GÖRÜŞMEK GEREKİYOR.TEL. VERİRSENİZ DETAYLARINI ANLATAYIM,TEŞEKKÜRLER

 70. 22/03/2010, 19:17

  >İLHAN KESİCİ 05322119795

 71. Aa
  22/03/2010, 19:24

  >Çek mağdurları için salavat örneği;Allahumme salli ala seyyidina çek mağdurları ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz çek mağdurları, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

 72. 22/03/2010, 19:29

  >Arkadaşlar İlhan Kesici'nin cep telefonu; 0532 211 97 95 bilgilerinize. Bendeki kayıt böyle. Şimdi bende; gerekli mailleri göndereceğim. Saygılarımla.

 73. 22/03/2010, 19:40

  >arkadaşlar 64 de cvp verebilirmisiniz bilginiz varsa?

 74. 22/03/2010, 19:44

  >Değerli arkadaşlar; 01.Nisan.2010 tarihine kadar, haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, çalışmalarımızı; bilinçli bir şekilde yoğunlaştırıp, çalışmalarımıza; yeni bir hız kazandıralım. Hatırlarsanız; geçmiş aylarda, Sayın; İlhan Kesici Milletvekilimiz, haklı olduğumuz bu davamızı, TV ekranlarına kadar taşımış ve bizden giden mektupları dahi okumuş, T.B.M.M.'de gerekli çalışmaları yapmış ve zaman zaman bazı arkadaşlarımızı, bire bir arayarak, bizlere destek sözü vermiş ve gereğini yapmışlardı. Allah'ın izni; çalışmalarınız ve katkılarınızla, başaracağız arkadaşlar, başaracağız. Hüzünlüde olsa; sevinçleri yaşayıp, hakettiğimiz; özgürlüklerimize kavuşacağız. Tüm katılımcılara ve tüm emeği geçenlere, saygı ve hürmetlerimle. Allah; hepimizin yardımcısı olsun.

 75. 22/03/2010, 19:57

  >64HAKİM CUMHURİYET SAVCILIĞINA DURUMUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN YAZI YAZIYOR, SAVCILIK K.Y.O.K (KOVUŞTURMA VE SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA) KARARI VERİYOR.ÖLMEZ

 76. 22/03/2010, 19:58

  >İçişleri bakanlığı ile ilgili sorunumu yazdım, yayınlanmıyor…

 77. 22/03/2010, 20:05

  >İçişleri bakanlığı ile ilgili yazdığım yazımı yayınlamanız mümkünmü.?

 78. 22/03/2010, 20:10

  >1 NİSAN GELİYOR AMA KARŞILIKSIZ ÇEK VE HAPİS KARARLARI KONUSUNDA ÇEK MAĞDURLARININ LEHİNE HENÜZ BİR GELİŞME YOK.BU TARİHE KADAR Kİ BORÇLARIMIZ FAİZ NEDENİYLE MÜTHİŞ BİR DURUMDA.ÖDEYECEK GÜCÜMÜZDE YOK.KASTİ OLARAK BİLEREK KESMEDİK ÇEKLERİMİZİ.ALACAKLARIM BORÇLARIMIN 3 KATI.ALAMAYINCA ÖDEYEMEK TABİİ.ÖDEMEK İÇİN 2 YIL SÜRE VERİLDİ.2 YILDA KİM NE KADAR KAZANIR BU PARALARI ÖDER.KİMSEYİ DOLANDIRMA GİBİ BİR AMACIMIZ DA YOK ZATEN.ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMEMİN MÜMKÜNATI YOK.KALDI Kİ ÇEKİMİN BEDELİNİ ÖDEYEMEDİM ZATEN.ÇEKİMİN BEDELİNİ ÖDESEM HAPİS CEZASI KALKACAK.ADLİ PARA CEZASI DA.ORTADA SAÇMA BİR DURUM VAR YANİ.YÜZBİNLERCE KİŞİYİ HAPİSHANELERE TIKMAK BENCE ÇAĞDIŞI.Kİ O İNSANLAR TÜRKİYENİN ÜRETİM GÜCÜ.ÇALIŞAN KAZANAN ÜRETEN PATRONLARI;İŞVEREN İNSANLAR.O KADAR CEZAEVİMİZ YOK ZATEN.O DA AYRI BİR KONU.NEYSE İNŞALLAH AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BU ÇAĞDIŞILIĞI ÖNLEMEMİZE YARARLI OLUR.AHMET

 79. 22/03/2010, 20:13

  >Sevgili Cüneyt,mailleri gönderdim ama arena canlımı yoksa kayıtmı bilemiyorum çünkü şu anda ana haberde İlhan Kesizi zaten konuşuyor. konuşuyorsa bu kayıttır diye düşünüyorum. aydınlatırmısınteşekkürler

 80. 22/03/2010, 20:19

  >İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DÜŞME, BERAAT,..VB SEBEPLERLE HÜKÜM VERİLMEMİŞ GBT KAYITLARIMIN SİLİNMESİ İÇİN İNTERNET ORTAMINDA ( BİLGİ EDİNME ) İLE BAŞVURU YAPTIM. CEVABI ELEKTRONİK ORTAMDA İSTEMEME RAĞMEN BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EMAİL GELDİ. AYNEN ŞÖYLE DİYOR ; BAŞVURUNUZ İŞLEME ALINMIŞTIR CEVAP VEREBİLMEMİZ İÇİN YAZIŞMA ADRESİNİZİN YAZILMASI ZORUNLUDUR. ( BU YAZIYI KIRMIZI VE KOYU RENKTE YAZMIŞLAR ) HERHANGİ BİR YAKALAMAM YOK. ANCAK İFLAS ETTİĞİM VE İCRALARDAN KAÇTIĞIM İÇİN ESKİ İKAMETGAHIMDA GÖRÜNMÜYORUM. BUNUN ANLAMI NE OLABİLİR ACABA.? NİYE İLLE YAZIŞMA ADRESİNİ İSTİYOR OLABİLİRLER.? CEVAP VERMESEM SORUN OLURMU.? LÜTFEN CEVAP…

 81. 22/03/2010, 20:26

  >M.K.Arenanı çekimi tamamlanınca star anahaber çekimine başlanıyor

 82. 22/03/2010, 20:32

  >arkadaşlar taahüt verdikten 15 20 gün sonra gbt dişermiş ben bugün sordum hakim karar verdikten sonra yazışmalar yapılşıyormuş infaz ve hangi karakolda bilgileriniz varsa çıkan karar en son ordan düşürülüyormuş o yüzden 20 günü bulur diyorlar

 83. 22/03/2010, 20:56

  >arkadaşlar ben cezası kesinleşmiş çklerime taahut verdim.ancak su anda temyizde olan ve devam eden davalarım var onlara taahut veriyimmi bekliyimmi..artık yaşamdan soğuduğum şu noktada ne yapacağımı şaşırdım.ne eşim ne işim kaldı.oğlumu 3 aydan 3 aya görebiliyorum..iş projelerim var destek bulamıyorum.paramız yok ya kimse adam yerine bile koymuyor.bana kalırsa szilere önerim şudur..HERKEZ BURDA KONUŞUYOR AMA İCRAAAT YOK.BENCE BİR BÖLÜM AÇIN SAYFADA VE 1 OCAK 2011 TARİHİNİ TESLİM OLMA TARİHİ OLARAK BELİRLEYİP TAKSİM MEYDANINDA BULUŞALIM.BUNA YÜREĞİNİZ VARMI..PARA TOPLAYALIM GAZETELEREDE İLAN VERELİM.TÜM ÇEK MAĞDURLARI 1 0CAK 2011 DE TELİM OLACAKTIR DİYE.TÜM ADLİ VE EMNİYET MERCİLERİNİN DİKKATİNE DİYE.NEDİR BU ABİ KÖSTEBEK GİBİ YAŞAMAKTAN SIKILMADINIZMI.BARİ TOPLU TESLİM OLURSAK HEPİMİZİ BİR YERE KOYARLARDA DERTLEŞMEYE BOL BOL ZAMANIMIZ OLUR.BELKİ BİZLERE ÖZEL YER TAHSİS EDERLER.YADA BUNUDA BIRAKIN ÇOĞUMUZ ART NİYETİMİZDEN DEĞİL TİCARİ HATALARIMIZDAN BU DURUMA DÜŞTÜK.DOLANDIRCI İLAN EDİLDİK.GELİN ŞEBEKE KURALIM MADEM HARBİ DOLANDIRICI OLALIM.EN AZINDAN PARAMIZ OLUR ADAM YERİNE KONULURUZ.BU NASIL ADALETTİR YA..HARBİDENDE DOLANDIRMAK AMAÇLI ÇEK KESENLER TANIYORUM ADAM KRALLAR PAŞALAR GİBİ YAŞIYOR AİLESİYLE DOSTUYLA.BİZLERİN ŞU HALİNE BAKIN.HİÇMİ UTANMIYORSUNUZ HALİNİZDEN.ÇOCUĞUNUZUN EŞİNİZİN YÜZÜNE BAKABİLİYORMUSUNUZ.ÇOCUĞUM OLMASA BİR DAKKA DURMAYACAĞIM KAFAMA SIKMAK İÇİN.YETER YAA TAAAHUTMUŞ YARGITAYMIS ANAYASA MAHKEMESİYMİŞ..CİDDİ OLARAK SÖYLÜYORUM ARKADAŞLAR.PARAMIZ OLMAYABİLİR AMA HEPİMİZİN KENDİNE GÖRE RECRUBELERİ VE YETENEKLERİ VAR.BENİMLE AYNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLARIM VARSA turkmarketing@hotmail.com ADRESİNİ EKLESİNLER.BİRLEŞELİM NE OLACAKSAK MAFYAMI OLACAZ DOLANDIRCIMI OLACAZ YOKSA BASİRETLİ TİCARETMİ YAPACAĞIZ OTURUP KONUŞALIM..HEPİMİZE KOLAY GELSİN..SELAM

 84. 22/03/2010, 21:09

  >72 DE YAZAN ARKADAŞ BEN HOCAYIM ARAPCA DA BİLİRİM BÖYLE SALAVAT OLMAZ, SAKIN OKUMAYINIZ.

 85. 22/03/2010, 21:16

  >arkadaşlar İZMİR 19 acm ile ilgili vekaleten çekten işlem yapan oldumu???? bir bilgisi olan lütfen.

 86. 22/03/2010, 21:48

  >DERDİMİZİ KİME ANLATICAĞIZ.??? AYNI VATAN,AYNI HUKUK,AYNI EĞİTİM,AYNI ADLİYE BİNASI,AYNI DAVA KONUSU FAKAT AYRI AYRI CEVAP. YAHUU MÜSLÜMANLAR YOKMU BE BİR SESİMİZİ DUYACAK İNSAN EVLADI AYIP YAHU BİZ DERDİMİZİ NEREYE ANLATACAĞIZ BÖYLE SAÇMA NE ADALET OLUR NE EŞİTLİK RESMEN DEREBEYLİK TEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL HER KES KAFASINA GÖRE KARAR VERİYOR,BU NEYE BENZİYOR BİLİYORMUSUNUZ HANİ BAZI FIRINCILAR KARIŞIK EKMEK ÇIKARIRLAR GIRAMACI DÜŞÜK BİR MİSAL 300 GRM BİRİ 320 GRM BİRİ 290 GRM GİBİ STANDART OLMAYAN EKMEK GIRAMAJLARI SONUCTA HEPSİ EKMEK AMA DEVLETİN BELİRLEDİĞİ GIRAMAJ DA OLANLAR DOĞRU EKMEK BAZI FIRINCILARIN KENDİ KAFALARINA GÖRE UYARLADIĞI GIRAMAJ KENDİLERİNCE DOĞRU EKMEK SONUÇTA EKMEK NASIL YERSEN YE. EYY AHALİ YOKMU HAKKIMIZI ARAYACAĞIMIZ BİR MERCİİİ.

 87. 22/03/2010, 21:54

  >sabahhaberler@show.tv.com.TRHER SABAH MAİLLERİ OKUYOR.HER TÜRDEN.GÖRDÜĞÜM KADAR CESARETLİ VE DÜRÜST BİRİSİ.YARIN SABah mail atalım sesimiz duyulur.EFDEN

 88. 22/03/2010, 22:40

  >Anayasa mahkemesinin 24/03/2010 çarşamba toplantı gündemi, Şişli 14.asliye ceza mahkemesinin 5941 sayılı kanunun 5.maddesinin 1. nolu fıkrasının 1. ve 2. tümcelerinin iptaline karar verilmesi…

 89. 22/03/2010, 22:41

  >BAZI SAYGIDEĞER HAKİMLERİMİZ HER HALDE İŞ ÇOKLUĞUNDAN ÖTÜRÜ ÇABUK ÇABUK KARARLAR VERİYOR BU YÜZDEN ADLİYEDE BİTMEYEN İŞLER DAHA ÇOK ARTIYOR HAKLI İTİRAZLARDAN DOLAYI DAVALAR UZUYOR DAVALAR DAHA YÜKSEK MAHKEMELERE AKTARILIYOR. KAÇ GÜNLERDEN BERİ ÇOK KİŞİ BU SİTEDE FERYAT EDİYOR ÇOK KİŞİNİNDE BU KONUDAN ÖTÜRÜ YOL YURT BİLMEDİKLERİNDEN,PARALARIDA OLMADIĞINDAN AVUKAT TUTAMADIKLARI İÇİN BAŞLARI SIKINTIDAN KURTULMUYOR HOŞ AVUKAT TUTSADA AVUKATLARDA ŞAŞIRDI BAZI HAKİMLERİN KENDİ DOĞRULARININ ÇOKLUĞUNA YETİŞEMİYOR ADALET SARAYI ARTIK AÇIK DENİZDEKİ KORSAN GEMİLERİNİN KORSAN KAPTANLARININ KARARLARINA BENZER HALE GELDİ.HEPİMİZ İNSANIZ HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ BİR DOKTOR,BİR MÜHENDİS,BİR MUHASEBECİ,BİR ÖĞRETMEN GİBİ ÇEŞİTLİ İŞ DALLARINDA HATALAR OLABİLİR BİR HAKİMDE YAPABİLİR İNSANLIK HALİ AMA ÜLKEMİZDE KANUN DEDİĞİMİZ YAŞAM YÖNLENDİRME MEKANİZMASI KULLANILIYORSA ŞEKİL VE ŞEKLİ NEYSE HER KES ONA UYMALI NASIL SAYIN 26 ACM NİN REİSİ ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞ VURMUŞ BU İŞTEN DEVLET ZARAR GÖRÜYOR DİYE AYNI ŞEKİLDE YANLIŞ VE HATALI ALINAN KARARLARDAN ÖTÜRÜDE DEVLET ZARAR GÖRÜYOR TABİİ BİZİM BU KONUYU İLETECEĞİMİZ SIKINTILARIMIZI ANLATACAĞIMIZ BİR MAKAM YOK HER ŞEY LAFTA KALIYOR OYSA ******ÜLKEMİZDE KANUNLARLA BELİRLENEN KİŞİ TEMEL HAK HÜRRİYETLERİ İÇİNDE BULUNAN YAŞAMA HAKKI EN TEMEL HAKTIR,HİÇ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILAMAZ SINIRLANDIRILAMAZ!!!!!!!****** SİZ SAYIN BAZI HAKİM BÜYÜKLERİMİZ KARŞINIZDA DURAN BİR İNSAN İÇİN KARAR VERİRKEN KAÇ İNSANI İLGİLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ ÇÜNKÜ SİZİN GİBİ ONLARIN DA BİR AİLELERİ VAR DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ YAPTIĞINIZ İŞİ İŞ OLARAK YAPARSANIZ ADALET OLMAZ YAZIK OLURRRR.ihtiyar

 90. 22/03/2010, 23:51

  >Arkadaşlar lütfen kesin bilgisi olan birileri net cevap versin rica ederim NOTERDE VEKALET VERMEKTE POLİSE BİLGİ GİDİYORMU ?

 91. 22/03/2010, 23:58

  >rahatlıkla noterden vekaletname verebilirsin, polise bilgi falan gitmiyor.

 92. 23/03/2010, 00:14

  >91 notere son 5 ay içinde 3 kere vekalet vermeye gittim hiç bir sorun çıkmadı.Rana

 93. 23/03/2010, 00:14

  >91,noterde bir sıkıntı olmaz için rahat olsun.

 94. 23/03/2010, 00:35

  >ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİ24 Mart 2010 Çarşamba Günü Saat 09.30 da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi72010/24Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk İtiraz::. 25 Şubat 2010 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve SonuçlarıSıra No Esas SayısıKonusuİnceleme EvresiVerilen Kararın Sonucu 12010/6Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY ile İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun:A- 1- 5. maddesinin;a- (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,b- (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,c- (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,d- (4) numaralı fıkrasında yer alan “… gerçek ve …” ibaresinin,2- 7. maddesinin,3- Geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,B- 1- 5. maddesinin;a- (9) numaralı fıkrasının,b- (11) numaralı fıkrasının,2- 6. maddesinin,3- Geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. İlk- Esasının İncelenmesine,- Yürürlüğün durdurulması isteminin esas inceleme aşamasında ele alınmasına,OYBİRLİĞİYLE,22010/714.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 9 2010/14Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk- Esasının İncelenmesine,- 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,OYBİRLİĞİYLE,102010/15İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin “Gerçek kişinin … vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı … cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi. İlk- Esasının İncelenmesine,- 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,OYBİRLİĞİYLE,11 2010/16Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk- Esasının İncelenmesine,- 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,OYBİRLİĞİYLE,

 95. 23/03/2010, 03:45

  >sayin arkadaslar ben alacakliya bir odemek istemiyorum devletin bana kesmis oldugu cezayi odemek istiyorum bana kesmis oldugu bir cezayi ne surede teblig etmek zorunda veya hemen yakalamami cikartir.kesmis oldugu hapislik cezasini paraya cevirdikten sonra kac ay bana taksit yapar lutfen bi cevap yaziniz

 96. 23/03/2010, 04:52

  >Arkadaşlar Ankara 14. Asliye cezadan infazımın durdurulmasına istinaden olumlu karar çıktı fakat yurt dışına çıkış yasağıda kondu neden acaba.Çek miktarlarıda fazla değildi 5.000-5.000-4.000 TL.Bİlgisi olan varmı? birde ben 19 Şubat 2010 tarihinde müracaat etmişim taahhütü ilk ödeme gününü (1/3) 30.12.2010 tarihi (2/3) ikinci yıl ödeme 30.12.2011 tarihi diye karar verilmiş.

 97. 23/03/2010, 06:55

  >Sayın Avukat Sibel Hanım.Benim Konya 7 nci Asliye ceza mahkemesinde 5 adet karşılıksız çekten cezam vardı. Bu çeklerden 1 tanesi gününde diğer 4 taneside gününden önce yazılmıştı. Ama tek dosyada görülüyor idi. Ben bunlar için taahhüt gönderdim. Falan dosyadaki falan çekim için tahhtümü ekte gönderiyorum. Diğer 4 çek içinde erken ibrazdan cezamın kaldırılmasını ve yakalamamın düşürülmesini talep ediyorum diye. Kabul edildi ve 24 şubatta cezam kaldırıldı. Mahkeme kalemini aradığımda işleme konuldu, infazınız düşürüldü dediler. Ama 10 martta bana tekrar aynı mahkemeden dava açmışlar. Uyapdan gördüğüm kadarıyla "Tefrikten Yeni açıldı" diyor. Bu ne anlama geliyor acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 98. 23/03/2010, 10:59

  >arkadaşlar hakkında ticareti usuzlüz terkten davaları olanlar varmı? benim bi 10 tane kadar var.Hemen hemen hepsinde gerekçeli karar yazıyor.ve sicilimde bunlardan 3 tanesi gözüküyor.Ben Şimdi Çeklerime tahhüt veriyorum ama ya bu davalar neolcak.Yargıtayda göndermiş olduğum dosyalardan halada orada olan dosyalardan ticareti usulsüz terkden karar verilmiş adamı şikayetinden vazgeçirmek mümkün değil fikri olan varmı buna neyapıcam?

 99. 23/03/2010, 11:30

  >ezgiTicareti usulsuz terkten dolayı birden fazla dava açılır fakat dosyalar birleştirilerek tek bir ceza verilir.İcra mahkemesi bu cezayı vermiştir ve muhtemelen 3 ay hapis cezası almışsınızdır.Fakat şirket yetkilisi olarak hakkınızda ticareti usulsuz terk etmekten dava açılmışsa davaya itiraz edip beraat almanız mümkün..Bakınız yanda "Ticareti usulsuz terk yargıtay ilamı" başlıklı bir yazı var..Yargıtay 16. Hukuk dairesinin içtihatını okuyun.bu emsal kararı itiraz dilekçesinize ekleyin, mahkemeye sunun..

 100. 23/03/2010, 12:21

  >MERHABA CÜNEYT BEY SORUMU CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM CÜNEYT BEY BEN TAAHHÜTÜ VERELİ 13 GÜN OLDU DÜN ADLİYEYE BABAMI GÖNDERDİM AMA HİÇ BİR FARK YOK YİNE AYNI LİSTELERLE GELDİ BABAM TAAHHÜTÜ AVUKAT ARACILIĞI İLE VERDİM AMA AVUKATA GÜVENMİYORUM ŞİMDİYE KADAR HİÇ Bİ GELİŞME DÜŞÜM OLMAMASI NORMALMİDİR ZAMAN DARALDI NA YAPMAM LAZIM LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM

 101. 23/03/2010, 12:38

  >Adliye ilgili mahkeme kalemini arayın dosya no vererek dosyanın akibetini sorunihmal etmeyin hemen arayın, taahhüt verilmemişse taahhütü babanız versin .. zaman azaldı

 102. 23/03/2010, 12:43

  >cüneyt bey cezabınız için teşekkür ederim.Fakat ticareti usulsüzlük terk cezası verileli çok zaman olmuş.Sicilimde de çıkyo.İtiraz etme şansım oluyormu ki?

 103. 23/03/2010, 12:58

  >ezgiitiraz hakkınız her zaman için var, kararın kesinleşip kesinleşmemsi farketmez.Örneğin Antalya Mahkemeleri şu anda beraat kararı veriyor, kesinleşmiş davalarıda tekrar ele alarak beraat kararı alıyor.Antalya 1. İcra mahkemesinin kesinleşmiş kararı tekrar ele alıp..TTK nın 136. maddesinde sayılan kollektif,anonim,limited ve kooperatif şirketlerinin müdür ve yetkilileri yönünden İİK'nın 337/a maddesinde yaptırıma bağlanmış ticareti terk suçunun işlenmesi mümkün olmadığı, suç tarifinde anılan şirketler bulunamayacağı sadece gerçek tacirler hakkında uygulanabileceği belirlenmiş bulunmakla" BAYDER İNŞ. TİC. LTD ŞTİ. yetkilisi TUNCAY BAYDER'nın BERAATİNE karar verilmiştir..şeklinde kararlar vermektedir.

 104. 23/03/2010, 13:53

  >sulhh mahkemelrine taahhüt veriliyormu orda cezam gözüküyor.cüneyt bey

 105. 23/03/2010, 14:46

  >Cüneyt bey bende çeklerime kendim taahhüt vermeyi düşünüyorum.Taahhüt dilekçesinde 1/3 ve 2/3 oranlarına rakam yazarken çek miktarınınmı 1/3 ,2/3 nü mü yoksa faizlerinide hesaplayarakmı faizlerinide ekleyerekmi yazıyoruz rakamları..aydınlatırsanız çok memnun olurum.teşekkürler..

 106. 23/03/2010, 14:53

  >serdar yanda taahhüt örneği varçek bedelini yazıyorsun1. kısma temerrüt faiziyle 3/1 ini 2011 yılı2. kısmada temerrüt faiziyle 3/2 sini 2012 deyazmak yeterli oluyorama nadiren bazı mahkemeler temürrüt faiziyle 3/1 oranına takabul eden bu miktarı 2011 diye şart koşuyor.şansa kadere artık

 107. 23/03/2010, 14:55

  >105sul cezada görünen çek defterlerini iade etmemekten açılan davadıro zaten kendiliğinden düşüyrsuç olmaktan çıktıtaahhüde gerek yok

 108. 23/03/2010, 15:28

  >Arkadaşlar adalet bakanlığı ile görüştüm.. taahhüt süreleri maalesef uzamıyor.. bu kadar insan nasıl yetiştirecek bilmiyorum. Allah yardımcınız olsun.

 109. 23/03/2010, 15:29

  >yani cevabı 1 nisandan sonra vereceğim diyor buyrun bu durumada bir çare yazın ltf

 110. 23/03/2010, 15:29

  >şişli 6.asliye 1 nisandan önce taahüdü alıyor ama cevap vermiyeceğini söylüyor.bu durumda ne yapılması lazım ltf bir bilen varsa soylesin

 111. 23/03/2010, 15:35

  >cüneyt bey teşekkür ederim size sabah yazmıştım ve sizin söyledikleriniz doğrultusunda babamı adliyeye gönderip özel kalemden sordurdum avukat daha taahhütleri vermemiş

 112. 23/03/2010, 15:41

  >110-111Sabah İstanbul 8.a.c.m. aynı tarzda bir telefon konuşması yaptım.1 ay önce başvuru yaptım.15 günden önce bir cevap alamzsınız ve yapacak birşeyimiz yok diyorlar.Bizim için önemli olan taahhütname başvurusunu 1-Nisandan önce yapmaktır.Red gelmesi durumunda tekrar düzeltme yapıp başvurumuzu yapabilirizZEYNEP ASLI-İZMİR

 113. 23/03/2010, 16:07

  >evet zeynep hn bende aynı şeyi yazacaktım önemli olan ne zaman başvurduğunuzdur kazanılmış hak olması lazım.

 114. 23/03/2010, 16:19

  >ARKADAŞLAR BENCE BU TAAHÜTLERİN AYNI GÜNE GELMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLDU TUTUKLADIKLARINDA HEPİMİZİ AŞAĞI YUKARI AYNI GÜNLER TUTUKLAYACAKLAR.KESİN SAYIYI BİLEN VARSA LÜTFEN YAZSIN.SÖZGELİMİ 50 000 KİŞİ AYNI HAFTA TUTUKLANACAK SİZCE MÜMKÜNMÜ?ELLİBİN TANE KOYUNU BİLE AYNI ANDA YÖNETEMEZSİN.BU KADAR İNSAN TOPLU EYLEM YAPARIZ HERHALDE.KOYUNLAR BİLE MEEEELİYOR BİZDE TOPLUCA MEEE DESEK BİLE ETKİLİ OLUR!!!BİRDE SEÇİME ÇOK AZ BİR ZAMAN KALACAK.BENCE ŞİMDİDEN BUNLARIN HESAPLANIP ONA GÖRE PROĞRAMLANMASI GEREKİYOR EVET CÜNEYT SİZE BAYAĞI İŞ DÜŞÜYOR!!!

 115. 23/03/2010, 16:29

  >arkadaşlar anayasa mahkemesinin sitesinde chp nin 2010/6 E. sayılı dosyaya ait CHP'nin 1.2.2010 tarihli dava dilekçesi var bu çeklerle ilgili dilekçe görüşme zamanı geldimi acaba ?linkhttp://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=245

 116. 23/03/2010, 17:15

  >arkadaşlar kanal d bugun veya yarın yeni bir programa başlayacak. (ne yapmalı) progmın adı . bu tür konularla ilgili milletin şikayetlerini gündeme getirecekler sıkca mail ve faks cekerek bu mevzuyu gündemde tutabiliriz.

 117. 23/03/2010, 17:32

  >Aydın doğan tefecinin ekidir banka ve faktorglerin aleyhine töbe tayın yaptırmaz

 118. 23/03/2010, 19:05

  >arkadaşlar taahhütleri verdikten sonra bir yakınıma infaza baktırdım ve bir ilimat nosu daha çıkıyor.uyapta bu ilimat nosu ile bilgisayardan bu dosyanın ne oldugunu bulabilirmiyim.cevaplarsanız sevinirim.ugur01

 119. 23/03/2010, 19:18

  >Gebze'de devam eden çek davama taahhüt vermiştim..bugün posta ile ara karar tebliğ edildi.."sanığın talebinin kabulu ile mehkememiz ..dosyasında 5941 sayılı çek yasasının geçici 2.maddesi ve ekleri gereğince KOVUŞTURMANIN DURMASINA..Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde talebe uygun olarak karar verildi" diyor..av.sibel hanım devam eden duruşmalara taahhüt verilmesini önermiyor ama 1 yıl mahkeme süreci olduğu yerde kalıyor,.1 yıl sonra tekrar duruşma süreci, daha sonra da temyiz süreci..ben devam eden duruşmalara taahhüt vermemeye başlamıştım ancak bu karar kafamı karıştırdı..yorumlarınızı alabilirmiyim?siona64

 120. 23/03/2010, 19:50

  >ugur01hangi mahkemeye ait olduğunu biliyorsanız UYAP Vatandaş, imzasız girişten TC kimlik no ile bakarsınız.Eğer Mahkemeyi bilmiyorsanız, kimlik ibrazı ile PTT den e-devlet şifresi alacaksınız..İnternetten e devlet sitesine TC kimlik no ve PTT den aldığınız şifreyle girerek Hakkınızda nerde ne dava açılmış görmeniz mümkün..

 121. 23/03/2010, 19:55

  >siona64Dediğiniz şey infazı kesinleşmiş davalar içinde geçerli..2011 yılında ödeme yapmadığınızda hakkınızda tekrar davaya başlanacak ve o kararı temyiz edebilirsiniz..Diğer bir görüş; bu durumda, Yargıtaya temyiz değilde, ağır cezaya itiraz halinde olcağı yönünde,Bu durumda sizin davanız içinde aynı kural işler, Ağır cezaya itiraz etmek kaydıyla hüküm kurarlar..Sence hangisi mantıklı?

 122. 23/03/2010, 20:16

  >UYARI arkadaşlar 15gün önce infazdaki 2 dosyama taahhütvermiştim.temyizdekilere vermedim.bugün ne olur ne olmaz diye adliyeye gittim.tüm dosyalarımı tek tek sordum.yargıtayda olanlar ve yenigidecekleleri tesbit ettim.taahhüt verdiğim 2 dosyadan infaz kalkmıştı.başka yapacağım bir şey kalmadığını söylediler.tam adliyeden çıkacakken emin olmak için girişteki polislere gbt me baktırmak istedim şaşırdılar dışarda sonrayaptır dediler.ısrar ettim il dışına çıkacağım başıma bir şey gelecekse burda gelsin dedim.gülerek baktılar.meğerse infaz kalksada aramam devam ediyormuş.ifade vermeye gitmediğim için .2 dosya dan ifademi verdim.iyi niyetten hemen mahkeme kuruldu sonuçlandı artık tamamen ondan sonra özgür oldum.15-09-2010 daki davama da taahhüte zorladı hakim vermedim.siz kararınızı verin ben temyize gönderip zaman kazanacam dedim.bir şey diyemedi.yargıtaydan dosyaların gerigelmesi olayı henüz yok.denizlili

 123. 23/03/2010, 20:32

  >arkadaşlar şu an süresinde temyiz edilen yargıtayda olan dosyalar mahkemelere uyarlama için iade ediliyormuş acaba mahkeme bizim yeniden ifademizi almak için duruşma günü verecekmi ve bu yeni verilen karar tarafımıza tebliğ edilecekmi ve kararı temyiz edebilecekmiyiz AKİF

 124. 23/03/2010, 20:42

  >bu arada bankaların açtığı davalar beraatla sonuçlanmış kendiliğinden.şubatta açılan davaya eylula gün verilmeside yoğunluğu gösteriyor.denizlili

 125. 23/03/2010, 21:01

  >star haber de hacizler konu edinildi.istanbulda hacizler 5 kat artmış.haczedilenler içinde küçükbaş hayvanlar kurufasulye,pavyon,genelev bile var.bu kurumları devlet işletmeye kalkmasın.bu gün çoştum,çok yazdım.demekki intihardan vazgeçtim.destekleriniz için teşekkürler.denizlili

 126. 23/03/2010, 21:04

  >SAYIN Av. NESLİHAN Hn.Şu günlerde çok yoğun olduğunuzu biliyorum Ank. 5.Asliye Cezaya yaptığımız itiraz ile ilgili henüz bir açıklama ve bilgi alamadım.bu yoğunluğunuzda sizide sıkça aramak istemiyorum Taahhüt Süresininde az kalması sebebiyle iyicetedirgin oldum. taahhütte bulunmamız gerekirse olası bir reddide dikkate alınca durumumu anlamanızı ve düşünceniz ile beni aydınlatmanızı rica ederim.saygılar. H.Z.S

 127. Aa
  23/03/2010, 21:18

  >Star ana haber bültenini kaçıranlar.Sy.Dündar icra ve haciz olaylarına el attı.İcra dairelerinde ki tıkanmayı yeddi emin depoşarının içler acısı durumunu gösterdi.Doğan yayın kuruluşlarına neler oluyor neden bu günlerde bu konuların üzerine eğildiler aylardır zaten durum böyle değilmiydi.Hadi hayırlısı diyelim!Haber bültenini kaçıranlar gece tekrarı var seyretmenizi öneririm.

 128. 23/03/2010, 21:18

  >BUGÜN ŞEHİR, ADLİYE İSMİ VERMEYECEGİM BİR ADLİYEDEKİ GÖREVLİ AÇIK CEZAEVİNDE KALAN BİR HÜKÜMLÜ ARKADAŞIN GÖREVİ İCABI BULUNDUGU BÖLÜM CUMHURİYET SAVCILIGI OLMASI,YAZI İŞLERİNDE ÇALIŞMASI HASEBİYLE BUGÜNKÜ TARİHLİ BİR ADALET BAKANLIGI YAZILI EMRİNİ OKUYOR, O YAZIDA HAZIRLIKLARIN NİSAN AYINA YETİŞTİRİLMESİ VE SALINACAK HÜKÜMLÜLERİN TESBİTİ DİYE BİR YAZIYOR. BUNUN NE OLDUGUNU GÖREVLİYE SORMASI KARŞILIGINDA NİSAN AYINDA BİR CEZA İNDİRİMİ UYGULANACAGINI VE 5 YIL ALTINDAKİ HÜKÜMLÜLERİN TAHLİYESİNİN GÜNDEMDE OLDUGUNU BELİRTİYOR. BEN BU DURUMU HATIRLAYAN OLURSA OCAK AYI BAŞLARINDA BURADAN YAZMIŞTIM. 1/5 İNFAZ YASASI GELİYOR DİYE, BEN BU DURUMU BUNA YORUYORUM. BİLGİLERİ NETLEŞTİRDİKÇE BURADAN PAYLAŞACAGIM.

 129. 23/03/2010, 21:48

  >Sayın Sami Kal,inşallah doğrudur. ve inşallah haber kaynağı ciddi ve güvenilirdir.saygılar

 130. Aa
  23/03/2010, 22:04

  >İndirim olsada adli para cevazılısı bizlere vuracağı şüphelimi yoksa tartışılırmı.

 131. 23/03/2010, 22:08

  >sayın sami kal çekleri ceza indiriminin dışında tutabilirlermi acaba ?Her şeyden tedirgin olur olduk.

 132. 23/03/2010, 22:34

  >değerli CÜNEYT BEY merhabalar bu gün isminiz yine çok yazılmış sizi yakaladıkmı rahat bırakmıyoruz, Cüneyt bey benimde bir sıkıntım var ticareti terkten ceza aldık sonra ağır cezaya itiraz ettik o da ceza verdi yargıya açık bizde yargıtaya gönderdik fakat infaz durmadı bu yeni yayınladığınız içtihatla bir yerlere tekrar baş vurup infazı durdurabilirmiyiz, yardımcı olursanız sevinirim o tarihte sıkıntıdan anamın üzerine şirketi kurmuştum şimdi 75 yaşındaki kadını hastaneye bile götüremiyoruz bir yardımcı olursanız sevinirim.

 133. 23/03/2010, 22:40

  >Arkadaşlar herkese iyi akşamlar,Taahhüt verme ile ilgili olası avantaj ve dezavantajları listeleyeceğim. Görüşlerinizi merak ediyorum.1. Taahhüt verildikten sonra Adli Para Cezasını ödediğimizde, aynı taahhütü vermeden önceki gibi ceza davamız düşüyor mu? Yoksa taahhüt vererek bu hakkımızdan feragat ediyormuyuz?2. Taahhütü ihlal durumunda cezai bir şart var mı?3. Taahhüt zamanaşımını donduruyor mu yoksa tamamen o hakkımızdan feragat mı ediyoruz?4. Şuan taahhüt verdiğimizde vadeyi taahhüt verdiğimiz tarihe göre mi yoksa yasanın yürürlüğe girdiği tarihe göre mi vermeliyiz?5.Taahhüt verdiğimizde, vermediğimiz şekle göre faizde vs. bir artış var mı ? Yani borcu alacaklıya ödemek istediğimizde tahhüt vermiş olmak ile vermemiş olmak arasında rakam farkı olacak mı aynı tarihlerde ödeme yapsak ?Görüşlerinizi merak ediyorum… Teşekkürler…

 134. 23/03/2010, 23:17

  >HSYK: Bizi gözden çıkardılar HSYK'nın Kurul toplantısında krizHSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kahramangil'in bügünkü Kurul toplantısını terk ederek Kurul'un çalışmasını engellediğini belirtirken HSYK'ya yönelik bir tavır alındığını öne sürdü.BİZİ GÖZDEN ÇIKARDILARHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın bugünkü Kurul toplantısını terk ederek, Kurul'un çalışmasını engellediğini savunarak, ''Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla'' dedi.Özbek, HSYK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.HSYK'nın bugün olağan gündemiyle sabah toplandığını, gündemlerinde yetkilendirme ve tefhim işlemleri ile güz kararnamesiyle ilgili olarak bazı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Özbek, mahkeme başkanı ve bir kısım başsavcılıklar için Adalet Bakanlığınca kararname taslağı gönderilmediğini, bu durumu da Adalet Bakanına şifaen bir kaç kez ifade ettiklerini söyledi.Mahkemelerin hakimlerin yetkilendirilmesine ilişkin kararnameyi beklediğine ve bu kararnamenin gecikmesiyle mahkemelerde yığılmalar olduğuna işaret eden Özbek, son çıkan Çek Kanunu ile asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine devredilen davaların büyük sayıya ulaşmasıyla değişik yerlerdeki adalet komisyonu başkanlıklarının sulh ceza mahkemelerine yeni yetkilendirme yapılması talebinde bulunduklarını anımsattı.

 135. 23/03/2010, 23:22

  >AKP’ye kapatma davası açılıyor Taraf gazetesinin gündeme taşıdığı AK Parti'yi kapatma iddiası tansiyonu yükselttiTaraf gazetesinde konuşulan haberlere imza atan Mehmet Baransu'ya bu kez 'yle ilgili bir bilgi geldi. Baransu'ya ulaşan bilgiye göre 'ye yarın (Cuma) yeni bir kapatma davası açılacak.Bu haberi bugün Yasemin Çongar, aynı gazetedeki köşesinde yazdı. Çongar iddiayı üst düzey hükümet yetkililerine de sormuş..İşte o yazı:"(…) Bütün günü Başbakan'la birlikte, Anayasa değişikliği paketi üzerinde çalışarak geçiren üst düzey bir hükümet yetkilisi, ‘Partiniz hakkında yeni bir kapatma davasının çok yakında açılmasını bekliyor musunuz?' dediğimde, şu cevabı verdi: ‘Dört beş aydır böyle bir hazırlık olduğunu herkes gibi biz de duyuyoruz, zaten gazeteler de yazdı. Başsavcı da, malum, 'onlar hissederler' diye keramet buyurdu. Şu anda böyle bir şey beklemiyoruz ama Başsavcı, elinde bu yetki varken akşamdan sabaha dava açabilir.'

 136. 23/03/2010, 23:30

  >sayın tayip bey bu pilavda çok taş var artık halk bu pilavı birdaha değil yemek kaşık bile sokmaz siz yiyeceğinizi zaten yediniz yüce rabbim nerde kusturur bilmem ama

 137. 23/03/2010, 23:35

  >Kanadoğlu: Anayasa’yı değiştiremezler çünkü.. 'Anayasa'nın 2. maddesini karşısında bulacaklar.' Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP’nin hazırladığı Anayasa değişikliği paketini sert bir dille eleştirirken, “Çağdaş 1999 İsviçre Anayasası’nın 194. maddesine göre ‘kamu bütünlüğünü bozan Anayasa değişikliği yapılamaz’ deniliyor. Kaldı ki, siyasi iktidarın işine geldiğinde kararlarından yararlanmak istediği Venedik Komisyonu 13-14 Ekim 2006 tarihinde 68. Genel Kurulunda kabul edilen ‘referandumla iyi uygulama’ kodunda bağlantısız konuların birlikte referanduma sunulmamasını karara bağlamıştır. Bu karar da göz ardı edilmektedir” dedi."ANAYASA'NIN 2. MADESİNİ KARŞISINDA BULUR"Kanadoğlu, Anayasa değişiklik paketini ANKA’ya değerlendirirken, çağdaş ve gerçek demokrasilerde halkı “aldatma, kandırma usul ve yönteminin” geçerli olmayacağını dile getirdi.Kanadoğlu, “Hukuk devleti ilkesi bu yöndeki girişimleri yaşama geçirmeden önlemek için vardır. Yargı reformu ve yargıya hukuki meşruiyet kazandırma vasisi altında kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleme, kısıtlama ve giderek ortadan kaldırma çabaları Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan güvenceyi karşısında bulacaktır” dedi.

