Arşiv

Posts Tagged ‘tüzel kişi’

Yeni Çek Kanunu Bir Örtülü Aftır

18/02/2012 Yorum bırakın

3167 sayılı yasa döneminde düzenlenen tüzel kişiye ait çekler yönünden bir nevi af çıkmıştır.
5941 sayılı döneminde ise yasanın 5/4 maddesinde “Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.” düzenlemesi vardır.
Açılan davalar tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler hakkındaydı.İddianamelerde tüzel kişi yönünden bir talep yoksa “resen” tüzel kişi hakkında yasaklama kararı vermeyip yetkili gerçek kişiler hakkında yasaklama veriyorduk.Yasa değişikliği ile tüzel kişi yetkililerinin sorumluluğu kalktı.Hesap sahibi sıfatıyla iddianamede gösterilmeyen tüzel kişiler hakkında da yasaklama verilip verilemeyeceği tartışılması gereken bir konudur.

Reklamlar

>TÜZEL KİŞİ BERAAT

06/03/2010 Yorum bırakın

>Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2010/5170
Karar No:2010/15519
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:tck 20/2
İlgili Kavramlar:TÜZEL KİŞİ BERAAT
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI
İNCELENEN KARAR:
MAHKEMESİ : ERZİNCAN 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 28.11.2007
NUMARASI : 2007/450 Esas ve 2007/607 Karar
SANIK : Yasir İnşaat Taahhüt Gıda Otomotiv Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek
HÜKÜM : Tedbire hükmedilmesine yer olmadığına
TEMYİZ EDEN : Cumhuriyet savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Hakkındaki mahkûmiyet hükmü temyiz edilmeyen diğer sanık Zeki Yakışır’ın 31.03.2010 tarihli dilekçesindeki ödeme taahhüdü konusunda mahkemece, mahallinde karar verilmesi olanaklı kabul edilmiştir. 20.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCKnın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması nedeniyle, sanık şirketin beraatine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 22.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.