Arşiv

Archive for the ‘ipotek’ Category

HGK: ipoteğin Paraya Çevrilmesi

08/04/2012 1 yorum

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
E:2008/12-72
K:2008/36
T:30.01.2008
İpotek, Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı İtiraz İcra Geri Bırakılması

Özet
Alacaklı kooperatif takibini ipotek akit belgesine dayandırarak, İİK’nın 149/b madde koşullarında başlatmış; borçluya icra emri değil, yine İİK’nın 149/b maddesine göre ödeme emri tebliğ ettirmiştir. Borçlu, İİK’nın 150. maddesine dayanarak borca kısmi itirazda bulunmuş, takip itiraz edilen miktar yönünden durmuştur. Alacaklı, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinde ödeme emrine itirazın incelenmesine ilişkin İİK’nın 150/a maddesine dayanarak borçlunun bu kısmi itirazının kaldırılmasını istemiştir. O halde, mahkeme, İİK’nın 150/a maddesi göndermesi ile İİK’nın 68. maddesindeki esaslara göre inceleme yapmak durumundadır. 2004 s. Yasa m. 149, 150/a, 33, 68,68/b

Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Üsküdar Birinci İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.03.2007 gün ve 2007/24-247 sayılı kararın incelenmesi davacı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesi’nin 21.06.2007 gün ve 2007/10220-12759 sayılı ilamı ile; (…Alacaklının takip dayanağı ipotek akit belgesine dayanarak başlattığı takipte borçlu borcun bir kısmına itirazla takibin o miktar için durmasını sağlamıştır. Alacaklı takibini İİK’nın 149/b madde koşullarında başlatmış, borçluya icra emri değil, ödeme emri tebliğ edilmiştir. Mahkemece anlaşmazlığın İİK’nın 150/a madde koşullarında çözümlenmesi gerekirken somut olayda İİK’nın 150/ı maddesinin uygulama yeri bulunmadığı gözardı edilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Daha fazlasını oku…

Reklamlar
Kategoriler:ipotek Etiketler:, , ,

Haczi Kabil İpotek Akit Tablosu

08/04/2012 Yorum bırakın

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1933
Karar: 2005/5431
YARGITAY İLAMI
Tarihi :28.09.2004
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafindan istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Yani alacaklılar fabrika binasını satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki malları (Medeni Kanunun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişilerce saptandığı takdirde) ayrı ayrı haczedilebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin taşınmaz yok edilmeden, zarar uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden ondan ayrılması mümkündür. Ayrıca, İİK.nun 83/e maddesi gereğince ipotek akit tablosunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün bulunmamaktadır. Bu maddenin uygulanabilmesi için mahcuzun hem ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanunun 686.maddesinde taraf edilen şekilde eklenti niteliğini taşımazı zorunludur.(HGK.nun 25.12.2002 tarih ve 2002/12-1098 E.—2002/l 108 K.)
Somut olayda, bilirkişi raporunda mahcuzların teferruat niteliğinde olduğu belirlenmiş ise de; (gayrimenkul rehni) ipotek akit tablosunda yazılı olup olmadığı araştırılmamıştır. Dosyaya sunulan ve tek taraflı olarak teferruatın tescili istemini içeren tapu belgesi (taşınmazın ipotekli olmaması halinde) İİK.nun 83/e maddesinin uygulanması için yeterli değildir.
Mahkemece yapılacak iş, taşınmaz ipotekli ise haczi kaldırmak, ipotekli değil ise şikayeti reddetmekten ibarettir. 0 halde, taşınmazın ipotekli olup olmadığı belirlenmeden eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir. (haciz yapılması)
SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kategoriler:ipotek Etiketler:, , ,

Yargıtay; İpoteğin Paraya Çevrilmesi

08/04/2012 Yorum bırakın

Daire:12
Tarih:2005
Esas No:2005/6087
Karar No:2005/9432
İlgili Maddeler:İİK. 148 VE MÜTEAKİP MADDELER
İlgili Kavramlar:İPOTEK PARAYA ÇEVRİLMESİ
İpotek akit tablosunda ipotek açıkça (acentelik sözleşmesinin teminatı olarak ) verildiği görülmektedir. Taraflar arasında bir cari hesap ve kredi ilişkisi bulunduğu iddia ve ispat edilememiştir. Alacaklının acentelik ilişkisinden doğacak borçlara teminat olarak verdiği ipotek dolayı genel mahkemede dava açıp alacağının miktar olarak belirlemeden, ipotek paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması usulsüzdür. Bu durumda alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup mahkemece takibin ipotek iptali yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (12 HD. 2-5-2005 t. 6087/9432)

Kategoriler:ipotek Etiketler:, , ,