 138. 23/03/2010, 23:43

  >133Yargıtaydan dava bozulur gelir, ama siz bu içtihatı ekleyin ilgili mahkemeye sunun, ve özellikle yaş meselesini dilekçeye yazın.,1341. Para cezasını öderseniz infazınız düşer, asliye cezanın size vermiş olduğu adli para cezasıdır, parayı tahsil edecek olanda Savcılık, siz devlete parayı ödeyin savcılığada dekontu ibraz edin infaz düşer, Savcılıkta asliye mahkemesine paranın tahsil edildiğini ve davanın ortadan kaldırılması gerektiğini yazar, ortada bir dava kalmaz..2. Taahhütü ihlal durumunda cezai şart yok, sadece infaz kaldığı yerden devam, taahhüt yasası sadece borçluya bir imkan tanımak için, cezaevinde ve kaçak durumdayken borcun ödenemeyeceği mantığı ile çıkarıldı, ödeme yapmazsanız cezaevinden çıkmış ve örneğin 100 gün daha cezanız kalmış ise, o yüz günü girip yatacaksınız, "Yasada kaldığı yerden devam eder" le anlatılmak istenen budur..3. Taahhüt zamanaşımını donduruyor mu yoksa tamamen o hakkımızdan feragat mı ediyoruz?4. taahhüt verdiğimiz tarih itibariyle geçerli, yasada açıkca yazıyor bu..5.Her ikiside aynı rakam, burda önemli olan alacaklının o paraya razı olması. siz çek bedelinden düşük bir rakamla bile alacaklıyla anlaşıp davayı geri çektirebilirsiniz. bu alacaklının rızasına bağlı, olmadı üç te birini yasal fazile beraber icra dairesine yatırın belgesini alın o belgeyide ilgili mahkemenin dosyasına sunun..

 139. 24/03/2010, 00:20

  >128 5 yıla kadar infazlar durursa bizler tahhüt verdikten sonra yaralanabilyormuyuz

 140. 24/03/2010, 01:49

  >Sanıyorum bizi gözden çıkardılar 23-03-2010 20:16 Özbek, HSYK’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. HSYK’nin bugün olağan gündemiyle sabah toplandığını, gündemlerinde yetkilendirme ve tefhim işlemleri ile güz kararnamesiyle ilgili olarak bazı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Özbek, mahkeme başkanı ve bir kısım başsavcılıklar için Adalet Bakanlığı’nca kararname taslağı gönderilmediğini, bu durumu da Adalet Bakanı’na şifaen bir kaç kez ifade ettiklerini söyledi.Mahkemelerin hakimlerin yetkilendirilmesine ilişkin kararnameyi beklediğine ve bu kararnamenin gecikmesiyle mahkemelerde yığılmalar olduğuna işaret eden Özbek, son çıkan Çek Kanunu ile asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine devredilen davaların büyük sayıya ulaşmasıyla değişik yerlerdeki adalet komisyonu başkanlıklarının sulh ceza mahkemelerine yeni yetkilendirme yapılması talebinde bulunduklarını anımsattı.Bu çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını için Adalet Bakanlığından kararname taslağını HSYK’ye göndermesini 17 Mart’ta yazılı olarak istediklerini kaydeden Özbek, şöyle konuştu:’’Buna da cevap alamadık. Bugün üyelerimizden Sayın Ali Suat Ertosun tarafından, 19 Mart tarihinde verilen 2 önergeyle kararname taslağının görüşülmek üzere Kurul’a getirilmesi ve ilke kararlarıyla ilgili olarak da görüşmelerin yapılabilmesi açısından karar alınması talep edildi. Ancak Bakanlık Müsteşarımız Kurul Üyesi Sayın Ahmet Kahraman, böyle bir önergenin gündeme alınmasına karşı olduğunu ifade etti ve görüşmeleri, toplantıyı terk etti. Toplantı yeter sayımız bulunamadığı için de bugünkü toplantımızı yapamadık. Bunu tutanağa bağladık.’’Özbek, bir gazetecinin ’’Müsteşar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?’’ sorusu üzerine de ’’Gereği Kurul’ca değerlendirilecek’’ yanıtını verdi.Özbek, bir gazetecinin Adalet Bakanı Müsteşarı Kahraman’ın tavrının nedenini sorması üzerine de ’’Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla’’ yanıtını verdi.

 141. 24/03/2010, 02:09

  >Unutmayin! Her ozgur insan, bir mahkum adayidir…www.afistiyorum.com

 142. 24/03/2010, 09:46

  >SAYIN CÜNEYT BEY MERHABALARBENİM 2 SORUNUM VAR YARDIMCI OLURSANIZ MİNNETTAR OLURUM1- MAYIS 2009 DA ŞİRKET YÖNETİMİNDEN VE İMZA YETKİSİNDEN AYRILDIM NOTERDEN SÖZLEŞMELİ VE TİCARET ODASINDAN TESCİLLİ BENDEN 3 AY SONRA FİRMANIN ÇEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE HAKKIMDA KARŞILIKSIZ CEK DAVASI ACILMIŞ DOSYAYI İNCELEDİM DOSYADA BANKA İLK KURULUŞ EVRAKLARINI GÖNDERMİŞ BENDE İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNDUM BERAATİMİ TALEP ETTİM KABUL EDİLİRMİ ACABA2- 2007 DE BAŞLAYIP HALEN DEVAM EDEN 2 TANE DOSYAM VAR ONLARA TAAHHÜTTE BULUNAYIMMI YOKSA DURUŞMA GÜNÜNDE TAAHHÜTTE BULUNABİLİRMİYİM YARDIMLARINIZ İÇİN COK ŞİMDİDEN COK EŞEKKÜR EDERİM

 143. 24/03/2010, 09:47

  >BU ANAYASA MAHKEMESİ ÜYE SAYISI 11 DEN 21 ÇIKARSA CHP NİN İPTAL İNÇİN BAŞ BURUSU TAMAMEN GERİ DÖNEREMİ YADA REDT OLUR MU ACABA ARAKDAŞLAR BU AKP KENDİNE GÖRE BİR ANAYA TASLAGI HAZIRLAMIŞ

 144. 24/03/2010, 09:56

  >arkadaşlar günaydınbenim 1 asliye 2 sulh cezada kesinleşmiş davam var bunlara kendim avukatsız taahhütname verebilirmiyim nasıl verebilirim.e-şifreyle baktım bunlar gözüküyor.başka varmı nerden nasıl ögrenebilirim.nasıl bir yol takip etmem gerekiyor.bilen varmı bana yol gösteririmisiniz.teşekkür ederim.

 145. 24/03/2010, 10:05

  >yardım arkadaşlar şahşım adına bir avukat taahütte bulunabiliyormu?bilgisi olan varmı.?

 146. 24/03/2010, 11:15

  >143çeklerin bankaya ibrazında irketle ilgilinizin kalmadığına dair belgeyi mahkemeye sunmuşsanız İtarızınız kabul edilmesi lazım.2007 de açılan davada ise şirketin yetkilisi siz iseniz ve dava devam ediyorsa taahhüt vermenize gerek yok, karar aleyhinize sonuçlanırsa temyize gönderin, sonuçta 2 senelik zamanınız yine olacaktır..145Sulh cezada olan davanız çekle ilgili değil büyük ihtimal çek defterini iade etmemekten açılmıştır o davalarda düşüyor.Asliye ceza mahkemelerinde karşılıksız çek verme ile ilgili açılan davalara taahhüt vereceksiniz.PTT den kimlik ibrazıyla e-devlet şifresi alın ve o şifreyle Türkiye.gov sitesinden adalet bakanlığı bölümüne e-devlet şifresi ile giriş yapın, hakkınızda ne var ne yok orada görebilirsiniz orada tüm davalar çıkar.146avukat taahhütte bulunabilir.avukata genel vekalet vereceksiniz vekaletede 5941 sayılı yasanının geçici 2. maddesine göre taahhüt vermeye yetkilidir ibaresini ekleyeceksinizAma en doğrusu taahhüdü sizinimzalamanız ve avukatında o taahhüdü gidip sizin adınıza mahkemeye sunmasıdır.Bu şekilde olan taahhütlerde hiç sorun yaşanmıyor..

 147. 24/03/2010, 11:17

  >Bu arada taahhüt verme süresi 1 Nisanda doluyortaahhüdü vermek isteyenler ellerini çabuk tutsunlar

 148. 24/03/2010, 11:22

  >Sayın 133, İİK 333a ve 337a ticareti terk suçlarından verilen hapis cezaları ( tazzik veya disiplin hapis cezaları ) olmadığı için erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmsına tabidir. Sadece 333a ve 337a dan verilen adli para cezaları bu ertelemeler dışındadır. Şayet size hapis cezası verildiyse ertelenmesi gerekirdi. İnfaz durmadı demekle neyi kastettiniz.?

 149. 24/03/2010, 11:56

  >sayın Cüneyt bey eşim 4 yıldır kaçak yaşıyor.Aslında 1-2yıl zaman kazanmak için taahhüt vermek istiyor.fakat bu taahhütü yerine getiremeyeceğini büyük ihtimalle düşündüğü için endişe ediyor.hhukukçu bir arkadaşının söylediğine göre borç miktarı faiziyle 2kata çıkar ,adli parayı devlete ödeme hakkındanda vazgeçmiş olursun.Her halükarda borcunu faiziyle ödemek zorunda olursun.Taahhüt vererek 1-2yıl kazanacağım diye kendini ateşe atma demiş.ne yapacağımzı şaşırmış bir durumdayız .ne olur yardımcı olun ,zaman çok azaldı .Şimdiden binlerce teşekkürler.

 150. 24/03/2010, 12:28

  >Yapılan protokolün 2. maddesinde teslim edilen toplam 12 adet senedin “ kalan icra dosya alacağının tamamına, tüm masraf, icra ücreti vekalet, faiz ve ferilerine karşılık olarak “ denmektedir.Yapılan protokolün 3. maddesinde “ Söz konusu senetler vade tarihlerinde zamanında ve eksiksiz olarak ödendiği taktirde icra dosyası alacağının tamamı ödenmiş olacağından borçlu şirketler gayrikabili rücu ve kesin ibra ile ibra edilmiş olacaklar “ denmektedir. Bu ibarelere göre ve senetler elden ödenip geri alındığına göre karşılıksız kalan çeklerin tümü, tüm ferileri ile ödenmiş olup, bursa ….. icra müdürlüğünün 2006 / ….. dosyasınından da ibra edilmiş bulunmaktayız.( 1/1 )Sonuç olarak şikayete konu çeklerin tümü 12.01.2007 tarihinde karşılıklı düzenlenen ve imza altına alınan harici ödeme protokolüne göre kalan icra dosya alacağının tamamı, tüm masraf, icra ücreti vekalet, faiz ve ferileri ödenmiş bulunmaktadır. Bu durumda şikayete konu çeklerin tümü fazlası ile ödenmiştir.2. ) Sanıklar müdafii olan Av. ….. tarafından sayın mahkemenize …… tarihinde sunduğu dilekçesinde belirtilen protokol haricinde ödenen 83.500.-YTL mükerrer ödemenin istirdadı için bursa ….. icra hukuk mahkemesinde 2007 / …. E. Dosyası ile dava açılmış olup, dava karar aşamasındadır.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtmiş olduğum açıklamalar ve sayın mahkemenize bugüne kadar sunmuş olduğumuz tüm kanıtlar çerçevesinde müşteki şikayetinde haksızdır. Suça konu çek bedelleri fazlasıyla müştekiye ödenmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile hakkımda açılmış olan karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin davanın sayın mahkemenizce düşmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep eylerim. 27.07.2009Ekler : • 12 adet protokole istinaden verilmiş senet aslı• 1 adet protokol örneği• 1 adet senet tevdii belgesiSAYIN CÜNEYT BEY, BU DAVA KARŞI TARAF VEKİLİ M. DAVETİYELERE RAĞMEN DURUŞMALARA KATILMADIĞI VE BORÇ HARİCEN ÖDENDİĞİ HALDE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN 3.5 SENEDİR DEVAM ETMEKTE. TÜM ÖDENMİŞ SENET ASILLARINI, SENET TEVDİİ BORDROSUNU, PROTOKOLÜ,…VB MAHKEMEYE SUNMAMA RAĞMEN HAKİM ISRARLA DAVAYI DÜŞÜRMÜYOR. GEÇEN GÜN KALEMİ ARADIM ÇIKAN BAYAN DAVANIN 1 NİSAN ( YANİ TAHAHÜTLERİN SON GÜNÜNDEN ) SONRASINA ERTELEDİĞİNİ SÖYLEDİ. BU DURUMDA CEZAMI ÇIKACAK KORKUSU SARDI BENİ. SİZCE DAHA NE YAPABİLİRİM.? DAVANIN DÜŞMESİ GEREKMİYORMU.? LÜTFEN BANA BİR YOL GÖSTERİN.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 151. 24/03/2010, 12:28

  >SAYIN CÜNEYT BEY,BİR ÇEK MAĞDURU OLARAK CEVAP VERMENİZ DİLEĞİ İLE AŞAĞIDA SORUNUMU BELİRTİYORUM. ŞU ANKİ AVUKATIM DAVA İLE İLGİLENMİYOR VE YENİ AVUKAT TUTACAK GÜCÜMDE YOK. AŞAĞIDA İLGİLİ MAHKEMESİNE YAZDIĞIM VE NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KANALI İLE İLGİLİ MAHKEMESİNE GÖNDERDİĞİM VE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM SAVUNMA DİLEKÇEMDEN TÜM KONUYU ANLAYACAKSINIZ. MAHKEMEYE SUNDUĞUM SAVUNMA DİLEKÇEM ;ÜMRANİYE … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE SUNULMAK ÜZERE ;BURSA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,DOSYA NO : 2007 / …. EsasEK SAVUNMA DİLEKÇEMİN KABULÜ DİLEĞİDİRSAVUNMAYI VEREN ( SANIK ) : …………………..KARŞI TARAF ( DAVACI ) : …………………………TALEP KONUSU : Suça konu çek bedellerinin tümünün yapılan harici protokol ile ödendiğine ilişkin savunmamdır.AÇIKLAMALAR : 1. ) …….. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına bir ticari ilişkiden dolayı verilen ve daha sonra ekonomik zorluklar neticesinde ödenemeyen karşılıksız çeklerle ilgili alacaklı vekili bursa …. icra müdürlüğünde 2006 / ….. dosyası ile takibe geçmiştir. 12.01.2007 tarihinde ekte sunduğumuz protokolden de anlaşılacağı üzere ….. vekili Av. ……. ile karşılıksız çeklerin haricen ödenmesi ve bursa ….. icra müdürlüğünün 2006 / …. dosyasının kapatılması hususunda karşılıklı imza altına alınan protokol düzenlenmiştir. Yapılan protokole istinaden sanıklar müdafii Av. ……. un 27.08.2008 tarihli mahkemenize sunulan dilekçesi ve eklerinde bulunan ; protokol örneği, ……… a teslim edilen toplamda 120.000.-TL tutarında 12 adet senet fotokopisi, ayrıca protokolde belirtilen senetlerin protokol gereğince müşteki vekiline imza karşılığı teslim edildiğine ilişkin senet tevdi belgesi ve protokolün 1. maddesinde belirtilen 5.000.-YTL tutarındaki nakit ödemenin de müşteki alacaklıya ödendiğine ilişkin banka dekontu örneği dilekçe ekinde sayın mahkemenize sunulmuştur.Protokol gereği verilen toplamda 12 adet ve 120.000.-YTL tutarındaki senetler vadelerinde alacaklıya ödenmiş olup senet asılları geri alınmıştır. Protokol gereği ödenen ve tarafımızca geri alınan senet asıllarını ekte sayın mahkemenize sunulmaktadır.

 152. 24/03/2010, 12:49

  >150Adli para cezasını herzaman için devlete ödeyip ceza davasını düşürme şansınız varTaahhüt alacaklıya borcu ödeyeceğim diye verilip erteleme yapılıyor.adli para cezasına taahhüt verilmiyor..Karşılıksız çek çıktığında, hem alacaklıya çek bedeli kadar borcunuz oluyor hemde devlete çek bedeli kadar adli para cezası borcunuz oluyor.Burda iki ayrı borç sözkonusu..Siz alacaklıya olan borç için taahhüt veriyorsunuz. Adli para cezasına faiz filan işlemesi söz konusu da değil.Kısaca avukatınız sizi başınızdan savmış..151 152Eski yasada kısmı ödemeler kabul görmüyordu, alacaklının şikayetten vazgeçmesi aranıyordu.Yeni yasada ise kısmı ödemeler belgelemek şartıyala çek bedelinden düşer.Bana göre bu davayı kazanmanız gerek..

 153. 24/03/2010, 13:08

  >cüneyt bey cevap verdiginiz için teşekkür ederim.e-devlet ifresi ile baktım 3 dosyam gözüküyor.başka varmı yokmu adli sicile bakmama gerek varmı.bunlardan başka çeklerimde vardı alacaklı ceza davası açıp açmadıgını bilmiyorum.ceza davası açtıysa türkiye.gov.tr de çıkmayıp başkabir yerde karşıma çıkabilirmi.gbt çıkarırsam karşıma çıkarmı.teşekkür ederim.

 154. 24/03/2010, 13:20

  >( 151-152 ) SAYIN CÜNEYT BEY CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. PEKİ DAVA HALEN 3.5 SENEDİR DEVAM EDİYOR OLABİLİR.? NİE BU GÜNE KADAR SÜRÜYOR. YUKARIDA BELİRTTİĞİM VE MAHKEMESİNE GÖNDERDİĞİM DİLEKÇENİN HARİCİNDE YENİ KANUNA GÖRE BİR DİLEKÇE GÖNDERMEM GEREKİRMİ.? GEREKİRSE NASIL BİR DİLEKÇE.? SON SORUM İSE NİYE ÖZELLİKLE YENİ DURUŞMA GÜNÜ 1 NİSAN SONRASINA VERİLMİŞ OLABİLİR.?

 155. 24/03/2010, 13:34

  >merhaba cüneyt beyadli para cezasını tek seferde ödesem taahhüt vermeye gerek varmı ceza davası düşermi.cevap verirseniz teşekkür ederim.

 156. 24/03/2010, 13:38

  >lütfen yardım ! kardeşim ltd şti de ortak ve şirket müdürü idi.banada noterden vekaleten imza yetkisi vermişti.hiç bir çekte imzası yok.bütün çeklerden benim imzam var.sonra bu şirketin müdürlüğünden oda istifa etti ama ortaklığı devam ediyor.sonra bütün çekler yazıldı.cekler yazıldığında müdür değildi.adli para cezası kime çıkar bu koşulda.BİLEN BİRİNİN CEVAPLAMISINI RİCA EDİYORUM.

 157. 24/03/2010, 13:52

  >154Birde UYAP Vatandaş girişi üzerinden kontrol edin, burada şüphelendiğiniz illerdeki asliye ceza mahkemelerini tek tek kontol etmeniz gerekiyor..155Duruşmanın 1 nisana verilip verilmemesi sizin için farketmez, ayrıca burada bir art niyet olacağını da sanmam, tesadüftür, duruşma ne zaman verilirse verilsin aleyhte kararda temyiz edeceksiniz ve 2 yıl zamanınız yine olacak, büyük ihtimallede bozulup gelir, duruşma günü kısmi ödeme yaptığınıza dair yeni yasadaki lehe durumu bir dilekçeyle belirtin. 156adli para cezasını öderseniz davanız düşer (asliye cezada açılmış olan dava, icra davası ise devam eder. burda tek kazancınız çek için hapse girmezsiniz.. Alacaklıya bu parayı öderseniz zaten davayı geri çekecektir, hem icra davasından hemde ceza davasından kurtulacaksınız.Devlete adli para cezasını ödemenizin mantığını çözemedim..157Vekaleten imzalan çeklerden dolayı hiç kimse ceza almaz, çekleri vekaleten imzaladığınızı mahkemeye belirtmeniz gerek, normalde mahkeme ticaret sicil gazetesindeki şirket müdürüne cezayı veryor, kardeşinizin imzalamadığı çeklere itiraz etmesi gerek.Şirket müdürlüğünden ayrıldıktan sonra yazılan çeklerdeki imzalar kime ait?

 158. 24/03/2010, 14:02

  >SAYIN CÜNEYT BET BEN 157 . ÇEKLER İLERİ VADELİ OŞDUĞU İÇİN O ÇEKLERDEKİ İMZALARDA BANA AİTTİR.

 159. 24/03/2010, 14:08

  >157: SAYIN CÜNEYT BEY SANIRIM BU SİTENİN KURUCULARINDAN BİRİ SİZSİNİZ.BU SİTEYİ KURMAKLA BENCE BÜYÜK SEVAPLAR KAZANIYOSUNUZ.ALLAH SİZİ DARA DÜŞÜRMESİN İNŞALLAH. TABİ TÜM CEK MAĞDURLARINIDA .AMİN.ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER

 160. 24/03/2010, 14:21

  >( 155 ) SAYIN CÜNEYT BEY VERDİĞİNİZ CEVAPLAR İÇİM MÜTEŞEKKİRİM. YANLIZ BENİM DURUMUMDA DİLEKÇEMDENDE ANLAŞILACAĞI ÜZERE KISMİ ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİL. ÇEK BORCUNA KONU İCRA DOSYASINI BİZ KARŞI TARAF VEKİLİ İLE YAPTIĞIMIZ HARİCİ PROTOKOL İLE TÜM FERİLERİ İLE KAPATTIK VE BUNUNLA İLGİLİ TÜM BELGELERİ MAHKEMEYE SUNDUK. KARŞI TARAF DURUŞMALARA KATILMAYIP ŞİKAYETİNDENDE VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN DAVA 3.5 SENEDİR DERDEST. MADDİ DURUMUMDAN ÖTÜRÜ DURUŞMALARADA KATILAMIYORUM. SİZİN DENEYİMLERİNİZE GÖRE BU DAVAYI KAZANIRMIYIM.? ŞAHSİ GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR.?

 161. 24/03/2010, 14:30

  >159şirket ortağı olduğunuz için imzalardan sorumlusunuz.161Konuyla ilgili cekle ilgili, icra dairesine yapılan ödemeler, banka ödemeleri, makbuz karşılığı elden yapılan ödemeler kısmi ödemelerdir, zaten icra davasının kapatılmış olması yeterlidir.Davayı kazanırsınız.

 162. 24/03/2010, 14:41

  >cüneyt bey ben 157-159 : ben şirket ortağı değilim.kardeşim şirket ortağı kardeşim sadece şirket müdürlüğünden istifa etti ortaıklğı devam ediyor. ama ceklerde yine vekaleten benim imzam var.vekaleti bana veren şirket müdürü iken kardeşim .çekler yazıldığında kardeşim şirket müdürü değildi ,müdürlüğe ortagı seçilmişti.biraz karışık ama inş.anlatabilmişimdir.

 163. 24/03/2010, 14:41

  >( 161 ) CÜNEYT BEY SİZİ ÇOK YORDUM BİLİYORUM ANCAK MÜMKÜNSE SON BİR SORUM OLACAK BİZ KARŞI TARAF VEKİLİ İLE İCRA DOSYASININ KAPATILMASI HUSUSUNDA ( TÜM FAİZ, FER, AVUKATLIK ÜCRETİ ) HARİCİ PROTOKOL YAPIP KARŞILIĞINDA KARŞI TARAFA 12 ADET SENET VERDİK VE SENETLERİ VADE TARİHLERİNDE ELDEN ÖDEYİP GERİ ALDIK. SENET ASILLARINI VE PROTOKOLÜDE MAHKEMEYE SUNDUM AMA RESMİ OLARAK İCRA DOSYASINI KARŞI TARAF KAPATMADI, PROTOKOL ŞARTLARI OLUŞTUĞU İÇİN PROTOKOLE GÖRE İCRA DOSYASI KAPANDI. BU DURUMDA DAVAYI YİNE KAZANABİLİRMİYİM.?CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 164. 24/03/2010, 14:49

  >164Havanda su dövüyoruz.mahkeme davaları kime açmış?eğer henüz dava açılmamışsa, ihtimalen şu anda şirket müdürü kimse ona açılacaktır.dava açılan kişi imzası olmadığı için itiraz edilecektir.Dava kim açılacaksa ona göre hareket edeceksiniz, 163icra davası kapanmışsa sorun yok, zaten Asliye cezda dava açılmasındaki amaç baskı ile icraya konu olan davanın kapanması, o kapandımı çekten doğan bir alacakta söz konusu olamaz.. işlemlemlerin bitmesi

 165. 24/03/2010, 15:51

  >cüneyt bey ben sizi tekrar rahatsız edicem kusura bakmayın.Hakkımda uyap ve e-devlet sorgulamalarında enaz 10 tane ticareti terk suçundan dosya var.Bir kısmı dava sürüyo.Bir kısmında karar verilmiş yazıyor.Ve 3 tanesinde sicilimde gözüküyor.Haziran ayında çıkmak zorunda olduğum bir mahkemem var.Bu icra cezalara itiraz edebileceğimi söylemiştiniz.Karar süresi verileli uzun zaman olmuş olsabile edebiliyormuyum?Ve itrazımı ne şekilde yapmam gerek?şimdiden teşekkür ederim

 166. 24/03/2010, 16:36

  >şişli 14.as. cz. nın iptal istemi yetkisizlik ve zaten 5 1 maddesinin uygulanamayacağından reddine karar vermiş. acaba ne anlama geliyor?

 167. 24/03/2010, 16:44

  >ANAYASA MAHK. BÖYLE BİR KARAR ALMIŞ.NE DEMEK BU?ALYHİMİZEMİ LEHİMİZEMİ?010/24Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.KARAR5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

 168. 24/03/2010, 16:47

  >16610 kere ticareti terk edemezsiniz, o nedenle kaç dava açılırsa açılsın 1 dava olarak görülür, mahkemeler bir birlerinden habersiz olarak dava açmışlarsa bunu olabileceğini sanmıyorum, davaları birleştireceksiniz, aynı mahkemede 10 kişi ticareti terk davası açmışolabilir o mahkeme o 10 şikayeti değerlerdirir 1 ceza verir.Yükümlülüğü yerine getirmeme davaları olabilirmi?Davaya Herzaman için itiraz edebilirsiniz..

 169. 24/03/2010, 16:53

  >yani diyorlarki rezilliğe devam :)) bende anlamadım cüneyt bey yorumlar şimdi

 170. 24/03/2010, 16:53

  >Arkadaslar Asagidaki yaziyi hem Sn.Dundara hem de Sabah Sekerlerine yazdim ama gitmeden geri dondu.Ancak Sn.Ilhan Kesici ile tel gorusmesi yapmistim.Saat 20:00 civarinda.Sonra ogrendim ki yayin banttanmis.Tum ugraslarim bosa gitti sanirim.Ama sizlere Libyadan destek olmaya calisiyorum merak etmeyin.Allah yardimcimiz olsun.Bizi yonetenler de bu kadar imansiz degildir,ya da bir gun imana gelirler cektiklerimizi anlarlar…Sayin Ugur Dundar,Ben 1998 yilinda ticarete baslayip 2007 yilina kadar da odemelerini duzgun yapmayi basarabilen bir esnaftim.Daha oncesinde Koc Grubunda yoneticilik yapmis ve universitenin iktisat bolumunden mezun olmus bir insan olmama ragmen 2007 baslarindan itibaren odemelerimde tikanma basladi.Nisan ayinda her zaman hareket olurdu.Baktim ki yaprak bile kipirdamadi.O gun anladim ki ticari olarak sonumuz gelmis.Kamyonetimi satarak vergi borclarimin bir kismini odeyebildim.Binek Arabami kis MEVSIMINE girerken borcumu odeyebilmek icin satmistim.Evi de satarak bankaya olan kredi borclarimi ve bir kisim borclarimi kapatabildim. Sonuc itibari ile dukkani da kapattim. Ve MAYIS 2008 yilindan beri de yurt disindayim.Cocuklarimi goremez oldum. Onlarin psikolojileri ile ilgili birsey anlatmama gerek yok sanirim.Esimden de ayrildim. Yuvam yikildi. Yurt disindaki turk firmalari da para odemiyorlar.Arada bir aldigimiz maasi kar sayar olduk.Burdan ben alacakliyim.Turkiyeden de borcluyum.Beni hapse atan devlet ,neden borcunu odemeyen firma sahiplerine elini surmez.Ustelik de kotu niyetli olmalarina ragmen.Hakedis de yaptiklari donemlerde gene odemediler. Alacagimi alsam borcumu da odeyecegim.Ben de cocuklarimdan ayri kalmak istemem. Ulkeme gelip hasret gideririm. Lutfen Devlet buyuklerine bunu sorun.Gerci cevabini duyar gibi oluyorum.Dun elektrikleR kesikti,Dersimi calisamadim Sayin Dundar diyeceklerdir…ENE ESNAF EL INSAFEn Derin Saygi ve Sevgilerimle

 171. 24/03/2010, 16:58

  >sayın cüneyt beyadanada bi mahkemede 4 adet dosyam vardı tamamının alacaklısı bir firmaydı bende bu firmaya teminat mektubu vermiştim teminat mektubu nakte dönüştü.Borcun %80 i ödendi ama alacaklı vekili dosyaların bir kısmını dahi olsa kaldırmadı bende süre olarak yetişdiğim iki tanesini temyize gönderdim şimdi o mahkemeye gittiğimde kalemde benden temyizdeki dosyalarım içinde taahhüt bulunmamı istediler bende bulundum eğer yargıtay bozarsa benim taahhüdümle borcu kabullenmiş sayılırmıyım

 172. 24/03/2010, 16:58

  >dava türü denilen kısımda ticareti usulüne aykırı terk diye yazıyor ama içeriklerini bilemiyorum.Bildiğim sadece sicilimde şuan 3 ayrı icra ceza mahkemesinden 3 tane bu konudan karar olduğu ve kararların üzerinden baya zaman geçtiği şikayetçide şikayetini geri almıyor.Oyüzden tek şansım çıkan kararlara itiraz etmek ve şansım varsa beraat etmek anlaşılan.dosyalar antalya 4 icra ceza ve 5 icra ceza mahkemesinde.Kararın ikisi 4 icra cezada biri 5.icra cezada.İnş bunlardan da kurtuluruz

 173. 24/03/2010, 17:00

  >MERHABA CÜNEYT BEY BENİM TÜRKİYE GENELİNDE 24 ADET CEK DOSYAM VARDI TAMAMINA TAAHÜTTE BULUNDUM ANCAK BUNLARDAN SADECE 2 TANESİ YURT DIŞI YASAĞI KOYDU BUNLARIN BİRİSİ 2.500 TL BİRİSİ 15.000 TL İTİRAZ HAKKIM VARMI VEYA İZİNLE GECİCİ SÜRE KALDIRTABİLİRMİYİM EĞER KALDIRAMAZSAM BU YURT DIŞI YASAĞININ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ NASILDIR HEMEN GECERMİ KAYITLARA COK AMA COK TEŞEKKÜRLER

 174. 24/03/2010, 17:03

  >Adı: Ahmet BURAK . Baba Adı: Recep TAYYİP. Ana Adı: Emine. Doğum Tarihi: 04. 07. 1979 Medeni Hali: Evli (23. 02. 2001) Askerlik Durumu: ÇÜRÜK… Rize Güneysu Askerlik şubesine kayıtlı Ahmet Burak ERDOĞAN, 2000 yılında KASIMPAŞA DENİZ HASTANESİNDEN verilen rapor ile ÇÜRÜĞE ayrılıyor. Rapora göre, Ahmet BURAK ERDOĞAN` ın hastalığı TESTİS KANSERİ!… Uzman hekimlerin verdiği bilgiye göre, testis kanseri TEDAVİ EDİLEBİLİR bir rahatsızlık.Burası çok önemli, çünkü ÇÜRÜK RAPORU, asker adayı açısından ancak iş görme gücünün %60` ını yitirmesi durumunda veriliyor. Tedavi edilebilir hastalıklardaysa durum farklı. Hastalığın tedavi edilmesinin ardından kişi, askere alınıyor. Bu bilgilere ulaşan ve haftalık yayın yapan ULUSAL bir dergi, farklı kaynaklardanda bu bilgilerin doğru olduğunu teyit ettikten sonra, yetinmeyip 2 Mayıs 2007 tarihinde Recep Tayyip ERDOĞAN`A yolladığı yazılı soruya herhangi bir cevap alamıyor. Daha sonra Başbakanlık Basın Müşaviri& nbsp; Akif BEKİ` ye telefon ile bu konu hakkında bilgi istenildiğinde `kişisel hayatı` ilgilendirdiği gerekçesi ile cevap verilemeyeceği söyleniyor… Daha sonra askere testis kanseri olduğu için gitmeyen ve ÇÜRÜK RAPORU alan Ahmet Burak ERDOĞAN ne gariptir ki bir yıl sonra 23. 02. 2001 tarihinde gönül rahatlığı ile evlenebiliyor. .. Yani 2000 yılında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde Sedyeye YAN GELİP YATARAK, babalar gibi ÇÜRÜK RAPORUNU almış. Oysa hepimizde biliriz ki Türk Milleti askere gitmeyeni yarım adamdan sayar, çürük rapora ihtiyacı olan bile onuruna yedirip de bu raporu almak istemez, sakat ise sakatlığını saklar. Fakat gelin görün ki o yıllarda babası İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olan Ahmet Burak ERDOĞAN yaşıtlarından farklı düşünmüş!… Şu meşhur, her birisi 4- 5 milyon dolar eden gemi sahibi Ahmet BURAK bundan 9 yıl önce de& nbsp;1998 tarihinde İstanbul Şişli` de de bir çoğumuzun hatırlayacağı ses sanatçısı Sevim TANÜREK` e spor otomobili ile çarpmış ve onun ölümüne sebebiyet vermişti. Bunun üzerine iki yıl sonra ÇÜRÜK RAPORU alacak Ahmet Burak o günlerde İngiltere` ye dil öğrenimi için gitmişti… Acaba Ahmet BURAK askere gitseydi ŞIRNAK` da mayına basarak şehit olduğunda Recep Tayyip ERDOĞAN şehitlere yakıştırdığı `KELLE` tabirini oğlu içinde kullanabilir miydi? !… Ya da Sayın Emine ERDOĞAN her şehit anası gibi, ` VATAN SAĞOLSUN` diyebilir miydi? !… Bunların ne diyeceğini elbette ki bilemeyiz!.. . Fakat bildiğimiz bir şey var ki, BAŞBAKAN çok haklı. `…Asker değil, fa kat birileri ve özellikle de büyük oğlu Ahmet YAN GELİP YATMIŞ!… Şimdi bu çürük çocuğun trilyonluk gemiciği var, ve evli……. Gemicigi veren Hasan Dogan` ın da federasyoncugu var.

 175. 24/03/2010, 17:12

  >1741 nisandan sonra yurt dışı yasağına itiraz edin, gerekçenizde, ticaret yapabilmem için yurtdışına gitmeniz gerektiğini bağlantılarınızı yurt sışında olduğunu, yurt dışı çıkış yasağı olduğunda gelir elde edemiyeceğinizi ve taahhüdün ödeme şartlarını yerine getiremiyeceğinizi belirtin

 176. 24/03/2010, 17:24

  >vekaleten imza atılan birkaç çekimize ceza verilmiş.Bunlara ilkönce tahhüt verip sonra yeniden yargılanma isteyebilirmiyiz?yani zamanımız kalmadığı için süreyi kaçırmamak adına ilk tahüt sonra yargılanmayı kabul oluyor mu?

 177. 24/03/2010, 17:27

  >temyiz ettiğim iki dosyam yargıtayda ve sonuçlanmadı.1 nisana kadar taahhüt vermek zorunda mıyım?

 178. 24/03/2010, 17:53

  >sayın 177 , doğru tespit.Aynen uygulayın

 179. 24/03/2010, 17:56

  >sayın 178 , Dosyalar halen yargıtaydaysa taahhüt verilmemesi taraftarıyız.Çünkü isnad edilen suç henüz sabit değildir.Ayrıca yeni yasaya aykırılıklardan dolayı yargıtaydaki dosyaların geri yollanacağı kanaatindeyiz.Yargıtayda olan dosyalara taahhüt verilmesi , suçun kabulü anlamına gelir.Oysa yargıtayda bi r şekilde bozulan dosyanın yeniden yargılanma sürecine girmesi ve ceza çıksa bile yeniden yargıya gönderilecek olması size en az 3-4 yıl süre kazandıracaktır.

 180. 24/03/2010, 18:10

  >CÜNEYT BEY SULH CEZA DAKİ CEZALARA TAAHHÜT VERMİYORUZ.BU CEZALARA DÜŞÜM YAPILMASI GEREKİYORMU YOKSA KENDİLİGİNDEN DÜŞÜYORMUCEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUMTEŞEKKÜRLER

 181. 24/03/2010, 18:17

  >"OCEON BLUE"Yani "MAVİ OKYANUS"Aslında 'Oceon' diye ingilizce bir kelime yok… Sanırım 'ocean-okyanus,deniz' demek istiyorsunuz..Her neyse Bay "OCEON BLUE"…Canımız burnumuzda, şurada telaşla kalan son birkaç gün içinde TAAHHÜT imkanımızı kullanmaya ve bu arada da bu tür teknik (hukuki)konularımız hakında sitemizde yeni bir bilgi ve not var mı diye siteye giriyoruz…Siz ise bütün işlerinizi bitirmişsiniz ve bakıyoruz ki DÖŞENMİŞ başbakan ve ailesiyle ilgili doğru-yanlış ağır yazılar yazıyorsunuz…İleri sürdüğünüz konular ve üslubunuz aslında "ÇEK MAĞDURLARI" olmamızdan kaynaklanan İSYAN ve ÖFKEMİZİ aşan bir FANATİZM içeriyor…MAĞDUR olmanın bir ağırlığı olmalı diye düşünüyorum…MAĞDUR olduğumuz kadar MAĞRUR da olmalıyız… Söven, sayan olmak bize yarar değil zarar getirir…

 182. 24/03/2010, 19:00

  >sevgili murat yalçın ben çek borcundan cezaevine girdim çıktım burada siteye yazı yazmadan veya yazarak günlük mail,fask,telefon açanlardan birisiyim siz galiba akp yanlısınız.bilip bilmeden diyorsunuz.bilmeme gerek yok ülke elden gitmiş dış politikaların oyunu adamlar 300 yıllık politika yapıyorlar.herşey ortada milletvekillerini arayıp küfürü siz işitmediniz cezaevinde köpek muamelesini siz görmediniz ben bu adamdan ve yandaşlarından nefret ediyorum bu düşüncemi değiştirecek halim yok hertürlü bu şahıs adına çıkan haberleri yayınlamak beni mutlu ediyor.ben sürekli mücadele ediyorum sitedeki herkes gibi ülkeyi satanlar hakkında ağır yorumlarda yaparım küfürde ederim çünkü bende herkes milli duygular barındırıyorum.bunca zaman mail attık faks çektik küfür yedik onlar küfür ediyorlarda ben neden etmiyeyim ayrı bir konu yayınlanan yazıda küfür yok

 183. 24/03/2010, 19:04

  >kullanıcı adına gelince sizin kadar bende ingilizce biliyorum 3 yıl kadar çinde yaşadım ve yaklaşık 10 tane ülke gezmişliğim var 2 yıl dil kursuna gittim yazım hatası olduğunu biliyorsunuz ve bunu burada dile getirmişsiniz.galiba ben akp'yi eleştiriyorum diye sizde beni eleştirmeye çalışıyorsunuz

 184. 24/03/2010, 19:06

  >EVET BEN BAZEN ÇİZMEYİ AŞIYORUM HATTA SİTE YÖNETİCİLERİ BENİM ÇOĞU YAZIMI YAYINLAMIYOR PEKİ SİZİN SAVUNMAK İSTEDİĞİNİZ VEYA SAVUNMA İHTİYACI DUYDUĞUNUZ KİŞİ BAŞBAKANLIĞI FANATİKLİK HALİNE KENDİSİNİ BİR FENOMEN HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞMIYORUM BEN HİÇBİR İŞİ BİTİRDİM HALEN 140.000 TL ÇEKİM VAR.

 185. 24/03/2010, 19:15

  >1- Sayın 181 ,Elbette sulh ceza mah. olan davalara taahhüt vermiyoruz.(Yeni yasadaki bankaların çek koçanlarını geri istemesine uygulanan apc , nin kaldırılması )Bu davalar kendiliğinden düşecek aynı zamandada infazlar kaldırılacak.Ancak bu konuda bir yakalanma emri varsa , bunun düşmesi zaman alabilir.O nedenle bizzat takip edilmesinde fayda vardır.GBT uygulamalarında çıkması ihtimalinde 1-2 günü bulan nezaret hapsi yaşanabilir.2- Sayın 182 Murat YALÇIN arkadaşımıza katılıyorum , şöyleki ; Karşılıksız çekler konusunda uygulanan yada diğer ülkemizi ilgilendiren konularda seviyeli olarak görüş bildirmemizde ve bunuda birbirimizi kırmadan yapmakta bir sakınca yoktur.Ancak belden aşağı vurmaya başlarsak gerçek amacımızdan çıkar başka mecralara kayarız.

