Arşiv

Posts Tagged ‘vergi usul kanunu’

Vergi Usul Kanunu 359 Zincirleme Suç

09/05/2012 Yorum bırakın

Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturacağı ve her takvim yılında işlenen anılan suçlardan ayrı ayrı hüküm kurulması ile zincirleme suç hükümleri uygulanması gerekir. (VUK.nun 359/b-1 vergi usul kanunu 359/b-1)
T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2012/3089
Karar No : 2012/4621
Tebliğname No : 11 – 2010/119774
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Bartın Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/10/2009
NUMARASI : 2007/110 (E) ve 2009/845 (K)
İlgili Maddeler:213 sayılı Vergi Usul Kanununa Mulafet 359. madde
İlgili Kavramlar:213 SAYILI Vergi Usul Kanununa Mulafet 359. madde
SUÇ : 213 sayılı VUK.na muhalefet
HÜKÜM : 213 sayılı VUK.nun 359/b-1 maddesi ve 5237 sayılı TCK.nun 62/1, 53, 51/1, 51/3. maddeleri gereğince erteli 15 ay hapis cezası ve belirtilen sürelerde belirtilen haklardan yoksunluk, 15 ay denetim süresi (2 kez)
TEMYİZ EDEN : Sanıklar müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma, Düzeltilerek Onama

Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturacağı ve her takvim yılında işlenen anılan suçlardan ayrı ayrı hüküm kurulması ile zincirleme suç hükümleri uygulanıp,. fatura adet ve tutarları nazara alınarak alt sınırdan ayrılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yalnızca sahte belge düzenlemek suçundan ceza tayini isabetsizliği karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, lehe yasa belirlemesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 03.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Reklamlar

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Defterlerin ibraz Edilmemesi

26/02/2012 Yorum bırakın

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2008/16372
Karar No : 2011/23878
Tebliğname No : 11 – 2008/196081

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Sultanbeyli 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/03/2008
NUMARASI : 2007/207 (E) ve 2008/71 (K)
SANIK : Gürkan ÇELEN
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet
HÜKÜM : 213 S.Y. 359/a-2-son, TCK 62, 52/2-4 maddeleri gereğince; 6.000 YTL adli para cezası.
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Yapılan duruşmaya, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Sanığa defter belge gizlemek suçundan verilen temel cezanın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesinin 5728 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki düzenlemesine uygun biçimde 6 ay hapis olarak belirlenmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya çevrilmesinin, aynı maddenin 5728 sayılı Kanun ile değişiklikten sonraki düzenlemesine göre takdir edilmesi suretiyle, karma uygulama yapılması, Daha fazlasını oku…

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek

20/12/2011 3 yorum

Yargıtay 11 Ceza Dairesi, Tarih:06.07.2011, Esas No:2011/5028, Karar No:2011/4033, İlgili Maddeler:CMK’nun 231. İlgili Kavramlar:Vergi Usul Kanununa Muhafelet Defter ve Belegeleri ibraz etmemek. yanıltıcı sahte fatura kullanmak
İçtihat Metni
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, gerekçe ve takdire göre katılan vekili ile sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak
I-Sanık hakkında, 11/11/2005 tarihli Vergi Dairesi Başkanlığı mütalaasıyla 16.09.2005 tarihli vergi suçu raporuna göre 2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve aynı yıla ilişkin defter ve belgeleri ibraz etmemek suçlarını işlediğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine Adana C.Başsavcılığı’nın 17.04.2006 tarihli iddianamesiyle, 2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ile defter ve belgeleri ibraz etmemek suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması karşısında, yüklenen suçların birbirinden bağımsız ve ayrı suçlar olduğu, birinin diğerinin unsuru yada ağırlatıcı nedeni olarak düzenlenmediği gözetilmeden hangi belgelerin sahte olduğu somut olarak belirtilmediğinden tek suç sayılması gerektiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması, Daha fazlasını oku…