 186. 24/03/2010, 19:18

  >sn 177 sn ezgiCezaları niye temyiz etmiyorsunuz da taahhüt veriyorsunuz?

 187. 24/03/2010, 19:25

  >sn oceOn blue 183 ve 184 de yazdığın yazılara aynen katılıyorum…ekleyecek çok konu var ama malum artık yazı yazmak bile yoruyor insanı…sadece ÇEK e değil herkesin her yanlışa duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum…my way

 188. 24/03/2010, 19:28

  >Yasa çıkalı 4 ay oldu ve bu süre zarfında lk önce tahliyelerle,daha sonra uyarlama ve taahhütnamelerle uğraştık,uğraşmaya devam ediyoruz…Çoğumuz ne gelişmeler olacağını görmek adına son günleri beklemeyi tercih ettik..sadece 5 iş günümüz kaldı ve yorumlardan gördüğüm üzere hala daha başvurularını yapmamış arkadaşlar var.Üstelik fazlasıyla bilgi eksiklikleri ve telaş mevcut..Site yöneticilerimiz sorulara cevap vermeye çalışıyorlar….FAKATArkadaşlar bu site sadece ana sayfa ve altındaki yorumlardan mevcut değil…bilmemiz ve uygulamamız gereken tüm detaylar sitede var..Biraz zaman ayırıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum..Çünkü sadece öğrenmek istediğiniz birkaç soru haricinde ,işinize yarayacak şu ana kadar belki de hiç duymadığınız,yolunuzu açacak birçok bilgi ve belge site sayfalarında mevcut…..Sorularımızı sormaya mutlaka devam etmeliyiz ama sadece 5 günümüz kalmışken geriye dönük bilgi taramalarını da kendi menfaatiniz için yapmanızı öneriyorum…zeynep aslı-izmir

 189. 24/03/2010, 19:47

  >arkadaşlar ben 7 adet çekime yaklaşık 20 gün önce muhabere yoluyla taahhütname vermiştim bunların 2 tanesi kabul görmüş diger 2 tanesinede hakim duruşma günü vermiş. şimdi ben ne yapmalıyım. her halde kakkım ölmez.yada duruşmadan olumsuz bir karar çıkarsa ne olacak.bilgilendirirseniz memnun olurum.

 190. 24/03/2010, 19:48

  >sn 187 almış olunan cezanın temyiz süresinin geçip geçmediğini henüz bilemiyorum.ama geçmeyen varsa tabiki temyiz edicem.hatta umarım öylede yapabilirim.Ama geçmiş ise ilk önce tahüt sora yeniden yargılama yapmayı doğru buluyorum.Birde sicildeki icra cezalara bişeyler yaparsak çok iyi olur?ticareti usulsüz terkten şuan ceazsı olan var mı arkdaşlar?

 191. 24/03/2010, 20:10

  >SEVGİLİ ARKADAŞLAR BEN KARDEŞİMLE BİRLİKTE 2004 TE ORTAK OLARAK BİR ŞİRKET DEVİR ALDIK ŞİRKET MÜDÜRÜ KARDEŞİM BENDE ORTAK VE VEKALETEN İMZA YETKİLİSİYDİM BİR MÜDDET SONRA KARDEŞİMLE ANLAŞAMADIK ORTAKLIKTAN AYRILDIM ODA VEKALETEN İMZA YETKİMİ AZİL ETTİ BEN EVİMİ TAŞIYARAK BAŞKA BİR İLDE İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞTI KARDEŞİMİN İŞLERİ BOZULMUŞ BENİM ZAMANIMDA YAZILAN VE KENDİ YAZDIĞI UZUN VADELİ ÇEKLERLE BERABER HEPSİ YAZILMIŞ 2006 VE2007 DE CEZA DAVALARI AÇILMIŞ OZAMAN BANKALARDAN ÇEK ALININCA VE PARA ÇEKİLİNCE VEKALETİ BANKAYA VERİYORDUK ŞİMDİ GBT DE ŞAHSIMA KESİLMİŞ CEZALARVAR YAKLAŞIK 4 MAHKEME CEZA VERMİŞ ADLİ PARA CEZASI ŞUANDA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM

 192. 24/03/2010, 20:19

  >arkadaşlar, kaderdaşlar…..bir kaç çek dosyam var davalar açıldı fakat daha sonuçlanmadı, avukatım takip ediyordu fakat artık onada para veremediğim için ne olup bittiğini 2 aydır bilemiyorum.Şu an bir gelirim yok.Geçen hafta polis çevirmesine denk geldim, GBT ye baktılar, bir şey çıkmadı.Demekki aranma durumuna düşmemişim daha.Şimdilik kayınvalidenin yanına sığındık, benim ikametgahım burası değil tabi ama çocuğun okulu nedeniyle hanımın ve çocuğun ikametgahını kayınvalidenin yanına aldık mecburen. Kaçak yaşamak nasıl bilmiyorum ama yakalanma çıkarsa ne yapacağımı bilmiyorum.Beni burdan ararlarmı ?.karımdan ve kızımdan ayrılmak zorunda kalacakmıyım kaçmak için ?. çaresizim ne yapacağımı bilemiyorum.Allah hepimize kolaylık ve dayanma gücü versin.lütfen tecrübeli arkadaşlar cevap versin.

 193. 24/03/2010, 20:24

  >cüneyt bey iyi akşamlarbenim 1500 tl karşılıksız çek ve 1500 tl adlipara cezam var.ikisinin toplamını ödeyecegimtaahhüt verdikten sonra yoksa 1500 tl ve temerrütfaizini mi ödeyecegimteşekkür ederim.

 194. Aa
  24/03/2010, 20:38

  >193 de yazan arkadaş bende senle aynı durumdayım ama benim artım tutuklamalarım vardı.Şu anda taahhütleri verdim düşürdüm.Seni kayınvalidenden kimse aramaz.Sen cinayet işlemedin,gaspta yapmadın,tecavüzcüde değilsin,teröristte değilsin.Altı üstü batmış bir esnafsın.İhbar olmadımı sanmıyorum tutuklamanda çıksa ordan alınacağını.Ama yinede kader ne olur bilemem.Ama ordan kimse seni aramaz kaçağız ama yüz kızartıcı suçten değil,hükümetin batırdığı ekonominin kurbanıyız.İcralarla hacizlerle mahkemelerle zaten ömrümüzü yediler,cezaevlerine attılar,yada o kabusla yaşatıyorlar.Bir asmadıkları kaldı,gerçi onada gerek kalmadı memleketi saran işamdamları intihar furyası memleketin üzerini karasaban gibi sarmış.Korkma dostum ölümden geriye ne kalmış hayatımızda alırlarsada alsınlar.Yetti canımıza artık,şurda okudukça insanları yazdıklarını kahrolmamak elde değil.Vergi leri verirken iyiydik şimdi kötü olduk,millet dolandırıcı gözüyle bakıyor.Çoluğa çocuğa gelde anlat neden kaçtığını çoluk çocuğuz işte bu psikoloji ile büyüyor.Ne kadar sağlıklı gençlik yetiştiriyoruz tartışılır.Bu ülkemiz için kabus oldu artık,yüzbinlerce kaçak,eden bulsun diyeceğim başka birşey diyemiyeceğim.Delirmemek elde değil,ekmek peşinemi koşalım batmış hayatımıza yönmü verelim kaçalımmı.Yazık yazık bu kadar insanın hepsi dolandırıcı olamaz,anlamak istemiyorlar,insanların ölmesi dağılan yuvalara karşı basınıda duyarsız,hükümetide.İşte çıkan yasa gelde bir senede öde üçe katlanmış borcu.Zaten param olsa 1/3 adli para cezasını yatırır bu kabustan çıkarım.Ama yok işte.Eşin dostun akranbanın yanına sığınmışız hepimiz.Sinekte yağ çıkarmaya uğraşıyorlar.Yazık:(

 195. 24/03/2010, 20:45

  >191 cwp lütfen arkdaşlar ticareti usulsüz terkten şuan ceazsı olan var mı arkdaşlar?

 196. 24/03/2010, 20:50

  >Sayın OCEON BLUE 184-185 teki yorumlarınıza tamamen katılıyorum,yazdığınız yazıda belden aşağı denebilecek herhangi bir şey yok sadece bazı arkadaşlar söyledikleriniz doğru olduğu halde kabullenmek istemiyorlar.

 197. 24/03/2010, 21:19

  >EzgiTicareti terk olayında Yargıtay Şirket temsilcilerine/yetkililerine verilen mahkumiyet kararlarını bozuyor, yerel mahkemelerde bu karar uyuyor, bir arkadaşımızın ticareti terkten hakkında kesinleşmiş hapis kararı var, 1 nisandan sonra yani taahhüt olayı bittikten sonra itiraz dilekçesi varecek, ilgili mahkemede şirket yetkililerine verilen cezanın kaldırılacağını yeni uygulamanın bu yönde olduğunu teyit etti. 1 nisanda itiraz dilekçesi verilecek..sonucu burada yazarım..

 198. 24/03/2010, 21:31

  >192 İÇİN CEVAP LÜTFEN

 199. Aa
  24/03/2010, 21:36

  >Ocean 175 te verdiğin ayrıntılı bilgiler için teşekkürler.Zaten bilinen şeylerdi bunlar hatırlattın.Teşekkür ederim.

 200. 24/03/2010, 21:44

  >oceon blueyazddıklarına katılıyorum,ben olsam biraz daha fazlasını yazarım.murat yalçın beyinsanların doğruya doğrudur demesi ne zamandan beri hakaret oldu,söylediklerinde haksızmıdır,çürük raporu almamışmıdır,1995 de belediye başkanı olmadan önce gecekonduda oturan bu zevatların çamlıca sırtlarında 56 adet villası yokmudur her biri 1.250.000 usd.,gemiciği yokmudur 200 adet tır'ı içine alabilen,atasay kuyumculukta çocuklarının %50 hissesi yokmudur,(mücevherlerin KDV.si niçin sıfıra inmiştir.)Remzi gür denilen hırsız,tayibin gizli kasası değilmidir,daha yazacaklarımın haddi var hesabı yok.Türkiyede 6 adet dolar milyarderi varken 35 tane dolar milyarderine bunların zamanın çıkmamışmıdır.müslümanlıktan dem vurup yahudi ve ermenilere hizmet eden ve menfaatim için papaz elbisesi bile giyerim diyen,müslümanlara her türlü ezayı yapan ve insanları sadaka kültürüne mahkum edip rahatlıkla oylarını almanın cambazlığı ve şark kurnazlığı yapan bu kişileri seviyor,bu yönlerini görmüyor veya göremiyor olabilirsin,ancak adam gibi eleştirenlerede saygılı olmalısın,mağdur esnaflar becerisizliklerinden mi,yoksa bu aşağılık siyasilerin ülkeyi batırmalarındanmı mağdur olmuşlardır.KARTAL YENİÇAĞ

 201. 24/03/2010, 21:51

  >TİCARETİ TERKTEN BİZİM ÜÇ AY CEZAMIZ VAR YARGITAYA İTİRAZDA BULUNDUK BEKLİYORUZ YALNIZ DAVA GIYABIMIZDA YÜRÜDÜĞÜ İÇİN HAPİS CEZAMIZ VAR KÖŞEYE SIKIŞTIK YARGITAYDAN BEKLİYORUZ BU MEYANDA YAKALANMASSAK TABİİ.

 202. 24/03/2010, 22:01

  >Sevgili Aa, yanıtın için teşekkürler, işin kötüsü bu gidişle tutuklama çıktıktan sonra işde bulsam nası çalışacamki kaçak durumdayken, bu hapis cezası kalkmazsa, ya cezaevi ya kaçış, başkada bir yol görünmüyor. dediğin gibi çoluk çocuk perişan. allah sonumuzu hayretsin.

 203. 24/03/2010, 22:16

  >sevgili my way sevgili sürücü sevgili Aa teşekkür ederim.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

 204. 24/03/2010, 22:24

  >"OCEON BLUE" kardeş,Aşağıdaki satırlar, bana yazdığınız cevaptan;“…siz galiba akp yanlısınız…”“…ben bu adamdan ve yandaşlarından nefret ediyorum…”“…hertürlü bu şahıs adına çıkan haberleri yayınlamak beni mutlu ediyor…”“…ülkeyi satanlar hakkında ağır yorumlarda yaparım küfürde ederim çünkü bende herkes milli duygular barındırıyorum…"İşte ben de tam bu üslubu yadırgıyorum… Gerçi anlaşılıyor ki kullandığınız bu 'dil' ve üslupta yalnız da değilsiniz; "my way" araya giriyor ve size açık desteğini sunuyor…Ben yine bu vaziyette bir terslik, uygunsuzluk gözlemliyorum; hadi aksi bir durum diyelim buna, zira; bir yanda "OCEON BLUE", "my way" ve fakat diğer yandan (sizin kabulünüzle küfürbaz) "ULUSAL HASSASİYETLER" pek mütenasip olmuyor…1 Nisan'dan sonra sizinle çok işimiz olacağa benziyor…Yine de bizler "çile ve kader arkadaşlarıyız", ve bizlerin bunu korumak zorunda olmak gibi bir adamlağımız olmalı…Not: Hukuk mücadelesimizde benim ne kadar uğraş verdiğimi, sizin hapiste yatmış olmanızla mukayese ederek değerlendirmek benim için yakışıksız bir durumdur…

 205. 24/03/2010, 22:28

  >201 deki yazının devamı56 villa değil 5 adet villa olacakyanlış yazı düzeltilirKartal yeniçağ

 206. Aa
  24/03/2010, 22:31

  >Biraz önce yorumumda yazdım yarım saat geçmedi borç intiharı buyrun okuyun.http://haber.mynet.com/detay/yasam/ayrilik-ve-borc-intihara-surukledi/502082Bursa'nın Gemlik ilçesinde, eşinden ayrı yaşadığı ve borcu olduğu öğrenilen bir kişi intihar etti.Güncelleme:24 Mart 2010 16:38 Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan 33 yaşındaki İsmail Kaya, ayrılık ve maddi sıkıntı yüzünden girdiği bunalım neticesinde Yalova yolu üzerinde bir ağaca bağladığı iple kendini astı. Zeytinlik bekçisi, sabah saatlerinde Kaya'nın ağaca asılı cesedini görerek polise haber verdi. Kaya'nın cebinden borçlarının olduğu liste ile boşanma celp kağıdı çıktı. Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 207. 24/03/2010, 22:34

  >arkadaşlar iyi akşamlar vekaleten çekten uyarlamamı acm kabul etmedi ağır cezaya itiraz ettik o da kabul etmedi şimdi taahüt vereceğiz ben bu hukuk bu kanunlar bu ülkede nasıl işler anlamadım bu iş resmen yeşil ışıkta geçen sürücüye kırmızı ışıkta geçmiş gibi cezaya maruz kalmasına benziyor,avukatım hepten kör cahil ver eline çeki senedi bol bol haciz yapsınlar en iyi bildikleri iş bu tartıştığın zaman mangalda kül bırakmazlar Atatürkten daha fazla Atatürkçüdürler,halkçıyız derler,ama böyle fefkalade bir ortamda ülke bazında ticari felaket yaşanırken en başta onlar katliama katılıyor,biz onlar için boğazdan geçen palamut sürüsünden farkımız yok. değerli dostlarım benim türümde başı ağrımış tecrübe yaşamış arkadaş varsa lütfen bilgi versin yapılcak bir şey varsa yapayım.her kese saygılar ALLAH"CC" Hepimizin yardımcısı olsun.

 208. 24/03/2010, 22:36

  >SEVGİLİ MURAT YALÇIN SENİN GÖRÜŞÜN SİTENİN BİR AYRICALIĞI OLSUN SEVİYELİ OLSUN DEMEK İSTİYORSAN HAKLISIN UYARABİLİRSİN MEMNUN OLURUM HERKES GİBİ İNAN BANA EVDEKİ AMPÜLLERİ SÖKTÜM HEPSİNİ TASARRUFLU AMPÜL İLE DEĞİŞTİRDİM STV,KANAL7 VS BİR KAÇ KANALI DAHA SİLDİM BU KADAR GICIK ALIYORUM.BU KADAR NEFRET EDİYORUM BİR ŞEYLER GÖRDÜĞÜM ZAMAN BENİM GİBİ GICIK ALANLARDA OKUSUN DİYE YAZIYORUM BULUYORUM EKLİYORUM SİNİRLENDİĞİMDE'DE AĞZIMA GELENİ SAYIYORUM VE SAYMAYA DEVAM EDECEĞİM.HE EĞER AKP YANLISI İSENİZ ONA DİYECEK BİRŞEYİM YOK.BEN'DE HERKES GİBİ İŞİN SON SEVİYESİNDEYİM NE ZAMAN EVDEN ALACAKLAR DİYE BEKLİYORUM EŞİMİN,OĞLUMUN YÜZÜNE BAKAMIYORUM BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLERİN TAAAAA A.Q DAHA NE DEMEMİ İSTİYORSUN BUNLARA KÜFÜR EDİLMEZDE NE EDİLİR GENE DELİRDİM ALLAH RIZASI İÇİN ŞU MUHABBETİ KESELİM GÜNAHA GİRİYORUM SÖVMEKTEN.

 209. 24/03/2010, 22:38

  >sayın kartal yeniçağ sevgili my'way'inde dediği gibi yazacak çok şey varda insan yazmaktan yoruluyor……… …..başta soyadı iyimaya olanların ÇEKTEN GİRECEZ BİRDE HAKERATTAN GİRERİZ.

 210. Aa
  24/03/2010, 22:41

  >Durumuzu anlatabilecek daha güzel bir haber olabilirmi.Buyrun okuyun bakalım.http://haber.mynet.com/detay/yasam/alacagini-tahsil-edemedi-catiya-cikti/502108Alacağını tahsil edemedi çatıya çıktıKağıthane'de bir lisenin çatısına çıkan Salim Pala isimli şahıs, kendisiyle iş yapan kişilerden alacağını tahsil edemediğini ve silahla tehdit edildiğini öne sürerek intihar etmek istedi.Güncelleme:24 Mart 2010 18:23 Şahıs, uzun süren çabaların ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Kağıthane Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde yaşandı.Alınan bilgiye göre bir müteahhitlik şirketinin sahibi Salim Pala, Dünya Bankası'ndan alınan fonlarla okulların güçlendirme çalışmalarını yapan bir firmanın açtığı ihale sonucu 9 okulun güçlendirme çalışmalarını yaptı. İddiaya göre, güçlendirme çalışmaları sonucu firmadan 800 bin TL alacağı doğan Pala, parasını isteyince firma sahibi tarafından, "Para istemeyin sizi öldürürüm" diye tehdit edildi.Silahlı tehdit sonrası ne yapacağını bilemeyen Pala, son çare olarak Kağıthane Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Pala, okulun dağıldığı saatte çatıya çıkarken bazı öğrenciler de intihar girişimini izledi. Olayı haber alan Salim Pala'nın borçlu olduğu kişiler de ellerindeki karşılıksız çeklerle birlikte okulun önüne geldi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Salim Pala'yı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ancak intihar etmek isteyen Pala, tüm çabalara rağmen inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine araya giren gazeteciler, "Gel derdini bize anlat" diyerek şahsı ikna etmeyi başardı.Gözaltına alınmamak şartıyla aşağı inmeyi kabul eden Pala, aşağı indiğinde polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine sinirlenen Pala, gazetecilere derdini anlatmaya başladı. Pala, "Bana 800 bin lira vereceklerdi ama silahla tehdit ettiler. Parayı bana vermediler. Ben de tek çare olarak çatıya çıktım" dedi.Polis ekipleri daha sonra ifadesine başvurmak üzere şahsı Çağlayan Karakolu'na götürdü

 211. Aa
  24/03/2010, 22:50

  >http://haber.mynet.com/detay/yasam/7-katli-binanin-catisindan-saatlerce-sarkti/502096Alın bir haber daha.Hepsi taze günlük intihar veya intihara teşebbüs haberi.7 katlı binanın çatısından saatlerce sarktıKocaeli'nde çatıya çıkarak intihara teşebbüs eden genç, başkan yardımcısından iş sözü alınca bayıldı.Güncelleme:24 Mart 2010 17:09 KOCAELİ (İHA) – Kartepe'ye bağlı Köseköy beldesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Tevfik K. (28), içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı Alemdar Caddesi'nde bulunan özel bir yurdun çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Saatlerce çatıda bekleyen Tevfik K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere iş istediğini belirterek Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun gelmesini talep etti. Zaman zaman sinir krizi geçirerek çatının beton zeminine başını vuran şahsı olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker ikna etti.Şeker ile birlikte binadan inen şahıs, başkan vekilinin elini öpüp iş sözü aldıktan sonra sara nöbeti geçirerek bayıldı. İşsiz genç, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlyas Şeker, şahsın ailevi problemlerinden dolayı intihara teşebbüs ettiğini, kendisine gerekli yardımı yapacaklarını belirtti.

 212. 24/03/2010, 22:52

  >doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar mış KOVSUNLAR hiç önemli değil memlekette köy çok ama o köyler bizim olduğu sürece güzel böyle gelmiş böyle geçer dersek olmaz her kes bildiğini yazacak ki her kesin her şeyden haberi olacak yoksa ne köy kalır ne kasaba sucuk işnden sonra bu işide öğrendik her şeyin hayırlısı ne diyelim.saygılar

 213. 24/03/2010, 22:56

  >DAHA ÖNCEDE YAZDIĞIM GİBİ İCRA İFLAS KANUNUNUN 333A VE 337A MADDELERİNDEN VERİLEN HAPİS CEZALARI TAZZİK VEYA DİSİPLİN HAPSİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI İÇİN ERTELEME VEYA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA TABİDİR. KALDIKİ BU TÜR DAVALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BERAAT İLE SONUÇLANDIĞI İÇİN ALACAKLI AVUKATLARI ARTIK BU DAVALARLA BİLE UĞRAŞMAMAKTADIRLAR. SİTEDE BU TİCARETİ TERK 333A VEYA 337A MADDELERİNDEN HAPİS CEZASI ALDIĞINI SÖYLEYEN ARKADAŞLARDAN KARAR METİNLERİNİ YAYINLAMALARINI RİCA EDİYORUM.

 214. 24/03/2010, 23:35

  >syn cüneyit by iyi akşamlar size bir sorum olucak cvplarsanız sevinirim benim çekten dolayı 4senedir süren mahkemem var gitmemiştim şimdi 04042010 tarihine bırakmışlar sonuçlanmamış ben bn mahkeme sonuçlanmadan taahhüt versem birsene sonrada temmize versem daha çok zaman kazanmış olurmuyum yoksa zararımamı olur sizce neyapmalıyım cevaplarsanız sevinirim saygılarımla

 215. 24/03/2010, 23:59

  >SAYIN TAŞÇI SAYIN BLUE ÇEKTEN MAĞDURİYET BİR ŞEKİLDE ATLATILIYOR EN KÖTÜSÜ İÇERDE YATIP ÇIKIYORSUN( İÇERDE 5 YIL SİYASETTEN YATMIŞ BİRİSİ OLARAK YAZIYORUM)AMAMEMLEKETTEN MAHRUM OLMANIN HİÇ BİR ÇÖZÜMÜOLAMAZ MEMLEKET GİTTİMİBİR DAHA ZOR ELE GEÇER.BU MEMLEKET 7 YILDIR İKTİDARDA OLAN BİR SİYASİ PRTİNİN NASIL MAĞDUR EDİLDİĞİNİN HİKAYESİNİ EN AZ 50 YIL YAZIP OKUYACAK.BENİM İŞÇİYE KÖYLÜYE HALKA DÜŞMAN OLAN HİÇ BİR PRTİYE SAYGIM YOKTUR OLAMAZ ONU KÖRÜ KÖRÜNE SAVUNAN İNSANLARADA!!İNSANLAR HATA YAPIP DÜZELTİRLER AMA HATAYI 8 YIL SAVUNURLARSA ONA TAŞ KAFALI DENİR.BENİ SENİ MAĞDUR EDEN EMPERYALZMİN TÜRKİYEDEKİ ADAMLARINI LÜTFEN KİMSE SAVUNMAYA KALKMASIN BUNU KİBARCA YAPSANIZ KABACADA YAPSANIZ FARKETMİYOR HATTA EFENDİ VE KİBAR ROLÜNE BÜRÜNENLER DAHA TEHLİKELİ OLUYOR!!!

 216. 25/03/2010, 00:03

  >ARKADAŞLAR BİRDE TERBİYE VE GÖRGÜ SINRLARINI GEÇMEDEN SİYASET YAPMANIN HİÇ BİR ZARARI YOK AKSİNE YAPMAMANIN ZARARI VAR 1980DEN BERİ TÜRKİYEDE SİYASET YASAKTI VE MAALESEF ÜLKE BUNLARA KALDI LÜTFEN DOYA DOYA SİYASET YAPIN!!!

 217. 25/03/2010, 00:20

  >syn cüneyit by iyi akşamlar size bir sorum olucak cvplarsanız sevinirim benim çekten dolayı 4senedir süren mahkemem var gitmemiştim şimdi 04042010 tarihine bırakmışlar sonuçlanmamış ben bn mahkeme sonuçlanmadan taahhüt versem birsene sonrada temmize versem daha çok zaman kazanmış olurmuyum yoksa zararımamı olur sizce neyapmalıyım cevaplarsanız sevinirim saygılarımla

 218. 25/03/2010, 00:22

  >ELİF SUCUĞUYLA İLGİLİ VE TAYYİP BEYİN TERCÜMAN GAZETESİNDE ÇIKAN HABERLE İLGİLİ HABER YAZAN ARKADAŞ BİZİMLE BURADA PAYLAŞACAĞIN BAŞKA DETAYLARI PAYLAŞIRSAN SEVİNİRİZ ANLAŞILAN SİZDEKİ BİLGİLER ÇOK ÖZEL.ÖRNEĞİN BU DAVANIN MAHKEME SONUCU VARMI VS VS…

 219. 25/03/2010, 00:40

  >2011 YILINDA TAKSİM MEYDANINDA,TOPLU TESLİM OLMAYI ÖNEREN ARKADAŞIM,ÖNERİ ÇOK ORİJİNAL VE GÜZEL TAKİP EDİYORSAN TOPLU TESLİM EYLEMİNİ BEN DE 2-3 GÜNDÜR ÖNERİYORUM.AMA TAKSİM AKLIMA GELMEMİŞTİ HALBUKİ TOPLU KATLİAM BANA BUNU ÇAĞRIŞTIRABİLİRDİ NEYSE EYLEMİ DESTEKLİYORUM VE AKILLICA BULUYORUM EMİN OL DÜNYA TARİHİNİN EN ETKİLİ EYLEMİ OLACAKTIR DAHA 1 SENEMİZ VAR.ÇOK ÖNERİ VE DESTEK GELE CEKTİR SANIRIM EYLEMİN TARİHİ SEÇİMDEN ÖNCEYE GELİYOR BAKALIM YAŞAYIP GÖRECEĞİZ ÇEK TEN CEZA VEREN TEK ÜLKE OLMAK NELER YAŞATACAKMIŞ BİZE VE ONLARA!!!KUZULR İYİMAYALAR KURTLAR TARİH KİMLERİ UĞURLAMADIKİ!!!!BİR ZAMANLR DÜNYANIN YARISI İSKENDERİNDİ,BİR ZAMANLAR ATİLLANINDI,FATİHİNDİ,ŞİMDİ TAYYİBİN,BURAĞIN.AMA BU ÜLKEDE MANİSA TARZANI VE DİYOJENDE YAŞADI.AMA ONLARIN TESTİSLERİ SAĞLAMDI!!!!FIÇIDA YAŞASADA BİR İMPARATORA KAFA TUTAN TESTİSLİ ADAMDI.GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEM DEDİ!!

 220. 25/03/2010, 00:43

  >İkametgahlarını değiştiren vatandaşların, 20 iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak, yeni adreslerini kayıt ettirmesi gerekiyor. Zamanında adres kaydı yaptırmayanlara 329 lira, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 660 lira para cezası uygulanıyor. İkametgahlarını değiştiren vatandaşlar, 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni adreslerini kaydettirmezlerse 329 lira para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Ayrıca, çocuğunu istediği okula kaydettirmek veya icradan kurtulmak gibi gerekçelerle gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 660 lira para cezası veriliyor. zeynep yorum sizin

 221. 25/03/2010, 00:44

  >HARİKA SİZ UYUYUN BEN SİTEYİ ELE GEÇİRDİM SAĞOL ARKADAŞIM BELLİKİ RTÜK Ü SENDE SEVMİYORSUN! BENİ YASAKLAMIYORSUN. SÖZ TANIŞINCA SANA KAHVE ISMARLIYACAĞIM HEMDE TÜRK KAHVESİ!!!!

 222. 25/03/2010, 00:46

  >MURAT YALÇIN AMCACIGIM, BU SAATE KADAR SABRETTİM, YAZMADIM, SİZİN AKP SAMSUN KURUCULARINDAN OLDUGUNUZU BİLİYORUZ. AMA YETER, ÇİRKİNLEŞİYORSUNUZ, SİZİ SADECE DEGER VERDİĞİM İNSAN OLAN CÜNEYT BEYİN BENİ İKAZ ETMESİ NEDENİ İLE CEVAPLAMAYACAGIM. AMA DİKKATLİ OLUN SABIR TAŞI PATLAMAK ÜZERE. BURDA LÜTFEN AKP SAVUNMAYIN, BURADA HER TÜRLÜ FİKİR BANA UYAR LAKİN AKP VE YALAKALARI ASLA BU BÖYLE BİLİNE

 223. 25/03/2010, 00:54

  >Yok ya yorum yapmadan duramayacağım ne güzel değil mi devlet kendine bir gelir kapısı daha buldu nasıl olsa icradan kaçan en az 15 milyon insan var 9 900 000 000 tl eder önce insanları icralık hale düşür sonra ve soy güzel taktik ne diyim allah hidayet versin.Bu ne vijdan,bu ne insaf yazıklar olsun ödediğim her kuruş vergi zehir zıkkım olsun inşallah.

 224. 25/03/2010, 00:57

  >SN. OCEON BLUE, SENİN İSMİN BU DEĞİL HERALDE. NİYE RUMUZ KULLANILIYOR ANLAMIYORUM.MESELA OKAN OLSA NE OLUR ?..İSYANIN BİZİM İSYANIMIZ.HER NE KADAR ELEŞTİREN ARKADAŞLAR OLSADA,BENCE HABER DOĞRUYSA ki .. Doğru. BUNU PAYLAŞMAK GÜZEL. BENCE BU TÜR PAYLAŞIMLAR DOĞRU.BİLMEYEN BİLSİN.BİZİ BU DURUMA DÜŞÜRENLERE LANET OLSUN. AYHAN.

 225. 25/03/2010, 01:04

  >Sayın 18 , bırakın mahkeme sonuçlansın.Ceza bile çıksa temyize gitmesi gelmesi 3 sene.Ayrıca tebligatlar tarafınıza yapılmadığından dolayı da ayrıca daha sonra uyarlama davası açabilirsiniz.Mahkeme sonucu belli değil.Belkide tekrar 5-6 ay kadar ileriye atılacak.Yeni yasaya göre gıyapta karar alamayacakları için büyük ihtimalle dava 9 yada 10 . aya ertelenecektir.Taahhüt vermeye ne gerek var.

 226. 25/03/2010, 01:09

  >AKP Mİ?HANİ ŞU 80 YILLIK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ONLAR İKTİDARA GELENE KADAR 180 MİLYAR DOLAR OLAN BORCUNU 7 SENEDE 280 MİLYAR DOLARA ÇIKARAN,AÇLIK SINIRINI 2800 TL AÇILAYIP HALKINI 600 TL ASKERİ ÜCRETE VE EMEKLİ MAAŞINA MUHTAÇ EDEN AKP Mİ? KENDİLERİ 7 SENEDE TÜRKİYENİN SAYILI ZENGİNLERİ VE İŞ ADAMLARI OLURKEN,ESNAFI BİTİRİP YOK EDEN SONRADA HAPSE SOKAN AKP Mİ? YANDAŞLARINA TRİLYONLARCA KREDİ SAĞLARKEN KOSGEB DEN ESNAFA 20 000 LİRALIK KREDİYİ DAĞITIYORUZ DİYİP 100 BAŞVURAN FİRMADAN SADECE 15 FİRMAYA VEREN AKP Mİ? İNSANLARIMIZI SADAKA HALKINA ÇEVİREN ONLARIN YOKSULLUKLARINI KULLANARAK OY LARINI SATIN ALMAYA ÇALIŞAN AKP Mİ? KENDİLERİNE KARŞI GELEN HERKESİ ERGENEKONDAN İÇERİ ALAN ,ESNAFINI FİNANS KURULUŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKEN AKP Mİ? YOK CANIIIM BURDA SAVUNULAN O DEĞİLDİR İNANMAM!!ZEYNEP

 227. 25/03/2010, 01:11

  >EN İYİ ELEŞTİRİ SAKİN VE ÖFKESİZ OLANIDIR.EN İYİ ELEŞTİRİ AKILCI VE İLMİ OLANDIR.EN İYİ ELEŞTİRİ BALDAN TATLI OLANIDIR ELEŞTİRMEK AKIL İŞİDİR ELEŞTİRMEK KARŞI TARAFI ALT ETMEK ALTA DÜŞÜRMEK DEĞİL ONA YANLIŞI NI GÖSTERMEKTİR ELEŞTİRMEK BİLGİNİ KARŞIDAKİ İLE PAYLAŞMAKTIR BİLGİSİ OLMADYAN LÜTFE ELEŞTİRMEYE KALKMASIN SONRA GEREKSİZ SERTLEŞME VE POLEMİK OLUYOR SİTEDE OKUYAN HERKES BİLGİLENECEKSE ELEŞTİRİNİN FAYDASI OLUR ÖFKE K Ö T Ü D R!!!

 228. 25/03/2010, 01:13

  >BENİM UYKU SAATİM GELDİ HRKESE İYİ GECELER

 229. 25/03/2010, 01:30

  >B.A etkinlik. uyku saatin geldiyse yatarsın yazmana gerek yok. Burası Okey sitesi değil. AYHAN

 230. 25/03/2010, 01:33

  >BİR EKLEMEDE BEN YAPATIMŞİMDİ BU 5941 SAYILI YASAYI YAPAN PARTİ AKPVE ŞU ANDA DEVLETİ ONLAR YÖNETİYOR. BÜTÜN UĞRAŞLARA RAĞMEN SERMAYENİN BASKISINA BOYUN EĞEREK ADLİ PARA CEZASINA DEVAM DEDİLER.HEMDE VERDİKLERİ SÖZLERE RAĞMEN,HEMDE BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE,HUKUKSUZLUK OLDUĞUNU BİLE BİLE,VİCDANSIZLIK OLDUĞUNU BİLE BİLE,BİZ NERDEN MEDET UMUYORUZYARGITAY DAN DEDİK OLMADIŞİMDİANAYASA MAHKEMESİNDEN BEKLİYORUZGÜNDEMDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VAR. 3 MADDEYİ ÇIKARIRSANIZ GERİSİ NEYE HİZMET EDİYOR.ELLERİNDE OLMAYAN 3 ÖNEMLİ NOKTA1. ANAYASA MAHKEMESİ, ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR2. HSYK ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR3. PARTİ KAPATMAYI İMKANSIZLAŞTIRIP YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINI BY PASS EDECEKLER ŞİMDİ BUNLARI YAPARLARSA BU ÜLKEDE BİZİM GİBİ MAĞDURUZ DİYEN İNSANLARIN SIĞINACAĞI NERESİ KALACAK.HERKES YORUMLASINAMA ÖNCE SEN YORUMLA MURAT YALÇIN FİKRİNİ MERAK EDİYORUM.

 231. 25/03/2010, 08:02

  >BU ARKADAŞ SAMSUN AKP KURUCUSUMU BENİM BABAM'DA AKP İL MECLİS ÜYESİ BEN BABAMA BİLE KAFA TUTUYORUM LAF SÖYLÜYORUM SIRF AKP'Lİ DİYE ALTI AYDA BİR GÖRÜŞÜYORUZ.BURADA NE GEZİYOR MADEM ÇEK MAĞDURU AKP'Yİ NEDEN SAVUNUYOR MADEM AKP'Cİ BURADA NE İŞİ VAR.HEM ÇEK MAĞDURU HEMDE AKP'YE LAF ETTİRMİYOR BU NASIL BİR ÇELİŞKİ.ŞAYET BU ARKADAŞ HEM AKP'Lİ HEMDE ÇEK MAĞDURU İSE DEMEKKİ DÜRÜST BİRİSİ YOLUNU BULAMAMIŞ PARTİ VASITASIYLA.AMA HALEN NEDEN SAVUNUYOR ANLAMIYORUM

 232. 25/03/2010, 11:09

  >SN 8Vekaleten imza derken, şirketle ortaklığınız veya şirket müdürümüydünüz? Detay vermeniz mümkün mü?Çünkü ben ortak ve müdür değildim, sadece vekaleten imza vardı ve davam düşürüldü.Selamlar

 233. 25/03/2010, 11:12

  >8'e cevapAğır Cezanın vermiş olduğu kararlar da itiraza açıktır.Avukatına söyle,taahhütünü verdikten sonra Kanun Yararına Bozma talep etsin.Bu itiraz neticesinde vekaleten yazılan çekten beraat gelecektir.Serdar.

 234. 25/03/2010, 11:12

  >sn 8Sizin durumunuzda yargıtay temyiz hakkı varmı? Yoksa ne olacak?

 235. Aa
  25/03/2010, 11:21

  >akepenin savunulacak yeri mi kalmışki akepe diyen var hala.

 236. Aa
  25/03/2010, 11:46

  >Umre'ye giderken viskiyle yakalandıUmre'ye giden Kayserili işadamı Nurettin Öztürk, Suudi Arabistan'a indiğinde valizinde viskiyle yakalandı. Öztürk şeriat yasalarına göre yargılanacak.Güncelleme:25 Mart 2010 09:58 http://haber.mynet.com/detay/dunya/umreye-giderken-viskiyle-yakalandi/502128

 237. 25/03/2010, 11:55

  >ARKADAŞLAR ; 3167 VE 5941’İ İCAT EDEN HÜKÜMET OCAKLARIMIZI SÖNDÜREN VAMPİRLERİ KORUYOR.GAZETE HABERİDİR.TEFECİLİK-PATLADI !İşte Emniyet'in raporu: Son üç yıla bakıldığı zaman, tefecilik olay ve şüpheli sayılarında artış olduğu görülmektedir. Özellikle 2009 yılında tefecilik olayları ikiye katlandı. Tefeciler yeni yöntemler buldu EKONOMİK kriz, tefeciliği patlattı. Üstelik bu gerçek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi raporuyla tescillendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi tarafından hazırlanan raporda, 'Son üç yıla bakıldığı zaman, tefecilik olay ve şüpheli sayılarında artış olduğu görülmektedir. Özellikle 2009 yılındaki olay sayısının bir önceki yıla oranla ciddi bir artış gösterdiği ve tefeciliğe karışan şahıs sayısının da buna paralel arttığı görülmüştür' denildi. Tefecilik suçunun, nakit para ihtiyacı, borcu borçla kapama, ekonomik krizler, fiyatlardaki dalgalanmalar ve bilgisizlik gibi nedenlere dayandığı vurgulanan raporda, son zamanlarda suçun işlenme şekli ile ilgili yeni yöntemlerin de ortaya çıktığı vurgulandı. Raporda, bu yöntemlerden biri şöyle açıklandı: Elini veren, kolunu kaptırıyor'Özellikle bankalara borcu olan veya nakit paraya ihtiyacı olan şahıslar kuyumcu, kontörcü, oto galerici, emlak ofisleri ile beyaz eşya satıcıları gibi nakit para sağlayan işyerlerine başvurduğunda, işyeri sahipleri banka faizlerinin çok üzerinde, yüzde 15-20 gibi faiz oranları ile nakit para vermektedirler. Bu para verme işleminin yasal zemine oturtulması için işyeri sahipleri alışveriş yapılmış gibi sahte fatura düzenlemek suretiyle fatura miktarı kadar tutarı tüketicinin kredi kartından taksitler halinde çekmektedir. İşyeri sahiplerince çekilen bu tutarın üzerinden değişen oranlarda peşin komisyon alınarak geri kalan tutarın da tüketiciye nakit olarak ödendiği, bazı hallerde tefecilerin kendilerinden borç alan şahısların kredi kartlarına el koydukları ve istedikleri zaman bu kartlardan para çektikleri görülmektedir. Böylece işyeri sahipleri hem kendilerini garanti altına almakta hem de yüzde 15-20'lik tefeci faizi uygulamaktadırlar.''Suç örgütlerinin kazanç kapısı'Özellikle 2009 yılında tefecilik suçlarında dikkate değer bir artış gözlendiği belirtilen raporda, 'Ticaretle uğraşan bazı vatandaşlarımızın ödeme güçlüğü çektikleri, banka çeklerinin geri döndüğü bunun sonucu olarak iflas eden firmaların çalışanlarını işten çıkardıkları görülmektedir. Buna paralel olarak kredi ve finans kurumlarının kredi verirken seçici ve titiz davranarak riskli kredi vermedikleri, kredi alamayan, kredi kartı harcamaları artan, acil para ihtiyacına gereksinim duyan ve ödeme yapmakta sıkıntı çeken kimselerin acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yasal faizlerin çok üstünde bir miktarla tefecilerden ödünç para almak durumunda kaldıkları anlaşılmaktadır' ifadeleri kullanıldı. Tehdit, cebir ve şiddet yoluyla toplumu tehdit eden organize suç örgütlerince kazanç kapısı olarak görüldüğü belirtilen tefeciliğin, sosyal sorunları da artıracağı vurgulandı. 'Tefecilerden alınan borçların ödenememesi nedeniyle, aile kurumunun bundan olumsuz etkilendiği, boşanmaların yaşandığı, hatta intiharlara yol açtığı, öte yandan toplumda huzur ve güven ortamını tehdit ettiği gözlemlenmektedir' denilen raporda, tefecilik suçu işleyen faktoring şirketleri ile ikrazatçılar konusunda Hazine Müsteşarlığı ile ortak hareket edildiği de belirtildi.İşte tefecilik suçu rakamlarıYıllar Olay Sayısı Şüpheli2007 183 431 2008 248 548 2009 578 1.371Hakkı KURBAN / ANKARA

 238. Aa
  25/03/2010, 12:06

  >Erdoğan'ın eleştirileri 'çok çirkin'Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek yargıya yönelik yaptığı eleştirilerin de “çok çirkin” bulduğunu dile getirdi.Güncelleme:25 Mart 2010 10:49 ANKA) – Anayasa paketinin onaylanması durumunda, paketin “Anayasa Mahkemesi duvarına çakılacağını” vurgulayan Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek yargıya yönelik yaptığı eleştirilerin de “çok çirkin” bulduğunu dile getirdi.http://haber.mynet.com/detay/guncel/erdoganin-elestirileri-cok-cirkin/502178

 239. 25/03/2010, 12:34

  >CANLILARIN TEPKİLERİ…Canlılar; içinde yaşadıkları doğal çevrenin gelişmelerine ve olaylarına karşı yine yaratılışlarında, 'tabiat'larında bulunduğu şekliyle reaksiyon gösterir, tepkiler verirler…Örneğin yem attığınız güvercinin sizden ürküyor olması onun doğal bir tepkisidir… Yine sevmek için el uzattığımız bir serçenin, ceylanın uçup-kaçmaları da onların tabiatında bulunan tepkilerindendir…Hasılı kuşların, kuzuların bilcümle HAYVANAT ve NEBATATIN tabiatlarında İÇGÜDÜ diyebildiğimiz bir 'hareket güçleri' vardır ve onlar bu ilahi – doğal plan ve program dairesinde sergiledikleri hareket tarzı ve reaksiyonlarıyla yaşarlar… Keza it'in hırlaması, horozların dünyanın her yerinde şafak vakti ötmeleri de bu 'ilahi-tabii' yazılımları gereğidir…Gelelim İNSANLARA… Kur'anı Kerimde Allah(c.c.) şöyle buyurmaktadır; "İnsanı en güzel şekilde, en üstün varlık olarak yarattık, sonra insan yaptıkları ile aşağıların en aşağısına (hayvanlardan dahi aşağı seviyede olan 'esfeli safilin' seviyesine) indi(ya da iner)." Tiyn Suresi.Buradan anlaşılan canlılar içinde bir tek insana verilen bir ‘irade kullanımı’ biçimi vardır… İnsan şayet isterse, bu iradesiyle 'yaratılışındaki güzel kıvamına' rağmen İNSAN TABİATINA aykırı biçimde davranabilir, reaksiyon gösterebilir…Öyle ki; kimi insanlar bu sebepten dolayı bir başkasının varlığına karşı fikir yerine hakaret, teyid yerine töhmet, mülahaza, münazara yerine münakaşa yapmaya yatkındırlar… Kimileri de zihin yormak, fikir ve bilgi üretmek, veri kullanmak yerine daha kestirme yol seçerler; KÜFREDERLER… ….Bu sitelerde çok sayıda yazım yayımlandı… Bu yazıların tek bir satırında ne bir PARTİ övgüsü bulabilirsiniz, ne de SÖVGÜSÜ… Ama zalimler (ki bunlar kimlerse; kimilerine göre hükümet, şu parti, filan, feşmekan bana göre ise GENEL HUKUK DÜZENİMİZ – MÜESSES NİZAM – MUKTEDİRLER – MEŞRU ve HELAL OLMAYAN MÜLK SAHİPLERİ ) hakkında ÇOK AĞIR (ağırlığı hakaret değil – kavramsal) çok yazılar yazdım… Bazı yazılarım bazı arkadaşlarımız tarafından da pek çok makama gönderildi…Ama bazen burada çıkan bir KÜFÜRNAME hakkında ne zaman; "bu dil, bu üslup bizim genel karakterimize, yetişkinliğimize, tecrübemize ve kültürümüze hatta çilemize uygun değil" diye bir yazı yazdımsa; bazıları ortaya çıkıp, araya girip;- Saygısız bir dil ve üslup, çiğ bir haz ve küstahlık içinde (sen meğer şuymuşsun da, buymuşsun da diye başlayan, devamında sabrımı taşırma!!!, bu adam burada ne geziyor!!! Şeklinde ) TÖHMET, HAKARET ve SAYGISIZLIĞA muhatap oldum, oluyorum…Kimileri de aynı kıvamda başka başka LAFLAR ATMAYA bayılıyor…Ama bilmiyorlar ki;Herkese verilecek bir cevap bulunur. Keza;“Benim de herkese verilecek bir cevabım var…Lakin;Bir lafa bakarım, LAF MI diye…Bir de adama bakarım ADAM MI diye..”

 240. 25/03/2010, 12:42

  >ARKADAŞLAR YENİ ANAYASADA BİZE YARAYACAK BİR MADDE VARMI BİLEN VARMI ACABA….ZEKNAZ

 241. 25/03/2010, 13:12

  >selamlar kader arkadaaşlarım benim çekimin birtanesi erken ibraz olmuş istanbul adliyesinde ama dosya düşmemiş bende taahhütte bulundum şimdi itiraz etsem mi neyapsam bilen varsa fikir verebilirmi

 242. 25/03/2010, 13:17

  >Eski anayasada bize yarayan madde varda uygulayanmı var. Bunların amacı baska bilen biliyor. Herkes nasıl bu ülkede daha fazla götürürüm ve kimse bana engel olmaz onun yasasını çıkarıyor. Vatandaş kimsenin umrunda değil bizi bırak TBMM hakimler savcılar yargıtay bile gözden çıkarmış anlayacağın işimiz allaha kaldı. Aydın – İstanbul

 243. 25/03/2010, 13:23

  >cüneyt bey merhababen dosyalarıma taahhütte bulundum ancak bir dosyadan yurt dışı yasağı kondu kıbrısa mutlaka gitmem gerekiyo eğer yakalanma durumum olursa cezamı alırım yoksa sadece cıkışıma engelmi olunur cevap verirseniz cok memnun olurum teşekkürler

 244. 25/03/2010, 13:38

  >MURAT YALÇIN LÜTFEN SİZE DÜN HEP NAZİK BİR USLÜP İLE CEVAPLAR VERDİM ŞAHSINIZA HİÇBİR ŞEKİLDE SATAŞMADIM BENİM DERDİM AKP VE YALAKALARI İLE LÜTFEN BOZDURMAYIN.BİR ADAMA BAKARIM BİR İNSANA BAKARIM FİLAN DİYE BEL ALTINDAN VURMANIZA GEREK YOK LÜTFEN ZİRA BEN ÖZLÜ SÖZ KULLANIP BEL ALTIDAN VURAMAM DİREK SÖYLERİM HUYUM GEREĞİ ARAMAK İSTERSEN NUMARAM 0543 502 0543

 245. 25/03/2010, 13:55

  >arkadaşlar ANTEP den erken ibraz kararı olan var mı

 246. 25/03/2010, 14:28

  >Sevgili "OCEON BLUE"Yazımı sizin başlattığınız polemik üzerine yazdım, fakat yazımda muşahhas olarak size hitap etmedim… Nitekim size katkı! vermek amacıyla bana ataılan LAFLARI okuyasınız diye aşağıya çıkardım…Sizi kırmak asla istemem..İşte o yazılar…23. SAMİ KALMURAT YALÇIN AMCACIGIM, BU SAATE KADAR SABRETTİM, YAZMADIM, SİZİN AKP SAMSUN KURUCULARINDAN OLDUGUNUZU BİLİYORUZ. AMA YETER, ÇİRKİNLEŞİYORSUNUZ(aferin), SİZİ SADECE DEGER VERDİĞİM İNSAN OLAN CÜNEYT BEYİN BENİ İKAZ ETMESİ NEDENİ İLE CEVAPLAMAYACAGIM.(Cüneyt'e borçlandım böylece) AMA DİKKATLİ OLUN SABIR TAŞI PATLAMAK ÜZERE.(Anlaşılan patlaması halinde kapağın altı çok kerih) BURDA LÜTFEN AKP SAVUNMAYIN(uydur ve kendin inan), BURADA HER TÜRLÜ FİKİR BANA UYAR (sana birşey diyen oldu mu, sana göre mi tavır alacağız) LAKİN AKP VE YALAKALARI(bu bana dolaylı bir hakarettir ama kötü söz çıktığı deliğe aittir) ASLA BU BÖYLE BİLİNE (fermanımdır! dememişsiniz)16. B.A ETKİNLİKBUNU KİBARCA YAPSANIZ KABACADA YAPSANIZ FARKETMİYOR HATTA EFENDİ VE KİBAR ROLÜNE BÜRÜNENLER DAHA TEHLİKELİ OLUYOR!!!28. B.A ETKİNLİKSAYGIDEĞER BİR YAZI VE ANLAYIŞ… TEŞEKKÜRLER"OCEON BLUE" BUNLARDA SİZİN YAZILARINIZ 9HE EĞER AKP YANLISI İSENİZ ONA DİYECEK BİRŞEYİM YOK.BEN'DE HERKES GİBİ İŞİN SON SEVİYESİNDEYİM NE ZAMAN EVDEN ALACAKLAR DİYE BEKLİYORUM EŞİMİN,OĞLUMUN YÜZÜNE BAKAMIYORUM BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLERİN TAAAAA A.Q DAHA NE DEMEMİ İSTİYORSUN BUNLARA KÜFÜR EDİLMEZDE NE EDİLİR GENE DELİRDİM ALLAH RIZASI İÇİN ŞU MUHABBETİ KESELİM GÜNAHA GİRİYORUM SÖVMEKTEN32BU ARKADAŞ SAMSUN AKP KURUCUSUMU BENİM BABAM'DA AKP İL MECLİS ÜYESİ BEN BABAMA BİLE KAFA TUTUYORUM LAF SÖYLÜYORUM SIRF AKP'Lİ DİYE ALTI AYDA BİR GÖRÜŞÜYORUZ.BURADA NE GEZİYOR MADEM ÇEK MAĞDURU AKP'Yİ NEDEN SAVUNUYOR MADEM AKP'Cİ BURADA NE İŞİ VAR.HEM ÇEK MAĞDURU HEMDE AKP'YE LAF ETTİRMİYOR BU NASIL BİR ÇELİŞKİ.ŞAYET BU ARKADAŞ HEM AKP'Lİ HEMDE ÇEK MAĞDURU İSE DEMEKKİ DÜRÜST BİRİSİ YOLUNU BULAMAMIŞ PARTİ VASITASIYLA.AMA HALEN NEDEN SAVUNUYOR

 247. 25/03/2010, 14:51

  >cüneyt bey merhaba herkese yardımcı oluyorsunuz allah razı olsunsulh cezadaki cezalara taahhüt yok dediniz.bu cezalara nasıl düşüm yapabilirim yönlendirebilirmisiniz teşekkür ederim

 248. 25/03/2010, 14:56

  >SAYIN MURAT YALÇINLÜTFEN UZATMAYIN BU POLEMİĞİ.ÇÜNKÜ BURADAKİ İNSANLARIN ÇOĞU İKTİDAR PARTİSİNİN ZALİM VE KAYIRMACI TAVRI NEDENİ İLE İŞLERİNİ KAYBETTİ VE BU DURUMA DÜŞTÜLER.O NEDENLE İNSANLARIN DAMARINA BASMAKTAN VAZGEÇMENİZİ RİCA EDİYORUM SİZDEN.TABİKİ SİZDE MAĞDURSUNUZ O YÜZDEN BURDASINIZ DAHA HASSAS OLABİLİRSENİZ BİRLİK OLUP SESİMİZİ DAHA GÜR DUYURABİLİRİZ.SAYGILARIMLA.

 249. Aa
  25/03/2010, 14:57

  >Sayın Murat Yalçın,Mevlana'dan örnekler veriyorsunuz.Yazılarınızda devamlı dini telkinler örneklemeler ön planda.Fakat burası adındanda belli olacağı üzere çek mağdurları sitesi ve konumuz din dersi değil karşılıksız çek denilen musubet.Fakat İllada yazılarınızda din üzerinden örneklemeler yapacağım diyorsanız;Tarikat önder ve liderlerinden değilde,Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in öğretilerinden bir şeyler yazarsanız zevkle okuyabilirim.Sevgilerimle.

 250. 25/03/2010, 15:29

  >bu nasıl bir çelişki anlamadım hakimler infazı durdurmamak için elinden geleni yapıyor 4 kere taahhüt verdim hepside ret gerekçeli kararı veriyolar ona göre düzeltiyorum yine başka bişey bulup yine ret anlamadım gitti bu izmir mahkemelerini yaa.sürede azaldı hakim amcam içeri atmak için elinden geleni yapıyo.aynı taahhütü akhisar a.c.m ne verdim ilkinde kabul oldu izmir a.c.m elinden geleni yapıyo kabul etmemk için.

 251. 25/03/2010, 15:38

  >arkadaşlar sonuçta bi af mutlaka çokacak ama ne zaman?bence ne zamanki bu akp hükümeti tek başına gelemiyeceğini anladığı zaman seçime günler kala mutlaka bi af çıkarıcaklar çünki kendi yedikleri naneleri nasıl temizlerler başka normalde 10 yılda bir indirim vs.çıkmış şimdi çıkartırlarsa olmaz çünki daha 1 sene var seçime ve daha yiyecek çok nane var onlarıda halletsinler ondan sonra kökten bi temizlik sonra yedi sülaleye yeticek kadar para ve saltanat vah türkiyem vah…

 252. 25/03/2010, 15:51

  >hala nasıl savunuyorsunuz anlamadım 2001 türkiyenin dış borcu 148milyar dolar ve elde tüpraş petkim telekom gibi daha sayamadığımız dev yatırımlar var yıl 2010 dış borç bugün itibariyle 298milyar dolar tüpraş gitmiş petkim gitmiş telekom gitmiş santraller gitmiş kısacası türkiyenin 80 yıllık emeği gitmiş hala neyi savunuyosunuz yaaa.2001 yılı forbest dergisinde türkiyeden 6 kişi milyarderler listesinde 2010 yılı türkiyeden 30 kişi listede bu listedekilerin kimin yanlısı olduğuna bi bakın bakalım internetten araştırın çok rahatlıkla bulabileceksiniz.herkeze saygılarımla…

 253. 25/03/2010, 15:53

  >zannedersem artık sulh cezalaRDA DA KARŞ.ÇEK DAVALARINA BAKILIYOR.ÇÜNKÜ BENİM ANKARA 6.SULH CEZADA DAVAM AÇILMIŞ

 254. 25/03/2010, 15:56

  >KARŞILIKSIZ ÇEKLERE SULH CEZALAR BAKIYORMU ARTIK ?

 255. 25/03/2010, 16:05

  >değerli arkadaşlarsiyasette malum bazı kesim,bu kadar olumsuzluğa rağmen savunmaya geçecek,geçtik biz çocuklarımızın geleceği bile ipotek altına alınıyor…ekonomi nüfusun % 80 i için bir hüsran…icralardan insanlar ne yapacağını şaşırmış durumdalar…ve bu sadece çek kullananlar için geçerli değil…toplumun % 50 si icra haciz kıskacında ve bu sürekli katlanıyor…fakat bu siyaseti savunan bir kesim mutlaka olacak…bunları toplumun geneli pek ilgilendirmez…eğer bi isim vermek gerekirse ..PARMAĞI BALA BULAŞANLAR….ÇANAĞA YAKIN OLANLAR…diye özetleyebiliriz…bu kesim şu günlerde ayetlerin arkasına saklanıp konuşacaklar fakat diğer taraftan faiz almaktan geri durmayacaklar…hep vardılar ve hep olacaklar…onun için bu tartışmayı uzatmanın bi anlamı yok…taahhüt için son günler ve buna odaklanmak lazım…süre çok önemli…my way

 256. 25/03/2010, 17:08

  >Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2009/2731 Karar No:2010/1484 Kaynak:ilgli mahkeme İlgili Maddeler:Tebligat Kan. 35 İlgili Kavramlar:Usulsüz tebligat 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 311. maddesi hükmüne göre, eski hale getirme talebiyle birlikte temyiz talebinde de bulunulması halinde inceleme merciinin Yargıtay'ın ilgili dairesi olup, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığın sorgusunda beyan ettiği önceki tebligat adresine tebliğe çıkartıldığı, gerekçeli hükmün sanığın adresi terk ettiğinden merciine iade edildiği, Tebligat tüzüğünün 28. maddesi uyarınca, adres araştırılması yapılmadan bu kez aynı adrese 7201 sayılı T.K.nun 35. maddesine göre tebligat yapılarak hükmün kesinleştirildiği, bu suretle yapılan tebligatın usulsüz olduğu anlaşılmakla…… aynı mahkemenin … karar nolu temyiz talebinin reddine dair kararı kaldırılarak … sayılı hüküm incelenerek gereği düşünüldü.

 257. 25/03/2010, 17:21

  >selam arkadaslar benım çeklerımden bıtanesı gununden once vurulmustu ve ıcraya gelmıstıler yarısını bulup bulusturp ogun ıcın odemıstım gerı kalanı malum odıyemedım yınede karsılıksız cek kasıde etmekten dava acmıslardı ve karara baglandı bereat vermıs hakım karsı taraf baska bısey yapabılırmı kalan kısmı ıcın ıcra devam eder heralde ama hapıs olayı olmaz artık heralde dımı belkı sacma bı soru oldu ama yınede sormak ıstedım

 258. 25/03/2010, 17:30

  >devranvadesinden önce arkası yazdırılan çekle ilgili hukuki işlem yapılamaz..icra hukuki bir konudur..Yasayı oku ne demek istediğimi anlarsın;)icra davasına itiraz et, vadesinden önce arkası yazıldı ve o çekle de hukuki işlem başlatıldı, o adamın elindeki çek denen evrağın hiç bir hükmü geçerliliği yoktur de, bak bakalım icra davası nasıl düşüyor..

 259. 25/03/2010, 17:47

  >değerli arkadaşlarbakırköy de bulunan bir dosya kayboldu haberini almıştım SN AVK.SİBEL HANIM ı aradım…sağolsun ilgilendi ve hemen sonucunu aldım…azevvel aldığım habere göre infaz durdurulmuş…kendisine özverili çalışmasından dolayı tekrar teşekkür ederim…my way

 260. 25/03/2010, 17:54

  >Arkadaşalar bence burda sadece çek değil kimi zaman iktidar ve muhalefette konuşulmalı ama bu çok da uzatılmadan tadın da kalmalı.Tartışanlardan bir taraf susmayı tercih etmeli ve susurakda tartışmada yenik olduğunuda düşünmemeli.Saygılarımla

 261. 25/03/2010, 18:44

  >58'e cevap verdıgınız için cok tesekkurler

 262. 25/03/2010, 19:18

  >Kıymetli arkadaşlar,Bizim sorunumuzu, son günlerde tartışılan "Yasama, yürütme, yargı" üçgeninde çözebilecek olanı, kuşkusuz ki, yasama dır. Yasayı yapacak, yargı bu yasaya göre karar verecek.. yürütme ise bizleri kaçak, suçlu, ya da infaz işlemlerine tabi tutmayacak..Şimdi önemli olan dini açıklamalar mı? Bir siyasi parti taraftarı olup olmamak mı? ya da kendini yasama ve halkın kendisi olarak gören hangi siyasi parti, insanlığa aykırı, çok konuşulan avrupa birliği normlarında olmayan "Borca hapis" cezasını kaldırabilecek durumdadır?Cevap vermek isteyen varsa bekliyorum..

 263. 25/03/2010, 20:00

  >arkadaşlar benim sorum:Verilen taahütlerin yerine getirilmediğinde alacaklının şikayetiyle tekrar infaza devam edilmesi için tekrardan dosya üzerinden mahkemenin vereceği karar itiraza mı taabi yoksa temyiz edilebilecek mi?(yaşar)

 264. Aa
  25/03/2010, 20:25

  >63 te yazan arkadaşım,5941 sayılı yasayı kim yaptıda yargıya yolladı,yargı bu yasanın içinden çıkabiliyormu yoksa bu sitedeki bazı arkadaşlarımızın başına gelen kafasına göre takılan mahkemeleri hiçmi okumadınız.Yürütme derseniz malum bizleri süper mario olarak görüp bonus peşinde.Son sorunuz(kendini yasama ve halkın kendisi olarak gören hangi siyasi parti, insanlığa aykırı, çok konuşulan avrupa birliği normlarında olmayan "Borca hapis" cezasını kaldırabilecek durumdadır?) Cevabımı veriyorum;AKEPE AKEPE AKEPEEEEEEEEE.

 265. 25/03/2010, 20:45

  >63,AKP nin bu durumda olmadığı kesin.MHP bu konuda ne suya dokundu nede sabunaBu yasaya ve hapse tek karşı çıkan ve bu yasayı Anayasa Mahkemesine götüren CHP oldu.benim bakış açımla görünen tek umut budur

 266. 25/03/2010, 20:57

  >65 de yazan arkadaşım,doğru cevabı verdiniz. Şimdi sıra başka bir soruya geldi.. Sakın yanlış anlamayın soru sorarak kimseyi imtihan etme hakkına sahip değilim.. Sadece doğruyu bulabilmek adına sizlerden yardım alıyorum..Evet yasama yetkisi elinde bulunan partinin bu yetkisini kullanmaz sa eleştirilmesi kimi rahatsız eder ki?Bu çok doğal bir durum.. Tabıi saygı kuralları ve blog da "yorum gönder" başlığı altında 2. maddede yer alan "Lütfen ahlaki değerlerde yazılar kullanınız" uyarısını dikkate alarak her türlü eleştiri yapılmalı ve yapana da mani olunmamalıdır.

 267. 25/03/2010, 21:01

  >bugün bi hakimle konustum yargıtaydan yani temyizden gelen dosyaların hepsinin bozulup geri gelecegi garantisi yok ceza onaylanıp da geri gelebilir bunun için herkesin taahhütname vermesini tavsiye ediyorum. eger taahhüt verdiğinizde gelecek faizi düşünüyorsanız taahhüt vermesenizde faiz işliyor çok farketmeyecek

 268. 25/03/2010, 21:12

  >arkadaşlar bugün perşembe anayasa mahkemesinden bir haber var mı yorumlarda bu konuya hiç değinilmemiş (A.H.T.)

 269. 25/03/2010, 21:40

  >ÇOCUKLARINDAN AYRI, ACI ÇEKEN BİR BABA OLARAK ENE ESNAF EL İNSAF”TAN AYNI ACIYI PAYLAŞAN TÜM BABALAR İÇİN… Ey Devlet Büyükleri!!! Gücünü, Yüce Milletimden aldığını unuttuysan eğer!!! Yakala Beni At İçeriye, Gene de Taahhütname Vermeyeceğim sana , Bu göstermelik yasaya boyun eğmeyeceğim, Benim de hakkımı savunsan , Rahat bıraksan zaten ödeyeceğim borcumu, Bana geceler boyu acı çektiren devlet, At beni içeriye ne fark eder ki, İçim ,içeride zaten !!! İçeride daha çok yazacağım ey devlet Yöneticileri, Susturamayacaksın ki beni, Kalem bulmazsam , Beynime yazacağım, Ezberleyeceğim gerekirse yazacaklarımı, İçeriden çıkınca yazıya dökeceğim, Ne yapacaksın ki O Zaman , Zaten hepsi beynimde değil mi ki ey devlet, Ta ki EVRENSEL İNSAN HAKLARIMIZA KAVUSMAK ICIN,Çocuklarım İçin, Benden sonraki nesiller için, Benliğimi kaybetmemek için sonuna kadar yazacağım… Yüce Milletim sana bu gücü , Acı çektir diye vermedi ey devlet büyükleri, Verdi ki Çare Ol, Derman Ol, Çözüm Bul, Hizmetini halka yap diye… Ama tek faydan, içimdeki yazma sevgisini canlandırdın, Şimdi artık yazmaya zamanım da var, Sen Nereye kaçacaksın ey devlet büyükleri…Çocuklarım da bir gün büyüyecek, Bana yaptıklarını öğrenince, Anarşist olursa , suçlusu kim olacak ey devlet büyükleri, Ama olmayacaklar merak etme,Onlar da vatan sevgisi ile büyüyorlar benim gibi, Onları okutmak için babaları yurt dışında kaçak çalışıyor, Tıpkı benim esnaf babamın beni okuttuğu gibi OKUTACAĞIM, Onlar babalarına,senin yaptıklarını bilmiyor Ey Devlet büyükleri,İşsiz de kalsa, çocuklarının hasretinden yanıp tutuşsa bile dönemese de ülkesine , Onlar babamız bizim için çalışıyor diye biliyor, Onlar sadece babacım ne zaman geleceksin diye soruyor, Sadece onlara ne cevap vereyim sen söyle ey devlet büyükleri!!!Siz umursamasanız da beni ben vatanımı seveceğim, İlk öğretmenim Atatürk”tü benim , Bu yurt ata yadigarı bana ve çocuklarıma, Siz satsanız da üç kuruşa , satamam ben yurdumu dünyalara, Gene sabahı uyumadan ettim Saat 04:49 Uyumadım daha , Yüce Milletimden aldığın paralarla sen rahat uyu , Hatta geçmişte benim kazandığım paralardan aldığın vergi bile daha boğazında duruyor, Askerim nöbet tutar , Esnafım çalışır, vergi öder, istihdam sağlar, İşi bozuldu diye bir gün içeri atılır, Ama olsun sen gene de paraları topla SEN Ey Devlet büyükleri,UyumaN için sana para lazım, Maaşlarınızı sonra nasıl alırsınız Ey Devlet büyükleri, Ben ki kimim ki!!! Ben gece uyumamışım !!! Ben günlerce gecelerce çalışıp,firmadan paramı alamamışım! Ne olur ki!!! O senin sorunun değil değil mi Ey Devlet büyükleri!!! Borcunu ödemeyen müteahhit senin himayende değil mi!!! Halbuki adımızı dışarıda lekeleyen de bunun gibiler biliyorsun aslında değil mi !!! Ne Mutlu Türküm Diyene demem, Senin için bir şey ifade etmiyor , İçeri atıverirsin düzen sağlanıverir sana göre !!! Atamadığın da yurt dışında sürünür ekmek parası için, Çünkü sana göre Ben 1 Kişiyim, Ekonomik krizi yaratan da benim!!! Bu kriz bir gün seni de vuracak biliyorsun ama değil mi Ama Ben KI BIR DE BAKMISSIN BIN, MILYON, 70 MILYON OLMUSUM O ZAMAN Sen Nereye Kaçacaksın ki !!! O KADAR Olmadığımı sanıyorsun değil mi!!! Ben yılmadan Çalışıyorum mücadele ediyorum, Çocuklarım da okusun vatan sevgisi ile büyüsün diye , Muhtaç Olduğum Kudret, Damarlarımdaki Asil Kanda Mevcut, Unutmadım , Asla Unutmayacağım …(Çocuklarım da Unutmayacak …)YÜCE MİLLETİME EN DERİN SAYGI ve SEVGİLERİMLE… ONEMLI NOT: MİLLETİ İÇİN GERÇEKTEN ÇALIŞAN ,TÜM BAKAN, MİLLETVEKİLİ,HAKİM,SAVCI,KAMU GÖREVLİLERİNİ TENZİH EDERİM.ONLAR İÇİN ÖDEDİĞİMİZ

 270. 25/03/2010, 21:42

  >barolara taahhüdün uzatılmasıyla ilgili fax gelmiş diye duydum aslı varmı??

 271. 25/03/2010, 21:57

  >Taahhüt verilmesi gereken 4 dosyam vardı, Avukatım benim imzaladığım taahhütleri verdi, yalnız bir mahkemenin hakimi benim bizzat vermem gerektiğini söyleyerek taahhütü kabul etmemiş, avukatımda mahkemeye beraber gitmemiz gerektiğini söyledi, itiraz hakkım varmı ? Yasa çok açık geçici 2 madde borçlu taraf veya yasal temsilcisi verebilir diyor, hiçbir şekilde gitmeyide düşünmüyorum.

 272. 25/03/2010, 22:10

  >merhabalar arkadaşlar ben tahhüt vermedim ve vermeyide düşünmüyorum MASUAA

 273. 25/03/2010, 22:27

  >my way 73. ki soruma cevap verebilirmisin?

 274. 25/03/2010, 22:43

  >5 yıl dile kolay geçer mi sorarım size zaten taahüt de versem ödeyemem bunuda biliyorum evden dışarıda çıkmıyorum zaten ailem dağıldı babam yurt dışında annem ayrı bir yerde ben ayrı bir yerde tek çarem var zaman aşımı veya af başka çıkar yolum yok en azında taahütte verip zamanı durdurmak istemiyorum bu benim düşüncem tabi ama çok sıkıldım ne yapayım zaman aşımının dolmasına 6 sene var belki ama yakalanırsamda 5 yıl içeride bence evde zaman geçirmek en akıllıcası ???MASUAA

 275. Aa
  25/03/2010, 22:46

  >67 de yazıp soru yönelten arkadaşım,sorunuzu tam anlayamadım çok abzürt.Anladığım kadarıyla hükümetin elinde bir yetki var ama cezada ısrar ediyorsa eleştiriiyi o hak eder,devletin görevi vatandaşının yaşam ve özgürlük haklarının sonuna kadar arkasında durmasıdır.Şu anda dünyanın 17 – 18 YY da kaldırdığı utanç verici bir ceza yüzünden 1 milyona yakın insan ya kaçak ya cezaevinde ailesi işi gücü dağılmış.Bu duruma elinde yetkisi varken finans sektörüne şirin gözükmek için direnen her yönetici eleştirilmelidir.

 276. 25/03/2010, 22:46

  >7 2010/24Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi. İlk 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

 277. 25/03/2010, 23:01

  >Burası TürkiyeBenim ülkem çelişkiler ülkesidir. Hem de yaman çelişkiler ülkesidir.Benim ülkem hiçbir ülkeye benzemez. Hele hele benim ülkemin insanları hiçbir ülkenin insanlarına benzemez.Çok farklıyızdır biz çok farklı.Hem de öyle böyle değil.Okuyun aşağıdaki yazıları bakın bakalım bu yaşananları başka bir ülkede yaşayabilirmisiniz?Yeryüzünde insanlar ya sigara içerler ya da içmezler. İçenler, sigaralarını çakmak ya da kibritle yakarlar. Ve bunların bir kısmı da kanserden ölür.Ama, dünyada demir çelik haddehanesinde çalışan hiçbir işçinin, sigarasını yakmak amacıyla 600 tonluk pres makinesinin arasından emekleyerek geçip 2450 santigrat sıcaklığındaki fırına ulaşmaya çalışırken can verdiği görülmemiştir…Bizde görülmüştür, Karabük'te…Bütün dünyada haşerat, özellikle sivrisinek vardır, buralarda da sinek ilacı kullanılır.Ama sivrisinek yutup da midesine kaçan sineği öldürmek üzere ağzına Shelltox sıkmak suretiyle zehirlenip ölen, Türkiye'dedir… İstanbul, Sultanbeyli'de…Dünyanın her yerinde insanlar berbere gidip tıraş olurlar, Ama hiçbir berber, rahatlatmak amacıyla müşterinin kafasını sağa sola kanırtırken adamın boynunu kırıp onu öldürmemiştir.. Türkiye'de öldürmüştür, Erzurum'da…Dünyanın hiçbir yerinde bankamatikten para çekmek için düğmeye bastığınızda elektrik çarpmaz ve ölmezsiniz.. Bizde ölürsünüz, Bozcaada'da…Dünyanın hiçbir yerinde, otoyolda giderken radyoda duyduğu göbek havası eşliğinde göbek atmak için arabayı 'sağ şeride çeken' ve az sonra da arkadan gelen arabanın çarpması sonucu ölen bilinmez.. Bizde bilinir, Adapazarı'nda… Nüfus sayım günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş otoyolda sayım görevlisi 'bariyerlere' çarpıp trafik kazasında!! ölmez.. Bizde ölür, Gebze'de…Dünya‘nın hiçbir yerinde aynı işyerinde biri gece, biri de gündüz vardiyasında çalışmakta olan ve her ikisi de 'mobilet' kullanan bir baba-oğul, birisi işten çıkıp eve gider, öteki evden işe gelirken bir kavşakta karşılaşmazlar ve birbirlerine selam vermek için ellerini kaldırınca çarpışıp her ikisi de ölmezler.. Bizde ölür, Konya'da…Dünyanın hiçbir yerinde marangoz atölyesinde çalışan işçiler paydosta üzerlerindeki talaşları temizlemek için birbirlerine 'kompresör' tutarlarken, biri ötekine şaka yapmak için kompresörü onun arkasına tutmaz, öteki de 'şaka öyle olmaz böyle olur' diye aynı kompresörü berikinin arkasına tutup adamın bağırsaklarını patlatarak öldürmez.. Bizde olur, İstanbul, Ayazağa'da…Dünyanın hiçbir yerinde gemi mühendisi kazanı kontrol etmek için kazana girdiğinde biri gelip kazanın kapağını kapatmaz ve sonra da gemi yola çıkmaz.. Bizde olur, Kocaeli, Dilovası'nda…Dünyanın hiçbir yerinde bir adam ayakkabısının içine kaçan taştan kurtulmak için elektrik direğine yaslanıp ayakkabısını çıkarıp silkelediğinde, yoldan geçen bir başkası onu elektrik çarptığını sanmaz ve elektrikle bağlantısını kesmek amacıyla kafasına kürekle vurarak onu öldürmez..Bizde öldürür, Rize'de…

 278. 25/03/2010, 23:05

  >arkadaşlar merhabaŞu an sitede kimse varsa cevap verirse sevinirim.benim kesinleşmiş 2 davam var.Taahhütname vermek içim savcılığa gitsem tutuklama olurmu acaba? Birde dava açan firmaya borcum 13000 tl ama firma elindeki çekleride vermiş 22.000 tl lik dava açmış ceza kesinleşmiş fakat üzerinden 2 yıl geçmiş ne ypılabilir acaba

 279. 25/03/2010, 23:06

  >1- İlk defa bir Başbakan "Tezkere geçmezse memura maaş ödeyemeyiz." dedi2- İlk defa ekonomi büyürken işsizlik arttı.3- İlk defa carî açık verilirken döviz kuru arttı.4- İlk defa bir Başbakan zam isteyen memura "İMF'yi ikna edin " dedi.5- İlk kez ithalat 100 milyar doları aştı.6- İlk kez cari açığın üstünde borçlanma yapıldı7- İlk kez Yunan Kilise Bankası Türkiye' de banka satın aldı.8- İlk defa domuz, kesimlik hayvanlar arasına alındı9- İlk defa düşük faizli dış borç, yüksek faizli iç borç ile ödendi.10- İlk defa bir Başbakan ve Dışişleri Bakanı, islamiyeti yok etmeye yemin eden bir Papa'nın heykeli önünde fotoğraf çektirdi.11- İlk defa bir Başbakan "Toprak satılıyorsa alıp götürmüyorlar ya!" dedi.12- İlk defa bir cami kiliseye çevrildi.13- İlk defa kilise ve havralar imar planında yer aldı.14- İlk defa bir Başbakan Yahudi düşünce kuruluşundan " Üstün Cesaret(!) Ödülü" aldı.15- İlk defa Türk askerinin başına ABD güçlerince çuval geçirildi.16- İlk defa bir Başbakan "Bir dönem dini kullandık " dedi.17- İlk defa petrol kanunu ile yabancılara elli yıllık imtiyazverildi.18- İlk defa yabancı rantiyecilere vergi muafiyeti tanı ndı.19- İlk defa iletişim sektörünün tamamı yabancıların eline geçti.20- İlk defa tezkere reddedilmesine rağmen Dışişleri Bakanlığı genelgesi ile silahlar Türkiye üzerinden geçti.21- İlk defa bir Başbakan İslam dünyasının sınırlarını değiştirecek BOP'un eş başkanı oldu.22- İlk defa bir Başbakan, Müslüman topraklarını işgal eden ABD askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua ettiğini açıkladı.23- İlk kez İsrailli bir işadamına çok gizli bir şekilde 800milyon dolar kaynak aktarıldı.24- İlk defa bir Başbakan yapılan ihalede önce uçak istedi; ama sonra Mercedes'e razı oldu.25- İlk defa fındık üreticileri en büyük mitingi yaptı.26- İlk defa bir Başbakan Türkiye'yi pazarladığını açıkça itiraf etti.27- İlk defa tarımsal üretimde dış ticaret açığı ortaya çıktı.28- İlk defa bir Başbakan çiftçilere "Gözünü toprak doyursun." dedi.29- İlk defa kapkaç diye bir sektör ortaya çıktı.30- İlk defa zina suç olmaktan çıktı.31- İlk defa bir Başbakan en fazla yurt dışı gezisi yaptı.32- İlk defa bir Başbakan "Borç yiğidin kamçısıdır." diyerek borçlanmayı bir başarı olarak gösterdi.33- İlk defa enflasyon % 10 artarken pancar fiyatları 99 kuruştan 88 kuruşa indi.&nbs p; 34- İlk defa çiftçi ve emekliden vergi alınması sözü verildi.35- İlk defa bir Başbakan Danışmanı Amerikalılara Başbakan için "Bu adamı kullanın, onu rogara süpürmeyin." dedi.36- İlk defa GSMH artarken KDV tahsilatı yerinde saydı.37- İlk defa bir Başbakan TMSF katkısıyla bu kadar çok TV ve gazete yönlendirdi.38- İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı misafir olarak gelen bir kralın ayağına gitti. Hem de 10 Kasım günü…39- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN ÇİFTÇİYE " ANANIDA AL GİT!"< SPAN style="COLOR: rgb(79,79,79); FONT-SIZE: 13.5pt"> DEDİ.40- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN ŞEHİT ZİYARETTİNDE "ASKERLİK YAN GELİP YATMA YERİ DEĞİLDİR." DEDİ41- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN 300 METRELİK GEMİYE "GEMİCİK" DEDİ.42- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN, "GAZETEL ERİNİ OKUMAYIN TELEVİZYONLARINI AÇMAYIN." DEDİ.43- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNEN İNSANLARI DİNSİZLİKLE SUÇLADI.44- İLK DEFA BİR BAŞBAKAN İÇİN CUMHURİYET MİTİNGLERİ YAPILDI.45- İLK DEFA BİR HALK KENDİ LAİKLİĞİNDEN VE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN KORKTU.46- İLK DEFA ATA'MI ANLIYORUM.

 280. 25/03/2010, 23:07

  >Bu hızla Tayyip Erdoğan bu dönemde ülkemizdeki her şeyi özelleştirmiş olacak.İşbu ya özelleştirmeye ve satmaya kafayı takmış olan başbakanımız en sonunda kendisini özelleştirir mi?- Türk Telekom, Arap'ın.- Telsim İngiliz'in.- Kuşadası Limanı İsraillinin.- İzmir Limanı Hong Konglunun.- Araç muayene işi Alman'ın.- Başak Sigorta Fransız' ın.- Adabank Kuveytli' nin.- İETT Garajı Dubaili' nin.- Avea Lübnanlı' nın.- Petkim? Ermeni' nin. ( Kazak'a sattık, dediler. Kazağı bir çıkardık Ermeni…)- Rakı, Amerikalı' nın.- Finansbank Yunan'ın.- Oyakbank Hollandalının.- Denizbank Belçikalının.- Türkiye Finans Kuveytlinin. – TEB Fransız'ın.- Cbank İsraillinin.- MNG Bank Lübnanlının.- Alternatif Bank Yunan'ın.- Dışbank Hollandalının.- Şekerbank Kazak'ın.- Yapı Kredi'nin yarısı İtalyan'ın.- Turkcell'in yarısı Finli'nin Rus'un.- Beymen'in yarısı Amerikalının.- Enerjisa' nın yarısı Avusturyalının.- Garanti' nin yarısı Amerikalının.- Eczacıbaşı İlaç, Çek'in.- İzocam, Fransız'ın.- TGRT (Fox) Amerikalı'nın.- Demirdöküm Alman'ın.- Döktaş Fransız'ın.- Süper FM Kanadalı'nın.Hepsi TÜRK'tü, bir zamanlar tabi. Sadece 5,5 yıl önce.(Yani AKP hükûmetinden önce.)Önemli! Borla çalışan araba üretildi, Türkiye kıskaçta. Arabayı BOR madeniyle çalıştıracak patentli altı yüz proje olduğu ortaya çıktı. Türkiye, dünya rezervinin yüzde yetmişinine sahip.AYDIN İNSAN; ARAŞTIRIR, YARGILAR VE SONUCA VARIR.CAHİL, YOBAZ İNSAN; DUYAR, GÖRÜR VE HÜKME VARIR.YA BİR YOL BUL YA BİR YOL YAP YA DA YOLUMUZDAN ÇEKİL!DURMAK YOK,CAN SIKMAYA DEVAM.

 281. 25/03/2010, 23:18

  >81 Eline yüreğine sağlık kardeş

 282. 25/03/2010, 23:27

  >80 kardeş savcılığa gitsen tutuklarlar davaların aynı ilde ise akşamakalmaz serbest kalırsın fakat farklı ilde ise mahkemenin hakiminden sonuç çıkanaka dar bırakmazlar hangi ildesiniz davalarınız nerde avukat tutma imkanınız var mı avukat aracılığıyla hallederseniz daha garantili olur

 283. 25/03/2010, 23:33

  >80 de ki kardeşim aynı sıkıntıyı bende yaşadım alırlarmı almazlarmı diye ama sağlıklı olsun diye site avukatlarımızdan neslihan hanımla irtibata geçtim bir vekaletle işi hallettik ayrı ayrı şehirlerdeyiz hemde hiç tanımıyordum telefonda tanıştlk cüzzi bir ücret ile hallolur dilersen sende irtibata geç vakit kaybetme nur

 284. 25/03/2010, 23:33

  >merhaba,imzaladığım çek kardeşimin şahıs çeki,vekaleten çeki imzaladım,yeni yasada ceza kime çıkıyor acaba,kardeşim beraat edermi ?

 285. 25/03/2010, 23:51

  >86 ceza çıkmışmı şim di ceza çık tı ise kime çıktı kardeşinizemi size mi yeniyasada vekaleten çek imzalayana ceza çıkmıyor

 286. 26/03/2010, 00:00

  >88ceza ikimizede çıktı,nasıl düzeltilebilir acaba…

 287. 26/03/2010, 00:09

  >89 kardeş yeni yasada vekaleten imzalanan çeklere beraat veriliyor siz sitenin başın da avukatlar bölümündeki size yakın olan avukat arkadaşlardan biriyle irtibat kurun ilgili mahkemeye ihtiraz edin ikinize birden ceza nasıl veril di durumu anltın yardımcı oluyorlar avukat arkadaşlar

 288. 26/03/2010, 01:04

  >avukatımla taahhütü gönderdim hakim illaha kendisi gelsin demiş varmı böyle bir şey yaa hepsi kabul etti bi tanesikabul etmiyo yasa çok açık kendisi veya vekili diyo üstelik imzamla birlikte imza beyannamemide gönderdim yine kabul etmemiş ne yapmalıyım arkadaşlar gitsem tutuklanıcam

 289. 26/03/2010, 01:30

  >Arkadaşlar çok önemli bir sorum var,asliye ceza da hakkımda adli para cezası çıkmış ve bu kararda adli sicilimde var.işin enteresanlığı bu davadan tekrar olarak uyaptan baktığımda nisan da duruşmam var gözüküyor.Bu nasıl olabiliyor,bilen varsa söylesin lütfen.

 290. 26/03/2010, 01:48

  >MURAT YALÇIN sen lafa veya adama bakacağına aynaya baksana.Burada laf ebeliği laf cambazlığı yapmana gerek yok.Seviyen ve kültürün savunduğun adamlarla aynı.SAMSUNLU

 291. 26/03/2010, 03:31

  >Birileri,önce ince ince birşeyleri savunup sonra sorulan sorulara cevap vermek yerine bazı alıntılarla işi yumuşak polemik ortamına çekmeye çalışıyorsa konuşacak birşeyi yok demektir. Ben dün akşam özellikle bir mesaj yazdım ve özellikle birinin yorumunu merak ettim ama mesaja yorum yerine ince ince yaseminceler geldi. Bence bu iktidarı bu kadar savunan birinin şimdiye kadar yeterince nemalanmış olması ve burda bulunmaması gerekirdi en azından mağdur durumda olmaması gerekirdi. eğer bu kadar söylediklerine inanıyorsa yazıma mantıklı bir cevap ermesi gerekirdi polemik yapması değil. sözüm yine ona,ne yani mevlanayı senden başka okuyan yokmu sanıyorsun…ne yani mevlanayı okumuş olmakla kendini ahkam kesmek hakkındamı buluyorsunne yani savunduğun düşünceleri savunanların beklediği gibi düşündüklerine biat etmek zorunda olan bir toplulukmu sandın burayı…kusura bakma….bu iş başka senin anlatmaya çalıştığın şey başkayemezler…bu güne kadar bu kadar keskin ve hedef alıcı yorum hiç yazmadım ama artık ben bile öfkemi kontrol edemiyorum. birileri hala bize bu eziyeti reva görenleri savunacak söz bulabiliyorya pes yani pes….ister yayınlayın ister yayınlamayın ben yazdım. umarım yayınlarsınız birileride okur…..bizler aptallar ordusu değiliz….3 torba kömüre. bir beyaz eşyaya muhtaç olmamak içindir bu mücadelemiz…. anlayan anlar…

 292. 26/03/2010, 09:59

  >ARKADAŞLAR BUNLAR ANAYASA MAHKEMESİNİ ELE GEÇİRMEDEN İNŞALLAH İPTAL KARARI ÇIKAR.OKUYUN ANLAYACAKSINIZ.YILMAZ ÖZDİL'İN BUGÜNKÜ YAZISIHukuku niye sevmiyorlar?“Mayınlı araziyi el âleme verelim” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “YÖK kadrolarına kimi istersek, onu alırız” yönetmeliği çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti.“Maaşlı çalışanlar kümesteki yolunacak kazdır, bunların gelir vergisini artıralım” dediler, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Orman arazileri boş boş duruyor, oralara otel kurulsun” kararı aldılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Türkler kerizdir, tahvil gelirlerine yüzde 10 stopaj ödesin, yabancılar canımız ciğerimizdir, hiç ödemesin” uygulaması başlattılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Askeri yargıyı boşver, tanımayız” düzenlemesi yaptılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Memur ölene kadar çalışsın, çok istiyorsa, öldükten sonra emekli olsun” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Yabancı gelsin, canı ne kadar çekiyorsa o kadar toprak alsın” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Herkesin telefonu dinlensin, bu işin denetlemesini, Başbakan kimi görevlendirirse o yapsın” hükmüne vardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Memur kessin sesini, topluca şikâyet başvurusu yapmaya kalkarlarsa maaşları kesilsin” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Milli park hikâyedir, çevre raporuna filan gerek yok, nerede altın varsa, orayı siyanürlesinler” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Çiftçilik belgesi olmuş olmamış hiç önemli değil, ben kafama göre, kime istiyorsam ona tarımsal destek vereyim” dediler, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Erkek yapıyorsa çapkınlıktır, kadın yapıyorsa zinadır” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti.*“Ahali uyanmadan GDO sokuşturalım” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “Kanun benim… İstediğim hâkimin, savcının telefonunu dinlerim” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “Devlete ait arazileri canım kime istiyorsa ona tahsis ederim” dediler, Danıştay durdurdu. “Enflasyon oranı filan beni ırgalamaz, belediye otobüsüne yüzde 30, yüzde 50, istediğim kadar zam yaparım” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Sınava gerek yoktur, liyakate ben karar veririm, kimi istiyorsam onu milli eğitim müdürü yaparım” dediler, Danıştay durdurdu. “İşime gelmeyen, biat etmeyen eczacının sözleşmesini feshederim” hükmüne vardılar, Danıştay durdurdu. “Elde avuçta ne varsa sattık zaten, Seydişehir Alüminyum’u da satalım” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Doktorlar ukalalık yapmasın, alayını taşeron yapalım, mal gibi kiralayalım” dediler, Danıştay durdurdu. “Maç başladıktan sonra kuralı değiştirelim, imam hatipler bu seneki sınava farklı katsayıyla girsin” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Tekel’i şakır şakır yabancıya sattık, bu işçileri ya kapının önüne koyalım ya da köle gibi çalışsınlar” hükmüne vardılar, Danıştay durdurdu. “Şeker fabrikalarını da Tekel gibi yabancıya satalım, nasıl olsa işçilerini 4C yaparız” dediler, Danıştay durdurdu. “Öyle her yerde içki içilmesin, sarhoş bunlar, karantina bölgeleri yapalım, vebalı gibi orada içsinler” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Özürlülerin ne kadar özürlü olduklarını nüfus cüzdanlarına yazalım, kimliğini gösterdiğinde bilelim ne kadar özürlü olduğunu” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “İlköğretim çocuklarına okutmak için, içinde Atatürk’ün olmadığı Türkçe kitabı” yaptılar, Danıştay durdurdu.*Örnek çok.*E niye sevsinler ki hukuku?

 293. 26/03/2010, 10:17

  >Faktoring sektörü 2009'da yüzde 26 büyüdüFaktoring Derneği'nin 55 üyesi 2009 yılını 40.9 milyar TL ciro ile kapattı. Referans Gazetesi'nde yer alan habere göre, faktoring Derneği tarafından dün yapılan açıklamada, ciro bazında gerçekleşen büyümenin 2008'e yüzde 26 olduğu bildirildi. Açıklamada cironun 36.5 milyar lirasının yurtiçinden, 4.1 milyar lirasının ihracat fastoringinden elde edildiği belirtilerek, ithalat faktoringinin cirosunun ise 305.5 milyon lira olduğu vurgulandı. 2009'da gerçekleştirilen faktoring işlemlerinde ilk sırayı yüzde 13,53 pay ile enerji üretmeyen madenler aldı. İkinci sırada yüzde 13,40 ile ulaşım araçları sanayi, üçüncü sırada ise 10,44 ile tekstil yer aldı. 2009'un tüm sektörler için olağan dışı bir yıl olduğunu belirten Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman, faktoring sisteminin öneminin böyle bir dönemde daha iyi anlaşıldığını söyledi. Kriz döneminde şirketlerin aldığı en büyük derslerden birinin nakit akışı dengesini korumak olduğuna dikkat çeken Ataman, "Faktoring sistemi de sağladığı esnek finansman ve alacak yönetimi olanakları ile şirketlerin bu dönemi daha rahat geçirmelerine katkı sağladı. Bu açıdan sistemin avantajlarının daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. 2009 yılında Faktoring Derneği'ne üye şirketlerin gerçekleştirdiği cironun yüzde 90'ı reel sektörün ticaretinin finansmanından oluşuyor. Bu açıdan bakıldığında faktoring sektörünü KOBİ'lerin finansman merkezi olarak düşünmek mümkün" dediKOBİLERİN FİNANSMAN MERKEZİ OLSUNLARŞİRKETLERİN BU DÖNEMİ RAHAT GEÇİRMELERİNE SEBEP OLMUŞLAR2009 DA BORCUNU ÖDEYEMEYEN 20102010 DA ÖDEMEYEN EN GEÇ 2011 DE İÇERİ GİRER

 294. 26/03/2010, 10:20

  >Arkadaşlar Sayın Alim Işık bizdenbıktı sanırım telefonunu kapatmış ulaşamıyorum.ne zaman arasam kapalı.şirket çalışanları için soru önergesini verdiğine pişman mı oldu.Aramama cevap verse soracağım.

 295. 26/03/2010, 10:41

  >Arkadaşlar Günaydınİzmir 12 Asliye halen taahhütlere red veriyor bilginiz olsun Av. Sibel Hn. İzmirden 11 taksit almayı başarmıştı şimdi onlardan dosya numarası alıp bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz izmir mahkemesinde dosyası olan arkadaşların allah yardımcısı olsun… aydın- istanbul

 296. 26/03/2010, 11:21

  >kader arkadaslarım hepinize merhabaokudugum yorumlar arasında toplu teslim olmaktan bahsedildigini gördüm. ben buna karşıyım. aynı yatakta 5 kişi yatırmak pahasına içeri alırlar hepimizi. boyle bir teslim olma yolundansa seçim günü teslim olmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. daha dogrusu tutuklanmak. cunku secim oldugunda sandık basında emniyet gorevlileri bekleyip yakalaması olanı alıyor. işte tam orda demokrasinin gereği ve yasal hakkımız olan oyumuzu kullanıp güvenlik güçlerine teslim olmak en doğru çözümdür. bunu bütün çek mağdurları hatta adli para cezası denen insanlık dışı cezadan mağdur olan herkes uygularsa hem etkili bir toplu teslim olma gerçekleştirilir, hem de iktidar yerinden oynatılır. italyan işi gibi. giderken yanında karşındakinden de götürürsün. hepinize saygılarserdar efe

 297. 26/03/2010, 11:31

  >Arkadaşlar, gördüğüm kadarı ile sadece CHP vekillere baskı yapıyoruz. Aynı baskıyı AKP vekillerinede yapmamız lazım. Çünkü onlar hala ülkeyi güllük gülistanlık sanıyorlar.

 298. 26/03/2010, 11:31

  >Sayın M.KSizin için;Şayet; 'fikrin' bir namusu varsa…Şayet; 'kelamın' bir edebi varsa…Şayet; 'adamlığın' bir önemi varsa…Aşağıya alıntıladığım ve bana yönelttiğiniz hezeyanlarınıza SEBEP olan tek bir satırımı 'BULUP – GÖSTERMEK' zorunda olduğunuzu bilmelisiniz.."…Bence bu iktidarı bu kadar savunan birinin…" Bu ifadeniz sizi bağlar, hem de 'bu kadar savunan' dediğinize göre… 'Bu kadarını' bırak hemen tek bir satır BUL ve GÖSTER…"…şimdiye kadar yeterince nemalanmış olması ve burda bulunmaması gerekirdi…" Bu şekil bir ahlaksızlık öngörüsü sağlıksız bir "KIYAS" yapılarak (muhtemeldir ki ömrü haram-helal, hak-hukuk, şeref-haysiyet hissiyatı ile geçmiş bir kimse için) kim olursa olsun bir başkası için ileri sürülemez… Şayet sürülürse, şayet böyle bir ‘zımnen’ ahlaki duruş bakımından bir insana bu iğrençlik izafe edilirse işte bir başka ahlaksızlık (haysiyet cellatlığı) çeşidi de budur.."…sözüm yine ona," diyorsunuz… Neden ismen, şahsen beni anmıyorsunuz da beni "işaret" yoluyla ve dolaylı anlatıyorsunuz, (çekindiğinizi kastetmiyorum tabi ki aksine sevgisiz, samimiyetsiz ve saygısızlığınızı kastediyorum)"…ne yani mevlanayı senden başka okuyan yokmu sanıyorsun,ne yani mevlanayı okumuş olmakla kendini ahkam kesmek hakkındamı buluyorsun…"Bu satırları yazabilmek ve bu şekilde bir eleştiri yapabilmek için bir SEBEP bulunsa dahi hezeyandan ibaret olması bakımından o kişiye ALLAH AKIL SAĞLIĞI VERSİN demek gerekir… Kaldı ki son son 6 ay içinde Hz Mevlana'dan (sizi niçin, niye rahatsız ettiğini anlayamadığım) tek bir bahis bile yazmamışken SEBEPSİZ yere bu yazıyı ve eleştiriyi yapabilmek için bu defa akıl sağlığı yetmez ALLAH RUH SAĞLIĞI DA VERSİN demek gerekir… Ben son yazımda ".." içine alınan ve kaynak göstermek zorunda olunmayan "anonim" olmuş veciz bir cümle kullandım o kadar…“…en azından mağdur durumda olmaması gerekirdi…”Ben 80 çalışanımla hüzünlü bir veda yaptım, şayet bu aşağılık ve hukuksuz ceza sistemi ortadan kalkmazsa hesaba göre takriben 30 yıl, kanuni hadde göre ise 5 yıl hapis yatacağım…Evet ben MAĞDUR olduğumu bildiğim kadar (kadersiz, talihsiz, tüm kader arkadaşlarım gibi, onurlu ve kahraman işveren, tüccar, iş adamı tüm meslektaşlarım gibi) aynı zamanda MAĞRUR olduğumu da biliyorum, hissediyorum…Sevgili M.KAHKAM KESMEK hadi hafif tabirle söyleyelim UKELALIK olur, ancak SEBEPSİZ, (sebepli de olsa), HAKSIZ (haklı da olsa) yere tanımadığı birine adaba aykırı YAKIŞTIRMALARDA bulunmak yine hafif tabiriyle söyleyelim, DENSİZLİKTİR..Maksadım kimseyi üzmek, kırmak değil, ama sürdürmek istiyorsan devam edelim…

 299. 26/03/2010, 12:14

  >arkadaşlar erken ibrazla ilgili yarfıtay kararı hala yok mu

 300. 26/03/2010, 12:18

  >ARKADAŞLAR BU SİTEYİ ASIL AMACIMIZ DIŞINDA BİREYSEL VE KIRICI YORUMLARLA KULLANMAYA DEVAM ETMEK ;HEM ZAMANI BOŞA HARCAMAK,HEM DE ALEYHİZE ÇALIŞANLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKTİR. BASKIYI ARTIRALIM.MİLLETVEKİLLERİNE,HÜKÜMETE, AKP YESİYASİ PARTİLERİN HUKUK KURULLARINATÜM MEDYAYAVB………..1000O LERCE OLDUĞUMUZU, MAĞDURİYETİMİZİHUKUKİ GEREKÇELERLE ANLATALIMBEN KENDİ ADIMA HERGÜN E-MAİL ATIYORUM.

 301. 26/03/2010, 12:25

  >Dün itibari ile yazılanları okuyorum ve gerçekten okduklarımada inanamıyorum.Bu siteye yeni katılan arkadaşlarımız var belki diyorum o arkadaşlarımız sayın Murat Yalçın'ın geçmiş tarihlerde yazılarını üstelik ana başlıkta yayınlanan yazılarını okumamış olabilirler ve bugün burada cevaben yazdığı bir yazıda kullanılan kelimeler arasından cımbızla cümle seçerek bu kişi AKP savunucusu yakıştırması yapabilirler diyorum, fakat o yazıları okumuş olanların eleştirilerine de şaşıyorum.Geçmiş zamanlarda, Murat Yalçın yayınlanmak üzere bir çok yazı gönderdi ve o yazılarda hükümete eleştiriler çok ağırdı eleştiriden ziyade hakaret sayılacak o cümleleri yazıdan çıkardığımda iki sayfalık yazı bir sayfaya düşüyordu, bunuda sadece yasanınçıkma aşamasında bir terslik yaşanmasından çekindiğim için çıkardım, yoksa kimseden bir çekincemizde yok şükürler olsun.Şimdi meselenin özüne dönersek, bu zülmü sadece akp ye mal etmek te çok yanlış..1. 2002 yılında Anayasa Mahkemesinin çek hapsine onay veren kararına muhalefet eden kişi Haşim Kılıçtır ve Haşim Kılıçın siyasi görüşü hepimizce malumdur, keza çek hapsine onay veren 10 üyeninde siyasi tarafı da hepimizce malumdur.2. Yüksek Yargı dediğimiz statukocu Yargıtay üyelerinin 01.01.2009 yılından beri kanunsuz bir şekilde çek hapsine ısrarla devam diyen bu zihniyetinde siyasi düşünce ve zihniyetleri az çok bellidir.3. Bununla beraber, akp yanlısı sermayenin egemenliğindeki Ticaret Odalarının ve Bankalar Birliğinde çek hapsinin devamı yönünde faaliyet yürüttüğü malumumuz.4. Sol Kanatta yer alan, akp karşıtı Baroların da çek cezaları devamı yönünde baskı kurduğunu biliyoruz.Kısaca anlatmak istediğim Çağdışı bir uygulamanın son bulmasını istemenin çalışmanın siyasi bir düşünceye sahip olmasıyla alakası yoktur.En son olarak belirtmek istediğim konuErdoğanı, bilinçli yada bilinçsiz, bu milletin başına bela edende sayın Baykaldır.Ocean Blue nin yazdığı ve tartışmanın fitilini ateşleyen Erdoğana ithamdaki yazıları, Sayın Baykal bilmiyordu da, çocuklarının yaptığını bilmiyordu da, hakkında o kadar şaibe olduğunu bilmiyordu da Erdoğanın siyaseten önünü açacak girişimlerde bulundu! Böyle bir şey mümkünmü..Yine belirtmek isterim Bu günkü zülme sebebiyet veren yasanın müsebbibi Köksal TOPTAN dır ve köksal toptanın AKP zihniyeti ile alakası olmadığınıda hepimizce malumdur.Bir akp lide bu kanunsuzluğa vicdansızlığa karşı çıkabilir, akp li olması bizim onu dışlamamız için yeterli sebebmidir?Bizler için canla başla çalışan Avukat arkadaşlarımızıda dışlayalım, öyle ya baroya kayıtlılar..

 302. 26/03/2010, 12:29

  >CÜNEYT BEY MURAT YALÇINI NİYE BU KADAR ISRARLA VE HARARETLE SAVUNUYORSUNUZ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM. ÇOK ŞÜKÜR YAZDIKLARIMIZI VE OKUDUKLARIMIZI ANLAMA KAPASİTEMİZ VAR. TEK TARAFLI DAVRANACAKSANIZ O ZAMAN BAŞKA .

 303. 26/03/2010, 12:39

  >Sayın Sami KalCuneyt: Sami Kal'ı, Murat Yalçın'ı, My Way'ı Ocean Blue yi, Adsızı yani kısaca bu mücadeleye bir damla katkıda bulunmuş herkezi savunur.Cuneytin dünya görüşüdü budur.

 304. 26/03/2010, 13:00

  >cüneytburda aşağı yukarı herkes herkesin karakterini aşağı yukarı öğrendi ve biliyor…sadece yasa üstünden konuşacak olursak 4814 sayılı yasayı çekaran parti bellidir ve aynı çizgide devam etmektedir…ayrıca SN BAYKAL ın bizim savunmamıza ihtiyacı yoktur sanırım…burda daha önce sadece çek yasası için bir çok kişi bazı şeyler yazdı ve bunu kendi paçasını kaptırdığı için yaptı…sende bende hatırlarız ki ilk ocak ayında yazışmaya başladığımız sitede polemik çoğalınca bu siteyi önerdim ve sen bu site oluştu…burdada çok yol katedildi…ancak…bu yönetenlerin ülkedeki ekonomiyi ne hale getirdiklerini her ne kadar buraya yazmasanda inkar etmediğini de biliyorum…ayrıca murat yalçın ve ya bi başkası daha önce ne yazmış bu o kadar önemli değil benim düşüncem bu ülkenin başına ne geldi ise DÜN DÜNDÜR diyen zihniyet ve bunun uzantılarından geldi…salt bizim kendi paçamız kurtuldu gerisi ne olursa olsun mantığıyla varılabilecek bi yer yoktur…bunun ötesinde çok kibar gibi yazıp karşısındakini AŞAĞILAMAK burda kimsenin haddi değildir…şunuda hatırlartayım bu siteninde sahibi buraya bir telefon açmak kadar katkısı olan herkestir…bunu daha önce konuşmuştuk seninle…bu tartışmaları bırakıp işimize bakmak en doğrusu..my way

 305. 26/03/2010, 13:30

  >107 deki yazıya ek olarak…SN BAYKAL bu çağ dışı yasa sebebiyle ev telefonundan belki 100 defa arandı…hatta cüneyt yasa anayasa mahkemesine götürülecek mi diye paranoya yapıldığı zamanlarda sen de aradın ve aynı dik duruşu gösterdiğini biliyorsun…diğer tarafta savunulan kişilere değil telefonla ulaşmak eğer EMRE mecliste birkaç bayan arkadaşla iki kelime konuşamasaydı yasa belki hala çıkmamış olacaktı…başından beri BU YASA ÇAĞDIŞI diyen KESİN CEZAYI KALDIRACAĞIZ diyen kişiler,değil cezayı kaldırmak ertelemeye bile son dakka golüyle kazık attılar…bu konulara balık hafızalı yaklaşmak ve CHP nin bu çabalarına rağmen eleştirmek bir tek manaya gelir…NANKÖRLÜK…my way

 306. 26/03/2010, 13:37

  >Çocuk babasına sorar: "Baba politika nedir?" Baba söyle der: "Bak oğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annen parayı yönetir, öyleyse o hükümettir. Deden paranın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın ve altında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söyle bakalım anlayabildin mi?" Çocuk düşünür ve o gece babasının anlattıklarını düşüneceğini söyler. Gece yarisi cocuk uyanir. Çünkü küçük kardeşi altını pisletmiştir ve ağlamaktadır. Ne yapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesi yalniz ve derin bir sekilde uyumaktadir, öyle ki onu uyandiramaz. Hizmetçi kizin odasina gider. Bakar ki babasi hizmetçi kizla yatmaktadir. Dedesi de pencereden gizlice onlari izlemektedir. Hepsi öyle mesguldürler ki çocugun orada oldugunu farketmezler bile.Çocuk hiçbir sey yapamadan yatagina geri döner. Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne oldugunu anlatmasını ister. -"Evet" der çocuk, "kapitalizm" işçi sınıfını kötüye kullanıyor… Sendika bunu seyrediyor… Bu arada hükümet uyuyor… Halk ise dikkate alınmıyor… ve gelecek bokun içinde yatıyor! İşte politika budur..! Onun için siyasi düşüncelere pek değer vermeyin arkadaşlar, mücadelenize duraksamadan devam edin..Ölmez

 307. 26/03/2010, 13:42

  >Hukuku niye sevmiyorlar?“Mayınlı araziyi el âleme verelim” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “YÖK kadrolarına kimi istersek, onu alırız” yönetmeliği çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti.“Maaşlı çalışanlar kümesteki yolunacak kazdır, bunların gelir vergisini artıralım” dediler, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Orman arazileri boş boş duruyor, oralara otel kurulsun” kararı aldılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Türkler kerizdir, tahvil gelirlerine yüzde 10 stopaj ödesin, yabancılar canımız ciğerimizdir, hiç ödemesin” uygulaması başlattılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Askeri yargıyı boşver, tanımayız” düzenlemesi yaptılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Memur ölene kadar çalışsın, çok istiyorsa, öldükten sonra emekli olsun” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Yabancı gelsin, canı ne kadar çekiyorsa o kadar toprak alsın” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Herkesin telefonu dinlensin, bu işin denetlemesini, Başbakan kimi görevlendirirse o yapsın” hükmüne vardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Memur kessin sesini, topluca şikâyet başvurusu yapmaya kalkarlarsa maaşları kesilsin” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Milli park hikâyedir, çevre raporuna filan gerek yok, nerede altın varsa, orayı siyanürlesinler” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Çiftçilik belgesi olmuş olmamış hiç önemli değil, ben kafama göre, kime istiyorsam ona tarımsal destek vereyim” dediler, Anayasa Mahkemesi iptal etti. “Erkek yapıyorsa çapkınlıktır, kadın yapıyorsa zinadır” yasası çıkardılar, Anayasa Mahkemesi iptal etti.*“Ahali uyanmadan GDO sokuşturalım” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “Kanun benim… İstediğim hâkimin, savcının telefonunu dinlerim” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “Devlete ait arazileri canım kime istiyorsa ona tahsis ederim” dediler, Danıştay durdurdu. “Enflasyon oranı filan beni ırgalamaz, belediye otobüsüne yüzde 30, yüzde 50, istediğim kadar zam yaparım” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Sınava gerek yoktur, liyakate ben karar veririm, kimi istiyorsam onu milli eğitim müdürü yaparım” dediler, Danıştay durdurdu. “İşime gelmeyen, biat etmeyen eczacının sözleşmesini feshederim” hükmüne vardılar, Danıştay durdurdu. “Elde avuçta ne varsa sattık zaten, Seydişehir Alüminyum’u da satalım” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Doktorlar ukalalık yapmasın, alayını taşeron yapalım, mal gibi kiralayalım” dediler, Danıştay durdurdu. “Maç başladıktan sonra kuralı değiştirelim, imam hatipler bu seneki sınava farklı katsayıyla girsin” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Tekel’i şakır şakır yabancıya sattık, bu işçileri ya kapının önüne koyalım ya da köle gibi çalışsınlar” hükmüne vardılar, Danıştay durdurdu. “Şeker fabrikalarını da Tekel gibi yabancıya satalım, nasıl olsa işçilerini 4C yaparız” dediler, Danıştay durdurdu. “Öyle her yerde içki içilmesin, sarhoş bunlar, karantina bölgeleri yapalım, vebalı gibi orada içsinler” kararı aldılar, Danıştay durdurdu. “Özürlülerin ne kadar özürlü olduklarını nüfus cüzdanlarına yazalım, kimliğini gösterdiğinde bilelim ne kadar özürlü olduğunu” yönetmeliği çıkardılar, Danıştay durdurdu. “İlköğretim çocuklarına okutmak için, içinde Atatürk’ün olmadığı Türkçe kitabı” yaptılar, Danıştay durdurdu.*Örnek çok.*E niye sevsinler ki hukuku? yılmaz özdil

 308. 26/03/2010, 14:01

  >my waykimsenin, chp nin bu yasa karşısındaki dik duruşunu inkar ettiği yok, yani en azından ben etmedim,Deniz Baykala eleştirim, erdoğana siyaseti yolunu açmasındaki katkısı.. bunu kim inkar edebilir, ayrıca Deniz Baykal hakkında kim ne eleştiri yaparsa yapsın, şahsım adına Baykalın çok değerli bir insan olduğunu biliyorum, Millet Baykalın değerini bilmiyor..Dikkat edersen ama bilinçli ama bilinçsiz, erdoğanı bu milletin başına bela eden kişi Baykaldır dedim. Belki dünya görüşü nedeniyle demokrasinin gereği olarak erdoğana gel siyasete dedi, ama varılan sonuç değişmez, bu girişimle milletin başına bela oldu.. bu gerçek değişmez.Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla örülür..MHP de çek yasasının son anlarında yan çizdi, fakat Sayın Alim Işığın mücadelemize katkılarını unutmak mümkünmü, bunu inkar edebilirmiyiz, veya Akp li Mehmet Tunçak'ın, Yasayı aynı şekilde çıkaracaktınız neden bunca ay mağdurları oyaladınız diyip komisyonu terk etmesinini taktir etmemek mümkünmü..Nankörlük lafını bana gönderme yaptın sanırım..ama gerekçeni net yazarsan bende hangi yazımda nankörlük yaptığıma bakarım, anlayamadım doğrusu..

 309. 26/03/2010, 14:04

  >SİTEYE YAZI YAZAN BÜTÜN KARDEŞLERİM HEPİNİZ HARİKASINIZ VE NE GÜZEL VE HEPİMİZ FİKİR OLUŞTURUP FİKRİMİZİ YAZIYORUZ.HEM DE ÇOK DİKKAT EDEREK .BİLGE BİRİSİ NE DEMİŞTİ FİKRİNE KATILMIYORUM AMA FİKRİNİ SÖYLEMEN İÇİN KELLEMİ BİLE VERİRİM DEMİŞTİ.HATIRLARSANIZ 1980 DEN SONRA İNSANLAR FİKRİNİ SÖYLEYEMEDİLER VE BU SİYASİ SIĞLIĞN NEDENİ BU DEMİŞTİM.ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞU ŞÖYLE DERİN BİR NEFES ALALIM 3 ADIM GERİ ÇEKİLİP KİM NE YAZDI BEN NE YAZDIM DİYE BİR DÜŞÜNELİM.İNANIN BUNU DİKKATLE İNCELERSEK YAZILANLARDAN ÇOĞU DOĞRU.ETİK OLARAK MÜKEMMEL.HİÇ KİMSE ÖTEKİNE KÖTÜ BİRŞEY ÖNERMEDİ FARKINDAYSANIZ.O ZAMAN TABİKİ FİKİRLERİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ YOKSA TAŞÇI GİBİ SİYASİ HATA YAPTIKLARINI ANLAYAMAZLAR.BU SİTEDE BİZ MAĞDURDAŞIZ HEMEN AYRILIK SİLAHINA KİMSE SARILMASIN BİZ ÇEKTEN MAĞDURİYETİMİZİ SONUNA KADAR SAVAŞIP KALDIRMAK ZORUNDAYIZ YILAN VE KAÇAN VEKORKAN KENDİSİNDEN SONRA GELECEK NESİLE BUNUN HESABINI VERMEK ZORUNDA.BURADA HİÇ BİR FİKİR FARKLILIĞI BİZİ YOLDAN AYIRAMAZ.HEM KAVGA EDECEĞİZ HEM TARTIŞACAĞIZ HEMDE YOLUN SONUNA KADAR BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ KAÇAN,AYRILAN,KORKAKTIR.CAHİLDİR BOŞ ADAMDIR.ELLERİMİZİ KENETLEMİŞİZ BİR KERE.DEVAM,DEVAM SİZİ SEVİYORUM!!!!

 310. 26/03/2010, 14:06

  >Arkadaşlar lütfen 92 ye acil bir cevap veya fikir verecek yokmu

 311. 26/03/2010, 14:12

  >AYLARDIR TAKİP EDİYORUM SİZİ…BEN DE SİZİN YAŞADIKLARINIZI YAŞIYORUM…KAÇAK YAŞIYORUM ŞU AN NE ZAMAN GELİP ALACAKLAR DİYE BEKLİYORUM…NERDE YAKALANACAM DİYE BAKIYORUM…ARKADAŞLAR DAHA ÖNCE ÇEK KESTİNİZ İMZA ATTINIZ AMA EKONOMİK KRİZ SEBEBİYLE VE YANLIŞ POLİTİKALAR SONUCU İŞLERİNİZ TERS GİTTİ ÖDEYEMEDİNİZ..KABUL HAK VERİYORUM SİZE..BENDE SİZİN GİBİYİM AYNISINI YAPTIM…AMA ŞU İÇİNDE BULUNDUGUMUZ ORTAMDA HADİ BEN SORUYORUM SİZE…NEDEN TAAHHÜT VERİYORSUNUZ ANLAMIYORUIM…PARANIZ OLSA GİDER ADLİ PARA CEZASINI YATIRIRSINIZ SONRASINA BAKARSINIZ…ŞU AN OLAN BORCUNUZU 2 YIL TAAHHÜT VERİP NEDEN 3 E KATLIYORSUNUZ ANLAMIYORUM.. BORCUNUZU ŞU AN ZATEN ÖDEYEMİYORSUN BİR DAHA HATA YAPIP İMZA ATIYORSUN BORÇ 3 KATINA ÇIKIYOR.. PİYASALAR ÇOKMU DÜZGÜN İŞLERMİ BOL… HER GÜN BİNLERCE KEPENK KAPANIYOR…İŞ YERİ AÇSANIZ HANGİ BANKA KREDİ VERECEK..KİM PARA VERECEK SİZE DESTEK OLACAK.. TEKRAR BORÇMU YAPACAKSINIZ…?? SİZ ÇEKLERİNİZE TAAHHÜT VERİYTORSUNUZ.. PİYASAYA ÇIKINCA ÇEKLE BİTİYOMU DERTLERİNİZ.. KREDİNİZ KERDİ KARTINIZ ELDEN BORÇ PARALARINIZ YOKMU SİZİN….BUNLARDA SALDIRMICAKMI SİZE… LÜTFEN BİRAZ MANTIKLI OLUN…KAÇAK NE KADAR ÇALIŞABİLİYORSANIZ ÇALIŞIN ADLİ PARA CEZASINI YATIRIN … CHP VEYA BAŞKA BİR PARTİ SAKIN MEDET UMMAYIN.. BEN CHP VEYA BAŞKA BİR MİLLET VEKİLİNİN BNU KONUDA AYLARDIR BAKIYORUM SİTEDE YOK SORU ÖNERGESİ YOK İTİRAZZ BIRAKIN ALLAH AŞKINA YA.. ANKARADA SİZ İŞLERİN NASIL DÖNDÜĞÜNÜ BİLMİYORMUSUNUZ…YOK ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL EDECEK.. BIRAKIN BU HAYALLERİ ARTIK…GERÇEKLERİ GÖRÜN.. YA GİDECEKSİN MEVCUT BORCUNU 3 E KATLAYACAKSIN…YADA PARAN OLUNCA ADLİ PARA CEZANI ÖDEYECEKSİN… HANGİ ALACAKLIN SANA GÜVENİYOR ŞU AN…SANA GÜVENİPTE CEZANI KALDIRIYORMU ŞİKAYETİ GERİ ALIYORMU…ALMIYOR… EEE NEDEN BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN 3 KATI ÖDEYEMEYECEGİNİZ BİR RAKAMA İMZA ATIYORSUNUZ.???ARKADAŞLAR GÜVEN OLMADANM HİÇ Bİ ŞEY OLMAZ… SANA HERKESİN GÜVENİ KAYBOLMUŞ.. DEVLET BU KADAR ÇEK MAGDURUNU İMZA ATIP DIŞARI ÇIKARTIYOO.. SONRASI NE OLACAK PEKİ.???DEVLET SANA BORCUNU ÖDEMEK İÇİN KREDİMİ AÇIYO İŞ YERİMİ AÇIYO HAYIR…BEN SALDIM KENDİMİ ADLİ PARA CEZASINI ÖDEYECEM…VEYA PARAM OLUNCA ALACAKLIMI BULACAM… YA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK AL ANA PARANI …KABUL ETMEDİMİ…GİDECEM ADLİ PARA CEZASINI YATIRACAM.. ÇÜNKÜ AKILLANDIM ARKADAŞLAR.. BUNDAN SONRA ÖDEYEMEYECEGİM BİR EVRAKA ASLA İMZA ATMAM.!!!!!

 312. 26/03/2010, 14:22

  >SİYASET VE HAKARET: SİYASET TARİH BİLGİSİDİR,EKONOMİBİLGİSİDİR,COĞRAFYA BİLGİSİDİR,BİLİMSEL OLMAK ZORUNDADIR,FELSEFE BİLGİSİDİR,KÜLTÜR BİLGİSİDİR,TOPLUM BİLGİSİDİR.ÖZETLE YAŞAM BİLGİSİDİR.AHLAK TEMELLİDİR VS VS BUNA SİYASET DENİR VE BÖYLE YAPILMALIDIR.BUNLARA SAHİP OLMAYANLAR EKSİK VE ZAYIF KALDIKLARINDAN HAKARETE KÜFRE KAVGAYA GÖTÜRÜRLER.BAZILARI KİBARCA BAZILARI KABACA.SİZDEN RİCAMIZ EKSİKTE OLSA ŞU TANIMI OKUYALIM VE TARTIŞMAYA DEVAM EDELİM!!!!

 313. 26/03/2010, 14:26

  >cüneytnankörlük genel bir ifade…bu durumu inkar edenlere…ayrıca genelde akepeyi savunanların söyleyecek söz bulamadıkların da sığındıkları nokta…1960 ihtilali 1980 darbesi vs vs…hatta 1924 anayasası bütün bunları görünce insan bu iktidar seçimi kazandığında kaç parti millet tarafından tasfiye oldu hepiimiz biliyoruz…iktidardaki anap,dsp ve mhp seçim barajının altında kaldı bir çok diğer parti gibi…kısaca millet oy vermedi ve birçok partiyi tasfiye etti…seçilenler vaatlerinde daha iyisini yapacaklardı ama ne hikmetse her konuşmada geçmişe gönderme yaparak onlar daha iyimi yaptı diyorlar…kötü emsal emsal olmaz mantığından yola çıkarak eskiye gönderme yaparak ilerdeki 50 yılı ipotek altına almak sanırım doğru değil…2002 dede SN BAYKAL demokrasinin gereğini yapmasa idi eminim şimdi bu eleştirilerden çok daha fazlasına maruz kalacaktı…hepimizin bildiği ve senin de söylediğin gibi…bu kadar LOBİ baskısına hatta bankalar birliği genel sekreterinin bile ALİ RIZA ÖZTÜRK ü arayarak baskıya almaya çalıştığı halde CHP dik durdu ve bunu bir lütufta bulunayım diye yapmadı…CHP nin vizyonu buydu ve gereğini yaptı…my way

 314. 26/03/2010, 14:27

  >Herhalde birileri şu halimize bakıp kıs kıs gülüyordur.Çünkü amaçlarına ulaşır gibi oluyorlar.Bu konu ile ilgili o zaman görüş belirteyim .Ben hayatımda çok iktidarlar gördüm Ama ilk kez böyle bir parti ve hükümet görüyorum.İşine geldiği zaman ANAYASA – AB- UYUM YASALARI – HAK -HUKUK -ADALET diyen iktidar ve üyelerinin konu başka hak ve hürriyetlere geldiği zaman manevra yaptıklarına şahit oluyorum.Ülkenin içinden geçtiği ağır ekonomik bunalımları bir kenara atıp abuk sabuk konularla ilgilendiğini ve kamuoyunu meşgul ettiğini görüyorum.Alınan bütün kararlarda işçi-memur-emekli ve ezilen kesimlerin dışlandığını , dahada yoksullaştığını ,hukuk ve adaletten bu kesimin izole edildiğini görüyorum.Yargıdan bu kadar şikayet ediyorlar ama sıra biz ve bizim gibi hukuk mağdurlarına sıra geldiğinde ne yapalım hukuk diyorlar.AÇLIĞIN,İSSİZLİĞİN,HUKUKSUZLUĞUN,SOYGUN VE TALANIN , YANDAŞ KURUMLARIN KOLLANMASININ BU KADAR AÇIK SEÇİK OLDUĞU BİR İKTİDAR GÖRMEDİM BEN….Ne yapalım geçmiştede vardı diyenlere , eee kardeşim sen bunları iktidara gelirken bitireceğim iddaasıyla gelmedinmi…? Ortalıkta yolsuzluklarla ilgili yüzlerce video dolaşıyor.

 315. 26/03/2010, 14:29

  >SEVGİLİ 114 İŞTE BU TAAHHÜT SORUNU HALLOLDUKTAN SONRA KONUŞMAMIZ VE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUN.BİRDİK BİN OLDUK.BUNDAN SONRAYÜZBİN OLACĞIZ VE BUNUN DA ÇÖZÜMÜNÜ ZORLAYACAĞIZ.

 316. 26/03/2010, 14:41

  >SEVGİLİ 101 AKPLİ LEREDE BASKI YAPALIM DİYORSUN VE TABİKİ HAKLISIN KAFANDA OLUŞAN ŞEYİ YAZ.YAPALIM AMA BU GÜNE KADAR YAPILAN LARDAN İYİ BİR SONUÇ ALAMADIK. FİKRİNİ VE ÖNERİNİ YAZARMISIN.

 317. 26/03/2010, 14:42

  >arkadaşlar bu siyasi konuları bırakın işimize bakalım bu siyası konulardan çok arkadaş rahatsız bu sitenin amacı ne neiçin kuruldu amacımız ne o amaç uğrunda savaşalım gelin yorumlarda ne yapalım fikir teatisinde bulunalım herkese saygılar

 318. 26/03/2010, 14:45

  >arkadaşlar 92 ye cevap verecek biri yokmu sitede allahaşkına

 319. 26/03/2010, 15:17

  >slm arkadaşlar,neler oluyor anlamıyorum.baştan beri birlikte mücadele eden ve bu sitede biz mağdurlar için gece-gündüz demeden cevaplar yazan ,sorunlara çözüm arayan arkadaşların sudan ve siyasi sebeplerden dolayı karşı karşıya gelmeleri niye..hani başlangıçta şeker… lakaplı biri vardı ya ..onun ekmeğine yağ sürüyoruz arkadaşlar..bu sitenin bu günlere gelmesi için verilen mücaledeyi eskiler çok iyi biliyor..lütfen işimize bakalım..ve bu güne kadar sayısız emekleri geçen arkadaşlarıda bir kalemde silmeyelim..hele site yöneticilerine hiç bir laf söyleyemeyiz..unutmayın, çok mağdur çaresini burada buldu..ben dahil..AASAA

 320. 26/03/2010, 15:46

  >92Mahkeme uyarlama yargılamasına gitmiş,lehe durum var ise onu tespit etmeye çalışıyorBu infazın durduğu anlamına gelmezfakat durmayacağı anlamınada gelmezyargılama aşamasında infaz durdurma talebinde bulunursanız, infaz durabilir.taahhüt verirseniz yargılama taahhüt sonuna kadar askıya alınır.taahhüt yerine getirilmez ise alacaklının şikayet etmesi şartıyla, lehe durum tespiti kaldığı yerden devam eder.aleyhe karar verilmesi durumunda kararı temyiz edebilirsiniz..

 321. 26/03/2010, 16:07

  >Cüneyt bey,Bu yorum hem senin yazına hemde Murat Yalçın ın yazısına. Murat Yalçın ın daha önceki yazılarınıda okudum eleştirilerinide okudum, bunları görmeden ve bilmeden yazmış değilim o yazıyı….Sorun şuki burada ne zaman AKP yi eleştiren bir yazı yazılsa ince itiraz ve yorumlar genelde Murat beyden geliyor. Bu yasayı AKP çıkarttı ben değil. Tabiki eleştireceğim. Murat Yalçın. yazılarında hep hak hukuktan sözediyorsun. 5941 sayılı yasamıdır hak kukuk adalet. Bende esnaftım bende 35 çalışanımla helalleşip kapıya kilit vurdum. Neyim var neyim yoksa haciz altında. üç beş paraya satılıp gidiyor yüksünmüyorum ben kazandım ben kaybettim. sonuçta satıldığında benim borcum azalıyor. Bu siteye yazmaya başladığımdan bu yanada borç ödemeye devam ediyorum. Bunun hapis cezasıyla bir ilgisi yok. Derdim hapis olsa yarın çekip gitme şansım hala var. Mesele o borçları ödeyip alnım ak başım dik gezebilmekten başka bir şey değil. Ama bunu hapis kılıcını tepemizde tutarak bizi bir köşeye iten ve bu yasayı yapan bir partiyi eleştirdiğimizde bunun yanlış olduğunu söyleyen bu eleştirinin karşısında duran sen onları savunmuş oluyorsun benim nazarımda. Doğal olarak eleştiriiyorum ve AKP yi savunan herkesi eleştirmeyede devam edeceğim. Kendilerine göre değil insana göre hukuk kavramını anladıklarında eleştirmeyi keserim. AKP için söyleneceklere ne yazsan yetmez Yılmaz Özdil az bile yazmış.

 322. 26/03/2010, 16:13

  >ekm2510,bu daha birşey değil. sen şu anayasa paketi geçerse ondan sonra seyret olacakları. ne toz kalır ne duman. Baksana Başbakanımıza alışmış bir şekilde hep aynı söylem;Tekel işçilerine size şu kadar süre ya 4C yi imzalarsınız yada kendiniz bilirsinizMuhalefete hafta sonuna kadar mühlet ya değerlendirisiniz yada meclise getiririz.hep tehdit hep tehdit.tehdit ettiğin kim tekel işçisitehdit ettiğin kim ülkenin muhalefet partileriiktidarsınya gücün yetiyor yapıyorsunhadi,ABD yi tehdit et size şu kadar süre ermeni tasarısını iptal edin deisveç i tehdit et size şu kadar süre ermeni tasarısını iptal etermenistanı tehdit et size şu kadar süre bu iddiaları geri alın ve azeri topraklarından çıkın deyoksa……….. dedede alnından öpeyim seniniye diyemiyorsun gücün yetmiyor değilmiiktidar elinde gücün kendi vatandaşına yetiyor çünkü…

 323. 26/03/2010, 16:37

  >Sayın,Cüneyt bey çok teşekkür ederim,bir durum daha var bu dosyanın suç tarihi yani çek tarihi 2002 yılının 10 ayı acaba zaman aşımından faydalanırmıyım bilgileriniz için tekrar teşekkür ediyorum,sağolun

 324. 26/03/2010, 16:39

  >ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNE MAİL YAĞDIRALIM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞU BU DERKEN ERTELENECEK MAHKEMEYİ MAİL YAĞMUMURUNA TUTSAK NASIL OLUR TERS FİLAN TEPERMİ NEDE OLSA BU YASA 10.VE 36 ANAYASA KANUNLARINA AYKIRI DEĞİLMİ NEYİ BEKLİYORLAR

 325. Aa
  26/03/2010, 17:02

  >Ocean 127 Malum son günlerin gündemi anayasa değişikliği ve anayasa mahkemesi eski başkanının açıklamaları şöyle;resmne dalga geçiyorlar alay ediyorlar diyor.Anlatmak istediğim malum hükümet can derdine düştü dış basın bile olayı hükümet açısından ölüm kalım meselesi olarak yorumluyor.Ya anayasayı değiştirecekler yada yüce divandan kurtuluş yolları kalmayacak.Tek dileğim yüce divanda onları yargılanırken görmek.O yüzden şu anda anayasa mahkemesi ve hükümet arasındaki çetin mücadelede araya girmemek,Sy.Anayasa mahkemesi üyelerinin çok kıymetli zamanlarını bir maille çalmamak,çalmamakki bunlarla mücadele edebilsinler.Eğerki bunlar hükümet amacına ulaşırlarsa zaten bu memlekette ne bağımsız yargı,ne milli ordu hiç bişey kalmaz.Bırakalım şu Anayasa değişikliği savaşını seyredelim.Onlar için ölüm kalım mücadelesi bu çünkü!İllaki yüce divana gidecekler.Deniz fenerinden onlara kurtuluş yok hesabını verecekler,ve daha nice yolsuzluk dosyaları sırada.

 326. 26/03/2010, 17:18

  >Sayın arkadaşlarım; cehaletimi mazur görün yarın hastaneye gitmem gerekiyor.Yakalamam var herhangi bir sıkıntı olur mu.SAYGILAR

 327. 26/03/2010, 17:28

  >129,hastanelerde sıkıntı yaşarsın dikkat et

 328. Aa
  26/03/2010, 17:31

  >İşte bunların ne kadar sıkıştıklarının bir kanıtı daha.Basını susturan batık ekonomi,iflaslar,ülkeyi saran iş adamları intiharlarını göstermeyen,iç içe oldukları tarikatların fetonun tv.kanallarını kullanarak pembe bir tablo çizen hükümet sanki bunlar yetmiyormuş gibi elden ücretsiz gazete dağıtmaya başladılar,öyle ya yaptıklarının hesap günü gelecek biliyorlar.Odatv.com haberinin linkini veriyorum.http://www.odatv.com/n.php?n=haber-2503101200İstanbul’da toplu ulaşım araçlarını kullananlar; bugün ellerindeki “gazeteleri” kendilerine sunan gençlerle karşılaştılar.Gençler tarafından “ücretsiz gazete” diye sunulan bu yayının adı “Toplumsal Hafıza” idi.Doğaldır ki; vatandaş ücretsiz olduğu için merak edip, bu yayını vapurda, metroda, tramvayda okudu…Peki, neydi bu “Toplumsal Hafıza”?

 329. 26/03/2010, 17:38

  >bu sıkıntılar nezaman bitecek sayın hükümet değerli muhalefet yeter artık insanların canına tak etti kaldırın şu lanet yasayı insanlar bi nefes alsın

 330. Aa
  26/03/2010, 17:45

  >129 Tutuklaman varsa evet kesinlikle yakalanırsın.Özel hastaneleri tercih etmen lazım.

 331. 26/03/2010, 17:53

  >anayasayı değiştirmeseler ne olurki ceplerini o kadar doldurdularki yüce divan vs.hepsi hikaye iran kapılarını sonuna kadar açar bunlara orda mutlu mesut yaşarlar…bakın uzanlara ürdünde krallar gibi yaşıyolar geceleği 20bin euroya otelde kalıyolar gerçi onlarda mağdurmu değilmi tartışılır çünki ilk onlar anlamıştı bunların yüzünü iyidir kötüdür bilmem ama iyi muhalefet yapıyodu açıklarıda olduğu için hemen susturdular bakın AYDIN DOĞAN a TANSU ÇİLLERLE televizyonlarda kapışan hakaret eden bir gecede hükümeti alaşağı eden AYDIN DOĞAN nAsılda köşesine çekildi.suç onlarda değil suç oyunu 3 torba kömüre satanlarda

 332. 26/03/2010, 18:04

  >ben bu yasayı kaldırcaklarını düşünmüyorum tek umudum bunların dokunulmazlığı yüzünden mecliste bekleyen dosyaları o yüzdende gider ayak bi af veya kısmi indirim mesela 5 te 1 veya 7 de 1 oda bizede yarar sanırım başka türlü bankalar ekonomiyi bu kadar eline almışken bu yasayı kaldırtırlarmı sanıyosunuz ilk başlarda bende çok umutluydum ama umudumu yitirmeye başladım baksanıza hala bizleri bankaların ve alacaklıların kucağına atmak için yasa çıkartıp duruyolar şimdide adres beyanı yasası çıktı adres beyanın yoksa artık noterlerde dahil bi çok kurumda işlem bile yapamıcaksın amaç ne adres ver bankalar seni yakalasın evinde kalan son birkaç parça eşyayıda onlar alsın yemek yicek kap bile bulama ondan sonra…

 333. Aa
  26/03/2010, 18:04

  >134 İran'a niye gitsinlerki,abd kapılarını sonuna kadar açmış bunlara.İkincisi Uzan'lar Fransada Ürdün'de değil.Senin milyonlarca doların olsa hatta 1 – 2 milyar doların olsa İran'a mı gidersin abd yemi:)

 334. 26/03/2010, 18:16

  >hala nasıl savunuyosunuzki iran başkanını ANITKABİR e gitmemek için istanbula ayağına giden zihniyetten ne bekliyosunuzki hala savunuyosunuz sayın MURAT bey…sevmediğimiz hatta şahsımın nefret ettiği israilin genelkurmay başkanı bile uçaktan inip ilk olarak ANITKABİR e gitti.israile filistinli kardeşlerimizi savundunuz hepimiz takdir ettik hala duygulandık alkışladık peki CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK E bu saygısızlığı yapan iranın niye ayağına gittiniz istanbula…

 335. 26/03/2010, 18:22

  >sevigili AA doğru diyosun artık dinlede işleri kalmadı sömürdüler dini duyguları iranda herşey yasak abd de herşey serbest okadar parada iranda yenilmezki canım:)

 336. 26/03/2010, 18:24

  >arkadaşlar akp'ye toplu mail atalım çek yasasını iptal referandumda oylar size diye hatta herkes 3,5 mail adresi alsın öyle gönderelim.sonra'da onların bize yaptığı gibi biz sözümüzde durmayalaım

 337. 26/03/2010, 18:36

  >129 hastanede muayene olaçaksan sıkıntı yaşamassın ama hastanede yatacaksan hengi hastane olursa olsun özelde olsa devlet hastaneside olsa yakalanman varsa alırlar ama sadece muayene olaçaksan herhangi bir sorun yaşamassın

 338. 26/03/2010, 19:00

  >SEVGİLİ CÜNEYT, DUYARLILIGIN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. OLMASI GEREKENİ YAPMAK LAZIM. LAKİN CANIMIZ ÇOK ACIDI, İNSAN CANIMIZI YAKANLARI SAVUNANLARI GÖRÜNCE TAHAMMÜL EDEMİYOR. PARANIN VE MENFAATİN DİNİ, DİLİ, IRKI VE NAMUSU YOKTUR. İŞ MENFAATE GELİNCE DÜŞMANLAR BİLE KARDEŞ OLUYOR. YAKLAŞIK İKİ YILDIR KADER BİRLİĞİ YAPIYORUZ. BİZLERİ TANIYAN TANIDI BU SAATTEN SONRADA KİMSEYE KENDİMİZİ İSBAT ETME KAYGIMIZ YOKTUR. DİNİMİ ALET EDİP, DİN SİYASETİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPARAK NEMALANAN SİYASİLERE TAHAMMÜLÜM YOKTUR, BUNU BİLE BİLE SAVUNANLARADA YOKTUR, BUNLARA YOL VERENLEREDE TAHAMMÜLÜM YOKTUR. BEN İNCE SİYASETTEN,POLİTİK DENGELERDEN ANLAMAM, HİÇ TE İŞİM OLMAZ, BEN DÜMDÜZ DOST DOGRU, KIVIRMADAN DOGRU BİLDİĞİM YOLDA DEVAM EDERİM. BU KADAR TEPKİ ALAN BİR ŞAHSA GÖSTERDİĞİN TAHAMMÜL AHDE VEFA OLMAYIP, BANA İNCE AYAR GİBİ GELİYOR. HERKES HERKESİ SEVMEK ZORUNDA DEGİL, BU GÜNLERE GELDİK ÇOK ŞÜKÜR, OLMUYORMU YENİ BİR DÜNYA KURAR, MÜCADELEMİZE DEVAM EDERİZ. HERKES SEVDİKLERİYLE BERABER YOLUNA DEVAM EDER. HERKESE MÜCADELEYE KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDER, HERKESE KENDİ YOLUNDA MÜCADELESİNDE BAŞARILAR DİLERİM. EGER BİLEREK BİLMEYEREK KIRDIGIMIZ İNSANLAR OLMUŞSA ONLARDAN ÖZÜR DİLER VE HELALLİK DİLERİZ. BENDEN BU KADAR HOŞÇA KALIN.

 339. 26/03/2010, 19:13

  >şu hale bak yaaa heryerden bağladılar elimizi kolumuzu hastaneye bile gidemiyosun ne kadar acı bi durum…

 340. 26/03/2010, 19:16

  >MERHABA SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,YAKLAŞIK 14-15 AY EVVEL YOLA İLK ÇIKTIĞIMIZDA SAYIMIZ ANCAK BİR ELİN PARMAKLARI KADAR OLAN BİZLER, DAHA "ADLİ PARA CEZASI"NIN HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BİLMEYEN,VE ÜSTÜNE ÜSTLÜK YENİ YASADA HAPİS CEZASI KALKIYOR ONUN YERİNE "ADLİ PARA CEZASI" GELİYOR DİYE DURMADAN DUA EDİP SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATAN İNSANLARLA BİRLİKTE ÖNÜMÜZDE AŞILMASI GÜÇ DAĞLAR KADAR ENGELLERE KARŞI,KAVRAM KARGAŞASI ALTINDA EZİLMİŞ, SİNMİŞ, ŞAŞIRMIŞ KİŞİLER OLARAK İLK TEPKİLERİMİZİ YAZARAK DİLE GETİRMEYE ÇALIŞTIK…. HİÇ KİMSE VEKİLLERİ ARAYIPTA KONUYLA İLGİLİ KENDİNİ BİREYSEL OLARAK SAVUNACAK KADAR GÜÇTE BULAMIYORDU KENDİSİNİ… NE ZAMANKİ BİR AVUÇ İNSAN YUMAK HALİNE GELİP BİRBİRİNE SARILDI VE KENETLENDİ BÜYÜDÜ, İŞTE O ZAMAN HAKLI OLDUĞUMUZ BU DAVANIN BİR ŞEKİLDE ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZE İNANDIK…BURADA ARAMIZDA OLAN YADA OLMAYAN İSMİNİ HATIRLAYAMADIĞIMIZ BİR ÇOK İNSAN BİZLER YOLUMUZDA KARARLILIKLA İLERLERKEN TELEFONLA, FAXL VE MAİLLE, MEKTUPLA VS. VS. KATKILARIYLA BU BÜTÜNÜN İÇERİSİNDE YER ALARAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI…. TÜM SİYASİLERİMİZİN SERMAYEDARLARA BAKIŞ AÇISI HEMEN HEMEN BELLİDİR VE BİRBİRİNE DE YAKINDIR MALESEFKİ… "A" PARTİSİ DE "B" PARTİSİ DE GÜÇ KİMDEYSE YÖNÜNÜ ONA GÖRE BELİRLEMEYE ÇALIŞIR… BİZLERİN ESAS AMACI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATARAK BU DAVADA HAKLI OLDUĞUMUZU HEM HUKUKA, HEM AİLELERİMİZE, HEM YAKIN ÇEVREMİZE, EŞİMİZE, DOSTUMUZA KISACASI CÜMLE ALEME ANLATMAKTIR…O YÜZDEN KISA VE GÜNLÜK YAZILAN BİR PARAGRAFLIK YAZILARIN PEŞİNE DÜŞEREK BU GÜÇLÜ HALKANIN ZAYIFLAMASINA VE GÜÇ KAYBETMESİNE YOL AÇABİLECEK TÜM FEVRİ DÜŞÜNCE VE HAREKETTEN UZAK DURMALI VE SAĞ DUYULU DAVRANARAK OLAYLARI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINDA ALMALIYIZ…BENDEN SÖYLEMESİ…

 341. 26/03/2010, 19:20

  >tam 16 ay once yazdim bu duruma gelinecegini Murat Yalcin Beyle o zamanlar bende tartistim ama o hale memleketin iyi gittigini falan saniyor burdakiler tatli su sosyalistleri dogal olarak AKP ye takiyoruz filan durumu var, ama kazin ayagi oyle diil, almanya adalarini sat borcunu ode dedi , biz osmanlinin borclarini bile odedik diye kasinti olmaya luzum yok adamlar bize SS odetti o borclari 1950 ye kadar duyuni umumiye kanunlari diye bisey var bizim gecmisimizde iyi bakalim tek veri kaynagi issizliktir TUIK falan hikaye adamlar tam rakamlari gostermiyor ,ziraat bankasi tarihin karini aciklamis ,adamlar satacaklari seyi zarar gosterirmi?? bilancoda oyna istedigini gibi yunanistanda yapmisti foyasi meydana cikti ,bizimkide cikicak bence bile bile darbe falan yapmadi asker cunku bunlari alirsan iktidardan bizim milletin hafizasi balik hafizasi bidahakine guclenip gelicekler en iyisi bunlari yasamamiz ,ne demis duzen kaostan dogar demis .iyi demis simdi bazi sahislar sen sapiksin falan diye saldircak onun kim oldugunu ben cok iyi biliyorum inanin bende boyle olmasini istemem bir anlik kizginlik falan diil bu ama bebecanla ,RTE ,unakitanla falan bu is bukadar olur ,ama bu isin sonuda cok kotu olur

 342. 26/03/2010, 19:38

  >vallaha site yöneticelerinin allah yardımcısı olsun..yakında SAMANYOLU TV nin baş gündemini açıklıyorum.ŞOK ŞOK ŞOK ERGENEKON İNTERNETEDE EL ATTI.ÇEK MAĞDURLARI DİYE Bİ SİTE KURARAK HÜKÜMETE YÖNELİK PROPAGANDA YAPTILAR.EKONOMİ BU KADAR İYİ GİDERKEN KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISI YOK DENECEK KADAR AZKEN TAM TERSİNİ SAVUNUP SİTE KURDULAR.allah yardımcınız olsun…neredeyse tekel işçilerini bile alıcaklardı ergenekondan:)

 343. 26/03/2010, 20:08

  >Sami Bey! Ceketinizi alıp gideceğiniz ne yer ne de zamandayız.Beraber başladığımız yolculuğu,nihai amacına ulaştırana kadar da,beraber sürdürüp,hep beraber bitireceğiz. zznz

 344. 26/03/2010, 20:09

  >144DE YAZAN ARKADAŞ, LÜTFEN SAPLA SAMANI BİR BİRİNE KARIŞTIRMA.STV YE OLAN ELEŞTİRİN ERGENEKON HAKKINDAKİ YAYININDAN DOLAYI İSE HAKSIZSIN, ZİRA BU MİLLET CUNTADAN. CUNTACILARDAN ÇOK ÇEKTİ ÇEKİYOR, ŞAHSEN BENİM EKONOMİK KRİZİMDE VE ÜLKENİN EKONOMİK ZAYIFLIĞINDA BU CUNTACILARIN ROLÜ TARTIŞILMAZ BÜYÜK.ELEŞTİRİN STV ÇEK DAVASINI SAVUNMUYOR ŞEKLİNDE İSE O DA YANLIŞ, ZİRA BEN BİZZAT STV NİN HABERLERİNE ÇIKTIM VE KONUYU ANLATTIM.SELAMLAR. MEHMET

 345. 26/03/2010, 20:14

  >ARKADAŞLAR BURASI PARTİ TARTIŞMA PLATFORMU DEĞİLDİRBU YAŞIMA KADAR ÇEKTEN BAŞKA BİR PROBLEMİM OLMADI.NE CHP NE MHP NE AKP GÖREVİNİ YAPTI.HALKA UYGUN OLANINI DEĞİL BANKALARA UYGUN OLAN YASA YAPTILAR.A.RIZA ÖZTÜRK E GELİNCE BEN İLK KEZ GÖRÜŞTÜĞÜMDE ALAYCI TAVRIYLA ÖDEMEYECEĞİN ÇEKİ İMZALAMAZAYDIN VADELİ ÇEK KULLANMASAYDIN DİYEN ŞAHISTI.BİR BAKTIKİ OY POTANSİYELİ ÇOKÇEK MAĞDURLARININ YANINDA ARKASINDA ROLÜNÜ İYİ OYNADI.BANA BENİ ARAMAYIN İKTİDARI ARAYIN DİYEN KİŞİDİRKEMAR KILIÇDAROĞLU YANINA YAKLAŞTIRMAMIŞTI.BEN NE PARTİYE NE YARGIYA NE YASAYA NE ADALETE İNANIYORUMAVUKATLAR YARDIMCI OLUYORMUŞ.BABALARININ HAYRINA MI YARDIMCI OLUYORSÜRÜMDEN KAZANIYORLAR.SİTE ADMİNİ BU YORUMU LÜTFEN YAYINLASANSÜRE UĞRATMAKİMSE KİMSEYE HAYIR YAPMAZ.HERKES KENDİ ÇIKARI PEŞİNDE.HAYDİ BAKALIM VARMI BİR AVUKAT BENİM İÇİN BEŞ İLE GİDECEK PARA ALMADAN VEYA CÜZİ MİKTARDA DAVALARIMI UYARLAMA YAPACAKÇEKLERİM VADESİNDEN ÖNCEW YAZILDIFAKAT ŞUNU ANLADIM BU ÜLKEDE……VUR ABALIYAHERKES NE KOPARIRSAM O KAR DİYOR.TEŞEKKÜRLERPARTİ İÇİN KAVGAYI BIRAKINKENDİ KAVGANIZIN ARKASINDA OLUNBURADA HERKES BİRBİRİNİ TANIYOR.

 346. Aa
  26/03/2010, 20:19

  >138 de yazan arkadaşa cevaptır;Ben İran'ı karalamak için yazmadım o yazıyı.Ama bunlar İran'ı banal bulurlar.Şeytan büyük şeytanın yanında olur herzaman yani abd nin yanıdır onların yeri.İran içinse diyeceğim hak ve özgürlüklerin insan yaşamına saygının abd den bile fazla olduğu bir ülke.Bana nerde yaşarsın deseler orayı tercih ederim.Bir örnek vereyim;İran'da en büyük suç ateşli silah taşımak,silah taşıma polis de dahil herkese yasak(özel birimler hariç)ülke geliri öyle böyle halka paylaştırılıyo hep bana lop bana değil.Doğalgaz elektrik su bedava denecek kadar ucuz.Neyse merak edenlere link veriyorum isteyen bakar resimlerine kim daha modern görür.http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351718

 347. 26/03/2010, 20:43

  >147 de yazan arkadaş stv nin ne kadar yanlı yayın yaptığını bilmeyenmi var adamların tek gündemi ergenekon ve muhalefet başka bi haber yayınladığı görmedim 3 senedir hala nasıl savunuyorsunuz o kanalı sadece ergenekonmu bu milletin sorunu sonrada çek konusunda bizlere şirin görünmek için yayın yaptılar zaten hükümet istedi erteleme verdiler yaa onu bakın sizin yanınızdayız diye yaptılar malum anayasa referandum vs.

 348. 26/03/2010, 20:48

  >129 hastaneler çok tehlikeli..benim eşimi hastaneden, kızımızı götürdüğümüz zaman aldılar…hasta kaydı yaptırmayacaksan sorun olmaz ama isim bilgisayara girildiği anda tehlike oluyor..bizim ki özel hastaneydi..engin

 349. 26/03/2010, 20:48

  >sayın 147 stv bu hükümeti TRT den bile fazla savunuyo niye acaba?

 350. 26/03/2010, 20:51

  >evimde stv diye bir kanal yok hatta varlığını bile unuttum tiksindim resmen haberlerinden…reklamlarını bile ergenekon üzerinden yapacaklar nerdeyse…

 351. 26/03/2010, 20:54

  >site artık sıyaset meydanına döndu 7-8 ay sonra taahhut vadeleri dolunca gene akıllar başa gelir eylem için konuşulmaya başlanır.demir tava geldi kömür bittiakıl başa geldi ömür bitti

 352. 26/03/2010, 21:07

  >114 teki arkadasa aynen katiliyorum…Odeyemeyecegim bir rakama bir daha asla imza atmam.Ama atanlara da saygisizlik yapmak istemem.Can Havli ile insanimizi bu yone sevk ettiler.Turkiyede olsam tabii ki durum farkli olurdu sanirim.Cocuklarimi 1 sene rahat gorsem fena mi olur?Tabii ki hayir.Ama imkani olan arkadaslarin da 2 kere degil 10 kere dusunmesi lazim.Borcu katlaniyor cunku…Bu arada EYLEM PLANI olarak haftalik aylik hatta gunluk olarak yapilacak isleri konussak cok iyi olurdu.Hem can sikintisindan arkadaslar gereksiz yere birbirine dusmez,kan kaybetmeden yolumuza devam ederiz.Tek dusuncemiz olmali basarmak.Siyasetle bir yere varamayacagimizi hepimizin anlamasi gerekir sanirim.Fikir birligine vardigimiz konulari ya da tartismaya actigimiz konulari liste halinde yayinlayabilsek ve sistematik olarak yolumuza devam etsek diyorum.Benim de burda canim s'kk'n.Sayin Site Yoneticelerimizden bu konuda yardim istesek ayip mi olur bilmiyorum.Simdiden tesekkurler…ENE ESNAF EL INSAF

 353. 26/03/2010, 21:07

  >iyi akşamlar kaderdaşlarbenim şöyle bir sorum olacaktı. önce olayı baştan anlatayım. hepiniz gibi benim de işlerim bozulunca çeklerim yazılmaya başladı. o sırada ortağıma olan borcum için kendisine (biraz da kendisinin beni tehdit etmesiyle) 4 yaprak toplam 130.000 tl çek verdim. ancak bankanın kabul etmeyeceğini, bunu aramızda güvence olarak verdiğimi, borcumu ödeyince çekleri geri alacağımı söyledim. kabul etti. açıkçası biraz da aptallık yapıp aramızdaki güvene dayanarak tarihleri boş bıraktım. daha sonra borcumun büyük kısmını ödedim. 20.000 tl kadarı kaldı. ortağım kendi el yazısıyla bir hesap dökümü yapıp bana gönderdi. faiz hesaplarıyla 30.000 tl borçlu çıkarmış beni. konu bu değil. daha sonra kalan bakiyeyi ödeyemedim. kavga kıyamet derken ipler iyice gerildi ve ortağım elindeki 130.000 tl lik çeklerin hepsine uygun tarihleri yazıp beni icraya verdi ve şikayetçi oldu. yani 90.000 ödedim bir de 130.000 daha ödeyeceğim. sormak istediğim ise şu. mahkemeden hesapların incelenmesini talep etsem, ekte ödemlerimi, kendi el yazısıyla yaptığı dökümü versem, bir de çekleri tehditle aldığını, tarih kısımlarındaki yazının bana ait olmadığını söylesem ne elde edebilirim. çok karışık oldu ama sizlerin de takdiri aynı parayı 2 kez ödemek çok saçma ve zalimce (hatta adli para cezasıyla 3 sefer) yardım görüş ve önerilerinizi bekliyorum. şimdiden teşekkürler

 354. 26/03/2010, 21:17

  >sayın 156 ödiyemiyeceğimizi bizde biliyoruz ama mecburen imzaladık şahsen bende sizin gibi yurt dışında olsaydım bende imzalamazdım daha önceki yorumları okursanız hastaneye bile gidemiyorsunuz aranırkem hatta kendinizi bırakın çocuğunuzu bile götürdüğünüzde alıyolar içeri…

 355. 26/03/2010, 21:37

  >Av.Sibel hanım, yerel mahkeme tarafından verilen ceza kararının yargıtay tarafından 01.12.2008 tarihinde onanmış yani bu şumu demek oluyor,yeni 5941 nolu kanun çıkana kadar gelen yargıtay kararları onanmış olarak gelebilir 5941 çıktıktan sonra yargıtay kararları bozulupmu?gelecek anlamındadır cevap verirseniz seviniriz.

 356. 26/03/2010, 21:41

  >ARKADAŞLAR, VERDİĞİNİZ TAAHÜTLERİN EK KARARLARINI MUTLAKA İSTEYİN TAAHÜT VERMEKLE İŞ BİTMİYOR.EK KARARI ALDIĞINIZDA ÜZERİNDE İNFAZ DURDURULMUŞTUR KARARI VARSA İŞİNİZ TAMAMLANMIŞ OLUYOR.ŞEHİR DIŞINDAN ÖRNEĞİN BAKIRKÖYDEN MUHABERE YOLUYLA VERDİĞİM TAAHÜTNAME 13 GÜN SONRA ULAŞMIŞTIR.BİLGİLERİNİZE.

 357. 26/03/2010, 21:46

  >YUKARIDA ARKADAŞIN BİRİSAVCILIĞA GİTMEKTEN TUTUKLANMAKTAN KORKTUĞUNU SÖYLEMİŞ BEN EŞİMLE BERABER 1 AYDA 15 ADLİYE GEZDİM ÇEKTEN ARANMALARIMDA VARDI HİÇ BİR SORUN YAŞAMADIM MANTIKENDE OLMAMASI LAZIM ÇÜNKÜ İNSANLAR ADLİYELERE,SAVCILIKLARA KENDİLERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN GİDİYOR BU YOLLA BÜTÜN ARAMALARIMIZIDA KALDIRTTIRDIK.

 358. 26/03/2010, 21:51

  >Değerli arkadaşlar taahhüt süresi azaldı eğer bu konuda hala yardım ihtiyacınız varsa size konusunda uzman bir avukat öneririm her türlü problemi anında çözüyor tel 0532 272 92 25 av.emine hanım

 359. 26/03/2010, 21:59

  >148 Avukatlarla ilgili yorumlarında çok haklısın, iyi olan,bize yardımcı olan kişileri nasıl burada yazıp minnetimizi belirtiyorsak, vekaleti aldıktan sonra ilgilenmeyen, işini savsaklıyan, müvekkilinin telefonlarına bile çıkmak istemeyen avukatlarıda burada yazabilmeliyiz. 1 nisandan sonra bunları açıkça söyleyebilelim.

 360. 26/03/2010, 22:18

  >155 adamdan kendi el yazısıyla belge almışın bundan iyi kanıtmı olur.senin avukatın ne diyor merak ediyorum yada bunumahkemeye sunarsan bence olay hallolur

 361. 26/03/2010, 22:39

  >sayın b.a.elimdeki hesap dökümü karısık ama yine de el yazısı. bunu mahkemeye sunabilirmiyim onu merak ediyorum. bir de dedigim gibi ceklerdeki tarihleri buyuk ihtimalle kendisi yazdı. bunun tespiti yapılması durumunda bana bi fayda sağlayabilirmi saygılar155

 362. 26/03/2010, 23:05

  >tahüt verdim arkdaşlar kabul olmaz ise nasıl öğreniyorum?

 363. 26/03/2010, 23:12

  >ezgi mahkeme kalemini telefonla ara sonucu söylüyorlar

 364. 26/03/2010, 23:52

  >SLM ARKADAŞLAR…ARTIK HERKES BİR ŞEKİLDE TAHÜDÜNÜ VERDİ VE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU.. KISIR ÇEKİŞMELER VE SİYASİ PARTİ KONULARINI Bİ TARAFA BIRAKIP ARTIK NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİ İLE İLGİLENMELİYİZ.HERKES BİR ŞEKİLDE ÖZGÜR.PEKİ SORARIM SİZE EY MAĞDURLAR..ANKARAYA GİDELİM DESEK ACABA KAÇ KİŞİ GELİR. YİNE 1000 KİŞİYİZ DİYİP 100 KİŞİ İLE Mİ KALIRIZ ACABA? İŞTE TARTIŞMAMIZ GEREKEN KONU BUDUR. KİMLER GÜN İÇERİSİNDE , FAX MAİL MESAJ ATMAYA DEVAM EDİYOR..KİMLER İKTİDARI BUNALTIYOR.? BUNLARIN CEVAPLANMASI LAZIM BENCE..1 YIL SONRA NE Mİ OLACAK? BEN SÖLİM. EĞER BÖLE GİDERSE, NORMAL ŞARTLARDA;TAHÜT VERMENİN BİR CEZASI OLMADIĞI İÇİN KALDIĞIMIZ YERDEN HERŞEY DEVAM EDİLECEK.DURUMUMUZ ŞUANDAKİ DURUMDAN KÖTÜ OLMAYACAK AMA HERKES KÖMÜRLÜKLERDE SAKLANACAK.AİLELER YİNE PERİŞAN OLUCAK.AYLAR BİTİP SÜRE YAKLAŞTIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMA İSTEĞİMİZ HASIL OLUCAK AMA PARA YOK PUL YOK.KİMİMİZİN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BİLE VAR..SONUCU YİNE HÜSRAN..SON KEZ SÖLÜYORUM AKLINIZI BAŞINIZA ALIN.HERGÜN BİR FAX BİR MAİL BİR MESAJ İLE ÖNÜMÜZDEKİ BİR YILDA ÇOK YOL KATEDEBİLİRİZ..PARDON BİR YIL DEDİM ..ASLINDA 9 AY …3 AYI GİTTİ BİLE..ADLİYELERİ GEZMEYE DEVAM EDİYORUM..BAKIRKÖY 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TUTARA BAKMAKSIZIN TAHÜTLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KOYUYOR.. KADIKÖY 5 ASLİYE CEZANIN HAKİMİNİ ALLAH HAVALE EDİYORUM ÇÜNKÜ TAHÜTLERİN HEPSİNİ BİR ŞEKİLDE BİR PUNTUNA GETİRİP REDDİYOR.İSTANBUL 4-8-6.ACM LERİN HAKİMİNLERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN.BERAAT VEREBİLMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR..AYNI ŞEKİLDE ŞİŞLİ 11-14-6, BEYOĞLU 9, ÜSKÜDAR 3 ACM' LERDE DE SORUN YOK.BAKIRKÖY ADLİYESİ HALEN ERKEN İBRAZDAKİ HUSUSU, GEÇİÇİ MADDEYE GÖRE YORUMLUYOR..VE CEZAYA DEVAM DİYOR.BAKIRKÖY 10.ACM NİN HAKİMİYLE KISA BİR SOHBET YAPTIM.BANA GEÇİÇİ MADDE DE YAZILI OLAN KISMIN 2011 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLDUĞUNU,VE GERİYE UYGULANMAMASI YÖNÜNDE YARGITAY KARARI OLDUĞUNU SÖLEDİ.BENDE AYNEN ŞÖLE DEDİM:SİZ CEZALARA HÜKMEDERKEN VEYA BERAT VERİRKEN,GEÇİÇİ MADDELERE GÖRE Mİ VERİYORSUNUZ KANUN MADDESİNE GÖRE Mİ?..TABİKİ KANUN MADDESİ ÖNCELİKLİDİR DEDİ.PEKİ DEDİM 5/1 FIKRASININ GEREKÇESİNİ VE 3 MADDENİN 8 FIKRASININ GEREKÇESİNİ BİR OKURMUSUNUZ.OKUDU… APIŞTI KALDI.. İÇİMDEN YUH DEDİM.YUH OLSUN…HALA DA CEZA YA DEVAM EDİYORLAR..ARKADAŞLAR AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM.EYLEMSE EYLEM.TOPLANMAYSA TOPLANMA .MESAJ İSE MESAJ..EYLEM YAPAMAYIZ ŞUANDA ORTAM GERGİN.HEMDE HAVALAR ISINSIN İSTİYORUZ.ŞİMDİ ÜZERİMİZE DÜŞEN MAİL FAX MESAJ..ADALET BAKANLIĞINACEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNEAKP GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNEANAYASA VE ADALET KOMİSYON ÜYELERİNEMAİLLER FAXLAR MESAJLAR GÖNDERELİM.

 365. 26/03/2010, 23:54

  >Sayın “my way”,Sizin de, sevgili Cüneyt gibi bilhassa ertelemeyi de içeren 5941 s. yasanın kabulü öncesi ve sonrasındaki süreçte mağdur arkadaşlarımıza, darda kalanlara, daralanlara neler yapmaları gerektiğini araştırıp yazmanız, taahhüt ve diğer hukuki yardım konularında sorularını cevaplayıp mihmandar olmanız gerçekten takdire şayandı…Bu itibarla, bu düşkün insanlar (bizler) tarafından hayırla yâd edileceksiniz…Bu hakkınızı teslim ettikten sonra en son 107 de yazdığınız bir yazıdan hareketle size sesleniyorum;Çünkü aşağıdaki cümlenizin (dolayımlı) muhatabı madem ben oluyorum, öyleyse, sizin daha önce de yaptığınız gibi 'kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" kabilinden bana dolaşık LAF atmanızın aksine ben size açıkça sesleniyorum…Diyorsunuz ki;"…bunun ötesinde çok kibar gibi yazıp karşısındakini AŞAĞILAMAK burda kimsenin haddi değildir…"Evet KİBAR ve DİKKATLİ üslup kullanmaya her daim özen gösteririm… Ama yazdıklarımın, sizin dediğiniz gibi AŞAĞILAMA yapmakla uzaktan yakından alakası yoktur bir kere… Bilakis yaptığım aslında bana yapılanları "tavsif" etmektir…Hatam var ise şudur; "Yahu şurada 1 Nisan’a kıymetli 3 – 5 günümüz kalmışken, hızlı bir bilgi alışverişi, bilgi paylaşımı yapmak varken bu telaş içinde olmamıza rağmen FANATİK bir şekilde ucuz bir PARTİZANLIK yapmanın şu an sırası mı?" dedim…Vay vay!!! (way, way) Sınıfın bıçkınlarından ne LAFLAR işittik, ne yakışıksız ve seviyesiz ithamlara uğradık… Kimi açıkça “bu adam burada ne geziyor” dedi, kimi (mealen) “açtırma kutuyu söyletme kötüyü, bizim KÜFRETME ve SÖVME alanımızı daraltamazsın” dediler… “Senin canın da KÜFÜR istiyor galiba” dediler..Bay "my way"Siz o zaman (bu bağlamda cevap verdiğim arkadaşlarımıza iyi yaptınız, kol kanat gerdiniz ve bana HADDİMİ(!) hatırlattınız tamam da) peki onlara da HADLERİNİ hatırlatmak aklınıza gelmedi mi? Ayıp oluyor beyler deyip bu niyetle araya girmediniz değil mi?Yoksa sizin; kendinizi ‘durumdan vazife çıkarıp’ bildirmek ve hatırlatmak zorunda sandığınız HADDİNİZ bu kadar mı?

 366. 27/03/2010, 00:34

  >Sn Murat Yalçın yeter lütfen akp ye yönelik eleştirilerdealınganlık yapmayın hemen savunmaya geçmeyinsizin savunmanıza ihtiyaçları yok hele birde anayasa değişikliği başarılırsa sizi kim savunacak merak ediyorum arada çatlak sesleretahammül gösterileceğinimi zannediyorsunuz.Birde ricam olacak bir Amiran Kurtkan hocanın derslerinde sözlük kullanırdım bunca yıl sonra birde sizin yazılarınızı okurken kullanmam gerekiyor.Sadeleştirme rica ediyorum

 367. 27/03/2010, 00:46

  >murat yalçınsanırım senin başka işin yok parti avukatlığına soyunmuşsun…yazmayayım diyorum ama eminim bırakmayacaksın…bak ne güzel söylemişsin genelde hep bilgi veren yazılar yazıyoruz…ve kesin olan bi durum var oda çok uzun emeklerle bişeyler yapıldı…fakat yapılan aklı olan herkesin anlayacağı gibi bir hiçti…sadece bir erteleme onunda başı sonu belli değil…onun için burdaki insanlar elbette kendilerine bu KAZIK atan siyasilere tepki gösterecekler…ve bende duyarlı oldukları için onları alkışlayacağım…bu bir parti savunuculuğundan çok doğruyu söylemektir…senin anlayamadığın taraf bu…ve yukarıda anşatmaya çalıştığım gibi ilk günden bu oluşumu başlatanlardanım…ULUDAĞ çok güzel yazmış 3 belki 5 kişi ve arada bir dolaşıp gelip devam eden değil mütemadiyen devam eden bri kişiyim…bunları önce bi düşün ve insanların asıl tepki gösterecekleri yerin bu ÇEK YASASI konusunda neresi olduğunu büyük harflerle bi yaz sonra konuşalım…her akepe diyene bi cevap verme durumunda kendini hissetmene gerek yok….4814 adalet komisyonu raporunu oku bu sana ışık tutacaktır…ben…CHP yi savunuyuorsam bu hakkını teslim etmek gerektiğindendir…ayrıca bu polemiğide uzatma ki millet işine baksın…senin belki tuzun kurudur ama zor durumda olan çok insan var…my way

 368. 27/03/2010, 01:06

  >My Way kardeşim,diline kalemine sağlık. doğruyu bir kenara bırakalımherşeyi bir kenara bırakalımeğer olay çıkar olayı dahi olsa şu anda çıkarımız bu yasayı yapanlara eleştiri yanımızda olanlara övgü yapmak bizim çıkarımızadır. Biz burada bir amaç için bir aradaysak bu amacımıza ulaşmak anlamında bir partinin yanında olmamız gerekiyorsa bize bu desteği veriyorsa bundan daha doğal ne olabilirki.ne yani bu saatten sonra AKP nin yanındamı olacağız. Bunu anlatmaya çalışıyorum anlatamıyorum.Ben merak ediyorum Biri bu arkadaşımıza deseki seni bütün bu dertlerinden kurtaracağım ama karşılığında AKP yi eleştireceksin ve seçimlerde bana oy vereceksin. Ne yapacak yok ben AKP yi eleştirmem sanada oy vermemmi diyecek. Yada hangimiz diyebilir. bunun cevabı aslında tüm tartışmaların cevabı…..Eğer AKP bu anayasa paketini geçirirse bizi kurtaracak bir merciide kalmayacak. daha ne dememize gerek varki anlamıyorum

 369. 27/03/2010, 01:24

  >sn M.Kburdaki çabalar hiç şüphesiz hepimizin aynı dertten muzdarip olmamızdan kaynaklanıyor…hepsi güzel elbette mücadele şart fakat bu mücadeleyi yaparken sadece çek yasası değil çocuklarımızın geleceği konusunu da ön planda tutmak durumundayız…artık şu meşhur deveye diken …diye başlayan atasözünü bu site kısmen de olsa değiştirdi…ve bizler bunun mücadelesini yılmaz özdil in bu gün yazdığı gibi her konuda yapmalıyız…my way

 370. Aa
  27/03/2010, 02:15

  >171 M.K. gün boyunca yorumları okuyorum bu akepelilerin anayasa değişikliği halk içinmi neye yarar nedir diye,tv lerde izliyorum hangi tv yi açsanız anayasa paketini tartışıyor.Ya biriside deseki değiştirmeye uğraştıkları maddelerden şu şu madde halkın yararına refahına yönelik burda bu yazıyı yazmayacağım diyeceğimki gerçekten halkın yararınada bişi varmış.Ama yok kardeşim yok duyamıyorum duyduğum okuduğum tek şey bu din bezirganlarının kendilerini yargıdan kurtarmak için yargıyı ele geçirme çabaları.Zaten bundada başarılı oldularmı boş ver çek davasını filan memleket elden gider.Hedeflerinde ordu var çünkü.geriye ne kaldı ?

 371. 27/03/2010, 02:58

  >Sevgili Aa, zaten anlatmaya çalıştığımda bu. edebiyat şark kurnazlığı edebiyatı. ben o maddeleri tek tek okudum. değişirse ne olur değişmezse ne olur düşündüm. Yahu biri bana bu anayasa değişiklik paketinde millete hayrı olan bir madde göstersin dişimi kıracağım. Dillerinde bir cümle venedik kriterleri AB uyum yasaları şimdi ben soruyorum AB yasalarında borcunu ödeyemeyene anayasayı by pass etmek için uydurulmuş bir adli para cezası gibi yasa b ulabilirmisiniz. Bakıyorum son 1 yıldır AKP yargıtayla, danıştayla, anayasa mahkemesiyle söz düellosunda… kiminle kuvvetler ayrılığının karşı tarafı olan yargı ile, gelen paket ne getiriyor onları yok etmeyi… bunumu yedirecekler bize ya bunumu yedirecekler.. birde birileri çıkıp bunları savunmuyormu artık sinir sistemim dayanmıyor.1.5 yıldır bir dava sürüyor adı ergenekon. sanıklara hala direk bir suçlama yöneltilmiş değil. varmı ergenekon varsa koyarsın ortaya yargılanır biter. suçlu varsa cezasını çeksin. burada darbeyi savunacak değiliz. bu milleti bu hale 12 eylül getirdi… ama delil yok ne için yatıyor insanlar gizli tanık ifadeleri. yahu ne bileyim ben o gizli tanıkların kim olduğunu, neye hizmet ettiğini, amerikan ajanımı, israil ajanımı, ingiliz ajanımı, ama insanlar yatmaya devam ediyor. sorun şuki 12 eylül sonrasında korku edebiyatında toplum okumak konuşmak yorum yapmaktan, korktuüu için televole kültürü ile bugünlere geldik. Bugün bile solcu dinsiz düşüncesi hala silinebilmiş değil. kim biliyor neyin ne olduğunu…. bilmeye gerek yokki ya benim yanımdasın yada tuuu kakasın mantığı hala devam ediyor.hedefte olanlara bakalımAKP kimlerle kavgalı bakalımdeğişiklik paketi ne getiriyor bakalımfazla söze gerek kalmayacak.ben şoven değilim ama haburda yaşananlar da bunlar zamanında yaşandı…. sakın bu sözüme kürt kökenli kardeşlerim alınmasınlar. ben onları çok seviyorum. atalarımız bu topraklarda beraber savaştılar beraber öldüler koyun koyuna yatıyorlar ama kimse bana PKK yıda savunmaya kalkmasın. ben yemem…..ben eleştiri yaptım eleştiri içeren yazılar yazadım ve yazmayada devam edeceğim. ama bu eleştirilerim kişilerin düşündüklerine yöneliktir. yoksa şahıslarına münhasır değildir.her birey bir dünyadırher insan bir yaşam dilimidirherkesin yaşam şekli kendini ilgilendirir.ama yanlışı savunanı eleştiririmtabi bana göre yanlışı yoksa genellem değildir bu.saygılar

 372. 27/03/2010, 03:08

  >Sevgili My Way,kendi geleceğimizi kurtarmadan çocuklarımıza bir gelecek verme şansızmız yok maalesef. Baksana çek yasasında işimize yarayacak düşüncelerde yaptığımız eleştiriler dahi partizanlıkla karşılık buluyor. Birde bu ülkenin ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek yazmaya başlasak kısa sürede bir gizli tanıkla ergenekoncu olur soluğu silivride alırız gibi geliyor bana. Şaka bir yana. Biri çıkıp bana Bu iktidarın 7 yılda yaptıklarının % 25 inin iyi olduğunu izah etsin bir daha ağzımı açmayacağım. kötü olanları benim yazmama gerek bile yok Sayın Yılmaz Özdil az bile yazmış internette dolaşan maillere, hatta bugünkü milliyette AKP nin canını sıkan mail haberini okurlarsa göreceklerdir. İLKLER evet İLKLER yani AKP döneminde yaşanan ilkler.fazla söze gerek kalmıyor zaten

 373. 27/03/2010, 03:19

  >değerli arkadaşlaranladığım kadarı ile asıl sorunumuz balık hafızalı bir toplum oluşumuz…örneklemek gerekirse dün yani bundan 3 ay önce bir çok şeye karşı çıkanlar şimdi o an kendilerine yaşatılan belirsizliği unuttular…buna sebep ne taahhütle erteleme saçmalığı…zaten hep böyle olmuyor mu…hep üç gün öncesini unutup toplum olarak ne oldum delisi olduğumuzdan yaşanmıyor mu yaşananlar…bugün bu toplumda yaşayan insanlar dünlerini unutmaya devam ederlerse şüphesiz başımıza geçirilen ÇUVALLAR hep geçirilmeye devam edecektir…zaten rahatsızlık burada…bizim burada asıl yaptığımız ve yapmamız gereken zaten bu sadece hatırlatmak…bu günlere nasıl gelinri…kazanılan ne…ileriye yönelik umut edilen ne…bunları anlatmaya devam edeceğiz…UNUTTURMAYACAĞIZ…my way

 374. 27/03/2010, 06:07

  >129ben özel hastanede ameliyat odum(kalp)yoğun bakımdan odaya aınırken polis başımdaydı.O nedenle derim ki sakın ha hastanelere gitme.0lyar2003

 375. 27/03/2010, 09:15

  >Sayın my wayDönüp bakınız tüm yazılarıma, ben; size ve herkese iyice tanışana kadar "SİZ" derim…Siz ise; sen, sen diye devam ettiğiniz yazınıza şöyle başlamışsınız;"murat yalçınsanırım senin başka işin yok parti avukatlığına soyunmuşsun… (BUNU YAZABİLEN HER ŞEYİ YAZABİLİR… HALA TAHRİKE, YANLIŞA VE YANLIŞLIĞA GÖZ KIRPIYOR “ÇARŞI GRUBUNA” TEZAHÜRAT İÇİN AKORT YAPIYORSUN, ) yazmayayım diyorum ama eminim bırakmayacaksın…“ (SAL KENDİNİ, ENGEL OLMA…)(BEN SİZİ ADAM KABUL EDEREK YAZDIM… HALBU Kİ BANA İYİCE KÜFÜR EDİLMESİ, BUNDAN BÖYLE “DAMGALI EŞEK” MUAMELESİ YAPILMASI İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ…ÇEK MAĞDURU İKEN ANLAŞILAN SAYENİZDE ŞİMDİ BİR DE “DAMGALI MAĞDUR” OLDUM…BAKINIZ HERKES BİLSİN BEN MÜPTEZEL SİYASETÇİLERİ, STATÜKOCULARI, EGEMENLERİ HİÇ SEVMEM… BU TAVRIM ÖNCELİKLE YARI KAPALI, ANTİDEMOKRATİK, HUKUKSUZ VE ZALİM BİR DÜZEN İÇİN, “MÜESSES NİZAM” İÇİN VE SONRASINDA BU ANLAYIŞA SAHİP HER PARTİ VE PARTİLİ İÇİN DE GEÇERLİDİR…ANCAK BURADA BAHUSUS MÜCADELEMİZ KAPSAMINDA CHP’YE AÇIKTAN TEŞEKKÜR ETTİM, AK PARTİYE İSE ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER YAPTIM…KEZA; DEMOKRASİLERDE “GRUPLAR ÇIKARLARINA DAYALI PARTİ TERCİHİNDE BULUNURLAR” TEZİNE DAYALI OLARAK BU PLATFORMUN MENSUPLARI BU YÜZDEN CHP YE DESTEK TE VEREBİLİR… ANCAK BU; BİR MİLİTAN GRUBUN TÜM HERKESİN TERCİHİNİ KENDİ TERCİHLERİYMİŞ GİBİ KABUL EDİP (VEHİMLER VE YAKIŞTIRMALAR İCAT EDİP GALİBA BU AKP Lİ) DİYEREK DİĞERLERİNE BUNDAN DOLAYI SÖVÜP SAYMALARINI HAKLI KILMAZ…KALDI Kİ BURADA SAĞLIKLI BİR PARTİ DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK NE MÜMKÜN NE DE GEREKLİDİR… YAPILABİLİR TABİ Kİ ANCAK, BUNUN HEM ZAMANI DA DEĞİL, HEM YERİ DE BURASI DEĞİL… BEN DE BİLHASSA BU MANADA TEK BİR KELİME PARTİZANLIK YAPMADIM… TEK BİR HARF VE KELİME AKPARTİ LEHİNE BİR İFADE DE BULUNMADIM… VE HALA ISRARLA SİZ BANA (parti avukatlığına soyunmuşsun) DİYE YAZMAYA DEVAM EDEBİLİYORSUNUZ… BU DİKKATSİZLİĞİN ÖTESİNDE BİR DURUM… TIPKI ÇEKİNİ ÇARESİZLİKTEN ÖDEYEMEN BİZLERİN YANINDA BİLEREK ÖDEMEYEN O DÜZENBAZLAR GİBİ BİR ŞEY…BEN; SADECE, BU SİTENİN “AĞLAMA DUVARI” BENZERİ BİR ŞEKİLDE AK PARTİYE (ELEŞTİRİ BAŞKA BİRŞEY, SONUNA KADAR VARIM) “SÖVME DUVARI” OLMASINI DOĞRU BULMAM O KADAR…KİMBİLİR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HUKUK MÜCADELEMİZDE KAPILARINI YENİDEN ÇALMAK DURUMUNDA OLACAĞIZ…TABİ Kİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜM, DEĞER YARGILARIM İLE VAR OLAN BİR SİYASET ANLAYIŞIM VAR… BU İSE CAHİL CUHELANIN ZANNETTİĞİ GİBİ PARTİCİLİK KALIPLARINA SIĞABİLEN BİR ŞEY DEĞİLDİR…) “…bak ne güzel söylemişsin genelde hep bilgi veren yazılar yazıyoruz… “(TEVAZUNUN DA BÖYLESİ VARMIŞ MEĞER… O KADAR DA HAVALARDA DOLAŞMA, HA BU TARZLA DEVRİLEN CAM BARDAKLARIN KOLİSİNDE HİÇ SAĞLAMI KALMAZ…)“…senin belki tuzun kurudur ama zor durumda olan çok insan var…"(EVET KURU, HEM DE KUPKURU… TEK EVİM VARDI, İPOTEKLİ YAKINDA SATILIYOR… 54 YAŞINDA (2 AY OLDU BİR İŞE GİRDİM… ORANINDA SIKINTISINDAN DOLAYI HENÜZ MAAŞ(!) ALMIŞ DA DEĞİLİM YA… DOLMUŞ PARASINI DERT ETMİYORUM…KİMİLERİ VARDIR, YARAYI KAŞIRLAR, KİMİLERİ DE VARDIR (özür) YARAYA İŞERLER…)SON…BANA 'MİTİNGLERİNE KARIŞMIŞ AJAN' MUAMELESİ YAPANLARA VE ONLARA DESTEK VEREN SİZE SEVİNECEĞİNİZ BİR HABER VEREYİM…Bu yazım belki bu SİTEYE son yazım olabilir…Siz ise bu tezahüratla çok idare edersiniz ve mutlu olursunuz artık…Bu mücadeleyi kazanırsak (ki anlaşılan sizin sayenizde(!) olacak) HAYIRLA kulaklarınızı çınlatırım…Ben yanıldım.. Yanıldım zira; Bu MÜCADELEDE niteliksiz bir maç ve taraftar kavgasına dönmesin dedim…Madem; METELİK kalmadı Öyleyse,NİTELİKTE olmasın…Diyenlere kolay gelsin…İyi sövmeler,

 376. 27/03/2010, 09:35

  >Günaydın arkadaşlar ,Hayırlı sabahlar….

 377. 27/03/2010, 10:23

  >AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan yazarı ABD'de düzenlenen bir toplantıda CIA Ortadoğu Masası Şefi Richard Perle ve diğer istihbarat örgütlerine şikayet etmiştir.Yazarımız bu kitabında; Tayyip ve Emine Erdoğan'ın doğumundan bugüne kadar olan hayat hikayelerini. Tayip ve AKP'nin İsrail, ABD ve İngiliz büyükelçi ve istihbarat örgütlerinin desteğinde nasıl gelişip serpildiğini görecek, TBMM'de yine bu ülkelerin lehine sergiledikleri faaliyetlerini okuyacaksınız. Tayyip'in Amerikan vatandaşlığı yanında, Arap kökenli olarak tanıttığı eşinin Arap değil, Yahudi soyundan geldiğini ibretle izleyeceksiniz. Keza kendinin de Musa'nın soyundan geldiğini…Kitapta Yasin El Kadı-Tayyip, Tayip-Usame Bin Laden, Tayip-Ülker, Yasin El Kadı-Ülker ilişkilerini bulacaksınız.Tayyip'in mal varlığındaki inanılmaz artışlarla, belediye başkan maaşının yanında, belediye şirketlerinden huzur hakkı adı altında aldığı paraları göreceksiniz. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde yapılanması hızlanan "geleceğin başbakanı ve cihat hazırlığının" TBMM'de geldiği son safhalara tanık olacaksınız. Emin ÇÖLAŞAN ecolasan@hurriyet.com.tr BU KiTABI OKUYUN Elimde Ergün Poyrazın birkaç gün önce piyasaya verilen son kitabı… "Musanın Çocukları Tayyip ve Emine." (Togan Yayınları.) Okumaya başladım, elimden bırakamadım. Ergün Poyraz muhteşem bir araştırmacı. Akla hayale gelmeyen arşivlere balıklama dalıyor, inanılmaz belge ve bilgileri ortaya çıkarıyor ve yorumunu yapıp okurlarına sunuyor. Bundan önce yazdığı "Patlak Ampul", "Refahın Gerçek Yüzü", "Kanla Abdest Alanlar" gibi kitapları da böyleydi. "Musanın Çocukları Tayyip ve Emine"yi okurken şaşırdım. Türkiyeyi kimlerin yönettiğini, onların geçmişini, yaşam öyküsünü, büyük sermaye ile aralarındaki parasal ilişkileri gerçi biliyordum ama böylesini, bu kadarını ve dahası, kitabın isminin niçin bu olduğunu Ergün Poyrazın kitabını bir solukta okuyunca öğrenmiş oldum! Burada size daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Sizden ricam, bu sürpriz kitabı mutlaka okumanızdır. Okuyunca bana teşekkür borcunuz olacak! Bir mesaj atıp teşekkür etmenizi bekleyeceğim.

 378. 27/03/2010, 11:31

  >Günaydın arkadaşlar,Taahhütlerini veren arkadaşlara sesleniyorum.Ben temyiz vaktini kaçırıp birdosyam için yinede yargıtaya dosyamı göndermiştim.Dosyam için taahhüt vermeye çalışırken ne asliye ceza nede yargıtayda taahhüt vermekte zorlandım.Allahtan dün yargıdan bozma geldi de son anda kurtardım.Bu mantıkla taahhüt verenler bir dilekçe ile dosyalarını temyiz etsinler.(Zaman geçsede).1 yıl sonra taahhüt ihlali gerçekleşince yani 1/3 ödenemeyince alacaklının şikayeti üzerine infaz devam edecek ama dosya o sırada yargıtayda olacak.Alacaklı doğal olarak asliye ceza mahkemesine başvuracak ancak dosya yargıtayda olduğu için işlem yani infazın devamına asliye ceza karar veremeyecek doğal olarak yargıtaydan dosya istenecek.Yargıtayda dosyaya karar vermek için nasıl bir yol izleyecek?Diyelim dosyayı geri gönderse bile ve ceza devam etsede yinede karar vermek zorunda olan yargıtay 2 yıl içinde %99 bozma verecek.Belki önümüzdeki yıldan sonra 1 yıl daha cezalı duruma düşülsede bozmadan sonra her şey yeniden başlayabilir.Lütfen herkes 1/04/2010 sabahı temyiz dilekçelerini yazsın ve göndersin derim.SaygılarımlaAdil 63

 379. 27/03/2010, 11:31

  >GEÇEN HAFTA BİR ARKADAŞA MÜRACAT SAVCILIĞINA BİR DİLEKÇE VERMESİ KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK İÇİN BURSA ADLİYESİNDEYDİM. ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERMEK İÇİN EN AZ 15 KİŞİ SIRADAYDI. EN AZ 1 SAAT BEKLEDİK. SIRADA BEKLERKEN GENÇ AMA KONUŞMALARINDAN BELLİKİ BİR O KADAR TECRÜBELİ BİR BAYAN AVUKATLA TANIŞTIM. O DA MÜVEKKİLİ İÇİN SIRADAYDI. GENEL DURUMLAR NASIL DEDİM. BELKİDE HİÇ BU KADAR BERBAT OLMAMIŞTIR DEDİ. GASP, HIRSIZLIK VE BENZERİ ADİ SUÇLAR PATLAMIŞ, ŞU AN BURSA ADLİYESİNDE SULH CEZA VE ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE DURUŞMALARA 2 HAKİM GİRİYOR BİR HAKİM TEK RAKAMLA BİTEN DİĞER HAKİM ÇİFT RAKAMLA BİTEN DOSYALARA BAKIYOR DEDİ. DOSYA SAYISINDA İNANILMAZ ARTIŞLAR VAR DEDİ. HER DURUŞMADA 2 HAKİM OLMASINA RAĞMEN 5-6 AY SONRASINA DURUŞMA GÜNÜ VERİLİYORMUŞ. BURSADA 13 TANE ASLİYE CEZA VARDI 15 E ÇIKMIŞ. İCRALAR İSE HİÇBİR KRİZDE OLMADIĞI KADAR ARTMIŞ DURUMDA, İCRA DOSYALARI ODALAR ALMADIĞI İÇİN KAPI ÖNLERİNE YIĞILMIŞ DURUMDA. BOYUM KADAR İCRA DOSYALARI YIĞILI. ECZACI BİR TANIDIĞIM VAR, SAĞLIK OCAĞINA İLAÇ YAZDIRAN İNSANLARIN CEPLERİNDE İLAÇ FARKI OLAN 3-4 TL Yİ ÖDEYEMEYİP İLAÇLARI ALAMADIKLARINI SÖYLEDİ. ÜLKEMİZ HER AÇIDAN YANGIN YERİNE DÖNMÜŞTÜR. HALKIMIZ AKP TARAFINDAN HER 10 GÜNDE BİR DEĞİŞEN SAÇMA SAPAN GÜNDEMLERLE KANDIRILMAKTADIR. HALK KREDİLERLE BANKALARA BORÇLANDIRILMIŞ DURUMDADIR. HALKIMIZ 3 KURUŞA MUHTAÇ HALE GETİRİLMİŞTİR. ÜLKENİN SONU FELAKETTİR. 500 MİLYAR DOLARI BULAN İÇ VE DIŞ BORCU ÖDEMENİN İMKANI YOKTUR. GERÇEK GÜNDEM AÇLIK SEFALET VE YOKSULLUKTUR.

 380. 27/03/2010, 11:40

  >SİTEMİZİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE HUKUKÇULARI;SESİMİZİ HUKUKİ YADA İLETİŞİM KANALLARI İLE TOPLUCA DUYURMAMIZA YARARI OLACAK TÜM MAĞDURLAR ADINA ÖRNEK BİR YAZI METNİ HAZIRLAYABİLİRMİYİZ ?BEN HUKUKÇU DEĞİLİM ,GÖRÜŞLERİNİZİ ALMAK ÜZERE MUHTELİF HUKUKİ YORUMLARDAN DERLEYEBİLDİĞİM AŞAĞIDAKİ METNİ HAZIRLAMAYA ÇALIŞTIM.YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.SAYFA 1SAYIN BAŞBAKANIMIZ,SAYIN BAKANLARIMIZ,SAYIN SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIMIZ, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZ, AŞAĞIDA TAMAMEN HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİNDEN DERLEYEREK ÖZET OLARAK AKTARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ KONUDAN DOLAYI ,VERİLERİN VE TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE İNSANIMIZ İNANILMAZ MAĞDUR DURUMDADIR VE OCAKLAR SÖNMEKTEDİR.T.C. VATANDAŞLARININ BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ BELİRLEME YETKİ VE SORUMLULUĞUNUZLA BÜYÜK BİR HUKUKİ AYKIRILIĞIN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNMANIZI UMUT EDİYORUZ.SAYGILARIMIZLA KONU : 3167 Sayılı önceki ve 5941 Sayılı yeni çek kanununun hukuka ve insan haklarına aykırılığı 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir. İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmektedir. (nafaka borçları bunun dışındadır) Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez demektedir. AİHM 4 nolu Protokol: ECHR Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt: No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation. Birinci madde yerine getirememeden söz etmektedir, dolayısıyla borçlu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddediyorsa, borçlu hileyle yada kötü niyetle hareket etmişse koruma kapsamına girmez. AİHM 4 Nolu Protokolün 1. maddesi için Uzmanlar Komitesince yapılan açıklamaya göre, Borçlunun hilesi, kötü niyeti, ödemeyi reddetmesi durumlarını kapsamaz ve borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır. Borç için hapis yasağı kanundan doğan borçlar hakkında ise uygulanmaz. Bir çok Avrupa ülkesinde borçlunun ödemeye zorlanması için hapsedilmesi kanundan doğan borçlarda veya kamu gücü iradesinden doğan borçlarda uygulanmaktadır. Madde 5 1(b) hükmüne göre; bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara itaat etmemekten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması söz konusudur. 4 nolu Protokol ile bağlı devletlerde mahkemeler sadece bir borcu ödeyemediği için veya sözleşmeden doğan diğer bir yükümlülüğü yerine getiremediği için bir kimsenin özgürlüğünden yoksun kılınması emri veremez. Burada önemli olan konu, Borç için hapis yasağının kanundan doğan borçlar için uygulanıp uygulanmayacağıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapsen tazyik niteliğindeki para cezalarını, ceza konusu saymakta, borçlunun özgürlüğü kısıtlamakk yoluyla ödemeye zorlanmasını denetim konusu yapmamaktadır. 3167 sayılı çek yasası “Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” tanımıyla bu fiili suç olarak tanımlamıştır, fakat yasada CMUK 195 hükümlerini uygulayarak gıyapta yargılama ile adil savunma hakkını kısıtlamıştır

 381. 27/03/2010, 11:40

  >SAYFA 25941 sayılı çek kanunu ise suç tanımını getirmemiş, sebebiyet verme ibaresiyle, çek karşılığının bulunmaması halini suç olarak tanımlamamıştır, gün adli para cezasına ilişkin cezai yaptırımda ise kast unsurunu aranmamıştır, borç özel hukuk kaynaklı olsa bile "kötü niyetli" ödememe durumuna karşı bir cezai müeyyide veya ceza tedbiri olarak hapsen tazyik öngörülmüş ise bunun; borç için hapsedilmeme; kuralına aykırı olmaması için Kanunun öngördüğü, borçlu ödeyebileceği halde ödememekte, kısaca kasten ödememesi, suç işlemesi gerekmektedir. AİHM 4 Nolu Protokol 1. maddesi sadece yasa ile "suç" sayılan fiilleri korumamaktadır, bu kural 5941 sayılı kanunu kapsamaktadır. Hali hazırda 5941 Sayılı çek Kanunu'nun AİHM protokolleri gereği Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Devlet için en kazançlı ve kestirme yolda budur, Aksi durumda AİHM 4 nolu Protokol'ün ihlal edildiği 5941 sayılı çek kanunu nedeniyle hüküm giyenler 4 nolu Protokolün kanun hükmünde olduğundan bahisle adli hata nedeniyle Devletten tazminat talep edebilecektir2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile, ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılmış, bu arada suçun manevi unsuru konusunda da doktrinde ve uygulamada uzun süredir tartışılan "kusursuz" (objektif) sorumluluk anlayışı terk edilerek suçun ancak "kasıt" veya "taksir"le işlenebileceği kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun gerekçesinde objektif (kusursuz) sorumluluk esasının terk edildiği açık bir dille belirtilmektedir: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen bu yeni düzenleme, TCK'ya aykırı olan bütün özel nitelikteki kanunların taranması ve aykırı hükümlerin tespit edilip değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkmıştırÖnümüzdeki günlerde bu sebeple AİHM'de Türkiye aleyhine çok sayıda maddi ve manevi tazminat davası açılması beklenmektedir. Kaldı ki gözardı edilen diğer bir konu ülkemizde yıllardır yaşanan EKONOMİK KRİZLERİN ve TİCARET KANUNLARINDAKİ boşlukların sonucunda orta ölçekli ticaretin, TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiğidir.Kara Para aklama aracı olan Tefeci ve Factoring sektörünü esastan yasal zemine oturtmadan , esnafın; çaresizlikten bu kişilerin ellerinde yok olmalarına seyirci kalması devletin ayıbıdır. Sadece bu sebeple bugün binlerce ocak sönmüş ve sönmeye devam etmektedir. Son yasa ile ayrıcalık olarak sunulduğu sanılan taahhüt vermek çözüm değildir.Saygılarımla

 382. 27/03/2010, 11:43

  >SN.SİTE SAKİNLERİ HEPİMİZE ALLAH YARDIM ETSİN ÇÜNKÜ ONDAN BAŞKA SIĞINACAK KİMSEMİZ YOK ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.UZUN ZAMANDIR SİTEYİ TAKİP EDİYORUM SİZE BİR FİKRİMİ SÖYLİYECEĞİM.ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ VE BULUNDUK.ACABA KAÇ KİŞİYİZ ÖNCE BUNU BİR RESMİLEŞTİRMEMİZ LAZIM.NET BİR ŞEKİLDE VE HER MAĞDUR KİŞİ NEDEN MAĞDUR OLDUĞUNU,NE SIKINTILAR YAŞADIĞINI ANLATAN BİR ÖZ GEÇMİŞ HAZIRLAYIP EN AZ 10 KOPYA VE ISLAK İMZALI OLARAK.ARMIZDAN BU İŞE GÖNÜLLÜ YAKALAMASI OLMAYAN KİŞİLERDEN OLUŞAN BİR KOMİSİYON KURARAK TOPLANAN RESMİ BELGELERİN BU KOMİSİYON ARACILIĞI İLE ,TELEVİZYON KANALLARINA ,BAŞBAKANLIĞA,CUMHURBAŞKANLIĞINA VS VS HERYERE RESMİ OLARAK ULAŞTIRIRSAK BELKİ SESİMİZİ DAHA ÇOK DUYURABİLİR VE TÜRKİYENİN İÇİNDE BULUNDUĞU BU ACI GERÇEĞİ DAHA NET GÖZLER ÖNÜNE SEREBİLİRİZ .BU BENİM NAÇİZHANE FİKRİM SİZLER NE DERSİNİZ SAYGILARIMLA .

 383. 27/03/2010, 12:06

  >arkadaşlar ben en kısa zamanda a.i.h.m ne başvurmayı düşünüyorum bu başvuruyu yaparken çağ dışı kanunu keyfiyetle uygulayan ve benim ömrümden seneler götüren herkes adına tek tek bu davayı açmak istiyorum gerekli evrak ve izlenecek yol için yardımcı olmanızı ve bu konuyla ilgili müracaat sayımızın hızla artmasını temenni ediyorum. (A.H.T.)

 384. 27/03/2010, 12:34

  >186 ALLAH YARDIMCIN OLSUN.AMA DAHA ÖNCE HÜKÜM GİYMİŞ HİÇ KİMSE BAŞVURMAMIŞMI AİHM E YOKSA BEN YATTIP CIKTIM ARTIK BENİ NE İLGİLENDİRİR MANTIĞIMI GÜDÜLDÜ YADA AİHM E BAŞVURULDUDA SONUÇMU ÇIKMADI.BİLENLER CEVAPLARSA SEVİNİRİM.

 385. 27/03/2010, 13:09

  >murat yalçınbu son yazıda en azından ayetlere yer vermemişsin bu bir gelişme…yabancı dil olmadığı için anlamakta güçlük çekiyordum…ayrıca sanırım bu platform ayetlerle konuşulacak bir platform da olmasa gerek…diğer yazdıklarına cevap vermeyeceğim çünkü havanda su dövmekten öteye geçmeyecek…SEN anlamsız ve kimseye faydası olmayan yazılarına devam et…ama bana atıfta bulunan yazılara devam edersen cevabını mutlaka alırsın.ayrıca güzel söylemişsin…KİMBİLİR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HUKUK MÜCADELEMİZDE KAPILARINI YENİDEN ÇALMAK DURUMUNDA OLACAĞIZ…ben yaptığımızın bir hak araması olduğunu düşünenlerdenim…eğer yukarıda anlattığın gibi bir durum olursa KÖPRÜDEN GEÇENE KADAR mantığındaki sen ve senin gibiler bu iletişimi sağlar…unutmatan kesin olan konularda mütevazi olmak zorunda da değilim…bunu zaten bilen bilir.neyse uzatmayayım tekrar söylüyorum…yazacaksan taahhütle ilgili bişeyler yaz ve insanlar faydalansın…my way

 386. 27/03/2010, 13:16

  >OCOAN BLUE Nİ YAZDIĞI TARTIŞMAYI BAŞLATAN YAZI TAHUTLEMİ İLGİLİYDİ

 387. Aa
  27/03/2010, 14:14

  >190 myway gönderdiğin haber linkinin adı bile güzel teşekkürler:)

 388. 27/03/2010, 14:17

  >Değerli arkadaşlar; bir kaç günlüğüne, Alanya'ya torunları görmeye geldim. Bu bakımdan; sitemizi bir kaç gündür takip edemiyordum. Ancak; görüyorumki bazı arkadaşlarımız, birbirlerini kırma derecesine gelip, karşılıklı tartışma başlatmışlar. Değerli arkadaşlar; söylemeye gerek bile yok amma, hepinizin bildiği üzere; bizlerin bu sitede ortak bir amaç ve davası bulunmaktadır. Öncelikle; aylardır mücadele ettiğimiz gibi, çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Hepiniz tarafından bilineceği üzere; henüz sorunlarımızı çözebilmiş değiliz, öyle değilmi? Farkındaysak; ortak davamız için, eskisi kadar çalışmalarımız yoktur. Bir yasa çıkmıştır ama; sadece ve sadece, geçici bir nefes aldırmış, lakin; çeklerden dolayı cezaevine giriş riski halen mevcuttur. Bu bakımdan; arkadaşlarımızla ortak bir yol belirleyip, mücadeleye devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma, saygılarımla.

 389. 27/03/2010, 14:29

  >HAYIR 189 AKP'Yİ ELEŞTİRDİM SAYGIDEĞER ÇOK SEVGİLİ BAŞKANIN OĞLUNUN ASKERLİK'TEN NASIL TESTİS KANSERİ DİYE ÇRÜK RAPORU ALDIĞINI VE 1 YIL SONRA EVLENİP NASIL ÇOÇUĞUNUN OLDUĞUNU ANLATAN BİR YAZI YAZI VARDI ONU YAYINLADIM

 390. 27/03/2010, 15:05

  >Arkadaşlar ben de AIHM ne başvurmayı düşünüyorum.Bunun için ayrı bir blog oluşturalım.Lafta değil gerçekten başvurmak isteyenler olarak kaç kişiyiz bir ortaya çıkalım.Yoksa bu iş böyle hep lafta kalır.Ben 31.12.2008 den sonra yatıp çıkmış biriyim.Üstelik savunma hakkım kısıtlanarak üstelik adeta gaspedilen çeklerim için yattım.(YAŞAR)

 391. 27/03/2010, 15:24

  >Sn. YaşarAİHM için Av. Sibel Sevinç Pilot dosyalar oluşturuyor

 392. 27/03/2010, 15:42

  >ARKADAŞLAR SELAM SESSİZCE OKUMAYA DEVAM EDİYORDUM AMA YÖNTEM HATALARI OLUNCA SESSİZ KALAMADIM.SİZCE BİZ ORTA VE KÜÇÜK ESNAFLAR NİYE YOK OLUYORUZ VE KİM YOK EDİYOR.TEKELLERİN TÜRKİYEDE TAYYİP GİBİ İNSANLARI BULMASI ÇOKMU ZOR?BENCE BİNLERCE BULURLAR.YAŞAR KEMALİN MEŞHUR İNCE MEMEDİNİN ABDİ AĞASI VARDI VE O HER GİDİŞİNDE YENİ ABDİ AĞA GELİRDİ EMİN OLUN TAYYİP GİDER TAYYİPLER GELİR BU DURUM DA BİZİM KİŞİLERE DEĞİL SİSTEME KARŞI ELEŞTİREL OLMAMIZ GEREKİR!SEVGİLİ MY WAY SEVGİLİ TAŞÇI SEVGİLİ CÜNEYT SEVGİLİ SAMİ TEKTEK AĞAÇLARI BIRAKALIM ORMANA DİKKAT EDELİM.HEPİMİZ ŞUCU VEYA BUCU YUZ AMA ÇEK MAĞDURUYUZ.BİRDE GÖRÜYORUMKİ BİRAZDA ÇOCUĞUZ NE GÜZEL HEPİMİZ DUYGU İNSANIYIZ VE HEMEN KIRILIYORUZ VE MİSKETLERİMİZİ TOPLAYIP OYNAMIYORUM DİYORUZ!!BİZLER ÇOK İNSANLA OYNAMAYA ALIŞIK BİR KÜLTÜRÜN ÇOCUKLARIYIZ KİMSE TEK BAŞINA HALAY ÇEKEMEZ,HORON TEPEMEZ,ELLERİMİZİ OMUZLARIMIZDAN ÇEKTİKMİ OYUNUN BÜYÜSÜ VE GÜZELLİĞİ KALMAZ.İŞTE TAM ONLARIN İSTEDİĞİNİ YAPIYORUZ DAĞILIYORUZ PARÇALANIYORUZ.OYSA BİZ GELECEK SENE TAKSİMDE TOPLU TESLİM OLUP TARİH YAZMAYACAKMIYDIK!! AYIP OLUYOR MIZIKÇILIK YAPMAYALIM.ŞİMDİ HALAYA BAŞLIYACAĞIZ HERKES LÜTFEN TEKRAR ELLERİNİ BİRBİRİNİN OMUZUNA KOYSUN.SAMİ KARDEŞ KONYA MERAM HAVALARI OYUN HAVALARI OLMADAN BU OYUNUN TADI OLMAZ!TAŞÇI KARDEŞ KARADENİZ OYUNLARI VE HORONLARI OLMADAN BUBİRLİĞİN TADI OLMAZ,MİSKETSİZ KAŞIK HAVASIZ YAVAN KAÇAR.HADİ BAKALIM KİM GÜZEL OYNAYACAK ONLARMI BİZMİ GÖSTERELİM ARKADAŞLAR.ÖZET OLARAK HEM EFELENELİM HEM EFE OYNAYALIM

 393. 27/03/2010, 15:51

  >SEVGİLİÇEKLE İLGİLİ SORU SORAN ARKADAŞ EĞER ÇEKİ KENDİSİ DOLDURAN ARKADAŞ ÇEKTE OYNAMA YAPTIYSA SENİN LEHİNE .BİR DE ŞİKAYETTE BULUN BİR SAKINCASI YOK FATURA VS DESTEĞİ YOKSA LEHİNE SONUÇLAR ÇIKABİLİR ŞANSINI DENE

 394. 27/03/2010, 16:19

  >Sayın Barışçı-Mersin ,İlgi-alaka ve düşünceleriniz için ve bu güne kadar olan özverili çalışmalarınız için asıl biz teşekkür ederiz.saygılarımla…ekm2510

 395. 27/03/2010, 16:27

  >herkes a.i.h.m.'e, bugün bile beni affetseler maalesef affetseler diyorum (işlediğimin suç olmadığını bile bile)gene a.i.h.m.'e gideceğim. keyfiyetle davranan herkes bunun bedelini ödeyecek. dosyaların kısa sürede oluşturulması ümüdiyle. (A.H.T.)

 396. 27/03/2010, 17:23

  >slm ark.ben tahadüt vermek istiyorum.ama hangi davadan aramam olduğunu bilmiyorum.bir yakınımı emniyete gönderdim ama bilgi vermemişler.ark.nasıl öğrenecem bilgisi olan varmı

 397. 27/03/2010, 17:53

  >cüneyt bey lütfen bi cevap cok rica ediyorumcok acil kıbrısa cıkış yapmam lazım ancak taahhüt dosyamın birisinden dolayı yurt dışı yasağım var ben yinede şansımı denemek istiyorum çıkışda tutuklamamı oluyo yoksa engelemememi lütfen bi cvevap

 398. 27/03/2010, 17:53

  >cüneyt bey lütfen bi cevap cok rica ediyorumcok acil kıbrısa cıkış yapmam lazım ancak taahhüt dosyamın birisinden dolayı yurt dışı yasağım var ben yinede şansımı denemek istiyorum çıkışda tutuklamamı oluyo yoksa engelemememi lütfen bi cvevap

 399. 27/03/2010, 18:43

  >Alırsak, ülke iflas eder…Cumhurbaşkanı, Mercedes’e biniyor.2 tane uçağı var, limuzini var.Başbakan, Mercedes’e biniyor.2 tane uçağı var, helikopteri var.Meclis Başkanı, BMW’ye biniyor.Başbakan yardımcıları, Mercedes.Maliye Bakanı, Mercedes.Ekonomi Bakanı, Mercedes.Savunma Bakanı, Mercedes.Enerji Bakanı, Mercedes.Bayındırlık Bakanı, Mercedes.Ulaştırma Bakanı, Mercedes.Kültür Bakanı, Mercedes.Sanayi Bakanı, Mercedes.İçişleri Bakanı, Mercedes.Dışişleri Bakanı, Mercedes.Eğitim Bakanı, Mercedes.Sağlık Bakanı, Mercedes.Tarım Bakanı, Mercedes.Orman Bakanı, Mercedes.Adalet Bakanı, Mercedes.Aile Bakanı, Mercedes.AB Bakanı, Mercedes.Spor Bakanı, Mercedes.Diyanet Bakanı, Mercedes.*Genelkurmay Başkanı’nın uçağı var.Generaller, komple Mercedes.MİT Müsteşarı’nın uçağı var.Sivilanıt’a Audi aldılar.*Anayasa Mahkemesi Başkanı? Mercedes’e biniyor.Yargıtay Başkanı Mercedes’e biniyor. Danıştay Başkanı Mercedes’e biniyor. Sayıştay Başkanı Mercedes’e biniyor.*YÖK Başkanı, Mercedes. RTÜK Başkanı, Audi. Valiler, Mercedes, 4×4 cip. *87 bin 130 makam aracı var.Belediyeleri ekle…125 bin makam aracı.*Zavallı Almanya’da 11 bin.Gariban Japonya’da 10 bin.Yoksul Fransa’da 9 bin.*Her gün 110 milyon dolar faiz ödüyor Türkiye… Her ay 3.3 milyar dolar… Her sene 39.6 milyar dolar.*Savarona satılık bu arada.*

 400. Aa
  27/03/2010, 18:57

  >196 da yazan B.A.etkinlik.Yöntemde ne hata var onuda yazsaydın.Aç ayı oynamaz kardeşim,bu onur kırıcı uğradığımız haksızlık karşısında onlara karşı cephe açmışız kıran kırana gidiyor savaş.Sen kalkmışın göbek atalım diyorsun.Dediğini yapacak olanların şeyi şeyine denk dıbırında trampet çalıyo olanların yapacağı harekettir.Ben yöntemde hata görmüyorum burada hala akepe yalakaları varsa onlar gibi din bezirganlığı yapanlar varsa onları yollarının yanlış olduğu konusunda iknaya çalışıyoruz.

 401. Aa
  27/03/2010, 19:04

  >Savoranın tamiratınıda sevabına Kahraman Sadıkoğlu bir iş adamı yaptırmıştı.Yazıklar olsun ki onu satana.

 402. 27/03/2010, 19:45

  >GÖZÜMÜZ AYDIN BİR OĞLUMUZ DAHA OLDU ARAMIZA DAHA ÇOOOK ARKADAŞ KATILACAK BU GİDİŞLE.1 milyon esnafa haciz geliyorBilgisayar programlarının bitirilmesinde son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 1 milyonu bulan borçlu esnafın dosyası icra dairelerine aktarılacak. Zaman'ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Reformu'na göre SGK'nın, prim borcunu ödemeyen esnaftan alacağını icra yoluyla tahsil etmesi gerekiyor. Ancak ekonomik kriz sebebiyle esnafın sıkıntıları dikkate alınarak uygulama geciktiriliyordu. Ayrıca hazırlıkların tamamlanması da zaman aldı. Gelinen noktada il müdürlükleri bilgilendirilirken, altyapı çalışmaları tamamlandı. Prim borcu bulunan esnaf, her an icra takibiyle karşı karşıya kalabilir. SGK'nın verilerine göre 3 milyon 239 bin esnaf ve Tarım Bağ-Kur'ludan 535 bini hiç prim ödemiyor. Bazen ödeyip bazen aksatanların sayısı ise 1 milyon 741 bin. 3 milyon 239 bin kişiden sadece 962 bini borçsuz. Geriye kalan 2 milyon 277 binin devlete az ya da çok borcu var. Kurumun bu kişilerden tahsil edemediği rakam ise tam 20 milyar 733 milyon TL.YA BEN ARTIK KONUŞMAK TAN BIKTIM ONLAR BİZİ ŞAŞIRTMAK DAN BIKMADI NE BU BÖYLE YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORLAR.SEÇİMDE GİDERİZ NE ME LAZIM DİYİP.DIŞARDA PARA KALMASIN DİYE Mİ UĞRAŞIYORLAR.CEZA LAR,HACİZLER GIRLA MAŞALLAH.BU PARTİ ESNAF DAN NE İSTİYOR BİLEN VARSA LÜTFEN YAZSIN.ZEYNEP

 403. 27/03/2010, 20:04

  >kardeşim, ptt den vatandaşlık şifresi al. listelenir ona görede bir av. aracılığı ile verirsen risk almamış olursun bence tabş kendinde verebirsin. nöbetçi asli cezadan muhabere ile gönderirsin.

 404. 27/03/2010, 20:07

  >yurt dışı çıkış yasağı alan arkadaş yasak koyan mahkemeye itiraz ettinmi yasağın kaldırılması için bence önce bir itiraz eğer gbt düşümlerin tamanlanmışsa seni hava lalnından geri yollarlar hava alanından önce bir pasaport şubaye gidip kayıt işlenmiş mi baktır.

 405. 27/03/2010, 20:09

  >GÖZÜMÜZ AYDIN BİR OĞLUMUZ DAHA OLDU AKINDA ARAMIZA DAHA ÇOOOK ARKADAŞ KATILIR.1 milyon esnafa haciz geliyorBilgisayar programlarının bitirilmesinde son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 1 milyonu bulan borçlu esnafın dosyası icra dairelerine aktarılacak. Zaman'ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Reformu'na göre SGK'nın, prim borcunu ödemeyen esnaftan alacağını icra yoluyla tahsil etmesi gerekiyor. Ancak ekonomik kriz sebebiyle esnafın sıkıntıları dikkate alınarak uygulama geciktiriliyordu. Ayrıca hazırlıkların tamamlanması da zaman aldı. Gelinen noktada il müdürlükleri bilgilendirilirken, altyapı çalışmaları tamamlandı. Prim borcu bulunan esnaf, her an icra takibiyle karşı karşıya kalabilir. SGK'nın verilerine göre 3 milyon 239 bin esnaf ve Tarım Bağ-Kur'ludan 535 bini hiç prim ödemiyor. Bazen ödeyip bazen aksatanların sayısı ise 1 milyon 741 bin. 3 milyon 239 bin kişiden sadece 962 bini borçsuz. Geriye kalan 2 milyon 277 binin devlete az ya da çok borcu var. Kurumun bu kişilerden tahsil edemediği rakam ise tam 20 milyar 733 milyon TL.BU KADAR DUYARSIZLIK BU KADAR İNSAFSIZLIK OLUR MU ? BİZ YAZMAKTAN BIKTIK ONLAR MİLLETİ MAHFETMEKDEN BIKMADI NEDİR BU HÜKÜMETİN ESNAFDAN İSTEDİĞİ BEN HİÇ BİR NLAM VEREMİYORUM CEZALRR,HACİZLER BİZ ESNAFLAR BU ÜLKENİN DÜŞMANIMI İLAN EDİLDİK ÇIKIP SÖYLESİNLER O ZAMAN BU NEDİR YA..ZEYNEP

 406. 27/03/2010, 20:40

  >önce sayın vekilin verdiği önergelerin ne anlama geldiğini anlamya çalışın.çek mağduru ancak sadece gücü olmadığı için borcunu ödeyemeyenler değil, aynı zamanda gücü olduğu halde borcunu madur olan alacaklılardır da. Dolayısıyla muhalefetteki bir milletvekili ancak şimdiye kadar olduğu gibi bu sorunu gündeme taşıyıp iktidar partisine çözüme davet edebilir.Ancak iktidar partisi son yaptığı değişikle sorunu çözmemiş seçim sonrasına öteleyerek günü kurtarmıştır. Bunu herkesin iyi anlaması gerekir. http://www.alimisik.com

 407. 27/03/2010, 20:54

  >NE VARSA AİHM'DE VAR SONRA'DA TÜRKİYEYİ ANAYASA MAHKEMESİNİ AKP'Yİ DAVA EDELİM AİHM'E AVUKAT HANIM SAĞOLSUN DOSYA OLUŞTURUYORMUŞ DOSYALARIMIZ BİR YERDE TOPLANSIN HEPİMİZ AYNI ANDA FEDEX,UPS VS BİR ŞEYLE AYNI ANDA GİTSİN

 408. 27/03/2010, 22:14

  >Sevgili Arkadaslar,herkesi sagduyulu olmaya davet ediyorum.Burdaki amacimizi unutmayalim.Gonul birligi ve amac birligi yapmaliyiz.Dun yazmistim.Sistematik ve toplu hareket etmeliyiz.Bakin ben yurt disinda oldugum icin taahhutnamae vermedim.Ama Turkiyeye donus yolum da kapanmis oldu.Yapmamiz gerekenleri yapmakta gec kalirsak baskalari bizim yapamadiklarimiz yuzunden kendi istediklarini yapmaya devam edecek.Lutfen ortak kararlar alalim.Oylama yapma gibi bir sansimiz var mi teknik olarak yonetici arkadaslardan sormak istiyorum.Hedef belirleyip ortak hareket etmek mecburiyetndeyiz.Onumuze bu hedefleri koymazsak maalesef arkadaslarimiz gereksiz polemiklere girmeye devam edecekler.En derin Sevgi ve SaygilarimlaENE ESNAF EL INSAF

 409. 28/03/2010, 01:00

  >Ene Esnaf,Trablusgarp tasın sanırım..

 410. 28/03/2010, 02:34

  >Arkadaşlar Herkese Merhaba,Avukatımla yaptığım istişarede, 53 çek mağduru müvekilinin olduğunu söyledi bir çoğuyla irtibat kurdum. Öğrendiğime göre son 6 ayda sayı maalesef katlanarak artagelmiş. Ben İzmir ili ve civarındaki arkadaşların örgütlenmesi konusunda adım atmak istiyorum bu site ile irtibatlı olarak bir yandan faks mail gönderilerine devam ederken öte yandan en azından taahüt süresince kabuğumuzdan çıkarak ağırlık koyacağımız faaliyetlerde bulunabileceğimizi düşünüyorum.Burdan gelişmeleri takip etmek iyi hoş da görüldüğü üzere taşın altına el koyulmadığı sürece, somut adımlar atılmadığı sürece, takip edilecek bir gelişme de olmuyor.CHP milletvekillerimizin bir çoğu ile güçlü irtibatlarımız var; fikir birliği ile olumlu katkılarınız ile neden olumlu girişimlerde bulunmayalım?? Sürekli gözler önünde Web sayfalarında karar almaktansa kendi aramızda görüşüp değerlendirelim ve ses getirdiğimiz zaman sonuçlarını burda yayınlayalım…Bu fikrimin devamını burada forumda tartışmaya açmak istemiyorum!İlgilenen arkadaşlar için e posta adresim:sertackayin72@gmail.com

 411. 28/03/2010, 11:54

  >arkadaşlar itiraz süresi bittikten sonra mahkemenin yurt dışı yasağını kaldırma imkanı varmı acaba?selim

 412. 28/03/2010, 12:26

  >SİTEMİZİN SAYIN YÖNETİCİ VE HUKUKÇULARI;BİZ MAĞDURLARA BUGÜNE KADAR VERDİĞİNİZ GÖNÜLLÜ DESTEKLERİNİZ HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYANDIR.BİZİM ASIL MÜCADELEMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR. SONUÇ ALABİLMENİN YOLU ÖRGÜTLÜ ,BİLİNÇLİ VE HUKUKİ MÜCADELE ETMEKTEN GEÇİYOR.BU MÜCADELEMİZDE SİZDEN BAŞKA ÖNCÜMÜZ YOK.HEPİMİZ ADINA ORTAK BİR YOL HARİTASINA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU HEPİMİZ SÖYLÜYORUZ FAKAT ÇARESİZLİKTEN ORTAYA ÇIKAMIYORUZ.MÜCADELEMİZ BİREYSEL TEPKİLERLE SINIRLI KALDIĞI SÜRECE YAKINDA BU SİTEDE DAĞILACAKTIR.SİZLERDEN TEKRAR VE ÖZELLİKLE RİCAMIZ ŞUDUR;27.03.2010 TARİHLİ 183 VE 184 NOLU YORUMUMDA DA DİLE GETİRDİĞİM GİBİ ORTAK YOL HARİTAMIZIN ÇİZİLMESİNE DAHA DOĞRUSU MÜCADELENİN A SININ NE OLMASI GEREKTİĞİNDEN BAŞLAYARAK ÖNCÜLÜK ETMENİZDİR. EN İÇTEN SAYGILARIMLAE.Ç.

 413. 28/03/2010, 13:05

  >——————————————————————————–Sayın May way,ve diğer arkadaşlarımız.Yorumlarınızı takip ediyorum…Sizden ricam.Bulunduğumuz durum şu…….Cevaplarsanız seviniriz.Asliye ceza da kesinleşmiş a.ş çekindeki müşterek imzadan dolayı muhasebeci olduğum halde eski yasaya göre apc çıktı.Yargıtaya gönderdik.Red geldi İnfaz kesinleşti.Tekrardan itiraz edip yargıtay üstkuruluna dosyamı gönderdiler…(2.ci kez.Böyle bir hakkımızda varmış..).Ama infaz devam etmişti.Yeni çek kanunu çıkınca bizde vekaleten muhasebeci olarak imza attğımızdan dolayı ortak ve de yönetim üyesi olmadığımızı belirterek ticaret sicil gazetesinide ekleyip dilekçe ile asliye ceza mahkeme kalemine müracaat ettik.Bu seferde infazı kaldırdılar.Ama o infazı kaldırdıkları ek kararda derler ki i;Şahıs taksitlendirme istedi.Bu yüzden 01.04.2010 tarihine kadar infazı kaldırıldı.yazdılar.Ben de neden bu böyle oldu diye mahkeme ye sordum.Kalem müdürü de bana şu cevabı verdi.Biz her müracaat edenin dosyasını inceleme şansımız ve de vaktimiz yoktu,bu yüzden hepsine kılişelenmiş olarak aynı açıklamayı yazıp infazı kaldırdık der.Şu anda 1,5-2 yıldır dosyamız ankarada yargıtay da.Şimdi biz bu durumda ne yapmalıyız?-Taahhüt verirsem kabullenmiş olacam ve de düşme hakkım ortadan kalkacak mı?Rakamda yüksek..–Tahhüt vermezsem acaba 01.04.2010 tarihinden sonra tekrar infaza devam ederler mi?-Bazılarıda derki ankaradan henüz cevap gelmeden infaza tekrardan koymazlar der..?Ne yapmalıyız?Lütfen yol gösteriniz?Acil cevap bekliyorum..Allah hepinizden razı olsun..Selamlar,SAYGILAR………..

 414. Aa
  28/03/2010, 13:24

  >BU ADAMLARIN GÖZÜ DOYMAYACAK HABERE BAKINhttp://haber.mynet.com/detay/politika/basbakana-alinacak-10-cip-meclis-gundeminde/502610Başbakan’a alınacak 10 cip meclis gündemindeCHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “1 milyon dolara mal olacağı belirtilen 10 cip alınması ve borcunu ödeyemediği için icralık olan üreticileri" sordu.Güncelleme:27 Mart 2010 12:54 Ayhan, Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, basında yer alan “Erdoğan’a 10 cip, 1 milyon dolar” ve “Milletin efendisi haciz batağında” haberlerini Meclis gündemine taşıdı. Vatandaşın ekonomik krizle başa çıkma yollarını ararken Başbakan Erdoğan’ın koruma ekibi için 10 adet GMC Yukon marka cip alınmasına karar verildiğini ve ciplerin ABD’den yola çıkarıldığını belirten Ayhan şunları söyledi:Başbakan Sayın Erdoğan 2 uçağa sahipken THY’ye 61 milyon dolara yeni uçak aldırması gibi haberlerin ardından, Başbakan Sayın Erdoğan’ın, Devlet Bakanları Egemen Bağış, Selma Aliye Kavaf, Hayati Yazıcı ve Tarım Bakanı Mehdi Eker 'e tanesi 800 bin liralık 2010 model Mercedes alındığının ortaya çıkması kamuoyunun haklı tepkilerine neden olmuştu. 20 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığı, 1, 5 milyondan fazla kişinin yatağına aç girdiği 2010 Türkiye’sinde, Başbakan Erdoğan’ın Bakanlarına neredeyse eski parayla 1 trilyona yaklaşan araç alımına gitmesi, kamuoyunda lükse yönelik anlayışın, israfın ve sorumsuz politikaların bir sonucu olarak değerlendirilmişti‘Milletin Efendisi Haciz Batağında’ başlıklı haberde; Isparta Senirkent ilçesinde 490 elma üreticisinin bu yıl ürünlerini satamaması nedeniyle icralık olduğu, 15 kişi hakkında ise hapis kararı çıktığı yer almıştır. Borcunu ödemeyen çiftçilere hapis yolunun gözükmesi AKP hükümetinin yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu mudur? Türkiye genelinde, icralık duruma düşen ve haklarında hapis cezası verilen çiftçi sayısı Hükümetinizce bilinmekte midir? Ülkemizdeki çiftçilerin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Sulama Birliklerine ve benzeri finans kuruluşlarına olan borçları Hükümetinizce bilinmekte midir? Biliniyorsa, bu borçlarının illere göre ve borçlu oldukları kurumlara göre dağılımı nedir? “ (ANKA)

 415. Aa
  28/03/2010, 13:57

  >Türkiye genelinde, icralık duruma düşen ve haklarında hapis cezası verilen çiftçi sayısı Hükümetinizce bilinmekte midir?Peki icralık duruma düşen çiftçi hapis cezası nasıl alabiliyor.İcra olaylarında hapis cezası yoktu hani?Bir bilen varsa açıklayabilirmi acaba?

 416. 28/03/2010, 14:30

  >….18….söylediklerinizden anladığım kadarı ile vekaleten çek imzaladınız ve 5941 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra itiraz ettiniz…tck 7 madde nedeniyle yeni yasa lehinize ve cezanızın düşürülmesi gerekirdi…ancak sorduğunuz mahkeme kalem müdürü durumu zaten çok güzel itiraf etmiş…01.04.2010 tarihine kadar durdurulan infaz ilk kez sizden duyuyorum…sanırım güya size iyilik etmişler ve bu zamana kadar hakkın var git taahhüdünü ver demişler…bu kararda üstünde çok tartışılabilecek bir karar olmuş…bu durumda sizi taahhüde zorlamak için bu kararı verdikleri çok açık…muhtemelen yargıtay bu kararı lehinize bozacaktır…çünkü vekeleten imza atan şirket ortağı ve müdürü olmayan kişilerin 5941 sayılı yasada ceza yönünden sorumlulukları yok…zaman mutlaka bu sorunu çözecektir…şu an ki durumunuza dönersek 01.04.2010 tarihinde infaz tekrar başlar mı bu durum da net bir yorum yapmak zor görünüyor…çünkü lehe durumdan dolayı cezanızı düşürmek yerine böyle bir karara imza atan mahkeme infazın devamına da çok rahat karar verebilir…ben bu durumda karar veren hakimlerin mutlaka HSYK ya şikayet edilmesi taraftarıyım…hakimlerin görevi yasayı tekrar yazmak değil mevcut yasayı uygulamaktır…TCK 2 madde bunu çok açık yasaklamıştır…eğer yasa koyucu size bir hak tanıdıysa mahkemenin görevi bu hakkı size teslim etmektir…taahhüt konusu na gelince bunu sizin kendiniz karara bağlamanız en doğrusu…artık taahhüdü bile SAMİMİYETSİZ BULUP medeni kanuna dayandırarak red edebilen mahkemeleri görünce yorum yapmak iyice zorlaşmış durumda…fakat sonuç geç olsa da lehinize olacaktır…bunu söyleyebilirim…my way

 417. 28/03/2010, 14:51

  >sn AAmuhtemelen çitçiler borçlarını ödeyemediğinden icra geldiği zaman taahhüt vermişlerdir…zaten bu gidişle durumundan şikayetçi her kesimi hapise gönderecekler…gidiş onu gösteriyor…öte taraftan kendi yandaşları lüx hayatlarına devam ediyorlar…my way

 418. Aa
  28/03/2010, 15:31

  >Ziraat bankasının tarihi kar patlaması yapmasının sebebide belli oldu artık.Hükümette bunla övünüyor,yazıklar olsun ki binbir kere yazıklar olsun.Çiftçi köylü aç,tarlasındaki ürün bile hacizli,meyvesi tarlada kalmış.ÇAresizlikten gelen icra borcuna taahhüd vermiş,ne bilsin garibim o taahhüdün altındaki bubi tuzağını.Şimdi 90 gün hapis tehdidiyle yüzyüze ya tarlasını yok pahasına satacak yada içeri hapise gidecek.Tarlasını alacakta sanmayınki ordaki köylüsü,muhtemelen agopyanlar,dominiler alacak.Ama seçim zamanıda gelecek,nasılki tekel işçileri hepimiz akepeyi desteklemiştik seçimde diye itiraf ettiler şimdi oy veren ellerimiz kırılsaydı diyorlar.Benim çiftçim köylümde bunu söylüyordur mutlaka.Ülkemin tütün ekicisi ellerinde kalan tütüne bakıyor işleyecek fabrikalar satılmış yabancılara tütünü çünkü.Ama abd dedeki tütün çiftçisi hayatından memnun ektiği tütün Türkiyede işleniyor.Yaz yaz örnekler bitmez işte size akepe.

 419. Aa
  28/03/2010, 15:40

  >http://www.odatv.com/n.php?n=bu-satis-anayasaya-aykiri-2803101200BU SATIŞ ANAYASAYA AYKIRIÜlke gündeminin son derece hızlı bir şekilde değiştirildiğini dile getiren Özkaya, bunun sonucu olarak da halkın her olayı hakkını vererek takip edemediğini belirterek şöyle konuştu: “halkımızın her olayı hakkını vererek takip etmesi ve gereken ısrarlı takibi sürdürmesi olanağı ne yazık ki elinden alınmış bulunmakta. Ancak kendi yöresindeki acıtan dayatmalar ve çarpıklıklara isyan edebiliyor. İşte Avlan gölünün satışından da bu nedenle henüz haberli görünmemekte. Ama bu habersizlik acının büyüklüğü altında mutlaka onun bağırmasına, çağırmasına, feryadına, isyanına yol açmamazlık etmeyecektir. Çünkü alevler kapıyı, bacayı sardı, ülke yangın artığı hale geldi! Satılacak bu gölün ortasından Elmalı-Finike karayolunun geçmesi ise işin çekiciliğini son derece arttırıyor.”

 420. 28/03/2010, 16:18

  >SEVGİLİ AA BENİM YÖNTEMDEN KASTIM TARTIŞMA YÖNTEMİDİR. EĞER DİYALEKTİK YANİ YAPICI ÖĞRETİCİ,BİRLEŞTİRİCİ BİR YÖNTEMİN YERİNE UZAKLAŞTIRICI KÜSTÜRÜCÜ TEK BAŞINA KALICI BİR YÖNTEM BENİMSERSENİZ VE TEK BAŞINIZA KALIRSINIZ VE MÜCADELENİZDE YALNIZ BAŞINA YAPARSINIZ VE CÜRMÜNÜZ KADAR YER KAPLARSINIZ!!!SEVGİLİ AA BEN 45 GÜN ÖLÜM ORUCUNDADA TÜRKÜ SÖYLEMEYİ ÇEKEBİLDİĞİM KADAR HALAY ÇEKMEYİ BIRAKMADIM,ŞİİR OKUMAYI BIRAKMADIM VE YİNE YAPARIM.KAYBEDEN SADECE SEN DEĞİLSİN AMA MAL FETİŞİZMİ İÇİN DESİN O SENİ SİNİRLİ YAPIYOR!MANİSA TARZANI VE DİYOJENİN HİÇ MALI OLMADI SENCE MUTLUMUYDULAR ??MÜCADELEDE NASIL BİRLİKTE YÜRÜRÜZ VE NASIL İYİ SONUÇ ALIRIZ BU ÇOK ÖNEMLİ KİŞİLERE DEĞİL SİSTEME DİKKAT.DÜNYADA TAYYİP TEN ÇOK VAR!!!

 421. 28/03/2010, 16:38

  >Sayın Myway;21 deki yorumlarınız için teşekkürler.(18)İnanın iki arada bir derede kaldık.Göya yeni kanunu çıkarmışlar ve de sorunumuzu çözmüşlerdi ya. İşte durum ortada.Öyle diyorlardı telefonda sayın büyüklerimiz.Kanunu çıkardık vede sorunlarınızı çözdük…Nasıl çözüm bu? Yeni yasada hakkım doğuyor.Ama nedense kullandırılamıyorum….?????

 422. 28/03/2010, 17:06

  >Sn. MYWAYBenim durumum için de bir yorum yaparsan sevinirim.Kesinleşmiş cezam var.süresinden sonra temyiz ettim.Bu durumda hem dosyam yargıtayda hem de yakalamam var.Hakim taahhüdü kabul etmiyor çünkü dosya bende değil diyor.Yargıtaya gidiyoruz, dosyanız henüz sisteme girmemiş tasdikli fotokopisini veremeyiz,süreç böyle daha bir kaç ay sürer sisteme girmesi diyorlar.Yani birşey yapamıtoruz.Bi fikriniz var mı? Yapılabilecek başka birşey.S.M.

 423. 28/03/2010, 17:12

  >sn S.Maynı senin durumunda bir davam benim de vardı 2009 ocak ayında oluşan boşlukla ilgili itiraz ettim ve ACM red etti…karar da yargıtay yolu açıkolmak üzere idi…temyiz ettim ve dosya yargıtay da idi fakat taahhüt verdim ve ACM kabul ederek infazı durdurdu…hep aynı yere çıkıyoruz…farklı mahkemeler ve farklı kararlar…bence taahhüt dilekçeni ver ve verdiğini ispatlayabileceğin bir belge al…muhabere yaparsan muhabere numarası mesela…sonuçta kanundan doğan bi hakkın var ve bu hakkı kullanmak için müracaat ettiğin bir belge ile sabit hale gelsin…my way

 424. 28/03/2010, 18:20

  >YILLARDIR TÜRKİYEDE KAYBEDEN HEP KÖYLÜ İŞÇİ ÜRETEN OLDU.YANİ BU ÜLKENİN ÜRETENİ VE ÇALIŞANI HEP KAYBETMİŞTİR.ADI X VEYA Z KİMİN GELDİĞİ KİMİN YÖNETTİĞİ PEK FARKETMEDİ.NE ZAMAN ÜRETEN: HAKSIZLIKLARI, YOLSUZLUKLARI ANLAYIP KARŞI ÇIKTI BAŞINA GELMEDİK KALMADI ELEKTRİK ÇARPMASI DAHİL HER TÜRÜ ARAÇ ÇARPTI.1980 DE DE CİN VE ŞEYTAN ÇARPTI.HALA AĞZIMIZI BURNUMUZU TOPARLIYAMIYORUZ.GEÇEN DE YAZDIĞIM GİBİ ORTA SINIF DENİLEN ESNAFIDA TEKELLER ÇARPTI VE ŞU AN ORTAK SORUNUMUZ!ÇEKTEN HAPİS OLURMU? OLUR. BURASI TÜRKİYE BURDAN ÇIKIŞ YOK.!!TÜRKİYEDE OLANA ŞAŞIRMAYACAKSIN OLMAYANA ŞAŞIRACAKSIN.DÜN AKŞAM YAZDIM BİZİM KAÇ KİŞİYSEK VE KAÇ KİŞİ BU MÜCADELEYE KATILIYORSAK GÜCÜMÜZ OKADARDIR.NE KADAR SESİMİZ ÇIKIYORSA O KADAR DESTEK ALIRIZ VE GÜCÜMÜZ O KADARDIR.VE SESİMİZİ BİZDEN KORKMASI GEREKENLERE YÖNELTELİM KENDİ İÇİMİZE DEĞİL. BU BU SİTEDE OLAN BÜTÜN ARKADAŞLARIN KESİNLİKLE KATILACAĞI BİR DÜŞÜNCEDİR BÖYLE DÜŞÜNMEYEN BOZGUNCUDUR.EYLEME DEVAM.BU ARADA EYLEM:BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK DEMEKTİR. ÇOĞUMUZ EKSİK BİLİYORUZ.

 425. 28/03/2010, 18:21

  >MY WAY ADAMIN YİNE DÖKTÜRMÜŞ!!!!ÖZDİLDEN BAHSEDİYORUM.

 426. 28/03/2010, 18:26

  >“Kozmik patates”i biliyorduk, şimdi de “hukuki domates” çıktı başımıza.“Anayasa maddelerini tek tek oylamak yerine, toptan oylarsak, domatesle patatesi karıştırmış gibi olmayacak mıyız?” diye sordular… Başbakan yardımcısı da tarif verdi, “Yemekte domatesle patates birlikte olmazsa, lezzet olmaz” dedi. “Cemil Usta” bi nevi. HSYK’yı ayıklayıp, küp küp doğrayın, hâkimleri savcıları ayrı ayrı haşlayın, bir diş müsteşarı bütün olarak ilave edin, Danıştay serttir, kazıyıp, ortadan ikiye bölün, püre haline gelene kadar rendeleyin, Yargıtay’ın saplarını temizleyip, dilimleyin, sapları atın, Sayıştay’ın çekirdeklerini çıkarıp ezin, Anayasa Mahkemesi’ni yağlayıp, pembeleşene kadar karıştırın, memleketi soyup, ahaliyi ince ince kıyın, iki çorba kaşığı hamaset, üç bardak çene suyu ekleyin, üstüne bi tutam davul tozu minare gölgesi serpip kısık ateşte, referanduma sürün… Haklıdır Cemil Usta…“Türlü”dür çünkü Anayasa. İnanmayan, açsın baksın, 16 ayrı maddesinde “türlü” geçer bizim Anayasamızın… “Türlü” kamu hizmetlerinden…“Türlü” araştırma hakkı…“Türlü” yayın…“Türlü” haber…“Türlü” tedbir…“Türlü” ceza…“Türlü” antlaşmalar…“Türlü” denetleme…Millet hayatının “türlü” tecellisinde… Her “türlü” eyleme yargı yolu açıktır.“Türlü” kuruluş…“Türlü” vasıta…“Türlü” bilimsel araştırma…“Türlü” kararlar…“Türlü” tasarruflar…“Türlü” haklar vardır. Zaten o nedenle, Başbakanımız her “türlü” öneriye açığız diyor. Yanına bi de cacık…Hadi cümleten anayasafiyet olsun.http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/14241353.asp?yazarid=249&gid=61

 427. 28/03/2010, 18:37

  >ZEYNEP HANIM SİZİ TEBRİK EDİYORUM VE TEŞEKKÜR EDİYORUM ÇOK İLGİNÇ VE GÜZEL BİLGİLER TOPLUYORSUNUZ.ÖZETLE SATILACAK BİŞEY KALMADI YARIN SALMALARIN SAYSI DAHADA ARTACAK BU FİL NASIL DOYACAK !!!ÜRETİM YOK İHRACAAT YOK. VERGİ OLURMU? GELİR OLURMU? ŞİMDİ HARAÇ DÖNEMİ.BİRDE BOL MİKTARDA CAMİ YAPTIRMA DÖNEMİ.BİZİM İNSANIMIZ MÜCADELEYİ PEK SEVMEZ BÜTÜN İŞLERİ CAMİLERDE ALLAHA HAVALE EDER!ALLAH İADE EDER AMA NERDE ANLAYAN!ARAPÇADA ASA, ASİ,İSYAN.KELİMELERİNİN KÖKENLERİ AYNIDIR İSYAN EDEN ALLAHIN SEVGİLİ KULUDUR.KURU KURUYA YAKARAN DİLENEN İNSAN DEĞİL.İŞİMİZ GÜCÜMÜZ HAVALE ETMEK İŞİ SONRAYA BIRAKMAK ÖLÜLER HAK ARAYAMAZ HALBUKİ!!!

 428. 28/03/2010, 18:52

  >81 VE 82 Yİ YAZAN ARKADAŞ ADAMA NİYE KIZIYORSUN ADAM ENTERNASYONALİST.BÜTÜN DÜNYA ÜLKELERİNİ BİZİM ÜLKEMİZDE BİRLEŞTİRMİŞ.KARL MARKS BÜTÜN DÜNYA İŞÇİLERİ BİRLEŞİN DEMİŞ BECEREMEMİŞ ADAM BÜTÜN DÜNYA KAPİTALİSTLERİNİ BİRLEŞTİRMİŞ.HELAL OLSUN BÜYÜK ADAMMIŞ !!!ÜSTELİKTE TÜRKİYEDE!!!

 429. 28/03/2010, 19:59

  >arkadaşlar Bayındır A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapasitesi 40 kişiliktir.Burada şu anda 60 kişi yatmakta.Bunların yaklaşık 20 si taahüde ihlalden yatmaktadır.Bizim kahvecinin de ŞEKERBANK a olan borcundan dolayı 60 gün taahüde ihlal cezası çıkmış.Ne uyanık avukatmış aynı borç için 2 kez taahüt imzalatmış.Ama yapacak birşey yok çiftçide para yok köy kahvesini çalıştıran esnafta da para yok.(YAŞAR)

 430. 28/03/2010, 22:13

  >nihai karar ile geçici karar arasındaki fark nedir arkadaşlar.birde benim çeklerim 2007 tarihli ama davanın açılıs tarihi 2009 nasıl itiraz edicem..lütfen avukta veya bilgisi olan arkadaslar acil yardım..yarın halletmem gereklii..selamlar

 431. 28/03/2010, 22:38

  >35,davanın açılma tarihi değil savcılığa şikayet tarihi önemli. bunu öğrenmenin yoluda dosyana bakmak. ama zaman dar bencde sen önce taahhüt ver sonra detayları inceleyerek gerekli girişimleri yap. Zaman çok daraldı. durumun müsaitse bir avukattan profesyonel destek al hangi ildeysen ona göre..

 432. 28/03/2010, 22:45

  >Sevgili My Way,Bülent Arınç ı anlatmaya gerek varmı ? her daim her ortamın adamı, hatta tüm programın kavuklusu, mizah dersen onda, vecize dersen onda, timsah gözyaşları dersen onda….o birtek şeye bakar, yolun sonu nereye çıkıyor, eğer onun çıkarına çıkıyorsa, hoolwoodu bile es geçebilirsin iyi rol yapar sayın arınç. Varsa yalan, derdim yılan, yokmu alan, yiyen yer yemeyen yemez ama yiyen bize yeter… budur onun mantığı….bizede bu milletede bunlar haktır. çünkü onları buraya biz getirdik…… En azından ben değilsemde bizler getirdik… o zaman söylenecek fazla söz yok… birilerini dinleyeceğiz tekrar oy vereceğiz…. kimbilir belki 6 ay daha uzatırlar bu süreyi kimbilir bu sürede o dağıtılan kömürden beyaz eşyadan bizede düşerde mutlu oluruz….ne güzel olur değilmi ?

 433. 28/03/2010, 22:47

  >35,geçici karar ara duruşma kararıdır. nihai kararsa sonuçtur. daha detaylı bilgi veristren yardımcı olmaya çalışırız

 434. 30/03/2010, 11:40

  >arkadaşlar selam ben bugün taah verecem ama hala nereye vermem gerektiğini anlamadım. izmirdeyim adliyede savcılığa verince yakalanmam var sorun olur mu bide davalarımın sadece esas noları var karar ve ilamat noları yok. e-devlet te yazmıyo sorun mudur

 435. 30/03/2010, 11:58

  >39 ben şimdi izmir adliyesinden taahhüt verip geldim..bugün 22.asliye ceza nöbetçi..dilekçelerinizle buraya gidiyorrsunuz..muhabere yapıcam diyorsunuz..onlar işlemler yapıldıktan sonra başvurularınızı havale yapacaklar.önemli olan bir an önce başvurunuzu yapmanız.ilamat nosuna gerek yok.bende de yoktu. ayrıca hiçbir güvenlik problemi yaşamadım..ne girişte ne işlemler sırasında.. dosyalarınız nerede ise ….asliye ceza mahkemesine gönderilmek üzere izmir nöbetçi asliye ceza mahkemesine diye başlkla taahhütnamelerinizi hazırlayın zeynep aslı-izmir

 436. 31/03/2010, 19:12

  >çekleri yargıtay bozuyor sonuçları ne olacak

 437. 04/04/2010, 22:17

  >Değerli 134 İzer; söylediğinizi yaptım, 119 daki; yorumu, AKP; CHP ve MHP'den bir kısım Sayın Milletvekillerimize, mail olarak gönderdim. Umuyor ve diliyorumki; tüm arkadaşlarımın,bilgi; beceri, çalışma ve katılımlarıyla, bu türden bir şeyler, İnşaallah; bir daha yaşanmasın. Saygılarımla.

 438. 30/11/2010, 22:54

  >Arkadaşlar bugün cezaevindeki ağabeyimi ziyaret ettim.. Oda karşılıksız çekten dolayı yatıyor. Büyük bir esnaftı kendisi… Neyse konuya geleyim.. cmuk 40-198 kanunda tebligat ulaşma şartlarıyla ilgili birşeyler varmış (detayları aklımda değil) İçerde yatmalarının bu kanuna aykırı olduğundan dolayı dilekçe yazmışlar aynı koğuştaki arkadaşları, bir çoğu yeniden yargılanmak için tahliye edilmiş, ağabeyimin dosya sayısı fazla olduğu için henüz tahliye edilmedi ama iptal edilen dosyaları olmuş. Yakında ağabeyimde çıkacak yani, cezaevinden kalıcı olarak çıkmak için çözüm değil ama şuan cezaevinde olan yakınları olanlar varsa ve bu kişiler hiç mahkemeye çıkmadan yakalandığı yerde direk cezaevine atılmışsa, yukarıda yazdığım maddeleri araştırıp cezaevindeki yakınlarına bu kanundan faydalanarak itiraz dilekçeleri vermeleri gerektiğini anlatsınlar (gerekirse bir avukat bu konuda yardımcı olsun) Bu konu hayal veya uydurma değil, 60 bin tl borcu olan kişi bile dün tahliye olmuş bir dilekçe ile, yargılanması dışarıda devam edecek… Şuan içeride olanları kurtarmak adına geçicide olsa tek çözüm olarak bu görünüyor..

 439. 03/12/2010, 17:06

  >http://www.haber7.com/haber/20101203/Cek-kanununda-degisiklik-teklifi.phpBu haberin altına yüzlerce hatta binlerce yorum eklememiz gerekiyor. Çek mağdurlarının çektiği çileyi yapıcı bir üslupla ifade ederseniz etkili olur.

 440. 03/12/2010, 17:22

  >adsız yorum yapan arkadaşımız tam olarak yardımcı olursanız sevinirim. sorgulanmaksızın hapis cezası için siz dilekçe verdinizmi ne kadar surede sonuçlanıyor. meri

 441. 02/01/2011, 00:48

  >en son gelişme nedir … herkes yorum yapmış.. fakat yeniden erteleme çıkar mı ? yada af gibi bi durum???

 442. 11/01/2011, 09:28

  >merhaba bu büyük bir sorun çek kullananlar kadar bankalarda sorumlu değilmi zaten ben işleri iyi olan bir esnaftım ama bana yurt dışından yapacağım iş karşılığı yüklü miktarda para gelince banka müdürü ve şefi vs kişiler para bankada kalması için çek karnesi kredi kartı vs olanaklar verdiler bu tip bir çok banka var ama neden hala çeki kullanan yalnız şuçlu ben istermiydim çeklerimin yazışlmasını hayatımı bırakıp kaçmayı neden yalnızca çek kullanan şıçlu hapis cezası olacağına devlette yardımcı olsa yasal düzenlemelerle insanlar çeklerini çalışarak ödeseler hapis cezası olunca bu çekler ödenecekmi yok ödenmeyecek çünkü gelir yok nasıl ödeyecek insanlar düzenlerini devam ettirseler bu çekler ödenmezmi ne dersiniz sayın vekiller mağdur olmuş insallar zaten devlet yalnızca kendini düşünür banka kendini düşünür sonra ne olacak insanlar kaçacak başne olacak vatanlarından nefret etmeye başlayacaklar doğru olanı yapın insanların hayatları düzene girsin esnaf ne kriz ister nede borlu kalmak ama ne yapsın esnaf

 443. 11/01/2011, 10:12

  >1 ve 2 de yorum yapan çekzede kardeşim benim mailimi cüneyt beyden al nasıl çıkış yapacaksın temel olarak anlatayım:)))FİRARİ HAKAN

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: